ultrasonografija bubrega je potpuno upotrebom ultrazvuka

Click here to load reader

Post on 16-Oct-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PowerPoint Presentationdetektuje prisustvo patoloških promena
bolesti kao i efekata primenjene terapije
MOGUNOSTI
ULTRASONOGRAFIJE
parenhima
Promena poloaja
(nativnom i specijalnom)
mogunost diferencijacije:
kontrastnom rendgenografijom !!!
Brza i jeftina
celog retroperitonealnog prostora i abdomena
Ne zavisi od bubrene funkcije
Olakšava izvoenje biopsije (ultrazvukom voene biopsije)
Pogodan je za praenje razvoja bolesti i efekata terapije
OGRANIENJA ULTRASONOGRAFIJE U
ODNOSU NA RENDGENOGRAFIJU
Pregled je esto otean zbog smetnji koje daju kosti, gas i pozitivna kontrastna sredstva (jaka refleksija), kao i slobodna tenost u abdomenu (poremeaj situsa organa)
Ne prua informacije o funkciji bubrega
Lošija od ekskretorne urografije za detekciju promena u bubrenoj karlici i ureterima
Zahteva veštinu u tehnici pregleda, kao i veliko iskustvo za tumaenje patoloških promena
PRIPREMA PACIJENTA
Sedacija temperamentih i agresivnih ivotinja
Šišanje i brijanje od rebarnog luka do karlice
Postavljanje ivotinje u leni poloaj sa glavom okrenutom na levu stranu u odnosu na veterinara
Premazivanje polja pregleda gelom
u zavisnosti od vrste i
veliine ivotinje
sagitalnim, transverzalnim i
impresiju jetre
slezinu koja peredstavlja “akustini
prozor” za njegov pregled
Levi bubreg Desni bubreg
Kapsula jako hiperehogena
Pijelon nevidljiv
sinus > korteks = bubrena papila > medula
GRADACIJA EHOGENOSTI:
psa nešto slabije
slabije ehogenosti od tkiva
• Pregled levog bubrega je jednostavan
• Pregled desnog bubrega je otean zbog njegovog visokog poloaja. Sonda se postavlja interkostalno
MEDIJALNI SAGITALNI SKEN
SREDNJI SAGITALNI SKEN
LATERALNI SAGITALNI SKEN
• Pregled levog bubrega je jednostavan
• Pregled desnog bubrega je otean zbog njegovog visokog poloaja, pa se obavlja kroz dva poslednja interkostalna prostora
SREDNJI TRANSVERZALNI SKEN
lateralnom ivicom bubrega
4. Subkapsulano nakupljanje tenosti
KLASIFIKACIJA PATOLOŠKIH STANJA
BUBREGA VIDLJIVIH ULTRAZVUKOM
Lako se dijagnostikuje ehosonografijom
(on je uvean ali ima ouvanu strukturu)
Displazija: Nepravilan razvoj bubrenog parenhima
Naješe je izazivaju poremeaji u diferencijaciji tkiva.
Obino je izazvana fetalnom ili neonatalnom infekcijom ili delovanjem teratogenih faktora
Bubrezi su esto smanjeni, hiperehogeni (fibrozno tkivo), poremeene strukture (nema diferencijacije kore i sri, este ciste u parenhimu, esta dilatacija uretera)
Ektopija: Promena poloaja bubrega
A, B – displazija bubrega. Vidljivi su smanjeni bubrezi nepravilnog oblika,
hiperehogenog parenhima sa gubitkom kortiko-medularne granice
Displazija bubrega
Ciste
Apscesi
Hematomi
Infarkti
Neoplazme
ustanovljava ultrazvunim pregledom
pa se dijagnoza potvruje komparativnim
dijagnostikim postupcima ili biopsijom
Ciste Anehogene strukture sa jasno definisanim zidom
Iza ciste se vidi efekat posteriornog pojaanja
Solitarne ili multiple (kod maaka esto izraen policistizam)
U nekim sluajevima se u lumenu ciste vide ehogeni odjeci koji potiu od fibrina ili elijskog detritusa
A – solitarna cista B – multiple ciste
2. Fokalne promene u bubrenom parenhimu
Apscesi
purulentnog materijala. Zid im je esto nepravilan
A – apsces: anehogena zona sa
ehogenim odjecima u kranijalnom
polu bubrega i nepravilnim
Hematomi
U poetku su sliniji cistama (anehogeni sa ehogenim odjecima) ali
nemaju jasan zid
kompleksnu heteroehogenu strukturu (anehogena i hiperehogena
polja)
pojavom posteriorne akustine senke
Infarkti
Nakon 8 sati od opstrukcije krvnog suda vide se hipoehogena polja
Ove hipoehogene zone su nakon 24 asa jasno izraene (tubularna
nekroza, intersticijalni edem)
fibroza, interna mineralizacija)
A – akutni infarkt sa anehogenim i hipoehogenim zonama (trans. sken)
B – stari infarkt sa izraenom nepravilnošu kontura bubrega
C, D – stari infarkt (fibroza sa kalcifikacijom)
Infarkti
Neoplazme
Solitarne, multipne i difuzne lezije
Izgled tumora varira od vrste tumorskih elija i od faze razvoja
nekrotina polja i hemoragije hipoehogenost
fibroza, mineralizacija i vaskularizacija hiperehogenost
Heteroehogena struktura (87% karcinoma i 50% sarkoma)
Hiperehogena struktura (13% karcinoma i 50% sarkoma)
Ne moe se uspostaviti sigurna korelacija izmeu vrste tumora,
ultrazvunih promena i njegove malignosti. Nalaz je potrebno
dopuniti Doppler sonografijom i biopsijom
50% pasa sa tumorima bubrega ima metastaze pa je neophodno
uraditi eho celog abdomena
Limfosarkom bubrega make.
Vidljiva hipoehogena masa
Metastatski hemangiosarkom.
Metastatski osteosarkom.
desnog bubrega psa (sagitalni sken).
Neoplazme
3. Difuzne promene u bubrenom parenhimu Poveanje ehogenosti korteksa sa ouvanom kortiko-medularnom granicom:
glomerulonefritis, intersticijalni nefritis, akutna tubularna nekroza, nefrokalcinoza, nefroskleroza, infiltrativni limfosarkomi (u nekim sluajevima), infektivni peritonitis maaka
Znak medularnog prstena
- posledica mineralnih depozita u tubulocitima i elijske infiltracije
- moe da se javi u sluajevima:
akutne tubularne nekroze, nefrokalcinoze, infektivnog peritonita maaka, intersticijalnog nefrita, leptospiroze ali se javlja i kod zdravih maaka
Poveanje ehogenosti korteksa sa gubitkom kortiko-medul. granice:
kongenitalna bubrena displazija, hronine inflamatorne bolesti
Smanjenje ehogenosti korteksa:
limfosarkomi (u nekim sluajevima kada se pojavljuju u vidu nehomogenih hipoehogenih zona)
3. Difuzne promene u bubrenom parenhimu
A – glomerulonefritis;
C – limfosarkom
ZNAK MEDULARNOG PRSTENA
E - limfosarkom (transv. sken) F - limfosarkom (sagitalni sken)
DIFUZNA HIPOEHOGENOST KORTEKSA
nakupljati i izvan fibrozne a unutar masne kapsule – urinomi);
Nastaje izlaskom urina u predeo oko bubrega, naješe usled
traumatizacije ili opstrukcije;
Vide se kao anehogene zone koje okruuju korteks i imaju razliit
oblik. Oko njih se jasno diferencira hiperehogena kapsula. Mogu biti
septirane;
i hematomima;
Perirenalne ciste se obino resorbuju ali se mogu pretvoriti u
apscese.
Kalkuloza
Nefrokalcinoza
Pijelonefritis
Hidronefroza
A – kalkulus u pijelonu bubrega
(sagitalni sken)
kalkulusom u bubrenoj karlici
Jaina ehoa nije u korelaciji sa hemijskim sastavom
5. Promene u pijelonu i sabirnom sistemu
Nefrokalcinoza: hiperehogena polja mogu odgovarati sitnim kalkulima ili
kalcifikacijama u predelu divertikula. Vidljive su diskretne akustine
senke
Nefrokalcinoza
Predstavlja generalizovano poveanje ehogenosti sa ili bez
akustine senke koje se via u pelvisu i divertikulima starijih pasa
5. Promene u pijelonu i sabirnom sistemu
Pijelonefritis
i transverzalnom (B) skenu
Najbolje se detektuje u srednjem transverzalnom skenu
5. Promene u pijelonu i sabirnom sistemu
Hidronefroza
Hidronefroza: izrazita dilatacija pelvisa (P) i uretera (U) usled obstrukcije
uša uretera tumorom mokrane bešike. Sagitalni (C) i
transverzalni (D) sken desnog bubrega
Bubreg se pretvara u anehogenu strukturu slinu cisti
Parenhim je redukovan
ultrazvuka nije mogua
Ultrasonografija bubrega je neškodljiv i neinvazivan metod pregleda koji ima veoma široku primenu
Upotrebom ultrazvuka je mogue utvrditi poloaj bubrega kao i ustanoviti prisustvo patoloških promena u bubrenoj strukturi
Ultrazvuni nalaz je nespecifian ali prua mogunost diferencijacije solitarnih od multiplih, kao i solidnih od cistinih promena
Ultrasonografija je komplementarna sa nativnom i kontrastnom rendgenografijom
Za postavljanje konane dijagnoze neophodno je, pored ultrazvunog, izvršiti i detaljan kliniki, laboratorijski i radiološki pregled a u pojedinim sluajevima se ona moe postaviti samo na osnovu patohistološke analize iseka ili punktata