trajnostna urbana strategija mesta koper ... trajnostna urbana strategija mesta koper 3 delovna...

Download Trajnostna urbana strategija mesta Koper ... Trajnostna urbana strategija mesta Koper 3 Delovna skupina

Post on 07-Mar-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Trajnostna urbana strategija

  Trajnostna urbana strategija mesta

  Koper,

  Trajnostna urbana strategija mesta Koper

  Koper, februar 2016

 • Trajnostna urbana strategija mesta

  Trajnostna urbana strategija

  Izdelovalec: PS Prostor, d.o.o.

  Pristaniška 12, 6000 Koper

  Direktor: Gorazd Kobal, u.d.i.a.

  mesta Koper

  Trajnostna urbana strategija mesta Koper

  Verdijeva ulica 10, 6000 Koper

  Župan: Boris Popovič

  Koper, februar 2016

  PS Prostor, d.o.o.,

  Pristaniška 12, 6000 Koper

  Gorazd Kobal, u.d.i.a.

  2

  oper

 • Trajnostna urbana strategija mesta Koper

  3

  Delovna skupina

  Vodstvo Mestne občine Koper:

  Boris Popovič, župan Mestne občine Koper

  Peter Bolčič, podžupan Mestne občine Koper

  Alberto Scheriani, podžupan Mestne občine Koper

  Projektna skupina, Mestna občina Koper:

  Sabina Mozetič, direktorica Občinske uprave

  Georgi Bangiev, vodja Urada za okolje in prostor

  Timotej Pirjevec, vodja Urada za družbene dejavnosti

  Viljan Tončič, vodja Samostojne investicijske službe

  Erik Sarkič, vodja Urada za gospodarske javne službe in promet

  Marinka Scheriani, koordinator projekta TUS Koper

  Ostali sodelujoči, Mestna občina Koper:

  David Presl, Kabinet župana

  Maja Šviligoj Cernaz, Melita Osvaldič, Urad za nepremičnine

  Peter Donaval, Občinski inšpektorat

  Zdenko Ferletič, Igor Rakar, Urad za splošne zadeve

  Sekule Popovič, Marko Gorišek, Urad za družbene dejavnosti in razvoj

  Orjela Bordon, Vilma Milunovič, Urad za finance in računovodstvo

  Nataša Likar, Raf Klinar, Urad za gospodarske javne službe in promet

  Irena Kocjančič, Samostojna investicijska služba

  Tamara Kozlovič, Peter Žudić, Turistična organizacija Koper

  Tjaša Babič, Matjaž Marsič, Andreja Poklar, Davor Deranja, Urad za okolje in prostor

  Delovna skupina izdelovalca, PS Prostor d.o.o.:

  Gorazd Kobal, odgovorni vodja naloge

  Eva Bolčič

  Karim Kleva

  Mario Kajin

  Jure Bergoč

  Arno Rupnik

  Slavko Mezek (Regionalni razvojni center Koper), Milena Škrl Marega, vključevanje javnosti

  Zunanji sodelavci in svetovalci:

  Slavka Zupan, (K&z, Svetovanje za razvoj d.o.o.), ex-ante evalvacija

 • Trajnostna urbana strategija mesta Koper

  4

  Kazalo

  1. IZHODIŠČA .................................................................................... 8

  1.1 Trajnostna urbana strategija kot priložnost in izziv za mesto Koper in Mestno občino Koper .................................................................................... 8

  1.2 Izhodišča evropske politike regionalnega razvoja ............................ 10

  1.3 Strateška razvojna izhodišča države ................................................. 12

  1.4 Strateška razvojna izhodišča Obalno-kraške regije ......................... 15

  1.5 TUS Koper v luči razvojnih potreb mesta in strateških dokumentov Mestne občine Koper .................................................................................. 16

  2. URBANO OBMOČJE KOPER ........................................................ 19

  2.1 Zasnova in razvoj poselitvene mreže ................................................ 19

  2.2 Opredelitev urbanega območja za izvajanje trajnostne urbane strategije ...................................................................................................... 21

  3. ANALIZA STANJA URBANEGA OBMOČJA MESTA KOPER ............ 23

  3.1 Demografski oris in trendi demografskega razvoja .......................... 23

  3.1.1 Demografski oris ................................................................................................. 23

  3.1.2 Položaj mladih v mestu ....................................................................................... 25

  3.1.3 Položaj starejših v mestu .................................................................................... 25

  3.1.4 Trendi demografskega razvoja ........................................................................... 26

  3.2 Družbene dejavnosti ........................................................................... 26

  3.2.1 Izobraževanje ...................................................................................................... 27

  3.2.2 Znanstveno-raziskovalna dejavnost .................................................................... 28

  3.2.3 Šport in aktivno preživljanje prostega časa ........................................................ 29

  3.2.4 Kultura ................................................................................................................. 30

  3.2.5 Socialno varstvo .................................................................................................. 30

  3.2.6 Zdravstvena dejavnost ........................................................................................ 31

  3.3 Gospodarske razmere ........................................................................ 33

  3.4 Stanje okolja ....................................................................................... 36

  3.4.1 Onesnaženost zraka ........................................................................................... 36

  3.4.2 Stanje voda ......................................................................................................... 36

  3.4.3 Onesnaženost tal ................................................................................................ 37

  3.4.4 Obremenitve s hrupom ....................................................................................... 37

  3.4.5 Svetlobno onesnaževanje ................................................................................... 37

  3.5 Prostorske razmere in gospodarska infrastruktura .......................... 40

  3.5.1 Prostorska zasnova urbanega območja Koper ................................................... 40

  3.5.2 Mestno središče in historično mestno jedro ....................................................... 41

  3.5.3 Notranji razvoj mesta in degradirana urbana območja ...................................... 41

  3.5.4 Energetika in energetska učinkovitost ................................................................ 42

  3.5.5 Prometna mreža ................................................................................................. 43

  3.5.6 Zeleni sistem ....................................................................................................... 44

  3.5.7 Obala in morje .................................................................................................... 45

  4. ANALIZA RAZVOJNIH PRILOŽNOSTI, NEVARNOSTI, PREDNOSTI IN SLABOSTI URBANEGA OBMOČJA KOPER ......................................... 47

 • Trajnostna urbana strategija mesta Koper

  5

  4.1 Metodološka izhodišča ...................................................................... 47

  4.2 S.W.O.T. analiza družbenih dejavnosti in demografije ..................... 48

  4.3 S.W.O.T. analiza gospodarskih dejavnosti ........................................ 49

  4.4 S.W.O.T. analiza okoljskih razmer ..................................................... 50

  4.5 S.W.O.T. analiza stanja v prostoru ..................................................... 51

  4.6 S.W.O.T. analiza gospodarske javne infrastrukture .......................... 52

  4.7 Ključne ugotovitve in poudarki problemske analize ......................... 53

  5. RAZVOJNI IZZIVI URBANEGA OBMOČJA KOPER ......................... 55

  5.1 Vsebinska in metodološka izhodišča ................................................ 55

  5.2 Izzivi demografskega in družbenega razvoja .................................... 55

  5.3 Izzivi na področju gospodarstva ........................................................ 56

  5.4 Izzivi varstva okolja, zdravja ljudi in trajnostne rabe naravnih virov . 56

  5.5 Prostorski izzivi ................................................................................... 57

  5.6 Izzivi na področju infrastrukturne in energetske oskrbe in učinkovitosti ter trajnostne mobilnosti ....................................................... 57

  5.7 Izzivi urbanega območja Koper v širšem (sub)regionalnem, državnem in čezmejnem prostoru .............................................................. 58

  6. VIZIJA RAZVOJA URBANEGA OBMOČJA KOPER ......................... 59

  6.1 Vizija razvoja urbanega območja Koper ............................................ 59

  6.2 Pričakovani učinki uresničitve vizije v urbanem območju Koper ..... 61

  6.3 Pričakovani učinki in sinergije v širšem prostoru ............................. 63

  7. PREDNOSTNE USMERITVE TRAJNOSTNEGA URBANEGA RAZVOJA URBANEGA OBMOČJA KOPER .......................................................... 64

  7.1 Splošna načela trajnostnega urbanega razvoja urbanega območja Koper ......................

View more >