gümüşhanede radyasyon

of 47 /47

Upload: hasan-pir

Post on 06-Mar-2016

233 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

gümüşhane'de radyasyon

TRANSCRIPT

Page 1: Gümüşhanede radyasyon
Page 2: Gümüşhanede radyasyon
Page 3: Gümüşhanede radyasyon

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU

TEKNİK RAPOR

TÜRKİYE'DEKİ ÇEVRE RADYOAKTİVİTESİNİN İZLENMESİ, 2008

2010

Page 4: Gümüşhanede radyasyon

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU

2690 sayılı kanun ile kurulmuş olan Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun ana görevi; atom enerjisinin barışçıl amaçlarla ülke yararına kullanılmasında izlenecek ulusal politikanın esaslarını ve bu konudaki plan ve programları belirlemek; ülkenin bilimsel, teknik ve ekonomik kalkınmasında atom enerjisinden yararlanılmasını mümkün kılacak her türlü araştırma, geliştirme, inceleme ve çalışmayı yapmak ve yaptırmak, bu alanda yapılacak çalışmaları koordine ve teşvik etmektir.

Bu çalışma TAEK personeli tarafından gerçekleştirilmiş araştırma, geliştirme ve inceleme sonuçlarının paylaşımı amacıyla Teknik Rapor olarak hazırlanmış ve basılmıştır.

Teknik Rapor 2010/6

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu yayınıdır

izin alınmaksızın çoğaltılabilir

^ v Referans verilerek kullanılabilir

ğ • • ^ TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU

Adres : Eskişehir Yolu 9. km 06530 Ankara/Türkiye

Tel : +90 (312) 295 87 00 Fax : +90 (312) 287 87 61 Web : www.taek.gov.tr

Page 5: Gümüşhanede radyasyon

ONSOZ

Çevre radyoaktivitesinin izlenmesinin temel amacı, insanların maruz kaldığı doğal radyasyon seviyelerini belirlemek ve çevresel radyasyon seviyesindeki önemli değişiklikleri tespit etmektir. Çevre radyoaktivitesi izleme programının rutin olarak yürütülmesi, aynı zamanda, radyolojik acil durumların üstesinden gelebilmek için mevcut kapasiteyi ve bu gibi durumlara hazır olma kabiliyetini de destekler ve geliştirir.

Bu raporda, 2008 yılında Türkiye'nin değişik bölgelerinden temin edilen çevre örnekleri (su, toprak, hava, vb.) ile gıda örneklerindeki (süt, sebze, meyve, ekmek, tahıl ürünleri, vb.) radyonüklitlerin dağılımlarının belirlenmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla TAEK tarafından yürütülen çalışmaların yanı sıra, Çevre ve Orman Bakanlığı ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile imzalanan işbirliği protokolleri çerçevesinde 81 ilimizden gönderilen gıda, toprak ve su örneklerindeki radyoaktivite seviyelerinin tespitine yönelik ÇNAEM ve SANAEM laboratuvarlarında yürütülen radyoaktivite ölçüm ve analiz sonuçları, kapalı ortamlarda yürütülen radon ölçümleri, Acil Durum Hazırlık ve Koordinasyon Birimi (ADHK) koordinasyonunda işletilen Radyasyon Erken Uyarı Sistemi Ağı (RESA) verileri ve gezici radyasyon ölçüm sistemi ile elde edilen veriler değerlendirilmiştir.

Page 6: Gümüşhanede radyasyon
Page 7: Gümüşhanede radyasyon

İÇİNDEKİLER

Tablolar Dizini i

Şekiller Dizini ii

Resimler Dizini iv

Yönetici Özeti v

Executive Summary vi

Kısaltmalar vii

1. GİRİŞ 1

2. MALZEME ve YÖNTEM 4

3. ÖLÇME SONUÇLARI ve DEĞERLENDİRME 6

3.1 Gıda ve Süt Örneklerindeki Radyoaktivite ve Yıllık Etkin Doz 6

3.2 Çevre Örnekleri 11

3.2.1 Toprak Örneklerindeki Radyoaktivite ve Yıllık Etkin Doz...11

3.2.2 İçme Suyu Örneklerinde Radyoaktivite 15

3.3 Konutlarda Radon Aktivite Derişiminin Ölçülmesi 17

3.4 Gezici Radyasyon Ölçüm Sistemi İle Doğal Radyasyonun

Ölçülmesi 19

3.5 Radyasyon Erken Uyarı Sistemi Ağı Ölçümleri 21

4. SONUÇ 24

5. KAYNAKÇA 25

Page 8: Gümüşhanede radyasyon
Page 9: Gümüşhanede radyasyon

TABLOLAR DİZİNİ

Tablo 1. Gıda Ürünlerinin Tüketilmesinden Kaynaklanan Yıllık Etkin

Dozun Ortalama ve Aralık (En Küçük-En Büyük) Değerleri 9

Tablo 2. İçme Suyu Örneklerinde Toplam Alfa, Toplam Beta ve

Trityum Aktivite Derişimlerinin Aralık (En Küçük-En Büyük)

Değerleri 15

ı

Page 10: Gümüşhanede radyasyon
Page 11: Gümüşhanede radyasyon

ŞEKİLLER DİZİNİ

Şekil 1. Gıda ve Süt Örneklerinde Ölçülen 40K Radyonüklitinin

Ortalama Aktivite Derişim Değerleri 8

Şekil 2. Gıda ve Süt Örneklerinde Ölçülen 40K Radyonüklitinden

Kaynaklanan Ortalama Yıllık Etkin Doz Değerleri 10

Şekil 3. Gıda ve Süt Örneklerinde Ölçülen 137Cs ve 90Sr

Radyonüklitlerinden Kaynaklanan Ortalama Yıllık

Etkin Doz Değerleri 10

Şekil 4. İllere Göre Toprakta Ortalama 232Th Aktivite Derişimi

Dağılımı (Bq kg1) 12

Şekil 5. İllere Göre Toprakta Ortalama 226Ra Aktivite Derişimi

Dağılımı (Bq kg1) 12

Şekil 6. İllere Göre Toprakta Ortalama 40K Aktivite Derişimi

Dağılımı (Bq kg1) 13

Şekil 7. İllere Göre Toprakta Ortalama 137Cs Aktivite Derişimi

Dağılımı (Bq kg1) 13

Şekil 8. Analiz Edilen Toprak Örneklerinde Ölçülen Doğal Radyonüklitlerin

Ortalama Aktivite Derişim Değerleri İle Yer Kabuğundaki

Ortalama Aktivite Derişimlerinin Karşılaştırılması 14

Şekil 9. İllere Göre İçme Sularında Ortalama Toplam Alfa Aktivitesi

Derişimi Dağılımı (Bq L1) 16

Şekil 10. İllere Göre İçme Sularında Ortalama Toplam Beta

Aktivitesi Derişimi Dağılımı (Bq L1) 16

ii

Page 12: Gümüşhanede radyasyon

Şekil 11. Konutlarda Ölçülen Radon Gazı Aktivite Derişim Değerleri...18

Şekil 12. Mobisys Ölçüm Sistemi İle Yapılan Ölçme Sonuçları 20

Şekil 13. İllere Göre Havada Ölçülen Gama Doz Hızı Değerleri 22

Şekil 14. Türkiye Radyasyon Erken Uyarı Sistemi Ağı 23

111

Page 13: Gümüşhanede radyasyon

RESİMLER DİZİNİ

Resim 1. Gama Sayım Sistemi 5

Resim 2. Düşük Zemin Sayımlı Sıvı Sintilasyon Spektrometresi 5

Resim 3. Alfa Sayım Sistemi 5

Resim 4. Toplam Alfa-Beta Sayım Sistemi 5

Resim 5. Gezici Radyasyon Ölçme Sistemi ve Aracı 19

Resim 6. RESA İstasyonu 21

IV

Page 14: Gümüşhanede radyasyon
Page 15: Gümüşhanede radyasyon

YÖNETİCİ ÖZETİ

Bu raporda, çevre radyoaktivitesinin izlenmesi programı kapsamında, 2008 yılında Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinden temin edilen çevre ve gıda örneklerinde ölçülen doğal ve yapay radyonüklitlerin aktivite derişim değerleri, toplam alfa/beta aktivite derişim sonuçları, konutlarda ölçülen radon gazı aktivite derişim değerleri, gezici radyasyon ölçüm sistemi ile elde edilen veriler ve dış ortamda (havada) ölçülen radyasyon doz hızı değerleri sunulmuştur.

Örneklerdeki doğal ve yapay radyonüklitlerin aktivite derişimleri ve toplam alfa/beta aktivite derişimleri, gama spektrometresi, alfa spektrometresi, sıvı sintilasyon spektrometresi ve toplam alfa/beta sayım sistemi kullanılarak ölçülmüştür.

Analiz edilen yüzey toprak örneklerindeki 226Ra, 232Th ve 40K doğal radyonüklitlerinin aktivite derişimlerinin ortalama değerleri sırasıyla, 26,0±0,9 Bq kg1, 31,6+1,2 Bq kg-1 ve 438,5±13,5 Bq kg1 olarak bulunmuş iken, fisyon ürünü olan 137Cs radyonüklitinin aktivite derişiminin ortalama değeri ise 10,5±1,0 Bq kg-1 olarak bulunmuştur. Topraktaki doğal radyonüklitlerin sebep olduğu dış ışınlanmadan kaynaklanan dış ortamda soğurulan gama doz hızı ve etkin doz hızının ortalaması, sırasıyla, 49,4 nGy h_1 ve 0,06 mSv y1 olarak değerlendirilmiştir.

Analiz edilen gıda örneklerindeki 238U, 232Th ve 226Ra aktivite derişimleri, ölçülebilir en düşük aktivite (ÖEA) değerinden daha düşüktür. Yedi kategorideki gıda örneklerinde ölçülen ortalama 40K aktivite derişim değeri 129,8±11,3 Bq kg-1 iken 137Cs aktivite derişim değeri, mantar ve fındık örneklerinin dışında, ÖEA değerinin altındadır. Süt örneklerinde ölçülen 137Cs ve 90Sr radyonüklitlerinin ortalama aktivite derişimleri ise 0,61 Bq L1 ve 0,05 Bq L1'dir. Bu değerler, 1986 yılında meydana gelen Çernobii Nükleer Santrali kazası nedeniyle Avrupa Birliği tarafından 737/90/EC sayılı Konsey Yönetmeliği esas alınarak radyasyon kontrolüne tabi tutulan gıdalar için belirlenen sınır değerlerinden çok düşüktür. Analiz edilen gıdalardaki mevcut 40K, 137Cs ve 90Sr radyonüklitinden yayınlanan radyasyonun sebep olduğu iç ışınlanmadan kaynaklanan toplam yıllık doz 164,4 |aSv olarak değerlendirilmiştir.

Türkiye genelinde konutlarda ölçülen radon gazı aktivite derişim değerleri 400 Bq nrr3 değerinin altındadır.

V

Page 16: Gümüşhanede radyasyon
Page 17: Gümüşhanede radyasyon

EXECUTIVE SUMMARY

In this report, the activity concentrations of natural and artificial radionuclides and gross alpha/beta activities measured in the environmental and food samples provided from Turkey's seven geographical regions within the environmental radioactivity monitoring program in 2008 as well radon activity concentrations measured in dwellings, and absorbed gamma dose rates in air obtained by means of car-borne measurement system (Mobysis) are presented.

The activity concentrations of the natural and artificial radionuclides and gross alpha/beta activities in the samples were measured by using the gamma spectrometry, the alpha spectrometry, the liquid scintillation counter and the gross alpha /beta counting system.

The mean activity concentrations of 226Ra, 232Th and 40K in the analyzed surface samples are to be found as 26.0±0.9 Bq kg-1, 31.6+1.2 Bq kg1 and 438.5±13.5 Bq kg1, respectively, while the mean activity concentration of the fission product 137Cs is to be found as 10.5+1.0 Bq kg1. The mean absorbed gamma dose rate in outdoor caused from the external exposure from natural radionuclides in soil samples and the corresponding annual effective dose are evaluated as 49.4 nGy h1 and 0.06 mSvy1, respectively.

The activity concentrations of 238U, 232Th and 226Ra in the analyzed food samples are lower than the Minimum Detectable Activity (MDA) while 134Cs radionuclide is not observed. The mean value of the activity concentration of 40K measured in food samples in seven categories is found as 129.8±11.3 Bq kg1. While the values of the activity concentration of 137Cs are below the MDA except mushroom and hazelnut. The mean activity concentration of 137Cs and 90Sr radionuclides measured in the milk samples is 0.61 Bq L1 and 0.05 Bq L1, respectively. These values are lower than the limit value specified for foods subjected to control based on the regulation of the EU 737/90/EC. The total annual effective dose arising from the internal exposure dueto radiation emitted by 40K, 137Cs and 90Sr radionuclides analyzed in the food samples are evaluated as 164.4 |aSv.

The values of the radon activity concentration measured in the dwellings in Turkey are below the limit value of 400 Bq rrr3.

VI

Page 18: Gümüşhanede radyasyon
Page 19: Gümüşhanede radyasyon

ADHK

ÇNAEM

HPGe

LSC

ÖEA

SH

Ort

RESA

SANAEM

TAEK

TGD

UNSCEAR

WHO

Bq

Gy

h

kg

L

m

KISALTMALAR

Acil Durum Hazırlık ve Koordinasyon Birimi

Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi

Yüksek Saflıkta Germanyum

Sıvı Sintilasyon Spektrometresi

Ölçülebilir En Düşük Aktivite

Standart Hata

Ortalama

Radyasyon Erken Uyarı Sistemi Ağı

Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

Toplam Gösterge Dozu

United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation

: Dünya Sağlık Örgütü

: Becquerel

: Gray

:Saat

: Kilogram

: Litre

: Mili (103)

vıı

Page 20: Gümüşhanede radyasyon

H :Mikro(10"6)

n :Nano(10"9)

Sv : Sievert

y : Yıl

vııı

Page 21: Gümüşhanede radyasyon

1. GİRİŞ

Çevre radyoaktivitesini; yeryüzünün oluşumundan itibaren var olan doğal radyoaktivite ile nükleer silah denemeleri, nükleer kazalar, nükleer güç üretimi ve nükleer yakıt çevriminden çevreye salınan yapay radyoaktivite oluşturmaktadır. Doğal radyoaktivite, uzaydan gelen kozmik ışınları, kozmojenik radyonüklitleri ve yer kabuğunda bulunan radyonüklitleri içermektedir. Kozmik ışınların büyük bir kısmını, uzayda kökeni belli olmayan ve atmosfere sabit miktarda ulaşan yüksek enerjili protonlar oluşturur. Kozmik ışınların atmosfer tabakasındaki karmaşık tepkimeleri sonucunda kozmojenik radyonüklitler (3H, 7Be, 14C, 22Na, vb.) meydana gelmektedir. Yer kabuğundaki uranyum-radyum (238U-226Ra), toryum (232Th), aktinyum (235U) doğal radyoaktif serilerine ait radyonüklitler ile potasyum (40K), rubidyum (87Rb), lantan (138La), samaryum (147Sm) ve lütesyum (176Lu) gibi radyonüklitlerin miktarları veya derişimleri, bölgeden bölgeye değişiklik göstermektedir [1]. Bu radyonüklitlerden yayınlanan gama radyasyonu, doğrudan dış ışınlamaya sebep olurken gıdalardan sindirim yolu ile alınan radyonüklitler ile solunum yoluyla alınan radon (222Rn; 226Ra'nın ürün çekirdeği), toron (220Rn; 224Ra'ün ürün çekirdeği) ve bunların yarılanma süreleri kısa olan bozunum ürünlerinden yayınlanan alfa ve beta radyasyonu ise iç ışınlamaya katkıda bulunmaktadır. Ancak 235U'in, yer kabuğundaki 238U içerisindeki izotopik bolluğunun (% 0,7) düşük olmasından dolayı aktinyum serisindeki radyonüklitlerin ve 87Rb, 138La, 147Sm, 176Lu gibi radyoizotopların ışınlamaya katkısı çok düşük seviyededir.

Yapay radyonüklitler (3H, 90Sr, 134Cs, 137Cs, 238Pu, 239Pu, vb.) özellikle 1945-1980 arasında yapılan toplam 543 atmosferik nükleer silah denemesi ve 1986 yılında meydana gelen Çernobil Nükleer Santrali Kazası sonrasında doğrudan atmosfere salınmıştır [1]. Atmosfere salınan bu radyonüklitler, yağış veya çökelme yoluyla toprağa geçer ve zamanla toprağın alt katmanlarına doğru ilerleyerek bitki köklerine ulaşır. Böylece gıda zinciri yoluyla insana ulaşarak sindirim yoluyla alınan bu radyonüklitler, iç ışınlamayı önemli ölçüde arttırabilir.

Çevrenin doğal ve yapay radyasyon seviyesindeki önemli değişimlerin tespit edilmesi, herhangi bir kaza sonrasında radyoaktif kirlenmenin boyutlarının değerlendirilmesi ve insan sağlığı ile çevre üzerindeki

i

Page 22: Gümüşhanede radyasyon

etkilerinin doğru şekilde belirlenebilmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Bu sebeple TAEK tarafından yürütülen çevre radyoaktivitesi izleme programının amacı, radyonüklitlerin coğrafi dağılımını gözden geçirmek ve nükleer ve radyolojik tehlike durumunda oluşabilecek radyoaktif kirlenmenin hızlı bir şekilde değerlendirilmesine imkân verecek sistemi geliştirmektir. Bu amaca yönelik olarak TAEK, mevcut uzman ve donanım alt yapısını geliştirmenin yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak çevre radyoaktivitesinin izlenmesi programını oluşturmuştur. Bu program çerçevesinde; ülkemizin farklı coğrafi bölgelerinden temin edilen çevre ve gıda örneklerindeki doğal ve yapay radyoaktivite izlenmiş ve insanımızın doğal yollarla aldığı yıllık etkin doz değerlendirilmiştir.

Bu raporda, çevre radyoaktivitesinin izlenmesi programı kapsamında, 2008 yılında Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinden temin edilen çevre ve gıda örneklerinde ölçülen doğal ve yapay radyonüklitlerin aktivite derişim değerleri, toplam alfa/beta aktivite derişim sonuçları, konutlarda ölçülen radon gazı aktivite derişim değerleri, gezici radyasyon ölçüm sistemi ile elde edilen veriler ve dış ortamda (havada) ölçülen radyasyon doz hızı değerleri sunulmuştur.

Örneklerdeki doğal ve yapay radyonüklitlerin aktivite derişimleri ve toplam alfa/beta aktivite derişimleri, gama spektrometresi, alfa spektrometresi, sıvı sintilasyon spektrometresi ve toplam alfa/beta sayım sistemi kullanılarak ölçülmüştür.

Analiz edilen yüzey toprak örneklerindeki 226Ra, 232Th ve 40K doğal radyonüklitlerinin aktivite derişimlerinin ortalama değerleri sırasıyla, 26,0±0,9 Bq kg1, 31,6+1,2 Bq kg-1 ve 438,5±13,5 Bq kg1 olarak bulunmuş iken, fisyon ürünü olan 137Cs radyonüklitinin aktivite derişiminin ortalama değeri ise 10,5±1,0 Bq kg-1 olarak bulunmuştur. Topraktaki doğal radyonüklitlerin sebep olduğu dış ışınlanmadan kaynaklanan dış ortamda soğurulan gama doz hızı ve etkin doz hızının ortalaması, sırasıyla, 49,4 nGy h_1 ve 0,06 mSv y1 olarak değerlendirilmiştir.

Analiz edilen içme suyu örneklerinden toplam alfa/beta aktivite derişimleri sınır değerin üzerinde olanlar ileri radyoaktivite analizlerine tabi tutulmuş ve bu örneklere ait hesaplanan Toplam Gösterge Dozu (TGD) değerlerinin sınır değerin altında olduğu tespit edilmiştir.

Analiz edilen gıda örneklerindeki 238U, 232Th ve 226Ra aktivite derişimleri, ölçülebilir en düşük aktivite (ÖEA) değerinden daha düşüktür. Yedi kategorideki gıda örneklerinde ölçülen ortalama 40K aktivite derişim değeri 129,8±11,3 Bq kg-1 iken 137Cs aktivite derişim değeri, mantar ve fındık

2

Page 23: Gümüşhanede radyasyon

örneklerinin dışında, ÖEA değerinin altındadır. Süt örneklerinde ölçülen 137Cs ve 90Sr radyonüklitlerinin ortalama aktivite derişimleri ise 0,61 Bq L1 ve 0,05 Bq L1'dir. Bu değerler, 1986 yılında meydana gelen Çernobil Nükleer Santrali kazası nedeniyle Avrupa Birliği tarafından 737/90/EC sayılı Konsey Yönetmeliği esas alınarak radyasyon kontrolüne tabi tutulan gıdalar için belirlenen sınır değerlerinden çok düşüktür. Analiz edilen gıdalardaki mevcut 40K, 137Cs ve 90Sr radyonüklitinden yayınlanan radyasyonun sebep olduğu iç ışınlanmadan kaynaklanan toplam yıllık doz 164,4 |aSv olarak değerlendirilmiştir.

Türkiye genelinde konutlarda ölçülen radon gazı aktivite derişim değerleri 400 Bq m3 değerinin altındadır.

Havada soğurulan gama doz hızı, özellikle sınır illerimizde kurulu olan radyasyon Erken Uyarı Sistemi Ağı (RESA) istasyonları ile izlenmektedir. 2008 yılına ait veriler değerlendirildiğinde, doz hızı değerlerinde herhangi bir artış gözlenmemiştir.

Türkiye'deki çevresel radyasyonun izlenmesi programı kapsamında 2008 yılı içinde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi sonucunda insan sağlığını ve çevreyi radyolojik açıdan olumsuz yönde etkileyecek herhangi bir durum tespit edilmemiştir.

3

Page 24: Gümüşhanede radyasyon

2. MALZEME ve YÖNTEM

Çevre radyoaktivitesinin izlenmesine yönelik olarak 2008 yılı içinde, TAEK tarafından rutin veya talep durumunda yapılan analizlerin yanı sıra Çevre ve Orman Bakanlığı ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile imzalanan iş birliği protokolleri kapsamında 81 ilimizden gönderilen gıda, toprak ve su örneklerindeki radyoaktivite seviyelerinin tespitine yönelik analizler gerçekleştirilmiştir.

Ölçme ve analiz işlemleri ÇNAEM ve SANAEM laboratuvarlarında gerçekleştirilen örnekler, ilgili spektrometre ve sayım sistemlerinde ölçüm işlemlerine hazır duruma getirmek amacıyla öğütme, kurutma, buharlaştırma, çöktürme, kül etme, tartma, vb. örnek hazırlama süreçlerinden geçirilmiş, 226Ra ve ürün çekirdeği olan 222Rn arasındaki kalıcı dengeyi sağlamak amacıyla sızdırmaz bir kapta 3-4 hafta bekletilmiştir.

Her bir örnekteki 238U, 226Ra, 232Th, 40K, 137Cs ve 134Cs aktivite derişimleri bağıl verimleri %10, %50 ve %110 olan yüksek saflıktaki germanyum (HPGe) dedektöründen ve ilgili elektronik donanımdan oluşan gama spektrometreleri (Resim 1), içme suları ve gıda örneklerindeki 3H ve 90Sr aktivite derişimleri Sıvı Sintilasyon Spektrometresi (LSC) (Resim 2) ve 238-239+24oPu v e 241 A m aktivite derişimleri PIPS dedektörlü alfa spektrometresi (Resim 3) ve toplam alfa/beta aktivite derişimleri ise alfa/ beta sayım sistemi (Resim 4) kullanılarak ölçülmüştür.

4

Page 25: Gümüşhanede radyasyon

Resim 1. Gama Sayım Sistemi Resim 2. Toplam Alfa-Beta Sayım Sistemi

Resim 3. Alfa Sayım Sistemi Resim 4. Düşük Zemin Sayımlı Sıvı Sintilasyon Spektrometresi

5

Page 26: Gümüşhanede radyasyon

3. ÖLÇME SONUÇLARI ve DEĞERLENDİRME

3.1 Gıda ve Süt Örneklerindeki Radyoaktivite ve Yıllık Etkin Doz

Gıda maddelerindeki radyoaktivitenin belirlenmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik örnek toplama programı dâhilinde 2008 yılı içinde ülkemizin bütün yörelerinden üretim kapasitesi ve ülke çapındaki sevkiyatı ile tüketim miktarları dikkate alınarak, yeşil sebze, köklü sebze, meyve, bakliyat, tahıl, kuruyemiş ve baharat, hayvansal ve süt ürünlerinden oluşan sekiz kategoride örnek toplanmıştır.

Analiz edilen gıda örneklerindeki 238U, 232Th ve 226Ra aktivite derişimleri, ölçülebilir en düşük aktivite (ÖEA) değerinden daha düşüktür. Sekiz kategorideki gıda örneklerinde ölçülen 40K aktivite derişim değeri 5,9±0,6 Bq kg1 ile 1030,6±94,2 Bq kg1 arasında değişmekte iken ortalama aktivite derişim değeri 129,8±11,3 Bq kg1

olarak ölçülmüştür. Gıda örneklerinde ölçülen 137Cs aktivite derişim değeri, mantar(6,8±4,2Bq kg1) ve fındık (2,1 ±1,3Bq kg1) örneklerinin dışında, ölçülebilir en düşük aktivite (ÖEA) değerinin altındadır.

Süt, herhangi bir nükleer ve/veya radyolojik kaza sonrasında radyoaktivite bulaşmış otların hayvanlar tarafından tüketilmesi ve radyoaktivitenin kolayca süte geçmesi nedeniyle izleme açısından en önemli gıda maddelerinden birisidir. Çeşitli illerimizden temin edilen süt örneklerinde ölçülen 40K aktivite derişim değeri 22,9±5,1 Bq L 1 ile 271,4±24,8 Bq L 1 arasında değişmekte iken ortalama aktivite derişim değeri 61,7±7,9 Bq L 1 olarak ölçülmüştür. Gıda ve süt örneklerinde ölçülen 40K radyonüklitinin ortalama aktivite derişim değerleri Şekil 1'de karşılaştırmıştır. Şekil 1'den de görülebileceği gibi 40K aktivite derişim değerinin en büyük ortalama değeri (803,6±35,3 Bq kg-1), baharat ve kuruyemiş kategorisindeki kırmızı pul biber örneğinde ölçülmüş iken en düşük ortalama değeri (34,6±7,9 Bq kg-1), tahıl kategorisindeki pirinç örneğinde ölçülmüştür. Süt örneklerinde ölçülen 137Cs ortalama aktivite derişim değerleri, ÖEA (1,2 Bq L1) ile 1,6±0,9 Bq L 1 aralığında

6

Page 27: Gümüşhanede radyasyon

değişmekte iken 90Sr ortalama aktivite derişim değeri ÖEA (0,01 Bq L1) ile 0,31 ±0,03 Bq L1 aralığında değişmektedir.

Gıda ve süt örneklerinde ölçülen 137Cs radyonüklitinin ortalama aktivite derişimi, 1986 yılında meydana gelen Çernobil Nükleer Santrali kazası nedeniyle Avrupa Birliği tarafından yayımlanan 737/90/EC sayılı Konsey Yönetmeliği esas alınarak radyasyon kontrolüne tabi tutulan gıdalar kapsamında, gıdalar için 600 Bq kg1, süt ürünleri için 370 Bq L1 olarak belirlenen sınır değerlerinden çok düşüktür.

Gıdalarda mevcut olan radyonüklitlerin (40K, 137Cs ve 90Sr) sebep olduğu iç ışınlanmadan kaynaklanan yıllık etkin dozun hesaplanması, insan sağlığına yönelik olarak muhtemel radyolojik riskin değerlendirilmesi açısından önemlidir. Yetişkin bir bireyin doğal yollarla aldığı yıllık etkin doz içindeki gıda tüketiminden gelen katkı, gıdalarda ölçülen radyonüklitin aktivite derişimi, etkin doz dönüşüm faktörü ve yetişkin bireyin bir yıl içinde ortalama olarak tükettiği gıda miktarı [2] dikkate alınarak hesaplanmıştır. Yetişkin bireyler için doz dönüşüm faktörü olarak 40K için 6,2x109 Sv B q \ 137Cs için 1,3x108 Sv Bq1 ve 90Sr için 2,8x108 Sv Bq1 değerleri kullanılmıştır [3]. Sekiz gıda kategorisindeki ürünlerin tüketilmesinden kaynaklanan yıllık etkin dozun ortalama ve aralık değerleri Tablo 1'de verilmiştir. Tüketilen gıdalardaki mevcut 40K, 137Cs ve 90Sr radyonüklitinden yayınlanan radyasyonun sebep olduğu iç ışınlanmadan kaynaklanan toplam yıllık doz 164,4 |aSv olarak değerlendirilmiştir. Sekiz kategorideki gıda ürünlerinde ölçülen 40K radyonüklitinden kaynaklanan ortalama yıllık etkin doz Şekil 2'de, 137Cs ve 90Sr radyonüklitinden kaynaklanan ortalama yıllık etkin doz değerleri Şekil 3'te verilmiştir. 40K radyonüklitinin toplam yıllık doza katkısı %98,8 iken 137Cs ve 90Sr radyonüklitinin toplam yıllık doza katkısı %1,2 dir.

7

Page 28: Gümüşhanede radyasyon

• T

ahil

• Y

e§il

seb

ze

l

o o o o o\ oo

• K

okli

i seb

ze

700

-

• B

akli

yat

• M

eyve

600

-

• K

uruy

emi§

ve

baha

rat

1

500

-•

Hay

van

sal

xiri

inle

r

• Si

lt

1

1

1

1

1

o o o o o o • * m <N

IZ

1 1

IZZ 1

_TOS

[ 3Api]̂ [ r js iziuur^

"Fa

[ TSTJSTJ dsiuy

[jppxnj jsqiq jnd TZTUUT^

r zndiF>[

Ztl]^[

| LUJAS/

1 1

1

1 1

1=

1

IZ

100

" UB0UBdj35[3§

[ SSJBJBJ

" BireqBq

5[BUBdSI f S3JBUI0Q [ JBJTOJ\[

[ABpSng r JIST]/\[

" 5[3UI5[a

2

erle

ri

CD Q

b

e D

erif

i

'>

<

in

Ort

alar

ric

.s= ^ 12

ady

ot

rr r CD •£

o CD

•kle

rind

c

o

CD

> CD T3 H

Sek

iM.

( S 5 J / b g ) TUIT^USp SJTATP^B B U I B j e j i Q

Page 29: Gümüşhanede radyasyon

Tablo 1. Gıda Ürünlerinin Tüketilmesinden Kaynaklanan Yıllık Etkin Dozun Ortalama ve Aralık (En Küçük-En Büyük) Değerleri

Gıda Kategorisi

Yeşil Sebze

Mantar

Domates

Ispanak

Lahana

Köklü Sebze

Soğan

Patates

Havuç

Şeker Pancarı

Meyve

Zeytin

Muz

Elma

Karpuz

Portakal

Bakliyat

Mercimek

Tahıl

Ekmek

Pirinç

Mısır

Buğday

Kuruyemiş ve Baharat

Kekik

Kırmızı Pul Biber

Fındık

Antep Fıstığı

Hayvansal Ürünler

Bal

Balık

Kanatlı Eti

Kırmızı Et

Midye

Tavuk Yumurtası

Süt ve Süt Ürünleri

Süt

Peynir

Yıllık Etkin Doz (mSv) 4°K

Aralık

0,14-0,39

27,23-42,68

1,62-3,23

1,65-7,20

93,58-139,39

22,89-52,57

1,78-2,53

3,95-8,35

5,66-12,39

6,65-9,04

11,82-19,01

21,30-27,16

5,73-6,92

14,96-18,80

10,29-587,98

1,66-0,38

4,66-9,55

65,58-215,80

0,10-0,19

0,68-0,74

0,75-1,13

1,28-9,58

0,07-1,10

3,44-5,34

2,98-6,96

6,83-37,69

0,001-0,024

2,48-5,21

4,25-50,42

0,26-6,25

Ort±SH

0,22±0,06

36,88±3,37

2,13±0,38

4,02±0,86

116,48±22,90

35,97±4,08

2,16±0,37

5,51 ±0,72

9,52±2,01

7,85±1,20

14,11±1,65

23,25±1,95

6,44±0,36

16,88±1,11

82,74±19,80

1,26±2,41

7,12±1,12

142,31 ±25,41

0,14±0,03

0,71 ±0,03

0,91 ±0,07

4,09±2,75

0,52±0,25

4,44±0,29

4,97±1,99

14,66±1,56

0,006±0,004

3,78±0,57

11,47+1,46

1,78±1,12

137Cs

Aralık

0,0004-0,0469

0,09-0,71

0,003-0,009

0,009-0,090

0,55-2,74

0,03-1,15

0,007-0,010

0,013-0,064

0,04-0,14

0,007-0,014

0,07-0,47

0,20-2,83

0,02-0,07

0,13-0,021

0,14-5,46

0,05-0,21

0,03-0,20

0,25-2,51

0,0009-0,0013

0,0004-0,0019

0,004-0,076

0,0020-0,0078

0,003-0,021

0,03-0,15

0,015-0,017

0,03-0,29

0,00002-0,00151

0,05-0,14

0,02-0,93

0,009-0,061

Ort±SH

0,0146±0,0108

0,26±0,15

0,006±0,002

0,040±0,011

1,65±1,10

0,26±0,16

0,009±0,002

0,026±0,008

0,11±0,03

0,011 ±0,004

0,18±0,10

1,55±0,76

0,04±0,01

0,018±0,002

1,07±0,23

0,12±0,05

0,10±0,04

0,65±0,31

0,0011 ±0,0001

0,0011 ±0,0007

0,019±0,011

0,0046±0,0017

0,010±0,004

0,07±0,02

0,016±0,001

0,12±0,02

0,00035±0,00029

0,10±0,02

0,24±0,05

0,031±0,011

9

Page 30: Gümüşhanede radyasyon

Şekil 2. Gıda ve Süt Örneklerinde Ölçülen 40K Radyonu ki itinden Kaynaklanan Ortalama Yıllık Etkin Doz Değerleri

Şekil 3. Gıda ve Süt Örneklerinde Ölçülen 137Cs ve 90Sr Radyonüklitlerinden Kaynaklanan Ortalama Yıllık Etkin Doz Değerleri

10

Page 31: Gümüşhanede radyasyon

3.2 Çevre Örnekleri

3.2.1 Toprak Örneklerindeki Radyoaktivite ve Yıllık Etkin Doz

Toprakta doğal olarak var olan ve bölgeden bölgeye değişiklik gösteren yer kabuğu kökenli 226Ra(238U), 232Th ve 40K radyonüklitlerden yayınlanan gama ışınları, dış ortamdaki ışınlanmanın temel kaynağını oluşturmaktadır. Bu sebeple topraktaki radyonüklitlerin derişimlerinin bilinmesi, bireylerin doğal yollarla aldıkları radyasyon dozu içindeki topraktan gelen katkının hesaplanması ve doğal radyasyon seviyesindeki önemli değişikliklerin tespit edilmesi açısından önemlidir.

Yüzey toprağı örneklerindeki 226Ra, 232Th, 40K, 137Cs ve 134Cs radyonüklitlerinin aktivite derişimleri gama spektrometrik yöntem ile ölçülmüştür. Toprak örneklerinde 134Cs radyonükliti gözlenmemiştir.

Analiz edilen toprak örneklerindeki doğal radyonüklitlerin aktivite derişimleri 232Th için Şekil 4'de, 226Ra için Şekil 5'te, 40K için Şekil 6'da ve 137Cs için Şekil 7'de harita üzerinde verilmiştir.

Analiz edilen toprak örneklerindeki 226Ra, 232Th, 40K ve 137Cs doğal radyonüklitlerin aktivite derişimleri, sırasıyla 2,5±0,8-87,2±18,0 Bq kg1 (ortalama: 26,0±0,9 Bq kg1), 2,7±0,2-158,2±14,6 Bq kg1 (ortalama: 31,6±1,2 Bq kg1), 37,4±14,0-1603,2±144,9 Bq kg1 (ortalama: 438,5±13,5 Bq kg1) ve 0,1±0,01-156,2±31,9 Bq kg1 (105±1,0) Bq kg1 aralığında değişmektedir. UNSCEAR (2000) raporunda, yüzey toprağındaki 226Ra, 232Th ve 40K aktivite derişimlerinin nüfus ağırlıklı dünya ortalama değerleri sırasıyla, 32 Bq kg1 , 45 Bq kg1 ve 420 Bq kg1 olarak verilmiştir [1]. Toprak örneklerindeki 226Ra ve 232Th radyonüklitinin ortalama aktivite derişimleri, yeryüzü toprağı ortalamasından daha düşük iken 40K radyonüklitinin ortalama aktivite derişimi biraz daha yüksektir.

11

Page 32: Gümüşhanede radyasyon

Ölçek (Bq/kg)

0,0 - 10,0

10,0- 30,0

30,0-50,0

50,0-74,0

Şekil 4. İllere Göre Toprakta Ortalama 232Th Aktivite Derişimi Dağılımı (Bq kg-1

40,0 -67,0

Şekil 5. İllere Göre Toprakta Ortalama 226Ra Aktivite Derişimi Dağılımı (Bq kg1)

12

Page 33: Gümüşhanede radyasyon

Ölçek (Bq/kg) 0J0 - 150,0

| 150,0 -350,0 j 350,0 - 550,0 I 550,0 - 1050p

Şekil 6. İllere Göre Toprakta Ortalama 40K Aktivite Derişimi Dağılımı (Bq kg-

Ölçek (Bq/kg) 0,0 -10,0

| 10,0 -20,0

20,0 -40,0

| 40,0 -60,0

| 60,0 -90,0

| 90,0-120,0

• 120,0-260,0

Şekil 7. İllere Göre Toprakta Ortalama 137Cs Aktivite Derişimi Dağılımı (Bq kg"

13

Page 34: Gümüşhanede radyasyon

Her bir coğrafi bölgeye ait toprak örneklerindeki radyonüklitlerin ortalama aktivite derişim değerleri ile yer kabuğundaki ortalama aktivite derişimlerinin karşılaştırılması Şekil 8'de gösterilmektedir.

Şekil 8. Analiz Edilen Toprak Örneklerinde Ölçülen Doğal Radyonüklitlerin Ortalama Aktivite Derişim Değerleri İle Yer Kabuğundaki Ortalama Aktivite Derişimlerinin Karşılaştırılması

Topraktaki doğal radyonüklitlerden yayınlanan gama ışınlarının sebep olduğu dış ortamdaki ışınlanmadan kaynaklanan ve yerden 1 metre yükseklikte havada soğurulan gama doz hızı, analiz edilen toprak örneklerindeki radyonüklitlerin aktivite derişim değerleri ve (uranyum serisi için 0,462 nGy hVBq kg1, toryum serisi için 0,604 nGy h1/ Bq kg1 ve 40K için 0,0417 nGy h1/Bq kg1) doz dönüşüm faktörleri dikkate alınarak değerlendirilmiştir [1]. Topraktan kaynaklanan etkin doz hızı, bireylerin zamanının %20'sini dış ortamda geçirdiği kabul edilerek ve doz dönüşüm kat sayısı yetişkin birey için 0,7 Sv Gy~1

alınarak hesaplanmıştır. Soğurulan gama doz hızının ve etkin doz hızının ortalaması sırasıyla, 49,4±26,0 nGy h_1 ve 0,06±0,03 mSv y1

olarak değerlendirilmiştir. UNSCEAR (2000) raporunda, topraktaki radyonüklitlerden kaynaklanan ve dış ortamda yerden 1 metre yükseklikte havada soğurulan gama doz hızı ve etkin doz hızının nüfus ağırlıklı ortalaması 60 nGy h1 ve 0,07 mSv y1olarak verilmiştir [1].

14

Page 35: Gümüşhanede radyasyon

3.2.2 İçme suyu örneklerinde radyoaktivite

Uranyum ve toryum doğal radyoaktif serisindeki radyonüklitler ve radyoaktif potasyum, özellikle yer altı suları olmak üzere sulardaki doğal radyoaktivitenin temel kaynağıdır. Bu radyonüklitlerin aktivite derişimleri normal değerin üzerinde olduğunda, yer altı sularından beslenen kaynaklardan dağıtılan içme ve kullanma suları insanların maruz kaldığı radyasyon dozunu arttırabilir.

Bu kısımda, 2008 yılına ait içme suyu örneklerindeki radyoaktivite analiz sonuçları sunulmaktadır. İçme sularındaki radyoaktivite analizlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 17/02/2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik'te verilen içme suyuna ilişkin radyolojik parametreler dikkate alınmıştır [4].

Analiz edilen içme suyu örneklerindeki toplam alfa/beta ve trityum aktivite derişimlerinin aralık değerleri Tablo 2'de verilmektedir. 2008 yılına ait su örneklerinde, toplam alfa/beta aktivite değerleri sınır değerin üzerinde ölçülen örnekler ileri analize tabi tutulmuş ve bu örneklere ait hesaplanan TGD değerlerinin sınır değerin altında olduğu tespit edilmiştir.

Tablo 2. İçme Suyu Örneklerinde Toplam Alfa, Toplam Beta ve Trityum Aktivite Derişimlerinin Aralık (En Küçük-En Büyük) Değerleri

Coğrafi Bölge

Marmara

Karadeniz

Akdeniz

Ege

iç Anadolu

Doğu Anadolu

G.Doğu Anadolu

Aktive derişimi (Bq L1)

Aralık

Toplam Alfa

0,008±0,001-0,582±0,023

0,007±0,001-0,529±0,097

0,008±0,001 -0,174±0,064

0,008±0,001-0,287±0,02

0,031±0,013-0,593±0,11

0,015±0,001-0,225±0,056

0,035±0,011-0,202±0,041

Toplam Beta

0,008±0,001-0,908±0,064

0,003±0,002-0,91 ±0,006

0,013±0,001-0,291 ±0,002

0,012±0,001 -0,387±0,027

0,018±0,006-0,934±0,118

0,008±0,004-1,745±0,09

0,026±0,009-1,161 ±0,049

3H

<ÖEA*-6,1±1,91

<ÖEA-8,39±2,12

<ÖEA-9,54±2,23

<ÖEA-3,38±2,7

<ÖEA-5,27±1,99

<ÖEA-12,73±1,38

<ÖEA-6,49±1,94

* ÖEA, Ölçülebilir En düşük Aktivite: 2,40 Bq L1

il bazında toplam alfa aktivite derişimi değerleri Şekil 9'da, toplam beta aktivite derişimi değerleri Şekil 10'da harita üzerinde gösterilmektedir.

15

Page 36: Gümüşhanede radyasyon

Şekil 9. İllere Göre İçme Sularında Ortalama Toplam Alfa Aktivitesi Derişimi Dağılımı (Bq L1)

Ölçek (Bq/L)

7J 0,00-0,04 B 0,04-0,10

^ B : i • o,ı= • 0,15-0,35

Şekil 10. İllere Göre İçme Sularında Ortalama Toplam Beta Aktivitesi Derişimi Dağılımı (Bq L~1)

16

Page 37: Gümüşhanede radyasyon

3.3 Konutlarda Radon Aktivite Derişiminin Ölçülmesi

Yer kabuğu kökenli malzemelerde (kaya, toprak, mermer, granit, tuğla, vb.) ve suda doğal olarak mevcut bulunan uranyumun bozunum ürünü olan 226Ra radyoaktif bozunumu sonucunda oluşan radon (222Rn) gazının ve havada bulunabilen kısa yarı ömürlü bozunum ürünlerinin (218Po, 214Pb, 214Bi ve 214Po) solunum yoluyla vücuda alınması iç ışınlanmaya yol açmaktadır. Doğal kaynaklardan alınan dozun en önemli bileşeni, radon gazı ve onun kısa yarı ömürlü bozunma ürünleridir. Bu yolla maruz kalınan radyasyon ortalama yıllık dozu 1,4 mSv dir [1 ].

Radonun en önemli kaynağı, bina temelindeki kaya, toprak ve binaların yapımında kullanılan yer kabuğu kökenli yapı malzemeleri olduğundan, bu tür malzemelerdeki 226Ra miktarı, binanın izolasyon niteliği, binadaki havalandırma kapasitesi, iklim koşulları, iç-dış hava sıcaklık ve basınç farkı gibi faktörler binalardaki radon miktarını etkilemektedir. Kapalı ortamlarda radon gazı derişiminin kontrolü amacıyla, 24/03/2000 tarihli ve 23999 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği"nde mevcut binalarda azami radon derişimi 400 Bq/ m3 ile sınırlandırılmıştır. Avrupa Birliği, radon derişimine ilişkin sınır değerleri, eski binalarda 400 Bq/m3, yeni binalarda ise 200 Bq/m3

olarak belirlemiştir. Sınır değerlerin aşılması hâlinde radon derişiminin, bir dizi basit tedbirlerle (yapı malzemelerinin radyoaktivite açısından kontrolü, binaların özellikle bodrum ve zemin katlarının sızıntıya imkân vermeyecek şekilde izole edilmesi, çatlakların kapatılması, havalandırma, vb.) en aza indirilebilmesi mümkün olabilmektedir.

Bireylerin ortalama olarak zamanlarının %80'ini kapalı ortamlarda geçirdikleri dikkate alındığında, maruz kalınacak radon dozunun en aza indirilmesine yönelik gerekli önlemlerin alınabilmesi için binalardaki radon derişiminin bilinmesi büyük önem arz etmektedir. "Evlerde radon projesi" kapsamında 1984 yılında Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından başlatılan kapalı ortamlarda radon derişimlerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar sonucu oluşturulan konutlardaki radon aktivite derişim haritası Şekil 11'de verilmektedir. Konutlardaki radon gazı aktivite derişimi pasif CR-39 iz dedektörleri kullanılarak ölçülmüştür. Çalışma sonucu elde edilen evlerdeki radon konsantrasyon değerleri Türkiye'de izin verilen radon konsantrasyon değeri olan 400 Bq/m3 değerinin oldukça altındadır [6].

17

Page 38: Gümüşhanede radyasyon

(D >CJ) <D Q

(D O

N es c O

73 (C

ÛC c

o 73

C O

18

Page 39: Gümüşhanede radyasyon

3.4 Gezici Radyasyon Ölçüm Sistemi İle Doğal Radyasyonun Ölçülmesi

Doğal radyasyonun gezici radyasyon ölçüm sistemi ile belirlenmesi çalışmalarında, geniş alanlarda mevcut olabilen veya olabilecek gama yayan radyoaktif kaynakların hızlı algılanması ve yerinin belirlenmesine yönelik olarak geliştirilmiş olan radyasyon ölçüm sistemi (FHT1376) kullanılmıştır. Yüksek hacimli (5 L) ve yüksek duyarlılıklı plastik gama radyasyon dedektörü ve coğrafi konumlandırma sisteminden (GPS) oluşan cihaz, doğal ve yapay gama radyasyonunu çok hızlı ayırt edebilme ve bilgisayar kontrollü olarak yer ve zaman verileri ile birlikte radyasyonu sürekli olarak kayıt edebilme kapasitesine sahiptir. Mobisys ölçüm sistemi ile ölçüm yapılan güzergâh Şekil 12'de harita üzerinde gösterilmiştir.

Resim 5. Gezici Radyasyon Ölçüm Sistemi ve Aracı

19

Page 40: Gümüşhanede radyasyon

20

Page 41: Gümüşhanede radyasyon

3.5 Radyasyon Erken Uyarı Sistemi Ağı Ölçümleri

Çernobil Nükleer Santrali kazasından sonra, nükleer reaktörlerde olabilecek tehlikelerin erken haber alınabilmesi için uygun yerlerde ölçüm istasyonlarının kurulması yönünde tüm dünyada yoğun bir çalışma başlamıştır.

Ülkemizin potansiyel nükleer tehlikelere karşı önceden hazırlıklı olması yönündeki esaslar doğrultusunda, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından, 1986 yılından başlamak üzere, Radyasyon Erken Uyarı Sistemi Ağı (RESA) adı verilen bir sistem kurulması çalışmalarına başlanmıştır. Ülkemizi etkileyebilecek düzeyde radyasyon sızıntısı olması durumunda uyarı verecek olan sistem; havadaki gama radyasyon düzeyindeki artışın algılanması esasına dayanır.

Resim 6. RESA İstasyonu

Bu kapsamda, meteorolojik şartlar göz önüne alınarak, özellikle sınırlarımız çevresinde ölçüm istasyonları kurulması yönüne gidilmiştir, istasyonlarda, gama radyasyon doz hızı ölçümleri yapılması amacıyla, Geiger-Müller dedektörü kullanan portatif radyasyon ölçüm cihazları yerleştirilmiştir. 2008 yılı itibariyle, Türkiye sathında 95 istasyonun kurulumu tamamlanmıştır. Sistem 24 saat kesintisiz çalışmakta, alarm durumunda TAEK'e otomatik olarak uyarı gönderilmektedir. Otomatik istasyonların tüm parametreleri TAEK'ten kontrol edilmekte, istenildiği anda istasyonlara ulaşılabilmektedir.

2008 yılında ölçülen hava doz hızı değerlerinin ortalamaları Şekil 13'te, RESA sistemine ait 95 istasyonun konumları ise Şekil 14'de verilmiştir.

21

Page 42: Gümüşhanede radyasyon

r î w ı n o N O Z

I ' N O Z S V ^ I ı ovcraptaı l 3VfraıS

ı SVAIS I JONIS r™ |"NT1SJWS l_VAHVXVS I azra ı 'ncrao

aaoiN I vıocm ı'masvvi IVAIVTVFJ I VANCOt I n a s v c r a r a ı~raasAwt ı_nN0Jwısvx I SÜV3 |~NWJV>IV5t

ı S v ü v r r a l ÜIHZI ı ' ı naNvı s ı ı a a i ı l >naoı I ' A V I V H ı"ıavxxvH ı aNVHSnHno l Nnsajııo ı ' ja iNvızvo ı «HaSrasa l o ızvaa ı ' amnaa füDivaavAia ı nz iNaa I 3 T V X X V N V İ ı" m e r a n a ı n a o a

s r ı ı ı a ı" .ranaAva ı N v r a v a ı j n s a m v a I NIOAV I ' N I A I H V I NVHvaav I VATVINV l~VHVXNV |"VASVJW ı raov ı NVFJVAıOV I'VNVOV

(iJ/Agu) IZIH ZOQ BUIBJBUO

22

Page 43: Gümüşhanede radyasyon

lîl l î f î j

>CJ)

<

3 ti)

c (D

LÛ c O 5^ tn

« (D

C/>«

23

Page 44: Gümüşhanede radyasyon

4. SONUÇ

Çevre radyoaktivitesinin izlenmesi programı kapsamında, 2008 yılı içinde çevre ve gıda örneklerindeki doğal ve yapay radyoaktivite izlenmiştir. Ülkemizin farklı bölgelerinden temin edilen sekiz kategoride 30 çeşit gıda örneğindeki 238U, 232Th ve 226Ra radyonüklitlerinin aktivite derişimlerinin, ölçülebilir en düşük aktivite değerlerinin altında olduğu bulunmuş iken çok düşük seviyede de olsa birkaç gıda ve süt örneklerinde 137Cs ve 90Sr yapay radyonükliti gözlenmiştir. İnsanımızın doğal yollarla aldığı yıllık doza, gıda tüketiminden kaynaklanan katkının (164,4 |aSv) düşük seviyede olduğu, bu katkının en büyük kısmının, 40K doğal radyonüklitinden ileri geldiği değerlendirilmiştir.

Topraktaki radyoaktivitenin sebep olduğu dış ışınlanmadan kaynaklanan soğurulan gama doz hızı (49,4 nGy h1) ile yıllık etkin dozun (0,06 mSv) yeryüzündeki doğal radyonüklitlerden kaynaklanan ortalama doz değerleri ile aynı düzeyde olduğu değerlendirilmiştir.

Toplam alfa/beta radyoaktivitesi için analize tabi tutulan içme suyu örneklerinin, içme suyu kalitesine ilişkin radyoaktivite değerleri açısından ilgili ulusal ve AB standartları ile uyumlu olduğu görülmüştür.

95 RESA istasyonunun tamamında, ölçülen gama doz hızlarında herhangi bir artış gözlenmemiştir.

24

Page 45: Gümüşhanede radyasyon

5. KAYNAKQA

1- UNSCEAR, 2000. Sources and effects of ionizing radiation. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, United Nations Publication, New York, USA.

2- Turkiye istatistik Kurumu, internet sayfasi (http://www.tuik.gov.tr)

3- International Commission on Radiological Protection. Age Dependent Doses to Members of the Public from Intake of Radionuclides. Part 5. Compilation of Ingestion And Inhalation Dose Coefficients. Annals of the ICRP, Publ. No. 72. Oxford (1996).

4- insani Tuketim Amach Sular Hakkmdaki Yonetmelik, 07/02/2005 tarihli ve 25730 sayih Resmi Gazete.

5- Guidelines for Drinking-water Quality, Third Edition, Volume 1, Recommendations, World Health Organization 2006, ISBN 92 4 154696 4.

6- Radyasyon Guvenligi Yonetmeligi, 24/03/2000 tarihli ve 23999 sayili Resmi Gazete.

25

Page 46: Gümüşhanede radyasyon
Page 47: Gümüşhanede radyasyon

TAEK YAYIN BİLGİ FORMU Rapor Bilgileri 1.Yayın Yılı/No

2010/6 2.Rapor Başlığı

TÜRKİYE'DEKİ ÇEVRE RADYOAKTİVİTESİNİN İZLENMESİ, 2008

3.Yayın Kurulu Tarih (Gün/Ay/Yıl)-No 19.02.2010-1-2

4. Yazarlar

Dr. ismail KARIKAN Dr. Tonguç ÖZDEMİR

Bilgi YÜCEL Feridun OĞUZ

Doç. Dr. Şeref TURHAN Zafer KOÇ

5-Yayın Türü

Teknik Rapor

6. Çalışmayı Yapan Birimler

TAEK, Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesi, Çevre Güvenliği Şubesi

7. Destekleyen veya Ortak Çalışılan Kuruluşlar

8. Özet

Bu raporda, çevre radyoaktivitesinin izlenmesi programı kapsamında, Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinden 2008 yi lı nda temin edilen çevre ve gıda örneklerindeki doğal ve yapay radyonüklitlerin aktivite derişimleri, toplam alfa/beta aktivite derişim sonuçları, konutlarda ölçülen radon gazı aktivite derişim değerleri, gezici radyasyon ölçüm sistemi ile elde edilen veriler ve dış ortamda (havada) ölçülen radyasyon doz hızı sonuçları sunulmuştur. Analiz edilen toprak örneklerindeki 226Ra, 232Th ve 40K doğal radyonüklitlerinin aktivite derişimlerinin ortalama değerleri sırasıyla, 26,0±0,9 Bq kg1, 31,6±1,2 Bq kg-1 ve 438,5±13,5 Bq kg-1 bulunmuş iken, fisyon ürünü olan 137Cs radyonüklitinin aktivite derişiminin ortalama değeri ise 10,5±1,0 Bq kg-1 olarak bulunmuştur. Topraktaki doğal radyonüklitlerin sebep olduğu dış ışınlanmadan kaynaklanan soğurulan gama doz hızı ve etkin doz hızının ortalaması, sırasıyla, 49,4 nGy İv1 ve 0,06 mSv y1 olarak değerlendirilmiştir. Analiz edilen içme suyu örneklerinden toplam alfa/beta aktivite derişimleri sınır değerin üzerinde ölçülen örnekler ileri radyoaktivite analizlerine tabi tutulmuş ve bu örneklere ait hesaplanan Toplam Gösterge Dozu değerlerinin sınır değerin altında olduğu tespit edilmiştir. Analiz edilen gıda örneklerindeki 23BU, 232Th ve 226Ra aktivite derişimleri, ölçülebilir en düşük aktivite (ÖEA) değerinden daha düşük iken 134Cs radyonükliti gözlenmemiştir. Yedi kategorideki gıda örneklerinde ölçülen ortalama 40K aktivite derişim değeri 129,8±11,3 Bq kg-1 iken 137Cs aktivite derişim değeri, mantar ve fındık örneklerinin dışı nda, ÖEA değerinin akındadır. Süt örneklerinde ölçülen 137Cs ve 90Sr radyonüklitlerinin ortalama aktivite derişimleri ise 0,61 Bq L_1 ve 0,05 Bq L1'dir. Bu değerler, 1986 yılın'da meydana gelen Çernobil Nükleer Santrali kazası nedeniyle Avrupa Birliği tarafından 737/90/ EC sayılı Konsey Yönetmeliği esas alınarak radyasyon kontrolüne tabi tutulan gıdalar için belirlenen sınır değerlerinden çok düşüktür. Analiz edilen gıdalardaki mevcut 40K, 137Cs ve 90Sr radyonüklitinden yayınlanan radyasyonun sebep olduğu iç ışınlanmadan kaynaklanan toplam yıllık doz 164,4 nSv olarak değerlendirilmiştir. Türkiye genelinde konutlarda ölçülen radon gazı aktivite derişim değerleri 400 Bq m3 değerinin altındadır. Havada soğurulan gama doz hızı, özellikle sınır illerimizde kurulu olan Radyasyon Erken Uyarı Sistemi Ağı (RESA) istasyonları ile izlenmektedir. Türkiye'deki çevresel radyasyonun izlenmesi programı kapsamında 2008 yılı içinde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi sonucunda insan sağlığını ve çevreyi radyolojik açıdan olumsuz yönde etkileyecek herhangi bir durum tespit edilmemiştir.

9. Anahtar Kelimeler

Çevresel radyoaktivite, ^ R a , 232Th, 40K, 137Cs, 90Sr, Gama doz hızı, Etkin doz Tasnif Dışı

10. Gizlilik Derecesi

GİZLİLİK DERECELERİ

TASNİF DIŞI (UNCLASSIFIED): içerdiği konu itibarıyla, gizlilik dereceli bilgi taşımayan, ancak devlet hizmetiyle ilgili bilgileri içeren evrak, belge ve mesajlara verilen en düşük gizlilik derecesidir.

HİZMETE ÖZEL (RESTRICTED): içerdiği konu itibarıyla, gizlilik dereceli konular dışında olan, ancak güvenlik işlemine ihtiyaç gösteren ve devlet hizmetine özel bilgileri içeren evrak, belge ve mesajlara verilen gizlilik derecesidir.

ÖZEL (CONFIDENTIAL): içerdiği konu itibarıyla, izinsiz olarak açıklandığı takdirde, milli menfaatleri olumsuz yönde etkileyecek evrak, belge ve mesajlara verilen gizlilik derecesidir.

GİZLİ (SECRET): izinsiz açıklandığı takdirde, milli güvenliği, milli prestij ve menfaatleri ciddi ve önemli bir şekilde zedeleyecek olan evrak, belge ve mesajlara verilen gizlilik derecesidir.