ss - the polish institute and sikorski .krótkie pożegnanie władz obozu z ochotni-czkami. polska

Download SS - The Polish Institute and Sikorski .krótkie pożegnanie władz obozu z ochotni-czkami. Polska

If you can't read please download the document

Post on 01-Mar-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

,o---f- '-'), --

LOT A .7, SS 141 i \Li on,A2.1.1,

l'"1. LYI WAsb-crt 11 L.7;2,,,,,, h-1.;)sh.:ticar cut:s'ci 2

The Polish Institute and Sikorski Museum

>fileynezs'4,- ~-sicz.ynz Adrie

w- cf-:.4- . (44e-i7Ain Awenose ,.syf na n45,-ezy i

~d:-

7cry.~: ,5* (3,4c' 6-cis 47e47c#7-,/

Aylo4C.op7;2 7-e .,:.~eee:c ne7zeye): Are~:1? +541!Z i c("eye2.t.

9/et9.'c' (6; -4J (2.-w4-7~

,4L5-/ e,994194 .zenbrf9,d; le);

, 4r,sicw, 4457e A.2-e?9/;e4 tk ".2,etenie ,7:pff

4 yvye%ry,n4fi,&7e Ae2rner' ,S?

317 DYWIZJON MYSLIVEKI WILENSKI

Northolt, dnia 1 stycznia 1944 r.

SPIS PILOTOW

D-ca - Kpt. MIKSA W odzimierz.

P'LI(Ei1 "B" FLIGHT.

Por. RADOMSKI JorzY Kpt. IROBINSKI Boles aw

Por. MENCEL Jerzy Por. MA2TEL Ludwik

Ppor: KiRCHNER Werner Por. MARTINI Florian

Par. KNAPIK Henryk Por, KUDREWICZ Brunon

Ppor. KOLCZYNSKI Adam Kpt, PENTZ Jan Adam

Ppor. ADAMEK ~wstaw Por. BIRTUS Stanisaw

Por. MROCZYK Czesaw Por. KRZEMINSLI Edmund

Por. MCZARSKI Tadeusz Ppor. POPIEM Wojciech

Kpt. CHELMEGKI Marian Por. HRYNASZ.KIEWICZ Czes aw

Plut. GROBELNY Wadysaw Plut. PAWOWSKI Wadysaw

Plut. FRACZEK Wac aw Plut. ZYCH Stanisaw

Plut. MALINOWSKI Edwin Kpr. WHJ.MAN Bolesaw

Kpr. AKOMY Edward Kpr. WINSKI Longin

Plut. FAJKS Wincenty Kpr. WOJCIECHOWSKI Tadeusz

Plut. WDMCZYNSU Zenobiusz

PERSONEL IEDINY.

P. lek. WUDEOKI Zygmunt

Sieri.meoh.BORKOWSKI Bronis aw

Plut. kant. OIECIERSKI Wac/avir.

The Polish Institute and Sikorski Museum

W " Soutchend U

r

Dowbdca i Zastopca.

ci rzad; F.Detka

P/bgt W.Pawlowski F/Sgt %Malinowski F/Sgt W.Pajks i F/Sgt L.Winski Por S.BirtUs F/Sgt W.Pnaozek F/Sgt S.Zych

rzad; F/Sgt E.Lakomy F/Sgt S.Piesik F/Sgt Z.Vdwczynski Por, C.Hrynav,zkiewiez ICpt, J.A.Pentz W/0, W. Grobelny F/Sgt T.Wojciechwski Por C.Mroozyk Por W. Popiel Por P.Martini

Iszy rzad;por Ada.aek,por E.Krzemiaskitkpt L. MartellkptB.Drobinaki,kpt W.Miksa? por J.Mencel,por T.Owczarski,por A.Kolozpiski l porlDr.Z.Wodecki.

The Polish Institute and Sikorski Museum

The Polish Institute and Sikorski Museum

POLIS11 ~MENS GIFT.2-A plaque represenling the pictue famous for miracles and special graces throughout Poland known as the Ostra Brama of Vilna, the girt of the Polish light squadron or Vilna, was unveiled yesterday in Westminster Cathedral. A

piclure takim during the service of dedica ion.

POLISH' PILOTS' CIFT

WESTMINSTER CATHEDRAL PLAQUE UN'VEILED

A plactite representing the shrine of Our Ludy. of 14ilna, in Polami, which ,at racts crowds of pilgrims front al! over Polami and LitImania and is known, as " Our Lady of Osim Brama." bas been presented by the Polish Fighter Squadrdn of Vilna to West-minster Cathedral. Ii was unveiled yesterday by hc Administrator of the. Cathedra! in the Lady Chanel.

MGR. 1-lowLEur expressed gratitude to ibe donors on behalf of the Archhishop of West-minster 'and the cathedra! authorilies. Mld sald it was intended chat the temparary plaque should be replacecl by a mnie permanent meretirial when ihe final dccoration of Ibis portion of the Lady ChapeI was unclertaken.

Picture on page 6.

THE PO LISH DAILY, 14th March, 11344

On heban: of the Polish Air-men in Great Britain the Polish Fighter Squadron,

"CITY OF WILNO," will. present a memoria p atnie of Our Lady of Ostra Brama to Westminster Cathedra'. The unveiling of this plaque, pre- ceded by tioly Mass, will take . place on March 15th, 1944, at 11.45 a.m. Ali British frielldu are heartily invited to take part in the Cerernorty and to join in the prayers offered for the Squadrort's return to its home City.

Tablicavotum lotn lnw

W dniu 15 b.m, w ;:irod o godz. 11.45 zostanie Od p 1 1 t V i ona przez Wf-. ku la noloweg'o ks. J. Ga.wlin .przed

o tarzem 2,4wnyni w Katedrze West.- minsterskiej, u'roczysa Msza gw. Po Mszy odb dzie si itrocy.ystoi ods-lonivia tablicy --vo um lotnikw, kt l .;1 zosta o umieszczona w kaplicy Maiki Boskiej.

uroczystoci spodziewana je:=1,. obecini:;,' Premiera, ezlonkW ['Zadu, Naczelfiego Wodza oraz delegacji jednostek lotniczych.

Jak dowiadujemy si na tablic votum lutnikw wp yn y dotti4 do-browolne ofiary -na - oglna sum .150. Dalsze ofiary nale y nadsy a im adres redakcji SKRZYD A."

The Polish Institute and Sikorski Museum

Cena 6d I LUTY 1944 r.

Rok V, Nr. 2/428

Ze wiriff Dywizjonu Fr/ ilehskiego

iriduLicoz, PISMU blENIMU POLSKIM-I SIC POW.

"WINGS " PERIODICAL OF THE POLISF-I AIR FORCE

TRE NUMERU : Polki w shi lii..otnictwa.HoUna Tomaszewska. Front i organizacja..Tadeusz aleki . Oberwator.Wislicaleo. Mozaika.--A. N. A. Jak osigni ty zastal rozwj brytyjskiego przemys u Lotniczego. Jan Zawistowski. Kilka uwag o widzenirx w nocy.Dr. Jawa Tadeusz. Z Lotnisk i ze stacji. Humor krzepi.Tomy. Historia Ciapka.Marek Grantski. ENGUSII ARTICLES : Father and eon.Andrzej P odawski. Sea mi.aine with tbe polec.WaUer Petom Yank Staff Cormsponden . Pilot among- students. Firet-class party. &Jam ILt.ezkiewicz. Poboli Air Force Activities.

The Polish Institute and Sikorski Museum

Przed Air Marshal'em Sir Arthur Barrey'em, olowddeg Technical Training Group oraz dyrektorka W.A.A.F. Lady Welsh przemaszeroway dugie szeregi kobiet w niebieskich mundurach, z odznakami WAAF'u, i z "Poland" na rkawach.

Polskie WAAB"ki przed barakiem " Lww ". W prawym rogu : w jadalni PSLK

VANE-R

KRAWIEC I KU NIERZ CZESKI

IiAda firlso po lego prsordb40, wyglicla lak nowe. Plaagcns 1 haatjunay. Plerirgiorgqds7 kr41 4 William Street, Knightsbridge. rwnie w Bournemouth

(London) Ltd. HOBSON & SONS I, 3 & 5 Lexington Street, London, W.I

obok Piccadilly Circus Telef : GERard 6558 (2 hes)

Dostawcy do Royal Military College Krawcy cywilni i wojskowi

Umundurowanie Lotnictwa, Marynarki i Wojska oraz

wszelkiego rodzaju s u b J. K. M. Specjalnok :

POLSKIE MUNDURY WOJSKOWE Zote I srebrne dystynkcje oraz ta my

take : 16 London Road, Camberley, Surrey

Za o ona 1850

str. 2

SKRZYD AWIADOMOCI ZE WIATA

Nr. 2/41

POLKI W S U BIE LOTNICTWA Przy kadej bytnoci w polskich dywi-

zjonach lotniczych obserwowa am pracu-jce na stacjach WAAF'ki. Szeregowe, penice skromne i ma o efektowne funkcje kucharek, ordynansw, czy kelnerek i pene godnoci oficerki. Dziewcz ta, ktre w laboratoriach -wywoyway zdj cia bombardowa wykonanych przez polskich lotnikw i te, ktre po nieprzespanej nocy czeka y ich o wicie na lotniskach z fili ank gorcej herbaty. Mie to byy dziewczyny. Sumienne, dok adne, a przede wszystkim bardzo yczliwe.

Patrzyam na WAAF'ki z podziwem. Staranno ci sw i oddaniem subie zdobyway sobie z dnia na dzie coraz odpowiedzialniejsze stanowiska, coraz ci lejsz z lotnictwom wspprac . Patrzy-lara na nie jednak rwnie z zazdro ci . Lotnictwo polskie dla nas na emigracji jest czym specjalnie drogim i bliskim, a jednak t jedyn dostpn dla kobiet -codzienn s ub przy polskich dywizjo-nach - wykonywa y cudzoziemki, nie Palki.

Przypuszczam, e wzrastaj ca stale potrzeba personelu raczej ni te senty-mentalne przes anki sk oniy wadze pol-skie do decyzji stworzenia na terenie Wielkiej Brytanii oddzia w polskiej Pomocniczej S uby Lotniczej Kobiet. Decyzj t powzi to jeszcze w pocz tkach roku 1943-go. W czerwcu teg roku pierwszy oddzia , liczcy 36 ochotniczek i przeznaczony na przysz kadr oficersk i podoficersk skierowano na szkolenie do brytyjskiego WAAF'u. Po przej ciu kursu rekruckiego ochotniczki pos ane zostay do szkoy podoficerskiej, nastpnie za , po ostatecznej selekcji 12 z nich skiero-wano do szkoy oficerskiej WAAF'u. Dzisiaj, w 7 miesicy pniej, wchodzi do suby lotniczej oddzial 160 ochotniczek Polskiej Pomocniczej S uby Lotniczej Kobiet.

Uroczysto zakoczenia podstawowego kursu tego wa nie pierwszego Polskiego Dywizjonu odbya si na jednej ze stacji lotniczych w Anglii. Przed Air Marattarem Sir Arthur Barrey'ern, dowdc 2'ech-nical 21twining &map oraz dyrektorka W.A.A.F. Lady Welsh przamas erowaly dugie szeregi kobiet w niebieskich mun-durach, 7 odznakami WAAF'u, i z " Po-land " na rkawach.

Po defiladzie, ktr prowadziy oficerki polskie, odby si pokaz musztry polskiej i brytyjskiej, inspekcja pomieszcze i krtkie po egnanie wadz obozu z ochotni-czkami. Polska Pomocnicza S uba Lot-nicza Kobiet rozpocz a swe istnienie.

Kt s te pierwsze polskie ochotniczki do lotnictwa 1 Gospodyni wiejska z Polesia. Nauczycielka. ona obywatela ziemskiego z dwiema crkami. ona generale w 'Wojsku Polskim na &odko-wyrn Wschodzie. Malarka. Urz dniczka biurowa z Warszawy. Dwudziestokilko -letnia dziewczyna, ktra w jesieni 1939 roku przeprowadzia dziesi tki onierzy polskich przez gry do W gier. ona lotnika. Wdowa po lotniku. Wie niaczka.

Rozpi to wieku dua - 18 do 44 lat. Rne kwalifikacje, r ne sfery. W niebieskich; fasowanych mundurach wy-gldaj jednak zupe nie ,jednakowo. Ma-szeruj cy dywizjon mona byoby atwo wzi za oddzia brytyjskiego WAAF'u. Zwracaj uwag doskonal postaw woj-skow i schludnym, " porzdnym ' wygldem. adnych opadaj cych na kolniorza lokw czy rozwianych fryzur.

Zadnych na bakier w oonych czapek, adnych dotd niestety wrd naszych Pestek modnych przejaww indywidual-noci w postaci r nokolorowych po -czoch, nieprzepisowych butw itd. " Ale przecie my nie jestemy "Pestkami ", ale Pomaanicz Sub Lotnicz " - odpo-wiada ro