tragédia hamlet (hamlet) 1600 – 1601 hlavná postava dánsky princ hamlet s lebkou...

12
tragédia tragédia Hamlet (Hamlet) Hamlet (Hamlet) 1600 – 1601 1600 – 1601 Hlavná postava Hlavná postava dánsky princ dánsky princ Hamlet Hamlet s lebkou s lebkou kráľovského kráľovského šaša Yoricka šaša Yoricka na cintoríne na cintoríne

Upload: wilma

Post on 14-Jan-2016

69 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

tragédia Hamlet (Hamlet) 1600 – 1601 Hlavná postava dánsky princ Hamlet s lebkou kráľovského šaša Yoricka na cintoríne. Dej tragédie:. Na hrade Elsinor v Dánsku videli strážcovia ducha . Vyzerá ako otec princa Hamleta , ktorý je už dva mesiace mŕtvy. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: tragédia Hamlet (Hamlet) 1600 – 1601 Hlavná postava dánsky princ Hamlet s lebkou kráľovského

tragédia tragédia

Hamlet (Hamlet)Hamlet (Hamlet)

1600 – 16011600 – 1601

Hlavná postavaHlavná postava

dánsky princ Hamletdánsky princ Hamlet

s lebkou kráľovskéhos lebkou kráľovského

šaša Yorickašaša Yoricka

na cintorínena cintoríne

Page 2: tragédia Hamlet (Hamlet) 1600 – 1601 Hlavná postava dánsky princ Hamlet s lebkou kráľovského

Dej tragédie:Dej tragédie: Na hrade Na hrade Elsinor v DánskuElsinor v Dánsku videli strážcovia videli strážcovia

duchaducha. Vyzerá ako . Vyzerá ako otec princa Hamletaotec princa Hamleta, ktorý je , ktorý je už dva mesiace mŕtvy. už dva mesiace mŕtvy.

Požiadajú Požiadajú HoratiaHoratia, , princovho priateľaprincovho priateľa, aby sa s , aby sa s duchomduchom porozprával. Keď sa porozprával. Keď sa duchduch objaví, hneď objaví, hneď bez slova zmizne z dohľadu.bez slova zmizne z dohľadu.

DuchDuch sa však chce zhovárať iba sa však chce zhovárať iba s princom s princom HamletomHamletom, ktorému vyjaví, že bol zavraždený , ktorému vyjaví, že bol zavraždený svojím bratom svojím bratom aa žiada ho, aby pomstil jeho smrť.

Novým kráľom DánskaNovým kráľom Dánska sa teda stal sa teda stal ClaudiusClaudius, , Hamletov strýkoHamletov strýko.. Práve sa oženil Práve sa oženil s princovou s princovou matkoumatkou Gertrúdou. Gertrúdou.

ClaudiusClaudius dovolí dovolí LaertoviLaertovi, , synovi najvyššieho synovi najvyššieho radcuradcu PolóniaPolónia, aby sa vrátil , aby sa vrátil do Parížado Paríža a a HamletaHamleta nabáda, aby už za otcom prestal smútiť. nabáda, aby už za otcom prestal smútiť.

Page 3: tragédia Hamlet (Hamlet) 1600 – 1601 Hlavná postava dánsky princ Hamlet s lebkou kráľovského
Page 4: tragédia Hamlet (Hamlet) 1600 – 1601 Hlavná postava dánsky princ Hamlet s lebkou kráľovského

HamletHamlet sa rozhodne získať dôkaz o skazenosti sa rozhodne získať dôkaz o skazenosti svojho strýka.svojho strýka. Je odhodlaný zabiť kráľaJe odhodlaný zabiť kráľa, tak , tak predstiera šialenstvo.predstiera šialenstvo.

Laertova sestraLaertova sestra OféliaOfélia, ktorej , ktorej HamletHamlet dvorí, dvorí, zbadá jeho čudné správanie. zbadá jeho čudné správanie. Jej otecJej otec PolóniusPolónius si si však myslí, že je pomätený však myslí, že je pomätený z láskyz lásky k Oféliik Ofélii..

HamletHamlet sa dozvie, že sa dozvie, že na hrade Elsinorna hrade Elsinor bude bude vystupovať vystupovať skupina kočovných hercov.skupina kočovných hercov.

Preto pýta povolenie Preto pýta povolenie od kráľaod kráľa, aby mohli pridať k , aby mohli pridať k hre jednu scénu – má predstavovať spôsob, akým hre jednu scénu – má predstavovať spôsob, akým bol zavraždený bol zavraždený jeho otecjeho otec. . Z kráľovej reakcie zistí, Z kráľovej reakcie zistí, či je vinný.či je vinný.

Kráľ s kráľovnouKráľ s kráľovnou chcú vedieť, či sa chcú vedieť, či sa HamletHamlet neumára láskou. Všetko zariadia tak, aby sa neumára láskou. Všetko zariadia tak, aby sa Hamlet Hamlet a a OféliaOfélia ocitli sami. Vypočujú si ich ocitli sami. Vypočujú si ich rozhovor.rozhovor.

Page 5: tragédia Hamlet (Hamlet) 1600 – 1601 Hlavná postava dánsky princ Hamlet s lebkou kráľovského

HamletHamlet sa vracia sa vracia na hrad Elsinorna hrad Elsinor a stretne sa s a stretne sa s Horatiom Horatiom na cintoríne.na cintoríne. HrobáriHrobári tam kopú čerstvý tam kopú čerstvý hrob. hrob. Hamlet Hamlet sa im prihovorí a dozvie sa, že jedna sa im prihovorí a dozvie sa, že jedna z čerstvo vykopaných lebiek patrila z čerstvo vykopaných lebiek patrila otcovmu otcovmu dvornému šašovidvornému šašovi Yorickovi. Yorickovi. To mu pripomenie To mu pripomenie šťastnejšie časy.šťastnejšie časy.

Na dvore hradu ElsinorNa dvore hradu Elsinor sa začne sa začne súbojsúboj, no počas , no počas neho dôjde k malej ruvačke, pri ktorej neho dôjde k malej ruvačke, pri ktorej HamletHamlet i i LaertesLaertes utŕžia bodnutie otráveným mečom. utŕžia bodnutie otráveným mečom.

KráľovnáKráľovná zoberie do ruky zoberie do ruky Hamletov pohár s Hamletov pohár s vínomvínom a skôr, než ju a skôr, než ju kráľkráľ stačí varovať, stačí varovať, napije sa napije sa z neho a umrie.z neho a umrie. HamletHamlet prebodne nakoniec prebodne nakoniec otráveným mečomotráveným mečom kráľa.kráľa.

Page 6: tragédia Hamlet (Hamlet) 1600 – 1601 Hlavná postava dánsky princ Hamlet s lebkou kráľovského

Hamlet Hamlet sa zamýšľa nad smrťou a pýta sa, či je sa zamýšľa nad smrťou a pýta sa, či je lepšie žiť, alebo zomrieť.lepšie žiť, alebo zomrieť. S krutými slovami S krutými slovami

odmieta odmieta OféliinuOféliinu lásku.lásku.

„„Choď do kláštora! Choď do kláštora! Chceš vari rodiť Chceš vari rodiť hriešnikov? hriešnikov?

.... Ale ak predsa túžiš .... Ale ak predsa túžiš po manželstve, len po manželstve, len blázon ti ho sľúbi. blázon ti ho sľúbi. Múdri muži sa nedajú Múdri muži sa nedajú len tak ľahko zmeniť na len tak ľahko zmeniť na obludy. Choď do obludy. Choď do kláštora, a to rýchlo! kláštora, a to rýchlo! Zbohom.“Zbohom.“

Page 7: tragédia Hamlet (Hamlet) 1600 – 1601 Hlavná postava dánsky princ Hamlet s lebkou kráľovského

Hamlet Hamlet pozorne sleduje ako predstavenie pozorne sleduje ako predstavenie kočovných hercov zapôsobí kočovných hercov zapôsobí na kráľana kráľa. V hre je . V hre je divadelný kráľdivadelný kráľ otrávenýotrávený a a ClaudiusClaudius predstavenie predstavenie preruší. preruší. HamletHamlet sa uistil, že jeho otca zavraždilsa uistil, že jeho otca zavraždil ClaudiusClaudius..

Kráľ Kráľ si uvedomuje, že si uvedomuje, že HamletHamlet vie o jeho vražednom vie o jeho vražednom čine.čine.

HamletHamlet má prísť navštíviť má prísť navštíviť matkumatku. Dovolila . Dovolila PolónioviPolóniovi, , aby aby stál schovaný za závesomstál schovaný za závesom. . HamletHamlet sa s ňou sa s ňou rozpráva veľmi tvrdo. Vyhráža sa jej tak, až rozpráva veľmi tvrdo. Vyhráža sa jej tak, až kráľovnákráľovná kričí o pomoc.kričí o pomoc.

PolóniusPolónius v strachu nechtiac vykríkne. v strachu nechtiac vykríkne. Hamlet Hamlet si si myslí, že za závesom je myslí, že za závesom je kráľkráľ, , tasí meč a bodne tasí meč a bodne ho.ho. PolóniusPolónius mu padne mŕtvy k nohám. mu padne mŕtvy k nohám.

KráľovnáKráľovná je presvedčená, že je presvedčená, že jej synjej syn sa zbláznil.sa zbláznil.

Page 8: tragédia Hamlet (Hamlet) 1600 – 1601 Hlavná postava dánsky princ Hamlet s lebkou kráľovského

KráľKráľ však tuší, že smrteľné bodnutie však tuší, že smrteľné bodnutie bolo určené bolo určené jemu.jemu. Nástojí na tom, aby urýchlene odišiel Nástojí na tom, aby urýchlene odišiel dodo Anglicka.Anglicka.

Krátko Krátko po Hamletovompo Hamletovom odchode odchode do Anglickado Anglicka sa sa zistí, že zistí, že OféliaOfélia sa zbláznilasa zbláznila. Doľahla . Doľahla na ňu otcova na ňu otcova smrť a strata Hamletovej lásky.smrť a strata Hamletovej lásky.

Len čo sa Len čo sa LaertesLaertes dopočuje o otcovej smrti dopočuje o otcovej smrti prichádza späť prichádza späť do Dánska.do Dánska. ClaudiusClaudius ho nahovára ho nahovára na pomstu. Keď posol oznámi, že na pomstu. Keď posol oznámi, že HamletHamlet nedošiel nedošiel do Anglicka, ale vracia sa do Dánska,do Anglicka, ale vracia sa do Dánska, dohodnú sa dohodnú sa na pláne zabiť na pláne zabiť Hamleta.Hamleta.

Laertes Laertes ešte väčšmi túži po pomste, keď sa ešte väčšmi túži po pomste, keď sa od od kráľovnej dozvie,kráľovnej dozvie, že že Ofélia Ofélia sa utopila.sa utopila.

Page 9: tragédia Hamlet (Hamlet) 1600 – 1601 Hlavná postava dánsky princ Hamlet s lebkou kráľovského
Page 10: tragédia Hamlet (Hamlet) 1600 – 1601 Hlavná postava dánsky princ Hamlet s lebkou kráľovského

HamletHamlet sa vracia sa vracia na hrad Elsinorna hrad Elsinor a stretne sa s a stretne sa s Horatiom Horatiom na cintoríne.na cintoríne. HrobáriHrobári tam kopú čerstvý tam kopú čerstvý hrob. hrob. Hamlet Hamlet sa im prihovorí a dozvie sa, že jedna sa im prihovorí a dozvie sa, že jedna z čerstvo vykopaných lebiek patrila z čerstvo vykopaných lebiek patrila otcovmu otcovmu dvornému šašovidvornému šašovi Yorickovi. Yorickovi. To mu pripomenie To mu pripomenie šťastnejšie časy.šťastnejšie časy.

Na dvore hradu ElsinorNa dvore hradu Elsinor sa začne sa začne súbojsúboj, no počas , no počas neho dôjde k malej ruvačke, pri ktorej neho dôjde k malej ruvačke, pri ktorej HamletHamlet i i LaertesLaertes utŕžia bodnutie otráveným mečom. utŕžia bodnutie otráveným mečom.

KráľovnáKráľovná zoberie do ruky zoberie do ruky Hamletov pohár s Hamletov pohár s vínomvínom a skôr, než ju a skôr, než ju kráľkráľ stačí varovať, stačí varovať, napije sa napije sa z neho a umrie.z neho a umrie. HamletHamlet prebodne nakoniec prebodne nakoniec otráveným mečomotráveným mečom kráľa.kráľa.

Page 11: tragédia Hamlet (Hamlet) 1600 – 1601 Hlavná postava dánsky princ Hamlet s lebkou kráľovského

LaertesLaertes zomiera a zomiera a HamletHamlet tiež. tiež. HoratioHoratio sa chce sa chce napiť tiež otráveného vína, aby skonal spolu napiť tiež otráveného vína, aby skonal spolu s s priateľom.priateľom.

HamletHamlet si však želá, aby si však želá, aby zostal na žive a očistil zostal na žive a očistil jeho pošpinené meno.jeho pošpinené meno.

HamletHamlet ešte pred smrťou určí za svojho ešte pred smrťou určí za svojho následníka následníka mladého nórskeho princamladého nórskeho princa Fortinbra.Fortinbra.

V V tej chvíli prichádza tej chvíli prichádza FortinbrasFortinbras z Poľskaz Poľska na na dánsky dvordánsky dvor, kde vidí skľučujúcu scénu a stav , kde vidí skľučujúcu scénu a stav beznádeje.beznádeje.

HamletoviHamletovi vzdá úctu a na jeho počesť nechá vzdá úctu a na jeho počesť nechá vypáliť salvy z dela a rozkáže, aby vypáliť salvy z dela a rozkáže, aby Hamleta Hamleta pochovali ako bojovníka.pochovali ako bojovníka.

Page 12: tragédia Hamlet (Hamlet) 1600 – 1601 Hlavná postava dánsky princ Hamlet s lebkou kráľovského

... Tak to je koniec dejovej línie ...... Tak to je koniec dejovej línie ...

Nechcem Vám žalovať,Nechcem Vám žalovať, ale v noci sa v škole dejú zvláštne veci.ale v noci sa v škole dejú zvláštne veci. Včera som si napríklad vypočula jeden Včera som si napríklad vypočula jeden

rozhovor...rozhovor... Stoličky sa sťažovali, Stoličky sa sťažovali, že ich nikto nevyložil a že ich nikto nevyložil a

tak ich teraz veľmi bolia nohy tak ich teraz veľmi bolia nohy

Ďakujem za pozornosťĎakujem za pozornosť