sol·licitud de modificaciÓ de contracte de  · sol·licitud de modificaciÓ de contracte de...

Download SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DE CONTRACTE DE   · SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DE CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT. IDENTIFICACIÓ. 1. Número d'abonat. 2. Telèfons de

Post on 31-Jan-2018

221 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SOLLICITUD DE MODIFICACI DE CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENTIDENTIFICACI1. Nmero d'abonat 2. Telfons de contacte 3. Fax

  4. Representant legal (en cas de que es tracti d'una societat) 5. En qualitat de 6. NIF CIF NIE

  7. Cognoms i nom de l'abonat / Ra social 8. NIF CIF NIE

  9. Adrea de subministrament

  nm. pis porta escala bloc nom edifici

  10. Correu electrnic

  11. Adrea postal (si s diferent a la de subministrament) nm. pis porta

  escala nom edifici C.P. Poblaci

  12. Domiciliaci bancria IBANOrdre de domiciliaci de deute directe SEPA (Mandat) Tipus de pagament: Recurrent Mitjanant la signatura daquesta ordre de domiciliaci, el deutor autoritza: - Al creditor a enviar instruccions a lentitat del deutor per carregar les factures del subministrament daigua al seu compte amb carcter indefinit en tant que continun les relacions comercials entre ambdues parts. - A lentitat per efectuar els crrecs al seu compte seguint les instruccions del creditor. Com part dels seus drets, el deutor est legitimat al reemborsament per part de la seva entitat en els termes i condicions del contracte subscrit amb aquesta. La sollicitud de reemborsament haur defectuar-se dins de les 8 setmanes que segueixen a la data del crrec en compte. Podeu tenir informaci addicional sobre els vostres drets en la vostra entitat financera.

  Sense domiciliaciE S

  PER IMMOBLES DE LLOGUER AUTORITZACI DEL PROPIETARI/RIA Jo, amb DNI com a propietari/ria de l'immoble indicat, cedeixo els drets del subministrament d'aigua. Amb aquest fet el/la sollicitant se subroga al contracte subscrit per l'anterior titular a tots els efectes. Signatura del propietari/ria:

  SOLLICITA:

  Canvi de noms imprescindible adjuntar el contracte de lloguer o l'escriptura de propietat i fotocpia del DNI. El/La sollicitant se subroga al contracte de subministrament subscrit per l'anterior titular incloent els possibles impagaments que puguin sorgir de l'anterior titular, com a conseqncia de la Llei 16/2009 de Serveis de Pagament. La Companyia revisar les installacions on est installat el comptador. El preu del canvi de nom ser repercutit a l'abonat.

  Canvi de domiciliaci bancria

  Canvi d'adrea postal / actualitzaci de dades

  Baixa de subministrament(ser retirat el comptador immediatament i es far factura de liquidaci dels m consumits fins a la data davui. Noms pot sollicitar la baixa el/la titular del subministrament o una persona autoritzada per escrit).

  Vilassar de Mar, de/d' de 20 Signatura de l'abonat

  En compliment del disposat per la Llei Orgnica 15/1999 de Protecci de Dades de Carcter Personal, Aiges de Vilassar, SLU us informa que les dades personals obtingudes mitjanant la formalitzaci daquesta sollicitud de subministrament passaran a ser incorporades en fitxers automatitzats titularitat daquesta empresa, amb la finalitat de gestionar la facturaci i recaptaci del servei de subministrament daigua i informar a lAjuntament en aquells casos en que lexercici de les competncies aix ho determini, no sent realitzat cap altre tractament sense el vostre previ coneixement. Si ho desitgeu, podeu exercir els drets daccs, rectificaci i cancellaci, previstos per la Llei, adreant-vos a les nostres oficines.

  Factura noms per correu-e

  1.4

  Hewlett Packard MFP

  C:\Documents and Settings\Public\Escritorio\a.jpg

  SOLLICITUD DE MODIFICACI DE CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT

  IDENTIFICACI

  1. Nmero d'abonat

  2. Telfons de contacte

  3. Fax

  4. Representant legal(en cas de que es tracti d'una societat)

  5. En qualitat de

  6.

  7. Cognoms i nom de l'abonat / Ra social

  8.

  9. Adrea de subministrament

  nm.

  pis

  porta

  escala

  bloc

  nom edifici

  10. Correu electrnic

  11. Adrea postal(si s diferent a la de subministrament)

  nm.

  pis

  porta

  escala

  nom edifici

  C.P.

  Poblaci

  12. Domiciliaci bancria IBAN

  Ordre de domiciliaci de deute directe SEPA (Mandat) Tipus de pagament: RecurrentMitjanant la signatura daquesta ordre de domiciliaci, el deutor autoritza:- Al creditor a enviar instruccions a lentitat del deutor per carregar les factures del subministrament daigua al seu compte amb carcter indefinit en tant que continun les relacions comercials entre ambdues parts.- A lentitat per efectuar els crrecs al seu compte seguint les instruccions del creditor. Com part dels seus drets, el deutor est legitimat al reemborsament per part de la seva entitat en els termes i condicions del contracte subscrit amb aquesta.

  La sollicitud de reemborsament haur defectuar-se dins de les 8 setmanes que segueixen a la data del crrec en compte.Podeu tenir informaci addicional sobre els vostres drets en la vostra entitat financera.

  E

  S

  PER IMMOBLES DE LLOGUERAUTORITZACI DEL PROPIETARI/RIAJo, amb DNI

  com a propietari/ria de l'immoble indicat, cedeixo els drets del subministrament d'aigua. Amb aquest fet el/la sollicitant se subroga al contracte subscrit per l'anterior titular a tots els efectes.

  Signatura del propietari/ria:

  SOLLICITA:

  s imprescindible adjuntarel contracte de lloguer ol'escriptura de propietat i fotocpia del DNI.

  El/La sollicitant se subroga al contracte de subministrament subscrit per l'anterior titular incloent els possibles impagaments que puguin sorgir de l'anterior titular, com a conseqncia de la Llei 16/2009 de Serveis de Pagament.

  La Companyia revisar les installacions on est installat el comptador. El preu del canvi de nom ser repercutit a l'abonat.

  (ser retirat el comptador immediatament i es far factura de liquidaci dels m consumits fins a la data davui. Noms pot sollicitar la baixa el/la titular del subministrament o una persona autoritzada per escrit).

  Vilassar de Mar,

  de/d'

  de

  Signatura de l'abonat

  En compliment del disposat per la Llei Orgnica 15/1999 de Protecci de Dades de Carcter Personal, Aiges de Vilassar, SLU us informa que les dades personals obtingudes mitjanant la formalitzaci daquesta sollicitud de subministrament passaran a ser incorporades en fitxers automatitzats titularitat daquesta empresa, amb la finalitat de gestionar la facturaci i recaptaci del servei de subministrament daigua i informar a lAjuntament en aquells casos en que lexercici de les competncies aix ho determini, no sent realitzat cap altre tractament sense el vostre previ coneixement. Si ho desitgeu, podeu exercir els drets daccs, rectificaci i cancellaci, previstos per la Llei, adreant-vos a les nostres oficines.

  Telefon1: Telefon2: Fax: RepresLegal: EnQualitat: SisNIF: 0SisCIF: 0SisNIE: 0Sis: CognomsNom: VuitNIF: 0VuitCIF: 0VuitNIE: 0Vuit: AdreaSubm: Num: Pis: Porta: Escala: Bloc: NomEdifici: CorreuElectronic: Abonat: AdreaPostal: CP: Poblacio: IBAN1: IBAN3: IBAN4: IBAN5: IBAN6: IBAN2: SenseDomiciliacio: 0CanviNom: 0CanviDomiciliacioBanc: 0CanviAdrea: 0Baixa: 0NomPropietari: DNIprop: Dia: Mes: Any: CasillaVerificacin1: 0