upute za izradu i opremanje doktorskih za...  izrada doktorskog rada 2.1 ... temeljnih i...

Download UPUTE ZA IZRADU I OPREMANJE DOKTORSKIH za...  IZRADA DOKTORSKOG RADA 2.1 ... temeljnih i primijenjenih istra¾ivanja te uporabom znanstvenih metoda i znanstveno ... Ovo nisu tri

Post on 05-Feb-2018

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Rijeka, veljaa 2013.

  UPUTE ZA IZRADU I

  OPREMANJE DOKTORSKIH RADOVA

  NA SVEUILITU U RIJECI

 • UPUTE ZA IZRADU I OPREMANJE DOKTORSKIH RADOVA NA SVEUILITU U RIJECI 2013

  2

  SADRAJ

  1. UVOD

  2. IZRADA DOKTORSKOG RADA

  2.1. Svrha i cilj izrade doktorskog rada

  2.2. Struktura doktorskog rada

  2.3. Tehnika obrada doktorskog rada

  2.4. Opseg doktorskog rada

  2.5. Preporuke za lake jednoznano oblikovanje teksta doktorskog rada

  3. PREDAJA DOKTORSKOG RADA NA OCJENU

  4. KORISNI IZVORI INFORMACIJA

 • UPUTE ZA IZRADU I OPREMANJE DOKTORSKIH RADOVA NA SVEUILITU U RIJECI 2013

  3

  1. UVOD Doktorski rad je izvorno znanstveno djelo koje predstavlja novi prilog znanosti. Zbog svoje izvornosti

  doktorski rad je znanstveno djelo vrijedno za objavljivanje. Samostalno ga izrauje doktorand.

  Doktorski rad mora biti jedinstveni znanstveni rad, koji je po metodologiji obrade i po doprinosu

  znanosti prikladan za utvrivanje doktorandovih sposobnosti za samostalan znanstveni rad u

  znanstvenom podruju i polju za koje se dodjeljuje doktorat znanosti.

  Doktorski rad mora sadravati nove znanstvene spoznaje, znanstvene injenice, znanstvene zakone i

  zakonitosti, znanstvene teorije koje pridonose razvitku znanosti i rjeavanju aktualnih, kompleksnih

  teorijskih i praktikih problema koji do tada uope nisu bili istraeni ili pak nisu bili dovoljno istraeni.

  U obradi odabrane i odobrene teme doktorskog rada doktorand je duan na temelju rezultata

  temeljnih i primijenjenih istraivanja te uporabom znanstvenih metoda i znanstveno utemeljenih

  metodolokih postupaka sustavno formulirati i javnosti prezentirati spoznaje svoga istraivanja.

  Provoenjem istraivanja, rezultatima istraivanja, pisanjem teksta i obranom doktorskog rada

  doktorand mora dokazati da je sposoban djelovati kao samostalan istraiva u svim vrstama

  znanstvenih projekata.

  Oblici doktorskog rada su:

  1. Monografija (tradicionalni oblik)

  2. Skup objavljenih znanstvenih radova sa preglednim uvodnim dijelom, kratkom

  razradom rada, zakljukom i literaturom (tzv. Skandinavski model). Takav je oblik rada

  mogu samo u sklopu istraivakog rada na doktorskom studiju, a znanstveni radovi moraju

  biti objavljeni nakon upisa na doktorski studij.

  2. IZRADA DOKTORSKOG RADA Prije izrade doktorskog rada, tj. tijekom prijave teme, potrebno je definirati glavne elemente i glavne

  faze izrade doktorskog rada, odnosno treba imati na umu:

  svrhu i cilj izrade doktorskog rada;

  strukturu doktorskog rada;

  dokumentacijsku osnovu (informatiku podlogu);

  tehniku obradu doktorskog rada.

  2.1. Svrha i cilj izrade doktorskog rada

  Osnovna je svrha izrade doktorskog rada da doktorand novim izvornim rezultatima znanstvenog

  istraivanja pridonese poveanju riznice novih znanja, da pridonese primjeni novih znanja u teoriji i

  praksi, dokae ili opovrgne postavljenu hipotezu (ako postoji). Cilj je izrade doktorskog rada stjecanje

  najvieg akademskog stupanja znanstvenog osposobljavanja i usavravanja stupnja doktorata

  znanosti iz odreenog znanstvenog podruja i polja.

 • UPUTE ZA IZRADU I OPREMANJE DOKTORSKIH RADOVA NA SVEUILITU U RIJECI 2013

  4

  To pretpostavlja i druge svrhe i ciljeve, primjerice:

  da se doktorand potpunije, dublje i opsenije upozna s tematikom odreenog znanstvenog

  podruja i polja (ili vie njih);

  da se doktorand u potpunosti osposobi za samostalan znanstvenoistraivaki rad;

  da doktorand stjecanjem akademskog stupnja doktora znanosti stvori temeljnu pretpostavku

  za svoju daljnju afirmaciju u svijetu znanosti i visokog obrazovanja.

  2.2. Struktura doktorskog rada

  Doktorski se rad moe pisati na hrvatskom ili, uz obrazloenje na engleskom jeziku, odnosno nekom

  drugom jeziku kojim se struka slui. Naslov doktorskog rada mora biti, uz izvorni jezik, napisan na

  hrvatskom i na engleskom jeziku. Doktorski rad ima odreenu strukturu, tj. sustavni raspored i

  meusobnu povezanost svih njegovih dijelova.

  Doktorski rad u obliku Monografije u pravilu sadri sljedee elemente:

  tekst na koricama ispisuje se tamnim slovima (Sveuilite u Rijeci, Nositelj/nositelji studija,

  Ime i prezime autora, Naslov doktorskog rada, Doktorski rad, Rijeka, Godina);

  tekst na hrbatu korica ispisuje se tamnim slovima (Ime i prezime autora, Godina i Naslov

  doktorskog rada (ako je naslov predug, upisuje se skraena verzija naslova doktorskoga rada

  duljine ne vee od 80 znakova);

  prvi list nakon korica je prazan;

  prva stranica drugog lista ispisuje se tekst kao na koricama (sadraj i jezik isti kao na

  koricama, ukljuujui i popis mentora);

  prva stranica treeg lista (ukoliko rad nije pisan na engleskom jeziku) ispisuje se tekst kao na

  prvoj stranici drugog lista na engleskom jeziku;

  prvoj stranica etvrtog lista ispisuju se podaci o mentoru/komentoru (titula, ime i prezime),

  podaci o vremenu i mjestu obrane doktorskog rada i podaci o lanovima povjerenstva pred

  kojim je doktorski rad obranjen (titula, ime i prezime);

  zahvale (neobavezno);

  saetak na jeziku na kojemu je rad napisan i na engleskom jeziku;

  proireni saetak na hrvatskome jeziku samo ako rad nije napisan na njemu;

  kljune rijei na jeziku na kojemu je rad napisan, te na hrvatskom i na engleskom jeziku;

  sadraj;

  uvod;

  razrada doktorskog rada;

  zakljuak;

  literaturu;

  ilustracije, tj. popis tablica, grafikih prikaza, slika, fotografija, crtea, shema, dijagrama,

  histograma, karata;

  privitke (ako postoje);

 • UPUTE ZA IZRADU I OPREMANJE DOKTORSKIH RADOVA NA SVEUILITU U RIJECI 2013

  5

  Doktorski rad po tzv. Skandinavskom modelu u pravilu sadri sljedee elemente:

  tekst na koricama ispisuje se tamnim slovima (Sveuilite u Rijeci, Nositelj/nositelji studija,

  Ime i prezime autora, Naslov doktorskog rada, Doktorski rad, Rijeka, Godina);

  tekst na hrbatu korica ispisuje se tamnim slovima (Ime i prezime autora, Godina i Naslov

  doktorskog rada (ako je naslov predug, upisuje se skraena verzija naslova doktorskoga rada

  duljine ne vee od 80 znakova);

  prvi list nakon korica je prazan;

  prva stranica drugog lista ispisuje se tekst kao na koricama (sadraj i jezik isti kao na

  koricama, ukljuujui i popis mentora);

  prva stranica treeg lista (ukoliko rad nije pisan na engleskom jeziku) ispisuje se tekst kao na

  prvoj stranici drugog lista na engleskom jeziku;

  prvoj stranica etvrtog lista ispisuju se podaci o mentoru/komentoru (titula, ime i prezime),

  podaci o vremenu i mjestu obrane doktorskog rada i podaci o lanovima povjerenstva pred

  kojim je doktorski rad obranjen (titula, ime i prezime);

  zahvale (neobavezno);

  saetak na jeziku na kojemu je rad napisan i na engleskom jeziku;

  proireni saetak na hrvatskome jeziku samo ako rad nije napisan na njemu;

  kljune rijei na jeziku na kojemu je rad napisan, te na hrvatskom i na engleskom jeziku;

  sadraj;

  uvod;

  razrada doktorskog rada po tzv. Skandinavskom modelu predstavlja kritiki pregled rezultata

  doktorskog rada koji se smjeta u kontekst postojeih znanstvenih spoznaja, a ne moe biti

  krai od 30 stranica;

  zakljuak;

  literaturu;

  ilustracije, tj. popis tablica, grafikih prikaza, slika, fotografija, crtea, shema, dijagrama,

  histograma, karata;

  privitak - objavljene znanstvene radova koji s radom ine zaokruenu cjelinu. Prilae se

  najmanje etiri znanstvena rada objavljena u indeksiranim asopisima od kojih barem dva u

  asopisima pokrivenima bazama Web of science ili ERIH, od kojih barem jedan u asopisu s

  faktorom odjeka veim od medijana faktora odjeka asopisa iz podruja doktorskog

  istraivanja. Svaki rad moe kvalificirati samo jednog doktoranda. Iznimno, nositelj studija

  smije propisati da uz posebno obrazloenje, rad kvalificira dva doktoranda. Doktorand mora

  biti glavni autor u najmanje tri rada od navedenih radova. Objedinjeni radovi moraju davati

  novi znanstveni doprinos u odnosu na pojedinane radove;

 • UPUTE ZA IZRADU I OPREMANJE DOKTORSKIH RADOVA NA SVEUILITU U RIJECI 2013

  6

  Stranica s informacijama o mentoru/mentorima. Potrebno je navesti titulu i ime mentora (ili vie

  njih) i lanova povjerenstva za obranu doktorskog rada, te instituciju u kojoj je zaposlen.

  Saetak. Pie se na jeziku na kojem je doktorski rad pisan, te na engleskom jeziku. U saetku se iznosi

  pregled, odnosno vrlo koncizan sadraj cjelokupnoga doktorskog rada. On ima dvostruku namjenu:

  da poslui javnosti kao informacija o doktorskom radu i da omogui itateljima brzu spoznaju bitnih

  obiljeja doktorskog rada. Saetak mora biti napisan na jednoj kartici teksta (1 kartica sadri 1800

  znakova ukljuivi razmake) i omoguiti itatelju razumijevanje cilja rada, metode istraivanja,

  rezultate s bitnim obrazloenjima te autorove zakljuke. Treba ga pisati jednostavno, u potpunim i

  povezanim reenicama, koristei strune izraze samo gdje je to neophodno kako bi tekst bio

  razumljiv iroj javnosti te izbjegavati kratice.

  Kljune rijei. Navode se na jeziku kojim je doktorski rad pisan, te na engleskom i hrvatskom jeziku.

  Proireni saetak. Pie se na hrvatskom jeziku samo ako rad nije napisan na njemu. Ne smije biti dui

  od dvije A4 stranice, a sadri ciljeve, postupke, rezultate i zakljuke istraivanja.

  Sadraj. Predstavlja brojano-tekstualni

Recommended

View more >