skripta_kr†anski ½ivot_2015_2016 - prvih 7 lekcija

Download Skripta_Kr‡anski ½ivot_2015_2016 - Prvih 7 Lekcija

Post on 07-Jul-2018

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/19/2019 Skripta_Kršćanski Život_2015_2016 - Prvih 7 Lekcija

  1/89

  Biblijski institut, Zagreb 2015.-2016.

  Skripta: Kršćanski život Semestar: 2015./2016.

  Priredio: Ervin Budiselić, mag. theol.

  Samo za internu upotrebu studenata na BI 

  1

 • 8/19/2019 Skripta_Kršćanski Život_2015_2016 - Prvih 7 Lekcija

  2/89

  Biblijski institut, Zagreb 2015.-2016.

  SADRŽAJ:

  ek!i"a 1: Postanak stvaranje- razni pogledi na stvaranje..........................................

  ek!i"a 2: Čovjekov okoliš: otvoreni teizam & Boja svemoć................................!"

  ek!i"a #: Povijest spasenja: Boji naum za #ovjeka $vje#nost % neo ili zemlja'(

  )*

  ek!i"a $: +pasenje % kršćanski ivot........................................................................

  ek!i"a 5: Čovjekov odnos prema svijetu............................................................. ek!i"a 6: Čovjekov odnos prema Bogu: zakon i milost..................................

  ek!i"a %: Čovjekov odnos prema sei % ljui samoga see.....................................

  ek!i"a &: Bora s grijehom % posvećenje opravdanje.............................................

  ek!i"a ': Čovjekov odnos prema linjem % rak i rastava.....................................

  ek!i"a 10: Čovjekov odnos prema linjemu - /rkva..........................................*)

  ek!i"a 11: 0ršćanska etika....................................................................................**)

  ek!i"a 12: 1uhovno ratovanje #itanje....................................................................**2

  ek!i"a 1#: 1arovi 1uha % duhovni darovi.............................................................*!2

  ek!i"a 1$: +tudentska izlaganja na izarane teme.................................................*32

  2

 • 8/19/2019 Skripta_Kršćanski Život_2015_2016 - Prvih 7 Lekcija

  3/89

  Biblijski institut, Zagreb 2015.-2016.

  (K)*JA 1: Stvaran"e +ov"eka

  0ada govorimo o kršćanskome ivotu, onda prije svega moramo govoriti o

  ivotu. 4o kada govorimo o ivotu, onda prije svega moramo odlu#iti na koji

  na#in ćemo govoriti o toj temi. 5oguće je prvo krenuti od pojedin6a pa govoriti općenito o ljudima i ljudskome ivotu, ili se moe krenuti od šire slike prema

  uoj. 4a ovim predavajima mi ćemo imati ovaj drugi pristup. Prvo ćemo govoriti

  o stvaranju #ovjeka i njegovom okruju, a nakon toga ćemo na razini pojedin6a

  razmotriti odnos pojedin6a prema Bogu, sei i drugima te ćemo se dotaknuti

  nekih tema, aktivnosti i podru#ja ljudskog ivota koji mogu za nas iti zna#ajni.

   KRŠĆANSKI ŽIVOT – ŽIVOT – OD ŠU! "R!A STAB#U – OD STAB#A "R!A ŠUI

  1a i govorili o ljudskome ivotu, onda se moramo vratiti na po#etak tj. na

  stvaranje ljudskog ivota jer na#in na koji shvaćamo svrhu ljudskog ivota $ilo

  da mu pripisujemo neku svrhu ili ne(, odraava se u na#inu na koji svakodnevno

  ivimo taj ivot. 1akle, krećemo s Postankom i izvještajima o stvaranju gdje

  ćemo vidjeti razliek izme7u ova dva izvještaja, prou#iti neke pojedinosti i proati

  dooti odgovore na neka pitanja.

  8ako7er, Postanak je zanimljiv kršćanima kada ele potvrditi i opravdati neke svoja kriva i pogrešna u#enja $Postanak je ponekad izvor raznih nauka9hereza( jer

  ako se uspije dokazati da je ne$to u vezi #ovjeka deinirano stvaranjem, onda iz

  toga proizlazi da to ne$to svakako trea iti dio našega ivota i prakse. 1rugim

  rije#ima, na koji na#in razumijemo stvaranje, na taj na#in ćemo razumijeti i naš

  svakodnevni ivot i sve vezano uz njega.

  3

 • 8/19/2019 Skripta_Kršćanski Život_2015_2016 - Prvih 7 Lekcija

  4/89

  Biblijski institut, Zagreb 2015.-2016.

  ,vo- o ;idovi i kršćani vjeruju da je ivot na zemlji i sve što postoji stvorio Bog. 4o

  sam #in stvaranja podrazumijeva da je #ovjek stvoren s nekom svrhom. < ako

  elimo razumjeti zašto uopće ljudski rod postoji ovdje na zemlji, treamo

   pogledati zapise koji govore o stvaranju % Post *-3 i =tkr !-!! o >azlog prou#avanja #ina stvaranja: naš svakodnevni ivot pokazuje kako

  razumijemo svrhu svojeg postojanja. o /ilj: ispravno i 6jelovito razumijevanje razloga zašto je Bog stvorio neo i

  zemlju, i ljudski rod, donijeti će nam sigurnost i pouzdanje u svakodnevnom

  ivotu u pogledu vršenja Boje volje. 0ad znaš zašto si ovdje, to ti daje

  sigurnost u ivotu??? o =va dva stvaranja nam daju @ig pi6tureA unutar koje svoje mjesto nalaze sve

  ostale ilijske pri#e i doga7aji. ko ne razumijemo veliku sliku, postoji šansa

  da se poguimo u ovim manjim doga7ajima $da nešto zanemarimo ili

   prenaglasimo(. Rembrandtova slika!!!1 

  Dva iv"ešta"a o stvaran": ostanak 

  a-atak : pro#itati dva izvještaja o stvaranju i identii6irati razlike: Post *:!-3*

  ! < re#e Bog: C4a#inimo #ovjeka na svoju sliku, sei sli#na, da ude gospodar riama morskim,  pti6ama neeskim i sto6i - svoj zemlji - i svim gmizav6ima što puze po zemlji?C !D4a svoju sliku stvori Bog #ovjeka, na sliku Boju on ga stvori, muško i ensko stvori ih. !< lagoslovi ih Bog i re#e im: CPlodite se, i mnoite, i napunite zemlju, i sei je podloite? Fladajte riama u moru i

   pti6ama u zraku i svim ivim stvorovima što puze po zemlji?C !"< doda Bog: CEvo, dajem vam sve  ilje što se sjemeni, po svoj zemlji, i sva stala plodonosna što u sei nose svoje sjeme: neka vam  udu za hranu? 3 zvijerima na zemlji i pti6ama u zraku i gmizav6ima što puze po zemlji u kojima je dah ivota - neka je za hranu sve zeleno ilje?C < i tako. 3*< vidje Bog sve što je u#inio, i ijaše veoma doro. 8ako ude ve#er, pa jutro - dan šesti.

  Post !:)-!

  1 Slaganje puzzli – prvo sloi okvir. !ko razu"ije# okvir slike, razu"ije# kako se u to slau "ali $ijelovi slike.

  %

 • 8/19/2019 Skripta_Kršćanski Život_2015_2016 - Prvih 7 Lekcija

  5/89

  Biblijski institut, Zagreb 2015.-2016.

  0ad je Gahve, Bog, sazdao neo i zemlju, 2još nije ilo nikakva poljskoga grmlja po zemlji, još ne  ijaše niklo nikakvo poljsko ilje, jer Gahve, Bog, još ne pusti dada na zemlju i nije ilo #ovjeka da zemlju ora7uje. 

 • 8/19/2019 Skripta_Kršćanski Život_2015_2016 - Prvih 7 Lekcija

  6/89

  Biblijski institut, Zagreb 2015.-2016.

  kr#anstvu, a ne SZ pogle$a na stvorenje. /e postoji niti

   je$an aspekt lju$skog ivota koji bi bio "anje $u)ovan.

  uzika, ples, rekrea*ija, ra$ ruka"a, nau'iti le"iti, *ijepati

  $rva, popraviti auto, uivati u )rani i priro$i, sport...sve je

   je$nako $u)ovno. o & stvaranju postoji $vojnost i ovisnost– sve se na$opunjuje

  a+ svjetlost – ta"a4 b+ vo$a na nebu i vo$a na ze"lji *+ kopno

  – vo$a4 $+ ze"lja o"oguuje ni*anje zelenila4 e+ $va velika

  svjetla – sun*e i "jese*...it$. o /o najvanije za nas Bog je stvorio ivotinje, ali i 'ovjeka $a

  i" bu$e gospo$ar, no ka$ je u pitanu 'ovjek, vi$i"o $a je

  stvorio "u#ko i ensko – i opet ta $vojnost koja se

  na$opunjuje...sve je povezano, sve se na$opunjuje, sve o

  sve"u ovisi. o euti", za$nja karika koja ne$ostaje u stvaranju jest

  prisutnost sa"og Boga u stvorenju. n je ta poslje$nja

  stvar koja 'ini stvorenje potpuni". o Bog po'inu to nije slika o$"ora – u s"islu Bog se u"orio

  stvarajui, pa se sa$ treba o$"oriti, ve je to slika ze"lje kao

  )ra"a 7 a )ra" je "jesto g$je prebiva Bog. Bog je stvorio

  sve, sve i"a svoju svr)u ulogu i "jesto4 'ovjek kao njegov

  pre$stavnik je postavljen na ze"lju i sa$a se Bog o$"ara u

  s"islu $a zauzi"a svoje "jesto kao upravitelj i na$zornik na$

  svi"e – kao onaj koji o$rava re$ u ono"e #to je napravio.

  S89:;< => /:;?89 &=@!8:!/:; o =ost 3,A – Bog je prisutan u i "eu svoji" stvorenje". 8 :;

  /! S9C!DDD Sve je njegovo, on eli biti prisutan usre$

  stvorenja i taj "otiv e biti prisutan u *ijelo" SZ, /Z i svoje

  kona'no ispunjenje $oivjet e na kraju u >rugo" stvaranju

  (tkrivenje 20-22+. Cako bi ove istine trebale utje*ati na na#

  ivotEEE

  6

 • 8/19/2019 Skripta_Kršćanski Život_2015_2016 - Prvih 7 Lekcija

  7/89

  Biblijski institut, Zagreb 2015.-2016.

  Neka pitanja koja se nameću u stvaranju:

  o Hašto je Bog stvorio #ovjeka' +vrha stvaranja' Ljuav' Hajedništvo...' Mto' o =uhvaća li Eden samo dio zemlje ili 6ijelu zemlju i da li se Eden treao

  širiti' o Prema drugom izvještaju, postoje li neki ljudi izvan Edena' o Prolemati#ni dio: ):*) % tko to moe uiti 0ajina, ako su oni prvi ljudi na

  svijetu' Fidi 5a60anzie Peter "aradise Re%used   o to na+i 3iti s4ika ož"a

   oralnostE  >u)ovnost – 'ovjek i"a $u)E

   9ntelektE  sobnost razu", volja, e"o*ijeE  CreativnostE

  /;.... F Govjek kao slika i sli'nost - nije i$enti'an, ve on pre$stavlja i o$raava Boga na ovo"e sv