SWIFT ICT Trends Gold Award 2005 - Business ICT article Sept 2005

Download SWIFT ICT Trends Gold Award 2005 - Business ICT article Sept 2005

Post on 19-Aug-2015

12 views

Category:

Technology

0 download

TRANSCRIPT

  1. 1. MarketsExtranet en Bl, een winnende combinatie voor de financiEle sector Het on line plaatsen van diensten voor de besluitvormingsanalyse is mogelijk een nieuwe stap in de evolutie van financiEle extranetten. SWIFT voerde onlangs alvast een aantal besluitvormingstools in omzijn klanten te helpen de aard en de prijs van hun verkeer op het SWlFTNet grondig te analyseren.kers van besluiwormingstools. 38 % van alle ge-livery Manager bij SMFT en belast met het Business Intelligence programma. Om aan die eis te voldoen, wordt het extranet van S'$7IFT beschermd door meerdere securirylagen en isbruikers van dergelijke applicaties zou via eende toegang enkel weggelegd voor geauthentifi-extranet werken. Er zijn uiteenlopende BI-ap-ceerdeplicaties op extranet te vinden: klanten kunnenken geldinstellingen over een uniek venster opls we de cijfers van Forrester mogen ge-loven, vormen extranetten tegenwoordig een bevoorrecht kanaal voor gebrui-ze gebruikenom het prestatievermogen vanhun leverancier te evalueren, de verkoopresultaten van een productlijn te ramen of de vorderingsstaat van een order te controleren. Le-klanten. Danlaij SMFTNeI beschik-de verschillendeuitgavenanalyse, biedtdefinanciEle industrie en stelt weldra speciaal voor,t Imanagers geconfigureerde boordtabellen voor.rinfrastructuren waarop hun fi-nancidle uirwisselingen worden beheerd. Dein de geldindustrie zijn tegenwoordig aangesloten op het SVIFTNeI. meeste spelersveranciers kunnen er hun productie mee plan-SMFT7atch ookmogelijkheid om rapporten te bestellen over deCD's te duurnen, de evolutie van de vraag voorzien, hun inventaris beheren ofhun debet- en kredietre-In mei 2005 kwam SMFT naar buiten metkeningen opvolgen.SMFTVatch, een service voor de analyse van financiele uirwisselingsstromen op hetSWIFTNet "Het gebruik van BI op extranet kan in ver-SMFTnerwerk. 'hanvankelijk onwingen de klanten de gegevens over hun trafiek op een simpeleschillende sectoren snel aangroeien om on-lineCD-rom. Een dure en vrij omslachdge oplos-diensten aantrekkelijker te maken of om als ba-sing', zegt Marc Martens. Om de prijs terug teMARC,IAARTENS (SWIFD:kermat te dienen voor nieuwe diensten", zegtdringen en tegelijk de toegang tot de service teStijn Vermeulen, Managing Director Cognosverbeteren, beslootBelgium en hevig voorstander van het gebruikde coiiperatieve instelling die de wereldwijdezijn rapportagetool te onrwikkelen. SMFTVatch is toegankelijk op de openbare website van SMFT na opgave van een gebruikersnaam en wachtwoord. "ln 2006 komt de"B! op extranet geeft banken een hulpmiddel om hun eigen verrichtingen on line te analyseren."uirwisseling vezorgt van berichten tussen geld-dienst ook beschikbaar op het beveiligde extra-instellingen, introduceerde onlangs een fraainet vanvan extranetten voor de besluiworming van zo-wel zakelijke als particuliere klanten. SMFT,staaltje van bedrijfsrapportage, dat de heleSMFT om een on-linever-sie vanS7IFT",zegt Marc Martens.fi-Renderende service Het verkeersvolume op het SMFT nerwerk nam de voorbije tien jaar voortdurend toe. Omgekeerd is de prijs per bericht gevoelig gedaald (van 0,50 euro per bericht in 1991 totnancile sector en ook andere dienswerlenings-De SMFT'Watch dienst, gebaseerd op de Po-sectoren wel eens tot voorbeeld kan strekken.werPlay oplossing van Cognos, stelt iedere ge-bericht vandaag). Ofschoon nog marginaal (minder dan 1%) in het globale in0, I 2 euro perbruikervan het SMFT nerwerk in staat om dekomen van de operator, is het SMFT'WatchHet S7IFT netwerk, opgericht in 1973 rerinhoud en kosten vanzijn berichtenverkeerdienstengamma een manier om voor een vri.ivervanging van de telex, transporteert tegen-vanuit verschillende dimensies en op verschil-lage prijs een bijzonder renderendewoordig haast 10 miljoen financidle berichtenlende detailniveaus te analyseren.per dag voor rekening van7668 klanten (ban-Tiafic Ana-lyser, het eerste hulpmiddel in het 'WatchSMFT-activiteit uitte bouwen. Het gebruik van SIflFTWatch kost 7500-24600 euro per jaar en per geldin-in gebruik werd genomen,stelling en 1 000 euro per jaar en per gebruiker.maakt het mogelijk om het verzonden en ont-Momenteel maken 65 geldinstellingen en alvangen berichtenverkeer te analyseren. "Bin-meer dan 200 gebruikers van de nieuwe dienstgebruik. Gelet op het aantal klanten van SMFT en het aantal mogelijke gebruikers perbruto binnenlands product van een jaarl Als jenenkort wordt het ook mogelijk om de pri.js van de berichten te meten en toe te wijzen. Vanaf komende zomer stelt SWFT zijn klan-dergelijke financiEle volumes verwerkt, kun jeten een analyseservice ter beschikking voor alleken, centrale banken, makelaarsbedrijven, beleggingsmaatschappijen,...) in meer dan 200 landen. "De financile waarde van de berichten die dagelijks door ons netwerk worden overge-bracht, komt overeen met het Amerikaansgamma datSMFTgeen loopje nemen met de veiligheid", zegtuitgaven die ze bijMarc Martens, Customer Support Systems De-zegt Marc Martens. Behalve een verkeers- enhebben gedaail',klant, vormt de service ongerwijfeld een volSMFT raamt het inkomen van een dergelijke dienswerlenin g op 2 rot 3 waardige markt.miljoen euro per jaar.IPhdB81