sommer twist 200 pl z czesciami

Download Sommer Twist 200 PL z Czesciami

If you can't read please download the document

Post on 21-Oct-2015

8 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • twist 200

  12264V000-022002-0-OCE-Rev.A

  PL Instrukcja montau i obsugi 1 - 24

 • ! Wana wskazwka !Napd lub zamocowanie okadzin mog zosta uszkodzone w wyniku dziaania osbtrzecich, patrz rysunek A !Dlatego zaleca si zamocowa ogranicznik (B1 lub B2) w pooeniu "Tor ZU",szczeglnie w przypadku dugoci skrzyde bramy wynoszcych powyej 2m luburzdze 2 skrzydowych !Sugestia ! Jeli brama od niedawna wyposaona jest w napd, naley umieci na niejnastpujcy napis (B3): Uwaga - brama sterowana elektrycznie !

  A

  B

  B3

  B2

  B1

 • Informacje oglne

  1

  Spis treciRozdzia Strona

  Informacje oglne 1Owiadczenie zgodnoci z wymogami Unii Europejskiej 1

  Wskazwki bezpieczestwa 1

  Uytkowanie zgodne z przeznaczeniem 2

  Parametry techniczne 2

  Dopuszczalne wymiary skrzyde bramy 3

  Opis poszczeglnych funkcji 3

  Owiadczenie zgodnoci z wymogami Unii Europejskiej 3

  Monta 4Zakres dostawy 4

  Wskazwki dot. wymiarw A / B 4

  Pooenie montaowe napdu 4

  Przygotowanie do ustawienia pozycji kocowych 5

  Jak przestawi przecznik kocowy? 5

  Tabela wymiarw A + B 6

  Ustawianie pozycji kocowej Brama "OTWARTA/open" 6

  Ustawianie pozycji kocowej Brama "ZAMKNITA/close" 6

  Monta oku 7

  Okucia supkw / filarw 7

  Okucie skrzyde bramy 8

  Monta sterownika 8

  Uruchomienie 9Wskazwki oglne 9

  Przygotowania do pracy cigej 9

  Uaktywnianie pracy cigej 9

  Ustawianie tolerancji siy 9

  Programowanie nadajnika rcznego 9

  Odbiornik radiowy 10Programowanie nadajnika rcznego 10

  Eksploatacja/Obsuga 11Zamykanie i otwieranie bramy 11

  Reset sterownika 11

  Odbezpieczenie awaryjne podczas awarii prdu 12

  Funkcje dodatkowe i przycza 13Diody wietlne (LED) 13

  Przecznik DIL 14

  Bezpotencjaowy styk przekanikowy 14

  Podczenie urzdzenia zabezpieczajcego 14

  Podczenie przyciskw 15

  Podczenie napdw 15

  Podczenie do sieci elektrycznej (230V) 16

  Wyposaenie dodatkowe 17

  Konserwacja i dogld 18Regularna kontrola 18

  wiadczenia gwarancyjne i obsuga klienta 18

  Demonta 18

  Ustalanie przyczyn zakcen 19

  Lista czci zamiennych/Glosariusz 21

  Schemat przyczeniowy 23

  Owiadczenie zgodnoci z wymogamiUnii Europejskiej

  Zawiera wskazwk o zagraajcym niebezpieczestwie! W przypadku jej nieprzestrzegania moe doj do cikichobrae lub strat materialnych!

  Informacja, przydatna wskazwka!

  Odsya na pocztku lub w tekcie do odpowiedniego rysunku.

  Wskazwki bezpieczestwaoglne Osoba montujca, obsugujca lub przeprowadzajca konserwacj

  napdu jest zobowizana do przeczytania ze zrozumieniem orazprzestrzegania niniejszej instrukcji montau i obsugi.

  Producent nie ponosi odpowiedzialnoci za szkody lub zakcenia wdziaaniu spowodowane nieprzestrzeganiem zasad zawartych winstrukcji montau i obsugi.

  Naley przestrzega przepisw zapobiegania wypadkom przy pracyoraz stosownych norm obowizujcych w danym kraju.

  Naley przestrzega obowizujcych przy montau i eksploatacjiwytycznych i norm, np.: EN 12 453, EN 12 604, EN 12 605

  Przed rozpoczciem prac przy bramie lub napdzie naley zawszeodczy rdo napicia oraz zabezpieczy przed niespodziewanymponownym wczeniem si.

  Zagroenie skaleczeniami ze strony mechanizmu bramy oraz krawdzizamykajcych.

  Nigdy nie naley uruchamia uszkodzonego napdu.

  Po zakoczonym montau i rozruchu wszyscy uytkownicy muszzosta zapoznani z dziaaniem i obsug napdu bramy obrotowej.

  Naley uywa wycznie oryginalnych czci zamiennych zalecanychprzez producenta.

  podczas eksploatacji Nie naley dopuszcza do obsugi bramy dzieci lub osb

  nieprzeszkolonych.

  W zasigu ruchu bramy podczas jej otwierania lub zamykania nie mogznajdowa si adne osoby, szczeglnie dzieci, zwierzta lubprzedmioty.

  Bram mona obsugiwa za pomoc zdalnego sterowania radiowego,gdy jest ona w peni widoczna.

  Nie naley chwyta za bram znajdujc si w ruchu ani za jej czci.

  Regularnie kontrolowa funkcje bezpieczestwa i ochronne podwzgldem niezawodnego dziaania i jeli to konieczne usuwa nabieco usterki. patrz rozdzia konserwacja i dogld.

  Przejeda przez bram dopiero po jej cakowitym otwarciu si.

  Przy zamykaniu si automatycznym musz by zabezpieczonekrawdzie zamykajce zgodnie z obowizujcymi wytycznymi inormami.

  Naley zawsze wyjmowa kluczyk, aby osoby nieupowanione nie miaydostpu do bramy.

  podczas magazynowania Napdy przechowywa mona tylko w suchych i zamknitych

  pomieszczeniach przy temperaturze wynoszcej od -20 - +50 C.

  Napdy przechowywa w pozycji lecej.

  (1)1

 • Parametry techniczne

  oglnie 1 skrzydowe 2-skrzydowe

  czas dziaania zaleny

  od wymiaru A-/B ok. 10 - 22 ok. 15 - 27 sekund

  rodzaj zabezpieczenia

  napd IP 44 IP 44

  obudowa sterownika IP 54 IP 54

  napicie nominalne ~ 230 ~ 230 Volt

  frekwencja nominalna 50 50 Hz

  zakres temperatury

  napd -30 - +80 -30 - +80 C

  obudowa sterownika -20 - +70 -20 - +70 C

  Stand-by

  nominalny pobr prdu 20 20 mA

  nominalny pobr mocy 2,2 2,2 W

  eksploatacja nominalna

  napicie silnika : ~ 21,7 ~ 20 V

  nominalny pobr prdu:: ~ 2,8 ~ 5,6 A

  nominalny pobr mocy : ~ 117,3 ~ 234 W

  warto emisji w zalenoci od miejsca pracy < 75 dBA - tylko napd

  Informacje oglne

  2

  zdalne sterowanie radiowe Zdalne sterowanie dopuszczalne jest tylko dla urzdze i przyrzdw, w

  przypadku ktrych zakcenie w nadajniku lub odbiorniku nie stanowizagroenia dla ludzi , zwierzt ani przedmiotw lub gdy ryzyko takie jestwyeliminowane dziki zastosowaniu urzdze zabezpieczajcych.

  Uytkownik musi zosta poinformowany, e zdalne sterowanie moeby stosowane tylko w przypadku penej widocznoci urzdzeniaobsugiwanego.

  Zdalne sterowanie moe by uywane tylko wwczas, gdy ruch bramymoe by kontrolowany wzrokowo i w zasigu ruchu nie znajduj siosoby ani przedmioty.

  Nadajnik naley tak przechowywa, aby nie dosta si w rce osbnieupowanionych.

  Uytkownik urzdzenia radiowego nie ma gwarancji ochrony przedzakceniami ze strony innych urzdze (np. urzdze radiowychobsugiwanych na tej samej czstotliwoci.). Przy wystpieniuznacznych zakce sugerujemy zwrci si do kompetentnego urzdutelekomunikacyjnego!

  Nadajnika nie naley uywa w miejscach o duym nateniu falradiowych (np. lotniska, szpitale).

  Uytkowanie zgodne z przeznaczeniemPo zamontowaniu napdu osoba odpowiedzialna za ten montamusi zgodnie z wytycznymi dot. maszyn 98/37/EG wystawiowiadczenie zgodnoci z zaleceniami Unii Europejskiej oraznanie znak bezpieczestwa CE oraz tabliczk znamionow.Dotyczy to rwnie zastosowania przez osoby prywatne jakrwnie, gdy napd zamontowany zosta na bramie obsugiwa-nej wczeniej rcznie. Dokumenty te jak rwnie instrukcjaobsugi i montau pozostaj u uytkownika.

  Napd ten jest wycznie przeznaczony do zamykania i otwieraniabram. Inne zastosowanie uchodzi za uytkowanie niezgodne zprzeznaczeniem. Za szkody powstae w wyniku uytkowanianiezgodnego z przeznaczeniem producent nie ponosiodpowiedzialnoci. Ryzyko w tym wypadku ponosi wycznieuytkownik. Wygasaj wwczas wiadczenia gwarancyjne.

  Bramy, ktre zostay zautomatyzowane przez zastosowanie napdumusz odpowiada aktualnie obowizujcym normom i wytycznym: np.EN 12 453, EN 12604, EN 12605.

  Napd stosowa tylko w stanie sprawnym technicznie, zgodnie zprzeznaczeniem, w wiadomoci zagroe i zgodnie z przepisamibezpieczestwa zawartymi w instrukcji montau i obsugi.

  Natychmiast usuwa wszelkie awarie stanowice zagroenie dlabezpieczestwa.

  Skrzyda bramy mog wykazywa tylko niewielki luz w zawiasach.

  Skrzyda bramy musz by stabilne i odporne na dziaanie wiatru, tzn.podczas otwierania lub zamykania nie mog si chwia ani wygina.

  Sterownik DSTA24 i napd twist 200 mog by obsugiwane wycznierazem.

  Sterownik DSTA24 i napd twist 200 przeznaczone s do stosowania wobszarze prywatnym.

  Ten napd elektryczny suy wycznie do otwierania i zamykania 1 i 2skrzydowych bram obrotowych.

 • Dopuszczalne wymiary skrzyde bramy- dugo: min. 0,8 m / max. 2,5 m

  - wysoko: max. 2,5 m

  - ciar: max. 200 kg

  - powierzchnia otwarta: min. 50 %,niezalenie od wielkoci skrzy-

  de bramy

  - unoszenie si bramy: 0 %

  - czas wczenia: 15 %

  Tabliczka znamionowaZamocowana po wewntrznej stronie pokrywy sterownika.

  Opis poszczeglnych funkcji Wsunicie i wysunicie rury pdnej powoduje otwieranie lub zamykanieskrzyda bramy. Po osigniciu ustawionych pozycji kocowych napdwycza si automatycznie za pomoc przecznika

  Zamykanie bramyW przypadku dugoci skrzyde bramy ponad 2m lub bram 2skrzydowych zaleca si zastosowanie ogranicznika wpooeniu Tor zu. Jako zabezpieczenie dodatkowe mona zainstalowa zamekelektryczny.

  Skrzydo bramy nie wymaga zabezpieczenia zamka, poniewa jest tutajnapd samohamujcy (podczony do sterowania). Bramy nie monarcznie docisn, bez uszkodzenia napdu lub oku.

  Zdalne sterowanieNapd mona uruchomi za pomoc znajdujcego si w standardowejdostawie nadajnika rcznego, jeli wczeniej nadajnik zosta dostrojony doradioodbiornika.

  Urzdzenia zabezpieczajceSterowanie wyposaone jest w automatyczn kontrol siy. Jeli napdwymaga dla otwarcia lub zamknicia wicej siy ni zgromadzona podczasprogramowania warto, wwczas napd zatrzymuje si i nastpujerewersja (kierunek Brama Zamknita/close") wzgldnie zatrzymuje si(kierunek Brama Otwarta/open").

  Istnieje moliwo przyczenia rnych urzdze bezpieczestwa dosterowania, patrz Funkcje dodatkowe i przycza.

  np.

  bariera wietlna

  kontaktowa listwa bezpieczestwa z jednostk oceniajc

  Informacje oglne

  3

  Owiadczenie producenta o zgodnociz wymogami Unii Europejskiej Firma

  SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbHHans-Bckler-

Recommended

View more >