sile - zadaci za ispit

Download Sile - Zadaci Za Ispit

Post on 13-Oct-2015

81 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sile

TRANSCRIPT

 • S I L EPitanja i zadaci za ispit*

 • to je sila? Navedi neke primjere.Sila je meudjelovanje tijela.Zemlja privlai tijela u svojoj blizini gravitacijskom silom.Magneti djeluju na eljezne predmete magnetskom silom.Izmeu tijela koja imaju elektrini naboj djeluje elektrina sila.Izmeu koionih obloga i diska na automobilu djeluje sila trenja dok voza koi.Izmeu kotaa i asfalta djeluje sila trenja i sprjeava proklizavanje kotaa.RJEENJE*

 • to je sila? Navedi neke primjere.Voda djeluje na tijela uronjena u vodu silom koja se zove uzgon.Magneti privlae ili odbijaju druge magnete magnetskom silom.Na tijela koja se gibaju po krunoj putanji djeluje centrifugalna sila.Mlazni motori stvaraju potisak i pokreu avion.Svakodnevno koristimo miinu silu,Unutar rastegnute opruge ili gume se javlja elastina sila i nastoji ju vratiti u prijanji oblik.*

 • Nabroji uinke sile.Djelovanjem sile moe se promijeniti oblik tijela, brzinu gibanja tijela ili smjer gibanja tijela.Ako sila djeluje u smjeru gibanja tijela ubrzava tijelo.Ako sila djeluje suprotno od smjera gibanja tijela usporava tijelo.Ako sila djeluje pod nekim kutom u odnosu na smjer gibanja tijela tada mijenja smjer gibanja tijela.RJEENJE*

 • Kako oznaavamo silu i kako ju mjerimo.Oznaka za silu je veliko slovo F.Silu mjerimo dinamometrom.Mjerna jedinica za silu je njutn [N].RJEENJE*

 • Kako funkcionira dinamometar?Dinamometar se sastoji od plastine cijevi u kojoj se nalazi opruga a na cijevi je oznaena mjerna skala.Zbog djelovanja sile koju mjerimo opruga se rastee.Kad se sila koju mjerimo uravnotei sa elastinom silom u opruzi na skali moemo oitati iznos sile.RJEENJE*

 • Ljestvica dinamometra je razdjeljena na 10 jednakih dijelova. Dinamometri su razliiti i na svakome pie kolika je najvea sila koju mogu izmjeriti. Koliku silu prikazuje svaki dinamometar? a) 100 N : 10 = 10 NJednom razmaku odgovara sila od 10 N.Prvi dinamometar pokazuje silu 3 10 N = 30 Nb) 25 N : 10 = 2.5 NJednom razmaku odgovara sila od 2.5 N.Drugi dinamometar pokazuje silu 4 2.5 N = 10 N

  RJEENJE*

 • Kakve su to vektorske veliine?Vektorske veliine su odreene svojim iznosom, mjernom jedinicom i smjerom.Sila je vektorska veliina jer je osim jakosti sile vaan smjer i orjentacija sile.RJEENJE*

 • Koje sile djeluju na daljinu?Na daljinu djeluju gravitacijska sila, elektrina sila i magnetska sila.Sve ostale sile djeluju samo pri neposrednom dodiru.Na primjer magnet ne mora dotaknuti komad eljeza da bi ga privukao ve djeluje na udaljenosti od nekoliko centimetara.Elektrina sila djeluje na manjim udaljenostima a gravitacijska sila djeluje na mnogo veim udaljenostima.RJEENJE*

 • Koje sile mogu biti i privlane i odbojne a koje samo privlane? Magnetska, elektrina i elastine sile mogu biti i privlane i odbojne a gravitacijska sila je uvijek privlana. U nekim oprugama elastina sila djeluje tako da iri oprugu a u nekim sluajevima skuplja oprugu.RJEENJE*

 • Koje sile mogu biti i privlane i odbojne a koje samo privlane? Magnetska, elektrina i elastine sile mogu biti i privlane i odbojne a gravitacijska sila je uvijek privlana. Suprotni magnetski polovi se privlae a jednaki polovi se odbijaju.*

 • Koje sile mogu biti i privlane i odbojne a koje samo privlane? Magnetska, elektrina i elastine sile mogu biti i privlane i odbojne a gravitacijska sila je uvijek privlana. Suprotni elektrini naboji se privlae a jednaki elektrini naboji se odbijaju.*

 • Koje sile mogu biti i privlane i odbojne a koje samo privlane?Magnetska, elektrina i elastine sile mogu biti i privlane i odbojne a gravitacijska sila je uvijek privlana. Gravitacijska sila uvijek djeluje prema sreditu Zemlje.*

 • Ako na oprugu objesimo uteg od 200 g ona se produlji za 3 cm. Koliko e se ista opruga produljiti ako na nju objesimo uteg od 400 g. Objasni.Produljenje opruge je proporcionalno sili koja oprugu rastee. 400 g je dvostruko vie od 200 g pa e se i opruga dvostruko vie produljiti.Ako na oprugu objesimo uteg od 400 g njena duljina e se promijeniti 6 cm.RJEENJE*

 • Opruga je duga 15 cm. Ako na nju objesimo uteg od 100 g njena se duljina povea na 17 cm. Kolika e biti duljina opruge ako na nju objesimo uteg od 150 g? Objasni.Produljenje opruge je proporcionalno sili koja oprugu rastee a sila je proporcionalna masi utega kojeg objesimo na oprugu.

  Masa utega:Produljenje opruge (l):100 g7 cm 15 cm = 2 cm150 g l = ?.100 : 150 = 2 : l 100 l = 150 2 100 l = 300 l = 3 cmRJEENJEUkupna duljina opruge iznosi l = 15 cm + 3 cm = 18 cm.*

 • Ako oprugu rastegnemo silom od 400 N duljina opruge se povea za 3.6 cm. Kolika sila djeluje na oprugu ako se njena duljina poveala za 5.4 cm?Produljenje opruge je proporcionalno sili koja oprugu rastee. Sila (F)Produljenje opruge (l)400 N3.6 cm F = ?5.4 cmF : 400 = 5.4 : 3.63.6 F = 400 5.43.6F = 2160F = 600 NRJEENJENa oprugu djeluje sila F = 600 N.*

 • kolski dinamometar mjeri sile od najvie 5 N i pri tom se rastegne za 12.5 cm. Kolika je konstanta elastinosti opruge? F = 5 Nl = 12.5 cm = 0.125 mF = k l k = F : l k = 5 N : 0.125 mk = 40 N/mRJEENJE*

 • Ivan i Marko imaju svaki svoju oprugu. Na oprugu su vjeali utege i grafiki su prikazali kako se mijenjala duljina opruge. a) Kolika je bila duljina nerastegnute opruge?b) Kolika je bila duljina opruge kada su na nju djelovali silom od 10 N?Duljina neoptereene opruge je 20 cm.RJEENJENakon djelovanja sile od 10 N Markova opruga je duga 45 cm a Ivanova opruga je duga 30 cm.*

 • Ivan i Marko imaju svaki svoju oprugu. Na oprugu su vjeali utege i grafiki su prikazali kako se mijenjala duljina opruge. c) Kolika je konstanta elastinosti opruga?Markova opruga:F = 10 Nl = 30 cm - 20 cm l = 10 cm = 0.1 mk = 10 : 0.1 = 100 N/mIvanova opruga:F = 10 Nl = 45 cm - 20 cm l = 25 cm = 0.25 mk = 10 : 0.25 = 40 N/m*

 • Masa tijela je 750 g. Kolika je teina tog tijela?m = 750 g = 0.75 kg g = 9.81 N/kg 10 N/kgFG = m gFG = 0.75 10FG = 7.5 NRJEENJE*

 • Teina tijela je 7560 N. Kolika je masa tog tijela? Koliko je to u tonama?FG = 7560 Ng = 9.81 N/kg 10 N/kgFG = m g m = FG : g m = 7560 : 10m = 756 kg = 0.756 tRJEENJE*

 • Teina eljeznog zupanika je 75 N. Koliki je volumen tog zupanika? Gustoa eljeza je 7900 kg/m3.FG = 12.5 Ng = 9.81 N/kg 10 N/kgFG = m g m = FG : g m = 12.5 : 10m = 1.25 kg

  RJEENJEGustoa:V = 0.00016 m3 = = 0.16 dm3*

 • Gustoa maslinovog ulja je 0.9 g/cm3. Kolika je teina 1 litre ulja? = 0.9 g/cm3 = 900 kg/m3V = 1 l = 0.001 m3g = 9.81 N/kg 10 N/kgFG = m g m = Vm = 900 0.001 = 0.9 kgFG = 0.9 10FG = 9 N

  RJEENJE*

 • Svemirska letjelica za istraivanje ima na Zemlji masu 11.3 t. a) Kolika je njena teina na Zemlji?b) Kolika je masa letjelice na Mjesecu?c) Kolika je teina letjelice na Mjesecu?Gravitacija na Mjesecu iznosi 1.6 N/kg.a) Teina na Zemlji:m = 11.3 t = 11 300 kgg = 9.81 N/kg 10 N/kgFG = m g FG = 11 300 10FG = 113 000 N = 113 kNRJEENJE*

 • Svemirska letjelica za istraivanje ima na Zemlji masu 11.3 t. a) Kolika je njena teina na Zemlji?b) Kolika je masa letjelice na Mjesecu?c) Kolika je teina letjelice na Mjesecu?Gravitacija na Mjesecu iznosi 1.6 N/kg.b)m = 11.3 t = 11 300 kg - Masa se ne mijenja bez obzira gdje tijelo bilo.

  c) Teina na Mjesecu:g = 1.6 N/kg FG = m g FG = 11 300 1.6FG = 18 080 N = 18.08 kN*

 • Uzorci tla to ih je donijela istraivaka sonda sa Marsa na Zemlji imaju masu 9,3 kg. a) Kolika je njihova teina na Zemlji?b) Kolika je njihova masa na Marsu?c) Kolika je njihova teina na Marsu?Gravitacija na Marsu je 3,9 N/kg.a) Teina na Zemlji:m = 9.3 kgg = 9.81 N/kg 10 N/kgFG = m g FG = 9.3 10FG = 93 NRJEENJE*

 • Svemirska letjelica za istraivanje ima na Zemlji masu 11.3 t. a) Kolika je njena teina na Zemlji?b) Kolika je masa letjelice na Mjesecu?c) Kolika je teina letjelice na Mjesecu?Gravitacija na Mjesecu iznosi 1.6 N/kg.b)m = 9.3 kg - Masa se ne mijenja bez obzira gdje tijelo bilo.

  c) Teina na Marsu:g = 3.9 N/kg FG = m g FG = 9.3 3.9FG = 36.27 N *Uzorci tla to ih je donijela istraivaka sonda sa Marsa na Zemlji imaju masu 9.3 kg. a) Kolika je njihova teina na Zemlji?b) Kolika je njihova masa na Marsu?c) Kolika je njihova teina na Marsu?Gravitacija na Marsu je 3,9 N/kg.

 • Maji je pala igraka u more. Teina igrake je 25 N a uzgon kojim voda djeluje na igraku je 30 N.a) Dali e igraka potonuti ili isplivati?b) Kolika je rezultanta koja djeluje na igraku?c) Prikai sile grafiki.a)Teina djeluje prema dolje a uzgon prema gore. Poto je uzgon vei igraka e isplivati.b)Sile djeluju u suprotnim smjerovima pa rezultantu dobijemo tako da sile oduzmemo.R = 30 N - 25 N = 5 NRJEENJE*c)

 • Josip eli pomaknuti stol i gura ga silom od 350 N. Pomae mu mlai brat gurajui stol silom od 175 N. Izraunaj rezultantu i prikai sile grafiki.Sile su jednake orjentacije pa rezultantu izraunamo tako da zbrojimo iznose sila.R = 350 N +175 N R = 525 NSila F1 je dvostruko vea od sile F2 pa je i vektor koji prikazuje silu F1 dvostruko dulji.RJEENJE*

 • Muka i enska ekipa su odluile okuati snagu potezanjem konopa, Djeaci su odabrali etvoricu najjaih koji su konop potezali prosjenom silom 497 N. U enskoj ekipi je bilo 5 djevojaka koje su konop vukle silama od 372 N, 413 N, 298 N, 352 N i 275 N. Tko je pobijedio i kolika je bila rezultantna sila?Ukupna sila kojom djeaci djeluju na konop:F1 = 4 497 N = 1988 NUkupna sila kojom su djevojice djelovale na konop:F2 = 372 N + 413 N + 298 N + 352 N + 275 NF2 = 1679 NDjeaci su pobjedili a rezultanta iznosi:R =1988 N 1679 N = 309 NRJEENJE*

 • Izraunaj silu potrebnu da se gura ormar teine 750 N. Faktor trenja izmeu ormara i poda je 30%.FG = 750 N = 30 % = 0.3Ftr = FG Ftr = 0.3 750 NFtr = 225 NRJEENJE*

 • Izrauna

Recommended

View more >