tÜrk radyasyon onkolojİsİ yeterlİk kurulu … · radyasyon onkolojisi yeterlik yazılı...

25
Radyasyon Onkolojisi Yeterlik Yazılı Sınavı 2014 1 12 Ekim 2014 TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ YETERLİK KURULU YAZILI SINAVI 12 Ekim 2014 AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI 1. Sınav süresi 120 dakikadır. 2. Sınav beş seçenekli 100 çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. 3. Her sorunun yalnızca bir doğru yanıtı vardır. Bir soru için birden fazla seçenek işaretlenmişse o soru geçersiz sayılacaktır. 4. Sınav puanı hesaplanırken yalnızca doğru yanıt sayısı dikkate alınacaktır. 5. Sınav sırasında; bilgi depolama, işleme, iletme işlevi olan araçlar kullanılamaz . 6. Yanıtlar, optik okuyucu formunda yer alan ilgili boşluklara kurşun kalemle belirgin olarak işaretlenmelidir. 7. Sınav bitiminde; adınız ve soyadınızı yanıt anahtarına yazdığınızı kontrol ederek formu ve sınav kitapçığını teslim ediniz. Başarılar Dileriz

Upload: vonhi

Post on 22-May-2018

255 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ YETERLİK KURULU … · Radyasyon Onkolojisi Yeterlik Yazılı Sınavı 2014 1 12 Ekim 2014 TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ YETERLİK KURULU YAZILI SINAVI

Radyasyon Onkolojisi Yeterlik Yazılı Sınavı 2014

1 12 Ekim 2014

TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ YETERLİK KURULU

YAZILI SINAVI

12 Ekim 2014

AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI

1. Sınav süresi 120 dakikadır.

2. Sınav beş seçenekli 100 çoktan seçmeli sorudan

oluşmaktadır.

3. Her sorunun yalnızca bir doğru yanıtı vardır. Bir soru için

birden fazla seçenek işaretlenmişse o soru geçersiz sayılacaktır.

4. Sınav puanı hesaplanırken yalnızca doğru yanıt sayısı dikkate

alınacaktır.

5. Sınav sırasında; bilgi depolama, işleme, iletme işlevi olan

araçlar kullanılamaz.

6. Yanıtlar, optik okuyucu formunda yer alan ilgili boşluklara

kurşun kalemle belirgin olarak işaretlenmelidir.

7. Sınav bitiminde; adınız ve soyadınızı yanıt anahtarına

yazdığınızı kontrol ederek formu ve sınav kitapçığını teslim

ediniz.

Başarılar Dileriz

Page 2: TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ YETERLİK KURULU … · Radyasyon Onkolojisi Yeterlik Yazılı Sınavı 2014 1 12 Ekim 2014 TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ YETERLİK KURULU YAZILI SINAVI

Radyasyon Onkolojisi Yeterlik Yazılı Sınavı 2014

1 12 Ekim 2014

1 RTOG (Radiation Therapy Oncology Group) çalışmasına göre fraksiyonlar arası sürenin minimum kaç

saat olması önerilmektedir?

a) 5

b) 6

c) 7

d) 8

e) 10

2 Aşağıdakilerden hangisinde, kemik iliği ve kan hücrelerinin radyasyona yanıtında, zamanlama açısından

doğru sıralama yapılmıştır?

a) Nötropeni, lenfopeni, trombositopeni, anemi

b) Lenfopeni, nötropeni, trombositopeni, anemi

c) Lenfopeni, trombositopeni, nötropeni, anemi

d) Nötropeni, trombositopeni, lenfopeni, anemi

e) Nötropeni, lenfopeni, anemi, trombositopeni

3 Aşağıdaki sitotoksik ajanlardan hangisi hipoksik hücrelerde daha etkilidir?

a) Sisplatin

b) Gemsitabin

c) Doksorubisin

d) Siklofosfamid

e) Mitomisin C

4 Aşağıdaki kemoterapötiklerden hangisi radyoterapiyle birlikte kullanıldığında karaciğer toksisitesi riskini

arttırır?

a) Bleomisin

b) Aktinomisin D

c) Sisplatin

d) Doksorubisin

e) Metotreksat

5 Aşağıdakilerden hangisinin LET değeri diğerlerine göre daha düşüktür?

a) 250 kV X ışını

b) Co-60

c) Proton

d) Nötron

e) Ağır iyonlar

Page 3: TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ YETERLİK KURULU … · Radyasyon Onkolojisi Yeterlik Yazılı Sınavı 2014 1 12 Ekim 2014 TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ YETERLİK KURULU YAZILI SINAVI

Radyasyon Onkolojisi Yeterlik Yazılı Sınavı 2014

2 12 Ekim 2014

6 Radyoterapi sonrası en çok gözlenen ve asıl hedeflenen hücre ölümü hangisidir?

a) Apoptotik ölüm

b) Mitotik ölüm

c) İnterfaz ölüm

d) Otofaji

e) Nekrotik ölüm

7 Radyoterapide volüm etkisi hangi mekanizmayla açıklanabilir?

a) Vasküler hasarın artması

b) By-stander etki

c) Fonksiyonel alt ünitelerin dizilimi

d) Hipoksinin azalması

e) Sellüler radyosensitivitenin artması

8 Heterotopik ossifikasyon için preoperatif profilaktik radyoterapi planlanan hastada radyoterapi operasyon

öncesi kaç saat içinde uygulanmalıdır?

a) 24

b) 48

c) 72

d) 96

e) 120

9 Aşağıdakilerden hangisi 50-65 Gy dozla tedavi edilmelidir?

a) Jinekomasti

b) Keloid

c) Pterygium

d) Dupuytren kontraktürü

e) Desmoid tümör

10 Yumuşak doku sarkomlarında önerilen preoperatif radyoterapi dozu kaç Gy’dir?

a) 36

b) 44

c) 50

d) 60

e) 66

Page 4: TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ YETERLİK KURULU … · Radyasyon Onkolojisi Yeterlik Yazılı Sınavı 2014 1 12 Ekim 2014 TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ YETERLİK KURULU YAZILI SINAVI

Radyasyon Onkolojisi Yeterlik Yazılı Sınavı 2014

3 12 Ekim 2014

11 Aşağıdakilerden hangisi ekstremite yerleşimli yumuşak doku tümörlerinde preoperatif radyoterapinin (RT)

avantajlarından biri değildir?

a) Daha küçük RT alanı

b) Daha düşük doz RT

c) Marjinal rezektabıl tümörlerin rezektabilitesinde artma

d) Operasyon sırasındaki "seeding" riskinde azalma

e) Yara komplikasyonu riskinde azalma

12 Retroperitoneal sarkomların çoğunluğunu aşağıdaki çiftlerden hangisi oluşturur?

a) Fibrosarkom - Hemanjioperisitom

b) Rabdomyosarkom - Fibrosarkom

c) Liposarkom - Leiyomyosarkom

d) Sinovyal sarkom – Epiteloid sarkom

e) Rabdomyosarkom - Kondrosarkom

13 Yumuşak doku tümörlerinde sağkalım için en önemli prognostik faktör aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yaş

b) Tümör boyutu

c) Tümör derecesi

d) Tümörün vücuttaki yerleşim yeri

e) Yüzeyel ya da derin yerleşim durumu

14 Aşağıdaki sarkomlardan hangisinde lenf nodu tutulumu riski en yüksektir ?

a) Hemanjiyoperisitoma

b) Osteosarkom

c) İndiferansiye iğsi hücreli sarkom

d) Liposarkom

e) Epiteloid sarkom

15 Kanser ağrılarında Dünya Sağlık Örgütü’nün analjezik kullanım önerisine göre opioid türevi

ilaçlar hangi basamakta kullanılmalıdır?

a) I

b) II

c) III

d) IV

e) V

Page 5: TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ YETERLİK KURULU … · Radyasyon Onkolojisi Yeterlik Yazılı Sınavı 2014 1 12 Ekim 2014 TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ YETERLİK KURULU YAZILI SINAVI

Radyasyon Onkolojisi Yeterlik Yazılı Sınavı 2014

4 12 Ekim 2014

16 Aşağıdakilerden hangisi over seks kord / stromal tümördür?

a) Disgerminom

b) Granüloza hücreli tümör

c) İmmatür teratom

d) Yolk- sac tümör

e) Embriyonel karsinom

17 Postmenopozal kanama şikayetiyle başvuran ve endometriyum kanseri tanısı almış 56 yaşında bir hastaya

TAH + BSO + lenf nodu diseksiyonu uygulanıyor. Patolojik incelemede lenfovasküler alan tutulumunun

olmadığı, tümör gradının 3 ve ½ den az myometrial invazyon rapor ediliyor. Hastaya en uygun yaklaşım hangisidir?

a) İzlem

b) İntrakaviter brakiterapi

c) Pelvik eksternal radyoterapi

d) Pelvik eksternal radyoterapi + intrakaviter brakiterapi

e) Kemoterapi

18 Endometrium kanserinde aşağıdaki histolojik tiplerden hangisi sadece hücre tipi nedeni ile hastayı yüksek

risk grubuna sokar?

a) Endometrioid adeno karsinom

b) Villoglandular karsinom

c) Musinoz karsinom

d) Adenoskuamoz karsinom

e) Seroz papiller karsinom

19 45 yaşında bayan hasta, postkoital kanama yakınmasıyla başvuruyor. Jinekolojik muayenesinde serviksde

sol vajinal forniksi de tutan 4,5 cm’lik ülserovejetan kitle saptanıyor. Genel anestezi altında yapılan

muayenede parametriumlar bilateral kısa ve kalın olarak değerlendiriliyor. Biyopsi sonucu skuamoz hücreli

karsinom olarak gelen hastada evreleme amacı ile yapılan tetkiklerde uzak metastaz saptanmıyor. Çekilen

MRG’de servikse sınırlı 4,6 cm tümör ve sol obturator 1 adet 1x1 cm lenfadenopati saptanıyor. Abdomen

normal olarak değerlendiriliyor. Hastaya en uygun tedavi yaklaşımı ne olmalıdır?

a) Tip III histerektomi+BSO+LND ve adjuvan kemoterapi

b) Neoadjuvan kemoterapi-TAH+BSO

c) Eksternal pelvik RT+BRT+eşzamanlı kemoterapi

d) Ekstraperitoneal LND-kemoradyoterapi

e) Eksternal pelvik RT-ekstrafasial histerektomi

Page 6: TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ YETERLİK KURULU … · Radyasyon Onkolojisi Yeterlik Yazılı Sınavı 2014 1 12 Ekim 2014 TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ YETERLİK KURULU YAZILI SINAVI

Radyasyon Onkolojisi Yeterlik Yazılı Sınavı 2014

5 12 Ekim 2014

20 Vulva kanseri tanısı ile cerrahi yapılan bir hastada güvenli kabul edilen cerrahi sınır kaç mm’dir?

a) 3

b) 5

c) 8

d) 10

e) 15

21 Otuzyedi yaşında, postkoital kanama yakınması ile başvuran hastanın spekulum muayenesinde kollumda

fornikslere yayılmayan yaklaşık 4X6 cm boyutlarındaki infiltratif görünümde tümöral yapı saptanmış ve

biyopside yassı rpitel hücreli karsinom tanısı konmuştur. Anestezi ile rektovajinal muayenede uterus

normal boyutlarda, kollum sert ve genişlemiş olarak bulunmuş, parametrial tutulum saptanmamıştır. PA

akciğer grafisi ve diğer sistem muayeneleri normaldir. Hastanın FİGO evrelemesi için ne yapılmalıdır?

a) PET-CT

b) Rektoskopi

c) Sistoskopi

d) Pelvik MRG

e) Ek tetkik gerekli değildir

22 75 yaşında bayan hasta. Vulva bölgesinde son 2 yıldır giderek büyüyen, kaşıntılı yara yakınması ile

başvuruyor. Muayenesinde klitorisi ve sol labium majusu tutan ülsere lezyon ve sol inguinal 3,5cm ülsere

lenfadenopati saptanıyor. Lezyondan ve lenf nodundan alınan biyopsiyle skuamöz hücreli karsinom tanısı

alıyor. PET/BT’de başka tutulum gözlenmeyen hastaya en uygun tedavi yaklaşımı ne olmalıdır?

a) Kemoradyoterapi-kalıntı lezyonun eksizyonu

b) Cerrahi-adjuvan kemoradyoterapi

c) Neoadjuvan kemoterapi-cerrahi

d) Neoadjuvan kemoterapi-eşzamanlı kemoradyoterapi

e) Kemoradyoterapi-adjuvan kemoterapi

23 Intrakaviter brakiterapi planlamasında vajen mukozasının tolere edebileceği maksimum doz nedir?

a) Üst 1/3 vajen 85 Gy

b) Alt 2/3 vajen 120 Gy

c) Üst 1/3 vajen 120 Gy

d) Üst 1/3 vajen 100 Gy

e) Alt 2/3 vajen 150 Gy

Page 7: TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ YETERLİK KURULU … · Radyasyon Onkolojisi Yeterlik Yazılı Sınavı 2014 1 12 Ekim 2014 TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ YETERLİK KURULU YAZILI SINAVI

Radyasyon Onkolojisi Yeterlik Yazılı Sınavı 2014

6 12 Ekim 2014

24 Hodgkin lenfoma tedavisinde yalnız radyoterapi kullanıldığı zaman tutulu bölgeler için önerilen doz kaç

Gy’dir?

a) 20-25

b) 25-30

c) 30-36

d) 36-40

e) 40-45

25 35 yaşında erkek hasta, boynun sol tarafında şişlik yakınması üzerine tetkik ediliyor. Fizik muayenede sol

aksiller, sol supraklaviküler bölgede en büyüğü 3 cm lenf nodları (+). Sol supraklaviküler lenf nodundan

alınan biyopsi: Hodgkin lenfoma, nodüler sklerozan tip. PET/BT: Sağ ve sol supraklaviküler, sol

retropektoral, bilateral aksiller lenf nodlarında SUVmax:14, ön mediasteni dolduran prevasküler,

paratrakeal, aortikopulmoner pencerede konglomere görünüm oluşturan 8,5x9 cm boyutundaki lenf

nodunda SUVmax:12 olan FDG tutulumu mevcuttur. Kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisinde tutulum yok.

Evre II HL olarak değerlendirilen hastaya kemoterapi ve tutulu alan radyoterapisi (IFRT) planlanıyor.

IFRT alanı hangi lenf nodu bölgelerini içermelidir?

a) Bilateral boyun, bilateral aksilla, mediasten

b) Bilateral supraklavikuler bölge, bilateral aksilla, mediasten

c) Bilateral supraklavikuler bölge, bilateral aksilla, mediasten ve bilateral hiler

d) Bilateral boyun, bilateral aksilla, mediasten ve bilateral hiler

e) Sol boyun, bilateral aksilla, mediasten ve bilateral hiler

26 ALL-testiküler relaps durumunda standart olarak kabul edilen radyoterapi dozu kaç Gy’dir?

a) 12-14

b) 16-18

c) 20-22

d) 24-26

e) 28-30

27 Lenfoma tanısıyla sadece radyoterapi ile tedavi edilen bir hastada "tüm kalp" için maksimum doz limiti

kaç Gy olmalıdır?

a) 5

b) 15

c) 20

d) 30

e) 40

Page 8: TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ YETERLİK KURULU … · Radyasyon Onkolojisi Yeterlik Yazılı Sınavı 2014 1 12 Ekim 2014 TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ YETERLİK KURULU YAZILI SINAVI

Radyasyon Onkolojisi Yeterlik Yazılı Sınavı 2014

7 12 Ekim 2014

28 62 yaşında erkek hastanın sağ koltukaltında şişlik ve kaşıntı yakınmasıyla başvurduğu merkezde yapılan

fizik muayenesinde sağ aksillada 3 ve 4 cm’lik iki adet lenfadenopati ve sağ supraklavikuler alanda 2

cm’lik lenfadenopati saptanıyor. Sağ aksiller bölgeden yapılan insizyonel biyopsi sonucu düşük dereceli

foliküler lenfoma olarak geliyor. PET-BT’de sağ aksiller en büyüğü 5 cm olan multipl lenfadenopatiler

(SUVmaks: 3), sağ supraklavikuler 2,5 cm (SUVmaks: 2,5) ve sol supraklavikuler 2 cm (SUVmaks:

3) lenfadenopati izleniyor. Kemik iliği biyopsisi ve kan tetkikleri olağan saptanan ve başka yakınması

olmayan hastanın Ann Arbor evresi nedir?

a) IA

b) IB

c) IIA

d) IIB

e) IIIA

29 Primer ekstranodal lenfomanın en sık görüldüğü yer neresidir?

a) Mide

b) Tonsil

c) Cilt

d) Beyin

e) Orbita

30 H. Pylori negatif evre I gastrik MALT lenfomada önerilen RT dozu kaç Gy’dir?

a) 20

b) 25

c) 30

d) 36

e) 40

31 62 yaşında erkek hastanın sağ koltukaltında şişlik ve kaşıntı yakınmasıyla başvurduğu merkezde yapılan

fizik muayenesinde sağ aksillada 3 ve 4 cm’lik iki adet lenfadenopati ve sağ supraklavikuler alanda 2

cm’lik lenfadenopati saptanıyor. Sağ aksiller bölgeden yapılan insizyonel biyopsi sonucu düşük dereceli

foliküler lenfoma olarak geliyor. PET-BT’de sağ aksiller en büyüğü 5 cm olan multipl lenfadenopatiler

(SUVmaks: 3), sağ supraklavikuler 2,5 cm (SUVmaks: 2,5) ve sol supraklavikuler 2 cm (SUVmaks: 3)

lenfadenopati izleniyor. Kemik iliği biyopsisi ve kan tetkikleri olağan saptanan başka yakınması olmayan

hastada uygulanması gereken standart tedavi nedir?

a) 4 kür ABVD kemoterapisi sonrası tutulu alan radyoterapi (30 Gy)

b) 4 kür R-CHOP kemoterapisi sonrası tutulu alan radyoterapi (36 Gy)

c) Tutulu alan radyoterapi (30 Gy) sonrası 3 kür R-CHOP kemoterapisi

d) Yalnızca tutulu alan radyoterapi (36 Gy)

e) Yalnızca tutulu alan radyoterapi (30 Gy)

Page 9: TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ YETERLİK KURULU … · Radyasyon Onkolojisi Yeterlik Yazılı Sınavı 2014 1 12 Ekim 2014 TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ YETERLİK KURULU YAZILI SINAVI

Radyasyon Onkolojisi Yeterlik Yazılı Sınavı 2014

A - 8 12 Ekim 2014

32 Klinik hedef hacim (CTV) ile planlanan hedef hacim (PTV) arasındaki mesafeyi belirlemek için

hangi faktör(ler)in bilinmesi yeterlidir?

I. Sistematik hata II. Random hata III. İmmobilizasyon türü

a) I

b) II

c) III

d) I ve II

e) II ve III

33 Görüntü rehberliğinde radyoterapi (IGRT) uygulaması, aşağıdakilerden hangi teknolojik buluşlardan

hangisi sayesinde geliştirilebilmiştir ?

a) Magnetron transpozisyonu

b) Transmisyon hedeflerinde palladium kullanımı

c) Konik demet stabilizasyonu

d) Amorf silikon düz panel görüntüleyici

e) Elektron dozimetrik sensor düzenleyici

34 Penumbra aşağıdaki volümlerin hangisinde yer alır?

a) GTV (Gross tümör volüm)

b) CTV (Klinik hedef volüm)

c) ITV (İnternal hedef volüm)

d) PTV (Planlanan hedef volüm)

e) IV (Irradiated volüm)

35 Aşağıdaki tümörlerden hangisi için ‘internal hedef hacim’ en yüksektir?

a) Astrositom

b) Maksiller sinus kanseri

c) Akciğer kanseri

d) Spinal kord tümörleri

e) Retroperitoneal sarkom

36 Stereotaktik ablatif vücut radyoterapisi uygulamasında temel etki mekanizması hangisidir?

a) Apoptozis

b) Mitokondriyel hasar

c) DNA çift sarmal kırığı

d) RNA kırığı

e) Endotel hasarı

Page 10: TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ YETERLİK KURULU … · Radyasyon Onkolojisi Yeterlik Yazılı Sınavı 2014 1 12 Ekim 2014 TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ YETERLİK KURULU YAZILI SINAVI

Radyasyon Onkolojisi Yeterlik Yazılı Sınavı 2014

9 12 Ekim 2014

37 Aşağıdakilerden hangisi adaptif radyoterapiye örnektir?

a) Tümör takibi (tracking) ile tedavi

b) Solunum gating ile tedavi

c) Tedavi sırasında görüntü kılavuzluğuyla “set up” yapılması

d) Tedavi sırasında yan etkilere göre dozların ayarlanması

e) Tedavi sırasında küçülen tümörü ve hasta kontur değişikliklerinin dikkate alınması

38 Aşağıdakilerden hangisi ile intraoperatif radyoterapi yapılabilir?

I. Elektron demetleri

II.Brakiterapi

III. kV foton demetleri

a) I ve III

b) I ve II

c) II ve III

d) Sadece I

e) I, II ve III

39 32 yaşında, sağ testiküler kitle nedeniyle opere edilen ve yapılan tetkiklerinde uzak metastazı olmayan

evre 1 klasik tip seminomlu hastaya 25 Gy "modifiye dogleg" alanlarıyla radyoterapi uygulanıyor.

Radyoterapi sonrası 5. ve 15. haftada FSH değerleri normalin üst sınırından yüksek olan hastada

semende sperm sayısının düzelmesi için gereken zaman aralığı kaç haftadır?

a) 10-30

b) 20-60

c) 30-80

d) 80-120

e) 120-160

40 Aşağıdakilerden hangisinin varlığında mesane koruyucu tedavi uygulanabilir?

a) Karsinoma in situ varlığı

b) T3a tumor olması

c) Hidronefroz varlığı

d) Üretral obstruksiyon

e) Mesane kapasitesinin düşük olması

Page 11: TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ YETERLİK KURULU … · Radyasyon Onkolojisi Yeterlik Yazılı Sınavı 2014 1 12 Ekim 2014 TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ YETERLİK KURULU YAZILI SINAVI

Radyasyon Onkolojisi Yeterlik Yazılı Sınavı 2014

10 12 Ekim 2014

41 Prostat brakiterapisinde hangi durumda üriner morbiditenin yüksek olması beklenir?

a) Tümör evresinin T2a olması

b) PSA’nın 10’dan yüksek olması

c) GS’nun 7’den büyük olması

d) Uluslararası Prostat Semptom Skoru’nun (IPSS) 7’den büyük olması

e) Androjen baskılama tedavisi uygulanmış olması

42 65 yaşındaki h a s t a s on iki yıldır giderek artan sık idrara çıkma, idrar kalibrasyonunda azalma,

mikturisyon sonrası belirgin rezidü idrar hissi, gecede 4-5 kez noktüri şikayetleri ile başvuruyor. PSA

değerinin 20 ng/ml saptanması üzerine yapılan prostat biyopsisinde 12 kadranın sağ taraf ikisinde %30

ve üzeri oranda, Gleason skoru 7 (3+4) prostat adenokanseri tanısı konuyor. Postmiktürisyon

mesane hacmi 150 ml olan hastanın pelvik MRG’de ekstrakapsüler uzanım, seminal vezikül tutulumu

ve lenf nodu tutulumu olmadığı belirtilmiştir. Kemik sintigrafisi normaldir. Soygeçmiş ve özgeçmişinde

eşlik eden sistemik hastalığı yoktur. Hastanın ciddi osteoporozu bulunmaktadır. Hastaya en uygun

tedavi yaklaşımı nedir?

a) Eksternal radyoterapi + Brakiterapi ek doz

b) Neoadjuvan 6 ay hormonoterapi + Eksternal radyoterapi

c) Neoadjuvan 3 ay hormonoterapi + Eksternal Radyoterapi + Brakiterapi ek doz

d) Radikal Prostatektomi

e) Neoadjuvan hormonoterapi + Eksternal radyoterapi + 2-3 yıl adjuvan hormonoterapi

43 Kas invaziv mesane kanseri tanısı i l e mesane koruyucu trimodal tedavisini tamamlayan, ECOG performans

skoru o olan, 60 yaşındaki erkek hastada 17 hafta sonra yapılan sistoskopik kontrol ve biyopside karsinoma

insitu odağı saptanıyor. Olgunun bu aşamada tedavisi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Sistoskopik izlem

b) Sistemik kemoterapi

c) İntravezikal Tedavi

d) TUR-M

e) Ek radyoterapi

44 Testis tümörü tanısı ile yüksek inguinal orşiektomi yapılan hastanın histopatolojisinde klasik seminom

saptanıyor. Tümörün testise sınırlı olmakla birlikte vasküler invazyon yaptığı görülüyor. Toraks BT’sinde

metastaz saptanmayan hastanın batın BT’sinde retroperitoneal yerleşimli 5 cm çaplı tek bir metastatik

lenf nodu görülüyor. Hastaya en uygun tedavi yaklaşımı nedir?

a) Kemoterapi

b) Paraaortik radyoterapi

c) Paraaortik + pelvik radyoterapi

d) Retroperitoneal lenf nodu disseksiyonu + pelvik radyoterapi

e) Retroperitoneal lenf nodu disseksiyonu + kemoterapi

Page 12: TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ YETERLİK KURULU … · Radyasyon Onkolojisi Yeterlik Yazılı Sınavı 2014 1 12 Ekim 2014 TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ YETERLİK KURULU YAZILI SINAVI

Radyasyon Onkolojisi Yeterlik Yazılı Sınavı 2014

11 12 Ekim 2014

45 76 yaşında erkek hastada prostat sol lobu tutan 15 mm’lik kapsüle ve seminal veziküllere invazyonu

olmayan nodül saptanıyor. B i y o p s i i l e a d e n o k a r s i n o m t a n ı s ı k o n u l u y o r . PSA’sı 5 ng/ml

ve Gleason skoru 6 olan olguda aşağıdaki tedavilerden hangi(ler)i monoterapi seçeneği olarak hastaya

önerilebilir?

I. Radikal prostatektomi II. Yoğunluk ayarlı radyoterapi III. Aktif izlem

a) I ve II

b) I ve III

c) II ve III

d) Sadece I

e) I, II ve III

46 Rutin kontrolünde yüksek PSA değeri (21 ng/ml) saptanması üzerine ileri tetkikleri yapılan 63 yaşındaki

olgunun prostat biyopsisinde 12 kadranın 6’sında %40 ve üzeri oranda, Gleason skoru 9 (4+5) prostat

adenokanseri tanısı konmuştur. Pelvik MRG’de seminal vezikül tutulumu ve lenf nodu tutulumu

bulunmamaktadır. Kemik sintigrafisi normal sınırlardadır. Soygeçmiş ve özgeçmişinde eşlik eden

sistemik hastalığı yoktur. Neoadjuvan hormonoterapi başlanan hastaya en uygun tedavi yaklaşımı nedir?

a) Radikal prostatektomi

b) Eksternal radyoterapi + Brakiterapi ek doz

c) Brakiterapi

d) Eksternal radyoterapi

e) Eksternal radyoterapi + 2-3 yıl adjuvan hormonoterapi

47 Glioblastoma tedavisinde aşağıdakilerden hangisi en doğrudur?

a) Hiperfraksiyonasyon uygulanan hastalarda tedavi sonuçları daha iyidir

b) Konvansiyonal tedaviye stereotaktik boost eklemenin sağkalım ve hayat kalitesi üzerine katkısı

gösterilmiştir

c) Brakiterapi uygulamalarının sonuçları daha iyi olmasına rağmen yan etki riskinin yüksek olması

nedeniyle uygulanmamaktadır

d) Kemoterapi kan-beyin bariyerini geçemediğinden glioblastoma tedavisinde yeri yoktur

e) Glioblastoma radyoterapi dozu olarak 60 Gy ile 70 Gy karşılaştırılmasında sağkalım ve hayat kalitesi

açısından sonuçlarda fark yoktur

48 Amenore yakınmasıyla yapılan tetkiklerde serumda prolaktin yüksekliği bulunan ve çekilen MR’da sellar

yerleşimli suprasellar uzanımı da olan 2,5 cm büyüklüğünde kontrast tutan lezyon saptanan 27 yaşında

bayan hasta için ilk basamakta en uygun yaklaşım nedir?

a) İzlem

b) İlaç tedavisi

c) Cerrahi rezeksiyon

d) Eksternal radyoterapi

e) Stereotaktik radyocerrahi

Page 13: TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ YETERLİK KURULU … · Radyasyon Onkolojisi Yeterlik Yazılı Sınavı 2014 1 12 Ekim 2014 TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ YETERLİK KURULU YAZILI SINAVI

Radyasyon Onkolojisi Yeterlik Yazılı Sınavı 2014

12 12 Ekim 2014

49 53 yaşında kadın hasta 3 aydır devam eden baş ağrısı ve baş dönmesi yakınması ile hekime başvuruyor.

Kranyal MR’da tentorium cerebelli lokalizasyonlu, iyi sınırlı menengiom ile uyumlu kitle saptanıyor. Total

rezeksiyon sonrası patolojik olarak atipik menengiom tanısı konuyor. Bundan sonraki hasta yönetimi nasıl

olmalıdır?

a) İzlem

b) Radyoterapi

c) Radyoterapi+Temozolamid

d) Radyoterapi+Bevasizumab

e) Vinkristin+Adriamisin

50 Aşağıdaki verilen özelliklere sahip ve standart tedavi uygulanan glioblastoma multiforme tanılı olgulardan

hangisi en iyi prognoza sahiptir?

a) Yaş <30, unmetile MGMT

b) Yaş <50,metile MGMT

c) Yaş <50, unmetile MGMT

d) Yaş >50, KPS <70

e) Yaş >70, metile MGMT

51 Glioblastoma multiforme tanısıyla operasyon sonrası değerlendirilen hastada GTV aşağıdakilerden hangisi

olmalıdır?

a) Tümör kavitesi + T1 kontrastlı tetkikte görülen kitle

b) Tümör kavitesi + T2 tetkikte görülen kitle

c) Tümör kavitesi + T1 kontrastlı tetkikte görülen kitle + ödem alanı

d) Tümör kavitesi + T2 tetkikte görülen kitle + ödem alanı

e) Tümör kavitesi + T1 kontrastlı tetkikte görülen kitle + T2 Flair de görülen kitle

52 Aşağıdakilerden hangisi radyoterapinin santral sinir sistemi geç etkilerinden sayılamaz?

a) Lökoensafalopati

b) Katarakt

c) Somnolans sendromu

d) Endokrin yetmezlik

e) Öğrenme güçlüğü

Page 14: TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ YETERLİK KURULU … · Radyasyon Onkolojisi Yeterlik Yazılı Sınavı 2014 1 12 Ekim 2014 TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ YETERLİK KURULU YAZILI SINAVI

Radyasyon Onkolojisi Yeterlik Yazılı Sınavı 2014

13 12 Ekim 2014

53 Yapılan randomize çalışmalar sonucunda düşük dereceli glial tümörlerin radyoterapisi için aşağıdakilerden

hangisi söylenebilir?

a) Cerrahi rezeksiyon sonrasında sağkalım avantajı nedeniyle adjuvan radyoterapinin mutlaka eklenmesi

gerektiği gösterilmiştir.

b) Radyoterapi uygulanan veya gözleme alınan guruplar arasında epileptik nöbet kontrol oranlarında fark

gösterilememiştir.

c) Radyoterapinin malign transformasyona herhangi bir etkisi gösterilememiştir.

d) Yüksek radyoterapi dozlarında klinik sonuçlar daha iyidir.

e) Cerrahi rezeksiyon sonrasında radyoterapi ve kemoterapi standart tedavi olarak kabul edilmelidir.

54 Aşağıdakilerden hangisi orbital lenfomanın en sık görülen tipidir?

a) Periferal T hücreli lenfoma

b) Ekstranodal marjinal zon B-hücreli lenfoma

c) Mikozis fungoides

d) Anaplastik büyük hücreli lenfoma

e) T/NK hücreli lenfoma

55 55 yaşında sarılık, bulantı-kusma ve son 3 ayda 10 kg kaybettiğini ifade eden, sigara ve alkol kullanımı

olan erkek hastanın yapılan yüksek rezolüsyonlu abdominal BT’sinde pankreas başında çölyak aks ve

hepatik arter tutulumu göstermeyen ancak süperior mezenterik arter duvarının 1/4’üne bitişik kitle

saptanıyor ve biyopside orta derecede differansiye adenokarsinom rapor ediliyor. Bir sonraki adım ve

tedavi yöntemi ne olmalıdır?

a) MRI + küratif kemoradyoterapi

b) PET/BT + küratif kemoradyoterapi

c) Evreleme laporoskopisi + küratif kemoradyoterapi

d) Evreleme laporoskopisi + preoperatif kemoradyoterapi

e) Evreleme laporoskopisi + pankreatikoduodenektomi

56 Rektum kanseri tanısıyla aşağı anterior rezeksiyon uygulanan hastanın patoloji raporunda tümör çapı

4 cm, muskularis propria invazyonu ve 3/11 lenf nodülünde metastaz mevcuttur. Uzak metastazı

yoktur. Hastalığın evresi aşağıdakilerden hangisidir?

a) T1N1M0

b) T1N1aM0

c) T2N1aM0

d) T2N1bM0

e) T3N1bM0

Page 15: TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ YETERLİK KURULU … · Radyasyon Onkolojisi Yeterlik Yazılı Sınavı 2014 1 12 Ekim 2014 TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ YETERLİK KURULU YAZILI SINAVI

Radyasyon Onkolojisi Yeterlik Yazılı Sınavı 2014

14 12 Ekim 2014

57 Anal kanal kanserlerinde UICC ve AJCC sistemlerine göre bölgesel lenf nodlarının doğru gruplaması

aşağıdakilerden hangisidir?

a) Perirektal + internal iliak + eksternal iliak

b) Perirektal + eksternal iliak + inguinal

c) Perirektal + internal iliak + common iliak

d) Perirektal + internal iliak + inguinal

e) Perirektal + eksternal iliak + sigmoid

58 Mide kanserinde yeterli cerrahi sınır için distal ve proksimalde bırakılması gereken normal doku payı en

az kaç cm olmalıdır?

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

e) 5

59 Rektum kanserinde doğru bir nodal evreleme yapabilmek için çıkartılması gereken minimum lenf nodu

sayısı kaçtır?

a) 8

b) 10

c) 12

d) 15

e) 20

60 Adjuvan radyoterapi planlanan antrum yerleşimli T3N0 mide kanseri olgusunda aşağıdaki lenf nodu

istasyonlarından hangisi CTV’ye dahil edilmez?

a) Suprapankreatik

b) Çölyak

c) Porta hepatis

d) Splenik hilus

e) Pankreatikoduodenal

Page 16: TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ YETERLİK KURULU … · Radyasyon Onkolojisi Yeterlik Yazılı Sınavı 2014 1 12 Ekim 2014 TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ YETERLİK KURULU YAZILI SINAVI

Radyasyon Onkolojisi Yeterlik Yazılı Sınavı 2014

15 12 Ekim 2014

61 Torasik özefagus kanserlerinde definitif kemoradyoterapide önerilen standart radyoterapi dozu kaç Gy’dir?

a) 46

b) 50

c) 56

d) 60

e) 66

62 52 yaşında, iki aydır süren rektal kanama yakınması olan erkek hasta. Rijid rektoskopla anal verge’den

6 cm uzaklıkta, lümen çevresinin 1/3’ünü kaplayan, 3 cm’lik tümöral lezyon görülüyor. Biyopsi: Orta

derecede diferansiye adenokarsinom. EUS ve BT ile klinik evresi T1N0M0 olarak değerlendiriliyor.

Transanal eksizyonu takiben patolojik olarak vasküler ve lenfatik invazyon bulunmamıştır. Tüm cerrahi

sınırlar negatiftir. Hastaya bundan sonraki yaklaşım ne olmalıdır?

a) Ek tedavi gerekmez

b) Aşağı anterior rezeksiyon

c) Abdominoperineal rezeksiyon

d) Adjuvan radyoterapi

e) Adjuvan kemoterapi

63 Ellidokuz yaşında erkek hasta, 2 aydır sırt ve omuza vuran ağrı yakınması ile göğüs hastalıkları kliniğine

başvuruyor. Toraks BT’de sol akciğer apikalde hilusa kadar uzanan, 68x52x60 mm, toraks duvarına, sol

brakial pleksus ve subklavyen artere invaze görünen, inen aort ile yakın komşulukda (ara sınır korunmuş)

düzensiz spiküle konturlu kitle görülüyor. Transtorasik İİAB sonucu skuamöz hücreli karsinom olarak

rapor edilen hastanın PET-BT’sinde sol akciğer üst lobda apikal segment anteriorunu dolduran, geniş

alanlarda plevraya oturan ve altta pulmoner artere dek uzanan SUVmax 20,3 olan 66x50 mm kitle

bildiriliyor. Toraks MRG: sol akciğer apeksinde toraks duvarına invaze, brakial pleksusun C8-T1 dalları

ile arada yağ planlarının korunduğu, subklavyen artere yakın komşulukta kitle olarak rapor ediliyor. Beyin

MRG normal olan ve ECOG performans skoru 1 olan hasta için en uygun tedavi yaklaşımı ne olabilir?

a) Cerrahi ± Adjuvan RT ± KT

b) Definitif KT-RT

c) Preoperatif KT-RT + Cerrahi ± KT

d) Preoperatif RT + Cerrahi

e) Preoperatif KT + Cerrahi ± Adjuvan RT

64 QUANTEC’e göre definitif radyoterapi uygulanan küçük hücreli dışı akciğer kanserli bir hastanın

radyasyon pnömonisi riskinin %20’nin altında olması için V5 in yüzde kaç olması gerekir?

a) 60

b) 65

c) 70

d) 75

e) 80

Page 17: TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ YETERLİK KURULU … · Radyasyon Onkolojisi Yeterlik Yazılı Sınavı 2014 1 12 Ekim 2014 TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ YETERLİK KURULU YAZILI SINAVI

Radyasyon Onkolojisi Yeterlik Yazılı Sınavı 2014

16 12 Ekim 2014

65 Yutma güçlüğü ile başvuran 50 yaşında erkek hastanın endoskopik değerlendirmesinde servikal özofagusta

(krikofaringeusun 3 cm distalinde) ülsere bir lezyon görülerek biyopsi yapılmıştır. Lezyon grad 2 yassı

hücreli karsinom ve muskularis propriaya invaze olarak raporlanmıştır. Evreleme PET/BT’de primer

tümör dışında tutulum görülmeyen hasta için en uygun tedavi seçeneği hangisidir?

a) Yalnızca radikal cerrahi

b) Radikal cerrahi ardından adjuvan radyoterapi

c) Neoadjuvan radyoterapi sonrasında radikal cerrahi

d) Neoadjuvan kemoterapi sonrasında radikal cerrahi

e) Definitif eş zamanlı kemoterapi ve radyoterapi

66 40 yaşında erkek hasta 1 ay önce başlayan ve giderek artan dispne yakınması ile doktora başvuruyor.

Muayenede yüz ve boyunda ödem, boyun ve üst abdomen venöz yapılarda belirginleşme saptanan hastaya

kontrastlı toraks BT çekiliyor. BT’de vena cava superioru saran yaklaşık 8 cm’lik anterior mediastinal

kitle saptanıyor. BT eşliğinde biyopsi sonucu malign timoma olarak raporlanan hastaya önerilecek en

uygun tedavi seçeneği ne olmalıdır?

a) Yalnız cerrahi

b) Yalnız kemoterapi

c) Yalnız radyoterapi

d) Eşzamanlı kemoradyoterapi

e) İndüksiyon KT + Cerrahi + RT

67 Sol hiler kitle nedeniyle değerlendirilerek adenokarsinom tanısı alan 62 yaşındaki erkek hastaya, beyin

MRG ve PET-BT’de uzak metastaz saptanmaması üzerine, sol üst lobektomi ve mediastinal lenf nodu

diseksiyonu yapılmıştır. Patolojik incelemede primer tümör evresi T2, kitle cerrahi sınırları negatif lenf

nodu diseksiyonunda incelenen 10 lenf nodundan yalnızca subkarinal (7 numaralı istasyon) 1,3 cm

boyutundaki lenf nodunda adenokarsinom metastazı saptanmış olup ekstrakapsüler uzanımı yoktur.

Bundan sonraki yaklaşım ne olmalıdır?

a) İzlem

b) Adjuvan kemoterapi

c) Adjuvan eş zamanlı kemoterapi ile birlikte mediastene yönelik radyoterapi

d) Adjuvan kemoterapi ve arkasından mediastene yönelik radyoterapi

e) Adjuvan kemoterapi ve arkasından eş zamanlı kemoterapi ile birlikte mediastene yönelik radyoterapi

68 Superior sulkus tümörü nedeni ile preop KT-RT sonrası opere edilen R0 hastada sağkalımı belirleyen en

önemli prognostik faktör aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hastanın performansı

b) Hastanın yaşı

c) KT-RT’ye patolojik yanıt oranı

d) Tümörün T evresi

e) Hastanın cinsiyeti

Page 18: TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ YETERLİK KURULU … · Radyasyon Onkolojisi Yeterlik Yazılı Sınavı 2014 1 12 Ekim 2014 TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ YETERLİK KURULU YAZILI SINAVI

Radyasyon Onkolojisi Yeterlik Yazılı Sınavı 2014

17 12 Ekim 2014

69 Torakal bölge lenf nodu haritalamasında 6 numaralı istasyon hangi lenf nodlarına aittir?

a) Paraaortik

b) İnterlober

c) Paraözefagial

d) Subkarinal

e) Hiler

70 Aşağıdaki paraneoplastik sendromlardan hangisi küçük hücreli akciğer karsinomunda en sık görülür ?

a) SIADH (Uygunsuz ADH salınımı)

b) Hiperkalsemi

c) Lambert Eaton sendromu

d) Serebellar dejenerasyon sendromu

e) Kansere bağlı retinopati

71 Aşağıdakilerden hangisi çocukluk çağı ALL’si için iyi prognostik faktörler arasında yer alır?

a) B prekürsör ALL

b) Tanı anında lökosit >50x109/L

c) Santral sinir sistemi tutulumu

d) <1 yaş

e) TEL-AML1 füzyon yokluğu

72 13 yaşında erkek çocukta sağ uyluk distalinde şişlik yakınması ile başvurduğu merkezde çekilen sağ

uyluk MRG’de sağ uyluk distalinde lateralde kas planları arasında yerleşmiş, 9x7x4 cm boyutunda,

kemiğe invaze olmayan, T2 sekanslarda hiperintens lezyon izlenmiş ancak popliteal, femoral ve inguinal

lenfadenopati saptanmamıştır. Lezyondan yapılan insizyonel biyopsi sonucu embriyonel

rabdomyosarkom olarak raporlanan hastada bu aşamada evreleme amacıyla yapılması önerilen tetkik

ve/veya işlemler ne(ler)dir?

a) Torakoabdominal BT

b) Torakoabdominal BT ve kemik sintigrafisi

c) Toraks BT, kemik sintigrafisi ve sentinel lenf nodu biyopsisi

d) Toraks BT ve sentinel lenf nodu biyopsisi

e) Torakoabdominal BT, kemik sintigrafisi ve sentinel lenf nodu biyopsisi

Page 19: TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ YETERLİK KURULU … · Radyasyon Onkolojisi Yeterlik Yazılı Sınavı 2014 1 12 Ekim 2014 TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ YETERLİK KURULU YAZILI SINAVI

Radyasyon Onkolojisi Yeterlik Yazılı Sınavı 2014

18 12 Ekim 2014

73 Rabdomiyosarkom tanılı çocuk hastada cerrahi sonrası gross kalıntı hastalık varlığında önerilen

radyoterapi dozu kaç Gy’dir?

a) 30

b) 36

c) 41,4

d) 45

e) 50,4

74 Çocukluk çağında en sık görülen ekstrakranial solid tümör aşağıdakilerden hangisidir?

a) Wilm’s tümörü

b) Nöroblastom

c) Rabdomiyosarkom

d) Nazofarinks kanseri

e) Ewing tümörü

75 Altı yaşında erkek hasta son 3 ay içinde ikinci kez ortaya çıkan fokal nöbet öyküsü ile polikliniğe

başvurmuştur. Beyin MRG’de supratentorial bölgede 3x3,5x4 cm düşük gradlı glial tumor ile uyumlu

görünüm rapor edilmiştir. Opere edilen hastanın postoperatif 24. saatte çekilen MRG’de kitlenin gross

total olarak çıkarıldığı görülmüştür. Patoloji raporu pilositik astrositom ile uyumlu gelen olguda bundan

sonra izlenecek en uygun yol hangisidir?

a) İzlem

b) Tümör kavitesine tek başına eksternal radyoterapi

c) Eş zamanlı temozolamid ve eksternal radyoterapi

d) Tümör kavitesine stereotaktik radyocerrahi

e) Kraniospinal radyoterapi

76 4 yaşında erkek hastada başağrısı, bulantı, kusma ve dengesizlik yakınmaları üzerine çekilen beyin BT’de

infratentoryel yerleşimli yaklaşık 5 cm tümöral lezyon saptanıyor. Hastanın kranyospinal MRG’sinde

yalnızca infratentoryel yerleşimli 5.5 cm boyutunda, minimal düzeyde çevresel ödemin de eşlik ettiği bir

tümöral lezyon izleniyor. Cerrahi sonrası patolojik incelemede “papiller ependimom, WHO derece II”

saptanıyor. Erken dönemde çekilen postoperatif beyin MRG’de yaklaşık 1,5 cm kalıntı ve postoperatif

değişiklikler gözleniyor. Olgunun bundan sonraki tedavisi ne olmalıdır?

a) Potansiyel rezektabl hastalık varsa tekrar cerrahi

b) Potansiyel rezektabl hastalık varsa tekrar cerrahi, postoperatif 36 Gy tüm beyine RT+boost ile tümör

yatağına toplam 54 Gy, ardından KT

c) Postoperatif 36 Gy tüm beyine RT+boost ile tümör yatağına toplam 54 Gy, ardından KT

d) Potansiyel rezektabl hastalık varsa tekrar cerrahi, postoperatif primer tümör yatağına 54-59,4 Gy RT

e) Postoperatif 36 Gy kranyospinal RT+boost ile tümör yatağına toplam 59,4 Gy

Page 20: TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ YETERLİK KURULU … · Radyasyon Onkolojisi Yeterlik Yazılı Sınavı 2014 1 12 Ekim 2014 TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ YETERLİK KURULU YAZILI SINAVI

Radyasyon Onkolojisi Yeterlik Yazılı Sınavı 2014

19 12 Ekim 2014

77 Aşağıdakilerden hangisi pediatrik Hodgkin lenfomada riske göre tedavi belirlemede kullanılan parametrelerden

biridir?

a) Yaş

b) Karnofsky performans durumu

c) B semptomu

d) Tutulu lenf nodu sayısı

e) Yüksek sedimentasyon hızı

78 50 yaşında kadın hastanın sağ memesinde inspeksiyonda deride yaygın kızarıklık, ödem, palpasyonda

deriye fikse, çapı yaklaşık 5 cm olan ve aynı taraf aksiller bölgede pake yapan lenf nodları saptanmıştır.

Biyopsi ile invaziv duktal meme kanseri, histolojik ve nükleer grade:3, ER ve PR pozitif, cerb b2 negatif

bulunmuştur. Bu hastaya yapılan üst abdomen manyetik rezonans ve toraks bilgisayarlı tomografi

incelemesinde metastaz saptanmamıştır. Aşağıdakilerden hangisi en doğru tedavi yaklaşımı olur?

a) Kemoterapi, yanıt yeterliyse cerrahi, radyoterapi, hormon tedavisi

b) Cerrahi, kemoterapi, radyoterapi, hormon tedavisi

c) Hormon tedavisi, radyoterapi, cerrahi

d) Kemoterapi, radyoterapi, hormon tedavisi

e) Hormon tedavisi, cerrahi, radyoterapi, kemoterapi

79 30 yaşında kadın hastaya meme kanseri tanısı (östrojen ve progesteron reseptörleri negatif ) konmuş ve

sol parsiyel mastektomi ardından radyoterapi planlanmıştır. Hasta tedavilerinin bitiminde çocuk sahibi

olmak istediğini ve emzirmesinin mümkün olup olmayacağını öğrenmek istemektedir. Hastaya verilecek

yanıt ne olmalıdır?

a) Radyoterapi gören memeden emzirmenin kesinlikle mümkün olamayacağı

b) Saçılan radyasyon nedeniyle karşı memeden emzirmesinin mümkün olamayacağı

c) Memeden süt üretiminin ilaçla baskılanması gerektiği bu yüzden emziremeyeceği

d) Radyoterapi alan memeden süt gelmeyebileceği ancak emzirmenin mümkün olduğu

e) Emzirmenin meme kanserine olumsuz etkisi olacağı ve emzirmemesi gerektiği

80 ASTRO konsensus rehberine göre erken evre meme kanseri tanısı almış hangi olguda akselere parsiyel

meme radyoterapisine izin verilmemektedir?

a) Yaş > 60

b) Histolojik derece III

c) Duktal karsinoma in situ

d) Cerrahi sınır > 2 mm

e) Aksilla durumu N0

Page 21: TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ YETERLİK KURULU … · Radyasyon Onkolojisi Yeterlik Yazılı Sınavı 2014 1 12 Ekim 2014 TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ YETERLİK KURULU YAZILI SINAVI

Radyasyon Onkolojisi Yeterlik Yazılı Sınavı 2014

20 12 Ekim 2014

81 Meme kanserli hastalarda kişiye ait en önemli prognostik faktör hangisidir?

a) Erkek cinsiyet

b) BRCA taşıyıcısı olmak

c) Genç yaş

d) Sigara kullanıyor olmak

e) Kilolu olmak

82 Meme koruyucu tedavisini tamamlamış, asemptomatik meme kanserli bir hastanın takip yönetimi nasıl

olmalıdır?

a) Altı ayda bir batın USG ve yılda bir kemik sintigrafisi

b) Yılda bir meme MRG’si

c) Altı ayda bir akciğer grafisi ve tümör belirteçleri

d) Yılda bir mammografi, kemik sintigrafisi ve batın USG

e) 3-6 ayda bir meme muayenesi ve yılda bir mammografi

83 İnterpektoral lenf nodlarının (Rotter) tutulu olması nodal evrelemede hangi grup lenf nodları içerisinde

sayılır?

a) Aksiller

b) Mammaria interna

c) Supraklaviküler

d) Servikal

e) İnterkostal

84 50 yaşında, iç kadran yerleşimli meme kanseri tanısı ile Modifiye radikal mastektomi yapılmış bir

hastada invazif duktal karsinom, tm çapı 3 cm, 4+/15 Lenf nodu, ekstrakapsüler yayılım yok, internal

mamarian zincirde pozitif sentinentel lenf nodu, ER+/PR+, Her 2 (-) saptanmıştır. Postoperatif

radyoterapi uygulanacak olan hastada tedavi alanları seçiminde hangi bölgelerin ışınlanması en

uygundur?

a) Göğüs duvarı

b) Göğüs duvarı ve supraklavikuler bölge

c) Göğüs duvarı, supraklavikuler bölge ve seviye I-III aksilla

d) Göğüs duvarı, supraklavikuler bölge, seviye III aksilla ve mamaria interna

e) Göğüs duvarı, supraklavikuler bölge ve mamaria interna

Page 22: TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ YETERLİK KURULU … · Radyasyon Onkolojisi Yeterlik Yazılı Sınavı 2014 1 12 Ekim 2014 TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ YETERLİK KURULU YAZILI SINAVI

Radyasyon Onkolojisi Yeterlik Yazılı Sınavı 2014

21 12 Ekim 2014

85 65 yaşında bir kadın olguda sağ memede 3 cm’lik grad III duktal karsinoma in situ saptanıyor. Estrojen

ve progesteron reseptörleri pozitif olan ve total mastektomi yapılan olguda bu aşamada optimal yaklaşım

nedir?

a) Adjuvan radyoterapi

b) Adjuvan kemoterapi

c) Tamoksifen

d) Radyoterapi ve tamoksifen

e) Kemoterapi ve tamoksifen

86 Baş-boyun bölgesine yönelik radyoterapi sonrası 2. ayda boyun fleksiyonu ile ekstremitelerde kısa sureli

ve şiddetli elektriklenme hissi ortaya çıkan olguda ilk olarak ne düşünülmelidir?

a) Brakial pleksopati

b) Guillain Barre sendromu

c) Lhermitte sendromu

d) Karotid arter oklüzyonu

e) Servikal d i s k hernisi

87 Altmış iki yaşında erkek hasta hareketli dil sol kenarında, ön 1/3 yerleşimli yassı hücreli karsinom tanısıyla

başvurmuştur. PET-BT’sinde uzak metastaz bulunmazken dilde ve boynun sol tarafında düzey 3 ve

4’te lenf nodu tutulumu izlenmiştir. Geniş eksizyon ve sol selektif boyun diseksiyonu uygulanan olgunun

patoloji sonucu orta derecede diferansiye yassı hücreli karsinom, tümör 3 cm x 3.5 cm x 1 cm boyutunda

ve cerrahi sınıra 2 mm uzaklıkta olarak raporlanmıştır. Boyun diseksiyonuna ait 15 lenf nodunun 2 cm

çaplı ikisinde yassı hücreli kanser metastazı ve bu lenf nodlarının birinde ekstrakapsüler uzanım

kaydedilmiştir. Bu hastada en uygun adjuvan tedavi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tedaviye sağ boyun diseksiyonu eklenmesi ve ardından adjuvan kemoterapi

b) Tedaviye sağ boyun diseksiyonu eklenmesi ve ardından adjuvan kemoradyoterapi

c) Tek başına adjuvan radyoterapi (dil için brakiterapi ve boyuna eksternal radyoterapi)

d) Adjuvan kemoterapi ve sonrasında ardışık radyoterapi (dil için brakiterapi ve boyuna eksternal radyoterapi)

e) Eş zamanlı kemoterapi ve eksternal radyoterapi

88 Elli-sekiz yaşında ECOG performans durumu 0 olan erkek hastada maksiller sinüste T1N0M0 iyi

diferansiye skuamöz hücreli karsinom saptanmıştır. Tedavide ilk seçenek ne olmalıdır?

a) Kemoterapi

b) Cerrahi

c) Kemoradyoterapi

d) Radyoterapi

e) İndüksiyon kemoterapisi + radyoterapi

Page 23: TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ YETERLİK KURULU … · Radyasyon Onkolojisi Yeterlik Yazılı Sınavı 2014 1 12 Ekim 2014 TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ YETERLİK KURULU YAZILI SINAVI

Radyasyon Onkolojisi Yeterlik Yazılı Sınavı 2014

22 12 Ekim 2014

89 46 yaşında kadın hasta dil kökünde ağrılı kitle ile başvurmuştur. MR’da dil kökü sağında 25x 27x15

mm, orta hattı geçmeyen genioglossus kası ya da ağız tabanını invaze etmeyen lezyon saptanmıştır.

Superior longitudinal kas kitle ile invazedir. Sağda düzey II’de 22x14 mm ve 15x18 mm boyutlarında lenf

nodları mevcuttur. PET-BT’de primer kitle bölgesi ve sağ düzey II’deki lenf nodları dışında patolojik

FDG tutulumu saptanmamıştır. Evre 4A (T2N2bM0) olarak değerlendirilen olgu için en uygun tedavi

yaklaşımı hangisidir?

a) Definitif eşzamanlı kemoterapi ve radyoterapi

b) Primer kitleye geniş eksizyon cerrahi + bilateral boyun diseksiyonu

c) Primer kitleye cerrahi + postoperatif radyoterapi

d) İndüksiyon kemoradyoterapisi ardından cerrahi

e) İndüksiyon kemoterapisi ardından tek başına radyoterapi

90 Nüks nazofarenks kanseri nedeniyle başvuran hastanın 4 yıl önce nazofarenksine 2 Gy fraksiyonlarla 70 Gy

olmak üzere definitif radyoterapi uygulandığı öğreniliyor. Primer tümör bölgesine ikinci seri radyoterapi

planlanan hastaya en az kaç Gy radyoterapi uygulanmalıdır?

a) 40

b) 46

c) 50

d) 56

e) 60

91 Glottik veya supraglottik l a r i n k s kanseri radyoterapisi sonrası en sık gözlenen radyoterapi sekeli

hangisidir?

a) Kondrit

b) Larinks ödemi

c) Solunum yolu obstrüksiyonu sonrası trakeostomi ihtiyacı

d) Mandibula nekrozu

e) Kalıcı gastrostomi ihtiyacı

92 Elektif lenfatik radyoterapi planlanan opere ağız tabanı kanserli hastada aşağıdaki lenfatik seviyelerden

hangisinin tedavi edilmesi önerilmez?

a) Ia

b) Ib

c) II

d) III

e) IV

Page 24: TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ YETERLİK KURULU … · Radyasyon Onkolojisi Yeterlik Yazılı Sınavı 2014 1 12 Ekim 2014 TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ YETERLİK KURULU YAZILI SINAVI

Radyasyon Onkolojisi Yeterlik Yazılı Sınavı 2014

23 12 Ekim 2014

93 T2, N1 (düzey II lenf nodu) standart risk nazofarenks kanseri tedavisinde CTV60 içerisinde aşağıdakilerden

hangileri yer alır?

I. Tüm nazofarenks ve kafa tabanı

II. Parafaringeal yapılar

III. Posterior nazal kavite

IV. Posterior maksiller sinüs

V. Kavernöz sinus

a) I,II,III

b) I,III,IV

c) I,IV,V

d) I,II,III,IV

e) I,II,III,IV,V

94 Lineer hızlandırıcı ile foton tedavisi uygulanırken aşağıdakilerden hangisi foton demetinin yolunda yer

almamalıdır?

a) Primer kolimatör

b) İyon odası

c) Saçıcı folyo

d) Düzleştirici filtre

e) Wedge

95 Aşağıdakilerden hangisi elektron-madde etkileşimidir?

a) Compton olayı

b) Bremsstrahlung olayı

c) Çift oluşumu

d) Fotoelektrik olay

e) Koherent saçılma

96 Uluslararası sisteme (SI) göre aktivite birimi nedir?

a) Röntgen (R)

b) Gray (Gy)

c) Sievert (Sv)

d) Becquerel (Bq)

e) Curie (Ci)

Page 25: TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ YETERLİK KURULU … · Radyasyon Onkolojisi Yeterlik Yazılı Sınavı 2014 1 12 Ekim 2014 TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ YETERLİK KURULU YAZILI SINAVI

Radyasyon Onkolojisi Yeterlik Yazılı Sınavı 2014

24 12 Ekim 2014

97 Aşağıdaki izotoplardan HVL değeri en büyük olan hangisidir?

a) Ra-226

b) Au-198

c) Ir-192

d) Co-60

e) Cs-137

98 Hastaya özel bloklarda kullanılan Cerrobend alaşımında hangi metal bulunmaz?

a) Bizmut

b) Kurşun

c) Kadmiyum

d) Kalay

e) Aluminyum

99 Brakiterapide en fazla kullanılan radyoaktif maddelerden birisi olan İridyum 192’nin yarı ömrü ve enerjisi

nedir?

a) 60,2 Gün - 0,027 MV

b) 60,2 Gün - 0,38 MV

c) 74,2 Gün - 0,027 MV

d) 74,2 Gün - 0,38 MV

e) 17 Gün - 0,021 MV

100 ICRU 50 raporunda tanımlanan volümlerin aşağıda verilen boyutsal sıralamasına göre hangisi doğrudur?

a) TV > IV > CTV > GTV > PTV

b) PTV > CTV > TV > IV > GTV

c) IV > TV > PTV > CTV > GTV

d) IV > PTV > TV > CTV > GTV

e) TV > IV > PTV > CTV > GTV