upowaŻnienie nr - bip.mops.pultusk.plbip.mops.pultusk.pl/userfiles/file/kursy zawodowe...

of 64/64
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pułtusk: ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE W 2012 ROKU KURSÓW ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. CHWYĆ DRUGĄ SZANSĘ! ZWANEGO DALEJ PROJEKTEM, WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI, PRIORYTET VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, DZIAŁANIE 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE AKTYWNEJ INTEGRACJI, PODDZIAŁANIE 7.1.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Numer ogłoszenia: 211190 - 2012; data zamieszczenia: 20.06.2012r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 17 Sierpnia 58, 06-100 Pułtusk, woj. mazowieckie, tel. 23 692 5265, faks 23 692 5265. Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.mops.pultusk.pl Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa jednostka organizacyjna SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie w 2012 roku kursów zawodowych realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku w ramach projektu systemowego pn. „Chwyć drugą szansę!”, zwanego dalej „projektem”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 17 Sierpnia 58, 06-100 Pułtusk tel/fax (23) 692 52 65, e-mail: [email protected]

Post on 27-Feb-2019

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

UPOWANIENIE Nr

Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk

w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego

Putusk: ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE W 2012 ROKU KURSW ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. CHWY DRUG SZANS! ZWANEGO DALEJ PROJEKTEM, WSPFINANSOWANEGO PRZEZ UNI EUROPEJSK ZE RODKW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITA LUDZKI, PRIORYTET VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOECZNEJ, DZIAANIE 7.1 ROZWJ I UPOWSZECHNIENIE AKTYWNEJ INTEGRACJI, PODDZIAANIE 7.1.1 ROZWJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ ORODKI POMOCY SPOECZNEJNumer ogoszenia: 211190 - 2012; data zamieszczenia: 20.06.2012r. OGOSZENIE O ZAMWIENIU - usugi

Zamieszczanie ogoszenia: obowizkowe.

Ogoszenie dotyczy: zamwienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Orodek Pomocy Spoecznej, ul. 17 Sierpnia 58, 06-100 Putusk, woj. mazowieckie, tel. 23692 5265, faks 23692 5265.

Adres strony internetowej zamawiajcego: http://bip.mops.pultusk.pl

Adres strony internetowej, pod ktrym dostpne s informacje dotyczce dynamicznego systemu zakupw: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJCEGO: Inny: samorzdowa jednostka organizacyjna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMWIENIA

II.1) OKRELENIE PRZEDMIOTU ZAMWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamwieniu przez zamawiajcego: Organizacja i przeprowadzenie w 2012 roku kursw zawodowych realizowanych przez Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w Putusku w ramach projektu systemowego pn. Chwy drug szans!, zwanego dalej projektem, wspfinansowanego przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji spoecznej, Dziaanie 7.1 Rozwj i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziaanie 7.1.1 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy spoecznej.

II.1.2) Rodzaj zamwienia: usugi.

II.1.3) Okrelenie przedmiotu oraz wielkoci lub zakresu zamwienia: Przedmiotem zamwienia jest organizacja i przeprowadzenie w 2012 roku kursw zawodowych realizowanych przez Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w Putusku w ramach projektu systemowego pn. Chwy drug szans!, zwanego dalej projektem, wspfinansowanego przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji spoecznej, Dziaanie 7.1 Rozwj i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziaanie 7.1.1 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy spoecznej. Uczestnicy projektu to osoby z terenu Gminy Putusk, zagroone wykluczeniem spoecznym, ktre jednoczenie nie pracuj, s w wieku aktywnoci zawodowej, korzystaj ze wiadcze pomocy spoecznej.

Zamwienie realizowane bdzie w formie szkole w zakresach tematycznych, z ktrych kady stanowi odrbn cz:

Cz 1 Przedstawiciel handlowy

Cz 2 Kurs prawa jazdy kat. B

Cz 3 Opiekun osb starszych i dzieci

Cz 4 ABC przedsibiorczoci prowadzenie dziaalnoci gospodarczej

Cz 5 Kierowca wzkw jezdniowych z napdem silnikowym

Cz 6 Operator koparko adowarki

Cz 7 Sprzedawca z obsug kas fiskalnych

Cz 8 Podstawy obsugi komputera

Cz 9 Kucharz maej gastronomii

Cz 10 Sekretarka

Cz 11 Fryzjer stylista

Cz 12 Masa I stopnia o profilu rozszerzonym.

Warto zamwienia nie przekracza wyraonej w zotych rwnowartoci kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamwie publicznych.

II.1.4) Czy przewiduje si udzielenie zamwie uzupeniajcych: nie.

II.1.5) Wsplny Sownik Zamwie (CPV): 80.53.00.00-8, 80.41.12.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza si zoenie oferty czciowej: tak, liczba czci: 12.

II.1.7) Czy dopuszcza si zoenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiajcy odstpuje od wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamwienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAU W POSTPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPENIANIA TYCH WARUNKW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okrelonej dziaalnoci lub czynnoci, jeeli przepisy prawa nakadaj obowizek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

O udzielenie zamwienia mog ubiega si Wykonawcy, ktrzy speniaj warunki okrelone w art. 22, nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamwie publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z pn. zm.) oraz speniaj warunki okrelone w specyfikacji istotnych warunkw zamwienia. Opis sposobu dokonania oceny speniania tych warunkw wedug formuy spenia nie spenia.

III.3.2) Wiedza i dowiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

O udzielenie zamwienia mog ubiega si Wykonawcy, ktrzy speniaj warunki okrelone w art. 22, nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamwie publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z pn. zm.) oraz speniaj warunki okrelone w specyfikacji istotnych warunkw zamwienia W celu wykazania speniania przez Wykonawc warunku, o ktrym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy p.z.p., Zamawiajcy da nastpujcych dokumentw (w formie oryginau lub kserokopii powiadczonej na kadej stronie zawierajcej tre za zgodno z oryginaem przez Wykonawc): 1) wykazu wykonanych, a w przypadku wiadcze okresowych lub cigych rwnie wykonywanych usug w zakresie niezbdnym do wykazania speniania warunku wiedzy i dowiadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upywem skadania ofert, a jeeli okres dziaalnoci jest krtszy w tym okresie, z podaniem ich wartoci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcw oraz zaczeniem dokumentu potwierdzajcego, e te usugi zostay wykonane lub s wykonywane naleycie. Wymg dotyczy kadej czci oddzielnie. Przez usug w zakresie niezbdnym do wykazania speniania warunku wiedzy i dowiadczenia w zakresie:

- czci 1 naley rozumie min. 2 usugi polegajce na przeprowadzeniu szkolenia, seminarium, kursu lub innej formy podnoszenia kwalifikacji z dziedziny przedstawicielstwa handlowego,

- czci 2 naley rozumie min. 2 usugi polegajce na przeprowadzeniu szkolenia, seminarium, kursu lub innej formy podnoszenia kwalifikacji osb ubiegajcych si o uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii B,

- czci 3 naley rozumie min. 2 usugi polegajce na przeprowadzeniu szkolenia, seminarium, kursu lub innej formy podnoszenia kwalifikacji w zakresie opieki nad osobami starszymi i dziemi,

- czci 4 naley rozumie min. 2 usugi polegajce na przeprowadzeniu szkolenia, seminarium, kursu lub innej formy podnoszenia kwalifikacji z zakresu przedsibiorczoci,

- czci 5 naley rozumie min. 2 usugi polegajce na przeprowadzeniu szkolenia, seminarium, kursu lub innej formy podnoszenia kwalifikacji osb ubiegajcych si o uprawnienia na kierowc wzkw jezdniowych,

- czci 6 naley rozumie min. 2 usugi polegajce na przeprowadzeniu szkolenia, seminarium, kursu lub innej formy podnoszenia kwalifikacji osb ubiegajcych si o uprawnienia na operatora koparko adowarki,

- czci 7 naley rozumie min. 2 usugi polegajce na przeprowadzeniu szkolenia, seminarium, kursu lub innej formy podnoszenia kwalifikacji z zakresu obsugi kas fiskalnych,

- czci 8 naley rozumie min. 2 usugi polegajce na przeprowadzeniu szkolenia, seminarium, kursu lub innej formy podnoszenia kwalifikacji z zakresu podstaw obsugi komputera,

- czci 9 naley rozumie min. 2 usugi polegajce na przeprowadzeniu szkolenia, seminarium, kursu lub innej formy podnoszenia kwalifikacji z zakresu kucharz maej gastronomii,

-czci 10 naley rozumie min. 2 usugi polegajce na przeprowadzeniu szkolenia, seminarium, kursu lub innej formy podnoszenia kwalifikacji na sekretark,

- czci 11 naley rozumie min. 2 usugi polegajce na przeprowadzeniu szkolenia, seminarium, kursu lub innej formy podnoszenia kwalifikacji w zakresie fryzjer stylista,

- czci 12 naley rozumie min. 2 usugi polegajce na przeprowadzeniu szkolenia, seminarium, kursu lub innej formy podnoszenia kwalifikacji w zakresie nauki wykonywania masau.

Ocena spenienia warunkw wymaganych od Wykonawcw zostanie dokonana wg formuy spenia - nie spenia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i owiadczeniach doczonych do oferty. Z treci zaczonych dokumentw i owiadcze musi wynika jednoznacznie, i Wykonawca spenia wyej wymienione warunki.

III.3.3) Potencja techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

O udzielenie zamwienia mog ubiega si Wykonawcy, ktrzy speniaj warunki okrelone w art. 22, nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamwie publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z pn. zm.) oraz speniaj warunki okrelone w specyfikacji istotnych warunkw zamwienia. Opis sposobu dokonania oceny speniania tych warunkw wedug formuy spenia nie spenia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamwienia

Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

O udzielenie zamwienia mog ubiega si Wykonawcy, ktrzy speniaj warunki okrelone w art. 22, nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamwie publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z pn. zm.) oraz speniaj warunki okrelone w specyfikacji istotnych warunkw zamwienia. W celu wykazania speniania przez Wykonawc warunku, o ktrym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p., Zamawiajcy da nastpujcych dokumentw (w formie oryginau lub kserokopii powiadczonej na kadej stronie zawierajcej tre za zgodno z oryginaem przez Wykonawc): 1) wykazu osb, ktre bd uczestniczy w wykonywaniu zamwienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, dowiadczenia i wyksztacenia niezbdnego do wykonania zamwienia, a take zakresy wykonywanych przez nie czynnoci oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami zacznik nr 4. Wymg dotyczy kadej czci oddzielnie. Osoby, ktre bd uczestniczy w wykonywaniu zamwienia musz posiada odpowiednie przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zaj powierzonych im przez Wykonawc. Std te kada z osb, ktre bd uczestniczy w wykonywaniu zamwienia winna wykaza si wyksztaceniem co najmniej rednim kierunkowym oraz min. rocznym dowiadczeniem w pracy zawodowej zwizanej z zakresem prowadzonych zaj.

Zamawiajcy dopuszcza moliwo zmiany kadry dydaktycznej w kadej z czci tylko w przypadkach wynikajcych ze zdarze losowych, dokonana zmiana wymaga powiadomienia i akceptacji Zamawiajcego, a zgoszony wykadowca powinien legitymowa si nie niszymi kwalifikacjami.

2) owiadczenia, e osoby, ktre bd uczestniczy w wykonywaniu zamwienia, posiadaj wymagane uprawnienia, jeeli ustawy nakadaj obowizek posiadania takich uprawnie zacznik nr 5. Wymg dotyczy kadej czci oddzielnie.

Ocena spenienia warunkw wymaganych od Wykonawcw zostanie dokonana wg formuy spenia - nie spenia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i owiadczeniach doczonych do oferty. Z treci zaczonych dokumentw i owiadcze musi wynika jednoznacznie, i Wykonawca spenia wyej wymienione warunki.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

O udzielenie zamwienia mog ubiega si Wykonawcy, ktrzy speniaj warunki okrelone w art. 22, nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamwie publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z pn. zm.) oraz speniaj warunki okrelone w specyfikacji istotnych warunkw zamwienia. Opis sposobu dokonania oceny speniania tych warunkw wedug formuy spenia nie spenia..

III.4) INFORMACJA O OWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPENIANIA WARUNKW UDZIAU W POSTPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania speniania przez wykonawc warunkw, o ktrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprcz owiadczenia o spenieniu warunkw udziau w postpowaniu, naley przedoy:

wykaz wykonanych, a w przypadku wiadcze okresowych lub cigych rwnie wykonywanych, dostaw lub usug w zakresie niezbdnym do wykazania speniania warunku wiedzy i dowiadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upywem skadania ofert, a jeeli okres dziaalnoci jest krtszy w tym okresie, z podaniem ich wartoci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcw oraz zaczeniem dokumentu potwierdzajcego, e te usugi zostay wykonane lub s wykonywane naleycie

wykaz osb, ktre bd uczestniczy w wykonywaniu zamwienia, w szczeglnoci odpowiedzialnych za wiadczenie usug, kontrol jakoci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, dowiadczenia i wyksztacenia niezbdnych dla wykonania zamwienia, a take zakresu wykonywanych przez nie czynnoci, oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami

owiadczenie, e osoby, ktre bd uczestniczy w wykonywaniu zamwienia, posiadaj wymagane uprawnienia, jeeli ustawy nakadaj obowizek posiadania takich uprawnie

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naley przedoy:

owiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z waciwego rejestru, jeeli odrbne przepisy wymagaj wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert, a w stosunku do osb fizycznych owiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zawiadczenie waciwego naczelnika urzdu skarbowego potwierdzajce, e wykonawca nie zalega z opacaniem podatkw, lub zawiadczenie, e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji waciwego organu wystawione nie wczeniej ni 3 miesice przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert

aktualne zawiadczenie waciwego oddziau Zakadu Ubezpiecze Spoecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego potwierdzajce, e wykonawca nie zalega z opacaniem skadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoeczne, lub potwierdzenie, e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji waciwego organu wystawione nie wczeniej ni 3 miesice przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert

III.4.3) Dokumenty podmiotw zagranicznych

Jeeli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktrym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzajcy, e:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogoszono upadoci - wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca zobowizany jest do wypenienia: Oferty - zacznik nr 1 do SIWZ, ktry naley sporzdzi cile wg wzoru druku zaczonego przez Zamawiajcego. Kady z Wykonawcw zobowizany jest do zoenia: owiadczenia zgodnego z art. 22 ust. 1 i z art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p., ktrego wzr stanowi zacznik nr 2 do SIWZ, zaakceptowanego wzoru umowy, ktrego wzr stanowi zacznik nr 3 do SIWZ, Programu kursu zacznik nr 6 do SIWZ.

III.7) Czy ogranicza si moliwo ubiegania si o zamwienie publiczne tylko dla wykonawcw, u ktrych ponad 50 % pracownikw stanowi osoby niepenosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnisza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona bdzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do treci oferty, na podstawie ktrej dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowie umowy oraz okrelenie warunkw zmian

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamwie publicznych strony dopuszczaj zmiany umowy w zakresie:

1) zmiany terminu wykonania usugi, ktrej konieczno zaistniaa wskutek okolicznoci niemoliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, o czas wynikajcy z tych okolicznoci,

2) zmiany obowizujcych przepisw prawa zwizanych z przedmiotowym zamwieniem,

3) zmniejszenia ceny netto, w przypadku urzdowej zmiany stawki podatku VAT majcej wpyw na ceny, stawki i kwoty podatku VAT,

4) zmiany iloci osb biorcych udzia w kursie,

5) zmiany wartoci przedmiotowej umowy, wynikajcej z okolicznoci okrelonych w pkt. 2- 4, proporcjonalnie o zakres tych zmian.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktrej jest dostpna specyfikacja istotnych warunkw zamwienia: http://bip.mops.pultusk.pl

Specyfikacj istotnych warunkw zamwienia mona uzyska pod adresem: w siedzibie Zamawiajcego, ul. 17 Sierpnia 58, 06-100 Putusk (poniedziaek 9:00 17:00, wtorek pitek 8:00 16:00).

IV.4.4) Termin skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu lub ofert: 29.06.2012, godzina 12:00, miejsce: Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w Putusku, ul. 17 Sierpnia 58, 06-100 Putusk, parter, pokj nr 1 - sekretariat.

IV.4.5) Termin zwizania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skadania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczce finansowania projektu/programu ze rodkw Unii Europejskiej: projekt systemowy pn. Chwy drug szans! (nr projektu POKL.07.01.01-14-084/12)wspfinansowany przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji spoecznej, Dziaanie 7.1 Rozwj i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziaanie 7.1.1 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy spoecznej.

IV.4.17) Czy przewiduje si uniewanienie postpowania o udzielenie zamwienia, w przypadku nieprzyznania rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajcych zwrotowi rodkw z pomocy udzielonej przez pastwa czonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktre miay by przeznaczone na sfinansowanie caoci lub czci zamwienia: nie

ZACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZCE OFERT CZCIOWYCH

CZ Nr: 1 NAZWA: ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSU PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

1) Krtki opis ze wskazaniem wielkoci lub zakresu zamwienia: Zamwienie obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie kursu z materiaami dydaktycznymi, wyywieniem, ubezpieczeniem NW.

1. Szczegowy opis przedmiotu zamwienia:

a) Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu przedstawiciel handlowy dla 6 uczestnikw przedmiotowego projektu.

b) Wykonawca zobowizuje si do zapewnienia ochrony uzyskanym danym osobowym osb uczestniczcych w kursie przewidzianej w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z pn. zm.).

c) Tematyka kursu powinna obejmowa m.in:

Pojcie Przedstawiciel handlowy

Tworzenie relacji z klientem

Konkurencja

Pierwsze wraenie (dbao o wizerunek i wygld zewntrzny)

Techniki prowadzenia rozmw

Negocjacje i sia perswazji

Planowanie zada i celw

Zarzdzanie czasem pracy

d) Przed rozpoczciem kursu (nie pniej ni 5 dni kalendarzowych) Wykonawca zobowizuje si przedstawi szczegowy program kursu (wraz z harmonogramem).

e) Zamawiajcy przele Wykonawcy imienn list uczestnikw wytypowanych do uczestnictwa w kursie.

f) Zajcia naley przeprowadzi do 10.12.2012r. w dni robocze w godzinach dostosowanych do oczekiwa uczestnikw.

g) Liczba godzin zaj do przeprowadzenia wynosi 50 godzin lekcyjnych (przy czym 1 godzina lekcyjna zaj =45 minut zegarowych + przerwa liczca rednio 15 min.).

h) Miejsce szkolenia: Putusk.

i) Wykonawca zapewni w trakcie trwania kursu warunki bezpieczestwa oraz higieny pracy i nauki zgodnie z obowizujcymi w tej materii przepisami prawa.

j) Wykonawca zapewni warunki techniczne do realizacji szkolenia sale z niezbdnym wyposaeniem dostosowane do potrzeb uczestnikw. Pomieszczenia, w ktrych realizowane bd zajcia winny by bezwzgldnie dostosowane doprowadzenia zaj dla grupy min. 6 osobowej.

k) Wykonawca zapewni uczestnikom wyywienie w czasie trwania kursu: kadego dnia trwania kursu dwudaniowy obiad, poczstunek (tj. kawa, herbata, cukier, mietanka, cytryna, woda w butelkach 500ml, ciastka stay dostp).

l) Wykonawca zapewni ubezpieczenie NW dla uczestnikw kursu, poczwszy od pierwszego skoczywszy na ostatnim dniu kursu. Po zakoczeniu kursu Wykonawca przedoy Zamawiajcemu kserokopi polisy ubezpieczeniowej.

m) Wykonawca wyposay uczestnikw w niepodlegajce zwrotowi materiay: dydaktyczne i pimienne, ktre bd wykorzystywane podczas kursu (skrypty, podrczniki, notatniki, itp.).

n) Wykonawca zobowizany jest do dostarczenia Zamawiajcemu (wraz z Raportem z realizacji kursu) pisemnego potwierdzenia odbioru przez uczestnikw ww. materiaw.

o) Wykonawca zobowizany jest do odpowiedniego oznaczenia wszystkich miejsc i dokumentw bezporednio zwizanych z realizacj usugi, poprzez zamieszczenie na zawiadczeniach lub innych dokumentach potwierdzajcych ukoczenie szkolenia oraz materiaach dydaktycznych, itp. logo zgodnie z aktualnymi wytycznymi w zakresie informacji i promocji Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, ktre zamieszczone s na stronie internetowej: www.efs.gov.pl

p) Wykonawca zobowizany jest do kadorazowego informowania uczestnikw (przed rozpoczciem zaj), e zajcia s realizowane w ramach wymienionego w tytule projektu, a projekt wspfinansowany jest przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki.

q) Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do prowadzenia monitoringu kursu, cznie z fotografowaniem.

r) Wykonawca sporzdzi i przekae do wypenienia kademu uczestnikowi kursu ankiet ewaluacyjn kursu oraz dokona zbiorczej analizy ankiet i dostarczy je Zamawiajcemu (wraz z Raportem z realizacji kursu).

s) Wykonawca na zakoczenie kursu wyda zawiadczenia lub inne dokumenty potwierdzajce uczestnictwo i ukoczenie kursu oraz uzyskanie kwalifikacji (zgodnie z wymogami owiatowymi lub innymi wymogami obowizujcymi dla tego rodzaju szkolenia), zawierajce program oraz ilo godzin kursu, w rozbiciu na poszczeglne zagadnienia.

t) Wykonawca zobowizany jest do sprawowania nadzoru nad uczestnikami kursu, poprzez:

prowadzenie dziennika zaj zawierajcego imienn list obecnoci, wymiar godzin i tematy zaj,

niezwoczne pisemne lub telefoniczne zawiadomienie Zamawiajcego o kadej nieusprawiedliwionej nieobecnoci uczestnika kursu,

niezwoczne pisemne zawiadomienie Zamawiajcego o fakcie uchylania si uczestnika od przystpienia do zalicze czstkowych (jeli zostan przeprowadzone) oraz egzaminu kocowego.

u) Wykonawca przedoy Zamawiajcemu (po zakoczeniu kursu) Raport z realizacji kursu zawierajcy:

opis stopnia osignicia zakadanych celw kursu i uzyskanych rezultatw,

imienne wskazanie osb, ktre odbyy kurs (wymagane jest doczenie do Raportu kopii dziennika zaj zawierajcego imienn list obecnoci uczestnikw, wymiar godzin i temat zaj),

powiadczenie odbioru wydanych uczestnikom zawiadcze lub innych dokumentw potwierdzajcych uczestnictwo i ukoczenie kursu (wymagane jest doczenie kopii wydanych uczestnikom zawiadcze lub innych dokumentw potwierdzajcych uczestnictwo i ukoczenie kursu),

pisemne potwierdzenie przez uczestnikw otrzymania cateringu w poszczeglnych dniach kursu,

rozliczenia godzin zrealizowanych na kursie uwzgldniajcego dni, godziny oraz tematyk zrealizowanych zaj,

wnioski z realizacji kursu wynikajce z ankiet ewaluacyjnych,

omwienie ewentualnych trudnoci, z jakimi spotka si Wykonawca przy realizacji umowy,

ewentualne uwagi zgoszone przez osoby uczestniczce w kursie,

inne uwagi wedug Wykonawcy

2) Wsplny Sownik Zamwie (CPV): 80.53.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakoczenie: 10.12.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najnisza cena.

CZ Nr: 2 NAZWA: ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSU PRAWA JAZDY KATEGORII B

1) Krtki opis ze wskazaniem wielkoci lub zakresu zamwienia: Zamwienie obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie kursu z materiaami dydaktycznymi, poczstunkiem, ubezpieczeniem NW.

1. Szczegowy opis przedmiotu zamwienia:

a) Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B dla 6 uczestnikw przedmiotowego projektu.

b) Wykonawca zobowizuje si do zapewnienia ochrony uzyskanym danym osobowym osb uczestniczcych w kursie przewidzianej w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z pn. zm.).

c) Kurs musi by zrealizowany na zasadach i w miejscach okrelonych w rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 padziernika 2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnie przez kierujcych pojazdami, instruktorw i egzaminatorw (Dz. U. Nr 217, poz. 1834 z pn. zm.).

d) Przed rozpoczciem kursu (nie pniej ni 5 dni kalendarzowych) Wykonawca zobowizuje si przedstawi szczegowy program kursu, obejmujcy cz teoretyczn oraz praktyczn (wraz z harmonogramem).

e) Zamawiajcy przele Wykonawcy imienn list uczestnikw wytypowanych do uczestnictwa w kursie.

f) Zajcia naley przeprowadzi do 10.12.2012r. w dni robocze w godzinach dostosowanych do oczekiwa uczestnikw.

g) Wykonawca zapewni w trakcie trwania kursu warunki bezpieczestwa oraz higieny pracy i nauki zgodnie z obowizujcymi w tej materii przepisami prawa. Pomieszczenia, w ktrych realizowane bd zajcia winny by bezwzgldnie dostosowane doprowadzenia zaj dla grupy min. 6 osobowej.

h) Miejsce prowadzenia kursu: zajcia teoretyczne Putusk, zajcia praktyczne Putusk (w ramach zaj praktycznych min. 3 wyjazdy do miejscowoci, w ktrej odbywa si bdzie egzamin pastwowy).

i) Wykonawca zapewni ubezpieczenie NW dla uczestnikw kursu, poczwszy od pierwszego skoczywszy na ostatnim dniu kursu. Po zakoczeniu kursu Wykonawca przedoy Zamawiajcemu kserokopi polisy ubezpieczeniowej.

j) Wykonawca skieruje uczestnikw kursu na obowizkowe badania lekarskie i opaci ich koszt.

k) Wykonawca zorganizuje i opaci uczestnikom kursu pierwsze podejcie do egzaminu pastwowego (cz teoretyczn i praktyczn).

l) Wykonawca zobowizuje si do zorganizowania i sfinansowania przejazdu na jeden (pierwszy) egzamin pastwowy na prawo jazdy w WORD dla uczestnikw kursu.

m) Wykonawca wyposay uczestnikw w niepodlegajce zwrotowi materiay: dydaktyczne i pimienne, ktre bd wykorzystywane podczas kursu (podrczniki, notatniki, itp.).

n) Wykonawca ma obowizek zapewni uczestnikom kursu w czasie trwania zaj teoretycznych poczstunek, tj.: kawa, herbata, cukier, mietana, cytryna, woda w butelkach 500ml, ciastka stay dostp.

o) Wykonawca zobowizany jest do dostarczenia Zamawiajcemu (wraz z Raportem z realizacji kursu) pisemnego potwierdzenia odbioru przez uczestnikw ww. materiaw.

p) Wykonawca zobowizany jest do odpowiedniego oznaczenia wszystkich miejsc i dokumentw bezporednio zwizanych z realizacj usugi, poprzez zamieszczenie na zawiadczeniach oraz materiaach dydaktycznych itp. logo zgodnie z aktualnymi wytycznymi w zakresie informacji i promocji Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, ktre zamieszczone s na stronie internetowej: www.efs.gov.pl

q) Wykonawca zobowizany jest do kadorazowego informowania uczestnikw (przed rozpoczciem zaj), e zajcia s realizowane w ramach wymienionego w tytule projektu, a projekt wspfinansowany jest przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki.

r) Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia monitoringu kursu, cznie z fotografowaniem.

s) Wykonawca sporzdzi i przekae do wypenienia kademu uczestnikowi kursu ankiet ewaluacyjn kursu oraz dokona zbiorczej analizy ankiet i dostarczy je Zamawiajcemu (wraz z Raportem z realizacji kursu).

t) Wykonawca na zakoczenie kursu wyda zawiadczenia potwierdzajce uczestnictwo i ukoczenie kursu.

u) Wykonawca zobowizany jest do sprawowania nadzoru nad uczestnikami kursu, poprzez:

prowadzenie imiennej listy obecnoci, zawierajcej wymiar godzin i tematy zaj,

niezwoczne pisemne lub telefoniczne zawiadomienie Zamawiajcego o kadej nieusprawiedliwionej nieobecnoci uczestnika kursu,

niezwoczne pisemne zawiadomienie Zamawiajcego o fakcie uchylania si uczestnika od przystpienia do egzaminu wewntrznego.

v) Wykonawca przedoy Zamawiajcemu (po zakoczeniu kursu) Raport z realizacji kursu zawierajcy:

opis stopnia osignicia zakadanych celw kursu i uzyskanych rezultatw,

imienne wskazanie osb, ktre odbyy kurs (wymagane jest doczenie do raportu oryginaw list obecnoci),

powiadczenie odbioru przez uczestnikw wydanych im zawiadcze lub innych dokumentw potwierdzajcych uczestnictwo i ukoczenie kursu (wymagane jest doczenie kopii wydanych uczestnikom zawiadcze lub innych dokumentw potwierdzajcych uczestnictwo i ukoczenie kursu),

rozliczenie godzin zrealizowanych na kursie uwzgldniajce tematyk zrealizowanych zaj,

pisemne potwierdzenie przez uczestnikw otrzymania poczstunku w czasie trwania zaj teoretycznych kursu,

wnioski z realizacji kursu wynikajce z ankiet ewaluacyjnych,

omwienie ewentualnych trudnoci, z jakimi spotka si Wykonawca przy realizacji umowy,

ewentualne uwagi zgoszone przez osoby uczestniczce w kursie,

inne uwagi wedug Wykonawcy

2) Wsplny Sownik Zamwie (CPV): 80.53.00.00-8, 80.41.12.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakoczenie: 10.12.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najnisza cena.

CZ Nr: 3 NAZWA: ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSU OPIEKUN OSB STARSZYCH I DZIECI.

1) Krtki opis ze wskazaniem wielkoci lub zakresu zamwienia: Zamwienie obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie kursu z materiaami dydaktycznymi, wyywieniem, ubezpieczeniem NW.

1. Szczegowy opis przedmiotu zamwienia:

a) Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu opiekun osb starszych i dzieci dla 11 uczestnikw przedmiotowego projektu.

b) Wykonawca zobowizuje si do zapewnienia ochrony uzyskanym danym osobowym osb uczestniczcych w kursie przewidzianej w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z pn. zm.).

c) Tematyka kursu:

Opieka nad osobami starszymi:

- psychospoeczne uwarunkowania pracy z osob starsz,

- rozwizywanie problemw osb starszych,

- choroby osb starszych i opieka,

- umiejtnoci wspomagajce prac z osobami starszymi,

- metody radzenia sobie ze stresem i lkiem zwizanym z prac z osobami chorymi i w podeszym wieku,

- dieta,

- organizacja i planowanie czasu wolnego osoby starszej.

Kurs pierwszej pomocy przedlekarskiej:

- ocena stanu poszkodowanego,

- postpowanie z poszkodowanym nieprzytomnym,

- postpowanie w przypadku braku oddechu i krenia,

- postpowanie w przypadku urazw,

- postpowanie w przypadku nagych stanw,

- ewakuacja poszkodowanego.

Zagadnienia zwizane z zadaniami opiekunki do dziecka:

Elementy psychologii rozwojowej:

- rozwj mowy, wyobrani, pamici, czynnoci dziecka, emocjonalny, ruchowy, osobowoci.

Dziaalno dziecka i jej ksztatowanie:

- zabawa,

- twrczo artystyczna,

- aktywno poznawcza.

Teoria wychowania:

- rodowisko i jego wpyw na wychowanie dziecka,

- rodzaje rodowisk wychowawczych i ich charakterystyka,

- rodowisko rodzinne,

- postawy rodzicielskie,

- systemy wychowawcze.

Stymulowanie rozwoju dziecka, ksztatowanie zainteresowa i zdolnoci.

Problemy wychowania dziecka, stosowane metody wychowawcze.

Zaburzenia w zachowaniu dziecka uwarunkowane organicznie i funkcjonalnie:

- niedorozwj umysowy,

- zaburzenia rozwoju ruchowego,

- zaburzenia rozwoju mowy.

Zaburzenia w zachowaniu dzieci, a rodowisko wychowawcze:

- choroba serca,

- sieroctwo spoeczne,

- zaburzenia z niewaciwym systemem wychowania w rodzinie,

- objawy zaburze i ich niwelowanie.

Zajcia komunikacyjne uatwiajce nawizanie kontaktu z dziemi /warsztaty/.

Zadania opiekunek preferowane cechy osobowoci /warsztaty/.

d) Przed rozpoczciem kursu (nie pniej ni 5 dni kalendarzowych) Wykonawca zobowizuje si przedstawi szczegowy program kursu (wraz z harmonogramem).

e) Zamawiajcy przele Wykonawcy imienn list uczestnikw wytypowanych do uczestnictwa w kursie.

f) Zajcia naley przeprowadzi do 10.12.2012r. w dni robocze w godzinach dostosowanych do oczekiwa uczestnikw.

g) Liczba godzin zaj do przeprowadzenia wynosi 56 godzin lekcyjnych (przy czym 1 godzina lekcyjna zaj =45 minut zegarowych + przerwa liczca rednio 15 min.).

h) Miejsce szkolenia: Putusk.

i) Wykonawca zapewni w trakcie trwania kursu warunki bezpieczestwa oraz higieny pracy i nauki zgodnie z obowizujcymi w tej materii przepisami prawa.

j) Wykonawca zapewni warunki techniczne do realizacji szkolenia sale z niezbdnym wyposaeniem dostosowane do potrzeb uczestnikw. Pomieszczenia, w ktrych realizowane bd zajcia winny by bezwzgldnie dostosowane do prowadzenia zaj dla grupy minimum 11 osobowej.

k) Wykonawca zapewni uczestnikom wyywienie w czasie trwania kursu: kadego dnia trwania kursu dwudaniowy obiad, poczstunek (tj. kawa, herbata, cukier, mietanka, cytryna, woda w butelkach 500ml, ciastka stay dostp).

l) Wykonawca zapewni ubezpieczenie NW dla uczestnikw kursu, poczwszy od pierwszego skoczywszy na ostatnim dniu kursu. Po zakoczeniu kursu Wykonawca przedoy Zamawiajcemu kserokopi polisy ubezpieczeniowej.

m) Wykonawca wyposay uczestnikw w niepodlegajce zwrotowi materiay: dydaktyczne i pimienne, ktre bd wykorzystywane podczas kursu (skrypty, podrczniki, notatniki, itp.).

n) Wykonawca zobowizany jest do dostarczenia Zamawiajcemu (wraz z Raportem z realizacji kursu) pisemnego potwierdzenia odbioru przez uczestnikw ww. materiaw.

o) Wykonawca zobowizany jest do odpowiedniego oznaczenia wszystkich miejsc i dokumentw bezporednio zwizanych z realizacj usugi, poprzez zamieszczenie na zawiadczeniach lub innych dokumentach potwierdzajcych ukoczenie szkolenia oraz materiaach dydaktycznych, itp. logo zgodnie z aktualnymi wytycznymi w zakresie informacji i promocji Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, ktre zamieszczone s na stronie internetowej: www.efs.gov.pl

p) Wykonawca zobowizany jest do kadorazowego informowania uczestnikw (przed rozpoczciem zaj), e zajcia s realizowane w ramach wymienionego w tytule projektu, a projekt wspfinansowany jest przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki.

q) Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do prowadzenia monitoringu kursu, cznie z fotografowaniem.

r) Wykonawca sporzdzi i przekae do wypenienia kademu uczestnikowi kursu ankiet ewaluacyjn kursu oraz dokona zbiorczej analizy ankiet i dostarczy je Zmawiajcemu (wraz z Raportem z realizacji kursu).

s) Wykonawca na zakoczenie kursu wyda zawiadczenia lub inne dokumenty potwierdzajce uczestnictwo i ukoczenie kursu oraz uzyskanie kwalifikacji (zgodnie z wymogami owiatowymi lub innymi wymogami obowizujcymi dla tego rodzaju szkolenia), zawierajce program oraz ilo godzin kursu, w rozbiciu na poszczeglne zagadnienia.

t) Wykonawca zobowizany jest do sprawowania nadzoru nad uczestnikami kursu, poprzez:

prowadzenie dziennika zaj zawierajcego imienn list obecnoci, wymiar godzin i tematy zaj,

niezwoczne pisemne lub telefoniczne zawiadomienie Zamawiajcego o kadej nieusprawiedliwionej nieobecnoci uczestnika kursu,

niezwoczne pisemne zawiadomienie Zamawiajcego o fakcie uchylania si uczestnika od przystpienia do zalicze czstkowych (jeli zostan przeprowadzone) oraz egzaminu kocowego.

u) Wykonawca przedoy Zamawiajcemu (po zakoczeniu kursu) Raport z realizacji kursu zawierajcy:

opis stopnia osignicia zakadanych celw kursu i uzyskanych rezultatw,

imienne wskazanie osb, ktre odbyy kurs (wymagane jest doczenie do Raportu kopii dziennika zaj zawierajcego imienn list obecnoci uczestnikw, wymiar godzin i temat zaj),

powiadczenie odbioru wydanych uczestnikom zawiadcze lub innych dokumentw potwierdzajcych uczestnictwo i ukoczenie kursu (wymagane jest doczenie kopii wydanych uczestnikom zawiadcze lub innych dokumentw potwierdzajcych uczestnictwo i ukoczenie kursu),

pisemne potwierdzenie przez uczestnikw otrzymania cateringu w poszczeglnych dniach kursu,

rozliczenia godzin zrealizowanych na kursie uwzgldniajcego dni, godziny oraz tematyk zrealizowanych zaj,

wnioski z realizacji kursu wynikajce z ankiet ewaluacyjnych,

omwienie ewentualnych trudnoci, z jakimi spotka si Wykonawca przy realizacji umowy,

ewentualne uwagi zgoszone przez osoby uczestniczce w kursie,

inne uwagi wedug Wykonawcy.

2) Wsplny Sownik Zamwie (CPV): 80.53.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakoczenie: 10.12.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najnisza cena.

CZ Nr: 4 NAZWA: ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSU ABC PRZEDSIBIORCZOCI PROWADZENIE DZIAALNOCI GOSPODARCZEJ.

1) Krtki opis ze wskazaniem wielkoci lub zakresu zamwienia: Zamwienie obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie kursu z materiaami dydaktycznymi, wyywieniem, ubezpieczeniem NW.

1. Szczegowy opis przedmiotu zamwienia:

a) Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu ABC przedsibiorczoci prowadzenie dziaalnoci gospodarczej dla 3 uczestnikw przedmiotowego projektu.

b)Wykonawca zobowizuje si do zapewnienia ochrony uzyskanym danym osobowym osb uczestniczcych w kursie przewidzianej w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, .z pn. zm.).

c) Tematyka kursu skada si bdzie z nastpujcych moduw:

Formalno- prawne podstawy zakadania i prowadzenia wasnej dziaalnoci gospodarczej.

Finansowe aspekty prowadzenia dziaalnoci gospodarczej.

Zasady rozlicze publiczno- prawnych oraz wiczenia w wypenianiu przykadowych dokumentw.

Marketing i promocja firmy.

Negocjacje w biznesie.

Obowizki pracodawcy, przepisy BHP.

Zatrudnianie pracownikw.

d) Przed rozpoczciem kursu (nie pniej ni 5 dni kalendarzowych) Wykonawca zobowizuje si przedstawi szczegowy program kursu (wraz z harmonogramem).

e) Zamawiajcy przele Wykonawcy imienn list uczestnikw wytypowanych do uczestnictwa w kursie.

f) Zajcia naley przeprowadzi do 10.12.2012r. w dni robocze w godzinach dostosowanych do oczekiwa uczestnikw.

g) Liczba godzin zaj do przeprowadzenia wynosi 68 godzin lekcyjnych (przy czym 1 godzina lekcyjna zaj =45 minut zegarowych + przerwa liczca rednio 15 min.), w tym nie mniej ni 34 godziny zaj praktycznych.

h) Miejsce szkolenia: Putusk.

i) Wykonawca zapewni w trakcie trwania kursu warunki bezpieczestwa oraz higieny pracy i nauki zgodnie z obowizujcymi w tej materii przepisami prawa.

j) Wykonawca zapewni warunki techniczne do realizacji szkolenia sale z niezbdnym wyposaeniem dostosowane do potrzeb uczestnikw. Pomieszczenia, w ktrych realizowane bd zajcia winny by bezwzgldnie dostosowane do prowadzenia zaj dla grupy minimum 3 osobowej.

k) Wykonawca zapewni uczestnikom wyywienie w czasie trwania kursu: kadego dnia trwania kursu dwudaniowy obiad, poczstunek (tj. kawa, herbata, cukier, mietanka, cytryna, woda w butelkach 500ml, ciastka stay dostp).

l) Wykonawca zapewni ubezpieczenie NW dla uczestnikw kursu, poczwszy od pierwszego skoczywszy na ostatnim dniu kursu. Po zakoczeniu kursu Wykonawca przedoy Zamawiajcemu kserokopi polisy ubezpieczeniowej.

m) Wykonawca wyposay uczestnikw w niepodlegajce zwrotowi materiay: dydaktyczne i pimienne, ktre bd wykorzystywane podczas kursu (skrypty, podrczniki, notatniki, itp.).

n) Wykonawca zobowizany jest do dostarczenia Zamawiajcemu (wraz z Raportem z realizacji kursu) pisemnego potwierdzenia odbioru przez uczestnikw ww. materiaw.

o) Wykonawca zobowizany jest do odpowiedniego oznaczenia wszystkich miejsc i dokumentw bezporednio zwizanych z realizacj usugi, poprzez zamieszczenie na zawiadczeniach lub innych dokumentach potwierdzajcych ukoczenie szkolenia oraz materiaach dydaktycznych, itp. logo zgodnie z aktualnymi wytycznymi w zakresie informacji i promocji Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, ktre zamieszczone s na stronie internetowej: www.efs.gov.pl

p) Wykonawca zobowizany jest do kadorazowego informowania uczestnikw (przed rozpoczciem zaj), e zajcia s realizowane w ramach wymienionego w tytule projektu, a projekt wspfinansowany jest przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki.

q) Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do prowadzenia monitoringu kursu, cznie z fotografowaniem.

r) Wykonawca sporzdzi i przekae do wypenienia kademu uczestnikowi kursu ankiet ewaluacyjn kursu oraz dokona zbiorczej analizy ankiet i dostarczy je Zmawiajcemu (wraz z Raportem z realizacji kursu).

s) Wykonawca na zakoczenie kursu wyda zawiadczenia lub inne dokumenty potwierdzajce uczestnictwo i ukoczenie kursu oraz uzyskanie kwalifikacji (zgodnie z wymogami owiatowymi lub innymi wymogami obowizujcymi dla tego rodzaju szkolenia), zawierajce program oraz ilo godzin kursu, w rozbiciu na poszczeglne zagadnienia.

t) Wykonawca zobowizany jest do sprawowania nadzoru nad uczestnikami kursu, poprzez:

prowadzenie dziennika zaj zawierajcego imienn list obecnoci, wymiar godzin i tematy zaj,

niezwoczne pisemne lub telefoniczne zawiadomienie Zamawiajcego o kadej nieusprawiedliwionej nieobecnoci uczestnika kursu,

niezwoczne pisemne zawiadomienie Zamawiajcego o fakcie uchylania si uczestnika od przystpienia do zalicze czstkowych (jeli zostan przeprowadzone) oraz egzaminu kocowego.

u) Wykonawca przedoy Zamawiajcemu (po zakoczeniu kursu) Raport z realizacji kursu zawierajcy:

opis stopnia osignicia zakadanych celw kursu i uzyskanych rezultatw,

imienne wskazanie osb, ktre odbyy kurs (wymagane jest doczenie do Raportu kopii dziennika zaj zawierajcego imienn list obecnoci uczestnikw, wymiar godzin i temat zaj),

powiadczenie odbioru wydanych uczestnikom zawiadcze lub innych dokumentw potwierdzajcych uczestnictwo i ukoczenie kursu (wymagane jest doczenie kopii wydanych uczestnikom zawiadcze lub innych dokumentw potwierdzajcych uczestnictwo i ukoczenie kursu),

pisemne potwierdzenie przez uczestnikw otrzymania cateringu w poszczeglnych dniach kursu,

rozliczenia godzin zrealizowanych na kursie uwzgldniajcego dni, godziny oraz tematyk zrealizowanych zaj,

wnioski z realizacji kursu wynikajce z ankiet ewaluacyjnych,

omwienie ewentualnych trudnoci, z jakimi spotka si Wykonawca przy realizacji umowy,

ewentualne uwagi zgoszone przez osoby uczestniczce w kursie,

inne uwagi wedug Wykonawcy.

2) Wsplny Sownik Zamwie (CPV): 80.53.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakoczenie: 10.12.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najnisza cena.

CZ Nr: 5 NAZWA: ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSU KIEROWCA WZKW JEZDNIOWYCH Z NAPDEM SILNIKOWYM.

1) Krtki opis ze wskazaniem wielkoci lub zakresu zamwienia: Zamwienie obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie kursu z materiaami dydaktycznymi, wyywieniem, ubezpieczeniem NW.

1. Szczegowy opis przedmiotu zamwienia:

a) Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu kierowca wzkw jezdniowych z napdem silnikowym dla 2 uczestnikw przedmiotowego projektu.

b)Wykonawca zobowizuje si do zapewnienia ochrony uzyskanym danym osobowym osb uczestniczcych w kursie przewidzianej w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z pn. zm.).

c) Tematyka kursu:

1) Przygotowanie wzka jezdniowego do zada transportowych:

- podzia i charakterystyka wzkw jezdniowych typy i odmiany,

- budowa i wyposaenie wzka jezdniowego,

- czynnoci kierowcy przy obsudze wzka jezdniowego przed podjciem pracy i po pracy z wzkiem.

2) Czynnoci kierowcy w czasie pracy wzkiem.

3) Wiadomoci z zakresu adunkoznawstwa.

4) Wiadomoci o dozorze technicznym.

5) Wiadomoci z zakresu bezpieczestwa i higieny pracy przy eksploatacji wzkw jezdniowych.

6) Wymiana butli gazowej.

7) Praktyczna nauka jazdy wzkiem jezdniowym z napdem silnikowym.

d) Przed rozpoczciem kursu (nie pniej ni 5 dni kalendarzowych) Wykonawca zobowizuje si przedstawi szczegowy program kursu (wraz z harmonogramem).

e) Zamawiajcy przele Wykonawcy imienn list uczestnikw wytypowanych do uczestnictwa w kursie.

f) Zajcia naley przeprowadzi do 10.12.2012r. w dni robocze w godzinach dostosowanych do oczekiwa uczestnikw.

g) Liczba godzin zaj do przeprowadzenia wynosi 67 godzin lekcyjnych (przy czym 1 godzina lekcyjna zaj =45 minut zegarowych + przerwa liczca rednio 15 min.), w tym nie mniej ni 20 godziny zaj praktycznych.

h) Miejsce szkolenia: Putusk lub miejscowo max. 60 km od Putuska.

i) Wykonawca zapewni w trakcie trwania kursu warunki bezpieczestwa oraz higieny pracy i nauki zgodnie z obowizujcymi w tej materii przepisami prawa.

j) Wykonawca zapewni warunki techniczne do realizacji szkolenia sale z niezbdnym wyposaeniem dostosowane do potrzeb uczestnikw. Ilo sprztu musi by dostosowana do liczby uczestnikw kursu.

k) Wykonawca zapewni uczestnikom wyywienie w czasie trwania kursu: kadego dnia trwania kursu dwudaniowy obiad, poczstunek (tj. kawa, herbata, cukier, mietanka, cytryna, woda w butelkach 500ml, ciastka stay dostp).

l) Wykonawca zapewni ubezpieczenie NW dla uczestnikw kursu, poczwszy od pierwszego skoczywszy na ostatnim dniu kursu. Po zakoczeniu kursu Wykonawca przedoy Zamawiajcemu kserokopi polisy ubezpieczeniowej.

m) Wykonawca skieruje uczestnikw kursu na obowizkowe badania lekarskie i opaci ich koszt.

n) Wykonawca wyposay uczestnikw w niepodlegajce zwrotowi materiay: dydaktyczne i pimienne, ktre bd wykorzystywane podczas kursu (skrypty, podrczniki, notatniki, itp.).

o) Wykonawca zobowizany jest do dostarczenia Zamawiajcemu (wraz z Raportem z realizacji kursu) pisemnego potwierdzenia odbioru przez uczestnikw ww. materiaw.

p) Wykonawca zobowizany jest do odpowiedniego oznaczenia wszystkich miejsc i dokumentw bezporednio zwizanych z realizacj usugi, poprzez zamieszczenie na zawiadczeniach lub innych dokumentach potwierdzajcych ukoczenie szkolenia oraz materiaach dydaktycznych, itp. logo zgodnie z aktualnymi wytycznymi w zakresie informacji i promocji Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, ktre zamieszczone s na stronie internetowej: www.efs.gov.pl

q) Wykonawca zobowizany jest do kadorazowego informowania uczestnikw (przed rozpoczciem zaj), e zajcia s realizowane w ramach wymienionego w tytule projektu, a projekt wspfinansowany jest przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki.

r) Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do prowadzenia monitoringu kursu, cznie z fotografowaniem.

s) Wykonawca sporzdzi i przekae do wypenienia kademu uczestnikowi kursu ankiet ewaluacyjn kursu oraz dokona zbiorczej analizy ankiet i dostarczy je Zmawiajcemu (wraz z Raportem z realizacji kursu).

t) Wykonawca na zakoczenie kursu wyda zawiadczenia lub inne dokumenty potwierdzajce uczestnictwo i ukoczenie kursu oraz uzyskanie kwalifikacji (zgodnie z wymogami owiatowymi lub innymi wymogami obowizujcymi dla tego rodzaju szkolenia), zawierajce program oraz ilo godzin kursu, w rozbiciu na poszczeglne zagadnienia.

u) Wykonawca zobowizany jest do sprawowania nadzoru nad uczestnikami kursu, poprzez:

prowadzenie dziennika zaj zawierajcego imienn list obecnoci, wymiar godzin i tematy zaj,

niezwoczne pisemne lub telefoniczne zawiadomienie Zamawiajcego o kadej nieusprawiedliwionej nieobecnoci uczestnika kursu,

niezwoczne pisemne zawiadomienie Zamawiajcego o fakcie uchylania si uczestnika od przystpienia do zalicze czstkowych (jeli zostan przeprowadzone) oraz egzaminu kocowego.

v) Wykonawca przedoy Zamawiajcemu (po zakoczeniu kursu) Raport z realizacji kursu zawierajcy:

opis stopnia osignicia zakadanych celw kursu i uzyskanych rezultatw,

imienne wskazanie osb, ktre odbyy kurs (wymagane jest doczenie do Raportu kopii dziennika zaj zawierajcego imienn list obecnoci uczestnikw, wymiar godzin i temat zaj),

powiadczenie odbioru wydanych uczestnikom zawiadcze lub innych dokumentw potwierdzajcych uczestnictwo i ukoczenie kursu (wymagane jest doczenie kopii wydanych uczestnikom zawiadcze lub innych dokumentw potwierdzajcych uczestnictwo i ukoczenie kursu),

pisemne potwierdzenie przez uczestnikw otrzymania cateringu w poszczeglnych dniach kursu,

rozliczenia godzin zrealizowanych na kursie uwzgldniajcego dni, godziny oraz tematyk zrealizowanych zaj,

wnioski z realizacji kursu wynikajce z ankiet ewaluacyjnych,

omwienie ewentualnych trudnoci, z jakimi spotka si Wykonawca przy realizacji umowy,

ewentualne uwagi zgoszone przez osoby uczestniczce w kursie,

inne uwagi wedug Wykonawcy.

2) Wsplny Sownik Zamwie (CPV): 80.53.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakoczenie: 10.12.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najnisza cena.

CZ Nr: 6 NAZWA: ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSU OPERATOR KOPARKO - ADOWARKI.

1) Krtki opis ze wskazaniem wielkoci lub zakresu zamwienia: Zamwienie obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie kursu z materiaami dydaktycznymi, wyywieniem, ubezpieczeniem NW.

1. Szczegowy opis przedmiotu zamwienia:

a) Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu operator koparko - adowarki dla 2 uczestnikw przedmiotowego projektu.

b)Wykonawca zobowizuje si do zapewnienia ochrony uzyskanym danym osobowym osb uczestniczcych w kursie przewidzianej w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z pn. zm.).

c) Kurs powinien zosta zorganizowany zgodnie z przepisami okrelonymi w rozporzdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzenia 2001 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzdze technicznych do robt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263).

d) Tematyka kursu:

1) Cz teoretyczna powinna obejmowa m.in. zagadnienia z zakresu:

- dokumentacja techniczna maszyn roboczych,

- bezpieczestwo i higiena pracy przy eksploatacji maszyn roboczych,

- technologii wykonywania robt ziemnych,

- uytkowania i obsugi maszyn roboczych.

2) Cz praktyczna powinna obejmowa nauk eksploatacji maszyn roboczych

w rnych warunkach terenowych i technologicznych.

e) Przed rozpoczciem kursu (nie pniej ni 5 dni kalendarzowych) Wykonawca zobowizuje si przedstawi szczegowy program kursu (wraz z harmonogramem).

f) Zamawiajcy przele Wykonawcy imienn list uczestnikw wytypowanych do uczestnictwa w kursie.

g) Zajcia naley przeprowadzi do 10.12.2012r. w dni robocze w godzinach dostosowanych do oczekiwa uczestnikw.

h) Liczba godzin zaj do przeprowadzenia wynosi minimum 202 godziny lekcyjne podzielonych na cz teoretyczn i praktyczn (przy czym 1 godzina lekcyjna zaj =45 minut zegarowych+ przerwa liczca rednio 15 min.).

i) Miejsce szkolenia: Putusk lub miejscowo max. 60 km od Putuska.

j) Wykonawca zapewni w trakcie trwania kursu warunki bezpieczestwa oraz higieny pracy i nauki zgodnie z obowizujcymi w tej materii przepisami prawa.

k) Wykonawca zapewni warunki techniczne do realizacji szkolenia sale z niezbdnym wyposaeniem dostosowane do potrzeb uczestnikw oraz zapewni odpowiedni ilo sprztu do praktycznej nauki zawodu.

l) Wykonawca zapewni uczestnikom wyywienie w czasie trwania kursu: kadego dnia trwania kursu dwudaniowy obiad, poczstunek (tj. kawa, herbata, cukier, mietanka, cytryna, woda w butelkach 500ml, ciastka stay dostp).

m)Wykonawca zapewni ubezpieczenie NW dla uczestnikw kursu, poczwszy od pierwszego skoczywszy na ostatnim dniu kursu. Po zakoczeniu kursu Wykonawca przedoy Zamawiajcemu kserokopi polisy ubezpieczeniowej.

n) Wykonawca skieruje uczestnikw kursu na obowizkowe badania lekarskie i opaci ich koszt.

o) Wykonawca wyposay uczestnikw w niepodlegajce zwrotowi materiay: dydaktyczne i pimienne, ktre bd wykorzystywane podczas kursu (skrypty, podrczniki, notatniki, itp.).

p) Wykonawca zobowizany jest do dostarczenia Zamawiajcemu (wraz z Raportem z realizacji kursu) pisemnego potwierdzenia odbioru przez uczestnikw ww. materiaw.

q) Wykonawca zobowizany jest do odpowiedniego oznaczenia wszystkich miejsc i dokumentw bezporednio zwizanych z realizacj usugi, poprzez zamieszczenie na zawiadczeniach lub innych dokumentach potwierdzajcych ukoczenie szkolenia oraz materiaach dydaktycznych, itp. logo zgodnie z aktualnymi wytycznymi w zakresie informacji i promocji Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, ktre zamieszczone s na stronie internetowej: www.efs.gov.pl

r) Wykonawca zobowizany jest do kadorazowego informowania uczestnikw (przed rozpoczciem zaj), e zajcia s realizowane w ramach wymienionego w tytule projektu, a projekt wspfinansowany jest przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki.

s) Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do prowadzenia monitoringu kursu, cznie z fotografowaniem.

t) Wykonawca sporzdzi i przekae do wypenienia kademu uczestnikowi kursu ankiet ewaluacyjn kursu oraz dokona zbiorczej analizy ankiet i dostarczy je Zmawiajcemu (wraz z Raportem z realizacji kursu).

u) Wykonawca na zakoczenie kursu wyda zawiadczenia lub inne dokumenty potwierdzajce uczestnictwo i ukoczenie kursu oraz uzyskanie kwalifikacji (zgodnie z wymogami owiatowymi lub innymi wymogami obowizujcymi dla tego rodzaju szkolenia), zawierajce program oraz ilo godzin kursu, w rozbiciu na poszczeglne zagadnienia.

v) Wykonawca zobowizany jest do sprawowania nadzoru nad uczestnikami kursu, poprzez:

prowadzenie dziennika zaj zawierajcego imienn list obecnoci, wymiar godzin i tematy zaj,

niezwoczne pisemne lub telefoniczne zawiadomienie Zamawiajcego o kadej nieusprawiedliwionej nieobecnoci uczestnika kursu,

niezwoczne pisemne zawiadomienie Zamawiajcego o fakcie uchylania si uczestnika od przystpienia do zalicze czstkowych (jeli zostan przeprowadzone) oraz egzaminu kocowego.

w) Wykonawca przedoy Zamawiajcemu (po zakoczeniu kursu) Raport z realizacji kursu zawierajcy:

opis stopnia osignicia zakadanych celw kursu i uzyskanych rezultatw,

imienne wskazanie osb, ktre odbyy kurs (wymagane jest doczenie do Raportu kopii dziennika zaj zawierajcego imienn list obecnoci uczestnikw, wymiar godzin i temat zaj),

powiadczenie odbioru wydanych uczestnikom zawiadcze lub innych dokumentw potwierdzajcych uczestnictwo i ukoczenie kursu (wymagane jest doczenie kopii wydanych uczestnikom zawiadcze lub innych dokumentw potwierdzajcych uczestnictwo i ukoczenie kursu),

pisemne potwierdzenie przez uczestnikw otrzymania cateringu w poszczeglnych dniach kursu,

rozliczenia godzin zrealizowanych na kursie uwzgldniajcego dni, godziny oraz tematyk zrealizowanych zaj,

wnioski z realizacji kursu wynikajce z ankiet ewaluacyjnych,

omwienie ewentualnych trudnoci, z jakimi spotka si Wykonawca przy realizacji umowy,

ewentualne uwagi zgoszone przez osoby uczestniczce,

inne uwagi wedug Wykonawcy.

2) Wsplny Sownik Zamwie (CPV): 80.53.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakoczenie: 10.12.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najnisza cena.

CZ Nr: 7 NAZWA: ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSU SPRZEDAWCA Z OBSUG KAS FISKALNYCH.

1) Krtki opis ze wskazaniem wielkoci lub zakresu zamwienia: Zamwienie obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie kursu z materiaami dydaktycznymi, wyywieniem, ubezpieczeniem NW.

1. Szczegowy opis przedmiotu zamwienia:

a) Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu sprzedawca z obsug kas fiskalnych dla 7 uczestnikw przedmiotowego projektu.

b)Wykonawca zobowizuje si do zapewnienia ochrony uzyskanym danym osobowym osb uczestniczcych w kursie przewidzianej w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z pn. zm.).

c) Tematyka kursu:

1) Modu I sprzedawca wyposaenie lokalu sklepowego ,organizacja pracy w sklepie ,towaroznawstwo, sprzeda towarw ,zaopatrzenie ,gospodarka zapasami i opakowaniami,marketing, zagadnienie kultury obsugi klientw.

2) Modu II obsuga kas fiskalnych klasyfikacja i budowa kas, programowanie kasy fiskalnej , sprzeda prosta i normalna,rozliczanie sprzeday ,rozliczanie sklepu.

3) Modu III podstawowe zagadnienia higieny przy produkcji i obrocie produktami spoywczymi higiena osobista osb zatrudnionych w produkcji, obrocie magazynowaniu i transporcie rodkami spoywczymi, warunki sanitarne obowizujce w produkcji, przechowywaniu i obrocie rodkami spoywczymi,zasady mycia i dezynfekcji urzdze, naczy, sprztu i pomieszcze, utrzymanie czystoci i porzdku, dezynfekcja, zapobieganie obecnoci szkodnikw w ywnoci i walka z nimi, wymagania w zakresie jakoci zdrowotnej ywnoci i ywienia; bezpieczestwo i jako zdrowotna ywnoci w wietle przepisw krajowych i regulacji w Unii Europejskiej, drobnoustroje, ich rodzaje i wpyw na jako zdrowotn rodkw spoywczych,zanieczyszczenia chemiczne w ywnoci i ich skutki zdrowotne,pozostaoci rodkw ochrony rolin i lekw weterynaryjnych w ywnoci.

d) Przed rozpoczciem kursu (nie pniej ni 5 dni kalendarzowych) Wykonawca zobowizuje si przedstawi szczegowy program kursu (wraz z harmonogramem).

e) Zamawiajcy przele Wykonawcy imienn list uczestnikw wytypowanych do uczestnictwa w kursie.

f) Zajcia naley przeprowadzi do 10.12.2012r. w dni robocze w godzinach dostosowanych do oczekiwa uczestnikw.

g) Liczba godzin zaj do przeprowadzenia wynosi 100 godzin lekcyjnych podzielonych na cz teoretyczn i praktyczn (przy czym 1 godzina lekcyjna zaj =45 minut zegarowych+ przerwa liczca rednio 15 min.), w tym nie mniej ni 70 godzin zaj praktycznych.

h) Miejsce szkolenia: Putusk.

i) Wykonawca zapewni w trakcie trwania kursu warunki bezpieczestwa oraz higieny pracy i nauki zgodnie z obowizujcymi w tej materii przepisami prawa.

j) Wykonawca zapewni warunki techniczne do realizacji szkolenia sale z niezbdnym wyposaeniem dostosowane do potrzeb uczestnikw oraz zapewni odpowiedni ilo sprztu do liczby uczestnikw do praktycznej nauki zawodu. Pomieszczenia, w ktrych realizowane bd zajcia winny by bezwzgldnie dostosowane do prowadzenia zaj dla grupy minimum 7 osobowej.

k) Wykonawca zapewni uczestnikom wyywienie w czasie trwania kursu: kadego dnia trwania kursu dwudaniowy obiad, poczstunek (tj. kawa, herbata, cukier, mietanka, cytryna, woda w butelkach 500ml, ciastka stay dostp).

l) Wykonawca zapewni ubezpieczenie NW dla uczestnikw kursu, poczwszy od pierwszego skoczywszy na ostatnim dniu kursu. Po zakoczeniu kursu Wykonawca przedoy Zamawiajcemu kserokopi polisy ubezpieczeniowej.

m) Wykonawca skieruje uczestnikw kursu na obowizkowe badania lekarskie i opaci ich koszt.

n) Wykonawca wyposay uczestnikw w niepodlegajce zwrotowi materiay: dydaktyczne i pimienne, ktre bd wykorzystywane podczas kursu (skrypty, podrczniki, notatniki, itp.).

o) Wykonawca zobowizany jest do dostarczenia Zamawiajcemu (wraz z Raportem z realizacji kursu) pisemnego potwierdzenia odbioru przez uczestnikw ww. materiaw.

p) Wykonawca zobowizany jest do odpowiedniego oznaczenia wszystkich miejsc i dokumentw bezporednio zwizanych z realizacj usugi, poprzez zamieszczenie na zawiadczeniach lub innych dokumentach potwierdzajcych ukoczenie szkolenia oraz materiaach dydaktycznych, itp. logo zgodnie z aktualnymi wytycznymi w zakresie informacji i promocji Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, ktre zamieszczone s na stronie internetowej: www.efs.gov.pl

q) Wykonawca zobowizany jest do kadorazowego informowania uczestnikw (przed rozpoczciem zaj), e zajcia s realizowane w ramach wymienionego w tytule projektu, a projekt wspfinansowany jest przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki.

r) Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do prowadzenia monitoringu kursu, cznie z fotografowaniem.

s) Wykonawca sporzdzi i przekae do wypenienia kademu uczestnikowi kursu ankiet ewaluacyjn kursu oraz dokona zbiorczej analizy ankiet i dostarczy je Zamawiajcemu (wraz z Raportem z realizacji kursu).

t) Wykonawca na zakoczenie kursu wyda zawiadczenia lub inne dokumenty potwierdzajce uczestnictwo i ukoczenie kursu oraz uzyskanie kwalifikacji (zgodnie z wymogami owiatowymi lub innymi wymogami obowizujcymi dla tego rodzaju szkolenia), zawierajce program oraz ilo godzin kursu, w rozbiciu na poszczeglne zagadnienia.

u) Wykonawca zobowizany jest do sprawowania nadzoru nad uczestnikami kursu, poprzez:

prowadzenie dziennika zaj zawierajcego imienn list obecnoci, wymiar godzin i tematy zaj,

niezwoczne pisemne lub telefoniczne zawiadomienie Zamawiajcego o kadej nieusprawiedliwionej nieobecnoci uczestnika kursu,

niezwoczne pisemne zawiadomienie Zamawiajcego o fakcie uchylania si uczestnika od przystpienia do zalicze czstkowych (jeli zostan przeprowadzone) oraz egzaminu kocowego.

v) Wykonawca przedoy Zamawiajcemu (po zakoczeniu kursu) Raport z realizacji kursu zawierajcy:

opis stopnia osignicia zakadanych celw kursu i uzyskanych rezultatw,

imienne wskazanie osb, ktre odbyy kurs (wymagane jest doczenie do Raportu kopii dziennika zaj zawierajcego imienn list obecnoci uczestnikw, wymiar godzin i temat zaj),

powiadczenie odbioru wydanych uczestnikom zawiadcze lub innych dokumentw potwierdzajcych uczestnictwo i ukoczenie kursu (wymagane jest doczenie kopii wydanych uczestnikom zawiadcze lub innych dokumentw potwierdzajcych uczestnictwo i ukoczenie kursu),

pisemne potwierdzenie przez uczestnikw otrzymania cateringu w poszczeglnych dniach kursu,

rozliczenia godzin zrealizowanych na kursie uwzgldniajcego dni, godziny oraz tematyk zrealizowanych zaj,

wnioski z realizacji kursu wynikajce z ankiet ewaluacyjnych,

omwienie ewentualnych trudnoci, z jakimi spotka si Wykonawca przy realizacji umowy,

ewentualne uwagi zgoszone przez osoby uczestniczce,

inne uwagi wedug Wykonawcy

2) Wsplny Sownik Zamwie (CPV): 80.53.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakoczenie: 10.12.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najnisza cena.

CZ Nr: 8 NAZWA: ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSU PODSTAWY OBSUGI KOMPUTERA.

1) Krtki opis ze wskazaniem wielkoci lub zakresu zamwienia: Zamwienie obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie kursu z materiaami dydaktycznymi, wyywieniem, ubezpieczeniem NW.

1. Szczegowy opis przedmiotu zamwienia:

a) Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu podstawy obsugi komputera dla 4 uczestnikw przedmiotowego projektu.

b) Wykonawca zobowizuje si do zapewnienia ochrony uzyskanym danym osobowym osb uczestniczcych w kursie przewidzianej w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z pn. zm.).

c) Tematyka kursu:

1) Obsuga komputera w systemie operacyjnym MS Windows

Elementy budowy komputera, Zapoznanie z zasadami pracy w systemie Windows, Praca z plikami, skrtami i folderami, Notatnik i kalkulator aplikacje przydatne w codziennej pracy, Konfiguracja systemu Panel Sterowania

2) Zarzdzanie danymi

Pliki i foldery, Tworzenie i kasowanie folderw, Pliki kopiowanie, przenoszenie, wklejanie, Skuteczne zarzdzanie danymi

3) Obsuga edytora tekstw MS Word 2007

Podstawowe zasady redagowania dokumentu, Profesjonalne formatowanie tekstu, Praca z tabelami, Grafika uytkowa i elementy wzbogacania tekstu, Wydruki dokumentw

4) Obsuga arkusza kalkulacyjnego MS Excel 2007

Podstawowe zasady pracy z arkuszem kalkulacyjnym, Zastosowania arkusza kalkulacyjnego, Wprowadzanie i rodzaje danych, Podstawowe formuy i funkcje, Sortowanie danych w arkuszu, Tworzenie i edycja wykresw, Drukowanie arkusza

5) Obsuga programu Power Point

Tworzenie prezentacji

6) Internet okno na wiat

Zasady obsugi przegldarki internetowej, Oglne wiadomoci o Internecie, Wyszukiwarki Internetowe, Ochrona komputera przed ingerencj zewntrzn

7) Obsuga poczty internetowej

Zakadanie i konfiguracja wasnej skrzynki e-mail, Wysyanie i odbieranie e-mail, Konfiguracja regu, wiadomoci, Polityka antyspamowa.

d) Przed rozpoczciem kursu (nie pniej ni 5 dni kalendarzowych) Wykonawca zobowizuje si przedstawi szczegowy program kursu (wraz z harmonogramem).

e) Zamawiajcy przele Wykonawcy imienn list uczestnikw wytypowanych do uczestnictwa w kursie.

f) Zajcia naley przeprowadzi do 10.12.2012r. w dni robocze w godzinach dostosowanych do oczekiwa uczestnikw.

g) Liczba godzin zaj do przeprowadzenia wynosi 60 godzin lekcyjnych podzielonych na cz teoretyczn i praktyczn (przy czym 1 godzina lekcyjna zaj =45 minut zegarowych+ przerwa liczca rednio 15 min.), w tym nie mniej ni 52 godziny zaj praktycznych.

h) Miejsce szkolenia: Putusk.

i) Wykonawca zapewni w trakcie trwania kursu warunki bezpieczestwa oraz higieny pracy i nauki zgodnie z obowizujcymi w tej materii przepisami prawa.

j) Wykonawca zapewni warunki techniczne do realizacji szkolenia sale z niezbdnym wyposaeniem dostosowane do potrzeb uczestnikw, zapewniajce bezpieczne i higieniczne warunki oraz dostarczy odpowiedni ilo materiaw do praktycznej nauki na kadego uczestnika jedno stanowisko komputerowe.

k) Wykonawca zapewni uczestnikom wyywienie w czasie trwania kursu: kadego dnia trwania kursu dwudaniowy obiad, poczstunek (tj. kawa, herbata, cukier, mietanka, cytryna, woda w butelkach 500ml, ciastka stay dostp).

l) Wykonawca zapewni ubezpieczenie NW dla uczestnikw kursu, poczwszy od pierwszego skoczywszy na ostatnim dniu kursu. Po zakoczeniu kursu Wykonawca przedoy Zamawiajcemu kserokopi polisy ubezpieczeniowej.

m) Wykonawca wyposay uczestnikw w niepodlegajce zwrotowi materiay: dydaktyczne i pimienne, ktre bd wykorzystywane podczas kursu (skrypty, podrczniki, notatniki, itp.).

n) Wykonawca zobowizany jest do dostarczenia Zamawiajcemu (wraz z Raportem z realizacji kursu) pisemnego potwierdzenia odbioru przez uczestnikw ww. materiaw.

o) Wykonawca zobowizany jest do odpowiedniego oznaczenia wszystkich miejsc i dokumentw bezporednio zwizanych z realizacj usugi, poprzez zamieszczanie na zawiadczeniach lub innych dokumentach potwierdzajcych ukoczenie szkolenia oraz materiaach dydaktycznych, itp. logo zgodnie z aktualnymi wytycznymi w zakresie informacji i promocji Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, ktre zamieszczone s na stronie internetowej: www.efs.gov.pl

p) Wykonawca zobowizany jest do kadorazowego informowania uczestnikw (przed rozpoczciem zaj), e zajcia s realizowane w ramach wymienionego w tytule projektu, a projekt wspfinansowany jest przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki.

q) Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do prowadzenia monitoringu kursu, cznie z fotografowaniem.

r) Wykonawca sporzdzi i przekae do wypenienia kademu uczestnikowi kursu ankiet ewaluacyjn kursu oraz dokona zbiorczej analizy ankiet i dostarczy je Zamawiajcemu (wraz z Raportem z realizacji kursu).

s) Wykonawca na zakoczenie kursu wyda zawiadczenia lub inne dokumenty potwierdzajce uczestnictwo i ukoczenie kursu oraz uzyskanie kwalifikacji (zgodnie z wymogami owiatowymi lub innymi wymogami obowizujcymi dla tego rodzaju szkolenia), zawierajce program oraz ilo godzin kursu, w rozbiciu na poszczeglne zagadnienia.

t) Wykonawca zobowizany jest do sprawowania nadzoru nad uczestnikami kursu, poprzez:

prowadzenie dziennika zaj zawierajcego imienn list obecnoci, wymiar godzin i tematy zaj,

niezwoczne pisemne lub telefoniczne zawiadomienie Zamawiajcego o kadej nieusprawiedliwionej nieobecnoci uczestnika kursu,

niezwoczne pisemne zawiadomienie Zamawiajcego o fakcie uchylania si uczestnika od przystpienia do zalicze czstkowych (jeli zostan przeprowadzone) oraz egzaminu kocowego.

v) Wykonawca przedoy Zamawiajcemu (po zakoczeniu kursu) Raport z realizacji kursu zawierajcy:

opis stopnia osignicia zakadanych celw kursu i uzyskanych rezultatw,

imienne wskazanie osb, ktre odbyy kurs (wymagane jest doczenie do Raportu kopii dziennika zaj zawierajcego imienn list obecnoci uczestnikw, wymiar godzin i temat zaj),

powiadczenie odbioru wydanych uczestnikom zawiadcze lub innych dokumentw potwierdzajcych uczestnictwo i ukoczenie kursu (wymagane jest doczenie kopii wydanych uczestnikom zawiadcze lub innych dokumentw potwierdzajcych uczestnictwo i ukoczenie kursu),

pisemne potwierdzenie przez uczestnikw otrzymania cateringu w poszczeglnych dniach kursu,

rozliczenia godzin zrealizowanych na kursie uwzgldniajcego dni, godziny oraz tematyk zrealizowanych zaj,

wnioski z realizacji kursu wynikajce z ankiet ewaluacyjnych,

omwienie ewentualnych trudnoci, z jakimi spotka si Wykonawca przy realizacji umowy,

ewentualne uwagi zgoszone przez osoby uczestniczce,

inne uwagi wedug Wykonawcy.

2) Wsplny Sownik Zamwie (CPV): 80.53.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakoczenie: 10.12.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najnisza cena.

CZ Nr: 9 NAZWA: ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSU KUCHARZ MAEJ GASTRONOMII

1) Krtki opis ze wskazaniem wielkoci lub zakresu zamwienia: Zamwienie obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie kursu z materiaami dydaktycznymi, wyywieniem, ubezpieczeniem NW.

1. Szczegowy opis przedmiotu zamwienia:

a) Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu kucharz maej gastronomii dla 3 uczestnikw przedmiotowego projektu.

b) Wykonawca zobowizuje si do zapewnienia ochrony uzyskanym danym osobowym osb uczestniczcych w kursie przewidzianej w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z pn. zm.).

c) Tematyka kursu:

1) Wymagania sanitarne i bhp.

2) Organizacja produkcji.

3) Zasady ywienia planowanie wyywienia rnych grup ludnoci.

4) Dietetyka.

5) Zwyczaje ywieniowe.

6) Podstawowe wiadomoci o skadnikach ywieniowych.

7) Podstawowe przepisy i normy obowizujce w gospodarce ywieniowej.

8) Charakterystyka procesw technologicznych.

9) Ocena towaroznawcza produktw.

10) Technika sporzdzania zup sposoby podawania, dobr dodatkw.

11) Ocena towaroznawcza mis, sposoby przechowywania, zastosowania w gastronomii.

12) Sporzdzanie potraw z warzyw i owocw surwki, saatki, potrawy z warzyw gotowanych, smaonych, duszonych, grillowanych.

13) Sporzdzanie sosw zimnych i gorcych oraz zastosowanie ich do potraw.

14) Potrawy z mis technika wykonania, sposb podania, dodatki.

15) Potrawy z drobiu technika wykonania, sposb podania, dodatki.

16) Sporzdzanie zaksek zimnych i gorcych technika wykonania, sposb podania, dodatki.

17) Zimne napoje.

18) Sporzdzanie deserw technika wykonania, sposb podania.

19) Nowe technologie wykorzystywane podczas przyrzdzania potraw.

20) Zasady zastosowania nowoczesnych urzdze pod ktem utrzymania wysokiego standardu potraw.

d) Przed rozpoczciem kursu (nie pniej ni 5 dni kalendarzowych) Wykonawca zobowizuje si przedstawi szczegowy program kursu (wraz z harmonogramem).

e) Zamawiajcy przele Wykonawcy imienn list uczestnikw wytypowanych do uczestnictwa w kursie.

f) Zajcia naley przeprowadzi do 10.12.2012r. w dni robocze w godzinach dostosowanych do oczekiwa uczestnikw.

g) Liczba godzin zaj do przeprowadzenia wynosi minimum 100 godzin lekcyjnych podzielonych na cz teoretyczn i praktyczn (przy czym 1 godzina lekcyjna zaj =45 minut zegarowych+ przerwa liczca rednio 15 min.), w tym nie mniej ni 76 godzin zaj praktycznych.

h) Miejsce szkolenia: Putusk lub miejscowo max. 60 km od Putuska.

i) Wykonawca zapewni w trakcie trwania kursu warunki bezpieczestwa oraz higieny pracy i nauki zgodnie z obowizujcymi w tej materii przepisami prawa.

j) Wykonawca zapewni warunki techniczne do realizacji szkolenia sale z niezbdnym wyposaeniem dostosowane do potrzeb uczestnikw. Ilo sprztu musi by dostosowana do liczby uczestnikw kursu.

k) Wykonawca zapewni uczestnikom wyywienie w czasie trwania kursu: kadego dnia trwania kursu dwudaniowy obiad, poczstunek (tj. kawa, herbata, cukier, mietanka, cytryna, woda w butelkach 500ml, ciastka stay dostp).

l) Wykonawca zapewni ubezpieczenie NW dla uczestnikw kursu, poczwszy od pierwszego skoczywszy na ostatnim dniu kursu. Po zakoczeniu kursu Wykonawca przedoy Zamawiajcemu kserokopi polisy ubezpieczeniowej.

m) Wykonawca skieruje uczestnikw kursu na obowizkowe badania lekarskie i opaci ich koszt.

n) Wykonawca wyposay uczestnikw w niepodlegajce zwrotowi materiay: dydaktyczne i pimienne, ktre bd wykorzystywane podczas kursu (skrypty, podrczniki, notatniki, itp.).

o) Wykonawca zobowizany jest do dostarczenia Zamawiajcemu (wraz z Raportem z realizacji kursu) pisemnego potwierdzenia odbioru przez uczestnikw ww. materiaw.

p) Wykonawca zobowizany jest do odpowiedniego oznaczenia wszystkich miejsc i dokumentw bezporednio zwizanych z realizacj usugi, poprzez zamieszczanie na zawiadczeniach lub innych dokumentach potwierdzajcych ukoczenie szkolenia oraz materiaach dydaktycznych, itp. logo zgodnie z aktualnymi wytycznymi w zakresie informacji i promocji Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, ktre zamieszczone s na stronie internetowej: www.efs.gov.pl

q) Wykonawca zobowizany jest do kadorazowego informowania uczestnikw (przed rozpoczciem zaj), e zajcia s realizowane w ramach wymienionego w tytule projektu, a projekt wspfinansowany jest przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki.

r) Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do prowadzenia monitoringu kursu, cznie z fotografowaniem.

s) Wykonawca sporzdzi i przekae do wypenienia kademu uczestnikowi kursu ankiet ewaluacyjn kursu oraz dokona zbiorczej analizy ankiet i dostarczy je Zamawiajcemu (wraz z Raportem z realizacji kursu).

t) Wykonawca na zakoczenie kursu wyda zawiadczenia lub inne dokumenty potwierdzajce uczestnictwo i ukoczenie kursu oraz uzyskanie kwalifikacji (zgodnie z wymogami owiatowymi lub innymi wymogami obowizujcymi dla tego rodzaju szkolenia), zawierajce program oraz ilo godzin kursu, w rozbiciu na poszczeglne zagadnienia.

u) Wykonawca zobowizany jest do sprawowania nadzoru nad uczestnikami kursu, poprzez:

prowadzenie dziennika zaj zawierajcego imienn list obecnoci, wymiar godzin i tematy zaj,

niezwoczne pisemne lub telefoniczne zawiadomienie Zamawiajcego o kadej nieusprawiedliwionej nieobecnoci uczestnika kursu,

niezwoczne pisemne zawiadomienie Zamawiajcego o fakcie uchylania si uczestnika od przystpienia do zalicze czstkowych (jeli zostan przeprowadzone) oraz egzaminu kocowego.

w) Wykonawca przedoy Zamawiajcemu (po zakoczeniu kursu) Raport z realizacji kursu zawierajcy:

opis stopnia osignicia zakadanych celw kursu i uzyskanych rezultatw,

imienne wskazanie osb, ktre odbyy kurs (wymagane jest doczenie do Raportu kopii dziennika zaj zawierajcego imienn list obecnoci uczestnikw, wymiar godzin i temat zaj),

powiadczenie odbioru wydanych uczestnikom zawiadcze lub innych dokumentw potwierdzajcych uczestnictwo i ukoczenie kursu (wymagane jest doczenie kopii wydanych uczestnikom zawiadcze lub innych dokumentw potwierdzajcych uczestnictwo i ukoczenie kursu),

pisemne potwierdzenie przez uczestnikw otrzymania cateringu w poszczeglnych dniach kursu,

rozliczenia godzin zrealizowanych na kursie uwzgldniajcego dni, godziny oraz tematyk zrealizowanych zaj,

wnioski z realizacji kursu wynikajce z ankiet ewaluacyjnych,

omwienie ewentualnych trudnoci, z jakimi spotka si Wykonawca przy realizacji umowy,

ewentualne uwagi zgoszone przez osoby uczestniczce,

inne uwagi wedug Wykonawcy

2) Wsplny Sownik Zamwie (CPV): 80.53.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakoczenie: 10.12.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najnisza cena.

CZ Nr: 10 NAZWA: ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSU SEKRETARKA

1) Krtki opis ze wskazaniem wielkoci lub zakresu zamwienia: Zamwienie obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie kursu z materiaami dydaktycznymi, wyywieniem, ubezpieczeniem NW.

1. Szczegowy opis przedmiotu zamwienia:

a) Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu sekretarka dla 1 uczestnika przedmiotowego projektu.

b) Wykonawca zobowizuje si do zapewnienia ochrony uzyskanym danym osobowym osb uczestniczcych w kursie przewidzianej w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z pn. zm.).

c) Tematyka kursu:

1. Sekretariat w firmie - Struktura organizacyjna firmy - Cele i zadania sekretariatu - Organizacja sekretariatu jako komrki organizacyjnej

2. Sekretarka - Charakterystyka zawodu - Zakres obowizkw - Relacje z szefem - Relacje z wsppracownikami - Trudny klient

3. Korespondencja biurowa - Rodzaje pism i dokumentw - Zasady redagowania pism urzdowych - Dyplomacja w pismach urzdowych - Obieg korespondencji w rnych organizacjach

4. Obsuga programw komputerowych

5. Prawo pracy - Zatrudnienie pracownika dokumentacja kadrowa - Nawizanie i ustanie stosunku pracy przygotowanie umowy o prac i wystawienie

wiadectwa pracy - Urlopy pracownicze (rodzaje, wymiary) - Konstrukcja wynagrodzenia

6. Kultura i etyka zawodu sekretarki

- Kultura organizacji - Etyka biurowa - Savoir vivre 7. Psychologia pracy - Asertywno - Zarzdzanie czasem - Motywacja w pracy - Wypalenie zawodowe

d) Przed rozpoczciem kursu (nie pniej ni 5 dni kalendarzowych) Wykonawca zobowizuje si przedstawi szczegowy program kursu (wraz z harmonogramem).

e) Zamawiajcy przele Wykonawcy imienn list uczestnikw wytypowanych do uczestnictwa w kursie.

f) Zajcia naley przeprowadzi do 10.12.2012r. w dni robocze w godzinach dostosowanych do oczekiwa uczestnikw.

g) Liczba godzin zaj do przeprowadzenia wynosi 50 godzin lekcyjnych podzielonych na cz teoretyczn i praktyczn (przy czym 1 godzina lekcyjna zaj =45 minut zegarowych+ przerwa liczca rednio 15 min.), w tym nie mniej ni 20 godzin zaj praktycznych.

h) Miejsce szkolenia: Putusk lub miejscowo max. 60 km od Putuska.

i) Wykonawca zapewni w trakcie trwania kursu warunki bezpieczestwa oraz higieny pracy i nauki zgodnie z obowizujcymi w tej materii przepisami prawa.

j) Wykonawca zapewni warunki techniczne do realizacji szkolenia sale z niezbdnym wyposaeniem dostosowane do potrzeb uczestnikw oraz dostarczy odpowiedni ilo materiaw do praktycznej nauki.

k) Wykonawca zapewni uczestnikom wyywienie w czasie trwania kursu: kadego dnia trwania kursu dwudaniowy obiad, poczstunek (tj. kawa, herbata, cukier, mietanka, cytryna, woda w butelkach 500ml, ciastka stay dostp).

l) Wykonawca zapewni ubezpieczenie NW dla uczestnikw kursu, poczwszy od pierwszego skoczywszy na ostatnim dniu kursu. Po zakoczeniu kursu Wykonawca przedoy Zamawiajcemu kserokopi polisy ubezpieczeniowej.

m) Wykonawca wyposay uczestnikw w niepodlegajce zwrotowi materiay: dydaktyczne i pimienne, ktre bd wykorzystywane podczas kursu (skrypty, podrczniki, notatniki, itp.).

n) Wykonawca zobowizany jest do dostarczenia Zamawiajcemu (wraz z Raportem z realizacji kursu) pisemnego potwierdzenia odbioru przez uczestnikw ww. materiaw.

o) Wykonawca zobowizany jest do odpowiedniego oznaczenia wszystkich miejsc i dokumentw bezporednio zwizanych z realizacj usugi, poprzez zamieszczanie na zawiadczeniach lub innych dokumentach potwierdzajcych ukoczenie szkolenia oraz materiaach dydaktycznych, itp. logo zgodnie z aktualnymi wytycznymi w zakresie informacji i promocji Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, ktre zamieszczone s na stronie internetowej: www.efs.gov.pl

p) Wykonawca zobowizany jest do kadorazowego informowania uczestnikw (przed rozpoczciem zaj), e zajcia s realizowane w ramach wymienionego w tytule projektu, a projekt wspfinansowany jest przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki.

q) Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do prowadzenia monitoringu kursu, cznie z fotografowaniem.

r) Wykonawca sporzdzi i przekae do wypenienia kademu uczestnikowi kursu ankiet ewaluacyjn kursu oraz dokona zbiorczej analizy ankiet i dostarczy je Zamawiajcemu (wraz z Raportem z realizacji kursu).

s) Wykonawca na zakoczenie kursu wyda zawiadczenia lub inne dokumenty potwierdzajce uczestnictwo i ukoczenie kursu oraz uzyskanie kwalifikacji (zgodnie z wymogami owiatowymi lub innymi wymogami obowizujcymi dla tego rodzaju szkolenia), zawierajce program oraz ilo godzin kursu, w rozbiciu na poszczeglne zagadnienia.

t) Wykonawca zobowizany jest do sprawowania nadzoru nad uczestnikami kursu, poprzez:

prowadzenie dziennika zaj zawierajcego imienn list obecnoci, wymiar godzin i tematy zaj,

niezwoczne pisemne lub telefoniczne zawiadomienie Zamawiajcego o kadej nieusprawiedliwionej nieobecnoci uczestnika kursu,

niezwoczne pisemne zawiadomienie Zamawiajcego o fakcie uchylania si uczestnika od przystpienia do zalicze czstkowych (jeli zostan przeprowadzone) oraz egzaminu kocowego.

v) Wykonawca przedoy Zamawiajcemu (po zakoczeniu kursu) Raport z realizacji kursu zawierajcy:

opis stopnia osignicia zakadanych celw kursu i uzyskanych rezultatw,

imienne wskazanie osb, ktre odbyy kurs (wymagane jest doczenie do Raportu kopii dziennika zaj zawierajcego imienn list obecnoci uczestnikw, wymiar godzin i temat zaj),

powiadczenie odbioru wydanych uczestnikom zawiadcze lub innych dokumentw potwierdzajcych uczestnictwo i ukoczenie kursu (wymagane jest doczenie kopii wydanych uczestnikom zawiadcze lub innych dokumentw potwierdzajcych uczestnictwo i ukoczenie kursu),

pisemne potwierdzenie przez uczestnikw otrzymania cateringu w poszczeglnych dniach kursu,

rozliczenia godzin zrealizowanych na kursie uwzgldniajcego dni, godziny oraz tematyk zrealizowanych zaj,

wnioski z realizacji kursu wynikajce z ankiet ewaluacyjnych,

omwienie ewentualnych trudnoci, z jakimi spotka si Wykonawca przy realizacji umowy,

ewentualne uwagi zgoszone przez osoby uczestniczce,

inne uwagi wedug Wykonawcy.

2) Wsplny Sownik Zamwie (CPV): 80.53.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakoczenie: 10.12.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najnisza cena

CZ Nr: 11 NAZWA: ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSU FRYZJER STYLISTA

1) Krtki opis ze wskazaniem wielkoci lub zakresu zamwienia: Zamwienie obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie kursu z materiaami dydaktycznymi, wyywieniem, ubezpieczeniem NW.

1. Szczegowy opis przedmiotu zamwienia:

a) Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu fryzjer - stylista dla 2 uczestnikw przedmiotowego projektu.

b) Wykonawca zobowizuje si do zapewnienia ochrony uzyskanym danym osobowym osb uczestniczcych w kursie przewidzianej w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z pn. zm.).

c) Tematyka kursu:

1) Zasady postpowania z klientami.

2) Zasady i metody dezynfekcji i sterylizacji.

3) Budowa wosw i ich waciwoci.

4) Choroby i zaburzenia funkcjonowania skry gowy i wosw (diagnozowanie).

5) Pielgnacja wosw i skry gowy, techniki mycia i masau gowy, omwienie produktw pielgnacji.

6) Podstawy chemii stosowanej we fryzjerstwie (reakcje utleniajco redukujce).

7) Zabiegi trwale zmieniajce ksz