sunny webbox - files.sma. · pdf filemet een gsm-modem kunnen de meetgegevens zelfs van...

Click here to load reader

Post on 09-May-2018

222 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Snelleherkenningvanbedrijfssto-ringenenalarmeringenbijfoutsi-gnaleringenpere-mailofSMS*

  Krachtigedataloggervoordocu-mentatievanallebelangrijkeinstal-latiegegevens

  Sunny WebboxBewaking en onderhoud op afstand voor grote zonne-energiesystemen

  Bewaking, afstandsdiagnose, dataopslag en visualisatie: de SunnyWebBox is de krachtige communicatiecentrale voormiddelgroteengrotesolarstroominstallaties.Dezeboxverzameltcontinualledatavandeomvormersenhoudtusteedsopdehoogtevandestatusvanuwinstallatie.AlsmultifunctioneleenenergiezuinigedataloggerbiedtdeSunnyWebBoxtalrijkeoptiesvoorhetweergeven,archiverenenverwerkenvandedata,zelfsinnetwerkenmethogeveiligheidseisen.Bijgebeurtenis"Fout"informeertdeWebBoxdirectpere-mailofSMS*.MeteenGSM-modemkunnendemeetgegevenszelfsvanafgelegenplaatsen,waargeenDSL-oftelefoonaansluitingis,naardeSunnyPortalwordenverzonden.

  GebruikersvriendelijkEenvoudigetoegangviade

  webbrowserInclusiefgratisstandaardtoegang

  voorSunnyPortalgedurendedetotalelevensduurvandeinstallatie

  Flexibeleweergave,evaluatie,rapportageoveropbrengstenengebeurtenissenviaSunnyPortal

  VeiligBewaking,diagnoseenconfigu-

  ratievanhetPV-stroominstallatievanafoveralterwereld.

  Sunny WebboxSu

  nn

  y W

  ebbo

  x

  *optioneelbijaanwezigGSM-modem

 • Installatiemanagement

  De SunnyWebBox registreert voortdurend alle be-schikbaremeetwaardenvanmax.50omvormersenslaat dezewaarden continu op. Bovendien kunnende parameters van de omvormers opgeroepen engewijzigdworden.Zokunnenbijvoorbeeldaanpas-singenvandeparameterscentraalvanafdeSunnyWebBoxwordenuitgevoerdendatvanoveralterwereld.Met de Sunny WebBox met Bluetooth kunnen devakmanendeinstallatie-exploitantzichteallentijdeover de status van een PV-installatie informeren enbedrijfsstoringenvroegtijdigdetecteren.Bijgebeurte-nis"Fout"wordtuviabovendienactiefpere-mailofoptioneel per SMS gealarmeerd*.Ongeachtwaar-thuis,opkantoorofopzakenreis-eenPCeneenin-ternetverbindingzijnvoldoendeomdegegevensvandeSunnyWebBoxtebeheren.

  Datamanagement

  Voor een professioneel datamanagement biedt deSunnyWebBoxudiversemogelijkhedenm.b.t.mo-dernegegevensverwerking.Degeregistreerdevermo-gens,dieugedetailleerdinformatieoverdeprestatiesvanuwinstallatiegeven,wordenindegebruikelijkebestandsformatenCSVofXMLviaBluetoothopdeSunnyWebBox opgeslagen. Dankzij de datatrans-missieperFTPkunnendezewaardeneenvoudignaaruwpcwordenverzonden.Opdezemanierkunnenwaardevolle installatiegegevens niet alleen perma-nent op de computer worden opgeslagen, maarooknaarwens,bijvoorbeeldmetMSExcel,wordenweergegevenen inoverzichtelijkedag-,maand- enjaarverloopgrafieken worden geanalyseerd. Boven-dienkunneninstallatiegegevensparallelaanSunnyPortalnaareenvrijtekiezenFTP-serverwordenver-zonden.

  Sunny WeBBoxModulaire systeembewaking voor industrile PV-installaties

  *optioneelbijaanwezigGSM-modem

 • Voorhetopslaanvangegevensenvoordedatatrans-missie tussen de SunnyWebBox en de pc kan netzoeenvoudigeenSD-kaartwordengebruikt.AlseenSD-kaartisingevoerd,slaatdeSunnyWebBoxdege-gevensookopditverwisselbareopslagmediumop.AlsudegegevensopdeSD-kaartmetuwpcheeftuitgelezen,beschiktuoverdezelfde individuelemo-gelijkhedenm.b.t.degegevensverwerkingalsviaFTP.

  Met Sunny Portal een perfect duo

  Devolgendestapnaarnogmeercomfort isdever-bindingvandeSunnyWebBoxmetonzegratisinter-netportal.

  Opwww.SunnyPortal.comstellenwijueenvolledigeen voorgeconfigureerde omgeving ter beschikkingwaardegegevensautomatischwordengearchiveerd,verwerktengevisualiseerd.BovendiengenereerthetSunnyPortal,indiengewenst,eendagelijksenmaan-delijksinstallatieberichtdatupere-mailwordttoege-zonden.EnalsdeSunnyWebBoxmetBluetoothop-

  eensgeengegevensmeerverzendt,informeertSunnyportaluhierookover.Hetonlineplatformvergelijktbovendien naarwens volautomatisch de vermeldin-gen van alle omvormers in een installatie en geeftinformatie over eventuele afwijkingen. Een andervoordeelisdatupdatesvandeWebBox-softwareau-tomatischviahetportaalkunnenwordenuitgevoerd.Hierdoorwordtgewaarborgddatuwinstallatiebewa-kingzichteallentijdeopdenieuwstetechnologischestandbevindt.

  SamenzijnSunnyPortalenSunnyWebBoxeenon-overwinnelijkteamalshetomdebeveiligingvanPV-opbrengsten gaat. En met de SMA Service krijgenexploitant en vakman ondersteuning gedurende devolledigelevensduurvandeinstallatie.Onzemede-werkerskunnennamelijkdirectbijeengebeurtenisopdeinstallatieinbellenenondersteuningbiedenbijdediagnose.

  Typische Installatieopbouw

  opwekking van stroom SunnyMInICEnTrAL PV-generator

  Installatiebewaking SunnySEnSOrBOX SunnyWEBBOX SunnyPOrTAL FLASHVIEW SunnyMATrIX

  rS485 Lokaalnetwerk/internet

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  2

  4

  67

  5

  13

 • SMA Solar Technology AGwww.SMA-benelux.com

  WEB

  BOX-D

  nL1

  1101

  1S

  MAun

  dSu

  nnyW

  ebBo

  xzijnged

  epon

  eerdeha

  ndels

  merke

  nvan

  SMASo

  larTe

  chno

  logyA

  G.T

  eksten

  afbee

  lding

  enko

  meno

  vereen

  met

  dete

  chnis

  chege

  gevenszo

  verb

  eken

  dbij

  hette

  rpersegaa

  n.Tech

  nisch

  ewijzigin

  genv

  oorbeh

  oude

  n.Gee

  naan

  sprakelijk

  heid

  voordrukfo

  uten.

  Ged

  rukt

  opch

  loorvr

  ijgeb

  leekt

  papie

  r.

  Technische gegevens Sunny Webbox

  CommunicatieOmvormercommunicatie rS485,10/100MbitEthernet(alleenvoorSunnyCentral)PC-communicatie 10/100MbitEthernetModem Analoog(optioneel),GSM(optioneel)Max. aantal SMA-apparatenrS485/ethernet 50/50Max. communicatiebereikrS485/Ethernet 1.200m/100mVoedingVoeding externestekkervoedingIngangsspanning 100V240VAC,50/60HzVermogensopname normaal4W/max.12Womgevingsvoorwaarden tijdens bedrijfOmgevingstemperatuur 20Ctot+65Crelatieveluchtvochtigheid 5%tot95%,nietcondenserendGeheugenIntern Buffervan8MBExtern SD-kaart128MB/512MB/1GB/2GBAlgemene gegevensAfmetingen(B/H/D)inmm 225/130/57Gewicht 750gMontagelocatie binnenToepassingsgebied railmontage,wandmontage,tafelmodelStatusweergave LEDsTaalsoftware/handleiding Duits,Engels,Frans,Grieks,Italiaans,Koreaans,

  nederlands,Portugees,SpaansenTsjechischuitrustingBediening gentegreerdewebserver(internetbrowser)Garantie 5jaarCertificatenentoelatingen www.SMA-Solar.comToebehorenSunnySensorBox/SunnyMatrix /SD-kaart128MB/512MB/1GB/2GB ///OutdoorGSM-antenne/GSM-datakaart /rS485-communicatiekabel

  StandaardOptioneel

  DirectealarmeringbijeengebeurtenisvanhettypeFoutpere-mailofsms*

  Gentegreerdewebser-vervoorwereldwijdeonline-toegangtotelkePCmetinternetver-binding

  PresentatievandeinstallatiedatametSunnyMatrixofFlashview

  Gentegreerde FTP-server voordedatatransmissieen-opslagopeenPC

  Individueel verder verwerken vandemeetgegevensopuweigenpc

  GratisenautomatischevisualiseringvandemeetgegevensinSunnyPortal

  SlotvoorSD-kaartvooroptionelegeheu-genuitbreidingendatatransmissienaardePC

  Flexibele data-transmissie naareenwillekeurigeFTP-serverparallelaanSunnyPortalmogelijk

  ftp://

  *optioneelbijaanwezigGSM-modem

View more