ugdymo plĖtotĖs centras - upc.smm.lt · pdf filejonas biliūnas jurgis savickis •...

of 75/75
Sužinokime Tobulėkime Veikime Sužinokime Tobulėkime Veikime UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRAS Projekto vykdytojo ir partnerių darbuotojų mokymai 2012-2014 m. 1

Post on 30-Jan-2018

228 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Suinokime Tobulkime Veikime Suinokime Tobulkime Veikime

  UGDYMO PLTOTS CENTRAS

  Projekto vykdytojo ir partneri darbuotoj mokymai 2012-2014 m.

  1

 • Suinokime Tobulkime Veikime

  Literatrinio rainio rengimo metodika ir vertinimas

  Augut Liutkeviien,

  Elektrn Versms gimnazijos

  lietuvi kalbos mokytoja ekspert

  2

 • Suinokime Tobulkime Veikime

  DOKUMENTAI

  Lietuvi kalbos ir literatros vidurinio ugdymo bendroji programa

  Lietuvi kalbos ir literatros brandos egzamino programa

  Lietuvi kalbos ir literatros valstybinio brandos egzamino uduoties vertinimo instrukcija

  3

 • Suinokime Tobulkime Veikime

  PATVIRTINTA

  Lietuvos Respublikos vietimo ir

  mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d.

  sakymu Nr. V-1197

  LIETUVI KALBOS IR LITERATROS BRANDOS EGZAMINO PROGRAMA

  4

 • Suinokime Tobulkime Veikime

  IV. EGZAMINO UDUOTIES POBDIS (1)

  12. Brandos egzamino uduotis rainys, t. y. atvirojo tipo integruota uduotis, kuri

  atlikdamas mokinys parodo

  kultrin brand;

  analizs, sintezs, apibendrinimo, vertinimo,

  problem sprendimo ir argumentavimo gebjimus;

  kalbos vartojimo efektyvum ir ratingum.

  5

 • Suinokime Tobulkime Veikime

  IV. EGZAMINO UDUOTIES POBDIS (2)

  13. Brandos egzaminui pateikiamos

  dvi samprotavimo rainio ir dvi literatrinio rainio uduotys

  6

 • Suinokime Tobulkime Veikime

  IV. EGZAMINO UDUOTIES POBDIS (3)

  15. Valstybinio brandos egzamino samprotavimo rainyje:

  15.2. analiz privalu susieti su pasirinkto vieno i nurodyt autori kryba ir literatriniais (kultriniais) kontekstais; be to, galima remtis ir asmenine (kultrine, visuomenine, emocine) patirtimi.

  7

 • Suinokime Tobulkime Veikime

  IV. EGZAMINO UDUOTIES POBDIS (4)

  16. Valstybinio brandos egzamino literatriniame rainyje:

  16.2. privalu rayti apie dviej autori kryb: vien autori pasirinkti i nurodyt, kit programin autori pasirinkti savo nuoira.

  8

 • Suinokime Tobulkime Veikime

  MANO PROFESINS NUOSTATOS Reikia linksmai atsisveikinti su praeitimi ir

  nesivalgyti atgal.

  Man patinka naujo egzamino uduotys.

  Man patinka mokytis nauj dalyk, nebijau neinoti galiu iekoti, klausti ir imokti.

  Turiu ger mokini, vadinasi, verta stengtis

  9

 • Suinokime Tobulkime Veikime

  Ar mokytojas turi teis nemokyti

  literatrinio rainio ?

  10

 • Suinokime Tobulkime Veikime

  MOKYTOJAS NEGALI NEMOKYTI LITERATRINIO RAINIO

  I mokinio atimama galimyb rinktis.

  Mokinys neibando savo gebjim, raydamas mokslinio stiliaus tekst, todl neino, kas jam geriau sekasi.

  Mokytojas, remdamasis mokinio darb analize, gali patarti mokiniui, kokio pobdio rain rinktis.

  11

 • Suinokime Tobulkime Veikime

  LITERATRINIAME RAINYJE

  Analizuosime literatros krinius nurodyta tema, remsims tinkamu ir reikalingu biografiniu, kultriniu ar istoriniu kontekstu.

  12

 • Suinokime Tobulkime Veikime

  LITERATRIN RAIN Raysime moksliniu stiliumi

  kalba dalykika (vartosime literatros mokslo svokas, terminus, nevartosime 1 asmens form (a manau ir pan.))

  Rainio autorius kaip mokslininkas analizuoja krinius, atrasdamas literatros mokslo tiesas. Galima subjektyvi interpretacija, neprietaraujanti teksto prasmei.

  Informacija turi iliekamj vert

  (pvz., rainyje analizuojama, kaip simbolistai ir romantikai atskleid mogaus kani)

  13

 • Suinokime Tobulkime Veikime

  KADA PRADTI MOKYTI LITERATRINIO RAINIO PAGRIND?

  Bendrosios programos: Pagrindinis ugdymas. Lietuvi gimtoji kalba 9-10klass

  Tekst anrai. Raomi asmeninio pobdio tekstai: laikas, dienoratis; dalykiniai tekstai: motyvacinis laikas, interviu, diskusinis straipsnis, es apie visuomens, jaunuoli gyvenimo problemas, rainys, susijs su literatros kriniu ir kt.

  Mokiniai, atsivelgdami raymo tiksl, mokosi pagrsti savo teiginius . Mokiniai mokosi cituoti ir perfrazuoti kit mintis komponuodami savo sakinius.

  14

 • Suinokime Tobulkime Veikime

  LITERATRINIO RAINIO MOKYMAS 9-10 KLASJE

  Pagrindai:

  Rainio struktra.

  angos ir pabaigos reikalavimai.

  Dstymo pastraip teiginiai.

  Rmimasis groine literatra.

  15

 • Suinokime Tobulkime Veikime

  PIRMASIS LITERATRINIS RAINYS 9 KLASJE

  mogaus moralinio lugimo

  kelias V.ekspyro Makbete

  16

 • Suinokime Tobulkime Veikime mogaus moralinio lugimo kelias

  V.ekspyro Makbete PLANAS

  I. anga (pristatome V.ekspyr, jo krin, pagrindin veikj ir suformuluojame pagrindin mint, kuri bus atskleista rainyje)

  Krinyje atskleidiamas mogaus moralinio nuopuolio kelias/ parodoma, kaip mogus gali greitai degraduoti (prati), jei elgiasi netinkamai (pasirenka ne tas vertybes)

  17

 • Suinokime Tobulkime Veikime

  mogaus moralinio lugimo kelias V.ekspyro Makbete

  Dstymas.

  1. Koks Makbetas vaizduojamas krinio pradioje? (Turi visk turtus, pripainim, pagarb. Ar jis laimingas?)

  2. Kaip elgiasi pagrindinis veikjas kritinje situacijoje? (Kritin situacija apsisprendimo momentas; kit veikj taka; pasirenka blog)

  3. Kur veda mog toks pasirinkimas? (Atnea nelaimes kitiems (va nekalti mons, netgi draugai, pats igyvena baim, jam maiosi protas, visas pasaulis sukyla prie Makbet).

  18

 • Suinokime Tobulkime Veikime

  mogaus moralinio lugimo kelias V.ekspyro Makbete

  Pabaiga.

  Kokias vertybes iauktina ekspyras?

  Kokius mogaus siekius paniekina?

  Kas, pasak ekspyro, yra laim?

  19

 • Suinokime Tobulkime Veikime

  9-10 klasje mokiniai mokosi

  planuoti;

  rayti ang ir pabaig;

  formuluoti teiginius;

  remtis kriniu;

  tobulinti mokslin stili;

  vartoti literatros terminus. (Susitarimas: rainyje btina pavartoti iuos

  odius: pagrindinis veikjas, veikjas, monologas dialogas, kulminacin scena ar kt.)

  20

 • Suinokime Tobulkime Veikime

  LITERATRINIO RAINIO MOKYMAS 11 KLASJE

  Nepamirkime,

  kad ms mokiniai vakar buvo deimtokai;

  kad jie gyvena ir diaugiasi PUPP pasiekimais;

  kad jie dar neino, kaip sunku bus 11klasje;

  kad jie daug k per vasar pamiro, tad btina apie rain visk kartoti taip, tarsi nieko nebtum moks.

  21

 • Suinokime Tobulkime Veikime

  LITERATRINI PASTRAIP KRIMAS (1)

  I etapas literatrins mediagos analiz:

  interpretuojamos groinio krinio itraukos,

  atliekami groinio krinio teksto suvokimo testai (pvz., testas i J.Radvano Radviliados)

  22

 • Suinokime Tobulkime Veikime

  LITERATRINI PASTRAIP KRIMAS (2)

  II etapas teorins mediagos kartojimas.

  Pastraipa teksto dalis, turinti aiki struktr:

  teiginys,

  teiginio pagrindimas argumentais,rmimasis groiniu kriniu bei jo kontekstu,

  pastraipos ivada (apibendrinamasis sakinys).

  23

 • Suinokime Tobulkime Veikime

  LITERATRINI PASTRAIP KRIMAS (3)

  III etapas pastraipos krimas. (Prastos pastraipos pavyzdys) J.Radvanas lotyn kalba paraytame herojiniame epe ,,Radviliada

  sukr Tvyns gynjo paveiksl. Radvila - ymus XVIa. mogus, puikus karvedys. Jis pergalingai ubaig Livonijos kar, trukus 25 metus. is karas apraomas labai plaiai, norint pabrti, koks narsus buvo Radvila. Jis su savo kariuomene nukov daug gausesn ir galingesn Maskvos kunigaiktysts kariuomen. Prie pergals prisidjo Radvilos, kaip karvedio, patirtis bei charakteris. Krinyje pasakojama, kad visi kariai labai gerb savo vad ir juo pasitikjo. Taip pat minima, kad karvedys puoseljo tam metui bdingas humanistines idjas. Radvila nemgo karo, taiau buvo labai patriotikas, be galo myljo savo tvyn ir tautieius. Jis labai vertino mogaus gyvyb, ji jam buvo pagrindin vertyb. Radvilai nepatiko, kad kare va tiek daug moni ir niokojama jo tvyn. is krinys puikiai apibdina Radvil, kaip tvyns gynj.

  24

 • Suinokime Tobulkime Veikime

  LITERATRINI PASTRAIP KRIMAS (4)

  IV etapas - pastraip klaid analiz.

  Uduotis po neskmingai parayto darbo.

  Nuosekliai sudti sakinius ril tekst (sakinius pateikti nenumeruotus, ne i eils).

  Baigdami ias mintis, siekite su teiginiu: Radvila Tvyns gynjas.

  Kur reikia, argumentuokite, remdamiesi skaitytomis itraukomis.

  25

 • Suinokime Tobulkime Veikime

  1. J. Radvanas lotyn kalba paraytame herojiniame epe Radviliada sukr Tvyns gynjo paveiksl.

  2. Krinio veikjas istorin asmenyb. Tai ....

  3. Primenant lietuvi kilms i romn istorij bei pasakojant apie Mindaug, Gedimin bei kitus garbingus valdovus, siekiama....

  4. Radvilos protviai apibdinami epitetais:... (mint tsti ir susieti ir su Radvila)

  5. Pieiant taig Radvilos paveiksl, atskleidiami veikjo jausmai...

  6. Toliau veikj charakterizuoja jo paties kalba. .....

  7. Galima teigti, kad svarbiausios Radvilos puoseljamos vertybs yra...

  8. Atskleidiamas ir kit veikj kari poiris savo vad. ....

  9. Dar viena detal, charakterizuojanti Radvil, Tvyns gynj, tai jo skydo apraymas. ....

  10. Apibendrinant galima teigti, kad toks veikjo paveikslas krinyje, sukurtame po Liublino unijos, buvo labai reikmingas:...

  26

 • Suinokime Tobulkime Veikime

  LITERATRINI PASTRAIP KRIMAS (5)

  V etapas mokini pastraip logikos klaidos ir j taisymas analogij bdu

  27

 • Suinokime Tobulkime Veikime

  Ar yra logikos klaida?

  Primenant lietuv