svet zdravotnictvi

of 32 /32
D i a g n ó z a C a r l G u s t a v J u n g z m ě n i l p o h l e d n a č l o v ě k a i j e h o s n y M i k r o s k o p B ý t n a š p i c i j e k a ž d o d e n n í b o j Vi t a l Al k o h o l m ůž e o m e z i t r i z i k a r e v matoi dní a r t r i t i dy S O N D Y L á z n ě L u h a č o v i c e , a . s . 2 8 F N M o t o l 3 2 F N u s v . A n n y v B r n ě 3 8 F N K r á l o v s k é V i n o h r a d y 4 4 SpofaDental a. s . 5 2 119 Kč | 4,70 € 2 | 2010 www.svetzdravotnictvi.cz „My dokonce ani nemáme sny, už na nich pracujeme“ říká MUDr. Roman Šmucler CSc, přednosta kliniky Asklepion

Upload: svetzdravotnictvi

Post on 21-Nov-2014

148 views

Category:

Documents


11 download

TRANSCRIPT

Page 1: Svet zdravotnictvi

Diagnóza Carl Gustav Jung změnil pohled na člověka i jeho sny M

ikroskop Být na špici je každodenní boj Vital Alkohol může omezit rizika revmatoidní artritidy

SONDY Lázně Luhačovice, a.s. 28 FN M

otol 32 FN u sv. Anny v Brně 38 FN Královské Vinohrady 44 SpofaDental a.s. 52

119 Kč | 4,70 € 2 | 2010 www.svetzdravotnictvi.cz

„My dokonce ani nemáme sny, už na nich pracujeme“

říká MUDr. Roman Šmucler CSc, přednosta kliniky Asklepion

Page 2: Svet zdravotnictvi

32/2010

Lupa V tomto vydání

Světlo medicíny Navzdory dnes a denně přetřá-saným problémům a řadě ne-vyřešených otázek českého zdravotnictví by možná ne-škodilo připomenout (pravda, banální) fakt, že nikdy v his-torii se lidé netěšili takovým možnostem léčby nejrůzněj-ších chorob a onemocnění jako dnes. Vývoj v medicíně kráčí mí-lovými kroky – to, co se před pár lety zdálo snem daleké budoucnosti, je dnes běžným postupem.

Jedním z nejbouřlivěji se rozvíjejících oborů jsou lasery určené pro medicínu. Laserem můžete odpařit šupinu z mo-týlího křídla, aniž byste ho poškodili. Tak přesné a šetrné dnes dokáží lasery být. Běžně se dělí se na invazívní, které nahrazují především skalpel a pou-žívají se hlavně v plastické chi-rurgii, kosmetické dermatologii nebo při operacích očí, a na neinvazívní, které ozařují po-stižené místo a zlepšují na-příklad hojení ran na kůži, ale i v ústech, předcházejí vzniku jizev nebo je pomáha-jí odstranit, využívají se při léčbě kloubů i páteře, při které dokáží mírnit záněty i chronic-kou bolest atd.

Rozsah použití laseru v současné medicíně je velmi široký a jeho aplikací stále přibývá. Pro lékaře je zvláště cen-ná možnost koncentrace energie záření na nepatrné plošce. Tato energie se ve tkáních pohlcuje a mění na teplo. Proto má laser významné postavení především v chirurgii. Laserové operace jsou bez-dotykové a jejich výsledkem je ostře ohraničený řez tkání bez poškození okolí. Současně s řezem dochází ve tkáni ke koagulaci - teplem se uzavřou konce cév, takže rána mnohem méně krvá-cí. Rozvoj vláknové optiky umožnil přenos laserového záření optickými vlákny i do různých vnitřních orgánů.

Lídrem laserové medicíny u nás je Asklepion, klinika a in-stitut estetické medicíny Praha, která vlastní dvacet typů fyzikálně různých laserových zařízeni a nyní při-chází z novinkou – thuliovým laserem, který revolučním způsobem řeší operaci prostaty. V hlavním článku tohoto čísla doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., před-nosta a jednatel kliniky přínosy hovoří o vývoji tohoto oboru a o důvodech, proč je Česká republika v laserové medicíně ve skupině vyspělých států na jednom z předních míst. Je to čtení příjemné a ukazuje, že slovo „české zdravotnictví“ nemusí nutně navozovat pouze chmury a starosti, ale i úsměv a spokojenost.

Romana Moares

Milióny dětí z rozvojových zemí umírají na nemoci, které lze léčit. Vašich 300 Kč měsíčně může pomoci nakoupit chybějící léky a tak zachraňovat životy. Dejme dětem v Namibii skutečnou zdravotní péči!

Dlouhodobá sbírka společnosti Člověk v tísni

Přihlaste se a pomozte na

Přispívejte trvale na konto sbírky: 33 59 33 59 / 0300

Cena DMS je 30 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 27 Kč.

Pošlete SMS ve tvaru DMS SKUTEK na tel. číslo 87 777

DIAGNÓZA 4Nemocnice 4

Pojišťovny 7Státní správa 10Farmacie 12Kalendárium 15

MATRIX 18Objevení bakterie, na niž nepůsobí antibiotika,

je reálné už déle 18Vědci prý objevili způsob, jak udělat „protiobézní“ stravu 19Na jižní polokouli bylo poprvé implantováno umělé srdce 19Mozek hmyzu je podle vědců zdrojem

antibiotik proti stafylokokům 20Vědci údajně našli rizikový gen migrény 21

MIKROSKOP 22Být na špici je každodenní boj 22

SONDY 24Lázně Luhačovice, a. s. | Budování značky 28

Fakultní nemocnice Motol | Ideou Motola je být „supernemocnicí“ EU 32

FN u svaté Anny v Brně | Nemocnice s mezinárodním lékařským výzkumem 38FN Královské Vinohrady | Naplnění vize 44Ústřední vojenská nemocnice Praha | Trochu jiná nemocnice 48

SpofaDental a.s. | Nasloucháme tomu, co nám zákazníci říkají 52

VITAL 66Odbornice radí doplnit pohyb úpravou stravy, lze tak zhubnout 56Psycholog radí, jak zvládnout dlouhou cestu autem bez hádek 57

Podle amerických vědců je sedm hodin spánku tak akorát 57Vědci: Kuřačky jsou starší o sedm let,

než ukazuje kalendářní věk 58Mladí lidé závislí na internetu jsou prý náchylnější k depresím 58Alkohol podle vědců může omezit rizika revmatoidní artritidy 59

BIO 60Plk. MUDr. Štefan Brunclík, MBA |

Dělat nad rámec standardu 60

SNsvzšbtmšdllj

JoLtTbnžrnnspavjldk

Rmsnntmvdoovsrcuzr

Luskrckpdnojvzana

R

Page 3: Svet zdravotnictvi

42/2010

Diagnóza

52/2010

Nemocnice

Nemocnice v Jihlavě a Pelhřimově mají nové řediteleNovým ředitelem jihlavské nemoc-nice bude od středy 8. září dosavad-ní náměstek pro léčebnou péči Lu-káš Velev. Nemocnici v Pelhřimově povede od pondělí 13. září ekonom Jan Mlčák. Oba nové ředitele na základě výsledků výběrového řízení jmenovali do funkcí krajští radní. Do výběrových řízení v Jihlavě i Pel-hřimově se shodně přihlásili dva uchazeči.

Šestačtyřicetiletý Velev vystudo-val lékařskou fakultu Masarykovy univerzity Brno jako specialista na cévní chirurgii. Několik let pracoval jako zástupce primáře chirurgického oddělení. „Do budoucna bych rád vychovával vlastní odborníky loajál-ní k nemocnici, stanovil motivační kritéria fi nanční i nefi nanční a kro-mě jiného také realizoval vlastní koncepci, zejména u neatestačního

vzdělávání lékařských i nelékař-ských pracovníků,“ uvedl Velev.

Třiapadesátiletý Mlčák absolvoval provozně ekonomickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Praze a postgraduální studium Vysoké ško-ly ekonomické Praha. Svou profesní kariéru spojil se zdravotnictvím, pů-sobil 15 let ve vedení jindřichohra-decké nemocnice. „Mým prvořadým úkolem bude řešit problematické okruhy - nezvládnutý mzdový vývoj, vysoké náklady na léky, neplnění závazků vůči dodavatelům. Čeká nás mzdová a personální inventura a tvrdá jednání s rozhodujícími do-davateli o možnostech splátkového fi nancování,“ vyjmenoval Mlčák.

Bývalého ředitele nemocnice v Pel-hřimově Pavla Hralu odvolali krajští radní v polovině července. Zdůvod-nili to prudce se zhoršující fi nanční situací nemocnice. „Řediteli se nepo-dařilo radu kraje přesvědčit o řeši-telnosti stávajícího stavu. Jeho práce pro krajskou nemocnici v Pelhřimově si vážíme, ale povinností zřizovatele bylo zajistit odpovídající podmínky

pro náročnou a zodpovědnou práci zdravotníků a léčbu klientů,“ uvedl hejtman Jiří Běhounek.

Ředitel jihlavské nemocnice Josef Če-kal odešel z funkce na vlastní žádost na konci srpna. Největší nemocnici na Vysočině vedl od loňského květ-na. Hejtman uvedl, že důvody jeho odchodu nezkoumal. „Ředitel mě požádal o uvolnění, já to rozhodnutí respektuji,“ řekl. Čekalovi vyslovili radní za jeho práci uznání.

MfD: Některé nemocnice nemají peníze na léčbu a pacienty odmítajíŘada nemocnic před koncem roku překročila fi nanční limity dané po-jišťovnami a některé vážně nemocné pacienty musí odmítat. Informuje o tom dnešní Mladá fronta Dnes (MfD). Nejčastěji hrozí odmítnutí lidem trpícím rakovinou, roztrou-šenou sklerózou nebo Crohnovou

nemocí. Léčba těchto nemocí je totiž velmi nákladná.

Mladá Fronta Dnes zjistila, že problé-my má například Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. Nemocnice pře-kročila limit, který stanovuje, kolik lidí s roztroušenou sklerózou smí léčit, a nezbývá jí než nemocné lidi odmítnout.

Oborová zdravotní pojišťovna při-znává, že limit na léčení této nemoci u ní přesáhly už čtyři nemocnice ze čtrnácti a další dvě se k této hranici blíží. „Při vyčerpání zdrojů není jiná možnost než vytvořit pořadníky,“ řekla zdravotní ředitelka pojišťov-ny Ludmila Plšková. Nemocnicím zároveň vzkázala, aby respektovaly ekonomickou realitu a léčbu nasa-zovaly s ohledem na zdroje.

Podle ministerstva zdravotnictví si lidé musí zvyknout, že drahá léčba nebude pro všechny, píše MfD. „Musí-me si zvyknout, že odkladné operace se budou odkládat, jinak to nejde,“ řekl náměstek ministra zdravotnictví Vladimír Pavelka.

„Musí se zamezit plýtvání v přípa-dech, kdy léčba nemůže stav paci-enta zlepšit,“ uvedla náměstkyně ministra zdravotnictví pro zdravotní péči Markéta Hellerová. Problémy prý nejvíce dopadnou na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu (VZP), která má nejvíc těžce nemocných pacientů. VZP ale zatím slibuje, že do konce roku drahou péči uhradí.

Odmítnutým pacientům nezbývá než zkusit jinou nemocnici nebo se obrátit na pojišťovnu, která musí péči zajistit. Pomoci může i rozhodčí soud.

V Hradišti je první oddělení dlouhodobé intenzivní péče v krajiUherskohradišťská nemocnice ote-vřela oddělení dlouhodobé intenzivní péče (DIP). Jde o první pracoviště tohoto druhu ve Zlínském kraji. Do-sud nejbližší takové zařízení bylo v Olomouci, řekl mluvčí nemocnice Jan Hrdý. Ředitel nemocnice Antonín Karásek však poznamenal, že po-čet těchto lůžek nejen v regionu ale

i v celé České republice je nedosta-tečný. Uherskohradišťské oddělení má kapacitu deset míst.

Nové oddělení je pro pacienty, kteří po kritickém onemocnění jsou ve stabilizovaném stavu. Nicméně se u nich neobnovila některá z život-ních funkcí. „Tito chroničtí pacienti potřebují specializovanou péči, kte-rou jim dosud dokázalo poskytnout pouze ARO nebo oborové jednotky intenzivní péče,“ připomněla primář-ka ARO Irena Šnajdrová. Doplnila, že tato oddělení jsou však zaměřena na příjem a péči o akutní pacienty a nemají kapacity pro dlouhodobou péči o chronické pacienty. Průměr-ná doba hospitalizace na anestezi-ologicko-resuscitačním oddělení se pohybuje kolem sedmi dnů. Chronic-ky nemocní lidé přitom ke zlepšení svého stavu často potřebují několik měsíců.

Rozsah péče nového oddělení pokrý-vá všechny chronické stavy selhání a selhávání základních životních funkcí. Nejčastěji zde budou umísťo-váni pacienti, kteří nedokážou začít dýchat spontánně bez podpory pří-strojů a vyvinula se u nich tak zva-ná dlouhodobá závislost na plicním ventilátoru.

Pacienti DIP mají specializovanou zdravotnickou a lékařskou péči. Její rozsah je srovnatelný s ARO. Podob-né je i přístrojové a personální vyba-vení pracoviště.

Nové oddělení je umístěno v 11. pa-vilonu. Investici šest milionů korun nemocnice hradila ze svého rozpoč-tu. Pro zajištění jeho provozu přijala téměř 40 zdravotníků. „Intenzivní péče o dlouhodobě nemocné paci-enty vyžaduje od personálu vysokou odbornost a značnou psychickou odolnost,“ doplnila Šnajdrová. Nově přijatí pracovníci byli proto více než půl roku zaškolováni na ARO.

Českolipská nemocnice má multioborovou jednotku intenzivní péčeV nemocnici v České Lípě byla ote-vřena nová multioborová jednotka

intenzivní péče (JIP). Pro nemocnici to byla důležitá investice. Pokud by nové oddělení nevybudovala, Všeo-becná zdravotní pojišťovna (VZP) by s ní nepodepsala smlouvu na velké ortopedické operace, řekl ředitel Petr Chmátal. Náklady byly zhruba 39 milionů korun.

Moderní multioborový JIP s celkem deseti lůžky se nachází v pátém patře nemocnice, v prostorách bývalého oddělení ORL. Bude sloužit nejen pacientům z chirurgického odděle-ní, ale také pacientům z ortopedie, urologie a gynekologie.

Zřízení nového oddělení JIP doporu-čila podle Chmátala všem nemoc-nicím v zemi Česká společnost pro ortopedii a traumatologii. „Navíc tuto jednotku intenzivní péče od nás nekompromisně vyžadovala Všeo-becná zdravotní pojišťovna,“ podotkl ředitel. Nemocnici hrozilo to, že s ní pojišťovna nepodepíše smlouvu na velké ortopedické operace kyčel-ních a kolenních kloubů, přestože v České Lípě působí kvalitní tým ortopedů pod vedením primáře Petra Gutwalda.

Rekonstrukce se uskutečnila od kon-ce března do června. Vyžádala si 39 milionů korun, z toho 37 milionů zaplatil Liberecký kraj. Nyní bude následovat rekonstrukce ubytovny pro zaměstnance, výměna oken a re-konstrukce střech, na kterou už ne-mocnice získala dotaci z Operačního programu Životní prostředí v celko-vé výši 42,5 milionu korun. Celkové náklady se ale odhadují bezmála na čtyřnásobek. Nemocnice chce požádat o pomoc při fi nancování opět Liberecký kraj, zateplení totiž výrazně sníží náklady na vytápění. Činí zhruba 22 milionů korun roč-ně, což je osm procent provozních nákladů.

Českolipská nemocnice je jednou ze dvou krajských nemocnic v Libe-reckém kraji. Slouží pro spádovou oblast se 110.000 obyvateli, kde žád-ná jiná nemocnice není. Disponuje 527 lůžky, zaměstnává 880 zaměst-nanců, z toho téměř stovku lékařů. Ročně tamní lékaři hospitalizují na 20.000 pacientů. Další tisíce nemoc-ných projdou ambulancemi.

Nemocnice hospodaří s rozpočtem kolem 600 milionů korun, loni vyká-

Page 4: Svet zdravotnictvi

62/2010

Diagnóza

72/2010

DiagnózaPojišťovnyNemocnice

zala ztrátu zhruba 16 milionů korun. Důvodem byly četné změny v ma-nagementu nemocnice a také její dlouholeté podfi nancování a z něj vyplývající špatný stav budov. Ne-mocnice musela odstraňovat četné havárie rozvodů a hradit větší množ-ství oprav přístrojů.

Pardubická nemocnice je v pololetí ve ztrátě 56 milionů korunPardubická krajská nemocnice vy-tvořila za první pololetí letošního roku ztrátu zhruba 56 milionů korun. Pro celý rok 2010 počítá se ztrátou 29 milionů korun. Výsledky ovlivnila méně příznivá úhradová vyhláška a vyšší nároky na údržbu majetku, řekl ředitel nemocnice Josef Šimurda. Pokud by dosavadní nepříznivý trend hospodaření pokračoval, nevylučuje ani delší čekací lhůty na některé plánované operace.

„Účet se uzavírá až na konci prosin-ce, teprve potom lze hodnotit hos-podaření. Některé věci se účtují jen jednou za rok,“ upozornil Šimurda.

V prvním pololetí loňského roku skončila nemocnice se ztrátou 58 milionů korun, na konci roku či-nil celkový hospodářský výsledek minus 45 milionů korun, přičemž plán počítal se ztrátou 50 milionů korun.

„Úměrně tomu, jak pojišťovnám za-čínají chybět peníze z výběru zdra-votního pojištění, nastupují jejich

restriktivní postupy vůči poskytova-telům zdravotní péče. Také úhradová vyhláška pro letošní rok je pro nás horší než vloni,“ uvedl Šimurda. Nao-pak pololetní výkony zdravotnického zařízení zatím zhruba odpovídají plánovaným ukazatelům.

Nemocnice dosud nemá zaplacenou část svých výkonů za rok 2009, nej-větší doplatek čeká od Všeobecné zdravotní pojišťovny. Vyšší jsou le-tos platby za údržbu nemovitostí, přístrojů a technologií, do nichž se dlouho neinvestovalo a vyžadují pro-to další náklady na opravy.

Nemocnice musí omezené příjmy od pojišťoven přenášet do své činnosti. Kromě hledání dalších vnitřních re-zerv Šimurda nevylučuje ani omeze-ní léčebných činností. „Můžeme léčit jen tak, jak nám platí pojišťovny, se všemi pozitivy a negativy,“ uvedl Šimurda. Přizpůsobování výkonů příjmům se může podle něj odrazit v delších lhůtách pro plánované ope-race. V příštím roce navíc očekává další omezení plateb od pojišťoven. „Světlo na konci tunelu zatím není vidět,“ řekl ředitel.

Lékaři Na Homolce díky robotovi provedli unikátní operaciLékařům nemocnice Na Homolce se podařila unikátní operace vydutí tří tepen za pomoci chirurgického robota da Vinci. Dosud roboticky operovali nejvýše dvě výdutě. Še-stasedmdesátiletého muže operovali šest hodin. Aneurysma (výduť) je závažné a nebezpečné onemocnění; často praskne bez jakýchkoli varov-ných příznaků nebo obtíží, v 80 pro-centech skončí smrtí.

„Unikátnost výkonu spočívala v tom, že jsme pacientovi při kombinova-ném postižení břišní aorty a pánev-ních tepen našili v dutině břišní roboticky tři cévní spojení, zatímco dosud jsme pomocí robota dělali ma-ximálně dvě,“ uvedl primář oddělení cévní chirurgie Petr Štádler.

Aorta rozvádí krev do všech orgánů v břiše a do dolních končetin. Pro-teče jí za minutu pět až sedm litrů

krve, a tak člověk při jejím přerušení rychle vykrvácí.

Chirurgický zákrok byl pro pacienta díky použití robota mnohem šetrněj-ší. „Místo řezu na břiše měl jen malé vpichy a rychleji se zotavoval,“ dodal Štádler. Operace se uskutečnila již před několika týdny. Lékaři však se zveřejněním čekali, dokud se ne-potvrdí její úspěšnost. „Pacient byl z nemocnice propuštěn, k žádným komplikacím u něj nedošlo,“ řekla mluvčí nemocnice Marie Fialová.

Příčinou vzniku výdutě jsou dege-nerativní změny tepny, nejčastěji na podkladě aterosklerotických nebo i zánětlivých změn. Výdutěmi jsou podle lékařů častěji postiženi muži, nebezpečí výskytu u nich navíc vý-znamněji stoupá ve věku nad 60 let. Ke vzniku tohoto onemocnění mají někteří lidé genetické dispozice. Mimo dědičného zatížení k němu přispívá i nesprávná životospráva, kouření a nedostatek pohybu.

Štádler doplnil, že pacient, kterému provedl unikátní operaci výdutí aorty a pánevních tepen, měl vysoký krev-ní tlak i vysoký obsah cholesterolu v krvi.

Na výdutě tepen se přijde často pou-hou náhodou, například při ultrazvu-kovém vyšetření žlučníku či ledvin nebo při jiném komplexním vyšetře-ní. Někdy může být první známkou projevu výskytu výdutě aorty její prasknutí, upozornil Štádler.

Operace je nezbytná obvykle u pa-cientů, u nichž je průměr výdutě větší než 55 milimetrů. Zákrok lze provést otevřeně, laparoskopicky nebo roboticky.

Homolka má robotický systém da Vinci od října 2005 jako první ne-mocnice v Česku. V multioborovém robotickém sále operují všeobecní a cévní chirurgové, gynekologové, urologové a kardiochirurgové.

S pomocí robota provedli lékaři na Homolce již dříve řadu republikově nebo i světově unikátních zákroků, například operaci výdutě na pánev-ní tepně a na břišní aortě, operaci nádoru tlustého střeva či operaci vrozeného defektu mezisíňové pře-pážky v srdci.

Schodek zdravotního pojištění má být příští rok nižší než letosDo systému veřejného zdravotního pojištění by mělo příští rok plynout zhruba 216,85 miliardy korun, výda-je se očekávají 225,1 miliardy korun. Předpokládaný schodek 8,25 miliar-dy korun bude asi o 0,8 miliardy nižší, než se odhaduje pro letošek. V jedné z příloh k návrhu státního rozpočtu pro rok 2011 to uvedlo na vládním webu ministerstvo fi -nancí.

Příjmy systému by měly vzrůst me-ziročně o 1,5 procenta, stát by měl zaplatit za své pojištěnce zhruba 53,2 miliardy korun. Celkové výdaje ve veřejném zdravotním pojištění by měly stoupnout proti letošku o 1,1 procenta, výdaje na zdravot-ní péči o 1,5 procenta. Schodek by měly pojišťovny pokrýt z peněžních

zůstatků na účtech provozního cha-rakteru.

Většině zdravotních pojišťoven by mohly příští rok vzniknout podle dokumentu závazky po lhůtě splat-nosti. Jejich stav se nemusí podařit vyrovnat, pokud pojišťovny neudrží náklady na zdravotní péči.

Veřejné zdravotní pojištění zajišťu-je Všeobecná zdravotní pojišťovna a osm zaměstnaneckých zdravot-ních pojišťoven. Vláda chce slou-čit Vojenskou zdravotní pojišťovnu a Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra.

Letos by mělo do systému plynout 213,6 miliardy korun, výdaje by měly být 222,63 miliardy. Zpráva konsta-tuje, že fi nanční stabilita jednotli-vých zdravotních pojišťoven je velmi rozdílná. „Finanční problémy v zá-věru roku 2010 jsou signalizovány u Všeobecné zdravotní pojišťovny a Vojenské zdravotní pojišťovny,“ píše se v ní. Všechny pojišťovny by

ale měly naplnit zákonem stanovený příděl do rezervního fondu.

MfD: V době vrcholící krize loni VZP vyhlásila tendry za miliarduVšeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) podle dnešní Mladé fronty Dnes (MfD) loni vyhlásila za tři mě-síce několik výběrových řízení za skoro miliardu korun. Bylo to v době, kdy vrcholila hospodářská krize a stoupal počet nezaměstnaných, čímž klesaly příjmy ze zdravotního pojištění. Příští rok bude pojišťovně v pokladně chybět šest miliard korun a od státu žádá, aby zvýšil odvody za státní pojištěnce, poznamenává v kontrastu s tendry MfD.

Píše, že loni v létě v průběhu jednoho dne vyhlásila VZP tři výběrová řízení v celkové výši 220 milionů korun.

7 + 1 důvodů proč si vybrat ISS jako svého partnera v zdravotnictví

ISS je 1 z největších společností zaměřená na poskytování služeb v oblasti Facility Services a tím i zárukou silného, stabilního a kvalitního partnera.

Korporátní vize ISS má 2 aspekty: stát se světovým lídrem v oblasti Facility Services; budeme jedničkou na trhu lokálně, v každé zemi.

ISS svým zákazníkům nabízí své služby ve 3 modelech: Single Servis, Multi Servis, Integrated Facility Services.

ISS je 4. největším soukromým zaměstnavatelem v Evropě a devátým největším na světě, s více než stoletou zkušeností.

ISS působí na 5 kontinentech, v 52 zemích a každý den poskytuje služby prostřednictvím více než 500 000 spokojených zaměstnanců.

ISS nabízí své služby v 6 segmentech: Facility Management, Property Services, Cleaning Services, Security Services, Catering, Offi ce Support.

ISS se v roce 2009 umístila na 7. pozici světového žebříčku dodavatelů služeb - „The 2009 Global Outsourcing 100“.

Díky nejvyšší kvalitě a technologické úrovni ISS si budete jisti, že pro hygienickou úroveň a dezinfekci vašeho zařízení je učiněno maximum. Tím poskytnete nejvyšší možný pocit bezpečí svým pacientům a personálu. V Česku nyní pečujeme o více než 30 nemocnic.

ISS Facility Services s. r. o.Antala Staška 38/510, 140 00 Praha 4 – Krč, Czech Republic Tel: +420 261 392 311, Fax: +420 261 392 320, www.cz.issworld.com, [email protected]

A World of Service

Svet zdrav 210x148,5 zena.indd 1 3/1/10 9:41 AM

A

Page 5: Svet zdravotnictvi

82/2010

Diagnóza

92/2010

Pojišťovny

V následujících třech měsících je do-plnila další tři za 640 milionů korun. Jedná se o vzdělávací projekty týkají-cí se prevence u dětí, dále vydávání časopisů a právní služby.

Podle deníku si VZP za projekty stojí. „Každá koruna věnovaná na prevenci přináší tři koruny na úsporách ná-kladů na léčení,“ obhajuje preven-tivní programy z první vlny tendrů za 220 milionů mluvčí VZP Jiří Rod. K časopisům dodal, že pojišťovna si mezi lékaři chce zlepšit image a také je informovat o aktuálním dění v oboru.

Naopak člen dozorčí rady VZP Tomáš Julínek tvrdí, že pojišťovna obecně špatně hospodaří. „Preventivní pro-jekty se mají vyhlašovat v případě, že je jasné, kolik to přinese úspor. Jestli je to špatné, nebo dobré, se často jen odhaduje,“ prohlásil.

„Peníze na prevenci jdou ze speci-álního fondu. Přesouvat je na jiné účely mohou jedině poslanci. Takže by se stejně utratily jen za projekty související s prevencí,“ hájí podle MfD management pojišťovny člen její správní rady Boris Šťastný.

MfD píše, že řadu zakázek provázejí pochybnosti. Zmiňuje například vý-běr fi rmy Ambit Media na vydávání časopisu pro lékaře. Podmínky pro uchazeče byly podle MfD natolik spe-cifi cké, že se do soutěže nakonec přihlásila právě jen Ambit Media. „Zadávací dokumentaci si vyzved-lo asi 20 uchazečů, návrh projektu odevzdala jen fi rma Ambit Media,“ potvrdil Rod.

MfD připomíná, že fi rmu tři roky před vyhlášením tendru založil tehdejší mluvčí ministerstva zdravotnictví Tomáš Cikrt. Uchazeči museli mít třeba tři roky po sobě obrat nejméně 30 milionů, takže Ambit Media již v roce založení musela mít raketový úspěch, poznamenává MfD.

Lidé si zvykli na regulační poplatky, návštěv u lékaře přibyloLidé si na regulační poplatky už na-tolik zvykli, že je neodradí od ná-

vštěvy lékaře a možná ani od mož-ného zneužívání zdravotní péče. Po výrazném poklesu v roce 2008, kdy se začalo platit 30 korun v ordinaci a za položku na receptu, 60 korun za den v nemocnici a 90 korun na pohotovosti, je prudký nárůst zájmu patrný znovu hlavně u pohotovostí a léků na recept, informují statistici na svém webu.

Počty ošetření na pohotovosti pro dospělé (LSPP) klesly v roce 2008 o 41 procent, pro děti a do-rost o 25 procent a zubní o téměř 37 procent. Loni již ve srovnání s rokem předchozím stouply počty ošetření na pohotovosti pro dospě-lé i děti a dorost shodně po deseti procentech a na zubní pohotovosti o 23 procent.

Celkový počet ošetření na pohoto-vostech stoupl loni téměř o 12 pro-cent, oproti roku 2006 je to ale stále o 33 procent méně, takže regulační poplatky zbrzdily v případě pohoto-vostí návrat k původním vysokým číslům.

Počty předepsaných receptů se po-hybovaly v letech 2006 a 2007 ko-lem 90 milionu kusů za rok. V roce 2008 klesly na necelých 69 milionů, zhruba tři čtvrtiny počtu roku před-chozího. Za rok 2009 stouply opět na

téměř 73 milionů, to je o šest procent více než v roce předešlém.

Z celkového počtu receptů hradily v roce 2008 zdravotní pojišťovny 59 milionů receptů, loni 63 milionů. I přes tento nárůst je to o 18 procent méně než v letech 2006 a 2009. Prů-měrná úhrada ze zdravotního po-jištění na jeden recept loni dosáhla 558 korun, to je o téměř 34 procent více než v roce 2006. Statistici to přičítají přílivu dražších přípravků na trh.

Počty ambulantních ošetření v roce 2008 klesly o 17 procent oproti roku předchozímu, zatímco v dřívějších letech se snižovaly pouze o dvě až tři procenta ročně. V roce 2009 stouply o 9,2 procenta na celkový počet 116,8 milionu. Počty ošetření v zub-ních ambulancích klesají dlouho-

době a větší výkyv nenastal ani po zavedení regulačních poplatků.

V nemocnicích klesly počty ošetřo-vacích dnů v roce 2008 oproti roku předchozímu o 4,2 procenta, loni ve srovnání s rokem předchozím stouply o 0,1 procenta. Pacienti totiž nemo-hou příliš ovlivnit to, zda se budou léčit v nemocnici, mají částečný vliv jen na délku pobytu na lůžku.

Podle odhadu ministerstva zdra-votnictví byly v roce 2008 vybrány poplatky v celkové výši přesahující pět miliard korun, za rok 2009 ne-jsou odhady k dispozici. Ministerstvo plánuje zvýšení poplatků za den v ne-mocnici přinejmenším na sto korun a zvýšení poplatku u ambulantního specialisty na 200 korun, když paci-ent přijde s neakutním problémem bez doporučení svého praktického lékaře.

Počty ošetřovacích dnů, ošetření a receptů, náklady na léčiva

2006 2007 2008 2009 2008/100

procent2006/100

procent

počet ošetřovacích dnů v ne-mocnicích

17,140.868 16,822.290 16,078.941 16,096.784 100,1 93,9

počet ošetření LSPP dospělí 870.500 786.217 463.092 509.799 110,1 58,6

počet ošetření LSPP děti a dorost

404.854 389.482 291.950 321.655 110,2 79,4

ošetření zubní pohotovost 192.697 187.598 118.728 146.124 123,1 75,8

počet ambulantních ošetření 131,731.976 128,832.755 106,968.058 116,773.047 109,2 88,6

počty receptů 89,403.466 90,001.816 68,841.223 72.946.273 106 81,6

placených pojišťovnou 81,466.644 81,104.878 59,423.284 63,060.055 106,1 77,4

úhrady pojišťoven 33,942.000 33,568.000 32,748.000 36,666.000 112 108

doplatky pacientů na recept 6,452.000 7,835.000 8,382.000 8,435.000 100,6 130,7

průměrný doplatek pacienta na jeden recept

72 87 122 116 95,3 160,7

náklady na distribuovaná léčiva v milionech

58.970 67.160 72.750 79.750 109,6 135,2

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky

Page 6: Svet zdravotnictvi

102/2010

Diagnóza

112/2010

Státní správa

Návrh jedné tarifní tabulky je podle zdravotníků likvidačníNávrh ministerstva práce a sociál-ních věcí (MPSV) na zavedení jedné tarifní tabulky pro zaměstnance ve veřejné sféře bez zvyšování platů za léta praxe rozlítil zdravotnické odbory i Českou lékařskou komoru (ČLK). Jejich zástupci hovoří o facce pracujícím lidem a posledním hřebíč-ku do rakve českého zdravotnictví. Předseda Lékařského odborového klubu Martin Engel pokládá za je-dinou adekvátní reakci lékařů hro-madnou výpověď.

Plánované změny v tarifech kritizují i odbory státních zaměstnanců. Mi-nisterstvo argumentuje tím, že návrh vychází z programu vlády snížit ob-jem peněz na mzdy státních zaměst-nanců o desetinu. Průměrný pokles platových tarifů činí podle důvodové zprávy zhruba 6150 korun.

„Jen měnová reforma v roce 1953 byla taková rána,“ řekl Engel, podle kte-rého by nejmladším lékařům klesl základní plat o 14 procent a zkuše-ným o více než 40 procent. „Za tyto peníze to dělat nebudeme,“ zdůraznil Engel.

Zásadní nesouhlas vyjádřil Odborový svazu zdravotnictví a sociální péče. Jeho místopředsedkyně Dagmar Žit-níková řekla, že má na dvě tisícovky záporných vyjádření zaměstnanců ve zdravotnictví, které poslali i minis-trům práce a sociálních věcí a zdra-votnictví a premiéru Petru Nečasovi (ODS).

Podle prezidenta ČLK Milana Kubka jde ze strany ministerstva o vzkaz lékařům, že si buď vybojují důstojné platy silou, nebo emigrují. „V tako-vém případě jistě politici zajistí, aby se pacientům dostalo adekvátní péče od babek kořenářek a nejrůznějších léčitelů,“ řekl Kubek.

Navrhovaná tabulka postihuje zdra-votníky podle něho nejvíc ze zaměst-nanců veřejného sektoru. Zdravotníci mají nyní zvýhodněnou tabulku. „Po-vídání o tom, že plat bude kompen-zovat osobní příplatek, je povídání ovčí babičky,“ soudí prezident ČLK. Poukázal také na to, že ČLK neměla

možnost poslat k návrhu připomínky a že žádnou neuplatnilo ministerstvo zdravotnictví.

Plánovanými platovými redukcemi je šokován hejtman Vysočiny a předse-da zdravotní komise Asociace krajů ČR Jiří Běhounek. „Lékaři a pracovní-ci ve zdravotnictví dostávají nyní od vlády jasnou informaci o skutečném pohledu na hodnotu jejich práce. Není se tedy co divit, že dojde na jejich hromadné odchody za lépe placenou a váženou prací za hrani-ce našeho státu,“ uvedl Běhounek v tiskovém prohlášení.

Návrhem není příliš nadšený premiér Petr Nečas (ODS). „Budeme o dané zá-ležitosti jednat na vládě s koaličními partnery. A také se sociálními part-nery,“ řekl dnešním Hospodářským novinám (HN) Nečas. S předlohou ministra Jaromíra Drábka (TOP 09) souhlasili v připomínkovém řízení jen jeho straničtí kolegové ministr fi nancí Miroslav Kalousek a ministr zahraničí Karel Schwarzenberg a při-dal se také ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský z Věcí veřejných. Ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09) proti návrhu neprotesto-val. „Já bych už to netlačil nikam dál,“ řekl HN Heger. S ministrem Drábkem už o platech zdravotníků zvlášť jednat nebude.

Nová tabulka by se netýkala zaměst-nanců ve školství a úředníků krajů, měst a obcí. Do budoucna by měli mít vlastní tarify.

Královéhradecký kraj má návrh koncepce zdravotnictvíRekonstrukci náchodské oblastní ne-mocnice, snižování počtu akutních lůžek a navyšování lůžek následné péče či další změny ve struktuře ne-mocnice v Rychnově nad Kněžnou. To jsou některé ze záměrů, které ob-sahuje návrh Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje. Návrh pro-jednali radní, materiál čekají další diskuse, řekl novinářům hejtman Lubomír Franc (ČSSD).

„Návrh koncepce bude 31. srpna pro-jednávat zdravotnický výbor zastupi-telstva, 2. září je svolán seminář pro

zastupitele, kde s návrhem budou seznámeni,“ uvedl Franc. Zastupite-lům bude návrh koncepce předložen v září, hejtman očekává, že schválení dokumentu by mohlo přijít na řadu na listopadovém jednání zastupitelů. „Necháváme široký prostor, aby se všichni zainteresování mohli vyjádřit k této koncepci,“ dodal hejtman.

Dokument popisuje současný stav zdravotnictví v Královéhradeckém kraji a sleduje některé další změny. „Ve variantách jsou tam další po-stupné kroky, které by se měly dělat, například dalších opatření v Oblastní nemocnici Rychnov nad Kněžnou, která je z ekonomického pohledu velmi problematická,“ řekl Franc.

Hradecký kraj prostřednictvím Zdravotnického holdingu Králové-hradeckého kraje spravuje oblastní nemocnice v Jičíně, Náchodě, Trut-nově a Rychnově nad Kněžnou. Do holdingu spadá také nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem. Celkem v krajských nemocnicích pracuje zhruba 2500 zaměstnanců.

ÚOHS nařídil novou soutěž na stavbu operačních sálů v KladněÚřad pro ochranu hospodářské sou-těže (ÚOHS) nařídil zopakovat soutěž na vybudování vestavěných operač-ních sálů v kladenské nemocnici. Tendr napadl jeden z neúspěšných uchazečů, nové výběrové řízení by ale o půl roku zdrželo celou nynější přestavbu zdravotnického zařízení. Bylo proto rozhodnuto o návratu k původnímu záměru, v nemocnici vzniknou klasické kachlíkované sály, řekl na dnešním jednání středočes-kého zastupitelstva hejtman David Rath (ČSSD).

Reagoval tak v diskusi na výtky zá-stupců ODS, že se v Kladně staví něco, co nebylo součástí původního projektu. „Podle mých informací se staví v Kladně úplně něco jiného, než bylo vysoutěženo,“ prohlásil šéf stře-dočeské ODS a Rathův předchůdce ve funkci Petr Bendl.

Rath k tomu poznamenal, že se původně skutečně počítalo s jinou podobou sálů. „Mezitím se trendy posunuly a je hit dělat vestavěné operační sály. Tudíž projektanti v určité fázi doporučili zvážit, zda realizovat ty klasické sály s kachlíky, nebo jít cestou nových technologií. Má to své výhody, i když nevím, zda odpovídají ceně,“ nastínil hejtman s tím, že k vestavěným sálům se přikláněli i chirurgové. O změně se podle něj rozhodlo ještě za Bendlova vedení a po jeho nástupu se vypsala soutěž.

Sály měly být vybudovány za peníze EU, v tendru byla vybrána nejlevnější nabídka za 22 milionů korun. „Nicmé-ně jeden z účastníků soutěže, který nedal nejlevnější nabídku, navíc je to fi rma odněkud z Ostravy a vůbec ni-kdy vestavěné sály nestavěla, podal stížnost k ÚOHS na průběh soutěže,“ uvedl Rath. Antimonopolní úřad pak podle něj k určitému překvapení krajského vedení řekl, že soutěž se musí zopakovat.

To by ale podle hejtmana způsobilo komplikace a přestavba oblastní ne-mocnice by nemohla skončit příští rok v lednu, jak je plánováno. „Hrozi-lo by i zastavení stavby, protože sály jsou důležitým komponentem a ta budova bez nich nemůže fungovat,“ upozornil. Kraj by podle něj navíc musel platit hlavnímu dodavateli stavby, fi rmě Metrostav, vysoké pe-nále 50 milionů korun. „Takže jsme dospěli k závěru, že půjdeme tou odsouhlasenou cestou klasických operačních sálů. Žádná soutěž se už dál dělat nebude,“ dodal.

Modernizace oblastní nemocnice za stovky milionů korun začala ještě před krajskými volbami, které roz-hodly o výměně v čele hejtmanství. Nová krajská reprezentace pak plány na přestavbu nemocnice pozměni-la - stanovila, že místo tří nových pavilonů v areálu vznikne pouze jeden a ušetřené peníze se vloží do generální rekonstrukce staré budo-vy. Celkové náklady na modernizaci měly zůstat zachovány.

Rath: Berounská nemocnice porušila privatizační smlouvuOblastní nemocnice v Kladně zva-žuje podání žaloby na soukromou berounskou nemocnici kvůli údaj-nému porušení podmínek privati-zační smlouvy. Nemocnice přestala provozovat čtyři nelukrativní obory, řekl novinářům hejtman David Rath (ČSSD). Mluvčí berounské nemocni-ce Vlasta Dolejšová to odmítla.

Kladenská nemocnice, kterou vlastní kraj, bude po berounském zařízení požadovat uhrazení smluvní pokuty v celkové výši 40 milionů korun, za každý obor deset milionů. Za tyto pe-níze bude moci služby v Kladně roz-šířit. Pokud to v Berouně odmítnou, bude se věc řešit u soudu, dodal.

Podle Rathova náměstka pro zdravot-nictví Zdeňka Seidla (ČSSD) v Berou-ně zrušili lůžkovou gynekologii, po-rodnictví, JIP na chirurgii a patologii. Jediný důvod, který byl kraj ochoten akceptovat, by podle něj byl, kdyby bylo toto rozhodnutí podloženo sku-tečností, že s nimi pojišťovna odmítla pro dané obory uzavřít smlouvu. „To se ale nestalo,“ dodal Seidl.

Dolejšová ale tvrdí, že porodnice byla zrušena dávno předtím, než nový vlastník v roce 2007 nemocnici pře-bíral, a patologie funguje dodnes. Změny podle ní nastaly pouze u gy-nekologie a lůžkové chirurgie, ale na základě výběrového řízení pro pojišťovny, které vyhlašuje minister-stvo zdravotnictví. To se navíc podle mluvčí uskutečnilo už koncem roku 2006 a jeho výsledky byly známy 3. ledna 2007, tedy opět před nástupem nového majitele.

„Bylo zde jasně napsáno, že se ne-doporučuje uzavření smlouvy na poskytování ústavní zdravotní péče pro vnitřní lékařství, chirurgii, gy-nekologii a porodnictví. Porodnictví tam už ale nebylo. Nemocnice se měla stát nemocnicí pro poskytování následné lůžkové péče,“ řekla Do-lejšová s tím, že internu nemocnice v rozporu s tímto doporučením ne-zrušila a ambulantní péči zachovala v mnoha oborech.

Rath ale tvrdí, že kraj získal věro-hodná vyjádření pojišťoven, podle nichž v Berouně tyto obory měly zů-stat zachovány. Seidl poznamenal, že cílem není vyvolat soudní spor, ale spíše se s berounskou nemocnicí dohodnout. Její postup považuje za nebezpečný precedent. „Za chvíli by tam ta zdravotnická zařízení ne-musela mít žádnou péči a mohla by z toho udělat hotel nebo ubytovací zařízení,“ dodal.

Rath podotkl, že soukromý majitel, společnost Jessenia, získal beroun-skou nemocnici v hodnotě 100 mi-lionů za pětinu této ceny a zavázal se udržet všechny obory, které byly v tomto zařízení v době koupě provo-zovány. „My jsme zjistili, že tak neu-činil,“ míní. Ze smlouvy podle Ratha vyplývá možnost udělit nemocnici smluvní pokutu ve výši 10 milionů, a to opakovaně. Dolejšová uvedla, že kraj nemocnici udělení sankce nijak nevysvětlil a právník nemocnice se počátkem září pojede na tyto záleži-tosti přeptat.

Zmapování situace v berounské ne-mocnici podle Ratha trvalo určitou dobu, stejně se hejtmanství nyní zaměřuje na ostatní zprivatizované nemocnice, například na zařízení v Brandýse nad Labem.

Page 7: Svet zdravotnictvi

122/2010

Diagnóza

132/2010

Farmacie

9,86 milionu Kč. Vyplývá to z výroční zprávy podniku.

Ratiopharm drží zhruba sedmipro-centní podíl na tuzemském trhu s generiky, tedy léky, kterým vypr-šela patentová ochrana, a jsou tudíž levnější. V počtu prodaných balení zaujímala loni fi rma čtvrté pořadí.

Společnost ratiopharm CZ nabízí léky z mnoha terapeutických sku-pin, jako například antibiotika, léky na kardiovaskulární onemocnění, přípravky k léčbě centrálního ner-vového systému, k léčbě bolesti, na-chlazení a preparáty na onkologická onemocnění. Název přípravku vždy obsahuje slovo „ratiopharm“ za po-mlčkou.

Česká pobočka vznikla v roce 1998 a jejím jediným vlastníkem je německá společnost ratiopharm International. Loni zaměstnávala 73 lidí.

Mateřskou společnost založil v roce 1974 Adolf Merckle. Patřil k nejbo-hatším lidem v Německu, před nece-lými dvěma roky se ale fi rma dostala na pokraj kolapsu a Merckle loni spáchal kvůli fi nančním potížím se-bevraždu. Letos ratiopharm převzala izraelská farmaceutická společnost Teva Pharmaceutical.

AstraZeneca bude některé léky odebírat od indické fi rmy AurobindoBritsko-švédský farmaceutický kon-cern AstraZeneca uzavřel licenční dohodu s indickým výrobcem ge-nerických léků Aurobindo Pharma. AstraZeneca oznámila, že ji indický podnik bude zásobovat léčivy proti infekcím, kardiovaskulárním cho-robám a léky na centrální nervový systém. Prodávat je bude pod svou značkou AstraZeneca.

Pro indickou společnost je to dru-há taková velká smlouva; dohodu o rozsáhlých dodávkách léků uza-vřela i s americkým farmaceutickým gigantem Pfi zer. Roste tak význam výrobců léčiv z mladých, rychle ros-toucích ekonomik jako dodavatelů nadnárodním koncernům.

Finanční podmínky spolupráce s in-dickou fi rmou AstraZeneca nezveřej-nila. Akcie Aurobinda vzrostly díky zprávě o spolupráci s AstraZenekou o 2,6 procenta, zatímco hlavní index burzy v Bombaji měl zisk 1,5 pro-centa.

AstraZeneca v březnu uzavřela po-dobnou dohodu o zásobování gene-

rickými léky od indické společnosti Torrent Pharmaceuticals. Britsko-švédská skupina předpokládá, že se mladé trhy budou v roce 2014 na jejích tržbách podílet jednou čtvrti-nou proti 13 procentům z minulého roku.

Mladé ekonomiky představují pro západní výrobce léků přednostní

Distributorovi léčiv Pharmos klesl loni zisk na 4 miliony KčJednomu z největších distributorů léčiv v ČR, společnosti Pharmos, klesl v minulém roce zisk na čtyři miliony korun z předloňských 11,7 milionu Kč. Tržby však fi rmě vzrostly o půl miliardy na 12,5 miliardy korun. Firma hodnotí loňské výsledky hos-podaření jako stabilní. Vyplývá to z výroční zprávy fi rmy v interneto-vém obchodním rejstříku.

Rok 2009 se opět nesl ve znamení růstu tržeb a posilování tržního po-dílu, uvedli členové představenstva ve výroční zprávě. Podařilo se zasta-vit pokles obchodní marže, a to jak v procentním vyjádření, tak i v abso-lutních hodnotách, doplnili. Loni vy-kázala fi rma marži 2,62 procenta.

Rozhodující část tržeb představovaly dodávky léčiv a dalšího doplňkového sortimentu do veřejných a nemoc-ničních lékáren. Firmě podle její výroční zprávy rostou tržby nepře-tržitě od roku 2002. Průměrný počet zaměstnanců Pharmosu loni klesl o 30 na 603.

V současnosti má Pharmos dva roz-hodující akcionáře. Většinu fi rmy ovládá společnost Česká lékárnická, která vlastní 71,7 procenta akcií. Ně-mecký akcionář Phoenix Internatio-nal Beteiligungs GmbH. Mannheim drží 28 procent, zbývající 0,3 pro-centa tvoří drobní čeští akcionáři, fyzické osoby.

Teva má v Opavě nový závod léků pro USA a chce dál investovatFarmaceutická společnost Teva Czech Industries (dříve IVAX a Ga-lena) spustí ve středu v Opavě pro-dukci léků pro americký trh. Do nové výroby investovala 1,4 miliardy Kč a vytvořila 350 pracovních míst. Fir-ma dále oznámila další investici do rozšiřování výrobních kapacit v řádu půl miliardy korun. Do dvou let by tak mělo ve fi rmě vzniknout dalších 300 pracovních míst. Nyní v Tevě pracuje přes 1200 lidí.

„Náš opavský závod se tak zařadí mezi největší evropské farmaceutic-ké výrobce,“ sdělil generální ředitel společnosti Jiří Urbanec.

Prvním produktem, který od 1. září začne do USA dodávat, je přípravek Pravastatin na snížení hladiny cho-lesterolu v krvi, uvedla mluvčí Tevy Karin Martínková. Roční výrobní kapacita nyní zahájeného provozu jsou čtyři miliardy tablet.

Záměr výstavby nového závodu na výrobu tablet a tvrdých želatinových tobolek oznámila fi rma v březnu 2008. Nyní je výroba připravena na spuštění ostrého provozu. „Závod úspěšně prošel hodnocením kvality Evropské unie i amerického Úřadu pro kontrolu léků a potravin,“ dopl-nila Martínková.

Teva Czech Industries je v ČR vý-znamným farmaceutickým výrob-cem s velmi dlouhou historií. Ve svém širokém výrobním portfoliu má generické léčivé přípravky, volně prodejné léky, účinné farmaceutic-ké látky a rostlinné extrakty. Nyní patří do nadnárodní skupiny jedné z nejvýznamnějších farmaceutických světových fi rem – izraelské Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Ta získala v roce 2005 opavský IVAX Pharmaceuticals koupí americké společnosti IVAX.

Výrobci léků Novartis loni v ČR snížil zisk na 16,6 milionu KčŠvýcarské farmaceutické společnosti Novartis loni v České republice klesl zisk o 23,5 procenta na 16,6 milionu korun. Tržby vzrostly o 3,8 procenta na 3,6 miliardy Kč. Vyplývá to z vý-roční zprávy společnosti.

Většinu prodejů uskutečnila divize Pharma. Podíl volně prodejných léků pak činil méně než pětinu. Mezi nej-

známější volně prodejné přípravky patří například Voltaren proti bolesti, Vectavir proti oparům nebo Fenistil proti svědění kůže. Divize Ciba Visi-on se zabývá prodejem kontaktních čoček a příslušenství.

V letošním roce očekává Novartis zhruba stejné tržby jako loni, zejmé-na kvůli příchodu některých generic-kých léků na trh a také kvůli snížení úhrad léků v souvislosti s úsporami ve státním rozpočtu. Negativní fak-tory plánuje však fi rma kompenzovat zavedením nových léků na trh.

Jediným vlastníkem české poboč-ky je švýcarská akciová společnost Novartis se sídlem v Basileji. V ČR loni Novartis zaměstnávala 239 lidí, z nichž je 16 členů vedení.

Mateřská společnost Novartis se zaměřuje především na výrobu ino-vativních léků, preventivních vakcín, kvalitních nízkonákladových gene-rik a volně prodejných přípravků pro samoléčbu. Její čistý zisk se ve druhém čtvrtletí zvýšil meziročně o 19 procent na 2,44 miliardy dolarů (asi 47,5 miliardy korun) a fi rma zvý-šila odhad tržeb pro celý rok.

Skupina působí ve 140 zemích a za-městnává zhruba 97.000 lidí. Vývo-jové centrum Novartis se nachází v americkém státě Massachusetts. Novartis vznikla v roce 1996 spoje-ním fi rem Ciba-Geigny a Sandoz.

Výrobce generik ratiopharm CZ loni snížil tržby na 247,5 mil. KčFarmaceutická společnost ratio-pharm CZ, která se zaměřuje na obchod s generiky, loni meziroč-ně snížila tržby o 6,5 procenta na 247,5 milionu korun. Zisk firmy vzrostl o necelé jedno procento na

Vývoj tržeb a zisku společnosti Pharmos

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Tržby (mld. Kč) 9,8 10,8 10,3 11,7 12,0 12,5

Hospodářský výsledek (mil. Kč) 36,8 42,1 19,7 13,9 11,7 4

Zdroj: Výroční zpráva Pharmos

Page 8: Svet zdravotnictvi

142/2010

Diagnóza

152/2010

DiagnózaKalendáriumFarmacie

regiony, protože jim prodej léků na domácích trzích stagnuje a prodej levných léčiv bez patentové ochrany a pod nadnárodní značkou předsta-vuje atraktivní tržní příležitost.

Americká Genzyme odmítla nabídku Sanofi na převzetíAmerická biotechnologická spo-lečnost Genzyme odmítla nabídku francouzské farmaceutické skupi-ny Sanofi -Aventis na převzetí za 18,5 miliardy dolarů (361 miliard Kč). Genzyme po nedělní schůzce své správní rady označila nabídku vlastníka české farmaceutické jed-ničky Zentiva za „dramaticky pod-hodnocenou“.

Generální ředitel Genzyme Henri Termeer ve sdělení konstatoval, že návrh Sanofi v ceně 69 dolarů za akcii je tentýž jako již odmítnutá nabídka z minulého měsíce. Dodal, že ve své první odpovědi na nabídku Sanofi fi rma uvedla, že na prodej není vhodná doba a že návrh „nepři-hlíží ke značnému pokroku“, který fi rma nyní prodělává na poli výroby a vývoje nových produktů.

Generální ředitel Sanofi-Aven-tis Chris Viehbacher trvá na tom, že nabídnutá cena je spravedlivá a představuje výrazný zisk. Na jed-nání s analytiky uvedl, že dohoda bude přínosem pro akcionáře obou fi rem. Dnešní odpověď od Genzyme ho podle jeho slov nepřekvapila. Již v neděli Viehbacher uvedl, že je při-praven zvážit veškeré alternativy k úspěšnému dokončení transakce, včetně nepřátelského převzetí.

Podle prohlášení Sanofi nabídka 69 dolarů za akcii představuje ve srovnání se závěrečnou cenou akcií z 1. července, tedy ze dne, než se na trhu objevily spekulace o možném spojení obou fi rem, zisk 38 procent. Na základě odhadů analytiků na-bídka představuje 36násobek oče-kávaného zisku na akcii Genzyme v letošním roce a 20násobek zisku na akcii v roce 2011. Při elektronickém obchodování před ofi ciálním zaháje-ním obchodů na burze v New Yorku akcie Genzyme stouply o 4,3 procen-ta na 70,55 USD. Agentura Reuters již dříve s odvoláním na zdroje blízké jednání uvedla, že Genzyme požaduje nejméně 75 dolarů na akcii a někteří akcionáři chtějí až 80 dolarů.

Sanofi -Aventis zveřejnila svůj ná-vrh na převzetí Genzyme v neděli, třebaže na trzích se o ní mluvilo již

delší dobu. Sanofi také potvrdila, že nabídku učinila Genzyme zhru-ba před měsícem, nepodařilo se jí však zahájit jednání. Sanofi chce převzetím Genzyme rozšířit svoji nabídku a kompenzovat ztrátu pa-tentové ochrany na některé důležité léky v příštích letech. Pokud převzetí dokončí, bude to její největší akvizi-ce od roku 2001.

Sanofi -Aventis vznikla v srpnu 2004, když francouzská společnost Sano-fi -Synthélabo převzala svého rivala Aventis. Skupina je stoprocentním vlastníkem Zentivy, která patří mezi největší výrobce generických léků ve střední Evropě.

Výrobce léků Teva dokončil převzetí rivala RatiopharmIzraelská farmaceutická společnost Teva Pharmaceutical dokončila pře-vzetí německého výrobce generic-kých léků Ratiopharm za více než 3,6 miliardy eur (89 miliard Kč). Uve-dl to správce majetku fi rmy VEM, která musela svou divizi Ratiopharm prodat kvůli vysokým dluhům. Doho-da o prodeji byla uzavřena v polovině března.

Teva je největším světovým výrob-cem generických léků, tedy kopií pří-pravků s prošlou patentovou ochra-nou. Díky převzetí rivala Ratiopharm by se podle dřívějších informací měla stát v tomto odvětví jedničkou rov-něž v samotné Evropě. Oba podniky působí také v České republice.

VEM je holdingovou společností německé rodiny Mercklů. Firma se před necelými dvěma lety dostala na pokraj kolapsu. Její zakladatel Adolf Merckle patřil k nejbohatším lidem v Německu, loni však spáchal kvůli fi nančním problémům sebevraždu.

Teva v roce 2005 získala koupí ame-rické společnosti Ivax opavskou fi r-mu Ivax Pharmaceuticals. Převze-tím konkurenta Barr na konci roku 2008 pak získala brněnskou spo-lečnost Pliva-Lachema. Ratiopharm v Česku působí prostřednictvím fi r-my ratiopharm CZ, která se zaměřuje na obchod s generiky. Česká pobočka vznikla v roce 1998.

Řád připomene lékaře Opitze, první v Evropě operoval v narkózeŘád milosrdných bratří si letos při-pomíná 200. výročí narození svého spolubratra lékaře Celestýna Opitze. Narodil se v roce 1810 u Broumova, proslavil se tím, že v roce 1847 provedl první operaci v narkóze v Evropě, a to v pražské nemocnici Na Františku. Chybělo málo a mohl být prvním na světě. O čtyři měsíce ho předběhl ame-rický lékař William Morton. Milosrdní bratři chystají na podzim sérii hudeb-ních koncertů na Opitzovu počest, jak uvedl Vít Pospíchal z řádu.

„Jeho práce nebyla významná jen pro náš řád, ale pro celou lékařskou vědu,“ uvedl Pospíchal. Milosrdní bratři jsou „lékařským“ řádem. V minulosti provo-zovali nemocnice, lékárny a ošetřovny. Před rokem 1948 jich v Česku působily dvě stovky, dnes je jich celkem osm, včetně dvou noviců.

V prvních letech praxe působil Opitz v řádové nemocnici ve Valticích, pak ve Vídni a v Budapešti. V roce 1845 se přemístil do Prahy do řádové nemocni-ce Na Františku. Opitz se dlouhodobě zabýval tím, jak pacientům ulevit v bo-lesti. Do té doby bylo jedinou možností podat jim velké množství alkoholu. Chirurgie se přitom omezovala pouze na amputaci končetin, například do dutiny břišní se lékaři neodvažovali zasáhnout.

Opitz se rozhodl použít éter. Několik let studoval jeho účinky a zkoušel ho na zvířatech. Přesvědčit vedení ne-mocnice, aby se metoda vyzkoušela na lidech, nebylo jednoduché. Tenkrát se věřilo, že bolest má pro člověka zvlášt-ní význam, posiluje ho a je příležitostí k prokázání poslušnosti k Bohu.

Od první operace v narkóze v únoru 1847 provedl Opitz dalších 186 operací v narkóze. Vídeňská univerzita mu pak nabídla doktorská studia chirur-gie, Opitz nabídku přijal a přesunul se do hlavního města mocnářství. Léčil císařskou rodinu a v roce 1866 mu byl udělen rytířský kříž řádu Františka Josefa I.

Milosrdní bratři mají v ČR sedm klášterů - v Praze, Brně, Letovicích na Blanensku, Valticích, Vizovicích,

Page 9: Svet zdravotnictvi

Diagnóza

navodí stav, kdy je pozměněna vůle pacienta a ten odpovídá na otázky, na které by normálně reagoval ml-čením. Několik let pak House (naro-zen 1875) spolupracoval s texaskými kriminalisty.

Pomocí drogy zjišťovali vinu či nevi-nu vyšetřovaných, přestože – jak se časem ukázalo – „rozvázání jazyka“ vůbec nezaručilo, že dotyčný řekne všechno a pravdivě. Skopolamin byl populární hlavně za druhé světové války. Vedlejší halucinogenní účinky však výsledky zkreslovaly a pozdě-ji se přešlo na jiné prostředky, jako byl třeba barbiturát pentothal sodný. Skopolamin se používá i dnes, napří-klad při léčbě kinetózy, tedy cestovní nemoci, či v psychiatrii.

Carl Gustav Jung změnil pohled na člověka i jeho snyŠvýcarský psychiatr a zakladatel analytické psychologie Carl Gustav Jung, který se narodil před 135 lety, 26. července 1875, patřil mezi mys-litele, kteří zásadně ovlivnili du-chovní klima 20. století. Proslul mimo jiné výrokem, že „Sny jsou reakcí na náš vědomý postoj, a to stejně jako když reaguje tělo na to, jestliže se přejíme nebo s ním nějak špatně zacházíme. Sny jsou přirozená reakce sebereagujícího psychického systému.“

Jung pocházel z rodiny, která plodila vesměs kazatele nebo lékaře. Po dlou-hém váhání se rozhodl pro studium medicíny a teprve na jeho sklonku objevil psychiatrii, která mu učarova-la. Praxi zahájil v ústavu pro dušev-ně choré poblíž Curychu, kde začal rozvíjet výzkum slovních asociací. V roce 1906 na toto téma publiko-val knihu, díky níž se blízce spřátelil s otcem psychoanalýzy Sigmundem Freudem. S jeho učením se však po několikaleté intenzivní spolupráci rozešel, nesouhlasil zejména s jeho teorií o výhradní sexuální motivaci lidského konání.

Jung vystavěl vlastní psychologic-ký systém, v němž rozdělil duši na vědomí, osobní nevědomí a kolek-tivní nevědomí. Tímto systémem, svým výzkumem snů i řadou dalších publikací inspiroval celé generace dalších badatelů. Carl Gustav Jung zemřel 6. června 1961 v nedožitých 86 letech.

Před 100 lety zemřela průkopnice ošetřovatelství NightingalováBritská zdravotní sestra Florence Nightingalová je označována za prů-kopnici moderního ošetřovatelství. Boji za práva nemocných zasvětila celý svůj život. Stanovila například zásady odborné péče o pacienty

a zavedla i srovnávací lékařskou statistiku. Svou prací ovlivnila řadu osobností, například Henriho Dun-anta, zakladatele Červeného kříže. Nightingalová zemřela před 100 lety, 13. srpna 1910.

Nightingalová se narodila 12. května 1820 v Itálii a na 12. květen připadá na její počest Mezinárodní den ošet-řovatelek. Její sláva začala stoupat za krymské války v roce 1853, kdy zorganizovala v Turecku kvalitní ošetřovatelskou službu pro raně-né britské vojáky a získala respekt lékařů i vojáků. Základem jejího úspěchu bylo především úzkostlivé dodržování hygieny v nemocnicích i lazaretech, větrání, vydatné jídlo a vhodné osvětlení. Na stav nemoc-ných dohlížela i v noci, což jí vyneslo přezdívku „dáma s lampou“ a olejová lampička se později stala symbolem ošetřovatelek.

Na její popud byla v Londýně otevřena historicky první škola pro zdravotní sestry, nesoucí její jméno, a podobné ústavy pak vznikaly i v dalších ze-mích. Nachtigalová se podílela také na otevření vysoké školy medicíny pro dívky a stala se průkopnicí v po-užívání statistických údajů o paci-entech. Jako první žena byla vyzna-menána Řádem za zásluhy o britské impérium. Dožila se úctyhodného věku 90 let.

Kalendárium

v Prostějově a v Novém Městě nad Metují. Bratři dnes žijí jen ve dvou z nich, v Brně a v Letovicích. Koncerty na památku Opitze se ale uskuteční ve všech sedmi klášterech. Řeholníci chystají i informační tabule s prezen-tací o Opitzově životě.

Podle Pospíchala nebylo jednoduché hledat informace o Opitzově životě, protože velké množství dokumentů se ztratilo při komunistických zátazích na kláštery v 50. letech. Zmizelo teh-dy veškeré vybavení klášterů, knihy, obrazy i vzácné předměty.

Před 125 lety byl člověk poprvé očkován proti vztekliněPřed 125 lety provedl francouzský chemik a mikrobiolog Louis Pasteur první očkování proti vzteklině. Prav-děpodobně tak zachránil život malé-ho chlapce pokousaného vzteklým psem a svým průkopnickým činem se nesmazatelně zapsal do dějin imu-nologie.

Oslabené viry vztekliny, které tvo-ří základ očkování proti této ne-bezpečné chorobě, získal Pasteur z míchy nakažených králíků. Přes-tože předchozí pokusy na zvířatech prokázaly účinnost léčby, o jejím vlivu na lidský organismus se mohl Pasteur pouze dohadovat. Vzteklým psem pokousaný devítiletý Joseph Meister, kterého k němu přivedli 6. července 1885, však neměl co ztratit. Proto se Pasteur rozhodl riskovat a oočkoval jej.

Chlapec přežil a případ přinesl Pas-teurovi obrovskou popularitu. Podob-né to bylo i s jeho dalšími objevy, jako vakcína proti antraxu či tepelná sterilizace potravin, známá jako pas-terizace.

Louis Pasteur, neúnavný bojovník s mikroorganismy ohrožujícími lidské zdraví a průkopník něko-lika lékařských disciplín, zemřel 28. září 1895. V anketě o největšího Francouze všech dob, pořádaném v roce 2005, se umístil na druhé příčce po generálu a někdejším francouzském prezidentovi Char-lesi de Gaulleovi.

Před 80 lety zemřel doktor House, propagátor séra pravdyAmerický lékař Robert Ernest Hou-se, který zemřel 15. července 1930, se proslavil hlavně jako objevitel a propagátor séra pravdy. Skopola-min, obsažený v rulíku zlomocném, House původně používal v polovině 20. let v porodnických případech na zklidnění. Zjistil přitom, že droga

161/2010

172/2010

Page 10: Svet zdravotnictvi

182/2010

Matrix

Hrozba objevení bakterie, na kterou nezabírají antibioti-ka, je podle předního českého odborníka na antibiotickou rezistenci primáře Vlastmila Jiráka reálná už více let. Multirezistentní bakterie se našly i dříve a byl také po-tvrzen přenos mezi státy, řekl primář v reakci na zprávu, že v Belgii zemřel muž po nákaze bakterií NDM-1, na niž nezabírají téměř žádná antibiotika.

„Je to věc, na kterou jsme upozorňovali řadu let, že se něco takového může stát - a děje se to a dít se bude. Je třeba proti tomu něco dělat,“ prohlásil. Česko má národní antibiotický program a v rámci evropského předsednictví mělo antibiotickou rezistenci jako jednu ze svých priorit.

Bakterie NDM-1 je podle Jindráka nová, ale různé pan-rezistentní kmeny byly už dříve třeba v Řecku, odkud se dostaly dál do Evropy. To, že antibiotika přestávají zabírat, souvisí s jejich zbytečným užíváním. V Řecku jsou antibiotika ve volném prodeji, nedá se uhlídat, kdo je bere. V Česku jsou jen na recept, problém ale bývá v tom, že hlavně rodiče malých dětí se dožadují při jakémkoli onemocnění, aby je lékař napsal.

Pediatři se proto vybavují přístrojem, který na počkání zjistí, zda nemoc způsobily viry nebo bakterie. Antibi-otika nezabírají na viry, lékaři tak mají argument, proč antibiotika nepsat.

Problém s rezistencí trápí také nemocnice - ohroženi jsou zejména vážně nemocní lidé na jednotkách intenzivní péče. Nemocnice proto vytvářejí ne-mocniční antibiotické programy a přijímají bariérová opatření, aby se infekce nešíři-ly. Zásadní je, aby si zdravotníci pečlivě myli ruce. U každého pacienta je třeba

provést laboratorní testy, co způsobilo problém. Pokud se nasazují antibiotika náhodně, přispívá to k růstu rezistence.

Sekretář národního antibiotického programu Jan Šturma potvrdil, že rezistence souvisí se spotřebou antibiotik. Mluví se o severojižním gradientu - jihoevropské státy většinou mají vyšší rezistenci, protože se tam užívání antibiotik méně hlídá. V ČR je v evropském srovnání relativně vysoká rezistence na bakterii E.coli, problém je například u fl uorochinolonů. Naproti tomu stále dobře zabírá klasický penicilin.

Podle šetření Eurobarometru z letošního dubna si je vědomo nesprávného užívání a zneužívání antibiotik až 40 procent Evropanů. Programy jednotlivých zemí se zaměřují na osvětu obyvatel, aby při virových infekcích nepožadovali antibiotika. V Belgii se tak podařilo za několik let výrazně snížit rezistenci.

V Česku se datuje snaha o racionální antibiotickou léčbu od sedmdesátých let minulého století. Existuje síť sedmi desítek antibiotických středisek, poskytují služby nemocnicím. Sledování rezistence a boj s ní narušuje fakt, že hygienici, kteří situaci sledují, hrozí za to posti-hy. Nemocnice proto raději problém nenahlásí, což ale neznamená, že problémy nejsou.

Objevení bakterie, na niž nepůsobí antibiotika, je reálné už déle

Belgickým vědcům z Katolické univerzity v Lovani (UCL) se prý podařilo najít „protiobézní výživu“. Píše o tom list Le Soir, podle něhož jde o zajímavý vědecký počin. Založen je na tom, že se do potravy dají prebiotika, která pomohou v boji proti zdrojům obezity. Deník připouští, že vše je zatím ve stádiu testování. První výsledky se zvířaty jsou prý ale velmi slibné.

Prebiotika napomáhají růstu a rozmnožování bakterií, které jsou přirozeně přítomné v lidských střevech. Pokud se přidá do stravy pět až 20 gramů prebiotik, pak se množství bakterií zvýší až stokrát. To pak pomůže vrátit střeva do rovnováhy. Ta je narušována nezdravým příjmem tučné stravy, přičemž toto „vykolejení“ a s ním spojené zánětlivé stavy vedou k obezitě.

Dvojice vědkyň z UCL Nathalie Delzenneová a Patrice Caniová ve své práci detailně popisují příčiny zánětových problémů. Ty vytvářejí bludný kruh tím, že přispívají k ubý-vání střevní membrány, která pak nehraje roli přirozeného fi ltru, což přispívá k obezitě.

Jejich studie navíc vede k závěru, že pokud se do střev dostanou vhodné bakterie, a to ať už dobrou stravou nebo pomocí potravinových doplňků, pak to pomůže potíže zmínit. U myší, u nichž to experti vyzkoušeli, to fungovalo a zvířátka výrazně pohubla.

Lékaři v australském Sydney proved-li první implantaci umělého srdce na jižní polokouli. Během pětihodinové operace lékařský tým pod vedením Phillipa Spratta odstranil padesátile-tému Angelu Tiganovi z australského Fairfi eldu jeho kolabující srdce a na-hradil ho mechanickým zařízením, uvedl zpravodajský server news.com.au.

Tiganovo umělé srdce je schopno za minutu přečerpat až 9,5 litru krve, nicméně zůstává nadále dočasným řešením, dokud se nenajde pro pa-cienta vhodný dárce.

Tigano byl jako příjemce umělého srdce vybrán kvůli svému kritickému stavu, protože bez operace by mu zbývaly méně než dva týdny života. Více než deset let žil s degenera-tivním onemocněním srdce. Před operací nebyl schopen sám se bez pomoci najíst.

Po operaci podle nemocnice „reaguje velmi dobře“ a nyní by se měl vrátit k „relativně normálnímu životu“, do-kud se nenajde vhodný dárce.

První umělé srdce do těla člověka voperoval před 41 lety, 4. dubna 1969, v Texasu americký lékař Denton Co-oley. Pacient žil tři dny, než dostal transplantát.

První umělé srdce, jež mělo sloužit jako dlouhodobější náhrada, im-plantovali v roce 1982 lékaři pod vedením Williama DeVriese v ame-rickém Utahu. První pacient s tímto srdcem, které zkonstruoval Robert Jarvik, zemřel po 112 dnech, druhý žil 620 dní.

První transplantaci srdce v ČR, kte-rá byla zároveň i prvním takovým úspěšným zákrokem ve východní Evropě, provedli lékaři pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) 31. ledna 1984. Od té doby se v ČR transplantovalo přes tisíc srdcí. O první transplantaci srd-ce se v Československu pokusili již osm měsíců po světové premiéře takového zákroku lékaři v Bratislavě pod vedením profesora Karola Šišky. Srdce v těle padesátileté pacientky ale pracovalo jen pět hodin.

Vědci prý objevili způsob, jak udělat „protiobézní“ stravu

Na jižní polokouli bylo poprvé implantováno umělé srdce

192/2010

Page 11: Svet zdravotnictvi

202/2010

Matrix

212/2010

Mezinárodní tým vědců objevil rizikový gen běžné migré-ny. Vědci od analýzy spočívající na vyšetření 50.000 tes-tovacích osob očekávají nové cesty k pochopení vzniku migrén a tím také umožní vznik nových léčebných po-stupů a medikamentů. Tým vedený Aarnem Palotiem z britského ústavu Wellcome Trust Sanger zveřejnil svůj objev genu migrény v odborném časopise Nature Genetics.

Objev týmu zahrnujícího odborníky z Finska, Německa a Nizozemska zjistil, že pacienti s určitým druhem va-

rianty DNA zasahující do regulace určitých mozkových chemikálií jsou vystaveni většímu riziku vzniku migrén. Z toho podle vědců vyplývá, že nárůst této chemikálie typu glutamátů může hrát roli v mechanismu migrén.

Další výzkum by se měl zaměřit na zkoumání variant DNA a jejich působení na geny v okolí, aby bylo možné zjistit, jak migrény vznikají. Bude také třeba zkoumat další možné genetické vazby.

Již dříve byly objeveny geny dávané do souvislosti s velmi vzácnými a extrémními formami

Vědci údajně našli rizikový gen migrény

Autorská práva vykonává vydavatel. Publikování, přetištění či šíření obsahu nebo jeho částí jakýmkoli způsobem v českém či jiném jazyce bez před-chozího písemného souhlasu vydavatele je zakázáno. Publikace obsahuje ilustrační obrázky a fotografi e ImageBase a Flickr. Tyto obrázky jsou použity v souladu s licencí. Časopis využívá informační banky ČTK.

Šéfredaktor: Kateřina Urbanová ([email protected])

Vedoucí inzertního a marketingového oddělení: Marek Rottenborn ([email protected])Zuzana Dosoudilová ([email protected])Ilona Šimarová ([email protected]) Jiří Štolc ([email protected])

Předseda redakční rady: Mgr. Lukáš Ševčík ([email protected])

Redakce: PhDr. Romana Moares, Michael Mandzjuk, Mgr. Anton Pasienka

Tajemnice redakce: Andrea Hetmánková ([email protected]) Ing. Monika Keňová ([email protected])

Jazyková úprava: Mgr. Anna Ševčíková

Příprava inzertních podkladů: Martin Straka

Grafi cká úprava, sazba a zlom, předtisková příprava, tisk: oranzovareklama.cz, grafi [email protected]

Adresa vydavatelství: Smart Connections, s.r.o., Radniční 321/4, 787 01 Šumperk, IČ: 27854647

Cena jednotlivého výtisku: 119 Kč | 4,70 €

Předplatné: informace podává a objednávky přijímá SEND Předplatné spol. s r.o.Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice | www.send.cz

Registrační číslo: MK ČR E 19525

Svět Zdravotnictví je odborný časopis vycházející na území ČR jako čtvrtletník. Je publikací vydavatelství Smart Connections, s.r.o., provozo-vatele informačního portálu www.svetzdravotnictvi.cz.

Bohatý zdroj antibiotik podle vědců představuje mozek hmyzu, jako jsou švábi nebo sarančata. Při výzkumu, byla v mozku hmyzu nalezena řada chemikálií schopných zabít takové bakterie, jako je obtížně léčitelný Methicilin-re-zistentní zlatý stafylokok (MRSA) či Escherichia coli.

Vědci vedení Simonem Leeem z Nottinghamské univerzity doufají, že by se jejich zjištění mohlo stát novou účinnou zbraní, jež posílí tenčící se arzenál antibiotik používaných k léčbě vážných bakteriálních infekcí.

Výzkumníci objevili devět různých chemikálií v mozku sarančat a švábů, které mají všechny antimikrobiální

účinky dost silné na to, aby zabily 90 procent MRSA – a zároveň neublížily lidským buňkám.

Švábi, kteří rozhodně patří mezi nejméně vítané návštěv-níky i obyvatele domácností, jsou proslulí svou odolností a schopností přežívat i v tom nejznečištěnějším prostředí. Právě tato schopnost žít ve špinavém, infekčním prostředí může být podle Leeho umožněna tím, že švábí mozek obsahuje zmíněné chemikálie.

„Musejí mít nějaký druh obrany proti mikroorganismům. Myslíme si, že jejich nervový systém musí být neustále chráněný, protože pokud odumře nervový systém, hmyz uhyne,“ řekl.

Mozek hmyzu je podle vědců zdrojem antibiotik proti stafylokokům

Page 12: Svet zdravotnictvi

Mikroskop

232/2010

Být na špici je každodenní boj

Asklepion je leaderem laserové medicíny u nás. Dalo by se vámi využívané laserové technické a technologické vybavení v kost-ce „popsat“?

V Asklepionu máme asi dvacet typů fyzikálně různých laserových zaří-zeni. Mají zcela odlišné vlastnosti,

a proto jich máme tolik, ale dají se používat napříč medicínou. Když už jeden laser ničí selektivně cévy, pak už jej můžete používat od žilek na nohou, přes obličej, dutinu ústní či třeba v gynekologii… Dnes expe-rimentujeme s mnoha novinkami vycházejícími z fotonické medicí-

ny, pod kterou spadají všechny pří-stroje využívající světlo. Například u operačních světel lze různě měnit spektra denního světla. Operatér pak vnímá méně či více krev v operační ráně. Tím rozšiřujeme smysly lékařů a násobíme jejich možnosti. Foto-nická medicína je obor s obrovskou perspektivou.

Ve kterých oborech lasery nejčas-těji využíváte?

Nejvíce tam, kde jsou barevné roz-díly dobře vidět, například na očích anebo na kůži. Zničíte to, co se liší

léků, a navíc přináší i okamžitou úlevu. Laser má ovšem ještě řadu dal-ších možností – provádění biopsie, odstraňování a rozbíjení močových kamenů, gynekologické operace, na-příklad ošetření děložního čípku, či operace v dutině nosní, odstraně-ní chrápání atd. Thuliový laser je univerzálně použitelný, díky tomu naprosto geniální.

Velkým trendem je používání růz-ných kombinovaných laserů. Potře-buji-li odstranit cévku, tak červenou odstraním jedním laserem, modrou druhým, jenže pak mám cévku, která je modročervená – dnes máme lasery, které si dokáží změřit přesně barvu cévky, jak je hluboko, a z těch dvou laserů namíchají výkon tak, aby to optimálně zafungovalo. Takový la-ser zanedlouho rovněž přivezeme do ČR.

Zajímavá je také fotodynamická di-agnostika a terapie. Fluorescenční diagnostika nádorů, kdy pomocí zcit-livující látky barevně odlišíte novo-tvar. Následným ozářením vhodnou vlnovou délkou (barvou) světla nádor odstraníte.

V Centru fotonické medicíny 1. LF UK Praha jsme přišli na způsob, jak technicky řešit i nádory s větší hloubkou, což se dosud zdálo nemož-né, a máme zajímavé výsledky, které prezentujeme po světě. Jde o něco, co se například v Americe teprve pozvolna zavádí. Paradoxně tak v ČR narážíme na problém, že nám spous-ta doktorů říká: „Je to sice hezké, ale oni to nedělají v Americe…“ Už jsme zvyklí, není to poprvé.

Příklad – my Češi jsme sestrojili v ČVUT laserovou zubní vrtačku, což je dneska velký hit. Měli jsme ji o deset let dříve než Američané, vr-tali jsme s ní na klinice, všem ji uka-zovali, ale naráželi na argument: „To nemůže být dobré, když to vymysleli Češi a není to rozšířené v Americe či Německu.“ Důsledky? Továrna na laserové zubní vrtačky zkrachovala. A teď najednou, když laserové zubní vrtačky přicházejí z Ameriky, tak je čeští doktoři kupují jako diví. Je to v psychologii a malém sebevědo-mí. Proč bychom nemohli být první a ještě na tom vydělat? Wichterle byl taky Čech.

barvou a klidně to může být pod prů-hlednými vrstvami jiných tkání. Je-li nádor červenější, nebo modřejší, než okolí, má smůlu. To je podstata prin-cipu zvaného fotoselektivita.

Jiné lasery fungují na principu od-lišné absorpce (pohlcování) ve vodě, tzn. různě hluboko řežou. Někdy po-třebujete velmi jemný řez, být še-trný k okolí, kde nehrozí krvácení (povrch kůže, oční rohovka), jindy naopak musíte velmi dobře zničit široké okolí a cévy v něm (mnoho nádorů) a úplně nejčastěji musíte

tyto vlastnosti vhodně namíchat. Proto tolik přístrojů.

A tady jsme u převratnosti thuliové-ho laseru pro gynekologii a urologii, tam potřebujeme jemně odřezávat tkáně i při velkém riziku krvácení, v tom je thulium vynikající.

Které laserové zákroky patří k nejžádanějším?

Z přímo hrazených výkonů, ale i těch hrazených pojišťovnami, patří k nej-žádanějším odstranění drobných benigních novotvarů (u pojišťoven maligních – basaliomy), jedná se jak o laicky řečeno různé výrůstky na kůži, na sliznici, v ústech (od-borně bychom jim řekli papilomy, fi bromy). Toto vše lze lehce a ele-gantně „ubrousit“ laserem. Přiřadit sem můžeme i některá „mateřská znaménka“, která se odstraní až po přesné diagnostice.

Populární samostatnou odborností je odstraňování nežádoucího ochlu-pení. Málokdo ví, že k tomu musíme mít čtyři různé lasery, protože záleží na barvě ochlupení a i kůže. Jiné za-řízení je vhodné na depilaci Čecha, Švéda, Itala, Inda, černocha… Kdo provádí výkon všem jen jedním lase-rem, tak spláče nad výdělkem.

Značný zájem je o různé cévní mal-formace v obličeji, rozšířené cévky.

„Řezací lasery“ umožňují operovat dásně, v nose odstranit polypy, zkrá-tit patro pro odstranění chrápání, zrekanalizovat nádor, uříznout uz-dičku, prostě cokoliv, kde se uplatní rychlost, jemnost a absence krvá-cení.

Nepochybně sledujete hlavní trendy v oboru… Ostatně thuli-ový laser, který jste 24. června představili, je revolucí v opera-cích prostaty.

Thuliový laser umožňuje minimálně invazivním zákrokem, tj. přes penis – nikoli stěnou břišní, zmenšit pro-staty i dosud nevídaných rozměrů (i přes 100 gramů). Ošetření probíhá během jediného dne bez následné hospitalizace. Ve srovnání s jinými lasery má systém vyšší výkon, umož-ňuje odebrat tkáň na vyšetření, vše s nižšími náklady. Z obávaného vý-konu se stává krátká epizoda, která činí zbytečným doživotní užívání

Asklepion – Klinika a institut estetické medicíny Praha při-chází s thuliovým laserem, který revolučním způsobem řeší operaci prostaty. „Jedná se o první instalaci laseru tohoto

formátu v ČR,“ uvedl doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., přednosta a jednatel kliniky.

222/2010

Část thuliového laseru, jež slouží přímo k zavedení do postiženého místa a k operaci prostaty.

Page 13: Svet zdravotnictvi

242/2010

252/2010

Být na špici je každodenní bojMikroskop

Uvádíte stovky tisíc ošetřených pacientů a největší soubory na světě. Jak je to možné? Čekali bychom něco takového spíše v ci-zině…

Laser je stroj a nejlépe se využije v něčem, co připomíná pásovou výro-bu, typu automobilky. Pracovat s ním od rána do noci a pak ho nahradit modernějším. Do prvního business plánu jsem napsal, že nám prostě nezbývá nic jiného, než vybudovat největší laserovou kliniku v Evropě, jinak budeme pro Čechy moc drazí. Řada lidí se mi smála, protože jsme v Praze, kde nemůže být přece větší klinika, než je ve Vídni, či Londý-ně. A dneska? Ve Vídni, v Mnichově a v Berlíně není dohromady tolik laserových center jako v Praze. Proč? Úspěch se jednak kopíruje. Zároveň jsou u nás lékaři fl exibilnější, pro-tože nebyli tak bohatí. Přizpůsobili se plnému využití strojů. Kolegové v Rakousku, Německu, nebyli nu-ceni hledat nové cesty. Řekli si: než ošetřovat desítky pacientů, to ra-ději ošetření pětkrát zdražím. Díky bohatství lidí jim to prošlo. Většina lidí tam na výkony, které děláme u nás všem, fi nančně nedosáhne. Objektivně to poškozuje pacienty, ale lékaři mají lepší život, než naši. Ve dvanáct hodin je vyděláno a den vlastně začíná…

Zatímco v Mnichově jsou lasery dosud luxus, my tady ceny od roku 1996 snižujeme. Průměrná cena lase-rového výkonu od roku 1996 klesla, a to tehdy 2500 korun nebylo nijak markantních, dneska jsme v Askle-pionu pod 2000 korunami za prů-měrný laserový výkon, což je částka v Německu nepředstavitelná. Jako lékař jsem spokojen, protože takřka nikomu nemusím říkat: pomohlo by Vám to, ale bohužel na to nemáte peníze. Jen u výjimečně nákladných ošetření (zubní implantáty) si klient musí na ošetření vzít splátky. Hlavní je, že nemusí odejít smutný a s ne-pořízenou.

Jste odborníkem na medicínské lasery. Máte nějaké sny, co by la-ser měl ještě umět?

My dokonce ani nemáme sny, už na nich pracujeme – kupříkladu na la-serech ve formě náplastí. To je nej-novější věc, na které spolupracujeme

s Američany. Na některé věci stačí působit dlouhodobě, takže začínáme vytvářet jakoby lasery, nebo světelné zářiče ohybatelné jako fólie, které nám umožní dlouhodobé působení na místa spolu s chemickými fotoak-tivačními činidly. To je takové naše sci-fi , ve kterém se už ale zvolna po-hybujeme.

Ze širokého spektra zastoupe-ných oborů patří u vás k důleži-tým i stomatologie. Jaké nabízíte nejmodernější postupy a metody například v oblasti implantátů?

Tady se právě nyní povedla veliká re-voluce. Spolupracoval jsem s jedním kolegou z univerzity v Los Angeles. Podařilo se nám upravit operaci si-nus lift (vytvoření nové kosti v če-listní dutině), postup je teď rychlejší a bezpečnější. Vyžádalo si to vznik nových nástrojů a zcela odlišný po-stup. Léčení se zkrátilo o celé měsíce. I tam, kde bychom před pár lety mož-ná vůbec neuspěli, dnes nezřídka vše zvládneme od vytrhnutí vlastních zubů v jednom výkonu. Spolupra-cujeme i na novém designu vlastní-ho implantátu s výrobcem z Koreje. Takže vznikl hezký trojúhelník Los Angeles, Praha, Soul. Potěšitelné je, že se tak velmi rychle daří vyvíjet nové implantáty, které jsou, jak já to mám rád, lepší a lacinější, aby byly dostupné pro všechny.

Absolvoval jste odborné stáže v zahraničí… Které měly pro vás osobně největší přínos?

Měl jsem hodně stáží, byly však dvě, které mě hodně ovlivnily.

Jedna stáž byla ve Všeobecné ne-mocnici v Bostonu, ta je považována za jednu z nejlepších nemocnici na světě, je součástí Harvard Medical School. Tamější anglosaský sys-tém práce mě vlastně připravil na Asklepion. Přijel jsem tam jakoby ze socialistického zdravotnictví za-čátkem 90. let a otevřely se mi oči. Setkání s nemocnicí, kde učí řada nositelů Nobelovy ceny za medicínu, kde si připadáte, že jste v seriálu s doktorem Housem, je úchvatné a inspirující.

Druhá stáž byla úplně „obrácená“ – ukázala mi jinou tvář „socialistické-ho“ zdravotnictví. Čínské nemocnice v Šanghaji jsou na vysoké úrovni,

začínají předstihovat Američany. Konkrétně jezdím do 11. fakultní nemocnice v Šanghaji, což jsou dva mrakodrapy o 22 patrech, určené pouze pro zubní a obličejovou chi-rurgii. Dělají tam neskutečný počet famózních operací, například při re-konstrukci obličejů, poškozených třeba v důsledku nádoru, nehody apod.

Zajímavé je srovnávat zdravotnické systémy. Když jsem v Americe vysvět-loval, jak organizovaný jsme měli systém zdravotnictví za socialismu, nechápali to. Třeba naše polikliniky, i když to bylo určité násilí sestěhovat doktory do jednoho baráku, co je pro pacienta lepší, než mít všechny doktory pod jednou střechou? Nebo propojení všech zařízení do jednoho systému, který automaticky navazu-je. Těžko se vysvětluje v Americe, že jakmile vám v ČR našel zubař nádor v puse, tak vás poslal k okresnímu a ten ke krajskému odborníkovi a bě-hem 14 dnů jste byl poslán k pro-fesorovi do Prahy… V Americe je tohle nepředstavitelné, nefunguje tam spádovost, kdo nemá peníze a neorientuje se v pracovištích, má smůlu.

V Asklepionu sídlí například ev-ropské zastoupení Americké aka-demie implantologické stomato-logie (AAID), Americké akademie estetické stomatologie (AACD) či Americké společnosti pro la-serovou medicínu a chirurgii (ASLMS). Jaký přínos to pro vás představuje?

Zásadní. Jsem v mezinárodním vý-boru ASLMS, a pracuji i v dalších společnostech, některé mají u nás svoji pobočku. Setkávání se zahra-ničními, najmě americkými kolegy je naprosto nejdůležitější esencí mého odborného života. Žiji od kongresu ke kongresu, s řadou z amerických kolegů mám osobní vztah. Dozví-dám se věci, které jsou v základním výzkumu, co teprve fi rmy za pět let přinesou. Mít možnost nahlédnout pod pokličku základního výzkumu, nebo popovídat si s člověkem, když řešíte nějakou vědeckou práci, a mů-žete se ho zeptat: hele, já třeba tohle nevím, není mi jasné to či ono, bez toho to nejde.

Přiznám se, že i v době, kdy jsem ještě neměl moc peněz, vždy jsem platil větší příspěvky, než jsem musel. Ame-rika mi pomohla nezištně, aniž by co-koli po mně chtěla, a tak se snažím to jejich společnostem vracet. Amerika je otevřená, bohužel například Číňané toho trochu zneužívají, všechno se tam naučí a pak to zkopírují…

Jsem pro vytvoření velkého fondu v naší republice, z jehož prostřed-ků by doktoři jezdili na kongresy.

Jejich vzdělávání by neměly platit farmaceutické fi rmy, ale stát nebo zaměstnavatel. Tím budou informace nezávislé. Doktoři by na oplátku měli být vázáni předávat poznatky dále. Rád provokuji, když říkám – účast na medicínském kongresu je často lepší než sex, když tam někdo vy-stoupí s originální myšlenkou, to je kouzelné, máte skvělý pocit.

Medicínské kongresy jsou pro ob-chodníka nepochopitelné v tom, že

se lidé nějakému problému věnují celý život, musí si ještě zaplatit cestu na kongres, a potom nezřídka zadar-mo své poznatky řeknou kolegům, je v tom úžasná etika. Člověk cítí vděčnost k lidem, kteří vám výsledky své roky trvající práce předají během osmi minut. Můžete si je „vzít“ a jít dál… Jsem pyšný, že jsem se ve svě-tě neztratil s lékařským vzděláním z doby socialismu. Na straně dru-hé izolace, v které nás drželi, byla

Čeští specialisté se seznamovali s thuliovým laserem v London College Hospital. Na snímku jsou s anglickým kolegou, zleva: MUDr. Michael Pešl, FEBU, MD Mr. Mark R. Feneley, Senior Lecturer and Consultant Urologist, doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., MUDr. Said Umer a MUDr. Zdeněk Hačecký.

Page 14: Svet zdravotnictvi

262/2010

Být na špici je každodenní bojMikroskop

Doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

Věk: 40

Znamení: rak

Vzdělání: Fakulta všeobecného lékařství UK Praha

Má rád: statečné lidi

Nemá rád: nízkost

Krédo: Užij dne!

Rodina: manželka Libuše a dcera Justina-Anna (9)

Zájmy: televize, cestování

Práce: přednosta a jednatel Askle-pionu – Kliniky a institutu estetické medicíny Praha, zástupce přednosty Stomatologické kliniky, vedoucí lékař Centra fotonické medicíny

Asklepion – Klinika a institut este-tické medicíny Praha

Asklepion byl založen před čtrnácti lety, v roce 1996, jako centrum la-serové estetické medicíny, ve které se v ČR stal nezpochybnitelným

leaderem. Jde o síť center estetické medicíny se všemi obory, které se estetické medicíny dotýkají, např. dermatologie, plastické chirurgie, stomatologie, anti-aging medicíny, cévní chirurgie, obezitologie, ORL, kosmetologie a dalších.

Profi l společnosti

smrtící a těžko se u starších kolegů napravuje.

Asklepion patří k největším a nej-modernějším zařízením svého druhu v Evropě. Jak těžké je být stále na špici?

To je prostě každodenní boj. Abyste byl na špici, musíte mít dvě věci: Předně musíte mít udržitelný zdroj fi nancí. Nemůžete se spoléhat na granty. Chcete-li dělat jakoukoli věc dlouhodobě, musí to mít ekonomic-kou logiku. V ČR se často opakuje chyba, že se „udělá rána“, kupříkladu se koupí drahé zařízení, a nemyslí se na to, zda se peníze vrátí tak, aby-chom mohli znovu nakupovat a už bez mimořádných zdrojů.

Za druhé musíte mít lidi, kteří se svému oboru chtějí obětovat, protože medicína na špičkové úrovni je jako sportovní či umělecká činnost. Je tvr-dá a navíc nemáte zaručený úspěch. Jediná jistota je, že jakmile povolíte v úsilí, odpadnete.

A ještě důležitá věc – u doktorů, na rozdíl od hokejistů, je nezřídka men-ší motivace dotáhnout to až úplně nahoru a to je velký problém. Doktoři si naříkají, že jsou v ČR v průměru chudí. To je ve srovnání s Německem jistě pravda, ale nesouhlasím s tvr-zením, že každý lékař má mít trojná-sobek průměrného platu. Proč by ho měl mít? Vy jako novinář, musíte mít třikrát nižší plat než doktor? Proč? Taky jste přece vystudoval vysokou školu, též musíte něco umět a ne-zřídka pracujete večer, o víkendech a nad stanovenou pracovní dobu… Nechci rozumět tomu, že když někdo vystudoval medicínu, tak získává automaticky poukaz na to, že má mít třikrát víc peněz než ostatní. A nao-pak – ti nejlepší by asi trojnásobkem průměru uspokojeni nebyli.

Doktořina je pro mne svobodné povolání, měla by trošku fungovat třeba jako moderátorství – každý chápe, že Petr Novotný by měl mít víc peněz než moderátor v kultu-ráku někde na hasičském bále. Ale u doktorů v ČR stále slyšíte, že máme mít všichni stejně. Takový přístup nepovede ke kvalitě. Jenže o co jde více, než o kvalitní ošet-ření. Co je mi platný průměr, když mě nevyléčí? Motivace lékařů musí být neustálá a celoživotní. Že vy-studovali před řekněme třiceti lety školu a dvaceti atestaci, nemůže být poukázkou na životní standard. Rozhoduje výkon.

Následně s tím pak přijde etika, kte-rou se snažím mít v sobě. Třeba, že část peněz, které jsem vydělal, pošlu institucím, které mě to umožnily. Pokud jsem měl dobrou univerzitu, pošlu jí peníze. Škola a všeobecné fakultní nemocnice, kde se léčí nej-těžší případy, nemohou zbohatnout, ale ve světě je zvykem, že třeba kus dědictví ponechá po sobě úspěšný lékař své fakultě. Tak vzniká vazba, která logicky zvyšuje úroveň výuky. Neúspěšní nic nepošlou.

Medicína je opravdu jiné povolá-ní. Diskuse o přesčasech jsou dost zavádějící. Mladý lékař potřebuje v nemocnici doslova žít. Hned po škole tam spíše překáží. Chápu, že v té chvíli jsou peníze nejvíce po-třeba, ale na to by měly být půjčky. Práce v medicíně se vždy zaplatí, neboť ten obor je stejný všude na světě. Dívat se na to, zda náhodou nemám více než 150 hodin přes-časů ročně, s tím bych splakal už jako student, kdy jsem v nemocnici chodil na služby.

Page 15: Svet zdravotnictvi

282/2010

Sondy

292/2010

Za posledních dvacet let prošlo lázeň-ství v České republice dramatickými změnami. Transformaci a privatizaci lázeňských zařízení počátkem deva-desátých let minulého století pro-vázel výrazný pokles návštěvnosti. Kromě jiných faktorů k tomu v první fázi nepochybně přispělo i otevře-ní hranic a možnost vycestovat na dovolenou do různých exotických destinací, a také tendence omezit rozsah poskytované lázeňské péče

hrazené ze zdravotního po-jištění. I když se koncem

první poloviny 90. let návštěvnost začala

zlepšovat, počty lá-zeňských hostů se dostaly na úroveň, které dosahovaly

v osmdesátých letech, teprve po roce 2000. V té době se však již české lázeňství muselo vyrov-návat také s globálními trendy v lázeňství a turistickém ru-chu jako takovém. Nejinak tomu bylo i v případě Lázní Luhačovice.

Lázně Luhačovice jsou 4. největšími lázněmi v České republice a nej-většími lázněmi na Mo-ravě. Typickými indikace-mi, které se zde léčí, jsou onemocnění dýchacího ústrojí (astma, poruchy hlasu a chraptivost, fi bró-za plic apod.), nemoci trávicího ústrojí, nemoci z poruch látkové výměny (cukrovka, otylost), poru-chy pohybového aparátu, nemoci oběhového ústrojí a stavy po ukončení onko-logické léčby. Klientelu lázní tvoří dvě skupiny hostů: ti, kteří jezdí na lázeňské léčebné pobyty indikované podle indi-kačního seznamu v trvání od 14 do 28 dnů, u dětí to může být až 42 dnů. Podle statistik za rok 2009 představuje tato skupina dvě třetiny pobytových dnů. Druhou skupinou jsou hosté, kteří přijíždějí na tzv. re-laxační nebo rekondiční pobyty typu wellness v trvání 3–14 dnů, v průmě-ru pak 7 dnů. „Velký potenciál těchto pobytů v tom je, že stále více lidí si uvědomuje, že pečovat o zdraví je potřeba v době, kdy je člověk má, kdy je zdravý. Proto mají relaxační pobyty takovou odezvu,“ řekl redakci Světa zdravotnictví generální ředitel a předseda představenstva akciové společnosti Lázně Luhačovice Ing. Jo-zef Krůžela, CSc. V roce 2009 tak podle jeho slov lázně Luhačovice navštívilo 28 000 hostů, z toho tři čtvrtiny byli samoplátci přijíždějící na relaxační a rekondiční pobyty a jedna čtvrtina byli lázeňští hosté na základě indikace. Krátkodobé pobyty jsou preventivního charak-teru a hosté jich využívají k zlepše-ní své psychické a fyzické kondice a odolnosti proti stresu. Důležité je, že i při krátkodobých pobytech je přítomný odborný personál. Díky této zavedené praxi mohou Lázně Luhačovice pružně reagovat na ce-losvětový trend označovaný názvem

„medispa“, tedy relaxační pobyty pod odborným dohledem. „Je třeba ocenit, že si to stále víc lidí uvědomuje a že je ochotno do toho investovat pení-ze,“ konstatuje Ing. Krůžela, který je rovněž přesvědčen o tom, že podobné lázeňské pobyty nejsou vyhrazeny jenom pro lidi s vyššími příjmy, če-hož důkazem je i to, že krátkodobé pobyty se staly populárními i mezi seniory, kteří do Luhačovic přijíždějí zpravidla na jeden týden.

Nejsou to však jenom ekonomické důvody, které ovlivňují změny ve struktuře lázeňské klientely. Díky účinnější medikamentózní terapii se například snížil počet pacientů, kteří do Luhačovic jezdili kvůli ast-matu a chronickému obstrukčnímu bronchopulmonálnímu onemocnění. Moderní a šetrnější metody chirur-gické léčby onemocnění zažívacího ústrojí, jako jsou například laparo-skopické operace žlučníku, vedou ke zkrácení doby rekonvalescence a omezení lázeňské léčby u těch-to pacientů. Na druhé straně však přibývá pobytů při stavech po on-kologických operacích. Za ne zcela

Budování značky

Lázně Luhačovice, a. s.

Dnešní člověk se často neubrání pocitu, že svět kolem něj ubíhá jako zrychlený fi lm. Ze všech možných stran se na něj valí lavina informací, z nichž valná část jej má v otevřené nebo

skryté podobě přesvědčit, že pokud zrovna nejí tu nebo onu potra-vinu, nevěnuje se té či oné činnosti nebo nenakupuje ty nebo ony produkty, nemůže být šťastný, spokojený, už vůbec nemluvě o tom, že by snad mohl být pro své okolí zajímavý nebo přitažlivý. Ne že by všechny ty produkty a činnosti byly zbytečné, k životu nepotřebné či dokonce nežádoucí. Potíž je spíš v tom, že lidská mysl se v určité chvíli nasytí a přestane vnímat i to, co by si pozornost zasluhovalo. Navíc, vzorce spotřeby nemusejí nevyhnutelně kopírovat vzorce racionálního chování. Že je produkt dobrý a pro člověka pří-nosný, prostě nestačí. Je třeba prosadit se v konkurenci dalších produktů, které jsou stejně kvalitní nebo které vytvářejí dojem, že ten náš dovedou snadno, levně a účinně nahradit. Každý, kdo „šel s kůží na trh“, neboli, v dnešní terminologii, „kdo se pokusil na trhu umístit svůj produkt“, o tom ví své. Platí to i pro poskytovatelé služeb v oblasti lázeňství.

Page 16: Svet zdravotnictvi

302/2010

Sondy

312/2010

Lázně Luhačovice, a. s.

ciová společnost Lázně Luhačovice: díla navržená architektem Dušanem Jurkovičem z počátku 20. století, domy „alpského stylu“ z poslední čtvrtiny 19. století, akademická se-cese a klasicizující modernizmus z první třetiny 20. století a organický funkcionalizmus ze 40. let 20. století. Základní strategií při údržbě a re-konstrukci všech těchto cenných a památkově chráněných objektů je snaha obnovit nejenom původní exteriérovou architekturu, ale zacho-vat i maximum dochovaných funkč-ních prvků interiéru, jako je nábytek a podobně, tedy, dle slov Ing. Krů-žely, zachovat „ducha doby vzniku“. Všechny budovy navržené architek-tem Dušanem Jurkovičem už byly opraveny, v současnosti probíhají opravy objektů z poloviny 19. století v alpském stylu. Na uchování celkem 16 památkově chráněných objektů, které jsou přehlídkou architekto-nických stylů, akciová společnost Lázně Luhačovice úzce spolupracuje s památkovým ústavem. Jak však s povzdechem poznamenává generál-ní ředitel akciové společnosti Lázně Luhačovice, celkovou urbanistickou koncepci města Luhačovice může ak-ciová společnost Lázně Luhačovice sotva ovlivnit…

Za exkluzivitou architektonického dědictví nezaostává ani nabídka kulturního vyžití v Luhačovicích: reprezentační lázeňský ples 30. led-na, Otevírání pramenů 7.–9. května, slavnostní zahájení Letní divadelní sezóny a koncert hudby hradní stráže v červnu, festival Janáček a Luhačo-vice 19.–23. července, 2.8.–13. 8. Aka-demie Václava Hudečka, 23.–28. 8. Divadelní Luhačovice, 10.–12. Mezi-národní festival dětských folklorních souborů Písní a tancem, květen, čer-ven, červenec, srpen, září – kolonád-ní koncerty a další akce.

Stejně důležitá jako atraktivní přírodní a kulturní prostředí je sa-mozřejmě kvalita poskytovaných služeb, a to nejen léčebných, ale i gastronomických a ubytovacích. Tu dokládají opakovaná umístění akciové společnosti Lázně Luhačo-vice mezi stovkou nejvíce obdivova-ných fi rem ČR v oboru pohostinství a ubytování v anketě Czech Top 100, jakož i to, že se Luhačovice v lednu 2009 v rámci českého předsednictví

EU staly místem setkání ministrů práce a sociálních věcí evropské se-dmadvacítky.

Ze všeho, co bylo řečeno, vyplývá, že aby se host po prvním pobytu v láz-ních znovu vrátil, musí jej provozova-tel lázeňského zařízení v první řadě přesvědčit o výjimečnosti místa, slu-

žeb a účinků. Závisí to na tom, co by se dalo nazvat „přitažlivostí značky“, kdy se spotřebitel nerozhoduje jenom na základě poměru ceny a užitku, nýbrž na základě něčeho, co striktně ekonomické úvahy přesahuje. A to Luhačovice bezesporu mají.

Anton Pasienka

šťastné považuje Ing. Krůžela to, že i přes narůstající počet diabetiků a specifi cký program, které Lázně Luhačovice pro tyto pacienty vyvi-nuly, je poměrně málo lékařů, kteří své pacienty na tyto pobyty posíla-jí. Kriticky hodnotí také tvrzení, se kterým se v různých podobách často setkáváme, že lázeňství ubírá peníze veřejnému zdravotnictví. „K tomu jenom mohu konstatovat, že to je opakovaně produktem nepochope-ní podstaty lázeňské léčby,“ říká Ing. Krůžela. Česká republika má unikátní přírodní zdroje, které za staletí prokázaly své léčebné účinky, a lázeňství ze systému fi nancování

zdravotnictví odčerpává jen velmi malou část.

Směr, kterým se dnes lázeňství ubírá, klade požadavky přesahující rámec klasické lázeňské léčby. Lázně musejí pro novou strukturu klientů vytvořit vhodné zázemí, adekvátní nabídku služeb v žádoucí kvalitě, které jsou náležitým způsobem prezentovány a propagovány. Lázně přitahují dal-ší formy cestovního ruchu, jako je kongresová turistika, motivační, po-znávací, nákupní cestovní ruch atd. Nabízejí řadu kulturních akcí regionálního i nadregionální-ho významu.

Těmto podmínkám se přizpůsobují i Lázně Luhačovice. Rozsahem a vý-znamem svého kulturně-historické-ho dědictví navíc rozhodně oslovují i širší publikum než sezónní lázeň-ská klientela. Bez nadsázky lze říci, že Luhačovice jsou jedním z míst, ve kterém dodnes k návštěvníkům promlouvá myšlenkový odkaz před-chozích generací vtělený do mimo-řádného architektonického a urba-nistického dědictví. Dědictví, které aspiruje na zápis do seznamu Svě-

tového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a jehož

valnou část s příklad-nou péčí obhospo-

dařuje právě ak-

Page 17: Svet zdravotnictvi

322/2010

Sondy

332/2010

Fakultní nemocnice Motol

Nemocnice, velká jako okres-ního město, není nic obvyk-lého ani v rámci Evropy.

Pražská Fakultní nemocnice Mo-tol (FNM) je jedna z největších ne-mocnic v Evropě. V českém zdra-votnictví existuje 84 základních oborů. V motolské nemocnici jich najdete 64. Ve srovnání s ostatními zdravotnickými zařízeními v České Republice, je to jednoznačně nej-více. V Motole ošetří přes milion pacientů ročně. Celkem má tento zdravotnický komplex 2 410 lůžek. Ambulantně ošetří více než 890 ti-síc pacientů, na lůžku přes 70 tisíc pacientů. Všechno to zvládne přes 5000 zaměstnanců. Narodí se v něm za rok dva až tři tisíce dětí a umře přibližně šest tisíc lidí. Denně se v areálu nemocnice pohybuje 20 až 30 tisíc osob. Je to tedy urbanistický objekt, který je srovnatelný s běž-ným okresním městem.

Ředitel tohoto kolosu Miloslav Ludvík přiznává, že zachovat individuální přístup k pacientům v tak velké ne-mocnici, je jeden z velkých problémů. Proto také Motol podstoupil náročný proces změn, na jehož konci bylo udělení národní akreditace. V zásadě jde o srovnání určitých parametrů da-ného zdravotnického zařízení s pře-depsanými normami. Nejdříve se detailně popíší všechny aplikované činnosti a postupy. Ty se pak srovnají se standardy kvality. V případě Moto-la to porovnávání trvalo pět let

„Jde o to, aby se správné věci dě-laly správně. Prakticky to zna-mená, aby pobyt v nemocnici byl pro pacienta co nejméně rizikový. Teoreticky totiž při léčení v každé nemocnici hrozí infekce, špatný zákrok, komplikace, frustrace a tak dále. Akreditace je jeden z ná-strojů, jak těmto rizikům pře-

dejít,„ řekl Ludvík.

FNM se díky akreditaci stala letos spolu s pražskou nemocnicí

Bulovka skokanem roku v průzku-mu Ministerstva zdravotnictví ČR „Kvalita očima pacientů“. Vyplynulo z něj, že lékaři jsou v Motole ze všech nejochotnější. Před dvěma roky pat-

řila motolská nemocnice k těm nej-hůře hodnoceným. Dnes patří mezi deset nejlepších. Podle Ludvíka jed-nou z příčin nepříznivého hodnocení byla rozsáhlá rekonstrukce dětské části, za plného provozu..

Jak dodává, nevýhodou akreditace ovšem je, že provoz nemocnice vý-razně prodraží. Konkrétně pro Motol akreditační proces znamenal za šest let zvýšení nákladů o několik set milionů korun.

„Zdravotní pojišťovny v ČR ale za-tím zvýšení standardů kvality nezo-hledňují. Takže výnosy jsou nulové. Doufáme, že se Ministerstvu zdra-votnictví brzy promítne akreditace ve vyhlášce o úhradách zdravotní péče,“ uvedl Ludvík.

Velikostí mohou FNM konkurovat Všeobecná fakultní nemocnice na Karlově náměstí v Praze a Fakultní nemocnice Brno – Bohunice. Dalších osm fakultních nemocnic je o něco menších. Všechna tato zdravotnická zařízení jsou mimořádně specializo-vaná, a proto si vzájemně nekonku-rují. Kromě kardiologie a kardiochi-rurgie. V tomto oboru je konkurenční boj o pacienty značný. Přesto tedy, že akreditace zatím nepřináší zisk nebo konkurenční výhodu, FNM již usiluje o mezinárodní osvědčení Jo-int Commission International (JCI), které získá jen ten, kdo splní zhruba čtyřikrát víc kritérií, než je nutné pro národní certifi kát. Zdálo by se tedy, že aktuálním důvodem pro akredita-ci nemocnice je pouze přesvědčení jejího vedení o prospěšnosti takové-ho kroku pro pacienty. V budoucnu by to ale mohlo být trochu jinak. Proč, to Ludvík vysvětlil neozorně, na následujícím příkladu: Česká model-ka Petra Němcová se před šesti lety z následků zranění, které utrpěla v Thajsku, když se přes její bungalov převalila tsunami, léčila v Ústřední vojenské nemocnici Praha (ÚVN). Původně měla být hospitalizována ve FNM. Americká zdravotní pojišťovna ale odmítla Němcové hradit zdra-votní péči v nemocničním zařízení, které nemá mezinárodní akreditaci. Tu mají kromě ÚVN ještě Nemocnice Na Homolce a Ústav hematologie a krevní transfuze.

„Mezinárodní trh zdravotních služeb se sice pro nás otvírá velmi poma-

lu, ale je už zřejmé, že do budoucna bude meziná-rodní akredita-ce představovat konkurenční vý-hodu, „ tvrdí Ludvík. Dodal, že pro meziná-rodní certifi kaci se pou-žívají kvalitativní požadavky vytvořené v USA. Nemocnice, která je chce splnit, musí například mít na každém oddělení klinického farmaceuta. Jenže v Čechách je za-tím takových odborníků jen několik desítek. Ludvík proto předpokládá, že na mezinárodní certifi kaci si jeho nemocnice bude muset ještě chvíli počkat.

Hospodaření FNM se již delší dobu pohybuje v černých číslech. Dob-ré hospodářské výsledky potvrdilo i hodnocen organizace Health Care Institute, která vypracovala žebří-ček „fi nančního zdraví“ nemocnic v Česku. Podle ní vůbec nejlépe si v oblasti ekonomiky provozu vede FNM a Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno.

Ideou Motola je být „supernemocnicí“ EU

Page 18: Svet zdravotnictvi

342/2010

Sondy Fakultní nemocnice Motol

Vedoucí evropský producent infuzní terapiea klinické výživy.

Motolské nemocnici se daří dobře hospodařit i díky průhledným, vý-běrovým řízením na nákup techniky, materiálu a služeb. Ta se v Motole provádějí tím způsobem, že část čle-nů komise je vylosována ze všech zaměstnanců nemocnice s nejmé-ně středoškolským vzděláním. FNM také jako první použila k nákupu některých služeb internetovou auk-ci. Tímto způsobem nemocnice na-příklad snížila náklady na mobilní telefonii ze zhruba 15 milionů na asi 1,5 milionu korun.

Ludvík očekává jisté ekonomické výhody i od prodloužení metra trasy A. Přímo v areálu nemocnice bude za čtyři roky konečná „áčka“. „To je jistě příležitost pro různé rozvojové projekty. Zatím by ale bylo ale asi předčasné, o nich hovořit“, pozna-menal Ludvík.

Specifický význam FNM spočívá hlavně v soustředění veškerých pro-vozů do jedné lokality, konkrétně do dvou stavebních částí. Seskupily se tak specializované lékařské a ošet-

řovatelské týmy mnoha oborů. Ty se v případě potřeby mohou ihned spojit a poskytnout tak komplex-ní a kompletní péči. Komplexnost a kompletnost je dlouholetou ideou nemocnice. Široké spektrum oborů pokrývá téměř veškerou problema-tiku běžné lékařské péče a plynu-le přechází v péči specializovanou a superspecializovanou. Pro řadu zdravotnických pracovišť slouží mo-tolská nemocnice jako vyšší instance případů, které jsou již mimo jejich možnosti. Motol je také výukovou základnou 2. lékařské fakulty Uni-verzity Karlovy v Praze. S nemoc-nicí spolupracují i sesterská 1. a 3. Lékařská fakulta UK.

Ing. Ivan Jemelka

www.pvservice.cz

P.V.SERVICE, spol. s r.o. centrum moderní gastronomieP.V.SERVICE, spol. s r.o. centrum moderní gastronomieP.V.SERVICE, spol. s r.o. centrum moderní gastronomieP.V.SERVICE, spol. s r.o. centrum moderní gastronomie

Zaměřujeme se  na dodávku profesionálních stravovacích

provozů na klíč. Zařízení dodáme do nemocnic, sociálních

ústavů, škol, hotelů, restaurací a jídelen. Počínaje poradenstvím,

vypracováním studie proveditelnosti s návrhem optimální

gastronomické technologie, přes projektovou dokumentaci,

dodání zařízení, montáž, záruční a pozáruční servis.

Page 19: Svet zdravotnictvi

Bobkova 786, 787, 198 00 Praha 9Tel.: 281 918 191Fax: 281 917 500

e-mail: [email protected]

výhradní zástupce fi rmy Varian Medical Systems v České republice pro oblast

zdravotnické techniky v oboru radioterapie a dalších světových výrobců zařízení pro

podporu radioterapie.

vysoká kvalita v léčbě ionizujícím zářením

Ozáření pomocí RapidArcTM fi rmy Varian Medical Systems nabízí

všechny výhody IMRT v dramaticky kratším čase.

RapidArcTM využívá dynamický mnoholamelový kolimátor, proměnný dávkový příkon

a proměnnou rychlost rotace ramene lineárních urychlovačů Clinac nebo TrueBeam k vygenerování

distribuce dávky záření v kvalitě IMRT v jedné nebo více optimalizovaných rotacích kolem pacienta.

Technikou RapidArcTM lze kontinuálně dodat modulovanou dávku záření

do cílového objemu a současně výrazně šetřit zdravé okolní tkáně.

RapidArcTM znamená významný pokrok v radioterapii.

přesně,rychle,kvalitně…

RapidArcto dokáže…

Toshiba_220x295.indd 1 14.4.10 16:42

t

Page 20: Svet zdravotnictvi

382/2010

Sondy

392/2010

FN u svaté Anny v Brně

1. Jakými milníky svého vývoje prošla Fakultní nemocnice u sv. Anny v po-sledních letech?

Naše fakultní nemocnici letos slaví 224 let od svého vzniku a prošla celou řadou významných období a milníků. Nicméně pokud se týká posledních let, tak je to bezpochyby projekt Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Meziná-

rodní centrum klinického výzkumu (FNUSA-ICRC). Po téměř sedmile-tém období intenzivních příprav dnes stojíme před realizací tohoto projektu, který v následujících dvou letech umožní vybudovat na území ČR vůbec první Me-zinárodní centrum lékařského výzkumu na světě. V rámci FNUSA - ICRC (International Clinical Research Center) bude celkově proinvestována částka kolem 800 miliónů korun. Naší misí je „Tvoříme budoucnost medicíny“ . Naší vizí “Přispívat k péči o zdraví a kvalitu života člověka pomocí výzkumu ve-doucímu k přelomovým objevům v medicíně, průkopnickému sys-tému vzdělávání a klinické praxe respektující potřeby pacienta“.

2. Jak byste charakterizoval vaši nemocnice ve srovnání s podob-nými nemocničními zařízeními v České republice?

Právě tím, co jsem již uvedl, se napro-sto vymykáme běžným představám o fungování zdravotnických zařízení v ČR, tj. že mají poskytovat pouze zdravotní péči a vzdělávat nové zdravotnické pracovníky (k čemuž jsou naše pracoviště akreditována). Jsme přesvědčeni, že ve špičkových zdravotnických zařízeních je možné a nutné provádět také vědu a vý-zkum. Zářným příkladem je prestižní americká Mayo Clinic v Rochesteru, se kterou již dlouhá léta spolupracu-jeme a která je největším centrem klinických výzkumů a také synony-mem pro kvalitu v oblasti celoživot-ního lékařského vzdělávání (je také nositelem Nobelovy ceny za objev Kortizolu). Proto jsme se rozhodli podat si žádost do Operačního pro-gramu, a to do prioritní osy jedna (z celkových čtyř) – Evropská centra excelence - a ucházet se o dotace z evropských fondů. Jen pro vaši představu, v tomto projektu máme rozpracováno 12 strategických vý-zkumných programů ve třech prio-ritních směrech a pro každý z nich se nám podařilo získat mezinárodního šéfa, což je naprostý unikát:

1. Výzkum v oblasti kardiochirurgie a transplantační medicíny

2. Diagnostika a terapie kardiovas-kulárních onemocnění

3. Výzkum a ob-last neurověd

Špičkový lékařský vý-zkum v sobě zahrnuje také oblast biomedicínského inženýrství, farmakologie, bio a nanotechnologií, molekulárního zobrazování a ani-málního výzkumu.

3. Co bylo největší investicí po-sledních let a co nového plánujete do budoucna?

Za mého působení ve fakultní nemoc-nici, což je od června 2008, se nám podařilo vybudovat Kardiovaskulární animální výzkumné centrum (CARS), což je Centrum preklinického lékař-ského výzkumu, jedno z nejmoder-nějších a největších center v Evropě. Současně jde o jakousi „nultou etapu“ projektu FNUSA – ICRC. Z důvodu za-jištění funkčního propojení animál-ního výzkumu jako přípravné fáze preklinického a klinického výzkumu je vybudováno v areálu Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně, a to nákladem téměř 300 milionů korun. Jeho lidský potenciál, logisti-

ka a technologické vybavení umožní významně posunout naše znalosti o vzniku kardiovaskulárních, onko-logických, neurologických a dalších chorob a vyvinout nové možnosti časné diagnostiky a léčby. Tím se zvyšuje naše konkurenceschopnost s nejlepšími světovými pracovišti a mohu potvrdit, že zájem ze strany řady odborníků je již dnes značný. Z dalších mohu uvést Angiolinku pro obory kardiologie a angiologie v částce téměř 25 miliónů korun, Laboratorní analyzátory v částce přes 8 miliónů korun, Magnetic-kou navigaci, což je stereotaktický systém umožňující velmi přesnou třídimenzionální navigaci intervenč-ních nástrojů (např. katetrů) v těle pacienta.

Nemocnice s mezinárodním lékařským výzkumem

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně poskytuje komplexní diagnostickou, léčebnou a ošetřovatelskou péči ústavní, ambulantní a stacionární a vykonává komplexní lékáren-

skou činnost. Určená pracoviště Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně jsou výukovými základnami Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Nemocnice, která byla založena před více než dvěma stoletími, nyní usiluje o ambiciózní cíl – v následujících dvou letech hodlá vybudovat vůbec první Mezinárodní centrum lékařského výzkumu na světě.

Page 21: Svet zdravotnictvi

402/2010

Sondy

412/2010

FN u svaté Anny v Brně

Z plánovaných investic spolufi nan-covaných z evropských fondů mohu uvést modernizaci a obnovu přístro-jového vybavení Komplexního onko-logického centra ve FNUSA, kde jde o strategické záměry rozvoje FNUSA s koncepcí rozvoje onkologické péče v ČR, refl ektující trendy a aktuální stav poptávky po péči ve spádové oblasti. Abych nehovořil jen o me-dicínských projektech, jako ekonom musím uvést i plánované pořízení Komplexního ekonomického systé-mu řízení FNUSA, jehož základem je využití správného nástroje pro fi nanční a manažerské řízení zdra-votnického zařízení. S jeho pomocí je možno podpořit řídící a kontrol-ní procesy, které zásadně ovlivňují nákladovost a významně ovlivňují i kvalitu péče.

Naše nemocnice má od roku 2009 statut Komplexního kardio-vaskulárního centra a MZ ČR vy-hlásilo v únoru 2010 výzvu k před-kládání žádostí o fi nanční podporu

v rámci IOP. Budeme se ucházet o získání této podpory, která je za-měřena na modernizaci a obnovu přístrojového vybavení národních sítí zdravotnických zařízení zajiš-ťujících akutní péči v návaznosti na Integrovaný záchranný systém. Celkové náklady jsou vypočteny na 80 miliónů korun, přičemž dotace EU je 68 miliónů.

4. Na co konkrétně peníze z fondů Evropské unie půjdou?

Jedná se o záležitosti, které jsem již uvedl a dále jen pro zobecnění pro vaše čtenáře, fi nanční prostřed-ky získané z operačního programu umožní realizaci dvou strategických projektů: FNUSA-ICRC a Centrum po-kročilého lékařského vzdělávání.

Mezinárodní centrum klinického výzkumu (o kterém jsem již hovo-

řil) umožní díky vlastnímu silnému výzkumu, propracovaném systému vzdělávání a spolupráci s vysoce re-nomovanými akademickými insti-tucemi v čele s Mayo Clinic výrazně zvýšit kvalitu lékařské péče zejména v oblastech diagnostiky a léčby kar-diovaskulárních a neurologických onemocnění. Důraz bude kladen na prevenci onemocnění, časnou diagnostiku onemocnění a šetrnou a vysoce specifi ckou léčbu, respek-tující potřeby a jedinečnost každého pacienta.

Projekt Centra pokročilého lékař-ského vzdělávání umožní vybudovat v Evropě první multidisciplinární centrum, umožňující výcvik jednotli-vých specialistů i celých lékařských týmů za využití špičkových simulač-ních technologií, včetně robotických pacientů. Vysoký důraz bude kladen nejen na odbornou výuku, ale také na vzdělávání v oblasti komunikace zdravotnického personálu s pacienty a jejich rodinnými příslušníky.

5. S jakými mezinárodními orga-nizacemi spolupracujete?

Máme uzavřena strategická part-nerství právě s renomovanou Mayo Clinic nebo s Minnesota Partnership for Biotechnology and Medical Ge-nomics (největší biotechnologický cluster v USA), které doplňuje cent-rum dalších spolupracujících evrop-ských center. Dále máme celou řadu partnerů v oblasti průmyslové spo-lupráce a spolupracujeme s fi rmami jako jsou ABBOTT Laboratories, GE healthcare, Pfi zer aj. Jsme rozhodně otevřenou platformou a ke spoluprá-ci s námi má dveře otevřeny každá fi rma, která bude představovat pří-nos pro naplnění našich záměrů.

6. Jaké máte plány do budoucna?

Plány do budoucna souvisí s tím, co jsem již uvedl výše, tj. vybudování ex-klusivního centra FNUSA-ICRC a Mul-tidisciplinárního simulačního centra pro pokročilé lékařské a nelékařské vzdělávání, která budou představovat přínos pro všechny v této zemi.

Romana Moares

AAS iCE 3000UV/VIS BioMate 3S Sigma 8K a mikrocentrifuga Sigma 1-14ALPHA 1-2 LD+w w w . t h e r m o . c o m

w w w . p r a g o l a b . e u

SATERPROJEKT

www.sater-projekt.cz

HHHHHSSSSS - PPOOOZZZEEEEMMMMNNNÍÍÍÍ SSSTTTTAAAAAVVVVVIIIIITTTTEEELLLSSSSTTTVVVVÍÍÍÍ

HS PSHS - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

ww

w.h

sps.

cz

Realizujeme kompletní stavby a rekonstrukce stavebních objektů,

samostatně i jejich statické zajištění a sanaci konstrukcí. Např.

- spínání objektů - injektáže

- stříkané betony a torkrety - sanace betonových a zděných konstrukcí

- sanace vlhkého zdiva - roubené dřevostavby a jejich sanace

- mikropiloty

HS - Pozemní stavitelství s.r.o.

Herčíkova 2480/10

612 00 Brno – Královo Pole

Ing. Karel Soukeník

[email protected]

731 151 422

Jiří Horák

[email protected]

731 151 421

Page 22: Svet zdravotnictvi

Imaginea career saving lives

www.medtronic.com

k a r d i o l i n e i v a š e l i n i e

Společnost Kardio - Line spol. s r.o. je od roku 1993 předním dodavatelem zdravotních technologií pro obory kardiologie, interního lékařství, funkční diagnostiky, pneumolo-gie, rehabilitace, fyzioterapie, vodoléčby, lázeňství a dalších. České republice dlou-hodobě zastupujeme významné zahraniční výrobce:

Schiller (Švýcarsko)

Ergoline (Německo)

Gymna-Uniphy (Belgie a Nizozemí)

Trautwen (Německo)

eucatech (Německo)

SCIENT´X (Francie)

Huntleigh (Anglie)

Naše dlouhodobé zkušenosti jsou zárukou Vaší spokojenosti. Poradíme Vám při výběru vhodného zařízení, nabídneme Vám i vhodný způsob fi nancování Vaší budoucí investice. Ke všem přístrojům zajišťujeme autorizovaný zá-ruční i pozáruční servis.

KARDIO-LINE, spol. s r.o. Antonínská 5, 602 00 Brno+420 541 214 456+420 541 214 44 1e-mail: [email protected]://www.kardioline.cz

ShockMaster 500 MA-X

Spiroergometrie Schiller

Defibrilátor Schiller DG 5000

Phyaction Guidance C

Myo 200

012413_KL_svet zdravi_reklama.indd 1 19.4.2010 10:01:54

Stavba ICRC – špičkové projektové služby pro špičkové zařízeníProjekt Mezinárodního centra klinického výzkumu (ICRC) patří mezi nejvýznamnější české vědecké

projekty posledních desetiletí. Díky spolupráci Fakultní nemocnice u Sv. Anny a Mayo Clinic – jedné

z nejlepších amerických nemocnic – vzniká v Brně unikátní výzkumný areál, ve kterém bude pacientům

poskytována lékařská péče postavená na nejmodernějších poznatcích. Samotná stavba objektu má

být prováděna za plného provozu areálu Fakultní nemocnice u sv. Anny a na velice omezené ploše, což

klade vysoké nároky především na realizační tým stavby ICRC. Ten má také za úkol zajistit začlenění

objektu do stávajícího areálu fakultní nemocnice.

Stejně jako u jiných veřejných staveb bylo i v případě ICRC nahlíženo při výběru dodavatelů kompletní inženýrské činnosti na poměr výkon/cena.

Vítězná nabídka však zahrnovala více služeb s přidanou hodnotou, které v konečném důsledku přinesou investorovi vyšší komfort při správě projektu,

snížení nákladů a méně rizik při realizaci stavby. Tento aspekt bývá běžný především u soukromých investorů, nicméně pomalu se začíná prosazovat

i v případě veřejných investic. Z výše uvedených důvodů byla projektovým řízením stavby pověřena brněnská architektonická a projekční kancelář

K4 a.s., která má rozsáhlé zkušenosti s projekty obdobného rozsahu a charakteru a prokázala schopnost orientace v potenciálních nástrahách stavby.

Těch bylo identifi kováno poměrně velké množství – od nutnosti naprostého dodržování stanoveného harmonogramu (kvůli dodávkám výzkumných

technologií), přes nutnost provádět stavbu za plného provozu nemocnice až po vysoké nároky na logistiku stavby, neboť objekt stojí mezi dvěma

důležitými dopravními tepnami brněnské městské hromadné i automobilové dopravy.

Projektové řízení zahrnuje nejen řízení procesu stavby, ale také průběžný controlling a reporting, dohled nad dodržováním harmonogramu a také

součinnost při sestavování a uzavírání dílčích smluv. Kromě toho do této činnosti spadají i cenové konzultace, služby koordinátora BOZP a řízení platné

dokumentace, bez níž by byla efektivní realizace podobné stavby zcela nemožná. „Převzetím odpovědnosti za tyto aktivity je umožněno realizačnímu

týmu ICRC a vedení nemocnice, aby se plně soustředili na své poslání a úkoly spojené s běžným provozem areálu a aby starost o realizaci samotné

stavby nechali na našich odbornících. Ti se spolu s vedením nemocnice starají také o zachování bezproblémového chodu nemocnice a snížení dopadu

stavby na okolí“ uvádí Marek Strnad, projektový manažer společnosti K4 a.s.

Právě osoba projektového manažera je pro úspěšnou realizaci stavby jako je ICRC esenciální, neboť je v průběhu projektu objednateli partnerem,

který převádí myšlenky zadavatelů ve skutečnost a také upozorňuje klienta na zjevná i skrytá rizika projektu a chrání tak jeho investici. Tato výhoda

však není založena na konkrétním smluvním vztahu, ale je spíše konkurenční výhodou a bonusem, který je poskytován ze strany společnosti K4 díky

unikátnímu know-how, plynoucího nejen z umění vcítit se do lokálních podmínek, ale také z podnikové struktury zahrnující odborníky z různých

odvětví, jež má projektový manažer k dispozici po celou dobu realizace stavby.

Ukazuje se, že využití služeb projektového řízení staveb je pro zadavatele výhodnější než „pouhá“ účast technického dozoru stavebníka ve fázi

výstavby. Projektové řízení totiž umožňuje efektivněji řídit celý průběh projektu tedy přípravnou, realizační i dokončovací fázi výstavby a přináší

klientovi značné fi nanční a časové úspory a v neposlední řadě, dává možnost aktivně ovlivňovat skladbu dodavatelů a tím i kvalitu celého díla.

A právě to je v řadě případů staveb ve zdravotnictví více než důležité.

íí

mmmm mm

é

Spolroku techlékagie, lázehodovýrob

Schi

Ergo

Gym

Traut

euca

SCIE

Hunt

NašeVaší vhodzpůsvšemručn

KAR

Anto+42+42e-mahttp:

Page 23: Svet zdravotnictvi

442/2010

Sondy

452/2010

FN Královské Vinohrady

FaktaFakultní nemocnice Královské Vino-hrady (FNKV) slouží pacientům už víc než 100 let. V době svého vzniku patřila k nejmoderněji vybaveným nemocnicím v Čechách a snaha udr-žet se na nejvyšších příčkách, pokud jde o kvalitu poskytované zdravot-ní péče, ji charakterizuje dodnes. V současnosti nemocnice disponu-je 1279 nasmlouvanými lůžky, na kterých je v nepřetržitém provozu ročně ošetřeno na 600 000 pacientů, a její provoz zajišťuje přes 2500 za-městnanců. Poskytuje léčebnou péči pacientům ze spádové oblasti Praha

10, 3, 4 a okresu Praha-východ a je výukovou základnou pro 3. lékař-skou fakultu Univerzity Karlovy. Některá specializovaná pracoviště nemocnice, jako například Klinika popáleninové medicíny nebo Klinika plastické chirurgie, mají celostátní působnost.

VizeVe své každo-denní činnosti se FNKV snaží o naplnění vize „stát se špičko-

vou fakultní nemocnicí s příkladnou péčí o pacienty“ (www.fnkv.cz). Na otázku, které faktory naplňování této vize umožňují, odpovídá ředi-tel nemocnice MUDr. Marek Zeman takto: „Především je to personál, a to jak lékařský, tak nelékařský

zdravotnický personál, což je to nejdůležitější ve vztahu

zdravotnické zařízení – pacient. A samozřej-

mě je to i vybavení, to znamená mate-riální vybavení, ať už přístroji nebo prostředky zdra-votnické techniky

a léky a dalšími věcmi, a pak je to samozřejmě i prostorové vybavení, to znamená důstojné prostory pro léčbu.“ K faktorům, které naplňová-ní uvedené vize znesnadňují, pod-le ředitele nemocnice patří určitá prostorová stísněnost, se kterou se potýkají některé obory, zejména traumatologie. Nemocnice vlastní řadu budov z první poloviny minulé-ho století a i přesto, že mnohé z nich prošly rekonstrukcí a modernizací, pavilónové uspořádání areálu není pro nemocnici zaměřenou na akutní medicínu příliš výhodné. Pokud jde o personál, přes celkově pozitivní trend v zájmu lékařů a sester o prá-ci v nemocnici se projevuje určitý nedostatek pracovníků v některých oborech, například v patologii a ra-diodiagnostice.

Ekonomika a investiceDíky programu ekonomické sta-bilizace, který spustilo v polovi-ně roku 2007 nové vedení v čele s ředitelem MUDr. Markem Ze-manem, se hospodaření Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v letech 2008 a 2009 pohybovalo v kladných číslech a nemocnice mohla plánovat další modernizaci a rozvoj. Z vlastních prostřed-ků, z prostředků evropských fondů a z peněz ministerstva zdravotnictví investovala jak do přístrojového vybavení, tak do rekonstrukce stávajících a vybudování nových pavi-lónů. V roce 2008 proběhla rozsáhlá obnova Radiodia-gnostické kliniky, v červnu 2009 byly zprovozněny nové prostory Kardiochirurgické kliniky, v září 2009 byl na Ra-dioterapeutické a onkologické klinice uveden do provozu nový lineární urychlovač pro ozařo-vání zhoubných nádorů, v říjnu získala Chirurgická klinika nový přístroj na podtlakovou léčbu ran, atd. Důležité pro zvýšení kvality a rychlosti diagnostických procesů, jakož i komfortu pro pacienty, bylo vybudování jednotného příjmu, tzv. Interní emergence, pro všechny tři interní kliniky FNKV. Celková in-vestice do nového jednotného pří-jmu, jenž byl uveden do provozu 20. ledna letošního roku a kterým

ročně projde zhruba 27 tisíc akut-ních pacientů, dosáhla 28 miliónů korun.

Silné stránkyZákladním předpokladem úspěchu každého zdravotnického zařízení je udržení vysokého standardu v celém spektru poskytované zdravotní péče. O to se přirozeně snaží i Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, což je velmi výstižně shrnuto také v „Desateru FNKV“, zveřejněném na internetových stránkách nemocnice. Pokud však jde o to, který obor by bylo možné označit za nejsilnější stránku FNKV, je odpověď ředitele nemocnice jed-noznačná: „Nejsil-nější stránkou je podle mě

traumatologie jako celek.“ Trauma-tologie podle MUDr. Zemana nezna-mená v dnešním kontextu pouze zlomenou nohu, rozbitou hlavu nebo průstřel břicha, ale komplex péče, na které jednotlivé odborné týmy spolupracují a která je – i když to tak dnes možná není všude vnímá-no – z pohledu investovaných peněz nejefektivnější. V mnoha případech totiž vrací člověka, který by jinak byl těžce invalidní nebo který by zemřel, do plného zdraví. Stejně důležitou je samozřejmě oblast kardiologie a kardiochirurgie. Kardiologická klinika FNKV jako jedno z 12 kar-

Naplnění vize

Page 24: Svet zdravotnictvi

462/2010

Sondy

diocenter v České republice zajišťuje superspecializovanou kardiologickou péči zejména v oblasti invazivní a intervenční kardiologie, kardiostimulace a invazivní elektrofyziologie. V roce 2009 bylo kardiocentrum při FNKV vyhodnoceno pres-tižím časopisem Circulation, vydávaným americkou asociací kardiologů, jako jedno z osmi nejlepších kardiologických pracovišť v Evropě.

VzděláváníRoli výukové základny pro posluchače medicíny plní Fakultní nemocnice Královské Vinohrady už od roku 1952. Nemocnice má akreditaci pro postgraduální vzdělávání ve většině oborů, které v ní existují, a je vyhledávanou institucí k absolvování odborných stáží, zejména pak v oboru popáleninové medicíny, plastické chirurgie, neurochirurgie, kardiologie a dalších. Otázka vzdělávání má však podle MUDr. Zemana i svůj další rozměr, a tím je rozvoj nelékařského zdravotnického perso-nálu, tj. zdravotních sester. Je to téma, o kterém se podle něj sice občas hovoří, ale výraznější posun zatím v praxi nenastal. Jde o to, aby se systém vzdělávání, který je nyní nastaven tak, že každá registrovaná sestra by do budoucna měla mít vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání, projevil pozitivně i v praxi. Jinými slovy, aby zdravotní sestra byla lépe zařazena, měla vyšší odpovědnost, mohla dělat víc úkonů místo lékaře a aby za to tuto kvalifi kovanější práci měla lepší postavení jak fi nanční, tak i společenské. Tím by snížila zátěž lékařů ve službách a ušetřily i určité fi nanční prostředky.

Perspektivy nemocnice a sektoru jako celkuBudoucnost FNKV bude podle slov jejího ředitele v následují-cích letech jednoznačně spojena s dalším rozvojem zaměření na akutní péči, tedy traumatologii včetně popálenin, kardiologii s kardiochirurgií neboli oblast srdečně-cévní, ať už invazivní, neinvazivní nebo konzervativní. Tyto dva hlavní pilíře jsou na velmi vysoké evropské úrovni a záměrem nemocnice je jejich úroveň nejenom udržet, ale i dále rozvinout.

Pokud jde o perspektivu zdravotnictví jako celku, tento sektor má podle MUDr. Zemana výhodu i nevýhodu. Nevýhodou je to, že se zdravotnictví může jevit jako černá díra schopna pohltit investice bez ohledu na jejich výši, aniž by bylo schopno zaru-čit plošné nasazení těch nejmodernějších léčebných trendů.

Biomedica Gruppe je soukromá skupina společností ze střední Evropy s centrálou v rakouské Vídni. Založena byla v roce 1978 jako místní distribuční firma a postupně zakládala dceřiné společnosti v sousedních zemích, v Polsku a na Balkáně.Naším klíčovým oborem podnikání je distribuce specializo-vaných a moderních lékařských přístrojů pro oblasti kardio-logie, kardiochirurgie, nefrologie, ortopedie, intenzivní péče, laboratorní diagnostiky v humánním i veterinárním lékařství a biologie. Na základě našeho IP portfolia a ve spolupráci s dalšími firmami a výzkumnými ústavy vyvíjí rakouský výzkumný tým IVD imunologické testy pro zvláštní použití, které se vyrábějí ve výrobním závodě v Bratislavě.Prostřednictvím našich lokálních zastoupení poskytujeme prodejní služby spolu s kvalitními službami technickými, to vše s certifikací ISO 9001 a s podporou centrálního mar-ketingu a managementu produktů. Integrovaný systém ERP, centrální řízení a controlling spojují výkonnost nadnárodní organizace s přítomností na jednotlivých trzích i kontaktem se zákazníky v jejich jazyce.Abychom mohli vyhovět speciálním požadavkům jednotli-vých skupin našich zákazníků, je Biomedica Gruppe roz-

členěna do několika divizí. Přestože se centrála nachází v Rakousku, nabízíme dodavatelům jedinečnou možnost přístupu do dvanácti různých zemí, přičemž známe speci-fické požadavky v každé z nich.

Biomedica ČS s.r.o. patří do skupiny Biomedica Gruppe, pokrývá trh střední a východní Evropy. V České republice funguje od roku 1992 a od počátku se zaměřuje na dovoz a distribuci speciální zdravotnické a diagnostické techniky a spotřebního materiálu pro zdravotnictví. Společnost pů-sobí v oblasti in vitro diagnostiky a reagencií pro výzkum, kardiochirurgie, intervenční kardiologie a radiologie, nef-rologie a intenzivní péče, chirurgických oborů. Měřítkem našeho úspěchu je spokojený zákazník. Vedle špičkových a spolehlivých výrobků poskytujeme našim zákazníkům odborné poradenství a servisní zázemí. Vždy jsme byli a jsme spolehlivým partnerem našich zákazníků a snaží-me se tím přispět k jejich úsilí poskytovat tu nejlepší péči pacientům. S našimi dodavateli udržujeme dlouhodobé vztahy na bázi otevřené a vzájemně výhodné spolupráce. Kvalitu produktů dokazuje držení EN ISO 9001:2000.

BIOMEDICA IMMUNOASSAYSBIOMARKER DESIGNwww.bio-medica.eu

CHIRONAX ESTRAL spol. s r. o. je společnost, která je vý-znamným dodavatelem zdravotnické techniky již mnoho let. Specializuje se zejména na digitální diagnostické zobrazovací systémy jako jsou rentgenové systémy, ultrazvukové přístroje … Rozsah produktů je opravdu široký, od jednoduchých zubních rentgenů až po sofi stikované počítačové tomografy či magne-tické rezonance.CHIRONAX ESTRAL spol. s r. o. není jenom dovozcem těch-to systémů, ale také zajišťuje záruční a pozáruční servis po celou dobu jejich životnosti. Dále společnost nabízí i velké množství služeb spojených s podporou instalací, projektů a zajištění provo-zu rentgenových pracovišť.Přístroje a systémy, které společnost dodává na český trh pochází z dílny předních světových výrobců v daném segmentu. CHIRO-NAX ESTRAL spol. s r. o. je autorizovaným distributorem spo-lečnosti Kodak resp. Carestream pro dentální systémy (původně Trophy) a společnosti GE Healthcare pro oblast humánní medi-cíny. Tito výrobci byli první, kdo již v minulém století uvedl na trh digitální snímače s přímou konverzí rentgenového zaření pro intraorální resp. mamografi cké přístroje a dodnes si drží své vý-sadní postavení v této oblasti.Diagnostické systémy těchto špičkových výrobců jsou rozšířené

nejen ve světě, ale i u nás v České republice. Např. ve Fakulní ne-mocnici Královské Vinohrady tak můžete být diagnostikováni a léčeni prostřednictvím přístrojů dodaných společností CHIRO-NAX ESTRAL spol. s r. o. jako je např. 3D panoramatický přístroj Kodak 9000, magnetická rezonance GE Signa HDxt, mamogra-fi cký přístroj GE Diamond s digitální biopsií či gamakamery s počítačovou tomografi í GE Infi nia Hawkey.Se sofi stikovanými a dedikovanými přístroji dodané společností CHIRONAX ESTRAL spol. s r. o. se ale samozřejmě můžete se-tkat i v mnoha jiných zdravotnických zařízení. A to ať již se jedná o velké a státní nemocnice jako je Výzkumný ústav stomatologic-ký, IK+EM, VFN Praha, Nemocnice Na Homolce, ÚVN Praha, FN Olomouc, tak i v menších či privátních zařízení jako Krajské nemocnice Liberec, Ústí nad Labem, městské nemocnice Mari-ánské Lázně, Hořovice, Chrudim, dokonce i v mnoha privátních ordinacích stomatologů …Společnost CHIRONAX ESTRAL spol. s r. o. v neposlední řadě také dbá na to, aby služby spojené s dodávkami špičkových pří-strojů byly na potřebné vysoké úrovni a stále se zlepšovaly. O tom svědčí certifi káty řady ISO 9001, 14001 a 13485 vydané a pra-videlně auditované renomovanou společností Lloyd’s Register Quality Assurance.

CHIRONAX ESTRAL spol. s r. o.Klausova 1441/28, 155 00 Praha 5www.estral.cz

PROFESIONÁLNĚSPOLEHLIVĚ

A SE ZÁRUKOU!OSTRAHA OBJEKTŮ

OCHRANA MAJETKUOCHRANA OSOB

Záběhlická 3275/80106 00 Praha 10

tel. : 274 782 747-9e-mail: [email protected]

www.kovis.cz

KOVIS a.s.

1990-2

010

20le

t s V

ám

iAlinex s.r.o.

Jana Masaryka 26120 00 Praha 2tel.:+420 222 515 291fax:+420 225 247 865e-mail: [email protected]

FN Královské Vinohrady

To platí stejně v České republice, jako kdekoli ve světě. Ve prospěch zdravotnictví pak svědčí to, že je společnost vnímá jako čím dál tím více potřebné. O zdravotnictví se diskutuje, stále víc lidí se o ně zajímá, a to jak z pohledu jednotlivce, tak i z pohledu společenského. Bude však nutné, aby se celá společnost, jak v Čechách, tak i jinde v Evropě, naučila více šetřit a aby pochopila potřebu větší účasti jedince na procesu léčebné péče, tedy nezbytnost spoluúčasti na drobnějších, banálnějších onemocněních ve prospěch plně hrazené léčby závažných, život ohrožujících onemocnění.

® Dokončovací práce

Malířské a lakýrnické práce

[email protected]

www.malappraha.cz

ĚĚ!

ŮUB

009zz

cz

.teukeíteh

Page 25: Svet zdravotnictvi

482/2010

Sondy

492/2010

Ústřední vojenská nemocnice Praha

Od roku 1994 je nemocnice otevřena civilní veřejnosti a poskytuje kom-plexní spektrum zdravotnické péče s výjimkou dětského lékařství, po-rodnictví a kardiochirurgie. I nadále však zůstává prestižním vojenským nemocničním zařízením a vzdělávací a výcvikovou základnou pro vojenský zdravotnický personál. Specialisté

ÚVN Praha se podílí na záchraně životů v polních nemocnicích v me-zinárodních misích AČR.

Nové možnostiKlíčovým milníkem novodobé histo-rie nemocnice byl bezpochyby rok

1994, kdy se nemocnice, v návaznosti na celospolečenské změny, otevřela v daleko větší míře civilnímu oby-vatelstvu. Devadesátá léta otevřela také nové možnosti, především v ob-lasti zdravotnických technologii. Na začátku roku 2008 se nemocnici podařilo dokončit celkovou rekon-strukci klinických částí a postupně jednotlivá oddělení dovybavit a zmo-dernizovat tak, aby mohla poskyto-vat zdravotnickou péči srovnatel-nou se světovými zdravotnickými zařízeními.

Za všechny lze jmenovat unikátní multifunkční operační sál s magne-tickou rezonancí pro zákroky v ob-lasti neurochirurgie. Jedná se o sys-tém, který dává operatérovi možnost s přesností na milimetry zobrazit zasaženou mozkovou tkáň, kterou je nutné resekovat. Systém umožňuje, aby byl pacient přímo během opera-ce přesunut i s operačním stolem na kolejích do vedlejší místnosti vyba-vené magnetickou rezonancí, kde pomocí té nejdokonalejší techniky lze rozpoznat každý detail nemocné tkáně a přesně určit další operační postup, cílem této metody je mini-malizovat pooperační rizika, zvýšit radikalitu operace a výrazně snížit počet dalších opakovaných neuro-chirurgických výkonů. Multifunkční operační sál v ÚVN je zcela ojedině-lou sestavou svého druhu – na světě existují pouze dvě obdobná zařízení, a to v Belgii a v Arizoně.

Důležité a zásadní je také získání statutu mezinárodní akreditované nemocnice organizace JCI ( Joint Commission International). Nejvyšší ocenění se Ústřední vojenské ne-

mocnici doslalo v roce 2004, kdy jako první nemocnice v České

republice i v celé střední a vý-chodní Evropě získala ten-to významný mezinárodní certifi kát kvality.

Prestiž a tradiceÚVN má charakter všeo-

becné fakultní nemocnice zajišťující komplexní péči.

Jsou však oblasti, ve kterých se

snaží profi lovat s ohledem na svou roli v kontextu vojenského zdravot-nictví. Za prioritu je zde považována urgentní medicína. Nemocnice má statut Traumacentra. Heliport umís-těný na střeše pavilonu CH2 umožňu-je příjem pacienta z vrtulníku přímo do haly. Heliport ÚVN je zatím jediný v ČR plně technologicky vybavený a uzpůsobený i k nočnímu přistá-vání.

ÚVN Praha má vysokou prestiž a tra-dici jedné z nejlepších nemocnic v České republice. Má pět klinik a dvacet pět odborných oddělení, kde jsou prováděny vysoce specia-lizované výkony. Její interní klinika je předním pracovištěm v gastroen-terologii a kardiologii,

chirurgická klinika se specializuje na chirurgii zažívacího traktu, jater a slinivky břišní.

Neurochirurgická klinika je vedou-cím pracovištěm v oblasti operací nádorů mozku a cév.

Oční klinika provádí na velmi vyso-ké úrovni veškeré zevní i nitrooční operace se zvláštním zaměřením na operace katarakty, glaukomu, vitre-oretinální a transplantační výkony a na veškerý sortiment laserové léčby. ORL klinika zajišťuje vyšetření v od-borných poradnách - otologická, oto-neurologická, rhinologická, endokri-nochirurgická, onkologický dispenzář a disponuje nejmodernější technikou a vybavením v rámci celé ČR.

Nejmodernější zařízeníV listopadu roku 2005 byl v ÚVN uve-den do provozu robot daVinci, kte-rým jsou prováděny operace v oblasti

urologie, gynekologie a chirurgie. Tým urologického oddělení operuje pomocí robota radikální prostatekto-mii pro karcinom prostaty. Úspěchy urologického pracoviště ÚVN byly v roce 2006 podtrženy jeho vyhláše-ním za nejproduktivnější robotické oddělení v ČR.

Na konci roku 2008 byl na radio-logickém oddělení ÚVN Praha na-instalován počítačový tomograf AQUILION ONE. Tento přístroj je prvním a jediným tomografem, kte-rý je schopen monitorovat orgány v pohybu. Ve srovnání s předcho-zími systémy umožňuje tento to-mograf mnohem rychlejší, kvalit-nější a šetrnější vyšetření pacientů s onemocněním srdce, cév, mozku a ostatních orgánů, včetně vytváření pohyblivých ortopedických studií. Vyšetření minimalizuje dávku záření

Trochu jiná nemocnice

Ústřední vojenská nemocnice Praha se od svého vzniku v roce 1938 řadí mezi špičková zdravotnická zařízení v naší republice. Po celou dobu své existence poskytuje zdravotnickou péči srov-

natelnou s předními pracovišti v Evropě i USA. Tento fakt potvrdilo obhájení mezinárodní akreditace JCI (Joint Commission International), kterou nemocnice jako první ve střední a východní Evropě obdržela v roce 2004.

Page 26: Svet zdravotnictvi

502/2010

Sondy Ústřední vojenská nemocnice Praha

pro pacienta i možnost vyšetření pacientů s nepravidelnou nebo zvý-šenou tepovou frekvencí. Lékař může pozorovat srdce v trojrozměrném zobrazení v činnosti a diagnostiko-vat tak poprvé na tomografu nejen stav orgánu, ale i jeho funkci. V době instalace byl tento tomograf v pořadí desátý na světě.

V roce 2010 nemocnice plánuje další investice do špičkového vybavení – především půjde o modernizaci jednotky intenzivní péče neurochi-rurgické kliniky, zřízení dospávacího pokoje na interní klinice, rozšíření bezpečnostního systému nemocnice, rekonstrukci a následné rozšíření prostor pro válečné veterány.

Jedinečné službyOddělení ortopedie poskytuje kom-plexní léčbu komplikovaných pora-nění pohybového aparátu, rozsáhlé rekonstrukční ortopedické výkony včetně implantací totálních náhrad kyčelního, kolenního, i kloubu palce na noze. Oddělení se rovněž zabý-vá sportovní traumatologií včetně rekonstrukčních artroskopických výkonů na ramenním a kolenním kloubu.

Oddělení hematologie, biochemie a krevní transfúze ÚVN Praha se jako

jediné pracoviště v ČR podílí na pro-jektu strategické krevní banky. Toto banka slouží jako zásobárna krve nejen pro vojenské účely, ale i pro krizové situace v zemi. Krev, která má krátkou dobu použití, musí být pro potřeby banky speciálně uprave-ná a hluboko zmrazená tak, že může být skladována i 10 let.

Ústřední vojenská nemocnice Pra-ha je také výcvikovým, vzdělávacím a odborným léčebným zařízením Ar-mády České republiky. Poskytuje Armádě ČR mimo léčebnou péči některé speciální služby. V nepo-slední řadě se lékaři ÚVN Praha, převážně vysoce erudovaní specia-listé, pravidelně účastní vojenských zahraničních misí. Nesmím také zapomenout na to, že ÚVN Praha zjišťuje i péči o válečné veterány. V únoru 2008 byla dána do provozu léčebna dlouhodobě nemocných pro válečné veterány s kapacitou dvaceti šesti lůžek, která se nachází v nově rekonstruované budově C.

Zachování vysokého kredituV roce 2009 nemocnice čerpala dotace z evropských fondů na rekonstrukci a přístrojové vybavení traumacentra. Přesný název projektu je „Přístrojové

vybavení Traumacentra pro dospělé ÚVN Praha“ a byl spolufi nancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Traumacentrum Ústřední vojenské nemocnice Praha má zajišťovat komplexní a superspe-cializovanou péči o polytraumata na jednotlivých specializovaných oddě-leních Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) Praha vyčleněných pro léčbu úrazů. Specifi kou Traumacentra ÚVN Praha je také péče o zraněné přísluš-níky AČR a alianční vojáky zraněné při plnění úkolů v zahraničních bojo-vých a humanitárních misích.

Jednotlivé kliniky a oddělení ÚVN Praha spolupracují s prestižními mezinárodními zdravotnickými organizacemi a její lékaři a setry jsou pravidelnými účastníky vý-znamných mezinárodních kongresů a sympozií.

ÚVN Praha je po celou dobu svého již více než sedmdesátiletého působení (ÚVN Praha vznikla v srpnu 1938 pod názvem Masarykova nemocnice) jednou z nejlepších zdravotnických zařízení v České republice. O zacho-vání tohoto kreditu bude usilovat i nadále. K tomu by mělo přispět i obhájení mezinárodní akreditace JCI ( Joint Commission International ), které nemocnici opět čeká.

Romana Moares

POWERBRIDGE spol. s r.o. dodává a instaluje náhradní zdroje energie, mo-torgenerátory SDMO, bateriové zdroje UPS Socomec; rotační systémy Soco-mec, zdroje pro protipožární zařízení a oběhová čerpadla UPFD; zdroje pro nouzové osvětlení UPEL, zdroje pro operační lampy UPOL. Náplní společnosti POWERBRIDGE, spol. s r.o. je návrh a realizace systémů energetického zabez-pečení. Provádíme tuto činnost od konzultací a prvotního návrhu, přes výpočty energetické a ekonomické optimalizace, výkresovou dokumentaci v CAD, až po realizaci systému a jeho zapojení do energetické a komunikační sítě.

Společnost POWERBRIDGE spol. s r.o. je držitelem certifikátu ISO 9001 a ISO 14001.

POWERBRIDGE spol. s r.o.Vintrovna 262, 664 41 Popůvky

Telefon: 543 427 411Fax: 543 427 415E-mail: [email protected]: www.powerbridge.cz

SYSTÉMY ENERGETICKÉHO ZAPEZPEČENÍ

Neomed s.r.o., dodavatel léčivých přípravků a zdravotnického

materiálu, působíme jako výhradní distributor firem Allergan

(léčivé přípravky), Abbott Medical Optics (mikrochirurgie oka) a

CooperVision (kontaktní čočky). Neméně významná je pro nás i 

oblast estetické medicíny a neurologie.

NEOMED s.r.o.Sodomkova 1474/6102 00 Praha 10Tel.: +420 274008411Fax: +420 274008499email: [email protected]: www.neomed.cz

NNNNNENENENENNENNENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENNNEOMOMOMOMOOMOMOMOMOMOMOMOMOOMOMOMOMOOMOMOMOMOMMMMOMMMMMEDEDDDEDEDEDEDDEDEDDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEEDEEE s ssssss s sss ssssss rrrrrrrrrr.r.r.r.r.r.r.rr oooooooooo.o.o.o.o.o.o.oooooooo.............SSoSoSoSoSoSSoSoSoSoSoSoSoSoSSoSoSoSoSoSoSoSoSoSoSoSoooooddddoddododdododododododododododododododododododododododod kkkmkmkmkmkmkmkmkmkmkmkmkmkmkkkmkmkmmkmkmkmkmkmkmkmkmkmkmkmkkkkkkkkovovovovovovovovovovovoovovovovovovovovovoovoooovoovaaaaaaaaaaa a a aaa a aaa aaa 114141414141414141414141414141441444441444744474774747474747474747474747474747474444444/6/6/66/6/6/6/6/6//6/6/6/6/6/6/6/6/6/6/6/6/6/6/6/66/6/1111110111010110101010101010101010100000000002222222222 22 2 2222222222 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 PPrPrPPrPrPrPrPrPrPrPrPrPrPrPrPrPrPrPrPrPPPPPr hhhhahahhahahahahahahahahahahahhahahahahahahahahahahahahahhahhaaaaaaaaaa aa a a aaaaaa aaaa 110101011010101010101010101010101010000000000TTeTeTeTeTeTeTeTeTTeTeTeTeTTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeeeTT llllllll.l.lll.l.l.l.l.l.l.l.lllllll :::: :: : :: :::: +4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+444444+4+444+4202020202020020202020202020200202020200002000 2222222 22 2 2 22 2 2 22 2 27474744747474747474747474744744444444444474000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000848484848484848448484848484848484884848484848484848484848848 1111111111111111111111111111111111FFFFaFaFaFaFaFaFaFaFaFaFaFaFaFaFaFaFaFaaaaaaaaaaax:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:xx:xxxxxxxxxxxxxx +++ + + + + ++++++++++++++444444242444242424242424242424242424242424242424242000000000 0 000 0 00000000000 22222727272727227272727272727272727404040440404040404040440404040404040404040404040404040008080808080808088088088080808080880880808080808088449449494949449494949494949449494949449494949999999999999999999999999999999999eeeememememememememememeememememememememmemeemememememmmmm iiiiiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaaiaiaiaaiaiaaiaiaiaiaaiaia llll:l:l:l:l:l:l:l:l:l:l:l:l:l:l::l:l:lllll:llll iiiii i i i i i i iiiiiiiiii ffffffffnfnfnfnfnfnfnfnnnfnfnfnfnfnfnfnfnfnfnfnfnfnfo@o@o@@o@o@o@o@o@o@o@o@o@o@@o@o@o@o@o@o@o@o@oo@o@ooooo nenenenenenenennenenenenenenenenenenenenenenenenenenen omomomomomoomomomomomoomomomomomomomomomomomomomommmmom ddddddeddedededdedededdedededededededdededededededededeedeeed ccccccc.cc.cc.c.c.cc.c.c.cc..c..czzzzzzzzzzzzzzzzzwwwewewewewewewewewwewewewwewewewewewewewewewewewewewewewewwew b:b:b::b:b:b:b:b:b:b:b:b:b:bb:b:b:b:b:bbbbbbb www ww w w w w w w ww wwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww nnnnnnnnnnn.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.nnn.nnn.. eoeoeoeooeoeoeoeooeoeoeoeoeoeooeoeoeoeoeoeoeoeoee mememmmemmemememmmememememememememememememememedddddddddddddd.d.d.d.d..d.d.d.dddddddd czczczczczczczczzczczczczczczczczczczczz

NEOMED s.r.o.Sodomkova 1474/6102 00 Praha 10Tel.: +420 274008411Fax: +420 274008499email: [email protected]: www.neomed.cz

Page 27: Svet zdravotnictvi

522/2010

Sondy

532/2010

SpofaDental a.s.

Vaše společnost má dlouholetou tradici, co považujete za mezník v jejím vývoji a jak posilujete v současnosti její konkurence-schopnost na trhu?

Nová historie fi rmy se začala psát po roce 1994, kdy došlo k privati-zaci společnosti Dental a.s.. Ta byla pak v roce 1998 prodána investiční společnosti Riverside Investment, která se orientuje mimo jiné na

zhodnocování kapitálu nákupem společností. Riverside provede ve fi rmách změny v řízení, managemen-tu, v efektivní organizační struktuře, vede společnosti ke vstupu na nové trhy a k uvádění nových výrobků. Pro transformovanou společnost pak hledá nového vlastníka. V roce 2003 jsme dokončovali akvizici v Pol-sku, kde SpofaDental a.s. kupovala fi rmu Mifam Teeth, výrobce prys-kyřičných zubů. V tomtéž roce se současně fi rma SpofaDental a.s. stala součástí americké mezinárodní spo-

lečnosti Sybron Dental Special-ties/ Kerr Corporation.

Co znamenaly tyto změny konkrétně?

Jedním z hlavních rozhod-nutí nového vlastníka byla konsolidace výroby a všech dalších aktivit do závodu v Jičíně, a zároveň bylo roz-hodnuto o uzavření výroby ve Varšavě a v Praze. Navíc v květnu 2006 došlo k zatím poslední změně vlastníka, ak-cie Sybron Dental Specialties převzala fi rma Danaher Cor-poration a začlenila ji do větve Medical Technologies. Danaher vlastní i další společnosti, které vyrábí přístroje pro zdravotnictví, jak pro zubní laboratoře a zubní lékaře, tak i pro vybavení nemocnic a laboratoří.

Vaší hlavní exportní oblastí je střední a východní Evropa, jaká je situace na tamějším trhu? SpofaDental zde má v celé řadě zemí ve svém segmentu trhu majoritní postavení, nebo má majoritní postavení na trhu, pokud se sečte tržní podíl společnosti Spo-faDental a společnosti Kerr. V tuhle chvíli je pro nás nejdůležitější udržet a postupně navyšovat náš tržní po-díl především na důležitých trzích v Rusku a na Ukrajině. Ty prošly v minulém roce určitou recesí, která následně zasáhla všechny výrobce i exportéry. Naše výrobky jsou na těchto trzích populární, zejména díky velmi dobrému poměru výkon/ cena, a zdá se, že v porovnání s výrobky vyšší cenové hladiny se nás krize dotkla podstatně méně. V současné době je na Ukrajině i v Rusku šance na další oživení, alespoň co se týče našeho segmentu trhu, a v porovnání s loňským rokem máme nárůst pro-dejů. Rok 2010 by měl být rozhodně lepší, než rok 2009.

Vyvážíte na Ukrajinu a do Rus-ka, usilujete ještě o nějaké další trhy?

K našim velkým a důležitým trhům patří i Polsko, Rumunsko, Slovensko, Turecko a Bulharsko. SpofaDental prodává své výrobky do více než 50 zemí prostřednictvím sítě asi 180 distributorů. Neustále vytváříme i prostor pro nové trhy, v současné době proběhla registrace našich vý-

Nasloucháme tomu, co nám zákazníci říkají

robků pro pro-dej v Japonsku, v běhu jsou registrace pro prodej v řadě zemí jižní Ameriky. V pro nás obchodně dů-ležitých zemích máme navíc vlastní kancelář nebo využíváme obchod-ní sítě korporace. Poměrně často však pořádáme odborné semináře, na nichž jsou představovány nové výrobky jak společnosti Kerr, tak společnosti SpofaDental. Některé semináře vedou naši lektoři, jiné lek-toři, kteří jsou předními světovými kapacitami v tom oboru.

Pacient sám má velmi omezenou možnost rozhodnout, jakou vý-plň či zubní náhradu zvolí, výběr je na dentistovi. Přesto musí být spokojen.

Ta věc má dvě části. První je kva-lita, všechny procesy v naší spo-lečnosti musí být nastaveny tak, aby byla zaručena kvalita výrobků, které naši fi rmu opouštějí, ve sho-dě s mezinárodními certifi kacemi, které SpofaDental má. Druhá část výsledku pro pacienta tvoří práce zubního lékaře, tedy jakým způso-bem náš výrobek nebo výrobek ko-hokoli z konkurence použije a jakou odvede práci, je to takové poměrně

těsné partnerství mezi zubním lé-kařem a výrobcem.

Tato spolupráce se zubními léka-ři Vám poskytuje současně zpět-nou vazbu, například pokud jde o požadavky na inovace vašich výrobků…

Určitě, tyto informace jsou pro nás velmi důležité, protože jsme zákaznic-ky orientovaná fi rma. A abychom si ověřili spokojenost našich zákazníků, máme i vlastní systém: každý rok oslovíme kolem 300 zubních lékařů a laboratoří s žádostí o vyplnění do-tazníku, v němž mohou vyjádřit svou spokojenost či nespokojenost s kaž-dým naším výrobkem, a také připo-mínky k nim. Zároveň máme vlastní obchodní zástupce, kteří navštěvují zákazníky a mimo jiné zjišťují jejich spokojenost s našimi výrobky i se servisem našich distributorů.

Jak často uvádíte na trh nové vý-robky?

Nové výrobky představujeme vět-šinou dvakrát ročně, k představení

Společnost SpofaDental a.s. je tradičním výrobcem dentálních materiálů a navazuje na tradice české dentální výroby z 30. let minulého století. Vznikla v roce 1945, v 70. letech se stala nej-

významnějším výrobcem nekovových dentálních materiálů v České republice a vybudovala si také silné postavení na východních trzích. Současné postavení společnosti a vize do budoucna nám představil pan Tomáš Rokos, Site Operations Manager.

Page 28: Svet zdravotnictvi

542/2010

Sondy

552/2010

SpofaDental a.s.

využíváme odborné výstavy, jako je v České republice například Pra-godent. Investice části prostředků do dalšího rozvoje, výrobního port-folia a do přípravy nových výrobků je nezbytná, tento proces je u nás řízen ze švýcarské centrály, která má na starosti marketing a strategické směřování společnosti. V rámci ino-vací se jednak snažíme reagovat na případné připomínky našich zákazní-ků ke stávajícím výrobkům, součas-ně chceme, aby naše nové výrobky měly lepší uživatelský komfort pro lékaře či zubní laboratoř z hlediska zpracovatelnosti, manipulovatelnosti i praktické aplikace.

Co považujete za největší úspěch fi rmy z poslední doby?

Nejnověji je to možná certifi kace na-šeho systému kvality podle standar-dů v Japonsku, která proběhla přes britskou auditorskou společnost. My jsme obstáli před těmito přísnými kritérii v podstatě bez větších problé-mů či nutnosti úprav našich procesů. Důležitým mezníkem je také roz-hodně příchod Danaher Corporation a implementace standardů štíhlé výroby - lean production. Z nastavení hlavních klíčových ukazatelů KPI je zde jasně vidět, které z nich jsou pro nás nejdůležitější – bezpečnost, kva-

lita a orientace na zákazníka. Teprve potom přicházejí efektivita výroby a výrobní náklady. Tím neříkám, že jsou méně důležité, ale na prvním místě je kvalita a zákazník.

Jakými výrobky je vaše fi rma vý-jimečná?

Myslím si, že v České republice je fi rma SpofaDental zastoupena v kaž-dé ordinaci či zubní laboratoři, nej-častěji jsou zde používány cementy, především zinkfosfátový cement, známý pod obchodním názvem Ad-hesor, dlužno říci, že v Evropě má tento výrobek málo konkurentů.

Používané jsou také naše skloiono-merní cementy řady Kavitan, které mají velmi dobrou vazbu k dentinu, zároveň obsahují fl uor, který zabra-ňuje tvorbě sekundárních kazů. Jsou vhodné k ošetření dětského chrupu, s úspěchem se používají pro cemen-tování korunek. Mohou být chemicky tuhnoucí či světlem tuhnoucí.

Jaké výrobky jsou preferovány v dalších zemích?

Poměrně hodně známé jsou naše otiskovací hmoty, založené na pří-rodním alginátu, například Ypeen, Elastic Cromo, případně na principu C-silikonů – to je třeba Stomafl ex nebo Silofl ex plus. Máme také dvě řady zubů z akrylátových pryskyřic, první, SpofaDent Plus, je postave-ná na barevné škále Vita, druhá, populární zejména v Polsku, je prodávána pod obchodní značkou Mifam a je postavena na barevné škále Biodent. V každé řadě je kolem 50 tvarů a 16 odstínů, dohromady je k dispozici několik tisíc kombinací. Existují i regionální specifi ka u jed-notlivých výrobků, balení či prefero-vaných odstínů. Záleží také na tom, jaké postupy jsou zákazníci zvyklí pro ošetření pacienta používat. Po-kud si zvyknou pracovat s naším výrobkem, tak ho většinou nemění. V jiné zemi se může stejný výrobek prodávat podstatně méně, ne proto, že by byl méně kvalitní, ale v dané lokalitě jsou lékaři zvyklí používat jiný způsob ošetření, případně tam vykonal dobrou práci některý z na-šich konkurentů.

Změnili jste vzhled obalů, proč, když koncovými zákazníky jsou v tomto případě odborníci?

I v případě výrobků pro úzkou sku-pinu odborníků je důležité, jak výro-bek vypadá. Tomuto procesu říkáme rebranding, změna tváře fi rmy a tedy jejího působení na zákazníky. Chce-me ukázat, že jsme se z tradičního výrobce změnili v dynamickou fi rmu, která naslouchá svým zákazníkům a trvale jim přináší přidanou hodno-tu v podobě výrobků s vynikajícím poměrem cena/ výkon. Z ohlasů, kte-ré máme, můžeme snad usuzovat, že se nám to daří.

Dana D. Daňková

Page 29: Svet zdravotnictvi

Vital

572/2010

Pohyb pomáhá ke snižování nadváhy trojím způsobem - cvičenec vydá energii, zvýší energetickou potřebu těla pro běžný chod a vybuduje si svaly, které i v klidu potřebují více energie. Při stejném objemu jídla cvičenec hubne, zatímco ten, který necvičí, si drží stejnou váhu nebo i tloustne. Tvrdí to Gabriela Kno-sová, která pomáhá lidem hubnout pomocí změny stravovacích návyků a cvičení.

Podle ní stokilový člověk vydá při jízdě na kole nebo při plavání za půl hodiny tisíc kilojoulů, to je energe-tická hodnota čtyřiceti gramů čo-kolády, 250 gramů kuřecího masa nebo kilogramu rajčat. Pokud spor-tuje doporučených padesát minut, spálí dietní oběd, jehož energetická hodnota by se měla pohybovat mezi 1300 až 1600 kilojoulů.

Tělo i v naprostém klidu spotřebová-vá energii pro zachování životních funkcí. Po hodině intenzivního cviče-ní pracuje klidový metabolismus ve vyšších otáčkách dalších 48 hodin.

„Svalové buňky mají po ukončení pohybové aktivity vyčerpané záso-by cukru a vyžadují další dodávku. Tu berou z jídla a vnitřních tuko-vých rezerv,“ vysvětluje odbornice. Odměnou za tělesnou aktivitu tedy jsou nejen kalorie spálené během ní, ale i kalorie spálené „zadarmo“ po tréninku.

Při cestě autem na dovolenou hrozí manželským párům první hádka už po dvaceti kilometrech jízdy, varuje psycho-log Karel Havlík. Hádka se podle něj často odvíjí ze zcela malicherných příčin,

například žena ne-správně řadí, ustrašeně

předjíždí nebo manžel nemá pochopení pro ženi-

ny stesky. Hádka pak zvy-šuje riziko autonehody.

„Manželky se v uzavřeném prostoru vozidla zřejmě mstí

za zažitá příkoří a chtějí si to vynahradit v autě, kde muž před

výčitkami nemá úniku,“ tvrdí Havlík v publikaci Psychologie pro řidiče. Ženy podle něj využívají toho, že muž za jízdy nemůže odejít a prásknout dveřmi.

Hádka zrychlí oběma tep a uvolní do krve adrenalin, vládu nad mozkem přebírají emoce a bezpečnost pasa-žérů je ohrožena. „Vidí-li řidič rudě, sotva bude správně vnímat a včas reagovat na situaci,“ upozorňuje Havlík. Žena podle něj sice prožívá

Podle Knosové přináší pravidelné zrychlování metabolismu dokonce významnější ztráty kalorií než oka-mžitý výdej při cvičení.

Čím více svalů člověk má, tím větší je jeho metabolický výdej. Svalo-vina v klidu spotřebovává energii z mastných kyselin, které jsou jed-nou ze složek tuků. Budování sva-lů je vhodné pro hubnutí i udržení ideální váhy.

Pokud člověk hubne pouze dietou, je až čtvrtina úbytků váhy ze svalů. Tím si snižuje klidový metabolismus a ná-sledně hubne s většími obtížemi.

Kdo ale kombinuje dietu se cvičením alespoň dvakrát za týden po dobu minimálně půl hodiny, svalovinu při hubnutí neztrácí.

„Je důležité zmínit, že díky samotné-mu cvičení dosáhne ideální váhy má-lokdo. Pohyb znamená třicet procent úspěchu při hubnutí, změna stravo-vacích návyků zbylých sedmdesát. Nejlepší cestou k trvalé redukci váhy bez zdravotních rizik a nepříjemné-ho jo-jo efektu je proto kombinace diety a vhodného pohybu,“ shrnula Knosová.

Odbornice radí doplnit pohyb úpravou stravy, lze tak zhubnout

Spát méně nebo více než sedm ho-din denně zvyšuje riziko kardiovas-kulárních chorob, jež jsou hlavní příčinou úmrtnosti ve Spojených státech. Vyplývá to ze studie od-borníků lékařské fakulty univer-zity v Západní Virginii, která byla zveřejněna v časopisu Sleep (Spá-nek).

Pokud spíte méně než pět hodin den-ně, a to včetně siest, více než zdvoj-násobujete riziko infarktu či jiných kardiovaskulárních chorob. Zřejmě nejpřekvapivější závěr studie ale je, že i spánek delší než devět hodin zvyšuje riziko takových chorob jeden a půl krát ve srovnání s magickými sedmi hodinami spánku.

Nejohroženější skupinou podle ame-rických vědců jsou lidé mladší šede-sáti let, kteří spí jen méně než pět hodin denně. Riziko, že onemocní kardiovaskulárními chorobami, je u nich více než třikrát vyšší, než je u těch, kdo spí sedm hodin. Spát šest nebo osm hodin zvyšuje riziko infarktu prý jen mírně.

Psycholog radí, jak zvládnout dlouhou cestu autem bez hádek

střet intenzivněji, ale je dál schop-na sledovat dění na silnici. Může se hádat i řídit, a proto nechápe, že pro manžela je tato situace důvodem dopravního selhání.

Přestože partner v autě může být zdrojem hádek, radí psycholog, aby na cesty delší než 400 kilometrů měl řidič spolehlivého spolujezdce. Může to být i manželka, ale nesmí ho rozptylovat, poučovat a nevhodně zasahovat do jízdy. Po domluvě ho může upozornit na rizika v nepře-hledných úsecích.

Cestují-li manžel s manželkou autem, obvykle v něm nepanuje ticho. Pra-vidlo, že za den řekne žena nejméně třikrát více slov než muž, platí i při jízdě, uvádí Havlík. Z tohoto pohledu jsou podle něj manželky výbornými spolujezdci.

V autě se podle Havlíka nevyplatí kritizovat, protože může vypuknout hádka. Lépe je povídat si na neutrál-ní téma, smát se a vtipkovat. Zahájí-li žena v autě prudkou ofenzívu, udělá řidič nejlépe, když zaparkuje u nej-bližšího motorestu, společně vypijí kávu a spor vyřeší. Na další cestu by neměli vyjet, dokud hněv neodplyne a obě strany se neuklidní.

Podle amerických vědců je sedm hodin spánku tak akorát

562/2010

Page 30: Svet zdravotnictvi

Vital

592/2010

Pravidelná konzumace alkoholu může snížit závažnost revmatoidní artritidy, což je chronické onemoc-nění projevující se záněty kloubů a otoky, a také riziko postižení tou-to chorobou. To jsou závěry studie britských vědců, kteří ale nepopírají negativní dopad nadměrného pití alkoholu na organismus.

Vědci pod vedení Gerryho Wilsona z univerzity v Sheffi eldu zkoumali 873 pacientů trpících revmatoidní artritidou, které srovnali se skupinou 1004 lidí bez této choroby. Ptali se jich, jak často v minulých měsících pili alkohol, zrentgenovali je a udě-lali jim krevní testy. Vyšetřili taky jejich klouby.

„Pacienti, kteří pili alkohol nejčastě-ji, vykazovali méně závažné příznaky než ti, kdo nepili vůbec nebo jen vzácně,“ uvádí hlavní autor studie, revmatolog James Maxwell.

„Rentgenové snímky prokázaly men-ší poškození kloubů, krevní testy ukázaly nižší hladinu zánětů, proje-vily se u nich menší bolesti kloubů, menší otoky a postižení,“ dodal.

Je to první studie, která ukazuje, že konzumace alkoholu může snížit závažnost postižení člověka.

Vědci zjistili, že u těch, kdo nepili alkohol, byla čtyřikrát větší pravděpo-dobnost postižení touto cho-robou než u lidí, kteří pili alkohol více než deset dní v měsíci. Riziko se snižovalo v přímém poměru k frek-venci pití.

Britští vědci analyzovali jen frek-venci pití alkoholu, a nikoli vypité množství. Jejich výsledky ale potvr-zují závěry předchozího průzkumu provedeného ve Skandinávii, který hodnotil rizika nemocí s ohledem na množství vypitého alkoholu.

Nebylo jasně zjištěno, jak alkohol působí na závažnost postižení nebo

na pravděpodobnost onemocnění touto chorobou.

„Alkohol snižuje aktivitu imunitního systému a to by mohlo ovlivňovat způsob, jakým se vyvíjí revmatoidní polyartritida, která je autoimunitní chorobou,“ řekl Maxwell. Omezení závažnosti symptomů by se dalo vy-světlit také protizánětlivými a anal-getickými účinky alkoholu.

Kuřačky jsou podle nejnovějších zjištění vědců kvůli svému návyku o sedm let starší, než ukazuje jejich kalendářní věk. Kouřením si člověk tělo opotřebí. Biologické stáří or-ganismu na rozdíl od kalendářní-ho stáří ukazuje opravdovou míru opotřebení. V ČR kouří 30 procent dospělých; 23 procent žen a 39 pro-cent mužů.

Kouření přispívá k řadě onemocnění: 90 procent případů rakoviny plic je z kouření, přes 95 procent lidí s in-farktem do 45 let jsou kuřáci.

Látky obsažené v cigaretách a sa-motný nikotin způsobují poškození buněk, zbytečně aktivují a zatěžují imunitní systém a přispívají k oxidač-nímu stresu. Výsledkem je zhoršení vzhledu, což souvisí s horší kvalitou vlasů, nehtů a kůže, ale hlavně po-škození životně důležitých orgánů, zejména srdce a plic, stoupá také riziko rakoviny.

Britští vědci prokázali, že kouření také urychluje stárnutí buněk a jejich

smrt. Sledovali vliv kouření na kvalitu genetické informace nesené v buň-kách, zejména na kvalitu telomer, které chrání okraje chromozomů. Při každém buněčném dělení se telomery o něco zkrátí, a když z nich nezbude nic, buňka se dál nedělí a končí.

Studie, které se zúčastnilo přes 1100 žen, z nich 18 procent kuřa-ček, ukázala, že pokud žena vykouřila přes 40 cigaret denně, její biologické stáří, měřeno délkou telomer, stouplo o sedm let. Studie tak potvrdila, že kouření nejen poškozuje buňky na tkáňové úrovni a způsobuje horší kvalitu kůže či plic, ale poškozuje i samotné buňky na nejzákladněj-ší úrovni tím, že ovlivňuje genovou výbavu.

Lékaři varují, že na následky kouře-ní umírá až polovina kuřáků. Každá vykouřená cigareta zkrátí život o pět minut. V ČR v důsledku kouření každý den zemře 65 lidí, týdně 500 a ročně až 23.000.

Dospívající děti závislé na in-ternetu jsou 2,5krát náchylnější k depresím než jejich vrstevníci, kteří brouzdají po internetu jen běžným způsobem. Poukazuje na to vědecká studie uveřejněná v časopise Archives of Pediatric and Adolescent Medicine.

Do studie bylo zahrnuto přes tisíc dospívajících z provincie Kuang-tung na jihu Číny. Odpovídali na otázky týkající se používání in-ternetu. Vědci chtěli hlavně zjistit patologické používání internetové sítě a identifi kovat příznaky de-presí a úzkosti.

Velká většina dospívajících - více než 940 – surfovala na interne-tu normálním způsobem, ale 62 (6,2 procenta) bylo označeno za patologické uživatele a u dvou (0,2 procenta) se to dalo charak-terizovat jako „vážný patologický jev“.

O devět měsíců později byl psy-chický stav mladých lidí znovu hodnocen. Vědci konstatovali, že ti, kdo chodili na internet nekon-trolovaným a nerozumným způ-sobem, byli 2,5krát náchylnější k depresím než běžní uživatelé.

Dokonce i mezi těmi, koho studia obzvlášť stresovala, se ti, kdo tr-pěli závislostí na webu, 1,5krát častěji cítili deprimovaní v po-rovnání s těmi, kdo svůj pobyt na internetu kontrolují.

„Výsledek studie ukazuje, že lidé, kteří nemají žádný základní zdravotní problém, ale jsou pa-tologicky závislí na internetu, se mohou kvůli tomu propadnout do deprese,“ uvedli autoři studie Lawrence Lam z lékařské školy v Sydney a C‘Weng-pchang z čín-ského ministerstva školství.

Abecední seznam inzerentůALINEX s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . 46AMEDIS spol. s.r.o. . . . . . . . . . . 36AUDIOSCAN spol. s r.o. . . . . . . . . 36BIOMEDICA ČS, s.r.o. . . . . . . . . . 47Člověk v tisni . . . . . . . . . . . . . . . 2DIALAB spol. s.r.o. . . . . . . . . . . 34Fresenius Kabi, s.r.o. . . . . . . . . . 35HOLTE MEDICAL, a.s. . . . . . . . . . 33HS - Pozemní stavitelství s.r.o. . . . . 41

CHIRONAX ESTRAL spol. s r.o.. . . . 47I.T.A. INTERTACT s.r.o. . . . . . . . . 33ISS FACILITY . . . . . . . . . . . . . . . 7K4 a.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42Kardio - Line, spol. s r.o. . . . . . . . 43KOVIS a.s. . . . . . . . . . . . . . . . . 46MADISSON s.r.o. . . . . . . . . . . . . 27MALAP PRAHA, s.r.o. . . . . . . . . . 46MEDIFORM spol. s r. o. . . . . . . . . 35

Medtronic Czechia s.r.o. . . . . . . . 42Neomed s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . 51 P.V. Service spol. s.r.o. . . . . . . . . 34POWERBRIDGE spol. s r.o. . . . . . . 51Pragolab s.r.o. . . . . . . . . . . . . . 41SATER PROJEKT s.r.o. . . . . . . . . . 41Smart Connections, s.r.o. . . . . . . . 61SYNLAB.CZ s.r.o. . . . . . . . . . . . 50UNICEF . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Mladí lidé závislí na internetu jsou prý náchylnější k depresím

582/2010

Vědci: Kuřačky jsou starší o sedm let, než ukazuje kalendářní věk

Alkohol podle vědců může omezit rizika revmatoidní artritidy

Page 31: Svet zdravotnictvi

602/2010

Bio

Plk. MUDr. Štefan Brunclík, MBADělat nad rámec standardu

Významné rozhodnutí provedl v 90. le-tech. „Dělal jsem tehdy chirurga. Hodně jsem operoval a uvažoval, že chirurgie bude mou náplní do konce života,“ vzpomíná. Ale po zrušení terezínské nemocnice se jeho cesta začala ubírat jinudy a rozhodl se pro manažerskou práci. A ta se dá dobře dělat jenom na plný úvazek. „Myslím si, že vytvářet a zajišťovat lepší a kvalitnější pod-mínky pro naše zaměstnance, a tím i lepší a dokonalejší péči pro naše pa-cienty, je neméně obtížné a důležité jako operovat,“ vysvětluje. „Cítím to tak, a proto svého rozhodnutí věnovat se manažerské práci ve zdravotnictví nelituji.“

Žije v Litoměřicích s manželkou Venu-ší. Má dvě děti – Štěpána (1984) a Ane-tu (1988). Pokud mu to čas a práce dovolí, dojíždí každý den za rodinou. Má české auto Škodu Oktávii. Při ná-ročném dni, kdy pracuje pozdě do ve-čera, přespává v práci. Má za kanceláří malou místnost s postelí a sprchou. „Někdy jsem tak unavený, že by ode mne bylo nezodpovědné sednout do auta a jet domů,“ říká. S kamarády a přáteli občas zajde na vínko. Ale to opravdu sporadicky. Pokud už jde do restaurace, tak většinou na pracov-ní večeři. Sám sebe vystihuje jedním slovem – optimizmus. Dobrou náladu a radost ze života si nenechá nikým vzít.

„Obvykle vstávám asi tak kolem 6.00 hodin. Většinou se budím sám, jsem po léta zvyklý být tak okolo půl osmé v práci, takže tento čas je pro mne standardní. Většinou se snažím v klidu nasnídat doma, dám si něco malého, třeba actimel. Jinak jím v prá-

vinností. Třetí akreditace čeká ÚVN na podzim 2010.

Kdy a jak obědvám? Snažím se dodr-žovat, i co se týká jídla, určitý režim. Obvykle jím v kanceláři. Naše jídelna vaří skvěle, ze čtyř jídel si vždy vyberu. Mám rád ryby, maso a zeleninu. Rád zůstávám v práci déle, kdy všichni odejdou a já mohu v klidu číst kore-spondenci a přemýšlet, co odpovím nebo jak vyřeším aktuální problém, který například během dne nastal. Obvykle chodím na oddělení, dělám rozhovory s pacienty apod.

Večer, když mám čas, dívám se na te-levizi, většinou to beru jako relaxaci, vybírám si sport nebo pořady o příro-dě, pochopitelně se snažím sledovat, co nového je ve zdravotnictví a novinky v technickém světě. Rád sportuji, pra-videlně neběhám, nemám moc času a přiznám se, že někdy na konci dne padnu únavou a ihned usnu. V zimě si nenechám ujít lyže, v letě cyklistiku a turistiku. Před spaním někdy přemýš-lím, co mne čeká další den. Ušetřím-li chvilku, sáhnu po knize. Teď čtu Dana Browna – Angels and Demons.“

Letos plk. MUDr. Štefan Brunclík učinil opět zásadní rozhodnutí – podobné tomu v 90. letech. Požádal ministra obrany o uvolnění z funkce. „Mám po-cit, že jsem za šest let ve funkci ředitele ÚVN již splnil cíle, které jsem si dal. Teď je čas jít jinam,“ řekl.

ci. Většinou poslouchám ranní zprá-vy, co se děje v ČR a ve světě. Nebo v autě Evropu 2 či Rádio Impuls. Čtu pravidelně ranní monitoring tisku, co a která média o naší nemocnici popřípadě o zdravotnictví nebo vo-jenském zdravotnictví píší. Co se týče oblékání – jsem voják, v práci nosím uniformu nebo oblek. Jinak preferuji sportovní styl.

Pracovní harmonogram za pomoci své asistentky efektivně a účelně plánuji, tak abych optimálně rozdělil jedná-ní, schůzky a samotnou, řekl bych, papírovou práci. Snažím se navodit atmosféru důvěry, slušnosti, otevřené komunikace s přesnými pracovními pravidly, kompetencemi a odpověd-ností. Že by mne něco obzvlášť trá-pilo, to se nedá říct, spíše mne mrzí lhostejnost, sobeckost a nekorektní a nefér jednání, s kterým se bohužel setkávám i v naší nemocnici. Radost mám například z toho, že ÚVN Praha si po celou dobu působení drží vysoký standard a prestiž v poskytování zdra-votnické péče.

Během mého působení v ÚVN se mi podařilo společně se svými kolegy v roce opětovně obhájit mezinárodní akreditaci JCI (Joint Commission In-ternational). Reakreditace byla ještě mnohem náročnější než akreditace v roce 2004. Inspektoři důsledně mo-nitorovali, jak plníme mezinárodní standardy, kterých je více než tři sta. Za získáním této akreditace stojí ob-rovské úsilí všech zaměstnanců ÚVN. Naši lékaři, sestry i ostatní personál dělají s entuziasmem opravdu hodně nad rámec tzv. standardní péče a po-

Plukovník MUDr. Štefan Brunclík, MBA (50 let) zasvětil svůj život vojenskému zdravotnictví. Šest let, od 1. června roku 2004, stál v čele Ústřední vojenské nemocnice Praha. I když

v dětství se chtěl stát pilotem, vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Armáda ho však nakonec „přitáhla“, je to vidět na jednotlivých funkcích, které zastá-val: hlavní lékař posádky v Litoměřicích (1987–1991), velitel praporu a ředitel Vojenské nemocnice Terezín (1991–1995), zá-stupce velitele Vojskové zdravotnické služby v Hradci Králové (1996–1998), zástupce náčelníka Vojenské zdravotnické služby v Praze (1998–2004).

Diagnóza Zisky výrobců léků rostou Matrix B

oj proti HIV

pomocí H

IV Mikroskop Tři objevy, jeden cíl Vital Tajemství dlouhověkosti Bio Dr. Eduard Bláha – když nemůže, tak přidá

SONDY Masarykův onkologický ústav 28 Krajská zdravotní 36 Fakultní nemocnice Hradec Králové 40 Pardubická krajská nemocnice 56

Předseda představenstva a generální ředitel

společnosti Škoda Power, Ing. Jiří Zapletal:

„Ekonomická recese je pro nás velkou výzvou.“

březen | 2009 89 Kč | 3,2 € | www.svetprumyslu. cz

Nové tváře, nová řešení?

Strach z protekcionalizmu

spojil Evropu

Bezradný Davos

Tomáš Drápela, cholerik, který umí žít

Tos Varnsdorf

Škoda Machine Tool

Čeps PRE

Vítkovice Holding

Předseda představenstva a generální ředitel

společnosti Škoda Power, Ing. Jiří Zapletal:

Nové tváře, nová řešení?

Strach z protekcionalizmu

spojil Evropu

cholerik, který umí žít

PRE

Vítkovice Holding

February~March | 2010 € 6,90 | www.trade-investment.euFebruary~March | 2010 € 6,90 | www.trade-investment.eu

investmenttrade

“We owe our success to our staff, customers and shareholders,”says Gert Schwarzbach,

Managing Director,

50Hertz Offshore.

says Gert Schwarzbach,

Managing Director,

50Hertz Offshore.0Hertz Offshore.

Shell to axe 1,000

jobs as profits

plunge 69%

Russia unveils

its first stealth

fighter jet

Where Is the End

of Car Recalls?

ENTSO-E

TENNET

ABB

HAMON

GN NETCOM

E.ON SWEDEN

Drahomir RutaManaging Director

and President

of Pražská energetika, a.s.

SVĚT ZDRAVOTNICTVÍ POKRÝVÁ DŮLEŽITÉ OTÁZKY A TRENDY OVLIVŇUJÍCÍ BUDOUCNOST ZDRAVOTNICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE, SLOVENSKÉ REPUBLICE A VE SVĚTĚ. POKUD VÁS ZAJÍMAJÍ ROZHOVORY S PŘEDNÍMI ZDRAVOTNICKÝMI EXPERTY, PROFESIONÁLY A MANAŽERY NEMOCNIC DNEŠKA, JE TO PRO VÁS TO PRAVÉ MÍSTO.

SVĚT ZDRAVOTNICTVÍ ...s námi víte víc!

Roční předplatné 4 čísel stojí Kč 400,- (oproti plné ceně Kč 476,-).

Předplatitelský servis zajišťuje společnost:

SEND Předplatné spol. s r.o.

Ve Žlíbku 1800 193 00 Praha 9 Horní Počernice Tel. 225 985 224 e-mail: [email protected] www.send.cz

Page 32: Svet zdravotnictvi