Sta je efekat staklene baste bulatović, nedić, marjanović

Download Sta je efekat staklene baste bulatović, nedić, marjanović

Post on 02-Jul-2015

5.963 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. EFELAT STAKLENE BASTE</li></ul> <p> 2. Efekat staklene bate jeizraz za zagrevanjeplanete Zemlje nastaloporemeajem energetskeravnotee izmeu koliinezraenja koje od Suncaprima i u svemir saljeZemljina povrina. Ovaj efekat predstavljarezultat poveanja koliinezraenja koje ne moe odpovrine Zemlje da budeemitovano u svemir, ve gaatmosfera upije i postajetoplija. 3. Atmosfera Zemlje odbija deo (37-39%) energije kojuSunce direktno emituje (pojam pod nazivom albedo),dok ostatak (zraenje manjih talasnih duina) padana tlo i zagreva ga, a tlo potom emituje infracrvenezrake (manjih talasnih duina) koji, u normalnimokolnostima, uglavnom odlaze u svemir. 4. Atmosfera, slino staklu,uglavnom proputa Sunevozraenje, ali je slabo propusnaza zraenje Zemljine povrine,pa deo energije koji ue usistem Zemlja-atmosfera, kao iu staklenik, ostaje u njemu. 5. Sunce emituje energiju raznihtalasnih duina, dobar deotoga stigne do Zemljinepovrine, doprinosi stvaranju iodravanju svog ivota naZemlji, a deo tog zraenjapotom biva emitovan u svemiri priroda je u ravnotei. Akoneto zadri deo tog zraenja,ravnotea se kvari i nastajuproblemi. 6. Gasovi staklene baste:Vodena para (H2O)Ugljen dioksid (CO2)Metan (CH4)CFC HCF PHC (takoei F gasovi, fluorisaniugljovodonici)Azotsuboksid (N2O)Sumpor heksafluorid (SF6)Koncentracija ovih gasovau atmosferi (osim vodenepare) rasteusled ovekovog delovanja. 7. Za poslednjih 100 godina koliina ugljen dioksida u atmosferi poveala seza oko 25%. Ugljen dioksid proputa kratkotalasno Sunevo zraenje,a apsorbuje dugotalasno zraenje Zemlje, pa je zbog njegovog prisustvatemperatura u niim slojevima atmosfere via nego kad ga ne bi bilo Koliina ovih gasova u atmosferi sada je najvia u proteklih 420 hiljadagodina. Kako se ovi gasovi nakupljaju u atmosferi, zadravaju sve vie ivie toplote pri Zemljinoj povrini, uzrokujui povecanje Zemljine klimekoje za posledicu ima: 1.Topljenje lednika 2.Povecanje nivoa mora(za poslednjih oko 100 godina nivo svetskih morapoveao se za oko 10 do 15 cm.) 3.Povecanje temperature(oekuje se da e tokom sledeih 50 ili 100godina doi do znatnog poveanja srednje temperature na Zemlji, modaak i za 3 - 4 stepena.) 4. Poveanje isparavanja mora i usto i poveanje oblanosti 8. Mehanizam delovanja efekta staklene bateEfekat staklene bate je rezultat interakcije Sunevog zraenja isloja Zemljine atmosfere koji se protee do 100km iznadZemljine povrine. 9. Kada Sunevo zraenje dospedo atmosfere, 25% energijekoju nosi biva odbijeno odoblaka i drugih atmosferskihkomponenata nazad umeuplanetarni prostor. Oko20% upije atmosfera 10. Oko 50% Suneveenergije, veinom uobliku vidljive svetlosti,prolazi, kao kratkotalasnozraenje, kroz atmosferu idospeva do Zemljinepovrine. 11. Zemljite, biljke i vodene povrine (pre svegaokeani) upijaju oko 85% ove toplotne energije,dok ostatak biva reflektovan u atmosferu, najvie od strane izrazito reflektivnih ovrinakao to su sneg, led i peane pustinje 12. Neki gasovi, poput vodene pare, ugljen-dioksida, metana i azot-suboksida, apsorbuju deo ovog infracrvenog zraenja, privremenospreavajui njegovo otputanje u svemir. Poto se ovi gasovizagrevaju, oni emituju infracrveno zraenje u svim smerovima.Pomenuti gasovi, toplotna energija apsorbovana i odbijena odZemljine povrine lako bi se vratila nazad u svemir, pa biprosena temperatura na Zemljinoj povrini bila oko -19C, zarazliku od sadanjih 15C. 13. Gasovi staklene bateZemljina atmosfera se sastoji, uglavnom, od azota(78%) i kiseonika (21%). Ova dva najzastupljenijaatmosferska gasa imaju hemijske strukture kojeograniavaju apsorbciju infracrvenog zraenja, to nevai za gasove staklene bate. 14. Ovi gasovi se stvaraju prirodnim putem ili vetaki(antropogeno). Najzastupljeniji prirodno nastali gasstaklene bate jeste vodena para, zatim je sledeugljen-dioksid, metan i azot-suboksid. Supstancenastale ovekovom aktivnou koje se ponaaju kaogasovi staklene bate ukljuuju hlorofluorokarbonate,hidrohlorofluorokarbonate i hidrofluorokarbonate. 15. Od 1700-ih, aktivnosti oveka su se znatno poveale,pri tom znaajno poveavajui koncentraciju gasovastaklene bate u atmosferi. Naunici predviaju da eoekivano poveanje koliine gasova staklene bate uatmosferi snano poveati koliinu infracrvenogzraenja zadranog u atmosferi, to e dovesti dododatnog, vetakog, zagrevanja Zemljine povrine. 16. Vodena paraVodena para se nalazi u najveoj koliini u atmosferi,uporeujui je sa ostalim gasovima staklene bate.Ona najjae upija dugotalasno zraenje, uestvujuisa 60 do 70% u stvaranju efekta staklene bate. 17. ovek nema nekog veeg direktnog uticaja nakoliinu vodene pare u atmosferi. Ipak, kako ovekova aktivnost sve vie uzima maha i utie napoveanje koncentracije ostalih gasova staklene bate, isparavanje okeana, jezera i reka, kao itranspiracija biljaka postaju intenzivniji i poveavajukoliinu vodene pare u atmosferi. 18. Autori:Luka BulatovicMarko Marjanovic MarincicMarko Nedic Vlll-4</p>