tragédia hamlet (hamlet) 1600 – 1601 hlavná postava dánsky princ hamlet s lebkou svojho

of 10 /10
tragédia tragédia Hamlet (Hamlet) Hamlet (Hamlet) 1600 – 1601 1600 – 1601 Hlavná postava Hlavná postava dánsky princ dánsky princ Hamlet Hamlet s lebkou svojho s lebkou svojho šaša Yoricka šaša Yoricka na cintoríne na cintoríne

Upload: conor

Post on 07-Jan-2016

86 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

tragédia Hamlet (Hamlet) 1600 – 1601 Hlavná postava dánsky princ Hamlet s lebkou svojho šaša Yoricka na cintoríne. Dej tragédie:. Na hrade Elsinor v Dánsku videli strážcovia ducha . Vyzerá ako otec princa Hamleta , ktorý je už dva mesiace mŕtvy. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: tragédia  Hamlet (Hamlet) 1600 – 1601 Hlavná postava dánsky princ Hamlet s lebkou svojho

tragédia tragédia

Hamlet (Hamlet)Hamlet (Hamlet)

1600 – 16011600 – 1601

Hlavná postavaHlavná postava

dánsky princ Hamletdánsky princ Hamlet

s lebkou svojhos lebkou svojho

šaša Yorickašaša Yoricka

na cintorínena cintoríne

Page 2: tragédia  Hamlet (Hamlet) 1600 – 1601 Hlavná postava dánsky princ Hamlet s lebkou svojho

Dej tragédie:Dej tragédie:

Na hrade Na hrade Elsinor v DánskuElsinor v Dánsku videli strážcovia videli strážcovia duchaducha. Vyzerá ako . Vyzerá ako otec princa Hamletaotec princa Hamleta, ktorý je , ktorý je už dva mesiace mŕtvy. už dva mesiace mŕtvy.

Požiadajú Požiadajú HoratiaHoratia, , princovho priateľaprincovho priateľa, aby sa s , aby sa s duchomduchom porozprával. Keď sa porozprával. Keď sa duchduch objaví, hneď objaví, hneď bez slova zmizne z dohľadu.bez slova zmizne z dohľadu.

Novým kráľom DánskaNovým kráľom Dánska sa stal sa stal ClaudiusClaudius, , Hamletov strýkoHamletov strýko.. Práve sa oženil Práve sa oženil s princovou s princovou matkoumatkou Gertrúdou. Gertrúdou.

ClaudiusClaudius dovolí dovolí LaertoviLaertovi, , synovi najvyššieho synovi najvyššieho komorníkakomorníka PolóniaPolónia, aby sa vrátil , aby sa vrátil do Parížado Paríža a a HamletaHamleta nabáda, aby už za otcom prestal smútiť. nabáda, aby už za otcom prestal smútiť.

Page 3: tragédia  Hamlet (Hamlet) 1600 – 1601 Hlavná postava dánsky princ Hamlet s lebkou svojho
Page 4: tragédia  Hamlet (Hamlet) 1600 – 1601 Hlavná postava dánsky princ Hamlet s lebkou svojho

HamletHamlet sa rozhodne získať dôkaz o skazenosti sa rozhodne získať dôkaz o skazenosti svojho strýka.svojho strýka. Je odhodlaný zabiť kráľaJe odhodlaný zabiť kráľa, tak , tak predstiera šialenstvo.predstiera šialenstvo.

Laertova sestraLaertova sestra OféliaOfélia, ktorej , ktorej HamletHamlet dvorí, dvorí, zbadá jeho čudné správanie. zbadá jeho čudné správanie. Jej otecJej otec PolóniusPolónius si si však myslí, že je pomätený však myslí, že je pomätený z láskyz lásky k Oféliik Ofélii..

HamletHamlet sa dozvie, že sa dozvie, že na hrade Elsinorna hrade Elsinor bude bude vystupovať vystupovať skupina kočovných hercov.skupina kočovných hercov.

Preto pýta povolenie Preto pýta povolenie od kráľaod kráľa, aby mohli pridať k , aby mohli pridať k hre jednu scénu – má predstavovať spôsob, akým hre jednu scénu – má predstavovať spôsob, akým bol zavraždený bol zavraždený jeho otecjeho otec. . Z kráľovej reakcie zistí, Z kráľovej reakcie zistí, že je vinný.že je vinný.

Kráľ s kráľovnouKráľ s kráľovnou chcú vedieť, či sa chcú vedieť, či sa HamletHamlet neumára láskou. Všetko zariadia tak, aby sa neumára láskou. Všetko zariadia tak, aby sa Hamlet Hamlet a a OféliaOfélia ocitli sami. Vypočujú si ich ocitli sami. Vypočujú si ich rozhovor.rozhovor.

Page 5: tragédia  Hamlet (Hamlet) 1600 – 1601 Hlavná postava dánsky princ Hamlet s lebkou svojho

Hamlet Hamlet sa zamýšľa nad smrťou a pýta sa, či je sa zamýšľa nad smrťou a pýta sa, či je lepšie žiť, alebo zomrieť.lepšie žiť, alebo zomrieť. S krutými slovami S krutými slovami

odmieta odmieta OféliinuOféliinu lásku.lásku.

„„... Choď do kláštora, ... Choď do kláštora, choď, načo by si mala choď, načo by si mala rodiť hriešnikov? .... Ak rodiť hriešnikov? .... Ak sa naozaj potrebuješ sa naozaj potrebuješ vydať, vydaj sa za vydať, vydaj sa za dákeho ťulpasa. Múdri dákeho ťulpasa. Múdri chlapi totiž pridobre chlapi totiž pridobre vedia, aké netvory ste vedia, aké netvory ste schopné z nich urobiť; schopné z nich urobiť; choď do kláštora, choď do kláštora, choď, zbohom...“choď, zbohom...“

Page 6: tragédia  Hamlet (Hamlet) 1600 – 1601 Hlavná postava dánsky princ Hamlet s lebkou svojho

Hamlet Hamlet pozorne sleduje ako predstavenie kočovných pozorne sleduje ako predstavenie kočovných hercov zapôsobí hercov zapôsobí na kráľana kráľa. V hre je . V hre je divadelný kráľdivadelný kráľ otrávenýotrávený a a ClaudiusClaudius predstavenie preruší. predstavenie preruší. HamletHamlet sa uistil, že jeho otca zavraždilsa uistil, že jeho otca zavraždil ClaudiusClaudius..

Kráľ Kráľ si uvedomuje, že si uvedomuje, že HamletHamlet vie o jeho vražednom vie o jeho vražednom čine.čine.

HamletHamlet má prísť navštíviť má prísť navštíviť matkumatku. Dovolila . Dovolila PolónioviPolóniovi, , aby aby stál schovaný za závesomstál schovaný za závesom. . HamletHamlet sa s ňou sa s ňou rozpráva veľmi tvrdo. Vyhráža sa jej tak, až rozpráva veľmi tvrdo. Vyhráža sa jej tak, až kráľovnákráľovná kričí o pomoc.kričí o pomoc.

PolóniusPolónius v strachu nechtiac vykríkne. v strachu nechtiac vykríkne. Hamlet Hamlet si si myslí, že za závesom je myslí, že za závesom je kráľkráľ, , tasí meč a bodne ho.tasí meč a bodne ho. PolóniusPolónius mu padne mŕtvy k nohám. mu padne mŕtvy k nohám.

KráľovnáKráľovná je presvedčená, že je presvedčená, že jej synjej syn sa zbláznil.sa zbláznil.

Page 7: tragédia  Hamlet (Hamlet) 1600 – 1601 Hlavná postava dánsky princ Hamlet s lebkou svojho

KráľKráľ však tuší, že smrteľné bodnutie však tuší, že smrteľné bodnutie bolo určené bolo určené jemu.jemu. Nástojí na tom, aby urýchlene odišiel Nástojí na tom, aby urýchlene odišiel dodo Anglicka.Anglicka.

Krátko Krátko po Hamletovompo Hamletovom odchode odchode do Anglickado Anglicka sa sa zistí, že zistí, že OféliaOfélia sa zbláznilasa zbláznila. Doľahla . Doľahla na ňu otcova na ňu otcova smrť a strata Hamletovej lásky.smrť a strata Hamletovej lásky.

Len čo sa Len čo sa LaertesLaertes dopočuje o otcovej smrti dopočuje o otcovej smrti prichádza späť prichádza späť do Dánska.do Dánska. ClaudiusClaudius ho nahovára ho nahovára na pomstu. Keď posol oznámi, že na pomstu. Keď posol oznámi, že HamletHamlet nedošiel nedošiel do Anglicka, ale vracia sa do Dánska,do Anglicka, ale vracia sa do Dánska, dohodnú sa dohodnú sa na pláne zabiť na pláne zabiť Hamleta.Hamleta.

Laertes Laertes ešte väčšmi túži po pomste, keď sa ešte väčšmi túži po pomste, keď sa od od kráľovnej dozvie,kráľovnej dozvie, že že Ofélia Ofélia sa utopila.sa utopila.

Page 8: tragédia  Hamlet (Hamlet) 1600 – 1601 Hlavná postava dánsky princ Hamlet s lebkou svojho
Page 9: tragédia  Hamlet (Hamlet) 1600 – 1601 Hlavná postava dánsky princ Hamlet s lebkou svojho

HamletHamlet sa vracia sa vracia na hrad Elsinorna hrad Elsinor a stretne sa a stretne sa Horatiom Horatiom na cintoríne.na cintoríne. HrobáriHrobári tam kopú čerstvý tam kopú čerstvý hrob. hrob. Hamlet Hamlet sa im prihovorí a dozvie sa, že jedna sa im prihovorí a dozvie sa, že jedna z čerstvo vykopaných lebiek patrila z čerstvo vykopaných lebiek patrila otcovmu otcovmu dvornému šašovidvornému šašovi Yorickovi. Yorickovi. To mu pripomenie To mu pripomenie šťastnejšie časy.šťastnejšie časy.

Na dvore hradu ElsinorNa dvore hradu Elsinor sa začne sa začne sa sa súbojsúboj, no , no počas neho dôjde k malej ruvačke, pri ktorej počas neho dôjde k malej ruvačke, pri ktorej HamletHamlet i i LaertesLaertes utŕžia bodnutie otráveným utŕžia bodnutie otráveným mečom. mečom.

KráľovnáKráľovná zoberie do ruky zoberie do ruky Hamletov pohár s Hamletov pohár s vínomvínom a skôr, než ju a skôr, než ju kráľkráľ stačí varovať, stačí varovať, napije sa napije sa z neho a umrie.z neho a umrie. HamletHamlet prebodne nakoniec prebodne nakoniec otráveným mečomotráveným mečom kráľa.kráľa.

Page 10: tragédia  Hamlet (Hamlet) 1600 – 1601 Hlavná postava dánsky princ Hamlet s lebkou svojho

LaertesLaertes zomiera a zomiera a HamletHamlet tiež. tiež. HoratioHoratio sa chce sa chce napiť tiež otráveného vína, aby skonal spolu napiť tiež otráveného vína, aby skonal spolu s s priateľom.priateľom. HamletHamlet si však želá, aby si však želá, aby zostal na žive zostal na žive a očistil jeho pošpinené meno.a očistil jeho pošpinené meno.

HamletHamlet ešte pred smrťou určí za svojho ešte pred smrťou určí za svojho následníka následníka mladého nórskeho princamladého nórskeho princa Fortinbra.Fortinbra.

V tej chvíli prichádza V tej chvíli prichádza FortinbrasFortinbras z Poľskaz Poľska na na dánsky dvordánsky dvor, kde vidí skľučujúcu scénu a stav , kde vidí skľučujúcu scénu a stav beznádeje. beznádeje. HamletoviHamletovi vzdá úctu a na jeho počesť vzdá úctu a na jeho počesť nechá vypáliť salvy z dela a rozkáže, aby nechá vypáliť salvy z dela a rozkáže, aby Hamleta Hamleta pochovali ako bojovníka.pochovali ako bojovníka.