uniwersytet przyrodniczo-humanistyczny w … · uniwersytet przyrodniczo-humanistyczny w siedlcach....

of 35/35
UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- Studia podylomowe Podyplomowe Studium Informatyki czas trwania: 3 semestry Siedlce 2012/2013

Post on 28-Feb-2019

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH

WYDZIA NAUK CISYCH

Kierunek INFORMATYKA

INFORMATOR

-SYLABUS-

Studia podylomowe

Podyplomowe Studium Informatyki

czas trwania: 3 semestry

Siedlce 2012/2013

2

Spis treci

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE .................................................................................................................................................. 3

PROJEKTOWANIE STRON WWW ................................................................................................................................................. 6

TECHNOLOGIE SIECIOWE ............................................................................................................................................................ 9

PROGRAMOWANIE .................................................................................................................................................................. 12

SYSTEMY OPERACYJNE ............................................................................................................................................................. 15

INYNIERIA OPROGRAMOWANIA ............................................................................................................................................ 18

TECHNOLOGIE APLIKACJI INTERNETOWYCH ............................................................................................................................. 21

BAZY DANYCH .......................................................................................................................................................................... 24

DYDAKTYKA INFORMATYKI DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO ...................................................................................................... 27

DYDAKTYKA INFORMATYKI DLA III ETAPU EDUKACYJNEGO ..................................................................................................... 30

DYDAKTYKA INFORMATYKI DLA IV ETAPU EDUKACYJNEGO ..................................................................................................... 33

3

Sylabus przedmiotu / moduu ksztacenia

Nazwa przedmiotu/moduu ksztacenia: Technologie informacyjne

Nazwa w jzyku angielskim: Information Technology Jzyk wykadowy: polski

Kierunek studiw, dla ktrego przedmiot jest oferowany: Podyplomowe Studium Informatyki

Jednostka realizujca: Instytut Informatyki

Rodzaj przedmiotu/moduu ksztacenia (obowizkowy/fakultatywny): obowizkowy

Poziom moduu ksztacenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia): podyplomowe

Rok studiw: pierwszy

Semestr: pierwszy

Liczba punktw ECTS: 8

Imi i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Ewa Szczepanik

Symbol efektu

Efekty ksztacenia Symbol efektu kierunkowego WIEDZA

UMIEJTNOCI

U_01 Potrafi przygotowa i przedstawi krtk prezentacj powicon wynikom realizacji zadania inynierskiego

PSI_U01

U_02 Posiada umiejtno samoksztacenia si, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych PSI_U02

U_03

Potrafi oceni przydatno rutynowych metod i narzdzi sucych do rozwizywania prostych zada, typowych dla informatyki ( praca z dugim tekstem, przeprowadzanie powtarzalnych oblicze: przygotowania budetw, opracowywania prognoz, sporzdzania tabel, wykresw, tworzenie bazy danych) oraz wybiera i stosowa waciwe metody i narzdzia ( MS Word, MS Excel, Acces)

PSI_U05

U_04 Potrafi pozyskiwa informacje z literatury, baz danych i innych rde; potrafi integrowa uzyskane informacje, dokonywa ich interpretacji, a take wyciga wnioski oraz formuowa i uzasadnia opinie

PSI_U06

KOMPETENCJE SPOECZNE

K_01 Zna ograniczenia wasnej wiedzy i rozumie potrzeb dalszego ksztacenia. PSI_K01

K_02 Ma wiadomo roli i miejsca technologii informacyjnej w pracy zawodowej i samoksztaceniu. PSI_K02

K_03 Jest przygotowany do podejmowania wyzwa zawodowych w spoeczestwie coraz bardziej informacyjnym, wykazuje aktywno we waciwym wykorzystaniu narzdzi informatycznych, ma wiadomo odpowiedzialnoci za wasn prac i prac zespou

PSI_K03

Forma i typy zaj: wiczenia laboratoryjne (30 godz) Wymagania wstpne i dodatkowe: Umiejtno obsugi komputera i korzystania z aplikacji biurowych w zakresie podstawowym.

Treci moduu ksztacenia: 1. Internet - oglna charakterystyka sieci. Zaawansowane metody wyszukiwania informacji. Zarzdzanie

informacj (zapisywanie, odczytywanie). Korzystanie z baz wasnych UPH (biblioteka). 2. Usugi w sieci Internet. Korzystanie z konta pocztowego, grup dyskusyjnych, forw internetowych, chatw,

komunikatorw internetowych. Zarzdzanie swoimi plikami na serwerze. 3. Praca z systemem operacyjnym Windows. Sposb przedstawiania informacji: liczba, znak, tekst, obraz.

Zaawansowane operacje plikowe, praca z archiwami (rozpakowywanie archiww, tworzenie wasnych

4

archiww). Praca z sieci komputerow (udostpnianie danych sieciowych, zabezpieczanie danych). Uywanie dostpnych narzdzi Windows pozwalajcych na usprawnienie pracy systemu.

4. Redagowanie dokumentw: wpisywanie, poprawianie, korekta, autokorekta, formatowanie, umieszczanie obiektw w tekcie, listy, nagwki, sekcje, numerowanie stron, podgld wydruku. Korespondencja seryjna.

5. Operacje zaawansowane: tabele, edytor rwna matematycznych, tabulatory, kolumny, style i szablony, makra. Praca z wielostronicowymi dokumentami: przypisy, zakadki, hipercza, spisy treci, bibliografia, indeksy, spisy rysunkw itd.

6. Tworzenie prezentacji multimedialnych za pomoc aplikacji Power Point: Zasady projektowanie prezentacji. Grafika, dwik, animacja elementw, dodawanie hiperczy, wykresy, wzorce dla prezentacji, szablony prezentacji, organizacja pokazu, prezentacja automatyczna. Zapis prezentacji w rnych formatach.

7. Arkuszu kalkulacyjny MS Excel: typy danych, operatory, wyraenia arytmetyczne, wyraenia logiczne i tekstowe, argumenty funkcji, warto funkcji, wyodrbnianie parametrw w rozwizaniach zada, sposoby adresowania, formuy, wbudowane funkcje, wypenianie automatyczne, formatowanie komrek i zakresw, wykres XY.

8. Zaawansowane operacje w arkuszu kalkulacyjnym: funkcje decyzyjne, matematyczne, finansowe, statystyczne, tekstowe. Podsumowania w arkuszu - sumy porednie. Arkusz kalkulacyjny, jako prosta baza danych - formularz, wyszukiwanie, filtrowanie, sortowanie wielopolowe,

9. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w turystyce i rekreacji: zagadnienia optymalizacji: Solver, szukaj wyniku, tworzenie raportw tabele i wykresy przestawne, makra.

10. Podstawy pracy w bazie danych MS Access: oglna charakterystyka aplikacji bazodanowych, tworzenie tabel, formularz dla jednej tabeli, raporty, praca z wieloma tabelami, relacje midzy tabelami, kwerendy wybierajce i aktualizujce, pola obliczeniowe w kwerendach.

11. Przetwarzanie obrazw i tekstw: Adobe Photoshop. Importowanie zdj do pliku. Autokorekta, poziomy, histogram. Podstawowe narzdzia programu: kadrowanie, lasso, rdka, gumka, przesunicie, dodawanie tekstu. Wybrane opcje narzdzi. Warstwy. Wielko zdjcia, zapis, wydruk. ABBYY FineReader. Ustawienia skanera. Wprowadzanie rnego rodzaju dokumentw: skanowanie grafiki, tabel, tekstu (rozpoznawanie, sprawdzanie pisowni, eksport).

12. Praca z plikami dwikowymi w programie Audacity. Paski: kontrolny, miernika, edycji, miksera. Panel kontrolny. Wbudowane generatory. Wybrane efekty typu: normalizacja, odszumiacz, echo, kompresor, narastanie poziomu, wyciszanie, wzmacnianie, zmiana prdkoci, tempa, wysokoci itd. Nagrywanie wasnej audycji, zapisywanie jej i eksportowanie.

13. Pinnacle Studio Plus. Bezporedni przekaz z kamery cyfrowej na dysk komputera. Monta materiau wideo (zmiana kolejnoci scen, odrzucenie nieprzydatnych fragmentw). Dodawanie przej, tytuw, grafiki, efektw dwikowych, podkadu muzycznego. Zapisywanie wasnego filmu.

14. Narzdzia i rodki technologii informacyjnej w turystyce i rekreacji. Systemy informacyjne. Tworzenie wasnych dokumentw na podstawie wyszukanej i przetworzonej informacji.

15. Tworzenie strony internetowej: formatowanie tekstu, hipercza, rozmieszczanie grafiki, tabele, zagniedanie tabel. Wykorzystanie narzdzi Word, Front Page do tworzenia wasnych witryn internetowych. Podstawy HTML.

Literatura podstawowa:

1. Berdychowski j, Informatyka w turystyce i rekreacji, ALMAMER, Warszawa 2006 2. Bremer F. A., Kula R. , ABC Uytkownika Microsoft Office 2007, Videograf Edukacja, 2010. 3. Danowski B., Tworzenie stron WWW w praktyce, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2007. 4. Frye C., Microsoft Excel 2007. Krok po Kroku, Wydawnictwo RM, 2007. 5. Kolberg M., Excel w firmie. Przykady zastosowa, Wydawnictwo Robomatic, Wrocaw 2001 6. Liengme B. V., Microsoft Excel w biznesie i zarzdzaniu ,Wydawnictwo RM, Warszawa 2002. 7. Piko K.., ABC Internetu, Wydawnictwo Helion, 2006. 8. Praca zbiorowa Microsoft Office Access 2007. Krok po Kroku, Wydawnictwo RM, 2007. 9. Praca zbiorowa, Microsoft Office Word 2007. Krok po Kroku, Wydawnictwo RM, 2007. 10. Praca zbiorowa, Excel w finansach i zarzdzaniu, Wydawnictwo WSFiZ, Biaystok 2000

5

11. Preppernau J., Cox J., Microsoft Office PowerPoint 2007. Krok po Kroku, Wydawnictwo RM, 2007. 12. Sawik M., Microsoft Office Access 2007 dla kadego", Videograf Edukacja, 2007.

Literatura dodatkowa:

1. Kopertowska-Tomczak M., Word 2007. wiczenia, PWN, 2009. 2. Kopertowska-Tomczak M.,Excel 2007. wiczenia, PWN, 2011. 3. Kopertowska-Tomczak M., PowerPoint 2007. wiczenia, PWN, 2010. 4. Negrino T., Prezentacje w PowerPoint 2007 PL, Helion, 2008. 5. Mendrala D., Szeliga M., Access 2007 PL. Kurs, Helion, 2007.

Planowane formy/dziaania/metody dydaktyczne:

wiczenia laboratoryjne indywidualne i grupowe z wykorzystaniem technik multimedialnych. Zamieszczanie na stronach internetowych problemw i zada wiczeniowych.

Sposoby weryfikacji efektw ksztacenia osiganych przez studenta:

Efekt U_03 sprawdzany jest na zajciach laboratoryjnych. Efekty U_01, U_02 i U_04 oraz K_01-K_03 s sprawdzane przy ocenie samodzielnego projektu (prezentacji, strony internetowej).

Forma i sposb zaliczenia:

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: co najwyej dwie nieusprawiedliwione nieobecnoci na wiczeniach i spenienie kadego z trzech niej opisanych warunkw

1) uzyskanie, co najmniej 65 punktw na podstawie ocen czstkowych uzyskanych za poszczeglne zajcia; 2) uzyskanie cznie, co najmniej 35 punktw za samodzielne przygotowanie strony internetowej; 3) uzyskanie cznie, co najmniej 101 punktw ze wszystkich form zaliczenia.

Przedzia punktacji 0-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Poprawy: W przypadku nieobecnoci usprawiedliwionej moliwo realizacji zada w innym terminie, w czasie konsultacji.

Bilans punktw ECTS: Aktywno Obcienie studenta

Udzia w wykadach 0 godz.

Udzia w wiczeniach 30 godz.

Samodzielne przygotowanie si do wicze 65 godz.

Udzia w konsultacjach godz. z przedmiotu 5 godz.

Sumaryczne obcienie prac studenta 100 godz. Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS

6

Sylabus przedmiotu / moduu ksztacenia

Nazwa przedmiotu/moduu ksztacenia: Projektowanie stron WWW

Nazwa w jzyku angielskim: Website Design

Jzyk wykadowy: polski

Kierunek studiw, dla ktrego przedmiot jest oferowany: Podyplomowe Studium Informatyki

Jednostka realizujca: Instytut Informatyki

Rodzaj przedmiotu/moduu ksztacenia (obowizkowy/fakultatywny): obowizkowy

Poziom moduu ksztacenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia): podyplomowe

Rok studiw: pierwszy

Semestr: pierwszy

Liczba punktw ECTS: 5

Imi i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Mirosaw Baraski

Symbol efektu

Efekty ksztacenia Symbol efektu kierunkowego WIEDZA

W_01 Ma podstawow wiedze na temat algorytmw, ich wasnoci oraz zna etapy rozwizywania zada PSI_W01

W_02 Ma uporzdkowan wiedz z zakresu podstawowych znacznikw jzyka HTML oraz Java Script PSI_W01, PSI_W02

W_03 Ma uporzdkowana wiedz na temat wykorzystania funkcji w jzyku Java Script PSI_W01, PSI_W02

W_04 Ma uporzdkowan wiedze z zakresu prezentacji informacji za pomoca HTML i Java Script PSI_W01, PSI_W02

UMIEJTNOCI

U_01 Posiada umiejtno samoksztacenia si, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych PSI_U02

U_02 Umie projektowa proste witryny w jzyku HTML i Java Script PSI_U05 U_03 Umie rozwizywa proste problemy algorytmiczne za pomoc jzyka Java Script PSI_W05, PSI_W06

U_04 potrafi oceni przydatno rutynowych metod i narzdzi sucych do rozwizywania prostych zada inynierskich, typowych dla informatyki oraz wybiera i stosowa waciwe metody i narzdzia

PSI_W06

KOMPETENCJE SPOECZNE

K_01 Zna ograniczenia wasnej wiedzy i rozumie potrzeb dalszego ksztacenia. PSI_K01

Forma i typy zaj: wykady (15 godz.), wiczenia laboratoryjne (21 godz.)

Wymagania wstpne i dodatkowe:

1. brak

7

Treci moduu ksztacenia:

1. Wstp do projektowania witryn WWW. Pojcia podstawowe. Fazy tworzenia witryny WWW (koncepcja, treci, wygld). Struktura programu witryny/strony WWW.

2. Operacje podstawowe. Znaczniki operujce na znakach, akapitach, nagwkach, listy itd. 3. Operacje zaawansowane. Tabele, obrazy, style, grafika. Formularze. 4. Jzyk Java Script - instrukcje. Instrukcje decyzyjne. Instrukcje iteracyjne. Instrukcja wyboru. Instrukcje

sterujce. Instrukcja grupujca. 5. Jzyk Java Script - funkcje Definicje funkcji. Specyfikatory funkcji. Parametry funkcji. Funkcje przecione.

Funkcje biblioteczne.

Literatura podstawowa:

1. J.N.Robbins. Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla pocztkujcych. 2. W.Gajda. HTML, XHTML i CSS. Praktyczne projekty. Wydanie II. 3. A. MacCaw. JavaScript. Aplikacje WWW

Literatura dodatkowa:

1. Jon Duckett. HTML i CSS. Zaprojektuj i zbuduj witryn WWW.

Planowane formy/dziaania/metody dydaktyczne:

Wykad tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, wiczenia laboratoryjne wspomagane technikami multimedialnymi. Zamieszczanie na stronach internetowych problemw i zada laboratoryjnych.

Sposoby weryfikacji efektw ksztacenia osiganych przez studenta:

Efekty W_01 W_04 bd sprawdzane na egzaminie pisemnym. Efekt U_01 - U_04 bd systematycznie sprawdzane na zajciach laboratoryjnych. Efekty K_01 bd weryfikowane, w oparciu o posiadan wiedz i umiejtnoci w czasie zaj laboratoryjnych.

Forma i warunki zaliczenia:

Modu koczy si egzaminem. Do egzaminu mog przystpi osoby, ktre uzyskay zaliczenie laboratorium. Na zaliczenie laboratorium skadaj si oceny czstkowe uzyskane na regularnych zajciach z nauczycielem akademickim oraz z samodzielnie wykonanego zadania indywidualnego wedug schematu: Regularne zajcia 26 pkt., Obrona zadania indywidualnego 14 pkt.

Zajcia laboratoryjne bd zaliczone w wypadku uzyskania co najmniej poowy punktw z poszczeglnych form aktywnoci studenta: regularne zajcia co najmniej 13 pkt., obrona indywidualnego zadania co najmniej 7 pkt. Na tej formie zaj student moe maksymalnie uzyska 40 pkt.

Egzamin jest egzaminem pisemnym. Mona na nim uzyska do 60 pkt. Egzamin bdzie zaliczony w przypadku uzyskania co najmniej 30 pkt. Ocena kocowa z moduu (wystawiana po zaliczeniu wszystkich czci skadowych), w zalenoci od sumy uzyskanych punktw (maksymalnie 100pkt.) jest nastpujca (w nawiasach ocena wg skali ECTS):

Zakres Ocena Zakres Ocena

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db (C)

8

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B)

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. Bdb (A)

Poprawy: Jednorazowa poprawa kadego kolokwium w trakcie zaj w semestrze. Dwie poprawy obu kolokwiw w sesji egzaminacyjnej, odpowiednio przed drugim i trzecim terminem egzaminu pisemnego.

Bilans punktw ECTS:

Aktywno Obcienie studenta

Udzia w wykadach 15 godz.

Udzia w wiczeniach laboratoryjnych 21 godz. Samodzielne przygotowanie si do wicze laboratoryjnych 50 godz.

Udzia w konsultacjach godz. z przedmiotu 9 godz.

Przygotowanie si do egzaminu i obecno na egzaminie 30 godz.

Sumaryczne obcienie prac studenta 125 godz.

Punkty ECTS za przedmiot 5 ECTS

9

Sylabus przedmiotu / moduu ksztacenia

Nazwa przedmiotu/moduu ksztacenia: Technologie sieciowe

Nazwa w jzyku angielskim: Networking Technologies

Jzyk wykadowy: polski

Kierunek studiw, dla ktrego przedmiot jest oferowany: Podyplomowe Studium Informatyki

Jednostka realizujca: Instytut Informatyki

Rodzaj przedmiotu/moduu ksztacenia (obowizkowy/fakultatywny): obowizkowy

Poziom moduu ksztacenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia): podyplomowe

Rok studiw: pierwszy

Semestr: pierwszy

Liczba punktw ECTS: 6

Imi i nazwisko koordynatora przedmiotu: Dr Andrzej Salamoczyk

Symbol efektu

Efekty ksztacenia Symbol efektu kierunkowego WIEDZA

W_01 Student zna podstawowe pojcia z dziedziny sieci komputerowych. PSI_W01, PSI_W03 W_02 Zna warstwy sieci komputerowych w modelu OSI PSI_W01, PSI_W03 W_03 Zna protokoy komunikacyjne wykorzystywane w sieciach komputerowych, PSI_W01, PSI_W03

W_04 Zna adresowanie, protokoy i standardy wykorzystywane powszechnie w Internecie PSI_W01, PSI_W03

W_05 Zna podstawy projektowania i zarzdzania sieciami LAN. PSI_W01, PSI_W03

UMIEJTNOCI

U_01 Potrafi zaprojektowa, zrealizowa i skonfigurowa prost sie (routery, serwery, hosty), take z wykorzystaniem DHCP, pracujc na sprzcie zachowuje odpowiednie zasady bezpieczestwa

PSI_U02, PSI_U03, PSI_U06, PSI_U07

U_02 Potrafi diagnozowa i usuwa usterki w sieciach komputerowych PSI_U02, PSI_U05, PSI_U07 U_03 Posuguje si symulatorem sieci. PSI_U02, PSI_U07

KOMPETENCJE SPOECZNE

K_01 Zna ograniczenia wasnej wiedzy i rozumie potrzeb dalszego ksztacenia. PSI_K01 K_02 Uwzgldnia w swoich projektach i rozwizaniach istniejce standardy sieciowe PSI_K02 K_03 Potrafi wsppracowa w zespole w realizacji niektrych zada PSI_K03

Forma i typy zaj: wykady (15 godz.), wiczenia laboratoryjne (21godz.)

Wymagania wstpne i dodatkowe:

Brak

Treci moduu ksztacenia:

Treci wykadw: 1. Podstawowe pojcia i definicje zwizane z technologiami sieciowymi. Pojcie protokou, warstwy

protokow w sieciach komputerowych. Budowa modelu OSI, porwnanie modelu OSI i TCP/IP.

10

2. Warstwa aplikacji, warstwa transportu. Przegld podstawowych aplikacji i protokow sieciowych: ftp, telnet, ssh, email, WWW. Protok TCP oraz struktura segmentu TCP, protok UDP

3. Warstwa sieci, Adresowanie IP. Protokoy routingu. 4. Warstwa cza danych. Ethernet oraz protok ARP. Token Ring oraz FDDI.. 5. Sieci WAN i WLAN. Bezpieczestwo sieci komputerowych. Elementy projektowania sieci

komputerowych . Diagnozowanie uszkodze. Treci zaj laboratoryjnych

1. Wprowadzenie do sieci komputerowych TCP/IP Identyfikacja podstawowych urzdze sieciowych i

weryfikacja ustawie sieciowych. Budowa sieci LAN zoonej z kilku komputerw, testowanie i monitorowanie sieci.

2. Przegld podstawowych aplikacji sieciowych. 3. Projektowanie sieci, adresowanie IPv4. Adresowanie IP - adresacja routerw w zadanej topologii.

Znaczenie klas adresw IP, podsieci, masek podsieci, konfiguracja adresu IP na interfejsach routera. 4. Podstawy konfigurowania routerw Cisco. 5. Konfiguracja routera, NAT, DHCP. 6. Protokoy routingu, realizacja i konfiguracja przykadowej topologii. 7. Rozwizywanie problemw w sieciach.

Literatura podstawowa:

1. Kurose J. F., Ross K. W., Sieci komputerowe. Od ogu do szczegu z Internetem w tle, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006

2. K. Krysiak. Sieci Komputerowe - Kompendium. Wydawnictwo Helion 2005 3. T. Sheldon. Wielka Encyklopedia Sieci Komputerowych. Wydawnictwo Robomatic s.c. 1999.

Literatura dodatkowa:

1. Akademia Sieci Cisco. CCNA Exploration, Semestr 1-4. PWN, Warszawa 2011 2. Leinwand, B. Pinsky. Konfiguracja Routerw Cisco. Podstawy. Mikom, Warszawa 2002. 3. M. Sportack. Routing IP - podstawowy podrecznik. Mikom, Warszawa 2000. 4. M. Sportack. Sieci komputerowe. Wydawnictwo Helion 2004, 5. R. Wright. Elementarz routingu IP. Mikom, Warszawa 1999.

Planowane formy/dziaania/metody dydaktyczne:

Wykad tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, Laboratoria z wykorzystaniem sprztu sieciowego. Zamieszczanie na stronach internetowych zada i materiaw do wicze.

Sposoby weryfikacji efektw ksztacenia osiganych przez studenta:

Efekty U_01 U_03,K_02 s sprawdzane w czasie ocenianych zada na laboratoriach. Niektre z tych zada s realizowane w grupach, w ten sposb s sprawdzana jest umiejtno K_03.

Efekty W_01 W_05, K_01 sprawdzane s egzaminie.

Forma i warunki zaliczenia:

11

Modu koczy si egzaminem. Do egzaminu mog przystpi osoby, ktre uzyskay zaliczenie laboratorium. Na zaliczenie laboratorium skadaj si oceny czstkowe uzyskane na regularnych zajciach z nauczycielem akademickim oraz z samodzielnie wykonanego zadania indywidualnego wedug schematu:

Regularne zajcia 26 pkt., Obrona zadania indywidualnego 14 pkt.

Zajcia laboratoryjne bd zaliczone w wypadku uzyskania co najmniej poowy punktw z poszczeglnych form aktywnoci studenta: regularne zajcia co najmniej 13 pkt., obrona indywidualnego zadania co najmniej 7 pkt. Na tej formie zaj student moe maksymalnie uzyska 40 pkt. Egzamin jest egzaminem pisemnym. Mona na nim uzyska do 60 pkt. Egzamin bdzie zaliczony w przypadku uzyskania co najmniej 30 pkt. Ocena kocowa z moduu (wystawiana po zaliczeniu wszystkich czci skadowych), w zalenoci od sumy uzyskanych punktw (maksymalnie 100pkt.) jest nastpujca (w nawiasach ocena wg skali ECTS):

Zakres Ocena Zakres Ocena

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db (C)

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B)

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. bdb (A)

Bilans punktw ECTS:

Aktywno Obcienie studenta

Udzia w wykadach 15 godz.

Udzia w wiczeniach laboratoryjnych 21 godz. Samodzielne przygotowanie si do wicze laboratoryjnych 65 godz.

Udzia w konsultacjach godz. z przedmiotu 14 godz.

Przygotowanie si do egzaminu i obecno na egzaminie 35 godz.

Sumaryczne obcienie prac studenta 150 godz.

Punkty ECTS za przedmiot 6 ECTS

12

Sylabus przedmiotu / moduu ksztacenia

Nazwa przedmiotu/moduu ksztacenia: Programowanie

Nazwa w jzyku angielskim: Programming

Jzyk wykadowy: polski

Kierunek studiw, dla ktrego przedmiot jest oferowany: Podyplomowe Studium Informatyki

Jednostka realizujca: Instytut Informatyki

Rodzaj przedmiotu/moduu ksztacenia (obowizkowy/fakultatywny): obowizkowy

Poziom moduu ksztacenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia): podyplomowe

Rok studiw: pierwszy

Semestr: drugi

Liczba punktw ECTS: 5

Imi i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Mirosaw Baraski

Symbol efektu

Efekty ksztacenia Symbol efektu kierunkowego WIEDZA

W_01 Ma podstawow wiedze na temat algorytmw, ich wasnoci oraz zna etapy rozwizywania zada PSI_W02

W_02 Ma uporzdkowan wiedz z zakresu podstawowych konstrukcji jzyka C/C++ PSI_W01, PSI_W02 W_03 Ma uporzdkowan wiedz z zakresu typw danych w jzyku C/C++ PSI_W01, PSI_W02

W_04 Ma uporzdkowana wiedz na temat wykorzystania funkcji w jzykach programowania PSI_W01, PSI_W02

W_05 Ma uporzdkowan wiedze z zakresu rozwizywania problemw za pomoc metody zstpujcej i wstpujcej PSI_W01, PSI_W02

UMIEJTNOCI

U_01 Posiada umiejtno samoksztacenia si, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych PSI_U02

U_03 Umie implementowa proste algorytmy w jzyku C/C++ oraz dobra odpowiednie struktury danych do rozwizywanego problemu PSI_U04

U_04 Umie weryfikowa poprawno napisanego programu, potrafi dobra odpowiednie dane testowe PSI_W04

U_05 Umie rozwizywa proste problemy algorytmiczne za pomoc jzyka C/C++ PSI_W04, PSI_W06

U_06 potrafi oceni przydatno rutynowych metod i narzdzi sucych do rozwizywania prostych zada inynierskich, typowych dla informatyki oraz wybiera i stosowa waciwe metody i narzdzia

PSI_W05

KOMPETENCJE SPOECZNE

K_01 Zna ograniczenia wasnej wiedzy i rozumie potrzeb dalszego ksztacenia. PSI_K01

Forma i typy zaj: wykady (15 godz.), wiczenia laboratoryjne (21 godz.)

Wymagania wstpne i dodatkowe:

brak

13

Treci moduu ksztacenia:

1. Wstp do programowania. Pojcia podstawowe. Fazy powstawania programu (koncepcja, algorytm, kodowanie). Jednostki leksykalne. Struktura programu.

2. Instrukcje. Instrukcje decyzyjne. Instrukcje iteracyjne. Instrukcja wyboru. Instrukcje sterujce. Instrukcja grupujca.

3. Typy danych i zmienne. Standardowe typy danych. Zmienne i ich deklaracje. 4. Instrukcje. Instrukcje decyzyjne. Instrukcje iteracyjne. Instrukcja wyboru. Instrukcje sterujce. Instrukcja

grupujca. 5. Funkcje Definicje funkcji. Specyfikatory funkcji. Parametry funkcji. Funkcje przecione. Funkcje

biblioteczne. 6. Statyczne struktury danych. Tablice. Struktury. Unie. 7. Metody wstpujaca i zstpujaca w programowaniu strukturalnym. 8. Wprowadzenie do obiektowych struktur danych. Klasy i obiekty. Elementy analizy obiektowej. Klasy.

Obiekty.

Literatura podstawowa:

1. Jerzy Grebosz - Symfonia C++ (wszystkie semestry); Edition 2000, 2005. 2. W.M. Turski, Metodologia programowania, WNT, Warszawa 1982.

Literatura dodatkowa:

1. Bjorne Stroustrup - Jzyk C++ ; WNT 2002. 2. N. Wirth, Wstp do programowania systematycznego, WNT, Warszawa 1987. 3. E. W. Dijkstra, Umiejtno programowania, WNT, Warszawa 1985. 4. A.Alagic, M.A.Arbib, Projektowanie programw poprawnych i dobrze zbudowanych, WNT 1982, 5. A.V. Aho, J.E. Hopcroft, J.D. Ullman, Projektowanie i analiza algorytmw komputerowych, PWN, Warszawa

1983. 6. Andrew Koenig, Barbara E. Moo - C++. Potga jzyka. Od przykadu do przykadu, Helion 2004.

Planowane formy/dziaania/metody dydaktyczne:

Wykad tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, wiczenia laboratoryjne wspomagane technikami multimedialnymi. Zamieszczanie na stronach internetowych problemw i zada laboratoryjnych.

Sposoby weryfikacji efektw ksztacenia osiganych przez studenta:

Efekty W_01 W_05 bd sprawdzane na egzaminie pisemnym. Efekt U_01 - U_06 bd systematycznie sprawdzane na zajciach laboratoryjnych. Efekty K_01 bdzie weryfikowany, w oparciu o posiadan wiedz i umiejtnoci, w czasie zaj laboratoryjnych.

Forma i warunki zaliczenia:

Modu koczy si egzaminem. Do egzaminu mog przystpi osoby, ktre uzyskay zaliczenie laboratorium. Na zaliczenie laboratorium skadaj si oceny czstkowe uzyskane na regularnych zajciach z nauczycielem akademickim oraz z samodzielnie wykonanego zadania indywidualnego wedug schematu: Regularne zajcia 26 pkt., Obrona zadania indywidualnego 14 pkt.

Zajcia laboratoryjne bd zaliczone w wypadku uzyskania co najmniej poowy punktw z poszczeglnych form aktywnoci studenta: regularne zajcia co najmniej 13 pkt., obrona indywidualnego zadania co najmniej 7 pkt. Na tej formie zaj student moe maksymalnie uzyska 40 pkt.

Egzamin jest egzaminem pisemnym. Mona na nim uzyska do 60 pkt. Egzamin bdzie zaliczony w przypadku uzyskania co najmniej 30 pkt. Ocena kocowa z moduu (wystawiana po zaliczeniu wszystkich czci skadowych), w

14

zalenoci od sumy uzyskanych punktw (maksymalnie 100pkt.) jest nastpujca (w nawiasach ocena wg skali ECTS):

Zakres Ocena Zakres Ocena

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db (C)

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B)

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. Bdb (A)

Poprawy: Jednorazowa poprawa kadego kolokwium w trakcie zaj w semestrze. Dwie poprawy obu kolokwiw w sesji egzaminacyjnej, odpowiednio przed drugim i trzecim terminem egzaminu pisemnego.

Bilans punktw ECTS:

Studia podyplomowe

Aktywno Obcienie studenta

Udzia w wykadach 15 godz.

Udzia w wiczeniach laboratoryjnych 21 godz. Samodzielne przygotowanie si do wicze laboratoryjnych 35 godz.

Udzia w konsultacjach godz. z przedmiotu 9 godz.

Przygotowanie si do egzaminu i obecno na egzaminie 20 godz.

Sumaryczne obcienie prac studenta 100 godz.

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS

15

Sylabus przedmiotu / moduu ksztacenia

Nazwa przedmiotu/moduu ksztacenia: Systemy operacyjne

Nazwa w jzyku angielskim: Operating Systems

Jzyk wykadowy: polski

Kierunek studiw, dla ktrego przedmiot jest oferowany: Podyplomowe Studium Informatyki

Jednostka realizujca: Instytut Informatyki

Rodzaj przedmiotu/moduu ksztacenia (obowizkowy/fakultatywny): obowizkowy

Poziom moduu ksztacenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia): podyplomowe

Rok studiw: pierwszy

Semestr: drugi

Liczba punktw ECTS: 4

Imi i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Piotr witalski

Symbol efektu

Efekty ksztacenia Symbol efektu kierunkowego WIEDZA

W_01 Orientuje si w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych waciwych dla kierunku informatyka

PSI_W01

W_02 Ma uporzdkowan wiedz z zakresu systemw operacyjnych, w tym zna oglne zasady budowy i funkcjonowania wspczesnych systemw operacyjnych PSI_W04

UMIEJTNOCI

U_01 Posiada umiejtno samoksztacenia si, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych PSI_U02

U_02 Potrafi oceni przydatno rutynowych metod i narzdzi sucych do rozwizywania prostych zada, typowych dla informatyki oraz wybiera i stosowa waciwe metody i narzdzia

PSI_U05

U_03 Potrafi pozyskiwa informacje z literatury, baz danych i innych rde; potrafi integrowa uzyskane informacje, dokonywa ich interpretacji, a take wyciga wnioski oraz formuowa i uzasadnia opinie

PSI_U06

U_04 Posiada umiejtno samoksztacenia si, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych PSI_U07

KOMPETENCJE SPOECZNE

K_01 Rozumie potrzeb i zna moliwoci cigego doksztacania si (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i spoecznych

PSI_K01

Forma i typy zaj: Wykady (12 godz.), wiczenia laboratoryjne (15 godz.)

Wymagania wstpne i dodatkowe:

Warunkiem uczestnictwa w zajciach jest znajomo zagadnie przedmiotu Technologie sieciowe lub znajomo literatury obowizujcej na tym przedmiocie.

Treci moduu ksztacenia:

16

1. Struktury systemw komputerowych. Podstawowe definicje. Ewolucja systemw operacyjnych. Oglna architektura systemu. Struktura wejcia-wyjcia. Struktura i hierarchia pamici. Ochrona sprztowa.

2. Struktury systemw operacyjnych. Skadowe systemu. Usugi systemu operacyjnego. Funkcje systemowe. Programy systemowe. Struktura systemu. Maszyny wirtualne.

3. Procesy i planowanie przydziau procesora. Koncepcja procesu. Stan procesu. Blok kontrolny procesu. Planowanie przydziau procesora. Cykl faz procesora i wejcia-wyjcia. Planista i planowanie. Kryteria planowania. Algorytmy szeregowania. Planowanie metoda FCFS. Planowanie metod najpierw najkrtsze zadanie. Planowanie priorytetowe. Planowanie rotacyjne. Ocena algorytmw.

4. Zarzdzanie pamici. Wizanie adresw, adowanie i konsolidacja. Logiczna i fizyczna przestrze adresowa. Wymiana. Przydzia cigy. Stronicowanie. Segmentacja.

Literatura podstawowa:

1. Silberschatz A., Galvin P. B.: Podstawy systemw operacyjnych, wydanie szste, WNT, 2005.

Literatura dodatkowa:

1. Quigley E., UNIX Shells by Examples, Prentice Hall PTR, 2004.

Planowane formy/dziaania/metody dydaktyczne:

Wykad tradycyjny wspomagany jest technikami multimedialnymi. wiczenia laboratoryjne zajcia praktyczne z wykorzystaniem wybranych narzdzi programowych. Na stronie internetowej prowadzcego zamieszczane s materiay z problemami i zadaniami laboratoryjnymi.

Sposoby weryfikacji efektw ksztacenia osiganych przez studenta:

Efekty W_01, W_02 oraz K_01 weryfikowane bd poprzez egzamin pisemny, a take w toku weryfikacji przygotowania do kolejnych zaj laboratoryjnych Efekty U_01 do U_04 bd sprawdzane systematycznie na zajciach laboratoryjnych

Forma i warunki zaliczenia:

Modu koczy si egzaminem. Do egzaminu mog przystpi osoby, ktre uzyskay zaliczenie laboratorium. Na zaliczenie laboratorium skadaj si oceny czstkowe uzyskane na regularnych zajciach z nauczycielem akademickim, za ktre mona uzyska maksymalnie 40 pkt. Zaliczenie zaj laboratoryjnych i dopuszczenie do egzaminu jest moliwe po uzyskaniu co najmniej 20 pkt.

Egzamin jest egzaminem pisemnym. Mona na nim uzyska do 60 pkt. Egzamin bdzie zaliczony w przypadku uzyskania co najmniej 30 pkt. Ocena kocowa z moduu (wystawiana po zaliczeniu wszystkich czci skadowych), w zalenoci od sumy uzyskanych punktw (maksymalnie 100pkt) jest nastpujca (w nawiasach ocena wg skali ECTS):

Zakres Ocena Zakres Ocena

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db (C)

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B)

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. bdb (A)

Bilans punktw ECTS:

Studia podyplomowe

Aktywno Obcienie studenta

Udzia w wykadach 12 godz.

Udzia w wiczeniach laboratoryjnych 15 godz.

17

Samodzielne przygotowanie si do wicze laboratoryjnych 40 godz.

Udzia w konsultacjach godz. z przedmiotu 13 godz.

Przygotowanie si do egzaminu 20 godz.

Sumaryczne obcienie prac studenta 100 godz.

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS

18

Sylabus przedmiotu / moduu ksztacenia

Nazwa przedmiotu/moduu ksztacenia: Inynieria oprogramowania

Nazwa w jzyku angielskim: Software engineering

Jzyk wykadowy: polski

Kierunek studiw, dla ktrego przedmiot jest oferowany: Podyplomowe Studium Informatyki

Jednostka realizujca: Instytut Informatyki

Rodzaj przedmiotu/moduu ksztacenia (obowizkowy/fakultatywny): obowizkowy

Poziom moduu ksztacenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia): podyplomowe

Rok studiw: pierwszy

Semestr: drugi

Liczba punktw ECTS: 3

Imi i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Jarosaw Skaruz

Symbol efektu

Efekty ksztacenia Symbol efektu kierunkowego WIEDZA

W_01 Ma uporzdkowan wiedz z zakresu inynierii oprogramowania, w tym zna fazy rozwoju oprogramowania. PSI_W01

W_02 Ma uporzdkowan wiedz z zakresu projektowania i eksploatacji systemw informatycznych. PSI_W06

UMIEJTNOCI

U_01 Potrafi pracowa indywidualnie i w zespole; umie oszacowa czas potrzebny na realizacj zleconego zadania; potrafi opracowa i zrealizowa harmonogram prac zapewniajcy dotrzymanie terminw

PSI_U02

U_02 Potrafi opracowa dokumentacj dotyczc realizacji zadania inynierskiego i przygotowa tekst zawierajcy omwienie wynikw realizacji tego zadania PSI_U05

U_03 Potrafi posuy si waciwie dobranymi rodowiskami programistycznymi oraz narzdziami komputerowo wspomaganego projektowania do projektowania i weryfikacji systemw informatycznych

PSI_U06

U_04 Potrafi, zgodnie ze specyfikacj, zaplanowa proces realizacji systemu informatycznego; potrafi wstpnie oszacowa jego koszty PSI_U07

U_05 Potrafi zaprojektowa i zaimplementowa prosty system informatyczny PSI_U07

KOMPETENCJE SPOECZNE

K_01 Potrafi pracowa w zespole wspdziaajc i dzielc si obowizkami w grupie realizujcej zadanie. PSI_K01

K_02 Potrafi poszerza samodzielnie swoja wiedz. PSI_K03

Forma i typy zaj: wykady (12 godz.), wiczenia laboratoryjne (15 godz.)

Wymagania wstpne i dodatkowe:

2. Umiejtno programowania

Treci moduu ksztacenia:

19

1. Wprowadzenie do inynierii oprogramowania. Kryzys oprogramowania. Zoono projektu oprogramowania. Modele cyklu yciowego oprogramowania.

2. Metodyka Rational Unified Process. Gwne koncepcje metodyki RUP. Zalecane dobre praktyki. Fazy rozwoju oprogramowania. Aktywnoci projektowe.

3. Wymagania na system. Cele wymaga na system. Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne. Pozyskiwanie i specyfikowanie wymaga.

4. Projektowanie uytecznych interfejsw uytkownika. Cele usability. Wpyw optymalizacji stron WWW. Optymalizacja elementw WWW: nawigacja, wyszukiwarki, teksty, linki i komunikaty.

5. Analiza i projektowanie . Cele analizy i projektowania. Forward i bazkward engineering. Model projektu. Klasy i interfejsy. Notacja diagramw klas. Diagramy czynnoci, sekwencji i pakietw.

Literatura podstawowa:

1. FC. Larman, UML i wzorce projektowe. Analiza i projektowanie obiektowe oraz iteracyjny model wytwarzania aplikacji, Helion, 2011

2. E. Hasted, Sprzedaj swj software, Helion, 2007

Literatura dodatkowa:

1. B. K. Jayaswal, P. C. Patton, Oprogramowanie godne zaufania. Metodologia, techniki i narzdzia projektowania, Helion, 2007

2. D. Pilone, R. Miles, Head First Software Development, Helion, 2008

Planowane formy/dziaania/metody dydaktyczne:

Wykad tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, wiczenia z wykorzystaniem narzdzi CASE. Zamieszczanie na stronach internetowych materiaw dydaktycznych.

Sposoby weryfikacji efektw ksztacenia osiganych przez studenta:

Efekty W_01 i W_02 sprawdzane bd na egzaminie. Efekty U_01-U_05 bd sprawdzane podczas zaliczenia laboratorium. Efekt K_01 bdzie sprawdzany na laboratorium. Efekt K_02 bdzie sprawdzany na egzaminie.

Forma i warunki zaliczenia:

Modu koczy si egzaminem. Do egzaminu mog przystpi osoby, ktre uzyskay zaliczenie laboratorium. Na zaliczenie laboratorium skadaj si oceny czstkowe uzyskane na regularnych zajciach z nauczycielem akademickim oraz z samodzielnie wykonanego zadania indywidualnego wedug schematu: Regularne zajcia 26 pkt., Obrona zadania indywidualnego 14 pkt. Zajcia laboratoryjne bd zaliczone w wypadku uzyskania co najmniej poowy punktw z poszczeglnych form aktywnoci studenta: regularne zajcia co najmniej 13 pkt., obrona indywidualnego zadania co najmniej 7 pkt. Na tej formie zaj student moe maksymalnie uzyska 40 pkt. Egzamin jest egzaminem ustnym. Mona na nim uzyska do 60 pkt. Egzamin bdzie zaliczony w przypadku uzyskania co najmniej 30 pkt. Ocena kocowa z moduu (wystawiana po zaliczeniu wszystkich czci skadowych), w zalenoci od sumy uzyskanych punktw (maksymalnie 100pkt.) jest nastpujca (w nawiasach ocena wg skali ECTS):

Zakres Ocena Zakres Ocena

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db (C)

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B)

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. Bdb (A)

20

Poprawy: Liczba popraw egzaminu zaley od aktualnie obowizujcych przepisw UPH.

Bilans punktw ECTS:

Studia podyplomowe

Aktywno Obcienie studenta

Udzia w wykadach 12 godz.

Udzia w wiczeniach 15 godz. Samodzielne przygotowanie si do wicze laboratoryjnych 25 godz.

Udzia w konsultacjach godz. z przedmiotu 8 godz.

Przygotowanie si do egzaminu i obecno na egzaminie 15 godz.

Sumaryczne obcienie prac studenta 75 godz.

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS

21

Sylabus przedmiotu / moduu ksztacenia

Nazwa przedmiotu/moduu ksztacenia: Technologie Aplikacji Internetowych

Nazwa w jzyku angielskim: Web Application Technologies

Jzyk wykadowy: polski

Kierunek studiw, dla ktrego przedmiot jest oferowany: Podyplomowe Studium Informatyki

Jednostka realizujca: Instytut Informatyki

Rodzaj przedmiotu/moduu ksztacenia (obowizkowy/fakultatywny): obowizkowy

Poziom moduu ksztacenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia): podyplomowe

Rok studiw: drugi

Semestr: trzeci

Liczba punktw ECTS: 3

Imi i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Mirosaw Baraski

Symbol efektu

Efekty ksztacenia Symbol efektu kierunkowego WIEDZA

W_01 Ma podstawow wiedze na temat algorytmw, ich wasnoci oraz zna etapy rozwizywania zada PSI_W02

W_02 Ma uporzdkowan wiedz z zakresu podstawowych konstrukcji jzyka PHP PSI_W01, PSI_W02 W_03 Ma uporzdkowan wiedz z zakresu typw danych w jzyku PHP PSI_W01, PSI_W02

W_04 Ma uporzdkowana wiedz na temat wykorzystania funkcji w jzykach programowania PSI_W01, PSI_W02

W_05 Ma uporzdkowan wiedze z zakresu wykorzystania bazy danych w projektowaniu witryn WWW PSI_W01, PSI_W02

UMIEJTNOCI

U_01 Posiada umiejtno samoksztacenia si, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych PSI_U02

U_02 Umie implementowa proste algorytmy w jzyku C/C++ oraz dobra odpowiednie struktury danych do rozwizywanego problemu PSI_U05

U_03 Umie weryfikowa poprawno napisanego programu, potrafi dobra odpowiednie dane testowe PSI_U05

U_04 Umie rozwizywa proste problemy algorytmiczne za pomoc jzyka C/C++ PSI_U05, PSI_W06

U_05 potrafi oceni przydatno rutynowych metod i narzdzi sucych do rozwizywania prostych zada inynierskich, typowych dla informatyki oraz wybiera i stosowa waciwe metody i narzdzia

PSI_W07

KOMPETENCJE SPOECZNE

K_01 Zna ograniczenia wasnej wiedzy i rozumie potrzeb dalszego ksztacenia. PSI_K01

Forma i typy zaj: wykady (12 godz.), wiczenia laboratoryjne (15 godz.)

Wymagania wstpne i dodatkowe:

brak

22

Treci moduu ksztacenia:

1. Instrukcje. Instrukcje decyzyjne. Instrukcje iteracyjne. Instrukcja wyboru. Instrukcje sterujce. Instrukcja grupujca.

2. Typy danych i zmienne. Standardowe typy danych. Zmienne i ich deklaracje. 3. Instrukcje. Instrukcje decyzyjne. Instrukcje iteracyjne. Instrukcja wyboru. Instrukcje sterujce. Instrukcja

grupujca. 4. Funkcje Definicje funkcji. Specyfikatory funkcji. Parametry funkcji. Funkcje przecione. Funkcje

biblioteczne. 5. Statyczne struktury danych. Tablice. Struktury. Unie. 6. Wprowadzenie do obiektowych struktur danych. Klasy i obiekty. Elementy analizy obiektowej. Klasy.

Obiekty. 7. Wykorzystanie bazy danych MySQL w projektowaniu witryn WWW biblioteka,. funkcje

Literatura podstawowa:

1. H.Hayder. Programowanie obiektowe w PHP 5. 2. E.Quigley, M.Gargenta PHP i MySQL. Ksiga przykadw.

Literatura dodatkowa:

1. L.Ullman. PHP5. Zaawansowane tworzenie stron WWW. Szybki start 2. A.Trachtenberg, D.Sklar. PHP. Receptury. Wydanie II

Planowane formy/dziaania/metody dydaktyczne:

Wykad tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, wiczenia laboratoryjne wspomagane technikami multimedialnymi. Zamieszczanie na stronach internetowych problemw i zada laboratoryjnych.

Sposoby weryfikacji efektw ksztacenia osiganych przez studenta:

Efekty W_01 W_05 bd sprawdzane na egzaminie pisemnym. Efekt U_01 - U_06 bd systematycznie sprawdzane na zajciach laboratoryjnych. Efekty K_01 bd weryfikowane, w oparciu o posiadan wiedz i umiejtnoci w czasie zaj laboratoryjnych.

Forma i warunki zaliczenia:

Modu koczy si egzaminem. Do egzaminu mog przystpi osoby, ktre uzyskay zaliczenie laboratorium. Na zaliczenie laboratorium skadaj si oceny czstkowe uzyskane na regularnych zajciach z nauczycielem akademickim oraz z samodzielnie wykonanego zadania indywidualnego wedug schematu: Regularne zajcia 26 pkt., Obrona zadania indywidualnego 14 pkt.

Zajcia laboratoryjne bd zaliczone w wypadku uzyskania co najmniej poowy punktw z poszczeglnych form aktywnoci studenta: regularne zajcia co najmniej 13 pkt., obrona indywidualnego zadania co najmniej 7 pkt. Na tej formie zaj student moe maksymalnie uzyska 40 pkt.

Egzamin jest egzaminem pisemnym. Mona na nim uzyska do 60 pkt. Egzamin bdzie zaliczony w przypadku uzyskania co najmniej 30 pkt. Ocena kocowa z moduu (wystawiana po zaliczeniu wszystkich czci skadowych), w zalenoci od sumy uzyskanych punktw (maksymalnie 100pkt.) jest nastpujca (w nawiasach ocena wg skali ECTS):

Zakres Ocena Zakres Ocena

23

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db (C)

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B)

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. Bdb (A)

Poprawy: Jednorazowa poprawa kadego kolokwium w trakcie zaj w semestrze. Dwie poprawy obu kolokwiw w sesji egzaminacyjnej, odpowiednio przed drugim i trzecim terminem egzaminu pisemnego.

Bilans punktw ECTS:

Aktywno Obcienie studenta

Udzia w wykadach 12 godz.

Udzia w wiczeniach laboratoryjnych 15 godz. Samodzielne przygotowanie si do wicze laboratoryjnych 30 godz.

Udzia w konsultacjach godz. z przedmiotu 8 godz.

Przygotowanie si do egzaminu i obecno na egzaminie 10 godz.

Sumaryczne obcienie prac studenta 75 godz.

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS

24

Sylabus przedmiotu / moduu ksztacenia

Nazwa przedmiotu/moduu ksztacenia: Bazy Danych

Nazwa w jzyku angielskim: Database

Jzyk wykadowy: polski

Kierunek studiw, dla ktrego przedmiot jest oferowany: Podyplomowe Studium Zastosowa Informatyki

Jednostka realizujca: Instytut Informatyki

Rodzaj przedmiotu/moduu ksztacenia (obowizkowy/fakultatywny): obowizkowy

Poziom moduu ksztacenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia): podyplomowe

Rok studiw: drugi

Semestr: trzeci

Liczba punktw ECTS:

Imi i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Anna Kokowicz

Symbol efektu

Efekty ksztacenia Symbol efektu kierunkowego WIEDZA

W_01 ma uporzdkowan wiedz z zakresu teoretycznych podstaw baz danych, wykorzystywanych modeli, projektowania relacyjnych baz danych oraz jzyka SQL PSI_W05

W_02 orientuje si w rozwoju baz danych, obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych z zakresu baz danych PSI_W01

UMIEJTNOCI

U_01 potrafi pozyskiwa informacje na temat relacyjnych baz danych z literatury oraz innych rde, w tym zwaszcza internetowych; potrafi integrowa uzyskane informacje, dokonywa ich interpretacji, a take wyciga wnioski oraz formuowa i uzasadnia opinie

PSI_U06

U_02 posiada umiejtno samoksztacenia si, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych w dziedzinie relacyjnych baz danych i ich zastosowa PSI_U02

U_03 potrafi oceni przydatno narzdzi oraz rutynowych metod sucych do rozwizywania prostych zada inynierskich w dziedzinie relacyjnych baz danych oraz wybiera i stosowa, waciwe dla okrelonych warunkw i sytuacji, metody i narzdzia

PSI_U05

U_04 potrafi wykorzysta Microsoft Access w celu zaprojektowania i implementacji prostego bazodanowego systemu informatycznego PSI_U07

KOMPETENCJE SPOECZNE

K_01 rozumie potrzeb i zna moliwoci cigego doksztacania si, podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i spoecznych, potrafi myle i dziaa w sposb przedsibiorczy w zakresie racjonalnego zastosowania i wykorzystania technologii bazodanowych

PSI_K01

Forma i typy zaj: wykady (12 godz.), wiczenia laboratoryjne (15 godz.)

Wymagania wstpne i dodatkowe:

Warunkiem uczestnictwa w zajciach jest wczeniejsze uzyskanie zaliczenia z nastpujcych przedmiotw: 1. Podstawy programowania

lub znajomo literatury obowizujcej w tych przedmiotach.

25

Treci moduu ksztacenia:

Treci zaj: 1. Podstawowe pojcia baz danych. Funkcje bazy danych. Definicja i rodzaje baz danych. Jzyki baz danych.

Funkcje zarzdzania baz danych, system zarzdzania baz danych. Waciwoci baz danych, korzyci ze stosowania baz danych. Modele danych: hierarchiczny, sieciowy, relacyjny, obiektowy.

2. Relacyjny model danych. Definicja relacji, atrybuty/dziedzina i schemat relacji. Waciwoci relacji, przykady relacji. Klucze relacji, typy zwizkw (relacji). Typy i stopie uczestnictwa, diagramy zwizkw. Puapki pocze. Przeksztacanie diagramu E - R w schemat relacji.

3. Normalizacja bazy danych. Pojcie normalizacji. Typy zalenoci 1 NF, wady 1 NF. Pena zaleno funkcyjna - 2 NF, wady 2 NF. Przechodnie zalenoci funkcyjne - 3 NF, wady 3NF. Akomodacja zalenoci funkcyjnych i niefunkcyjnych. Diagramy zalenoci, 4 NF i 5NF.

4. Interfejs SZBD - jzyk SQL. Podstawowe pojcia SQL. Klauzula SELECT. Wyraenia z kilkoma operatorami. Wyraenia w klauzuli WHERE. Wyraenia w klauzuli ORDER BY. SQL - funkcje sumaryczne. Konstrukcje GROUP BY i HAVING.

5. SQL podzapytania. Zapytania zoone. Podzapytania. ANY i ALL. Podzapytania skorelowane. EXISTS i NOT EXISTS. SQL zczenia. Przegld zcze. Zastpowanie podzapyta zczeniami. Zczenia z tabelami sterujcymi. Zczenia z podzapytaniami. UNION. Perspektywy ze zczeniami.

Literatura podstawowa:

1. Barczak A., Florek J., Sydoruk T.: Bazy danych; Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce 2006 2. Banachowski L., Bazy danych : wykady i wiczenia / Lech Banachowski [et al.]. Warszawa : Wydaw.

PJWSTK, 2003

Literatura dodatkowa:

1. Riordan R.M.; Projektowanie systemw relacyjnych baz danych. Wyd. RM, Warszawa 2000 2. Jan L. Harrington; SQL dla kadego; Wydawnictwo Mikom, 2005Banachowski L., Mrwka-Matejewska E.,

Stencel K.; Systemy baz danych. Wykady i wiczenia; Wydawnictwo PJWSTK, 2006 3. Steven R.; Access. Bazy danych. Projektowanie i programowanie. Wyd. Helion 2001

Planowane formy/dziaania/metody dydaktyczne:

Wykad tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, laboratoria praktyczna praca na komputerze. Zamieszczanie na stronach internetowych zagadnie teoretycznych i zada wiczeniowych.

Sposoby weryfikacji efektw ksztacenia osiganych przez studenta:

Efekty W_01 i W_02 bd weryfikowane na egzaminie pisemnym. Efekty U_01 - U_04 weryfikowane bd w trakcie zaj oraz sprawdzane na egzaminie pisemnym a take podczas realizacji zadania indywidualnego. Efekt K_01 bdzie weryfikowany, w oparciu o posiadan wiedz i umiejtnoci, w czasie zaj laboratoryjnych oraz oceny realizacji zadania indywidualnego.

Forma i warunki zaliczenia:

Modu koczy si egzaminem. Do egzaminu mog przystpi osoby, ktre uzyskay zaliczenie laboratorium. Na zaliczenie laboratorium skadaj si oceny czstkowe uzyskane na regularnych zajciach z nauczycielem akademickim oraz z samodzielnie wykonanego zadania indywidualnego wedug schematu:

Regularne zajcia 50 pkt.,

Zajcia laboratoryjne bd zaliczone w wypadku uzyskania co najmniej poowy punktw za regularne zajcia co najmniej 25 pkt. Na tej formie zaj student moe maksymalnie uzyska 50 pkt.

26

Egzamin jest egzaminem pisemnym. Mona na nim uzyska do 50 pkt. Egzamin bdzie zaliczony w przypadku uzyskania co najmniej 25 pkt. Ocena kocowa z moduu (wystawiana po zaliczeniu wszystkich czci skadowych), w zalenoci od sumy uzyskanych punktw (maksymalnie 100pkt.) jest nastpujca (w nawiasach ocena wg skali ECTS):

Zakres Ocena Zakres Ocena

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db (C)

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B)

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. bdb (A)

Poprawy: Trzy terminy egzaminu pisemnego. Dodatkowy termin zaliczenia laboratorium w sesji egzaminacyjnej.

Bilans punktw ECTS:

Aktywno Obcienie studenta

Udzia w wykadach 12 godz.

Udzia w wiczeniach laboratoryjnych 15 godz. Samodzielne przygotowanie si do wicze laboratoryjnych 40 godz.

Udzia w konsultacjach godz. z przedmiotu 8 godz.

Przygotowanie si do egzaminu i obecno na egzaminie 25 godz.

Sumaryczne obcienie prac studenta 100 godz.

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS

27

Sylabus przedmiotu / moduu ksztacenia

Nazwa przedmiotu/moduu ksztacenia: Dydaktyka Informatyki dla II etapu edukacyjnego

Nazwa w jzyku angielskim: Didactics of Computer Science of 2nd Educational Stage

Jzyk wykadowy: polski

Kierunek studiw, dla ktrego przedmiot jest oferowany: Podyplomowe Studium Informatyki

Jednostka realizujca: Instytut Informatyki

Rodzaj przedmiotu/moduu ksztacenia (obowizkowy/fakultatywny): obowizkowy

Poziom moduu ksztacenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia): podyplomowe

Rok studiw: pierwszy

Semestr: drugi

Liczba punktw ECTS: 2

Imi i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Agnieszka Skulimowska

Symbol efektu

Efekty ksztacenia Symbol efektu kierunkowego WIEDZA

W_01

Zna podstaw programow ksztacenia oglnego do przedmiotu Zajcia komputerowe w szkole podstawowej. Ma wiedz na temat metod nauczania wykorzystywanych na lekcjach informatyki, zna i rozumie konieczno przestrzegania zasad nauczania. Posiada wiedz o dostpnych programach nauczania i podrcznikach dopuszczonych do uytku szkolnego. Wie jak przygotowywa pomoce dydaktyczne i pisa scenariusze lekcji.

PSI_W01

W_02 Zna portale edukacyjne, aplikacje internetowe i przydatne strony WWW. Posiada wiedz na temat licencji Creative Commons. PSI_W01

W_03 Zna narzdzia do nauki programowania: Baltie, Logomocja. PSI_W02

UMIEJTNOCI

U_01 Trafnie wyznacza cele lekcji, dobiera metody nauczania do realizowanych treci, przestrzega zasad nauczania. Przygotowuje scenariusze lekcji. Potrafi dokona wyboru programu nauczania i podrcznika.

PSI_U05

U_02 Szanuje prawa autorskie i korzysta z twrczoci innych. PSI_U06

U_03

Buduje sceny z przedmiotw przechowywanych w bankach Baltiego. Czaruje sceny przez wydawanie polece Baltiemu. Tworzy wasne programy - przepisy dla czarownika Baltiego w wykonywaniu okrelonych zada, posiada umiejtno dzielenia skomplikowanego problemu na prostsze. Tworzy proste rysunki i rysunki rekurencyjne w programie Logomocja. Korzysta z zstpujcej i wstpujcej metody programowania. Tworzy animacje w oparciu o Edytor postaci.

PSI_U04

U_04 Posiada umiejtno samoksztacenia si, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych. PSI_U02

KOMPETENCJE SPOECZNE

K_01 Rozumie potrzeb i zna moliwoci cigego doksztacania si, podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i spoecznych, potrafi myle i dziaa w sposb przedsibiorczy.

PSI_K01

K_02 Ma wiadomo odpowiedzialnoci za prac wasn oraz gotowo podporzdkowania si zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialnoci za wsplnie realizowane zadania.

PSI_K03

https://usosweb.uph.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot(prz_kod:PD-WS-INF-PSI-DI3)

28

Forma i typy zaj: wiczenia laboratoryjne (20 godz.)

Wymagania wstpne i dodatkowe:

Warunkiem uczestnictwa w zajciach jest uzyskanie zaliczenia, w 1 semestrze, z przedmiotu Technologie informacyjne.

Treci moduu ksztacenia:

Treci zaj: 1. Podstawa programowa przedmiotu Zajcia komputerowe dla szkoy podstawowej, cele, treci, metody i

zasady nauczania. 2. Przykadowy scenariusz lekcji Elementy zestawu komputerowego. 3. Licencje Creative Commons. 4. Przygotowywanie pomocy dydaktycznych w programie Power Point 2007, edytorze Word 2007, programie

EclipseCrossword. 5. Przydatne strony WWW oraz aplikacje internetowe. 6. Praca z grafik i dwikiem, film z programem Photo Story 3. 7. rodowisko programowania Baltie. Tryby dziaania programu. Scena, przedmioty, banki przedmiotw,

element, polecenie, blok polece. 8. Logomocja. Podstawowe polecenia. Procedury tworzenia rysunkw prostych i zoonych. Rekurencja. Edytor

postaci. 9. Zajcia komputerowe. Przykadowy scenariusz lekcji Wykonujemy obliczenia i tworzymy wykresy zadania

(Microsoft Office Excel i OpenOffice Calc). 10. Programy nauczania i podrczniki dopuszczone do uytku szkolnego w szkole podstawowej z przedmiotu

Literatura podstawowa:

1. Jochemczyk W.[i in.]: Lekcje z komputerem. Podrcznik do zaj komputerowych dla szkoy podstawowej. Klasa 4, 5, 6. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o.

2. Jochemczyk W.[i in.]: Lekcje z komputerem : poradnik dla nauczyciela i program nauczania w szkole podstawowej (klasy 4/6), Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

3. Pturzycki J.: Dydaktyka dla nauczycieli, Wyd. Naukowe NOVUM, Pock, 2002. 4. Wgliska J.: Jak przygotowa si do lekcji?, Wybr materiaw dydaktycznych, Wydawnictwo: Impuls, 2010. 5. Walat A.: Wprowadzenie do Logomocji. OEIiZK, Warszawa 2010. 6. Koba G.: Poradnik metodyczny. Zajcia komputerowe dla szkoy podstawowej. Klasy IV-VI;, MIGRA, 2012; 7. Baltie podrcznik programowania http://www.sgpsys.com/download/b3/b3_podrecznik.pdf

Literatura dodatkowa:

1. Dydaktyka informatyki i informatyka w dydaktyce : Monografia / praca pod red. nauk. Agnieszki Szewczyk ; Uniwersytet Szczeciski. Wydzia Nauk Ekonomicznych i Zarzdzania. Instytut Informatyki w Zarzdzaniu. - Szczecin : Printshop, 2006.

2. Informatyka wspomagajca caoyciowe uczenie si / [red. naczelny Aleksander Piecuch]. - Rzeszw : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013. - (Dydaktyka Informatyki ; 8 (2013)).

Planowane formy/dziaania/metody dydaktyczne:

wiczenia laboratoryjne indywidualne i grupowe z wykorzystaniem technik multimedialnych, w tym tablicy interaktywnej.

Sposoby weryfikacji efektw ksztacenia osiganych przez studenta:

Efekty W_01- W_02, U_01, U_02, U_04 s sprawdzane na wiczeniach i podczas oceniania scenariusza lekcji do przedmiotu Zajcia komputerowe w szkole podstawowej. Efekty W_03 i U_03 s weryfikowane w czasie pracy na wiczeniach laboratoryjnych. Efekt K_01, K_02 jest kontrolowany w oparciu o posiadan wiedz i umiejtnoci, w czasie zaj laboratoryjnych oraz oceny realizacji zadania indywidualnego.

Forma i warunki zaliczenia:

Na zaliczenie laboratorium skadaj si oceny czstkowe uzyskane podczas regularnych zaj z nauczycielem akademickim oraz napisanie scenariusza lekcji do przedmiotu zajcia komputerowe w szkole podstawowej. Zajcia laboratoryjne s zaliczane w wypadku uzyskania, co najmniej poowy punktw za regularne zajcia minimum 40 pkt, a maksymalnie 80 pkt. Za napisanie scenariusza lekcji mona uzyska maksymalnie 20 pkt. Ocena kocowa

29

zaley od sumy uzyskanych punktw (maksymalnie 100 pkt.) i jest nastpujca:

Przedzia punktacji 0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Bilans punktw ECTS:

Aktywno Obcienie studenta

Udzia w wykadach 0 godz.

Udzia w wiczeniach laboratoryjnych 20 godz. Samodzielne przygotowanie si do wicze laboratoryjnych 25 godz.

Udzia w konsultacjach godz. z przedmiotu 5 godz.

Przygotowanie si do egzaminu i obecno na egzaminie 0 godz.

Sumaryczne obcienie prac studenta 50 godz.

Punkty ECTS za przedmiot 2

30

Sylabus przedmiotu / moduu ksztacenia

Nazwa przedmiotu/moduu ksztacenia: Dydaktyka Informatyki dla III etapu edukacyjnego

Nazwa w jzyku angielskim: Didactics of Computer Science of 3rd Educational Stage

Jzyk wykadowy: polski

Kierunek studiw, dla ktrego przedmiot jest oferowany: Podyplomowe Studium Informatyki

Jednostka realizujca: Instytut Informatyki

Rodzaj przedmiotu/moduu ksztacenia (obowizkowy/fakultatywny): obowizkowy

Poziom moduu ksztacenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia): podyplomowe

Rok studiw: drugi

Semestr: trzeci

Liczba punktw ECTS: 2

Imi i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Agnieszka Skulimowska

Symbol efektu

Efekty ksztacenia Symbol efektu kierunkowego WIEDZA

W_01

Zna podstaw programow ksztacenia oglnego do przedmiotu Informatyka dla gimnazjum. Ma wiedz na temat oceniania uczniw i metod nauczania wykorzystywanych na lekcjach informatyki, zna i rozumie konieczno przestrzegania zasad nauczania. Posiada wiedz o dostpnych programach nauczania i podrcznikach dopuszczonych do uytku szkolnego. Zna zasady korzystania z tablicy interaktywnej.

PSI_W01

UMIEJTNOCI

U_01 Trafnie wyznacza cele lekcji, dobiera metody nauczania do realizowanych treci, przestrzega zasad nauczania. Przygotowuje scenariusze lekcji. Potrafi dokona wyboru programu nauczania i podrcznika. Umie pracowa z tablic interaktywn.

PSI_U05

U_02 Bezpiecznie posuguje si komputerem, wyjania moduow budow komputera i zasady wsppracy poszczeglnych urzdze.

U_03 Tworzy:

animacje w programach GIMP, Pivot, Scratch. prost stron sieci Web i potrafi umieci j na niepatnym serwerze.

PSI_U05

U_04 Rozwizuje problemy i podejmuje decyzje z wykorzystaniem komputera, stosujc podejcie algorytmiczne. PSI_U05

U_05 Korzysta z programw komputerowych do tworzenia modeli zjawisk i ich symulacji, poszerzajc wiedz i umiejtnoci z rnych dziedzin. PSI_U05

U_06 Przestrzega zasad etycznych i prawnych, zwizanych z ochron wasnoci intelektualnej i ochron danych osobowych.

U_07 Posiada umiejtno samoksztacenia si, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych. PSI_U02

KOMPETENCJE SPOECZNE

K_01 Rozumie potrzeb i zna moliwoci cigego doksztacania si, podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i spoecznych, potrafi myle i dziaa w sposb przedsibiorczy.

PSI_K01

K_02 ma wiadomo odpowiedzialnoci za prac wasn oraz gotowo podporzdkowania si zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialnoci za wsplnie realizowane zadania.

PSI_K03

Forma i typy zaj: wiczenia laboratoryjne (20 godz.)

https://usosweb.uph.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot(prz_kod:PD-WS-INF-PSI-DI3)

31

Wymagania wstpne i dodatkowe:

Treci moduu ksztacenia:

Treci zaj: 1. Podstawa programowa przedmiotu Informatyka dla gimnazjum, cele, treci, metody i zasady nauczania. 2. Ocenianie wspierajce rozwj uczniw na lekcjach informatyki. 3. Moduowa budowa komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje. Budowa i dziaanie urzdze

zewntrznych. 4. Animacja komputerowa. Wyjanienie zjawiska animacji. Korzystanie z programw GIMP, Pivot, Scratch. 5. Tworzenie prostej strony sieci Web z tekstem, grafik, elementami aktywnymi, linkami i umieszczanie jej na

darmowym serwerze. 6. Podejcie algorytmiczne w rozwizywaniu problemw . Pojcie algorytmu, przykady algorytmw, budowanie

i opisywanie prostego algorytmu, realizowanie algorytmu za pomoc arkusza kalkulacyjnego, programu edukacyjnego, programu prezentacyjnego.

7. Programy komputerowe do tworzenia modeli zjawisk i ich symulacji (zjawiska fizyczne, chemiczne, biologiczne i inne, korzystanie z map internetowych).

8. Praca z tablic interaktywn. Prawo w sieci. Czy wszystko jest dozwolone? Domena Publiczna i Wolne Licencje. Licencje oprogramowania komputerowego.

9. Programy nauczania i podrczniki dopuszczone do uytku szkolnego w gimnazjum. 10. Dzienniki elektroniczne, zalety i wady.

Literatura podstawowa:

8. Paczyk J.: Informatyka Europejczyka. Podrcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie III), Grupa Wydawnicza "Helion" S.A.

1. Paczyk J.: Informatyka Europejczyka. Zeszyt wicze dla gimnazjum, Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org, Wydawnictwo: Helion

2. Paczyk J.: Informatyka Europejczyka. Koo informatyczne dla gimnazjalistw, Wydawnictwo: Helion 3. Paczyk J.: Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli informatyki w gimnazjum.

Edycja: Windows XP, Windows Vista, Linux Ubuntu. Grupa Wydawnicza "Helion" S.A. 4. Uczenie metod projektw, pod red. Bogusawy D. Gobniak, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,

Warszawa 2002.

Literatura dodatkowa:

1. Bremer A., Sawik M.: Informatyka. Cz 1 i 2. "Videograf" Edukacja Sp. z o.o. 2. Krawczyski E., Talaga Z., Wilk M.: Informatyka nie tylko dla uczniw. Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o. 3. Pturzycki J.: Dydaktyka dla nauczycieli, Wyd. Naukowe NOVUM, Pock, 2002. 4. Williams L.: Stosowanie narzdzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej w projektach

midzyprzedmiotowych [w:] XIV Informatyka w Szkole, Lublin.

Planowane formy/dziaania/metody dydaktyczne:

wiczenia laboratoryjne indywidualne i grupowe z wykorzystaniem technik multimedialnych, w tym tablicy interaktywnej.

Sposoby weryfikacji efektw ksztacenia osiganych przez studenta:

Efekty W_01, U_01, U_06, U_07 s kontrolowane na wiczeniach i podczas realizacji projektu grupowego. Efekty U_02 U_05 s sprawdzane podczas wicze laboratoryjnych. Efekt K_01 i K_02 jest weryfikowany, w oparciu o posiadan wiedz i umiejtnoci, w czasie zaj laboratoryjnych oraz oceny projektu grupowego.

Forma i warunki zaliczenia:

Na zaliczenie laboratorium skadaj si oceny czstkowe uzyskane podczas regularnych zaj z nauczycielem akademickim oraz ocena za udzia w przygotowaniu projektu grupowego. Zajcia laboratoryjne s zaliczane w wypadku uzyskania, co najmniej poowy punktw za regularne zajcia minimum 40 pkt, a maksymalnie 80 pkt. Za przygotowanie projektu grupowego mona uzyska maksymalnie 20 pkt.

Ocena kocowa zaley od sumy uzyskanych punktw (maksymalnie 100 pkt.) i jest nastpujca:

http://www.gandalf.com.pl/p-w/helion/http://www.gandalf.com.pl/p-w/helion/

32

Przedzia punktacji 0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Bilans punktw ECTS:

Aktywno Obcienie studenta

Udzia w wykadach 0 godz.

Udzia w wiczeniach laboratoryjnych 20 godz. Samodzielne przygotowanie si do wicze laboratoryjnych 25 godz.

Udzia w konsultacjach godz. z przedmiotu 5 godz.

Przygotowanie si do egzaminu i obecno na egzaminie 0 godz.

Sumaryczne obcienie prac studenta 50 godz.

Punkty ECTS za przedmiot 2

33

Sylabus przedmiotu / moduu ksztacenia

Nazwa przedmiotu/moduu ksztacenia: Dydaktyka Informatyki dla IV etapu edukacyjnego

Nazwa w jzyku angielskim: Didactics of Computer Science of 4th Educational Stage

Jzyk wykadowy: polski

Kierunek studiw, dla ktrego przedmiot jest oferowany: Podyplomowe Studium Informatyki

Jednostka realizujca: Instytut Informatyki

Rodzaj przedmiotu/moduu ksztacenia (obowizkowy/fakultatywny): obowizkowy

Poziom moduu ksztacenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia): podyplomowe

Rok studiw: drugi

Semestr: trzeci

Liczba punktw ECTS: 2

Imi i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Agnieszka Skulimowska

Symbol efektu

Efekty ksztacenia Symbol efektu kierunkowego WIEDZA

W_01

Zna podstaw programow przedmiotu Informatyka dla IV etapu edukacyjnego - zakres podstawowy i rozszerzony. Ma wiedz na temat doboru metod nauczania, specyfiki oceniania na lekcjach informatyki, zna zasady nauczania i rozumie konieczno ich przestrzegania. Posiada wiedz o dostpnych programach nauczania i podrcznikach dopuszczonych do uytku szkolnego.

PSI_W01

UMIEJTNOCI

U_01 Trafnie wyznacza cele lekcji, dobiera metody aktywizujce i rodki dydaktyczne, rozbudzajc zainteresowania poznawcze uczniw, przestrzega zasad nauczania. Przygotowuje scenariusze lekcji. Potrafi dokona wyboru programu nauczania i podrcznika.

PSI_U05

U_02 Wyjania sposoby reprezentowania rnych form informacji w komputerze. PSI_U02

U_03

Opracowuje informacje za pomoc komputera: tworzy i edytuje obrazy rastrowe i wektorowe, dostrzega i wykorzystuje

rnice midzy tymi typami obrazw. Przeksztaca pliki graficzne z uwzgldnieniem wielkoci plikw i ewentualnej utraty jakoci obrazw.

przetwarza dwiki i filmy.

PSI_U05

U_04 Rozwizuje problemy i podejmuje decyzje z wykorzystaniem komputera, stosuje podejcie algorytmiczne. Projektuje rozwizanie, realizuje za pomoc oprogramowania aplikacyjnego lub jzyka programowania, testuje.

PSI_U05

U_05 Ocenia zagroenia i ograniczenia, docenia aspekty spoeczne rozwoju i zastosowa informatyki. Stosuje normy etyczne i prawne zwizane z bezpieczestwem i ochron danych oraz informacji w komputerze i w sieciach komputerowych.

PSI_U06

U_06 Posiada umiejtno samoksztacenia si, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych. PSI_U02

KOMPETENCJE SPOECZNE

K_01 Rozumie potrzeb i zna moliwoci cigego doksztacania si, podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i spoecznych, potrafi myle i dziaa w sposb przedsibiorczy.

PSI_K01

K_02 ma wiadomo odpowiedzialnoci za prac wasn oraz gotowo podporzdkowania si zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialnoci za wsplnie realizowane zadania.

PSI_K03

https://usosweb.uph.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot(prz_kod:PD-WS-INF-PSI-DI3)

34

Forma i typy zaj: wiczenia laboratoryjne (20 godz.)

Wymagania wstpne i dodatkowe:

Treci moduu ksztacenia:

Treci zaj: 1. Podstawa programowa przedmiotu Informatyka dla IV etapu edukacyjnego zakres podstawowy i

rozszerzony, metody i zasady nauczania. Ocenianie wspierajce rozwj uczniw. 2. Programy nauczania i podrczniki dopuszczone do uytku szkolnego w gimnazjum. 3. Reprezentowanie rnych form informacji w komputerze: liczb, znakw, obrazw, animacji, dwikw. 4. Podstawowe modele barw i ich zastosowanie. Wasnoci grafiki rastrowej i wektorowej. Definicje grafiki

rastrowej, wektorowej, rozdzielczoci. Wady i zalety obu rodzajw grafik. Formaty plikw graficznych z podziaem na grafik rastrow i wektorow, z kompresj (stratn i bezstratn) i bez kompresji. Przykady programw do grafiki wektorowej i rastrowej.

5. Przetwarzanie obrazw i tekstw: Adobe Photoshop. Podstawowe narzdzia programu i ich wybrane opcje. Warstwy. Elementy aparatu cyfrowego, jego podstawowe parametry i ich wspdziaanie.

6. Praca z plikami dwikowymi w programie Audacity. Nagrywanie wasnej audycji, korzystanie z efektw, zapisywanie i eksportowanie. Pinnacle Studio Plus. Monta materiau wideo. Przejcia, tytuy, grafika, efekty dwikowe, podkad muzyczny. Zapisywanie filmu.

7. Sposoby przedstawiania algorytmw. Rozwizywanie problemw metod dziel i zwyciaj, metod zstpujc i wstpujc. Komputerowa realizacja algorytmw i rozwizywania problemw. Opisywanie i stosowanie rnego rodzaju algorytmw.

8. Profilaktyka antywirusowa. Wirus komputerowy. Rodzaje szkodliwego oprogramowania. Dziaania zapobiegawcze. Programy antywirusowe. Oprogramowanie antyspyware

9. Ochrona danych przed nieupowanionym dostpem lub utrat. Konta uytkownikw, prawa dostpu, uwierzytelnianie. Keylogger. Programy szpiegujce. Botnet. Wirusy komputerowe. Robaki komputerowe. Firewall. Szyfrowanie danych. Certyfikaty.

10. Przestpczo komputerowa. Typy przestpstw zwizanych z uywaniem komputerw. Przykady najgroniejszych przestpstw komputerowych.

Literatura podstawowa:

1. Gurbiel E., Koczyk E., Krupicka H., Hardt-Olejniczak G., Syso M.: Informatyka to podstawa. Zakres podstawowy, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o.

2. Hermanowski W.: Informatyka 1. Zakres rozszerzony. Ciekawi wiata. Podrcznik dla szk ponadgimnazjalnych, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

3. Mikoajewicz E.: Informatyka 2. Zakres rozszerzony. Ciekawi wiata. Podrcznik dla szk ponadgimnazjalnych, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

4. Wiesawa Amietszajewa W.: Informatyka Europejczyka. Koo informatyczne dla uczniw szk ponadgimnazjalnych(2013), Wydawnictwo: Helion

5. Koba G.: Poradnik metodyczny. Informatyka dla szkoy ponadgimnazjalnej. Zakres podstawowy, Migra 2012. 6. Koba G.: Poradnik metodyczny. Informatyka dla szkoy ponadgimnazjalnej. Zakres rozszerzony, Migra 2013.

Literatura dodatkowa:

1. Edukacja matematyczna i techniczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum : matematyka, zajcia techniczne, zajecia komputerowe, informatyka. - [Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2009].

2. Jadczak M. (red.): Interaktywne metody nauczania z przykadowymi konspektami. Toru: Wydawnictwo BEA-BLEJA s.c., 2001.

Planowane formy/dziaania/metody dydaktyczne:

wiczenia laboratoryjne indywidualne i grupowe z wykorzystaniem technik multimedialnych, w tym tablicy interaktywnej.

Sposoby weryfikacji efektw ksztacenia osiganych przez studenta:

Efekty W_01, U_01, U_03, U_05, U_06 s sprawdzane na wiczeniach laboratoryjnych i podczas oceniania prezentacji multimedialnej. Efekty U_02, U_04 s kontrolowane w czasie wiczeniach laboratoryjnych. Efekt K_01 i K_02 jest weryfikowany, w oparciu o posiadan wiedz i umiejtnoci, w czasie zaj laboratoryjnych

http://www.gandalf.com.pl/os/amietszajewa-wieslawa/http://www.gandalf.com.pl/p-b/informatyka-europejczyka-kolo-a/http://www.gandalf.com.pl/p-b/informatyka-europejczyka-kolo-a/http://www.gandalf.com.pl/p-w/helion/

35

oraz oceny prezentacji multimedialnej.

Forma i warunki zaliczenia:

Na zaliczenie laboratorium skadaj si oceny czstkowe uzyskane podczas regularnych zaj z nauczycielem akademickim oraz za wykonanie rozbudowanej prezentacji multimedialnej. Zajcia laboratoryjne s zaliczane w wypadku uzyskania, co najmniej poowy punktw za regularne zajcia minimum 40 pkt, a maksymalnie 80 pkt. Za wykonanie prezentacji multimedialnej mona uzyska maksymalnie 20 pkt. Ocena kocowa zaley od sumy uzyskanych punktw (maksymalnie 100 pkt.) i jest nastpujca:

Przedzia punktacji 0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Bilans punktw ECTS:

Aktywno Obcienie studenta

Udzia w wykadach 0 godz.

Udzia w wiczeniach laboratoryjnych 20 godz. Samodzielne przygotowanie si do wicze laboratoryjnych 25 godz.

Udzia w konsultacjach godz. z przedmiotu 5 godz.

Przygotowanie si do egzaminu i obecno na egzaminie 0 godz.

Sumaryczne obcienie prac studenta 50 godz.

Punkty ECTS za przedmiot 2

Technologie informacyjne Sumaryczne obcienie prac studentaPunkty ECTS za przedmiot4 ECTS

Projektowanie stron WWWSumaryczne obcienie prac studentaPunkty ECTS za przedmiot5 ECTS

Technologie siecioweSumaryczne obcienie prac studentaPunkty ECTS za przedmiot6 ECTS

ProgramowanieSumaryczne obcienie prac studentaPunkty ECTS za przedmiot4 ECTS

Systemy operacyjneSumaryczne obcienie prac studentaPunkty ECTS za przedmiot4 ECTS

Inynieria oprogramowaniaSumaryczne obcienie prac studentaPunkty ECTS za przedmiot3 ECTS

Technologie Aplikacji InternetowychSumaryczne obcienie prac studentaPunkty ECTS za przedmiot3 ECTS

Bazy DanychSumaryczne obcienie prac studentaPunkty ECTS za przedmiot4 ECTS

Dydaktyka Informatyki dla II etapu edukacyjnegoSumaryczne obcienie prac studentaPunkty ECTS za przedmiot2

Dydaktyka Informatyki dla III etapu edukacyjnegoSumaryczne obcienie prac studentaPunkty ECTS za przedmiot2

Dydaktyka Informatyki dla IV etapu edukacyjnegoSumaryczne obcienie prac studentaPunkty ECTS za przedmiot2