bibliografija doktorskih i magistarskih

Download Bibliografija Doktorskih i Magistarskih

Post on 16-Oct-2015

554 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 5/26/2018 Bibliografija Doktorskih i Magistarskih

  1/79

  Bibliografija doktorskih i magistarskih radova

  BIBLIOGRAFIJA DOKTORSKIH I MAGISTARSKIH

  RADOVA ODBRANJENIH NA POLJOPRIVREDNOM

  FAKULTETU UNIVERZITETAU SARAJEVU U

  PERIODU

  1992-2012

 • 5/26/2018 Bibliografija Doktorskih i Magistarskih

  2/79

  Bibliografija doktorskih i magistarskih radova

  POPIS BIBLIOGRAFSKIH

  REFERENSI

 • 5/26/2018 Bibliografija Doktorskih i Magistarskih

  3/79

  Bibliografija doktorskih i magistarskih radova

  1992

  1. SARI, Zlatan. Uticaj fizikih osobina i koliine mlijene masti na kvalitetkajmaka[magistarski rad ; mentor Natalija Dozet]. Sarajevo: Poljoprivredni

  fakultet Univerziteta u Sarajevu, 1992. 146 str.: prilog; 30cm.

  2.MUHOVI, Avdija. Organizacija proizvodnje, preuzimanja i prikupljanjakonzumnog mlijeka na podruju djelovanja poslovnog sistema UPISarajevo [magistarski rad ; mentor Jusuf Muli]. Sarajevo: Poljoprivrednifakultet Univerziteta u Sarajevu, 1992. 64 str.; 30 cm.

  3.MEMI, Senaid. Vegetativni i rodni potencijal sorti kruaka u ekolokimuslovima Sarajeva [magistarski rad ; mentor Ahmed Muratovi]. Sarajevo:

  Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Sarajevu,1992. 66 str.; 30 cm.

  4. BAJRAMOVI, Sabahudin. Meuzavisnost krupnoe i ekonomskihrezultata individualnih gazdinstava planinskih rejona BiH [magistarskirad ; mentor Aleksandar Miloevi]. Sarajevo: Poljoprivredni fakultetUniverziteta u Sarajevu, 1992. 85 str.: prilog; 30 cm.

  5. JELE, Sead. Uticaj dodavanja kukuruzne prekrupe, jema sa sladom imravlje kiseline zelenoj lucerki na kvalitet i hranjivu vrijednost

  lucerkinih silaa [magistarski rad ; mentor Ramiz Handi]. Sarajevo:Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Sarajevu, 1992. 49 str.:tab.; 30 cm.

  6. UZO, Fahrudin. Komparativna analiza vodnog bilansa tla bazirana narazliitim vremenskim intervalima i svojstvima tla [magistarski rad ;mentor Mihovil Vlahini]. Sarajevo: Poljoprivredni fakultet Univerziteta uSarajevu, 1992. 106 str.; 30 cm

  7. JUKOVI, Alija. Efekti mjerenja ekonomske politike iz oblasti cijena naproizvodnju osnovnih stonih proizvoda u Bosni i Hercegovini[magistarski rad ; mentor Vjekoslav Selak]. Sarajevo: Poljoprivredni fakultetUniverziteta u Sarajevu, 1992. 60 str.; 30 cm.

  8.OMANOVI, Halil. Uticaj koncentratnog tipa obroka na razvoj i tovnusposobnosti janjadi [magistarski rad ; mentor Ramiz Handi].Sarajevo:Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Sarajevu, 1992. 66 str.; 30cm.

 • 5/26/2018 Bibliografija Doktorskih i Magistarskih

  4/79

  Bibliografija doktorskih i magistarskih radova

  1993

  9. SMAJI, Mediha. Formiranje veleprodajne i maloprodajne cijene junog

  voa u RO Trni centar Sarajevo [magistarski rad ; mentor HamidBoguanin]. Sarajevo: Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Sarajevu, 1993.67 str.; 30 cm.

  10.BELKO, Fahro. Sposobnost treseta i njegovih mjeavina sa glinom zavezivanje najvanijih kationa i aniona [magistarski rad ; mentor HusnijaResulovi]. Sarajevo: Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Sarajevu, 1993. 71str.; 30 cm.

  11. ALAGI, Enes. Oticaj i erozija u funkciji nagiba i pokrovne kulture upodruju Snagovo [magistarski rad ; mentor Mihovil Vlahini]. Sarajevo:Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Sarajevu, 1993. 92 str.; 30cm.

  1994

  12.USTOVI, Hamid. Uticaj fizikih svojstava tla na agrohidrolokibilans upodruju Bune i Popova polja [doktorska disertacija ; mentor HusnijaResulovi]. Sarajevo: Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Sarajevu, 1994.124 str.: prilog; 30 cm.

  13. IKI, Mirha. Uticaj nekih agrotehnikih mjera na stepen izmrzavanjastrnih ita [magistarski rad ; mentor Taib ari]. Sarajevo: Poljoprivrednifakultet Univerziteta u Sarajevu, 1994. 70 str.: prilog; 30cm.

  14. BULI, Drena. Primjena alelopatije u suzbijanju nekih vrsta korova[magistarski rad ; mentor Taib ari]. Sarajevo: Poljoprivredni fakultetUniverziteta u Sarajevu, 1994. 77 str.; 30 cm.

  15. VELAGI, Seada. Trite piva u bivoj Jugoslaviji sa posebnim osvrtomna BiH [magistarski rad ; mentor Vjekoslav Selak]. Sarajevo: Poljoprivrednifakultet Univerziteta u Sarajevu, 1994. 135 str.: tabele; 30cm.

 • 5/26/2018 Bibliografija Doktorskih i Magistarskih

  5/79

  Bibliografija doktorskih i magistarskih radova

  1995

  16. ARSLANAGI, Omer. Propusna mo trita voa u Bosni i Hercegovini[magistarski rad ; mentor Vjekoslav Selak]. Sarajevo: Poljoprivredni fakultet

  Univerziteta u Sarajevu, 1995. 85 str.: prilog; 30cm

  1996

  17.TERT, Mohamed. Uticaj hidrolokog reima na ispiranje vanijihhranivau pseudogleju [doktorska disertacija ; mentor Husnija Resulovi]. Sarajevo:Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Sarajevu, 1996. 176str.:ilustr.; 30 cm.

  18. JUNUZOVI, ulejman. Bioloke osobine i produktivnost soratalucerke

  [magistarski rad ; mentor Ilijaz Ramoevac]. Sarajevo:Poljoprivredni fakultetUniverziteta u Sarajevu, 1996. 61 str.: tab.; 30 cm.

  19. DRKENDA, Pakeza. Stvaranje osnove za dobijanje novih genotipovaljive, trenje i breskve na bazi hibridne selekcije [magistarski rad ;mentor Devad Jarebica]. Sarajevo: Poljoprivredni fakultet Univerziteta uSarajevu, 1996. 57 str.:prilog; 30 cm.

  20. ENGI, Izet. Utvrdivanje sadraja tekih metala i sumpora u

  poljoprivrednim zemljitima optine Foa, te mjere njihove sanacije[magistarski rad ; mentor Husnija Resulovi]. Sarajevo: PoljoprivrednifakultetUniverziteta u Sarajevu, 1996. 146 str.: prilog; 30 cm.

  21. DELALI-HODI, Zemira. Pepelnica penice (Erysiphe graminis D.C.)[magistarski rad ; mentor Refik Numi]. Sarajevo: Poljoprivredni fakultetUniverziteta u Sarajevu, 1996. 32 str.; 30 cm.

 • 5/26/2018 Bibliografija Doktorskih i Magistarskih

  6/79

  Bibliografija doktorskih i magistarskih radova

  1997

  22. MEMI, Senaid. Vitalnost zasada kruke, jabuke, ljive i vinje nagenerativnoj podlozi u ekstremnim uslovima uzgoja [doktorska

  disertacija ; mentor Devad Jarebica]. Sarajevo: Poljoprivredni fakultetUniverziteta u Sarajevu, 1997. 102 str.: prilog; 30 cm.

  23.FERHATOVI, Demail. Proucavanje osobina jabuke (Malus spp.)Na M9podlozi [doktorska disertacija ; mentor Ahmed Muratovi]. Sarajevo:Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Sarajevu, 1997. 81 str.:prilog; 30 cm.

  24.BUKALO, Esad. Mogunosti upotrebe pedoloke karte za razliitenamjene koritenja zemljita [magistarski rad ; mentor HusnijaResulovi].

  Sarajevo: Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Sarajevu,1997. 99 str.: prilog;30cm.

  25. DUBUR, Ahmed. Marketing groa stonih sorti vinove loze na podrujuMostarske kotline [magistarski rad ; mentor Devad Jarebica]. Sarajevo:Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Sarajevu, 1997. 74str.: 30cm.

  26. HADIABULI, Semina. Dinamika cvijetanja breskve i nektarine uekolokim uslovima Mostara [magistarski rad ; mentor Devad Jarebica].Sarajevo: Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Sarajevu, 1997. 64 str.:prilog;30 cm.

  27. NIKOLI, Aleksandra. Prilog razvoju metodike sistematizacije procjenesloenosti poslova na radnim mjestima u agroindustrijskomkompleksu[magistarski rad ; mentor Vjekoslav Selak]. Sarajevo: Poljoprivredni fakultetUniverziteta u Sarajevu, 1997. 132 str.: prilog; 30cm.

  28.UNJE, Elma. Model organizacije poljoprivredne proizvodnje naprivatnim gospodarstvima u poslovnom sistemu Hepok Mostar

  [magistarski rad ; mentor Jusuf Muli]. Sarajevo: Poljoprivredni fakultetUniverziteta u Sarajevu, 1997. 72 str.: prilog; 30 cm.

  29. PAPOI, Zvonimir. Osobenosti i propusna mo trita duhanskihproizvoda u FBiH [magistarski rad ; mentor Vjekoslav Selak]. Sarajevo:Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Sarajevu, 1997. 123 str.: prilog; 30cm.

 • 5/26/2018 Bibliografija Doktorskih i Magistarskih

  7/79

  Bibliografija doktorskih i magistarskih radova

  1998

  30.ELEZI, Xhevdet. Uticaj folijarne ishrane na rodnost i kemijski sastavorgana vinje [doktorska disertacija ; mentor Bahrija airagi]. Sarajevo:

  Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Sarajevu, 1998. 167 str.: prilog; 30 cm.

  31.KURTOVI, Mirsad. Oplodnja vanijih kultivara jabuke u uslovimajugoistone Hercegovine i centralne Bosne [doktorska disertacija ;mentorDevad Jarebica]. Sarajevo: Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Sarajevu,1998. 122 str.: prilog; 30 cm.

  32.VRTAGI, Idriz. Produkcija biomase i hraniva silanog kukuruzakoritenog u razliitim fazama razvoja [magistarski rad ; mentor Salko

  Muratovi]. Sarajevo: Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Sarajevu,1998. 51str.: prilog; 30 cm.

  33. UROVEC, Jasminka. Meuzavisnost suficita i deficita vode sa nivoomvegetativnog rasta i plodonoenja nekih sorata jabuke na plantanomvonjaku Omerdino Polje Maglaj [magistarski rad ; mentor DevadJarebica]. Sarajevo: Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Sarajevu, 1998. 62str.: tab.; 30 cm.

  1999

  34. DUBUR, Ahmed. Bioloke i privredne karakteristike ipka (Punicagranatum L.) na podruju Mostarske kotline [doktorska disertacija ;mentor Devad Jarebica]. Sarajevo: Poljoprivredni fakultet Univerziteta uSarajevu, 1999. 116 str.: prilog; 30 cm.

  35.HODI, Azra. Uticaj razliitih koncentracija mineralnih ubriva iherbicida na klijavost i nicanje sjemena njivskih kulturnih biljaka i

  korova [doktorska disertacija ; mentor Taib ari]. Sarajevo: Poljoprivredni

  fakultet Univerziteta u Sarajevu,1999. 243 str.: prilog; 30cm.

  36. GLAVI, Midhat. Uticaj cijene i kvaliteta sirovina na ekonomske efekteprerade u mlinskoj industriji [magistarski rad ; mentor HamidBoguanin].Sarajevo: Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Sarajevu, 1999. 116 str.:prilog; 30 cm

 • 5/26/2018 Bibliografija Doktorskih i Magistarskih

  8/79

  Bibliografija doktorskih i magistarskih radova

  37.KASAPOVI, Sadida. Uticaj cijena inputa i autputa na ekonomski poloajobit

Recommended

View more >