tehnologija obrade slikovnih zapisa

Download Tehnologija Obrade Slikovnih Zapisa

Post on 06-Aug-2015

85 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

SADRAJ:1. UVOD.....................................................................................................................................1 3. KOMPRESIJA SLIKE............................................................................................................4 3.1 Kompresija bez gubitaka...................................................................................................4 3.2 JPEG kompresija...............................................................................................................5 4. MANIPULACIJA SLIKE.......................................................................................................6 5. BOJA.......................................................................................................................................6 6. GIF .....................................................................................................................................................7 6.1 Kompresiranje u GIF........................................................................................................7 6.1.1 CLUT.........................................................................................................................7 6.1.2 LZW algoritam...........................................................................................................8 6.2 Uravnoteenje kompresije i kvalitete................................................................................8 7.1 DCT kompresija................................................................................................................9 7.3 JPEG i gubici..................................................................................................................10 7.5 Stupanj kompresije u JPEG.............................................................................................10 7.7 JPEG ili GIF....................................................................................................................11 7.8 Kodiranje JPEG formata.................................................................................................11 8. PNG.......................................................................................................................................12 8.1 Pohrana slika u PNG formatu.........................................................................................13 9. ZAKLJUAK.......................................................................................................................14 LITERATURA .........................................................................................................................15

1. UVOD

Sljedee stvari koje e biti detaljnije opisane i razraene u ovom seminarskom radu su danas sve vanije u ovom brzo rastuem svijetu vizualne komunikacije. Budui da poslovica kae kako jedna slika govori vie od 1000 rijei, posebnu pozornost treba obratiti svim aspektima koji nam omoguavaju stvaranje slike. Nakon to se objasni kako slika uope nastaje, vie panje e se posvetiti slici u digitalnom obliku. Digitalizacija slike omoguava nam njenu pohranu, ali i obradu koja se naalost moe i zloupotrijebiti u vidu razliitih foto-montaa. Neke foto-montae bit e prikazane i u ovom radu. Prouiti e se i formati pohrane slike, njena reprodukcija u razliitim aplikacijama (prvenstveno u Photoshopu), kao i razliiti naini obrade digitalno pohranjene slike. Kod formata e se vidjeti njihov stupanj kompresije, nain rada algoritama kompresije, kao i pogodnost za pohranu pojedinih tipova slika, ovisno o karakteristikama istih. Ali, da ne duljimo, krenimo.

2. REZOLUCIJA

2

Pojmovno, bitmapirane slike su mnogo jednostavnije od vektorske grafike. Nije potrebno matematiki modelirati svaki oblik, nego se samo spremaju vrijednosti svakog piksela u slici. No postoji podruje gdje bitmape nisu toliko jednostavne kao vektori, a to se dogaa kod rezolucije. Sam koncept rezolucije je jednostavan. Rezolucije je mjera koja definira koliko precizno sprava aproksimira kontinuirane slike koristei konaan broj piksela. Odnosno koliko e potroiti piksela da prikae neku sliku. Postoje dva uobiajena naina da se specificira rezolucija: Za printere i skenere, rezolucije se obino navodi kao broj toaka po jedinici duljine. Za zemlje u kojima se govori Engleski jezik, jedinica duljine je obino in, pa govorimo o tokama po inu ili na Engleskom: dots per inch (dpi). Tako npr. printeri obino imaju postavljenu rezoluciju na 600 dpi, dok postavljai slike (koriste se kod proizvodnje knjiga) imaju rezoluciju od 1200 2700 dpi. Skenerima rezolucija varira od 300 do 3600 dpi, a postoje i skeneri koji se koriste za rad visoke kvalitete imaju ak i vee rezolucije. Kod videa, rezolucija se normalno specificira prema veliini okvira, mjerei u pikselima, odnosno navodi se pikselska dimenzija. Npr. PAL okvir je veliine 768 sa 576 piksela, NTSC je 640 sa 480 piksela. Naravno mogue je i iz fizike dimenzije televizora ili video monitora konvertirati tu dimenziju u toke po inu. Za video je logino specificirati rezoluciju slike u pikselskoj dimenziji jer se ista pikselska mrea koristi za prikazivanje slike na bilo kojem monitoru (koristei iste video standarde) nezavisno od njegove veliine. Slino se moe primjeniti i na digitalne kamere ija se rezolucija takoer navodi u pikselskim dimenzijama slike. Iz pikselskih dimenzija se moe razaznati koliko detalja sadri slika, dok se po broju toaka po inu na izlaznoj spravi moe rei koliko e slika biti velika i koliko e lako biti vidjeti pojedini piksel. Budui da se zasloni za raunala baziraju na istoj tehnologiji kao i video monitori, uobiajeno je vidjeti i njihovu rezoluciju navedenu na isti nain (npr. 640 sa 480 za VGA). A sad to se tie bitmapiranih slika. Slika je mrea piksela pa prema tome obavezno i ima pikselsku dimenziju. Za razliku od ulazne ili izlazne sprave, slika nema fiziku dimenziju. Polazei od tih pretpostavki, fizika veliina prikazane slike e ovisiti o rezoluciji sprave na kojoj se prikazuje. Pa prema tome moemo rei da fizika dimenzija ovisi o pikselskoj dimenziji i rezoluciji sprave na kojoj se prikazuje, s time da se rezolucija sprave mjeri u pikselima po jedinici duljine (tako npr. ako je rezolucija sprave navedena u pikselima po inu, fizika dimenzija e biti u inima i td.). Slike imaju prirodnu veliinu, a to je veliina originala prije nego to se skenira ili veliina platna koritena za stvaranje slike u crtaem programu. esto elimo da se slika prikae u prirodnoj veliini, a ne da se smanji ili povea ovisno o izlaznoj spravi. Da se to omogui, veina slikovnih formata sprema rezoluciju sa podacima o slici. Ona se esto navodi u pikselima po inu (engl. pixels per inch - ppi) i to u svrhu razlikovanja od rezolucije fizike sprave. Spremljena rezolucija je obino rezolucija sprave s koje je slika potekla. Npr. ako je slika skenirana kod 600 dpi, spremljena rezolucija slike e biti 600 ppi. Budui da su pikseli u slici generirani pri toj rezoluciji, fizika dimenzija slike moe biti izraunata iz pikselske dimenzije i rezolucije slike. Od tuda je stvar samo u softveru koji prikazuje sliku, da osigura prikazivanje slike u njezinoj prirodnoj veliini tako da je skalira s faktorom koji se dobije dijeljenjem rezolucije sprave se rezolucijom slike. Ako je rezolucije slike nia od rezolucije sprave na kojoj se prikazuje, onda se mora proiriti, a to e zahtijevati interpolaciju piksela. Pri tome se uvijek gubi na kvaliteti slike. S druge strane, ako je rezolucija slike via od rezolucije izlazne sprave, neki se pikseli moraju odbaciti da bi se slika prikazala u prirodnoj veliini. Taj se proces naziva downsampling

3

Ovdje dolazimo do paradoksa! Slika koja je downsamplana do neke rezolucije, e bolje izgledati od slike koja je iste rezolucije kao i rezolucija prikazivanja. To se dogaa zbog sljedeeg razloga. Kod snimanja u nioj rezoluciji, neki se detalji ne uspiju zabiljeiti, a kod vie rezolucije oni su zabiljeeni te se iskoriste i kod downsamplanja. Npr. boja piksela kod downsamplanja se moe odrediti kao prosjek boja svih susjednih piksela to daje kvalitetniju sliku od one koja je temeljena na samo jednom pikselu. No treba uzeti u obzira da e se tako bolja slika dobiti samo ako je softver koji obavlja downsamplanje dovoljno kvalitetan. Preglednici (browseri) su npr. vrlo loi kod downsamplanja. Jedanput odbaeni pikseli se vie nikad ne mogu povratiti, pa bi prema tome bilo logino da se slika uvijek uva i koristi u visokoj rezoluciji. No tu dolazi do problema s prostorom na disku koji je naravno konaan, a posebno do problema prebacivanja slike preko mrea, tako da je u praksi najee sluaj da moramo imati sliku u najnioj moguoj rezoluciji. Dakle ne samo da praksa preferira nie rezolucije nego je i njih poeljno jo smanjiti da zauzimaju to manje prostora, to nas dovodi do sljedeeg vanog pojma, a to je kompresija slike.

3. KOMPRESIJA SLIKEKao to je bilo reeno, u praksi je esto potrebno imati manju verziju slike kod spremanja i prijenosa preko mrea. Ako je slika spremljena na standardan nain kao niz od 3 bajta po pikselu, onda ona zauzima veliku koliinu memorije, no ako npr. prvo spremimo vrijednost nekog piksela, a zatim broj koji prikazuje koliko je piksela s istom vrijednou u nizu, dobijemo kompaktniju verziju slike. Taj nain kompresiranja slike se naziva run-length kodiranje (RLE). On ima neka zanimljiva svojstva to da je potrebna odreena koliina kalkulacije da bi se utedjelo na prostoru. Drugo zanimljivo svojstvo je to da mu uinkovitost ovisi o samoj slici koja se kodira. Tako e se slika koja ima puno iste boje moi vrlo dobro kompresirati, dok e kod neke slike kod koje se neki tonovi boje stalno izmjenjuju, kompresija biti vrlo slabo uinkovita, ak je i mogue da je kompresirana slika vea od originala. Openito je pravilo za bilo koju vrstu kompresije to da e uvijek postojati neke slike ija e kompresija biti vea od originala. To je naravno neminovno jer bi u protivnom imali algoritam k

Recommended

View more >