Soalan untuk cikgu zaidi

Download Soalan untuk cikgu zaidi

Post on 27-May-2015

105 views

Category:

Education

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. KATA GANTI NAMA DIRI1.Ampun__________, bolehkah _____mengiringi mereka ke Gunung ledang?tanya Hang Tuah kepada Sultan Mahmud Shah.A betahamba C yang muliabetaB bagindahambaD tuankupatik2.Masalah itu patut______selesaikan supaya____________tidak merajuk lagi, kataNabil kepada kawan-kawannya.A awak merekaC aku kitaB engkau beliauD kita dia3. Pen ini________hadiahkan kepada__________, kata Sarah kepada Fatiha.A nya awak C aku kamiB kita andaD ku mu4. Aqib bermain bola sepak di padang. ________bermain bersama rakannya.A Mereka C KamiB DiaD Engkau5. Sultan Muzaffar telah mangkat. Jenazah_________akan dimakamkan di kawasanmakam diraja.A beliau C diaB bagindaD nya.</li></ul> <p> 2. 6. Murid-murid di dalam sekolah itu mengutamakan kebersihan. _________ inginbelajar dalam suasana yang ceria.A MerekaC KitaB KalianD Kamu7.________ telah dirompak oleh ________, rintih kumpulan pelancong itu sambilmenunjuk ke arah perompak yang melarikan diri.A Hamba, diaC Kami, merekaB Kita, nya D Saya, dia8.Alif ialah anak angkat kepada keluarga Encik Ismail. Ibu bapa _______ meninggaldunia setahun yang lalu.A kamiC kitaB merekaD nya9. Perdana Menteri telah sembuh selepas ________ diberi rawatan di hospital.A dia C kalianB baginda D beliau10. ________ yang melakukan kesalahan, bukan saya, kata Ah Meng sambilmenunjuk ke arah lelaki itu.A SayaC DiaB KamiD Mereka 3. KATA SERU1._________, kamutelahterpilihsebagaiketuapengawas!A AmboiC AduhaiB Syabas D Nah2._________, ambilwanginidanpergibelibukutulis yang baru!A Ah C OhB Eh D Nah3._________, pedihnyalukaakuini!A Aduh C CisB Aduhai D Ah4.__________ akutidaksetujulangsungdenganpendapatengkauitu!A CisC EhB NahD Ah5. ________, hebatsungguhpahlawanitumenunggangkuda liar yangbaruditangkapnya.A HaiC WahB AmboiD Eh6.________, kamulahrupa-rupanya yang memfitnahsayaselamaini!A Ah C AduhB NahD Oh 4. 7. _________, bagaimana pulaawakdapatmasuksedangkanpintubilikituberkunci.A EhC SyabasB OhD Wah8.________, malangsungguhnasib orang tuanitu!A Wahai C AduhB OhD Aduhai9.________, beranikaudatangkemari!AAmboiC AduhB Hai D Cis10. _________, keluargaitusenantiasaditimpanasibmalang!A AhC AduhaiB AduhD Eh 5. KATA BANTU1. Kita______berhati-hati semasa melintas jalan raya.A masih C mestiB sudah D sedang2. Semua bangku di taman itu__________digantikan dengan yang baharu tidaklama lagi.A sudah C akanB sedangD masih3. Walaupun sudah pulih tetapi dia_______belum boleh berjalan dengan baik.A masih C hendakB akanD mesti4. Kerja-kerja membangunkan kawasan taman sains itu__________siap sebulanyang lalu.A telah C masihB mesti D akan5. Jangan sekali-kali minum air yang________dimasak, pesan Cikgu Azizah.A akanC sudahB hendakD belum6. Sekiranya kita______berjaya, kita mestilah meningkatkan usaha dengan banyakmengulang kaji pelajaran.A hendakC akanB masih D mesti 6. 7. Ayah _______ke KualaLumpur pada bulan hadapan.A telahC sedangB akan D sudah8. Nur Fasihah__________ mengulang kaji pelajaran di dalam biliknya.A telahC sedangB akan D belum9. Persatuan Bahasa Melayu sekolah saya_________melawat ke Pulau Langkawipada cuti persekolahan nanti.A harusC masihB pernah D akan10. Bas itu dijangka_________tiba dari Pulau Pinang pada pukul 2.00 petang.A masihC sedangB pernah D akan 7. KATA PENGUAT1.Ibu saya __________ sayang akan barang-barang antiknya.A sangatC nianB benar D sekali2. Kakak saya sedih __________ apabila nenek meninggal kerana dia tinggaldengan nenek sejak kecil lagi.A benar C lebihB makin D cukup3.Jurulatih itu _________ tegas terhadap pemain jika berkaitan dengan disiplin.A amatC nianB benarD sekali4.Kerap _________ dia ke perpustakaan sejak belakangan ini kerana inginmengulang kaji pelajaran.A palingC sungguhB nianD agak5.Syafiqlah yang ________ banyak mengemukakan idea dalam perbincangantentang aktiviti tahunan persatuan Bahasa Melayu.A palingC terlaluB sekaliD nian6.Jangan _________ mengharap kita akan menang kerana peserta-pesertasekolah lain tidak kurang hebatnya.A terlalu C palingB sangatD cukup 8. 7.Tikar mengkuang yang dianyam oleh Farah _________ kemas dan perludibaiki lagi.A cukupC makinB amat D kurang8.Jangan buka tingkap itu _________ lebar kerana angin dari luar sejuk.A sekali C terlaluB cukupD nian9.Lambat _________ dia pulang semenjak bertukar tempat kerja.A terlaluC palingB benarD agak10. Besar _________ kubah masjid yang terletak di bandar itu.A sekali C agakB lebihD terlalu 9. JAWAPAN KATA PENGUATKATA GANTI NAMA DIRI 1. A1. D 2. A2. D 3. A3. D 4. C4. B 5. A5. B 6. A6. A 7. D7. C 8. C8. D 9. D9. D 10. A10. CKATA SERU1. B2. D3. A4. D5. C6. D7. A8. D9. D10. CKATA BANTU1. C2. C3. A4. A5. D6. A7. B8. C9. D10. D</p>