fizika ultrazvuka

Download FIZIKA ULTRAZVUKA

Post on 30-Oct-2015

332 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

radiologija

TRANSCRIPT

 • FIZIKA ULTRAZVUKARUA STEVI

 • Frekvencija(1Hz)Talasna duina(1m)Brzina prostiranja(1m/s)Intezitet(1W/cm/2)FIZIKE KARAKTERISTIKE ULTRAZVUKA

 • FIZIKI EFEKTI ULTRAZVUKAATENUACIJAApsorpcijaDisperzijaRefleksija(prelamanje)DifrakcijaZ=GxV

 • Ehogenost predstavlja intezitet ehoa odbijenih od tkiva ili struktura u unutranjosti tela.

  E H O G E N O S THiperehogena visok intezitet ehoa

  ...... umeren intezitet ehoa

  Hipoehogena nizak intezitet ehoa

  Anehogena bez ehoa

  Izoehogena istih ehoa

 • E H O G E N O S T

  Hiperehogena

 • Hipoehogena E H O G E N O S T

 • Anehogena E H O G E N O S T

 • Izoehogena E H O G E N O S T

 • EHO STRUKTURA/EHO TEKSTURAOznaava uniformnost ehoa unutar nekog organa ili tkivaHomogena eho struktura

 • Nehomogena(heteroehogena) eho struktura

 • A R T E F A K T IArtefakti na UZ slici su izazvani odredjenim specifinostima tehnike pregleda i ne predstavljaju anatomske strukture u samom telu.

  Mogu da budu od koristi u interpretaciji i dijagnostici.

  Ponekad su ovi artefakti nepovoljni i stvaraju potekoe u interpretaciji.

 • Korisni artefakti

  Enhancement - pojaanje UZ talasa

  Atenuacija

  Akustina senka

  Reverberacije

  A R T E F A K T I

 • A R T E F A K T I

  Posteriorno pojaanje

  Artefakt koji nastaje usled pojaanja ehoa koji se reflektuju iza strukture koja neznatno slabi UZ talase

 • Lano posteriorno pojaanjeA R T E F A K T I

 • Atenuacija

  smanjenje amplitude i inteziteta ultrazvunog talasa

  slabljenje proputenih i reflektovanih ehoa

  A R T E F A K T I

 • A T E N U A C I J A

 • A K U S T I N A S E N K A A R T E F A K T I

  Znaajno smanjenje inteziteta ehoa iza struktura koje izrazito reflektuju iliapsorbuju UZ talase

 • AKUSTINA SENKA

  Odsustvo ultrazvunih ili anatomskih informacijau predelu senke

  Nastaje usled refleksije,refrakcije,izraene atenuacije, kompletne apsorpcije ili bilo koje kombinacije ovih efekata

 • Vrste akustinih senki

  Crna ista,otra, bez ehoa

  Siva prljava,mestimini ehoi, reverberacije

  Bela puna jakih reverberacija A R T E F A K T I

 • AKUSTINE SENKE

 • R E V E R B E R A C I J E

  A R T E F A K T IMultipli ponavljani ehoi koji nastaju pri viestrukoj refleksiji UZ talasa izmedju dve bliske paralelne granine povrine

 • Vrste promena na osnovu eho strukture

  Cistine

  Solidne

  Meovite -dominantno cistine -dominantno solidne

 • Sonografske karakteristike ciste:

  Anehogena struktura

  Tanki glatki zidovi

  Otar posteriorni zid

  Prisutno posteriorno pojaanje

 • SONOGRAFSKE KARAKTERISTIKE CISTE

 • Sonografske karakteristike solidnih promena

  Ehogena gradja

  Nejasno definisan posteriorni zid

  Posteriorna atenuacija UZ talasa ali bez tipine akustine senke

 • SONOGRAFSKE KARAKTERISTIKE SOLIDNIH PROMENA

 • SONOGRAFSKE KARAKTERISTIKE KOMPLEKSNIH(MEOVITIH) PROMENA

  Dominantno cistine promene

  Preteno anehogena gradja

  Posteriorno pojaanje

  Unutranji ehoi

  Debeli zid

 • Dominantno cistine promene

 • Dominantno solidne promene

  Dominantno ehogena gradja

  Cistine promene unutar lezije

  Posteriorno slabljenje

 • Dominantno solidne promene

 • Neobini ultrazvuni nalazi

  Ehogene ciste

  Debeli jasno ogranieni zidovi

  Posteriorno pojaanje

  Homogena eho struktura(solidnog izgleda)

 • Sonografske karakteristike promena: Lokalizacija Veliina Oblik Kontura, zidovi Unutranji ehoi-ehogenost i eho tekstura Posteriorni fenomeni-pojaanje ili slabljenje

 • HVALA NA PANJI