shz 30 lcd, shz 50 lcd, shz 80 lcd, shz 100 lcd… stiebel... · technik zum wohlfühlen 252284...

of 44 /44
Technik zum Wohlfühlen 252284 8898.01 SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD, SHZ 120 LCD, SHZ 150 LCD - electronic comfort Deutsch Geschlossene Zweikreis-Warmwasser-Wandspeicher Gebrauchs- und Montageanweisung English Unvented (pressurized) dual-circuit wall-mounted water heaters Operating and installation instructions Franais Ballon deau chaude mural double circuit Notice dutilisation et de montage Nederlands Gesloten tweespan-wandboilers Gebruiks- en montagehandleiding Polski Pojemnościowe, wiszące ogrzewacze wody, do eksploatacji dwu taryfowej Instrukcja obsługi i montażu Česky Tlakový dvoukruhový nástěnný zásobník teplé vody Návod k montáži a obsluze —ææŒLØ ˝ŒLºüßØ ªºü Œßª L º æª —Œæ L ŒæºLL ECO

Author: lamkhanh

Post on 05-Aug-2018

222 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD… Stiebel... · Technik zum Wohlfühlen 252284 8898.01 SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD, SHZ 120 LCD, SHZ 150 LCD -

Technik zum Wohlfühlen

2522

84

8898

.01

SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD,SHZ 100 LCD, SHZ 120 LCD, SHZ 150 LCD - electronic comfortDeutsch

Geschlossene Zweikreis-Warmwasser-WandspeicherGebrauchs- und MontageanweisungEnglish

Unvented (pressurized) dual-circuit wall-mounted water heatersOperating and installation instructionsFrançais

Ballon d�eau chaude mural à double circuitNotice d�utilisation et de montageNederlands

Gesloten tweespan-wandboilersGebruiks- en montagehandleiding

Polski

Pojemnościowe,/wiszące/ogrzewacze/wody,/do/eksploatacjidwu/taryfowejInstrukcja/obsługi/i/montażu

Česky

Tlakový/dvoukruhový/nástěnný/zásobník/teplé/vodyNávod/k/montáži/a/obsluzeÐóññêèé

Íàêîïèòåëüíûé âîäîíàãðåâàòåëü çàêðûòîãî òèïà äëÿíàñòåííîãî ìîíòàæàÐóêîâîäñòâî ïî ìîíòàæó è ýêñïëóàòàöèè

e l c t r o n i c c o m f o r t

ECO

Page 2: SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD… Stiebel... · Technik zum Wohlfühlen 252284 8898.01 SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD, SHZ 120 LCD, SHZ 150 LCD -

2

Deutsch Seite 6 - 13

Inhaltsverzeichnis1. Gebrauchsanweisung . . . . . . . . . . . . . . . 6

1.1 Gerätebeschreibung1.2 Wichtige Hinweise1.3 Wartung und Pflege1.4 Gebrauchs- und Montageanweisung

2. Bedienung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73. Montageanweisung . . . . . . . . . . . . . . 8 - 9

3.1 Geräteaufbau3.2 Armaturen3.3 Vorschriften und Bestimmungen3.4 Technische Daten3.5 Montageort3.6 Gerätemontage3.7 Wasseranschluss3.8 Elektroanschluss3.9 Erstinbetriebnahme3.10 Wartung

4. Störungsbeseitigung - Benutzer . . . . . 105. Störungsbeseitigung - Fachmann . . . . . 106. Umwelt und Recycling . . . . . . . . . . . . . 127. Kundendienst und Garantie . . . . . . 12/13

English page 14 - 18

List of contents1. Operating instructions . . . . . . . . . . . . 14

1.1 Description of unit1.2 Important notes1.3 Maintenance and care1.4 Operating and installation instructions

2. Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153. Installation instructions . . . . . . . . 16 - 17

3.1 Unit structure3.2 Fittings3.3 Regulations and provisions3.4 Technical Data3.5 Installation location3.6 Unit installation3.7 Water connection3.8 Electrical connection3.9 First start-up3.10 Maintenance

4. Guarantee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175. Environment and recycling . . . . . . . . . 176. Fault rectification - user . . . . . . . . . . . 187. Fault rectification - qualified installer . 18

Français page 19 - 23

Sommaire1. Instruction d�utilisation . . . . . . . . . . . . 19

1.1 Description de l�appareil1.2 Remarques importantes1.3 Maintenance et entretien1.4 Instructions d�utilisation et de

montage2. Utilisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203. Instructions de montage . . . . . . . 21 - 22

3.1 Composition de l�appareil3.2 Robinetteries3.3 Normes et réglementations3.4 Caractéristiques techniques3.5 Emplacement de montage3.6 Montage de l�appareil3.7 Raccordement hydraulique3.8 Raccordement électrique3.9 Première mise en service3.10 Maintenance

4. Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225. Environnement et recyclage . . . . . . . . 226. Dépannage par l�utilisateur . . . . . . . . . 237. Dépannage par l�installateur . . . . . . . . 23

Nederlands bladzijde 24 - 28

Inhoudsoverzicht1. Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . 24

1.1 Beschrijving van het toestel1.2 Belangrijke aanwijzingen1.3 Onderhoud1.4 Gebruiks- en montagehandleiding

2. Bediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253. Montagehandleiding . . . . . . . . . . . 26 - 27

1.1 Opbouw van het toestel3.2 Kranen3.3 Voorschriften en bepalingen3.4 Technische gegevens3.5 Plaats van montage3.6 Montage van het toestel3.7 Wateraansluiting3.8 Elektrische aansluiting3.9 Eerste ingebruikname3.10 Onderhoud

4. Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275. Milieu en recycling . . . . . . . . . . . . . . . . 276. Het verhelpen van storingen door de

gebruiker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287. Het verhelpen van storingen door de

installateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Česky strana/34/-/38Obsah1./Návod/k/obsluze /././././././././. 34

1.1#Popis#přístroje1.2#Důležité#pokyny1.3#Údržba#a#ošetřování1.4#Návod#k#obsluze#a#k#montáži

2./Obsluha /././././././././././././././. 353./Návod/k/montáži /././././. 36/-/37

3.1 Konstrukce#přístroje3.2 Armatury3.3 Předpisy#a#ustanovení3.4 Technická#data3.5 Místo#montáže3.6 Montáž#přístroje3.7 Přípojka#vody3.8 Elektrická#přípojka3.9 První#uvedení#do#provozu3.10 Údržba

4. Záruční/podmínky /././././././././. 375. Životní/prostředí/a/recyklace /./. 376./Odstraňování/poruch/–/uživatel 387./Odstraňování/poruch/–/odborník 38

Pycckèè ñòð. 39 - 43

Ñîäåðæàíèå1. Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè . . 39

1.1 Îïèñàíèå ïðèáîðà1.2 Âàæíûå óêàçàíèÿ1.3 Ïðîôèëàêòè÷åñêîå

îáñëóæèâàíèå è óõîä1.4 Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó è

ýêñïëóàòàöèè2. Îáñëóæèâàíèå . . . . . . . . . . . . . . 403. Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó . . 41 - 42

3.1 Îïèñàíèå ïðèáîðà3.2 Àðìàòóðà3.3 Ïðåäïèñàíèÿ è íîðìû3.4 Òåõíè÷åñêèå äàííûå3.5 Ìåñòî óñòàíîâêè3.6 Ìîíòàæ ïðèáîðà3.7 Ïîäêëþ÷åíèå âîäû3.8 Ïîäêëþ÷åíèå ýëåêòðè÷åñòâà3.9 Ïåðâûé ââîä â ýêñïëóàòàöèþ3.10 Ïðîôèëàêòè÷åñêîå

îáñëóæèâàíèå4. Ãàðàíòèÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425. Îêðóæàþùàÿ ñðåäà è

óòèëèçàöèÿ . . . . . . . . . . . . . . . . 426. Óñòðàíåíèå íåèñïðàâíîñòåé

ïîëüçîâàòåëåì . . . . . . . . . . . . . 437. Óñòðàíåíèå íåèñïðàâíîñòåé

ñïåöèàëèñòîì . . . . . . . . . . . . . . 43

Polski strona/29/-/33Spis/ treści1./Instrukcja/obsługi /./././././././. 29

1.1 Opis#urządzenia1.2 Ważne# wskazówki1.3 Konserwacja#i#czyszczenie1.4 Instrukcja#obsługi#i#montażu

2./Obsługa /././././././././././././././. 293./Instrukcja/montażu /./././. 30/-/31

3.1 Budowa#urządzenia3.2 Armatury3.3 Przepisy#i#zalecenia3.4 Dane#techniczne3.5 Miejsce#montażu3.6 Montaż#urządzenia3.7 Podłączenie#wody3.8 Podłączenie#elektryczne3.9 Pierwsze#uruchomienie3.10 Konserwacja#i#czyszczenie

4. Gwarancja /./././././././././././././. 325. Ochrona/środowiska /././././././. 326. Usuwanie/usterek/przez

Użytkownika /./././././././././././. 337. Usuwanie/usterek/przez

Serwisanta /././././././././././././. 33

Page 3: SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD… Stiebel... · Technik zum Wohlfühlen 252284 8898.01 SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD, SHZ 120 LCD, SHZ 150 LCD -

3

e l c t r o n i c c o m f o r t e l c t r o n i c c o m f o r t

ECO

°CkWh

C

30 50 80 100 120 150SHZ . . . LCD

°C °C

14,0 h

12,0 h

10,0 h

8,0 h

6,0 h

4,0 h

2,0 h

0

4 kW

1 kW

2 kW

3 kW

6 kW

30 50 80 100 120 150SHZ . . . LCD

14,0 h

12,0 h

10,0 h

8,0 h

6,0 h

4,0 h

2,0 h

0

4 kW

1 kW

2 kW

3 kW

6 kW

A

7

B

1

2 3

4

5 6 8

8900

.01

9

1011

121314a

b

350 mm

10

mm

G 1/2

100 mm 20

mm

h

Ø 12 mm

l

i

k

100 mm

80

mm

50

mme l c t r o n i c c o m f o r t

ECO

X2

X2

8899

.01

15

16 17

18

19

20212223

24

25262728

29

30

31

D

Page 4: SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD… Stiebel... · Technik zum Wohlfühlen 252284 8898.01 SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD, SHZ 120 LCD, SHZ 150 LCD -

4

E

G

H

F

2837

.03

a

b

dc

a

2838

.02

a

K

b

WKM MEK WDM07 09 14 07 24 22 07 09 15 MED WBM MEB

07 24 23 07 09 16 07 24 24

g a b c d

f KV 30

KV 30 + TA 260

2798

.03

f KV 40

a b c d e

KV 40

2799

.03

ab

fc; d

g

2842

.03

ab

fc; de

2841

.03

100

mm

G1/2

G1

50 mm 50 mm

100 mm

120

mm

-10

mm

100

mm

G1/2

G1

50 mm 50 mm

100 mm

120

mm

-10

mm

J

280 mm

8854

.01

I

X2

X2

4 x

8992

.01

32250 mm

120 mm

9021.0

1

Page 5: SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD… Stiebel... · Technik zum Wohlfühlen 252284 8898.01 SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD, SHZ 120 LCD, SHZ 150 LCD -

5

431

2000W 2000W2000W30l-150l

Heizkörper 230V

X2

X12

X10

X7

X4 X8 X5

K5 K2 K4 K3

32 22 12

31 21 11

1 3 4

X2 X1

5 3 1

LF

FB

L1

CB

L3

N

L2

6

5

L3

L2

L1

NE Z B 1 2 3

1 2

L

X6

X9

FB

Z

E

B

L

2520

47 -

1

N LPE

1/N/PE ~ 230V

L3L2L1N 5 6 L3L2L1N 5 6 L3L2L1N 5 6

N LPE

1/N/PE ~ 230V

N L1PE

2/N/PE ~ 400V

L2

L3L2L1N 5 6

N L1PE

3/N/PE ~ 400V

L2 L3

1 2 3 1 2 3 1 2 31 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

1/4 kW2/2 kW1/2 kW 3/4 kW2/4 kW 1/4 kW 2/4 kW3/4 kW 2/6 kW1/6 kW 3/6 kW1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

L F L F L F L F

E Z B

E

B

2 kW1 kW 4 kW3 kW3 kW 4 kW 6 kW

L3L2L1N 5 6

N L1PE

3/N/PE ~ 400VL2 L3

L3L2L1N 5 6

N L1PE

2/N/PE ~ 400VL2

L3L2L1N 5 6

N LPE

1/N/PE ~ 230V

L3L2L1N 5 6

N L1PE

2/N/PE ~ 400VL2

L3L2L1N 5 6

N LPE

1/N/PE ~ 230V

L3L2L1N 5 6

N LPE

1/N/PE ~ 230VN LPE

1/N/PE ~ 230V

L3L2L1N 5 6

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

1 2 2 2 2 2 2 2

Z

E Z B

E Z B

25

20

47

-3

PE

L3L2L1N 5 6

HT

kWh

NT

kWh

K1 K2

K2 K1

L1

L2

L3

N

PE

L3L2L1N 5 6

HT

kWh

NT

kWh

K1 K2

K2 K1

L1

L2

L3

N

PE

L3L2L1N 5 6

HT

kWh

NT

kWh

K1 K2

K2 K1

L1

L2

L3

N

1/N/PE ~ 230V 1/N/PE ~ 230V2/N/PE ~ 400V

2/N/PE ~ 400V3/N/PE ~ 400V

Z

E

B

M

N

O

33 34 35

23

22

20

36

37

39 3939 39

2520

47-2

2520

47-4

39 39 39

38

3 x 2 kW 230 V ~

HeizkörperHeating elementsLa résistanceVerwarmingselementGrzałkitopné#těleso

Page 6: SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD… Stiebel... · Technik zum Wohlfühlen 252284 8898.01 SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD, SHZ 120 LCD, SHZ 150 LCD -

6

Legende Bedienfeld

A

Funktionstasten1 Schnellaufheizung, ECO-Ein/Aus

und Reset-Energieverbrauchsanzeige2 Menü-Taste3 + Taste4 - Taste

Standardanzeige5 Mischwassermengen-Symbol6 Aufheizanzeige7 Heizkörper-Symbol8 Mischwassermengenangabe in Liter*

B

Mögliche Anzeigesymbole9 Auslauf-Temperatur

10 Soll-Temperatur11 Temperatur-Begrenzung - aktiv12 Service / Fehler13 Energieverbrauch (Näherungswert)14 Wertanzeige zum aktiven Symbol

* Warmwasserbedarf Mischwassermenge 40 °C

=� 120 - 150 l =� 30 - 50 l =� 2 - 5 l

1.2 Wichtige Hinweise

An der Entnahmearmatur kann eineWarmwassertemperatur über 60 °C

auftreten.Halten Sie deshalb Kleinkinder von denEntnahmearmaturen fern.Verbrühungsgefahr!

! Lassen Sie den Warmwasser-Wand-speicher und die Sicherheitsgruppe regel-mäßig vom Fachmann überprüfen.! Kontrollieren Sie regelmäßig Ihre

Armatur. Kalk von Armaturenausläufenmit handelsüblichen Entkalkungsmittelnentfernen.

! Die Geräte in geschlossenerBetriebsweise stehen unter

Wasserleitungsdruck. Während der Auf-heizung tropft das Ausdehnungswasser ausdem Sicherheitsventil. Tropft nach Beendi-gung der Aufheizung Wasser, informierenSie Ihren Fachmann.

! Geräte in offener (druckloser) Betriebs-weise:Das Auslaufrohr der Armatur muss immerfrei sein. Verwenden Sie keine Perlatorenoder Luftsprudler.Bei jedem Aufheizvorgang tropft Aus-dehnungswasser aus dem Auslauf.

Der Stahlbehälter des Gerätes ist innenspezialemailliert und hat zusätzlich einen akti-ven Korrosionsschutz durch die eingebauteFremdstromanode. Bei Netztrennung wirddiese Funktion unterbrochen!

1. Gebrauchsanweisung für den Benutzer und den Fachmann

1.1 GerätebeschreibungDie Warmwasser-WandspeicherSHZ 30 - 150 LCD mit elektronischer Rege-lung sind für die Erwärmung von Kaltwassernach DIN 1988. Sie können bedarfsgerechtWarmwasser bis ca. 85 °C bereitstellen undje nach Betriebsweise eine oder mehrereEntnahmestellen versorgen. Das Wasser wirdelektrisch aufgeheizt. Auf der LCD-Anzeigewird die aktuelle verfügbare Mischwasser-menge von 40 °C (bezogen auf 15 °C Kalt-wassertemperatur) angezeigt A . DerWarmwasser-Wandspeicher besitzt einenaktiven Korrosionsschutz durch eine einge-baute Fremdstromanode.

! Temperatureinstellung von 20 °C bis85 °C mit den Tasten und mög-lich. Bei erstmaligem Erreichen von 55 °Ckurzzeitige Unterbrechung des Aufheizvor-ganges für automatischen Temperaturan-gleich.! Der Wasserinhalt wird auf die eingestellte

Temperatur aufgeheizt.! Die Aufheizdauer ist abhängig vom

Speicherinhalt, Kaltwassertemperatur undHeizleistung, siehe Diagramm C .! Geschlossene (druckfeste) Betriebsweise

zur Versorgung mehrerer Entnahmestellenmöglich.

! Offene (drucklose) Betriebsweisezur Versorgung einer Entnahmestelle mög-lich.

! EinkreisbetriebIn Abhängigkeit von der Stromversorgungerfolgt eine automatische Nachheizung.

! ZweikreisbetriebDie Geräte bieten eine Grundheizung, diewährend der Niedertarifzeit den Wasser-inhalt automatisch aufheizt.Die Schnellaufheizung kann bei Bedarfdurch die Taste eingeschaltet werden(Taste halten, bis Aufheiz-Anzeige-Symbolerscheint). Beim Erreichen der eingestelltenTemperatur schaltet die Schnellaufheizungaus und nicht wieder ein.

! BoilerbetriebBei dieser Schaltung heizt das Gerät denWasserinhalt nach dem Einschalten einma-lig auf. Jeder Aufheizvorgang muss mit derTaste eingeschaltet werden (Taste hal-ten, bis Aufheiz-Anzeige-Symbol erscheint).

FrostgefahrBei allen Betriebsarten ist das Gerät vor Frostgeschützt, nicht jedoch die Sicherheits-gruppe und die Wasserleitung.Das Gerät schaltet automatisch bei 5 °C einund bei 7 °C Wassertemperatur aus.

1.3 Wartung und Pflege

Wartungsarbeiten, wie z. B. Über-prüfung der elektrischen Sicherheit,

dürfen nur durch einen Fachmann erfol-gen.

Zur Pflege des Gehäuses genügt ein feuchtesTuch. Keine scheuernden oder anlösendenReinigungsmittel verwenden!

1.4 Gebrauchs- und Montage-anweisung

Diese Anweisung sorgfältig aufbe-wahren, bei Besitzerwechsel dem

Nachfolger aushändigen, bei Wartungs-und etwaigen Instandsetzungsarbeiten demFachmann zur Einsichtnahme überlassen.

Page 7: SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD… Stiebel... · Technik zum Wohlfühlen 252284 8898.01 SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD, SHZ 120 LCD, SHZ 150 LCD -

7

Deu

tsch

EinEinstellbereich40 °C - 65 °C

ECO

°C

Temperaturbegrenzung

Energieverbrauchanzeige der Warmwasser-Bereitung

2. Bedienung

Mischwassermengen-Symbol

Heizkörper-Symbol

Anzeige Mischwasser-menge <_ 10 l

Auslauftemperatur< 40 °C

! Aus jeder Standardanzeigewenn Soll-Temperatur< Ist-Temperatur.

Aufheiz-Anzeige

°C

°C

! Einstellbereich 20 - 85 °C(max. bis eingestellteTemperaturbegrenzung)

kWh

! Abfrage Energieverbrauch(13) der Warmwasser-Berei-tung

Warmwasserbereitung "aus"

! Einstellung < 20 °C

! Frostschutz aktiv

Aus

°C

Abfrage Auslauftemperatur

Funktionstasten Standardanzeige "Mischwassermenge"

Erreichbare Mischwassermenge ist direkt von der Speichergröße und der eingestelltenSolltemperatur abhängig!

" Das Gerät schaltet nach jeder Bedienung automatisch in die Standardanzeige."" Mögliche Standardanzeigen bei Verringerung der Mischwassermenge.!Menüauswahl ! Sollwerterhöhung

! Schnellaufheizung ! Sollwertverringerung! ECO - Ein / Aus!Reset - Energiever-

brauchsanzeigeAuslauf-temperatur-Symbol

ECO

! Rückstellung (Reset):Taste länger als 3 Sekundenhalten

Auslauftemperatur

Solltemperatur

Schnellaufheizung

LCD-Anzeige Taste Bemerkung LCD-Anzeige Taste Bemerkung

Service-Anzeige; Warm-wasser-Bereitung aktiv

Fehler- Anzeige (Symbolblinkend); keine Warm-wasser-Bereitung

Service / Fehler

" ""

ECO

°CECO

°C

Symbol in derStandardanzeige "Ein"

°C

siehe Seite 10, Tabelle 3.

Code - Abfrage

Page 8: SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD… Stiebel... · Technik zum Wohlfühlen 252284 8898.01 SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD, SHZ 120 LCD, SHZ 150 LCD -

8

3. Montageanweisung für den Fachmann

3.1 GeräteaufbauD H L M N

15 Bedienfeld16 Warmwasser-Auslaufstutzen G ½17 Kaltwasser-Einlaufstutzen G ½18 Heizflansch19 Fremdstromanode20 Elektronische Baugruppe (Bedienteil)21 Rückstelltaste vom Sicherheits-Tempera-

turbegrenzer22 Elektronische Baugruppe (Regelung)23 Sicherheits-Temperaturbegrenzer24 Dichtring25 Entleerungsventil mit Schlauchanschluss

G ¾26 Durchführung für bauseitige Fernbedie-

nung der Schnellaufheizung in Verbin-dung mit PG 11

27 Kabeldurchführung PG 21 für Elektroan-schluss

28 Einströmung29 Ausströmrohr30 Aufhängeleiste oben*31 Aufhängeleiste unten*

(nur SHZ 120 LCD, SHZ 150 LCD)32 Verbindungskabel "Elektronische Bau-

gruppen"33 Schiebeschalter für Betriebsarten34 Schiebeschalter für Leistungsvarianten35 Geräte-Anschlussklemme36 Temperaturfühler37 Fremdstromanode38 Bauseitige Fernbedienung für Schnellauf-

heizung39 Bauseitiger EVU-Kontakt

* für bauseitige Schrauben Ø 12 mm

3.2 Armaturen! Geschlossene (druckfeste) Betriebsweise:

Sicherheitsgruppen KV 30 oder KV 40 F .! Offene (drucklose) Betriebsweise:

Drucklose Armaturen G .

3.3 Vorschriften undBestimmungen! Die Montage (Wasser- und Elektroinstalla-

tion) sowie die Erstinbetriebnahme unddie Wartung dieses Gerätes dürfen nurvon einem zugelassenen Fachmann ent-sprechend dieser Anweisung ausgeführtwerden.

! Eine einwandfreie Funktion und Betriebs-sicherheit ist nur mit den für das Gerätbestimmten Original Zubehör- und Ersatz-teilen gewährleistet.

! DIN VDE 0100.! Bestimmungen des örtlichen Energiever-

sorgungs-Unternehmens.! DIN 1988 / DIN 4109.! Bestimmungen des zuständigen Wasser-

versorgungs-Unternehmens.Ferner sind zu beachten:! das Geräte-Typenschild.! Technische Daten.! Wasserinstallation

Rohrleitungsmaterial:� Kaltwasser- � Warmwasser-

Leitung LeitungKupferrohr KupferrohrStahlrohr Stahl- o. Kupferrohr! Kunststoff-Rohrsysteme:Installation auch in Verbindung mitDVGW-geprüften Kunststoff-Rohrsyste-men für Kalt- und Warmwasser-Leitungen.

! Elektroinstallation� Elektrischer Anschluss nur an fest-

verlegte Leitungen in Verbindung mitder herausnehmbaren Kabeldurch-führung.

� Das Gerät muss, z. B. durch Sicherun-gen, mit einer Trennstrecke von min-destens 3 mm allpolig vom Netztrennbar sein!

3.5 Montageort! Senkrecht montieren, siehe D .! In einem frostfreien Raum.! In der Nähe der Zapfstelle montieren.

3.6 Gerätemontage E! Aufhängeleiste montieren:

Befestigungsmaterial nach Festigkeit derWand auswählen. Beim SHZ 120 LCDund SHZ 150 LCD sind 2 Aufhängeleistenerforderlich.Wandunebenheiten durch beiliegendeDistanzstücke (a, 5 mm dick) ausgleichen.

! Gerät aufhängen.! Abbdeckkappen auf die Aufhängeleiste

schieben (b).

3.7 Wasseranschluss! Geschlossen (druckfest) zur Versor-

gung mehrerer Entnahmestellen.� Installieren Sie die bauartgeprüften

Sicherheitsgruppen FKV 30, Best.-Nr. 00 08 26, bis 0,48 MPaWasserleitungsdruck.KV 40, Best.-Nr. 00 08 28, bis 1 MPaWasserleitungsdruck.a Sicherheitsventilb Rückflussverhindererc Prüfventild Durchgangs-Absperrventil (Drossel)e Druckminderer (bei KV 40)f Prüfstutzen für Manometerg Thermostatarmatur TA 260

Best.-Nr. 00 34 66, (separat bestellen)auch in Verbindung mit KV 40 möglich.

� Abflussleitung für voll geöffnetes Sicher-heitsventil dimensionieren. Die Abblase-öffnung des Sicherheitsventils muss zurAtmosphäre hin geöffnet bleiben.

� Die Abblaseleitung der Sicherheitsgruppeist mit einer stetigen Abwärtsneigung zuinstallieren.

� Die Hinweise in der MontageanweisungSicherheitsgruppe sind zu berücksichtigen.

� Durchflussmenge max. 18 l/min an derDrossel der Sicherheitsgruppe einstellen.

! Offen (drucklos) zur Versorgung ei-ner Entnahmestelle

Die Geräte sind für offene (drucklose)Betriebsweise geeignet.

Auslauf und Armaturen-Schwenkarmnicht absperren!

� Bei dieser Installation sind die StiebelEltron Armaturen für offene Warmwasser-Wandspeicher G zu verwenden.

� Vor Anschluss der Armatur muss dieWasserleitung gut durchgespült werden.

� Bei jedem Aufheizvorgang tropft Aus-dehnungswasser aus dem Auslauf.

� Für Gebrauch, Montage, Erstinbetrieb-nahme und Wartung gelten die gleichenHinweise wie für den Betrieb als geschlos-sener (druckfester) Speicher.

Tabelle 1

3.4 Technische Daten (Es gelten die Daten auf dem Geräte-Typenschild)

Typ SHZ 30 SHZ 50 SHZ 80 SHZ 100 SHZ 120 SHZ 150LCD LCD LCD LCD LCD LCD

Mischwassermenge l 59 97 159 198 235 29240 °C (15 °C / 65 °C)

Inhalt l 30 50 80 100 120 150

Gewicht, leer kg 23,5 30 44 45 50 62,5

Anschließbare 1 - 4 kW 1/N/PE ~ 230 VLeistungen 1 - 4 kW 2/N/PE ~ 400 V

1 - 6 kW 3/N/PE ~ 400 V

Zul. Betriebsüberdruck 0,6 MPa (6 bar)

Schutzart nachDIN EN 60529 IP 25 D

Prüfzeichen siehe Geräte-Typenschild

Wasseranschluss G ½ (Außengewinde)

Durchflussmenge max. 18 l/min

Maße a mm 420 510 510 510 510 510

D b mm 410 510 510 510 510 510

h mm 750 720 1030 1030 1190 1425i mm � � � � 300 300

k mm 700 600 900 900 900 1100

l mm 70 140 150 150 310 345

Page 9: SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD… Stiebel... · Technik zum Wohlfühlen 252284 8898.01 SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD, SHZ 120 LCD, SHZ 150 LCD -

9

Deu

tsch

3.8 Elektroanschluss! Geräte-Unterkappe abnehmen, dazu die

Schrauben herausdrehen H .! Elektro-Anschlussleitung vorbereiten I .! Die gewünschte Leistung entsprechend

der Anschlussbeispiele anschliessen unddie Schiebeschalter auf der Elektronik-platine (22) einstellen L M N O .Betriebsart 1 :

E Z B

Z

B

E

E Z B

B

E

Z

E Z B

Einkreis Zweikreis Boiler

Leistung 2 :

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Bei Umstellung 1 oder 2 ist eineNetztrennung erforderlich.

! Nach dem Elektroanschluss sind folgendeSchritte durchzuführen:1. Geräte-Typenschild mit Hilfe eines Ku-

gelschreibers ist zu markieren:Kästchen entsprechend der Anschluss-leistung und -spannung ankreuzen.

2. 5-poligen Steckverbinder vomVerbindungskabel (32) auf die Elek-

tronische Baugruppe "Bedienteil" (20)Position "X2" stecken H .

3. Unterkappe aufsetzen und mit Schrau-ben befestigen.

" Elektroschaltplan LEine Fernbedienung der Schnellaufheizung(38) ist bauseitig an die Geräte-An-schlussklemme "6" anzuschließen. "LFB"beliebige Phase anschließbar; ohneLeistungsübertragung.

" Zweikreis-Anschluss

Schalter 1 :

E

E Z B

B

! Ein-Zähler-Messung MEVU - Kontakt (39), "LF" beliebige Pha-se anschließbar; ohne Leistungs-übertragung.

! Zwei-Zähler-Messung N

" Einkreis-Anschluss O

Schalter 1 :E Z B

Z

B

" Boilerbetrieb O

Schalter 1 :

E

Z

E Z B

3.9 Erstinbetriebnahme(darf nur durch einen Fachmann erfolgen!)

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

9

Gerät befüllen, entlüften undgründlich durchspülen!1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

9

Netzspannung einschalten!

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

9

Arbeitsweise des Gerätes prüfenggf. Taste Schnellaufheizung (1)drücken!

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

9

Sicherheitsgruppe auf Funktions-fähigkeit überprüfen (bei geschlos-sener Betriebsweise)!

Hinweise:! Auslieferungszustand:

� Solltemperatur-Einstellung 65 °C� Temperaturbegrenzung "Aus"

! Bei Temperaturen unter - 15 ºC (z. B.Transport/Lager) kann der Sicherheits-Temperaturbegrenzer auslösen. Rück-stelltaste ( D 21) eindrücken.

Übergabe des Gerätes!Dem Benutzer die Funktion des Gerätes er-klären und ihn mit dem Gebrauch vertrautmachen.Wichtige Hinweise:! Den Benutzer auf mögliche Gefahren

hinweisen (Verbrühung).! Diese Gebrauchs- und Montageanweisung

zur sorgfältigen Aufbewahrung übergeben.Alle Informationen in dieser Anweisungmüssen sorgfältig beachtet werden. Sie ge-ben Hinweise für die Sicherheit, Bedie-nung, Installation und die Wartung desGerätes.

3.10 Wartung! Bei allen Arbeiten Gerät allpolig vom Netz

trennen!! Sicherheitsgruppe regelmäßig überprüfen.

Weitere Hinweise zum Gerät:! Entkalken des Flansches nur nach Demon-

tage. Behälteroberfläche und Fremd-stromanode nicht mit Entkalkungsmittelnbehandeln.

! Sicherheitseinrichtung:Sicherheitstemperatur-Begrenzer Eintauch-tiefe J einhalten!

! Entleeren des Speichers:Vor dem Entleeren das Gerät vom Netztrennen!� Absperrventil in der Kaltwasserzuleitung

schließen.� Warmwasserventile aller Entnahmestel-

len ganz öffnen.� Kappe vom Entleerungsventil ( D 25)

abdrehen.

Beim Entleeren kann heißes Wasseraustreten.

! Der Korrosionsschutzwiderstand K ander Isolierplatte darf bei Servicearbeitennicht beschädigt oder entfernt werden. BeiAustausch des Korrosionsschutzwider-standes ist der Zusammenbau ordnungs-gemäß wieder herzustellen.a Kupferheizflanschb Isolierplattec Druckplatted Korrosionsschutzwiderstand

Page 10: SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD… Stiebel... · Technik zum Wohlfühlen 252284 8898.01 SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD, SHZ 120 LCD, SHZ 150 LCD -

10

4. Störungsbeseitigung durch den Benutzer

Kein warmes Wasser. Keine Spannung. Sicherungen in der Hausinstallation überprü-fen.

Störung Info Behebung

Tabelle 2

Warmwasser-Bereitung wird fortgesetzt(siehe Tabelle 3).

Reinigen und / oder Entkalken der Auslauf-armaturen.

Kleine Durchflussmenge. Verschmutzung oder Verkalkung der Perla-toren in den Armaturen oder der Dusch-köpfe.

Service-Symbol erscheint.

Keine Warmwasser-Bereitung(siehe Tabelle 3).

Service/Wartung erforderlich.

Fehler-Symbol blinkend.

5. Störungsbeseitigung durch den Fachmann

Instandsetzung zwingend erforderlich:Fachmann informieren.

Störung / Fehlercode / Info Mögliche Ursache / Fehler Behebung

Tabelle 3

Warmwasser-Bereitung wird fortgesetzt.Wartungsaufforderung.

Servicecode-Abfrage.Service / Wartung erforderlich.

Störung Temperaturfühler.

Störung Temperaturfühler.

Störung Fremdstromanode.

Störung Kommunikation Elektronische Bau-gruppe "Regler" und "Bedienteil".

Stecker "X10" auf korrekten Sitz überprüfenL . Temperaturfühler kontrollieren.

Stecker "X10" auf korrekten Sitz überprüfenL . Temperaturfühler kontrollieren.

Stecker "X7" auf korrekten Sitz überprüfenL . Fremstromanode und Verdrahtung

überprüfen.

Keine Warmwasser-Bereitung. Fehlercode-Abfrage.Instandsetzung zwingend erforderlich!

Fehler-Symbol >> blinkend.

Temperaturfühler defekt.

Sicherheits-Temperaturbegrenzer (STB) an-gesprochen.

Heizkörper defekt.

Stecker "X10" auf korrekten Sitz überprüfenL . Temperaturfühler kontrollieren.

Ursache beheben und entriegeln; STB kon-trollieren ggf. austauschen.

Verdrahtung STB zum Heizflansch überprü-fen.Heizkörper kontrollieren ggf. austauschen.

Behälter mit Wasser befüllen.Kein Wasser im Behälter.

Kein Anodenstrom.

Relais defekt.

Stecker "X7" auf korrekten Sitz überprüfenL . Fremdstromanode und Verdrahtung

kontrollieren.

Elektronische Baugruppe Regelung (22) aus-tauschen.

Service-Symbol.

Stecker "X2" an beiden Baugruppen auf kor-rekten Sitz überprüfen H .Verbindungskabel und Baugruppen überprü-fen.

Code Dauer - Anzeige Soll-temperatur.

Code Dauer - Anzeige Auslauf-temperatur.

Code Kein Anodenschutz.

Code Zuletzt eingestellte Soll-werte aktiv. Ggf. Dauer -

Anzeige .

Code Dauer - Anzeige Soll-temperatur.

Code Kein Aufheiz-Symbol.

Code Trockengeh-Schutz.

Spannungsversorgung herstellen.Keine Spannung.Keine Anzeige im Bedienfeld.

Keine Verbindung zum Bedienteil.

Bedienteil defekt.

Stecker "X2" auf korrekten Sitz überprüfenH .Bedienteil (20) überprüfen, ggf. austauschen.

Code

Page 11: SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD… Stiebel... · Technik zum Wohlfühlen 252284 8898.01 SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD, SHZ 120 LCD, SHZ 150 LCD -

11

Deu

tsch

Notizen

Page 12: SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD… Stiebel... · Technik zum Wohlfühlen 252284 8898.01 SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD, SHZ 120 LCD, SHZ 150 LCD -

12

6. Umwelt und RecyclingTransportverpackungDamit Ihr Gerät unbeschädigt bei Ihnen an-kommt, haben wir es sorgfältig verpackt.Bitte helfen Sie, unsere Umwelt zu schützen,und überlassen Sie die Verpackung demFachhandwerk bzw. Fachhandel.Stiebel Eltron beteiligt sich gemeinsam mitdem Großhandel und dem Fachhandwerk/Fachhandel in Deutschland an einem wirksa-men Rücknahme- und Entsorgungskonzeptfür die umweltschonende Aufarbeitung derVerpackungen.

AltgeräteDie Entsorgung des Altgerätes hat fach- undsachgerecht nach den örtlich geltenden Vor-schriften zu erfolgen.

Im Rahmen des Kreislaufwirtschaft- und Abfall-gesetzes und der damit verbundenen Produkt-verantwortung zum Schutz unserer Umweltermöglicht Stiebel Eltron mit einem Rück-nahmesystem über das Fachhandwerk und demFachhandel die Rücknahme von Altgeräten.Über dieses Rücknahmesystem werden hoheRecyclingquoten der Materialien erreicht, umunsere Deponien und unsere Umwelt zuentlasten. Damit leisten wir gemeinsam einenwichtigen Beitrag zum Umweltschutz.

Das in Wärmepumpen, Klimageräten und ei-nigen Lüftungsgeräten verwandte Kältemittelund Kältemaschinenöl muss fachgerecht ent-sorgt werden, da so sichergestellt wird, dassdie Stoffe die Umwelt nicht beeinträchtigen.

Umweltbelastende Materialien haben bei unskeine Chance, weder bei der Verpackungnoch bei der Entwicklung und Fertigung un-serer Produkte.Die Umweltverträglichkeit der eingesetztenMaterialien und Bauelemente ist ein grundle-gendes und übergeordnetes Qualitätskriterium.Bereits bei der Konstruktion neuer Geräteachten wir darauf. Die Voraussetzung für eineMaterial-Wiederverwertung sind die Recyc-ling-Symbole und die von uns vorgenomme-ne Kennzeichnung nach DIN ISO 11469 undDIN 7728, damit die verschiedenen Kunst-stoffe getrennt gesammelt werden können.

7. Kundendienst und GarantieSollte einmal eine Störung an einem der Pro-dukte auftreten, stehen wir Ihnen natürlichmit Rat und Tat zur Seite.

Rufen Sie uns einfach unter nachfolgenderService-Nummer an:

01803 70 20 20(0,09 /min; Stand 8/03)

oder schreiben uns an:

Stiebel Eltron GmbH & Co. KG- Kundendienst -

E-Mail: [email protected]

Telefax-Nr. 01803 70 20 25(0,09 /min; Stand 8/03)

Fürstenberger Straße 77, 37603 Holzminden

Weitere Anschriften sind auf der letzten Seiteaufgeführt.

Selbstverständlich hilft unser Kundendienstauch nach Feierabend! Den Stiebel Eltron-Kundendienst können Sie an sieben Tagen inder Woche täglich bis 22.00 Uhr telefonischerreichen � auch an Sonn- und Samstagensowie an Feiertagen.

Im Notfall steht also immer ein Kunden-diensttechniker für Sie bereit. Dass ein sol-cher Sonderservice auch zusätzlich entlohntwerden muss, wenn kein Garantiefall vorliegt,werden Sie sicherlich verstehen.

Stiebel Eltron � Garantie für die ab01.01.2002 gekauften Stiebel-Eltron-GeräteDiese Garantiebedingungen regeln zusätzli-che Garantieleistungen von Stiebel Eltron ge-genüber dem Endkunden, die neben die ge-setzlichen Gewährleistungsansprüche desKunden treten. Daher werden auch gesetzli-che Gewährleistungsansprüche des Kundengegenüber seinen sonstigen Vertragspartnern,insbesondere dem Verkäufer des mit der Ga-rantie versehenen Stiebel Eltron-Gerätes, vondieser Garantie nicht berührt.

Diese Garantiebedingungen gelten nur fürsolche Geräte, die vom Endkunden in derBundesrepublik Deutschland als Neugeräteerworben werden. Ein Garantievertrag kommtnicht zustande, soweit der Endkunde ein ge-brauchtes Gerät oder ein neues Gerät seiner-seits von einem anderen Endkunden erwirbt.

Inhalt und Umfang der GarantieStiebel Eltron erbringt die Garantieleistungen,wenn an Stiebel Eltron Geräten ein Herstel-lungs- und/oder Materialfehler innerhalb derGarantiezeit auftritt. Diese Garantie umfasstjedoch keine Leistungen von Stiebel Eltronfür solche Geräte, an denen Fehler, Schädenoder Mängel aufgrund von Verkalkung, chemi-scher oder elektrochemischer Einwirkung,fehlerhafter Aufstellung bzw. Installation, so-wie unsachgemäßer Einregulierung, Bedienungoder unsachgemäßer Inanspruchnahme bzw.Verwendung auftreten. Ebenso ausgeschlossensind Leistungen aufgrund mangelhafter oderunterlassener Wartung, Witterungseinflüssenoder sonstigen Naturerscheinungen.

Die Garantie erlischt, wenn an dem GerätReparaturen, Eingriffe oder Abänderungendurch nicht von Stiebel Eltron autorisiertePersonen vorgenommen wurden.

Die Garantieleistung von Stiebel Eltron um-fasst die sorgfältige Prüfung des Gerätes, wo-bei zunächst ermittelt wird, ob ein Garantie-anspruch besteht. Im Garantiefall entscheidetallein Stiebel Eltron, auf welche Art der Scha-den behoben werden soll. Es steht StiebelEltron frei, eine Reparatur des Gerätes aus-führen zu lassen oder selbst auszuführen. Et-waige ausgewechselte Teile werden Eigentumvon Stiebel Eltron.

Für die Dauer und Reichweite der Garantieübernimmt Stiebel Eltron sämtliche Material-und Montagekosten, nicht jedoch zusätzlicheKosten für die Leistungen eines Notdienstes.

Soweit der Kunde wegen des Garantiefallesaufgrund gesetzlicher Gewährleistungs-ansprüche gegen andere VertragspartnerLeistungen erhalten hat, entfällt eineLeistungspflicht von Stiebel Eltron.

Soweit Stiebel Eltron Garantieleistungen er-bringt, übernimmt Stiebel Eltron keine Haf-tung für die Beschädigung eines Gerätesdurch Diebstahl, Feuer, Aufruhr o. ä. Ursachen.

Über die vorstehend zugesagten Garantie-leistungen hinausgehend kann der Endkundenach dieser Garantie keine Ansprüche wegenmittelbarer Schäden oder Folgeschäden, diedurch ein Stiebel Eltron-Gerät verursachtwerden, insbesondere auf Ersatz außerhalbdes Gerätes entstandener Schäden, geltendmachen. Gesetzliche Ansprüche des Kundengegen Stiebel Eltron oder Dritte bleiben je-doch unberührt.

GarantiedauerDie Garantiezeit beträgt 24 Monate für jedesStiebel Eltron-Gerät, das im privaten Haushalteingesetzt wird, und 12 Monate für jedesStiebel Eltron-Gerät, welches in Gewerbebe-trieben, Handwerksbetrieben, Industriebetrie-ben oder gleichzusetzenden Tätigkeiten ein-gesetzt wird. Die Garantiezeit beginnt für je-des Gerät mit der Übergabe des Gerätes anden Erstendabnehmer. Zwei Jahre nach Über-gabe des jeweiligen Gerätes an den Erstend-abnehmer erlischt die Garantie, soweit dieGarantiezeit nicht nach vorstehendem Absatz12 Monate beträgt.

Soweit Stiebel Eltron Garantieleistungen er-bringt, führt dies weder zu einer Verlänge-rung der Garantiefrist noch wird eine neueGarantiefrist durch diese Leistungen für dasGerät oder für etwaige eingebaute Ersatzteilein Gang gesetzt.

Inanspruchnahme der GarantieGarantieansprüche sind vor Ablauf der Ga-rantiezeit innerhalb von zwei Wochen nach-dem der Mangel erkannt wurde, unter Angabedes vom Kunden festgestellten Fehlers desGerätes und des Zeitpunktes seiner Feststel-lung bei Stiebel Eltron anzumelden. Als Garan-tienachweis ist die vom Verkäufer des Gerätesausgefüllte Garantieurkunde, die Rechnungoder ein sonstiger datierter Kaufnachweisbeizufügen. Fehlt die vorgenannte Angabe oderUnterlage, besteht kein Garantieanspruch.

Garantie für in Deutschland erworbene, je-doch außerhalb Deutschlands eingesetzteGeräteStiebel Eltron ist nicht verpflichtet, Kunden-dienst- oder Garantieleistungen außerhalbder Bundesrepublik Deutschland zu erbrin-gen. Bei Störungen eines im Ausland einge-setzten Gerätes ist dieses gegebenenfalls aufGefahr und Kosten des Kunden an den Kun-dendienst in Deutschland zu senden. DieRücksendung durch Stiebel Eltron erfolgtebenfalls auf Gefahr und Kosten des Kunden.Etwaige gesetzliche Ansprüche des Kundengegen Stiebel Eltron oder Dritte bleiben auchin diesem Fall unberührt.

Außerhalb Deutschlands erworbene GeräteFür außerhalb Deutschlands erworbene Ge-räte gilt diese Garantie nicht. Es gelten die je-weiligen gesetzlichen Vorschriften und gegebe-nenfalls die Lieferbedingungen der StiebelEltron-Ländergesellschaft bzw. des Importeurs.

Page 13: SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD… Stiebel... · Technik zum Wohlfühlen 252284 8898.01 SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD, SHZ 120 LCD, SHZ 150 LCD -

13

Deu

tsch

Technik zum Wohlfühlen

Garantie-Urkunde

Verkauft am: _________________________________________________

Nr.:

Garantie-Urkunde:

Warmwasser-Wandspeicher

SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD,

SHZ 100 LCD, SHZ 120 LCD, SHZ 150 LCD

electronic comfort(Zutreffenden Gerätetyp unterstreichen)

Stempel und Unterschriftdes Fachhändlers:

Kundendienst-AnforderungBitte vollständig ausfüllen und im Umschlag einsenden.

Absender (bitte in Blockschrift)

Name: ______________________________________________________

Straße, Nr.: ___________________________________________________

PLZ, Wohnort: _______________________________________________

Diese Angaben entnehmen Sie bitte dem Geräte-Typenschild.

Typ: SHZ _____ LCD kW/Volt ______ / ______

Nr.:

Installiert durch:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Was beanstanden Sie?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Technik zum Wohlfühlen

13

Page 14: SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD… Stiebel... · Technik zum Wohlfühlen 252284 8898.01 SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD, SHZ 120 LCD, SHZ 150 LCD -

14

Control panel legends

A

Function buttons1 Rapid heating, ECO-on/off and reset -

power consumption display2 Menu button3 + button4 - button

Standard display5 Mixed water quantity symbol6 Heating-up display7 Heating element symbol8 Statement of mixed water quantity in

litres*

B

Possible display symbols9 Outlet temperature

10 Setpoint temperature11 Temperature limitation - active12 Service / defect13 Power consumption (approximate

value)14 Value display for active symbol

* Mixed water quantity required at 40 °C

=� 120 - 150 l =� 30 - 50 l =� 2 - 5 l

1.2 Important notes

A hot water temperature of morethan 60 °C may occur at the draw-off

fitting.Children should accordingly be kept awayfrom the draw-off fittings due to the riskof scalding.

! Arrange to have the wall-mounted waterheater and the safety group checkedregularly by a qualified installer.! Check your fittings regularly. Remove

limescale from the fitting outlets withconventional scale removal products.

! Units in unvented operationalmode are under waterpipe pressure.

During heating, the expanding water dripsout of the safety valve. If water still dripsout after the heating process has finished,inform your qualified installer.

! Units in vented (pressureless) operatingmode:The outlet pipe of the fitting must alwaysbe free. Do not use any perlators oraerators.During each heating process, expansionwater drips out of the outlet.

The unit�s steel reservoir is speciallyenamelled internally and additionally hasactive corrosion protection provided by thebuilt-in parasitic current anode. Ifdisconnected from the mains supply thisfunction ceases!

1. Operating instructions for the user and the qualified installer

1.1 Description of unitThe SHZ 30 - 150 LCD wall-mounted waterheaters with electronic control can providehot water up to around 85°C to suitindividual requirements and can supply oneor more draw-off points depending on theoperating mode. The water is heatedelectrically. The currently available quantity ofmixed water from 40 °C (in relation to acold water temperature of 15 °C) is shownon the LCD display A . The wall-mountedwater heater has active corrosion protectionprovided by a built-in parasitic current anode.

! Temperature adjustment from 20 °C to85 °C is possible using the and buttons. On reaching 55 °C for the firsttime, the heating process is interrupted fora brief period for automatic temperaturecorrection.! The water content is heated to the preset

temperature.! The heating period is dependent on the

storage capacity, cold water temperature,and heating capacity, see diagram C .! Unvented (pressurized) operating mode

is possible for the supply of several draw-off points.

! Vented (pressureless) operating mode ispossible for the supply of one draw-offpoint.

! Single-circuit operationAutomatic reheating takes place as afunction of the power supply.

! Dual-circuit operationThese units provide basic heating, whichautomatically heats up the water contentduring the off-peak period.Rapid heating can be switched on whenrequired using the button (keeppressing the button until the heating-updisplay symbol appears). When the presettemperature is reached the rapid heatingmode will be switched off and will not beswitched on again.

! Boiler operationIn this switching mode the unit heats thewater content once after switching on.Each heating process must be switched onusing the button (keep pressing thebutton until the heating-up display symbolappears).

Freezing riskThe unit is protected against freezing in alloperating modes, however the safety groupand the water pipe are not.The unit automatically switches on at 5 °Cand off at 7 °C water temperature.

1.3 Care and maintenance

Maintenance work, such as checkingelectrical safety, may only be carried

out by a qualified installer.A damp cloth is sufficient to take care ofthe housing. Do not use any abrasivemedia which might detach the coating.

1.4 Operating andinstallation instructions

Keep these Instructions carefully. Inthe event of a change of ownership,

hand them over to the new owners, andgive them to the qualified installer to readin the event of maintenance and possiblerepair work being carried out.

Page 15: SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD… Stiebel... · Technik zum Wohlfühlen 252284 8898.01 SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD, SHZ 120 LCD, SHZ 150 LCD -

15

En

glis

h

OnAdjustment range40 °C - 65 °C

ECO

°C

Temperature limitation

Power consumption display for water heating

2. Operation

Mixed water quantitysymbol

Heating elementsymbol

<_ 10 l mixed waterquantity display

Outlet temperature< 40 °C

! From every standard displaywhen setpoint temperature< temperature current.

Heating-up display

°C

°C

! Adjustment range 20 - 85 °C(max. to preset temperaturelimitation)

kWh

! Power consumption enquiry(13) for water heating

Water heating �off�

! Setting < 20 °C

! Freezing protection active

Off

°C

Outlet temperature enquiry

Function buttons �Mixed water quantity� standard display

Achievable mixed water quantity is directly dependent on the storage volume and the presetsetpoint temperature!

" After each operation, the unit switches automatically to the standard display."" Possible standard displays on reduction of the mixed water quantity.

!Menu selection ! Setpoint valueincrease

!Rapid heating ! Setpoint value! ECO - on / off reduction!Reset - power

consumption displayOutlettemperaturesymbol

ECO

! Reset: keep button pressedfor longer than 3 seconds

Outlet temperature

Setpoint temperature

Rapid heating

LCD display Button Note LCD display Button Note

Service display: waterheating active

Defect display: (flashingsymbol): no waterheating

Service / faults

" ""

ECO

°CECO

°C

ECO symbol in thestandard display �On�

°C

See page 18 Table 3

Code enquiry

Page 16: SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD… Stiebel... · Technik zum Wohlfühlen 252284 8898.01 SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD, SHZ 120 LCD, SHZ 150 LCD -

16

3. Installation instructions for the qualified installer

3.1 Unit structureD H L M N

15 Control panel16 Hot water outlet nozzle G ½17 Cold water inlet nozzle G ½18 Heating element19 Parasitic current anode20 Electronic module (control unit)21 Reset button of safety thermal cut-out22 Electronic module (regulation)23 Safety thermal cut-out24 Sealing ring25 Draining valve with hose connection G ¾26 Aperture for customer provided remote

control of rapid heating in combinationwith PG 11

27 Cable aperture PG 21 for electricalconnection

28 Inflow29 Outflow pipe30 Suspension bracket, top*31 Suspension bracket, bottom*

(SHZ 120 LCD, SHZ 150 LCD only)32 Connection cable for �electronic

modules�33 Sliding switch for operating modes34 Sliding switch for output variants35 Unit connection terminal36 Temperature sensor37 Parasitic current anode38 Customer provided remote control for

rapid heating39 Customer provided power supply

company contact* for customer provided screws 12 mm dia.

3.2 Fittings! Unvented (pressurized) mode of

operation: Safety groups kV 30 or kV 40F .

! Vented (pressureless) mode of operation:Fittings without pressure G .

3.3 Regulations andprovisions! The installation (water and electrical

installation) and first start-up, as well as themaintenance of this unit may only becarried out by an approved specialistinstaller in accordance with theseInstructions.

! Perfect function and operational safety areonly guaranteed with original accessoriesand spare parts intended for the unit.

! IEE Regulations (electrical).! Provisions of the local energy supply utility

company.! WRC Regulations (water).! Provisions of the water supply utility

company responsible.The following are also to be respected:! The unit rating plate! Technical data! Water installation

Pipe material:� Cold water pipe � Hot water pipe

Copper pipe Copper pipeSteel pipe Steel or copper pipePlastic pipe systems:Installation also in conjunction withDVGW-tested plastic pipe system forcold-water and hot-water pipe systems.

! Electrical installation� Electrical connection only with fixed-laid

leads in association with removablecable bushings.

� The unit must be capable of all-poledisconnection from the mains, forexample by fuses, with an isolatingdistance of at least 3 mm.

3.5 Installation location! Install in a vertical position; see D .! In an area not subject to the risk of

freezing.! Install close to the water tap.

3.6 Unit installation E! Fit the suspension bracket.

Select the securing material to suit thestrength of the wall. With SHZ 120 LCDand SHZ 150 LCD, two suspensionbrackets are required.Any unevenness in the wall is to becompensated for by the spacer elementsC provided (a. approx. 5 mm thick).

! Suspend the unit.! Push the cover caps onto the suspension

bracket (b).

3.7 Water connection! Unvented (pressurized) for the

supply of several draw-off points.� Install the type-tested safety groups F

KV 30, Order No. 00 08 26, up to0.48 MPa water pipe pressureKV 40, Order No. 00 08 28, up to 1 MPawater pipe pressurea Safety valveb Backflow preventerc Test valved Throughflow isolating valve (choke)e Pressure reducer (with KV 40)f Test nozzle for pressure gaugeg Thermostat fitting TA 260

Order No. 00 34 66 (orderseparately), also possible in conjunctionwith KV 40.

� Establish dimensions for the outflow pipefor a fully-opened safety valve. The drainaperture of the safety valve must remainopen to the atmosphere.

� The drain for the safety group is to beinstalled with a constant downwardsinclination.

� The information provided in theInstallation Instructions for the safetygroup are to be respected.

� Set a maximum flow rate of 18 l/min atthe choke of the safety group.

! Vented (pressureless) for the supplyof one single draw-off point

The units are suitable for vented(pressureless) operation mode.

Do not block off the drain andfittings pivot arm.

� With this installation the Stiebel Eltronfittings for vented wall-mounted waterheaters G are to be used.

� Before connecting the fitting the waterpipe must be thoroughly flushed through.

� Each time heating takes place, expansionwater will drip out of the drain.

� For use, installation, first start-up, andmaintenance, the same instructions applyas for the operation of unvented(pressurized) water heaters.

Technical data (the data on the unit rating plate are applicable)

Type SHZ 30 SHZ 50 SHZ 80 SHZ 100 SHZ 120 SHZ 150LCD LCD LCD LCD LCD LCD

Mixed water quantity l 59 97 159 198 235 29240 °C (15 °C / 65 °C)

Capacity l 30 50 80 100 120 150

Weight empty kg 23.5 30 44 45 50 62.5

Connectable to power 1 - 4 kW 1/N/PE ~ 230 Vsources 1 - 4 kW 2/N/PE ~ 400 V

1 - 6 kW 3/N/PE ~ 400 VPermissible operatingpressure 0.6 MPa (6 bar)

Table 1

Protection classEN 60529 IP 25 D

Test marking See unit rating plate

Water connection G ½ (external thread)

Flow rate max. 18 l/min

Dimensions a mm 420 510 510 510 510 510

D b mm 410 510 510 510 510 510

h mm 750 720 1030 1030 1190 1425

i mm � � � � 300 300

k mm 700 600 900 900 900 1100l mm 70 140 150 150 310 345

Page 17: SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD… Stiebel... · Technik zum Wohlfühlen 252284 8898.01 SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD, SHZ 120 LCD, SHZ 150 LCD -

17

En

glis

h

3.8 Electrical connection! Draw out the temperature selection

button, release the screws, and take offthe under-cap H .

! Prepare the connection pipe I .! Connect the desired output in accordance

with the connection examples and set thesliding switches on the electronics board(22) L M N O .Operating mode 1 :

E Z B

Z

B

E

E Z B

B

E

Z

E Z B

Single-circuit Dual-circuit Boiler

Output 2 :

1 2 3 1 2 3 1 2 3

If 1 or 2 are changed over,disconnection from the mains supply

is necessary!

! Following electrical connection, thefollowing steps are to be taken:1. The unit rating plate is to be marked as

follows using a ball-point pen:Place a cross in the box whichcorresponds to the connection powersupply and voltage.

2. Plug the 5 pole connector of theconnecting cable (32) into the

�control unit� electronic module (20),position �X2� H .

3. Fit lower cap and secure with screws.

" Electrical circuit diagram LA remote control for the rapid heating(38) is to be connected by the customerto the unit connection terminal �6�. Any�LFB� phase can be connected; withoutpower transfer.

" Dual-circuit connection

Switch 1 :

E

E Z B

B

! Single counter measurement MElectricity supply company contact(39), any �LF� phase can be connected;without power transfer.

! Dual-counter measurement N

" Single circuit connection O

Switch 1 :E Z B

Z

B

" Boiler operation O

Switch 1 :

E

Z

E Z B

3.9 First start-up (may only becarried out by a qualified installer)

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

9

Fill the unit, deaerate it, andflush it through thoroughly.1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

9

Switch on the mains powersupply.

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

9

Check the operating mode of theunit and if appropriate press therapid heating button (1).

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

9

Check the safety group forfunctional performance (in thecase of unvented operating mode).

Notes:! Condition as delivered:

� setpoint temperature setting 65 °C� temperature limitation �off�

! At temperatures of below - 15 ºC (e.g.transportation/storage) the safety thermalcut-out may trip. Press the reset button( D 21).

Handing over the unit:Explain the function of the unit to the usersand familiarise them with its use.Important notes:! Advise the users about possible hazards

(such as scalding).! Hand over these Operating and Installation

Instructions for safekeeping. All theinformation provided in these Instructionsmust be followed carefully. TheseInstructions provide details about safety,operation, installation, and themaintenance of the unit.

3.10 Maintenance! When carrying out any work, disconnect

all poles from the mains supply.! Check the safety group regularly.

Further notes on the unit:! Descale the element only after

dismantling. Do not treat the reservoirsurface and parasitic current anode withdescaling agents.

! Safety device:Observe immersion depth J of thesafety thermal cut-out.

! Draining the storage water heatercylinder: Before draining the cylinder,disconnect the unit from the mains supply.� Close the isolating valve in the cold

water feed line.� Open the hot water fittings fully at all

draw-off points.� Unscrew the cap from the drainage

nozzle ( D 25).

Hot water may come out duringdraining.

! The corrosion protection resistor K onthe insulating plate must not be damagedor removed during servicing work. Whenreplacing the corrosion protection resistorthe assembly is to be re-established in thecorrect manner.a Copper heating elementb Insulating platec Pressure plated Corrosion protection resistor

Please help us to protect the environment bydisposing of the packaging in accordance withthe national regulations for waste processing.

5. Environment andrecycling

4. Guarantee

For guarantees please refer to the pespectiveterms and conditions of supply for yourcountry.

The installation, electrical connectionand first operation of this appliance

should be carried out by a qualifiedinstaller.

The company does not accept liability forfailure of any goods supplied which accor-dance with the manufacturer's instructions.

Page 18: SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD… Stiebel... · Technik zum Wohlfühlen 252284 8898.01 SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD, SHZ 120 LCD, SHZ 150 LCD -

18

6. Fault rectification by the user

No hot water. No voltage. heck fuses in the house installation.

Fault Info Rectification

Table 2

Water heating continues(see Table 3).

Clean and/or descale the outlet fittings.No flow rate. Dirt or limescale in the perlators in thefittings or shower heads.

Service symbol appears.

No water heating(see Table 3).

Service/maintenance is required.

Defect symbol flashing.

7. Fault rectification by the qualified installer

Corrective maintenance urgently required;inform qualified installer.

Fault / defect code / Info Possible cause / defect Rectification

Table 3

Water heating continues.Maintenancerequirement.

Service code enquiry.Service / maintenance required.

Temperature sensor fault.

Temperature sensor fault.

Parasitic current anode fault.

Communication fault with electronic�regulator� and �control unit� modules.

Check that connector �X10� is correctlyfitted L . Inspect temperature sensor.

Check that connector �X10� is correctlyfitted L . Inspect temperature sensor.

Check that connector �X7� is correctlyfitted L . Check parasitic current anode andwiring.

No water heating. Defect code enquiry.Corrective maintenance urgently required!

Defect symbol >> flashing.

Temperature sensor defective.

Safety thermal cut-out (STB) actuated.

Heating element defective.

Check that connector �X10� is correctlyfitted L . Inspect temperature sensor.

Ursache beheben und entriegeln; STB kon-trollieren ggf. austauschen.

Rectify cause and unlock; inspect STB and ifnecessary replace.

Fill the reservoir with water.No water in the reservoir.

No anode current. Check that connector �X7� is correctlyfitted L . Inspect parasitic current anodeand wiring.

Replace regulator electronic module (22).

Service symbol.

Check that connector �X2� is correctlyfitted on both modules H .Check connection cable and modules.

Code Continuous display - setpoint temperature.

Code Continuous display -outlet temperature.

Code No anode protection.

Code Last preset setpoint valuesactive. Possibly continuous

display of .

Code Continuous display -setpoint temperature.

Code No display of heatingelement symbol.

Code Running dry protection.

Restore voltage supply.No voltage.No display in the control panel.

No connection to the control unit.

Control unit defective.

Check that connector �X2� is correctlyfitted H .

Check control unit (20) and if necessaryreplace.

Code Relay defective.

Page 19: SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD… Stiebel... · Technik zum Wohlfühlen 252284 8898.01 SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD, SHZ 120 LCD, SHZ 150 LCD -

19

En

glis

hF

ran

çais

Légendes du champ de commande

A

Touches de fonction1 Echauffement rapide, mode ECO,

enclenché/fermé et Reset consommationd�énergie

2 Touche menu3 Touche +4 Touche -

Affichages standards5 Symbole de la quantité d�eau mitigée6 Indication de chauffe7 Symbole de la résistance8 Indication de la quantité d�eau mitigée

en litres*

B

Symboles éventuellement visibles9 Température de sortie

10 Température de consigne11 Limitation de la température - active12 Maintenance / Erreur13 Consommation en énergie

(valeur approximative)14 Indication de la valeur correspondant au

symbole actif.

* Eau mélangée à 40 °C

=� 120 - 150 l =� 30 - 50 l =� 2 - 5 l

1.2 Remarques importantes

La température de l�eau chaudesortant du robinet peut dépasser

60 °C.Tenir les enfants éloignés de larobinetterie.Risque de brûlures!

� Faire vérifier régulièrement par l�installateurle chauffe-eau mural et le groupe desécurité.

� Contrôler régulièrement la robinetterie.Enlever le calcaire des sorties derobinetterie avec un détartrant ducommerce.

! Les appareils sont sous la pressiondu réseau de distribution d�eau.

Pendant le réchauffage, l�excédent d�eau dûà la dilatation coule par le groupe desécurité. Si vous constatez que l�eaucontinue de couler après la fin duréchauffement, informez en votreinstallateur.

! Appareils en écoulement libre:Le tuyau de sortie de la robinetterie doittoujours être libre. N�utilisez jamais unperlateur ou un produit dégageant desbulles.Pendant l�échauffement, l�excédent d�eaudû à la dilatation s�écoule par larobinetterie.

1. Instructions d�utilisation pour l�utilisateur et l�installateur

1.1 Description de l�appareilLes chauffe-eau muraux SHZ 30-150 LCDavec régulation électronique permettent,selon les besoins, de préparer de l�eauchaude pouvant atteindre une températured�environ 85 °C et d�alimenter, selon lemode de fonctionnement, un ou plusieurspoints de puisage. L�eau est chaufféeélectriquement. L�écran LCD A indique latempérature d�eau mitigée actuellementdisponible à 40 °C (sur la base d�une eaufroide à 15 °C). Le chauffe-eau est protégéactivement contre la corrosion au moyend�une anode à courant imposé (anodeactive).

! Possibilité de réglage de la température de20 °C à 85 °C au moyen des touches et . Lorsque la température atteint55 °C pour la première fois, le processusd�échauffement est interrompumomentanément pour stabiliserautomatiquement la température.! L�eau contenue dans le chauffe-eau est

réchauffée à la température réglée.! La durée d�échauffement dépend de la

capacité du chauffe-eau, de la températurede l�eau froide et de la puissance dechauffe. Voir diagramme C .! Mode de fonctionnement sous pression

pour l�alimentation de plusieurs points depuisage

! Mode de fonctionnement à écoulementlibre pour l�alimentation d�un seul point depuisage

! Mode simple puissanceL�échauffement automatique s�effectue enfonction de l�alimentation électrique.

! Mode double puissanceCes appareils offrent un chauffage de basequi permet de chauffer l�eauautomatiquement pendant les heures àtarif réduit.Il est possible d�enclencher le chauffagerapide, si nécessaire, en enfonçant latouche (maintenir la touche enfoncéejusqu�à ce que le symbole d�échauffementapparaisse). Lorsque la températuresouhaitée est atteinte, la réchauffe rapidese coupe et ne se réenclenche pas.

! Fonctionnement intermittentAprès sa mise en marche, l�appareil chauffel�eau une seule fois. Chaque opérationd�échauffement doit être lancée enenfonçant le bouton-poussoir (maintenir la touche enfoncée jusqu�à ceque le symbole d�échauffementapparaisse).

La cuve du chauffe-eau est en acier etrecouvert d�un émail spécial. La cuve estégalement dotée d�une protection activecontre la corrosion grâce à une anode àcourant imposé intégrée. SI l�appareil estprotégé par un disjoncteur, cette fonction estsupprimée lors de la coupure de ce dernier.

Risque de gelQuel que soit le mode de fonctionnement,l�appareil, hormis le groupe de sécurité et laconduite d�alimentation en eau, est protégécontre le gel. L�appareil s`enclencheautomatiquement lorsque la température del�eau atteint 5 °C et s�arrête lorsqu�elleatteint 7 °C.

1.3 Entretien et maintenance

Les travaux de maintenance, commepar ex. la surveillance de la sécurité

électrique doivent être effectuésexclusivement par un spécialiste.

Un chiffon humide suffit pour l�entretien duboîtier.Ne jamais utiliser de produits abrasifs ni desolvants.

1.4 Instructions d�utilisationet de maintenance

Conserver soigneusement cettenotice et la remettre au nouveau

propriétaire si le cas se présente.La montrer au spécialiste pour toustravaux de maintenance et de réparation.

Page 20: SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD… Stiebel... · Technik zum Wohlfühlen 252284 8898.01 SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD, SHZ 120 LCD, SHZ 150 LCD -

20

EnclenchéPlage de réglage40 °C - 65 °C

ECO

°C

Limiteur de température

Affichage de la consommation en énergie pour lapréparation d�eau chaude

2. Utilisation

Symbole de la quantitéd�eau mitigée

Symbole de la résistance

Affichage de la quantitéd�eau mitigée <_ 10 l

Température de sortie< 40 °C

! Affichage standard, lorsque latempérature de consigne< température actuell

Indication de la réchauffe

°C

°C

! Plage de réglage 20 - 85 °C(max. jusqu�à la limite detempérature réglée)

Préparation d�eau chaudearrêtée

! Réglage < 20 °C

! Protection hors gel active

Fermé

°C

Consultation de latempérature de sortie

Touches de fonction Affichage standard: Quantité d�eau mitigée

La quantité d�eau mitigée pouvant être produite dépend directement de la taille duchauffe-eau et de la température de consigne.

" Après un certain temps d�attente, l�appareil passe automatiquement en modeaffichage standard.

"" Affichage standard en cas de réduction de la quantité d�eau mitigée disponible.

! Sélection du menu !Augmentation de laconsigne

! Échauffement rapide !Réduction de la!Mode ECO - consigne

Activé / désactivé!Reset (réinitialisation) de l�indicateur de

consommation en énergie

Symbole de la tem-pérature de sortie

ECO

Température de sortie

Température théorique

Réchauffe rapide

Ecran LCD Touche Remarque Ecran LCD Touche Remarque

Indication demaintenance;préparation d�eauchaude active

Maintenance / Erreur

" ""

ECO

°CECO

°C

Symbole en modeaffichage standard�Enclenché�

°C

Voir page 23, tableau 3.

Code - consultation

kWh

! Consultation de laconsommation en énergie(13) pour la préparationd�eau chaude

! Réinitialisation (Reset):maintenir la touche enfoncéependant plus de 3 secondes

Indication d�une erreur(le symbole clignote)Pas de préparation d�eauchaude

Page 21: SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD… Stiebel... · Technik zum Wohlfühlen 252284 8898.01 SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD, SHZ 120 LCD, SHZ 150 LCD -

21

Fra

nça

is

3. Instructions de montage pour l�installateur

3.1 Composition de l�appareilD H L M N

15 Champ de commande16 Manchon de sortie d�eau chaude G ½17 Manchon d�arrivée d�eau froide G ½18 Bride de chauffage19 Anode à courant imposé (anode active)20 Groupe électronique (organe de

commande)21 Touche de réinitialisation pour le limiteur

de température de sécurité22 Groupe électronique (réglage)23 Limiteur de température de sécurité24 Bague d�étanchéité25 Soupape de vidange avec raccord pour

flexible G ¾26 Traversée pour la commande à distance

pour l�échauffement rapide en liaisonavec PG 11

27 Traversée de câble PG 21 pour leraccordement électrique

28 Arrivée d�eau29 Tuyau de sortie d�eau30 Barrette d�accrochage supérieure*31 Barrette d�accrochage inférieure*

(uniquement pour les modèlesSHZ 120 LCD, SHZ 150 LCD)

32 Câble de raccordement des �groupesélectroniques�

33 Interrupteur à glissière pour les modesde fonctionnement

34 Interrupteur à glissière pour les variantesde puissance

35 Bornes de raccordement des appareils36 Sonde de température37 Anode à courant imposé38 Commande à distance pour le chauffage

rapide (à installer sur chantier)39 Contact EVU à monter sur place* Pour des vis de Ø 12 mm

3.2 Robinetterie! Mode sous pression:

Groupes de sécurité normalisés KV 30 ouKV 40 F .

! Mode à écoulement libre:Robinetterie sans pression spéciale àécoulement libre G .

3.3 Normes et réglementations! Le montage (plomberie et électricité) ainsi

que la première mise en service et lamaintenance de cet appareil ne doiventêtre réalisés que par un installateur agréé,conformément à cette notice.

! Le bon fonctionnement et la sécuritéd�utilisation de cet appareil ne sontgarantis que pour les accessoires et lespièces de rechange d�origine destinés à cetappareil.

! NFC 75100! Dispositions de l�entreprise de distribution

d�énergie locale.! Dispositions de l�entreprise de distribution

d�eau compétente.Il faut également tenir compte:! de la plaque signalétique de l�appareil.! des caractéristiques techniques.! Matériaux de l�installation

hydrauliqueTuyauterie:� conduite d�eau � conduite d�eau

froide chaudetuyau en cuivre tuyau en cuivretuyau en acier tuyau en acier ou

en cuivreTuyauteries en plastique:Installation également en liaison avec lestuyauteries en plastique contrôlées par leCSTB.

! Installation électrique� Raccordement électrique uniquement à

des lignes fixes en liaison avec latraversée de câbles amovible.

� L�appareil doit pouvoir être déconnectédu réseau par un dispositif de coupureomnipolaire, par ex. des fusibles,présentant une distance de coupureminimale de 3 mm!

3.5 Emplacement de montage! Monter l�appareil verticalement,

conformément à la figure D .! Dans un local à l�abri du gel.! A proximité du point de prise d�eau.

3.6 Montage de l�appareil E! Monter la barrette d�accrochage,

conformément à la figure.Choisir le matériel de fixation en fonctionde la résistance du mur. Pour le SHZ 120LCD et le SHZ 150 LCD, deux barrettesd�accrochage sont nécessaires.Compenser les irrégularités du mur avecles entretoises jointes (a, 5 mmd�épaisseur).

! Suspendre l�appareil.! Faire glisser les bouchons de protection

sur les barrettes d�accrochage (b).

3.7 Raccordementhydraulique! Fermé (résistant à la pression) pour

l�alimentation de plusieurs pointsde prise d�eau F

� Installer les groupes de sécuritéhomologuésKV 30, réf. 00 08 26 jusqu�à une pressionde conduite d�eau de 0,48 MPa.KV 40, réf. 00 08 28, jusqu�à une pressionde conduite d�eau de 1 MPa.a valve de sécuritéb clapet anti-retourc soupape d�essai (purge du groupe de

sécurité)d vanne d�arrêt (valve d�étranglement)e réducteur de pression (pour KV 40)f manchon de contrôle pour manomètreg robinetterie du thermostat TA 260

réf. 00 34 66, (à commanderséparément), également possible enliaison avec KV 40.

� Dimensionner la conduite d�évacuationpour une valve de sécurité entièrementouverte. L�orifice d�évacuation de la valvede sécurité doit rester ouvert en directionde l�atmosphère.

� La conduite d�évacuation du groupe desécurité doit être inclinée vers le bas.

� Tenir compte des remarques indiquéesdans la notice de montage du groupe desécurité. Régler le débit maximal à18 l/min. à la valve d�étranglement dugroupe de sécurité.

! Sans pressionvoir page 22

3.4 Caractéristiques techniques (Se référer aux indications de la plaquesignalétique)

Type SHZ 30 SHZ 50 SHZ 80 SHZ 100 SHZ 120 SHZ 150LCD LCD LCD LCD LCD LCD

Quantité d�eau mitigée40 °C (15 °C / 65 °C) l 59 97 159 198 235 292

Capacité l 30 50 80 100 120 150

Poids à vide kg 23,5 30 44 45 50 62,5

Puissances raccordées 1 - 4 kW 1/N/PE ~ 230 V 1 - 4 kW 2/N/PE ~ 400 V 1 - 6 kW 3/N/PE ~ 400 V

P. max de service 0,6 MPa (6 bar)

Indice de protectionselon EN 60529 IP 25 D

Homologation Voir plaque signalétique de l�appareil

Raccordementhydraulique G ½ (filetage mâle)

Débit max. 18 l/min

Dimensions a mm 420 510 510 510 510 510

D b mm 410 510 510 510 510 510

h mm 750 720 1030 1030 1190 1425

i mm � � � � 300 300

k mm 700 600 900 900 900 1100

l mm 70 140 150 150 310 345Tableau 1

Page 22: SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD… Stiebel... · Technik zum Wohlfühlen 252284 8898.01 SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD, SHZ 120 LCD, SHZ 150 LCD -

22

! Mode de fonctionnement á écoule-ment libre pour l�alimentationd�une seul point de prise d�eau

Ces appareils sont adaptés à un mode defonctionnement ouvert sans pression.

Ne pas fermer la sortie et le becdéverseur orientable de la

robinetterie.

� Pour cette installation, il convient d�utiliserles robinetteries de Stiebel Eltron pourchauffe-eau mural à écoulement libre G .

� Bien purger la conduite d�eau avant deraccorder la robinetterie.

� Le tuyau de sortie doit toujours être libre.Ne pas utiliser de perlateur ni de produitdégageant des bulles.

� Dans chaque processus de réchauffage,l�excédent d�eau dû à la dilatation coule àla sortie.

� Pour l�utilisation, le montage, la premièremise en service et la maintenance, lesremarques faites pour le mode defonctionnement sous pression sontégalement valables.

3.8 Raccordement électrique! Retirer le sélecteur de température,

dévisser le capot inférieur et le retirer H .! Préparer la ligne de raccordement I .

! La puissance souhaitée doit êtreraccordée en fonction des exemples deraccordement. Il convient de réglerl�interrupteur à glissière sur la platineélectronique (22) L M N O .Mode de fonctionnement 1 :

E Z B

Z

B

E

E Z B

B

E

Z

E Z B

Circuit unique Deux circuits Intermittent

Puissance 2 :

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Toute modification de cesparamètres nécessite la coupure de

l�alimentation électrique de l�appareil.

! Une fois le raccordement électriqueterminé, suivre les étapes suivantes:1. Marquer la plaque signalétique de

l�appareil au moyen d�un stylo bille:marquer le boîtier correspondant à lapuissance et à la tension deraccordement.

2. Raccorder le module de régulationPoint X2 à la platine de commande

du capot (20) X2 au moyen du câble avecconnecteur 5 pôles (32) H .

3. Placer le capot inférieur et le fixer aumoyen des vis.

" Schéma électriques LLa commande à distance pour le réchaufferapide (38) se raccorde sur place aux bornesde raccordement de l�appareil �6�. Elle seraccorde sur n�importe quelle phase �LFB�;sans transfert de puissance.

" Raccordement double puissance

Interrupteur 1 :

E

E Z B

B

! Un compteur MContact EDF (39), se raccorde àn�importe quelle phase �LF�; sanstransfert de puissance.

! Deux compteurs N

" Raccordement simple puissance O

Interrupteur 1 :E Z B

Z

B

" Fonctionnement en modeintermittant eau O

Interrupteur 1 :

E

Z

E Z B

3.9 Première mise en service(peut uniquement être effectuée par unspécialiste!)

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

9

Remplir l�appareil, le purger et lerincer soigneusement!1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

9

Mettre l�appareil sous tension!

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

9

Vérifier le fonctionnement del�appareil et, le cas échéant,appuyer sur la toucheéchauffement rapide (1)!

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

9

Contrôler le bon fonctionnementdu groupe de sécurité (en mode defonctionnement fermé)!

Remarques:! Etat de l'appareil à la livraison:

� Réglage de la température à 65 °C� Limiteur de température �désactivé�

� A des températures inférieures à -15°C(par ex. transport et stockage), le limiteurde température de sécurité peut sedéclencher. Enfoncer la touche deréarmement ( D 21).

Lors de la réception du chantier par leclientExpliquer le fonctionnement de l�appareil àl�utilisateur.Remarques importantes:! Attirer l�attention de l�utilisateur sur les

dangers possibles (brûlures!).! Toutes les informations contenues dans

cette notice doivent être scrupuleusementrespectées. Elles donnent des indicationspour la sécurité, l�utilisation, l�installation etla maintenance de l�appareil.

3.10 Maintenance! Pour tous les travaux, couper l�appareil du

réseau sur tous les pôles.! Vérifier régulièrement le groupe de

sécurité.

Autres remarques relatives àl�appareil:! Ne détartrer la bride qu�après le

démontage de l�appareil. Ne pas traiter lasurface du réservoir et l�anode active avecdes produits de détartrage.

! Dispositif de sécurité: respecter laprofondeur d�immersion du limiteur detempérature de sécurité J !

! Vidange du réservoir:Couper l�alimentation électrique del�appareil avant la vidange!� Fermer la vanne d�arrêt dans la

conduite d�arrivée d�eau froide.� Ouvrir en grand les robinets d�eau

chaude de tous les points de puisage.� Dévisser le bouchon du manchon de

vidange ( D 25).

Attention: il peut sortir de l�eauchaude pendant la vidange.

! La résistance de protection contre lacorrosion K sur la plaque d�isolation nedoit pas être endommagée ni enlevéependant les travaux de service après-vente. En cas de remplacement de larésistance de protection contre lacorrosion, il faut la remontercorrectement.a bride de chauffage en cuivreb plaque d�isolationc contre-brided résistance de protection contre la

corrosion

La garantie est à faire valoir dans le pays oùl�appareil a été acheté. A cette fin, il fautprendre contact avec la filiale Stiebel Eltronconcernée, à défaut l�importateur agréé.

4. Garantie

Le montage, les raccordements, lamaintenance ainsi que la première

mise en service sont à réaliser par uninstallateur qualifié.

Le fabricant ne saurait être rendu respon-sable des dommages causés par un appareilqui n�aurait pas été installé ou utiliséconformément à la notice de montage etd�utilisation jointe à l�appareil.

5. Environment etrecyclage

Nous vous demandons de nous aider àpréserver l�environnement. Pour ce faire,merci de vous débarrasser de l�emballageconformément aux règles nationales relativesau traitement des déchets.

Page 23: SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD… Stiebel... · Technik zum Wohlfühlen 252284 8898.01 SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD, SHZ 120 LCD, SHZ 150 LCD -

23

Fra

nça

is

7. Dépannage par l�installateur

Défaut / code d�erreur / info Cause éventuelle / erreur Remède

Tableau 3

La production d�eau chaude continue.Maintenance nécessaire

Consultation du code de maintenance.Maintenance / entretien nécessaire.

Perturbation de la sonde de température.

Perturbation de la sonde de température.

Perturbation de l�anode à courant imposé(anode active).

Problème de communication du moduleélectronique �régulateur� et platine decommande.

Vérifier la prise �X10� pour voir si elle estplacée correctement L . Contrôler la sondede température.

Vérifier la prise �X10� pour voir si elle estplacée correctement L . Contrôler la sondede température.

Vérifier la prise �X7� pour voir si elle estplacée correctement L . Contrôler l�anodeà courant imposé et le câblage.

Pas de préparation d�eau chaude. Consultation du code d�erreur.La maintenance s�impose impérativement!

Symbole d�erreur >> clignotant.

La sonde de température est défectueuse.

Le limiteur de température de sécurité s�estdéclenché.

La résistance est défectueuse.

Vérifier la prise �X10� pour voir si elle estplacée correctement L . Contrôler la sondede température.

Contrôler le câblage entre le limiteur desécurité et la bride de chauffage. Contrôlerla résistance et, le cas échéant, la remplacer.

Remplir le ballon d�eau.Cuve sans eau.

Pas de courant d'anode.

Relais défectueux.

Vérifier la prise �X7� pour voir si elle estplacée correctement L . Contrôler l�anodeà courant imposé et le câblage.

Remplacer le module électronique (22).

Symbole de maintenance.

Vérifier la prise �X2� des deux groupes pourvoir si elle est placée correctement H .Contrôler le câble de raccordement et lesgroupes.

Code Affichage continu de latempérature de consigne.

Code Affichage continu de latempérature de sortie.

Code Pas de protection paranode.

Code Dernières valeurs théori-ques réglées; le cas échéant,

affichage continu .

Code Affichage continu de latempérature théorique.

Code Absence d�affichage dusymbole de la résistance.

Code Protection contre lamarche à sec .

Rétablir l�alimentation en électricité.L�appareil n�est pas sous tension.Pas d�affichage dans le champ decommande.

Pas de liaison avec l�organe de commande.

Organe de commande défectueux.

Vérifier le connecteur �X2� pour voir s'il estplacé correctement H .Contrôler la platine (20) et la remplacer laremplacer le cas échéant.

6. Dépannage par l�utilisateur

Pas d�eau chaude. L�appareil n�est pas sous tension. Vérifier les fusibles de l�installation générale.

Défaut Cause Remède

Tableau 2

La production d�eau chaude continue(voir tableau 3).

Nettoyage et / ou détartrage desrobinetteries de sortie.

Pas de débit. Encrassement ou entartrage des perlateursdans les robinetteries ou les pommesdedouche.

Le symbole maintenance apparaît.

Pas de production d�eau chaude(voir tableau 3).

Maintenance / entretien requis.

Le symbole d�erreur clignote. Maintenance requise impérativement:informer l�installateur.

Code

Supprimer la cause et déverrouiller:contrôler le limiteur de température desécurité et, le cas échéant, le remplacer.

Page 24: SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD… Stiebel... · Technik zum Wohlfühlen 252284 8898.01 SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD, SHZ 120 LCD, SHZ 150 LCD -

24

Legende bedieningspaneel

A

Functietoetsen1 Snelverwarming, ECO-aan/uit

en reset - aanduiding energieverbruik2 Menu-toets3 + toets4 - toets

Standaanduiding5 Symbool hoeveelheid mengwater6 Opwarmindicator7 Symbool verwarmingselement8 Indicator hoeveelheid mengwater in liter*

B

Mogelijke displaysymbolen9 Aftaptemperatuur

10 Insteltemperatuur11 Temperatuurbegrenzing - actief12 Service / fout13 Energieverbruik (bij benadering)14 Waardeaanduiding actief symbool

* warmwaterbehoefte-mengwaterhoeveelheid 40 °C

=� 120 - 150 l =� 30 - 50 l =� 2 - 5 l

1.2 Belangrijke aanwijzingen

Aan de aftapkraan kan eenwarmwatertemperatuur van meer

dan 60 °C optreden.Zorg daarom dat kleine kinderen niet bijde aftapkranen kunnen komen.Gevaar voor verbranding!

! Laat de warmwaterboiler en deveiligheidsgroep regelmatig door eenvakman controleren.! Controleer uw kranen regelmatig. Kalk met

in de handel verkrijgbareontkalkingsmiddelen van de kranenverwijderen.

! De toestellen in gesloten uitvoeringstaan onder waterleidingdruk. Tijdens

het verwarmen druppelt er als gevolg vanvolumetoename water uit hetveiligheidsventiel. Druppelt hier nabeëindiging van het opwarmen nog wateruit, waarschuw dan uw installateur.

! Toestellen in open (drukloze) uitvoering:De kraanuitloop moet steeds vrij zijn.Gebruik geen perlator of luchtsproeier.Bij elk opwarmproces druppeltexpansiewater uit de uitloop.

Het stalen reservoir van het toestel isinwendig speciaal geëmailleerd en bezitbovendien een actieve corrosiebeschermingdoor de ingebouwde beschermanode.Wordt het toestel van het net gescheiden,dan is deze functie onderbroken!

1. Gebruiksaanwijzing voor de gebruiker en de installateur

1.1 Beschrijving van hettoestelDe warmwaterboilers voor wandbevestigingSHZ 30 - 150 LCD met elektronischeregeling kunnen naar behoefte waterverwarmen tot ca. 85 °C en afhankelijk vande gekozen bedrijfstoestand één of meeraftappunten van warmwater voorzien. Hetwater wordt elektrisch verwarmd. Op deLCD-display wordt de actueel beschikbaremengwaterhoeveelheid van 40 °C(betrokken op een koudwatertemperatuurvan 15 °C) weergegeven A . De wandboilerbezit een actieve corrosiebescherming dooreen ingebouwde beschermanode.

! Temperatuurinstelling van 20 °C tot 85 °Cmet de toetsen en mogelijk. Bijhet voor de eerste keer bereiken van55 °C volgt een kortstondige onderbrekingvan het opwarmproces voor automatischetemperatuuraanpassing.! De waterinhoud wordt tot de ingestelde

temperatuur verwarmd.! De opwarmtijd is van de inhoud van de

boiler, de koudwatertemperatuur en deverwarmingscapaciteit afhankelijk, ziediagram C .! Gesloten uitvoering (met druk)

voor het van warmwater voorzien vanmeerdere aftappunten mogelijk.

! Open uitvoering (drukloos)voor het voorzien van één aftappuntmogelijk.

! Werking van de éénspanboilerAfhankelijk van de stroomvoorziening vindtautomatisch naverwarming plaats.

! Werking van de tweespanboilerDeze toestellen bieden eenbasisverwarming, die de waterinhoudtijdens de laagtariefperiode automatischverwarmt.De snelverwarming kan indien nodig nahet indrukken van toets wordeningeschakeld (toets ingedrukt houden tothet opwarmsymbool verschijnt). Bij hetbereiken van de ingestelde temperatuurwordt de snelverwarming uitgeschakeld enniet opnieuw ingeschakeld.

! Boiler-functieNa het inschakelen verwarmt het toestelde waterinhoud slechts éénmaal. Elkopwarmproces moet door het indrukkenvan toets worden ingeschakeld (toetsingedrukt houden tot het opwarmsymboolverschijnt).

VorstgevaarVorstgevaarVorstgevaarVorstgevaarVorstgevaarBij alle bedrijfstoestanden is het toestel tegenvorst beveiligd, niet echter deveiligheidsgroep en de waterleiding.Het toestel schakelt automatisch bij 5 °C inen bij 7 °C watertemperatuur uit.

1.3 Onderhoud

Onderhoudswerkzaamheden, zoalsb.v. controle van de elektrische

beveiliging, mogen uitsluitend door eenvakman worden uitgevoerd.

Voor het onderhoud van de behuizing is eenvochtige doek voldoende. Geen schurendeof oplossende reinigingsmiddelen gebruiken!

1.4 Gebruiks- enmontagehandleiding

Deze handleiding zorgvuldig bewaren,bij eigendomsovergang aan de

opvolger overhandigen; bij onderhouds- eneventuele reparatiewerkzaamheden aan devakman ter inzage geven.

Page 25: SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD… Stiebel... · Technik zum Wohlfühlen 252284 8898.01 SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD, SHZ 120 LCD, SHZ 150 LCD -

25

Ned

erla

nd

s

aaninstelbereik40 °C - 65 °C

ECO

°C

Temperatuurbegrenzing

Aanduiding energieverbruik van de warmwatervoorziening

2. Bediening

Symbool hoeveel-heid mengwater

Symbool verwar-mingselement

Aanduidingmengwaterhoeveelheid<_ 10 l

Uitlooptemperatuur< 40 °C

! Vanaf elke standaardaanduidingals insteltemperatuur< actueel temperatuur.

Opwarmindicator

°C

°C

! Instelbereik 20 - 85 °C(max. tot ingesteldetemperatuurbegrenzing)

kWh

! Opvraag energieverbruik(13) van de warmwater-voorziening

Warmwatervoorziening �uit�

! Instelling < 20 °C

! Vorstbeveiliging actief

uit

°C

Opvraag uitlooptemperatuur

Functietoetsen Standaardaanduiding �Hoeveelheid mengwater�

De bereikbare mengwaterhoeveelheid is direct van de boilergrootte en de ingesteldetemperatuur afhankelijk!

" Het toestel schakelt na elke bediening automatisch in de standaardaanduiding."" Mogelijke standaardaanduidingen bij verlaging van de mengwaterhoeveelheid.!Menukeuze ! Instelwaarde hoger

! Snelverwarming ! Instelwaarde lager! ECO - aan / uit!Reset - aanduiding

energieverbruikSymbool uitloop-temperatuur

ECO

! Terugzetten (reset) toets lan-ger dan 3 seconden ingedrukthouden

Uitlooptemperatuur

Insteltemperatuur

Snelverwarming

LCD-display Toets Opmerking LCD-display Toets Opmerking

Service-indicatie; warm-watervoorziening actief

Fout-indicatie (symboolknippert); geen warm-watervoorziening

Service / fout

" ""

ECO

°CECO

°C

Symbool in de stan-daardaanduiding �aan�

°C

zie pag. 28, tabel 3.

Code - opvraag

Page 26: SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD… Stiebel... · Technik zum Wohlfühlen 252284 8898.01 SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD, SHZ 120 LCD, SHZ 150 LCD -

26

Doorstroomhoeveel-heid max. 18 l/min

Toelaatbare bedrijfs-verdruk 0,6 MPa (6 bar)

3. Montagehandleiding voor de installateur

3.1 Opbouw van het toestelD H L M N

15 Bedieningspaneel16 Warmwater-aansluitpunt G ½17 Koudwater-aansluitpunt G ½18 Verwarmingsflens19 Beschermanode20 Elektronische module (bedieningspaneel)21 Resetknop voor veiligheidstemperatuur-

begrenzer22 Elektronische module (regeling)23 Veiligheidstemperatuurbegrenzer24 Afdichting25 Aftapkraan met slangaansluiting G ¾26 Doorvoerwartel PG 11 voor ter plaatse

aan te brengen afstandsbediening van desnelverwarming

27 Kabeldoorvoerwartel PG 21 voorelektrische aansluiting

28 Instroom29 Uitstroompijp30 Ophangbeugels boven*31 Ophangbeugels onder*

(alleen SHZ 120 LCD, SHZ 150 LCD)32 Verbindingskabel �Elektronische

modules�33 Schuifschakelaar voor bedrijfstoestanden34 Schuifschakelaar voor capaciteitsvarianten35 Toestel-aansluitklem36 Temperatuurvoeler37 Beschermanode38 Ter plaatse aan te brengen

afstandsbediening voor desnelverwarming

39 Ter plaatse aan te brengenenergiebedrijf-contact

* voor ter plaatse aan te brengen boutenØ 12 mm

3.2 Kranen! Gesloten (drukbestendige) uitvoering:

Veiligheidsgroep KV 30 of KV 40 F .! Open (drukloze) uitvoering:

Drukloze kranen G .

3.3 Voorschriften enbepalingen! De montage (wateraansluiting en elektri-

sche installatie), de eerste ingebruiknameen het onderhoud van dit toestel mogenuitsluitend door een erkend installateurvolgens deze voorschriften wordenuitgevoerd.

! Het correct functioneren en debedrijfsveiligheid is alleen met de voor hettoestel bestemde originele accessoires enreserveonderdelen gegarandeerd.

! NEN 1010! Bepalingen van het plaatselijke

energiebedrijf! Bepalingen van het desbetreffende

waterleidingbedrijfVerder moeten in acht genomen worden:! het typeplaatje! de technische gegevens! Waterinstallatie

Leidingmateriaal:� Koudwater- � Warmwater-

leiding leidingkoperen buis koperen buisstalen buis stalen of koperen buis

Kunststof-leidingen:Installatie ook in combinatie met DVGW-goedgekeurde kunststof-buizen voor koud-en warmwaterleidingen

! Elektrische installatie� Elektrische aansluiting uitsluitend op vast

gemonteerde leidingen in combinatiemet de uitneembare kabeldoorvoer.

� Het toestel moet b.v. door zekeringenmet een scheidingsafstand vantenminste 3 mm alpolig van het netkunnen worden gescheiden!

3.5 Plaats van montage! Verticaal monteren, zie D .! In een vorstvrije ruimte.! In de nabijheid van de kraan.

3.6 Montage van het toestel E! Ophangbeugel monteren:

Bevestigingsmateriaal afstemmen op desterkte van de muur. Bij de SHZ 120 LCDen SHZ 150 LCD zijn 2 ophangbeugelsnoodzakelijk.Oneffenheden van de muur met behulpvan de bijgeleverde afstandstukken(a. 5 mm dik) compenseren.

! Toestel ophangen.! Afdekkappen op de ophangbeugel

schuiven (b).

3.7 Wateraansluiting! Gesloten (met druk) voor het van

warmwater voorzien van meerderetappunten.

� Installeer de type-gekeurdeveiligheidsgroepen FKV 30. bestel-nr. 00 08 26, tot 0,48 MPawaterleidingdruk.KV 40, bestel-nr. 00 08 28, tot 1 MPawaterleidingdruka Veiligheidsventielb Terugstroomklepc Testventield Doorgangsafsluiter (smoring)e Drukregelaar (bij KV 40)f Meetpunten voor manometerg Thermostaatkraan TA 260 E

Bestel-nr. 00 34 66 (separaatbestellen) ook in combinatie metKV 40 mogelijk.

� Afvoerleiding moet groot genoeg zijn voorvolledig geopend veiligheidsventiel. Deafvoerleiding van het veiligheidsventielmoet t.o.v. de atmosfeer geopend blijven.

� De afblaasleiding van de veiligheidsgroepmoet met een ononderbroken vervalworden geïnstalleerd.

� De aanwijzingen in de montagehandleiding�Veiligheidsgroep� moeten in acht wordengenomen.

� De doorstroomhoeveelheid van max.18 l/min op het reduceerventiel van deveiligheidsgroep instellen.

3.4 Technische gegevens (Geldig zijn de gegevens op het typeplaatje)

Type SHZ 30 SHZ 50 SHZ 80 SHZ 100 SHZ 120 SHZ 150LCD LCD LCD LCD LCD LCD

Mengwaterhoeveel- l 59 97 159 198 235 292heid 40 °C (15 °C/65 °C)

Inhoud l 30 50 80 100 120 150

Gewicht, ledig kg 23,5 30 44 45 50 62,5

Aansluitbare 1 - 4 kW 1/N/PE ~ 230 Vvermogens 1 - 4 kW 2/N/PE ~ 400 V

1 - 6 kW 3/N/PE ~ 400 V

Beschermingsklassevlg. EN 60529 IP 25 D

Keurmerk zie typeplaatje

Wateraansluiting G ½ (uitwendige draad)

Tabel 1

Afmetingen a mm 420 510 510 510 510 510

D b mm 410 510 510 510 510 510

h mm 750 720 1030 1030 1190 1425

i mm � � � � 300 300

k mm 700 600 900 900 900 1100

l mm 70 140 150 150 310 345

Page 27: SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD… Stiebel... · Technik zum Wohlfühlen 252284 8898.01 SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD, SHZ 120 LCD, SHZ 150 LCD -

27

Ned

erla

nd

s

! Open (drukloos) voor hetverzorgen van één tappunt.De toestellen zijn geschikt voor open(drukloos) gebruik.

Uitloop en kraanzwenkarm nietafsluiten!

� Bij deze installatie moeten de StiebelEltron-kranen voor open wandboilers Gworden gebruikt.

� Voordat de kraan wordt aangesloten,moet de waterleiding goed wordendoorgespoeld.

� Bij elk opwarmproces druppeltexpansiewater uit de uitloop.

� Voor gebruik, montage, eersteingebruikname en onderhoud geldendezelfde voorschriften als voor gesloten(drukvaste) boiler.

3.8 Elektrische aansluiting! Temperatuurkeuzeknop lostrekken, schroe-

ven losdraaien, onderkap losnemen H .! Aansluitleiding voorbereiden I .! Het gewenste vermogen volgens de

aansluitvoorbeelden aansluiten en deschuifschakelaars op de elektronischeprintplaat (22) instellen L M N O .Bedrijfstoestand 1 :

E Z B

Z

B

E

E Z B

B

E

Z

E Z B

Eenspanaans- Twee- Boilerfunctieluiting spanaansluitingVermogen 2 :

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Bij het omzetten van 1 of 2 moethet toestel spanningsvrij worden

geschakeld.

! Nadat het toestel elektrisch is aangesloten,moeten de volgende stappen wordenuitgevoerd:

1. Het toestel-kenplaatje moet met behulpvan een ballpoint als volgt wordengemarkeerd: het vakje metovereenkomstig aansluitvermogen ennetspanning aankruisen.

2. 5-polige stekker van deverbindingskabel (32) op de elektro-

nische module �Bedieningspaneel� (20)positie �X2� steken H .

3. Onderkap monteren en met schroevenbevestigen.

" Elektrisch schakelschema LTer plaatse moet een afstandsbedieningvan de snelverwarming (38) aan detoestel-aansluitklem �6� wordenaangesloten. �LFB� willekeurige fase aan tesluiten; zonder vermogensoverdracht.

" Tweespan-aansluiting

Schakelaar 1 :

E

E Z B

B

! Meting met één kWh-meter MEnergiebedrijf-contact (39), �LF�willekeurige fase aansluitbaar; zondervermogensoverdracht.

! Meting met twee kWh-meters N

" Eenspanaansluiting O

Schakelaar 1 :E Z B

Z

B

" Boilerfunctie O

Schakelaar 1 :

E

Z

E Z B

3.9 Eerste ingebruikname(mag uitsluitend door een vakmanplaatsvinden!)

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

9

Toestel vullen, ontluchten engrondig doorspoelen!1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

9

Netspanning inschakelen!

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

9

Correct functioneren van hettoestel controleren evt. toetssnelverwarming (1) indrukken!

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

9

Veiligheidsgroep op correctfunctioneren controleren (bijgesloten uitvoering)!

Opmerking! Toestand bij aflevering:

� Ingestelde temperatuur 65 °C� Temperatuurbegrenzing �uit�

! Bij temperaturen beneden - 15 °C (b.v. bijtransport/opslag) kan deveiligheidstemperatuurbegrenzeraanspreken. Resetknop ( D 21)indrukken.

Overdracht van het toestel!De gebruiker de werking van het toesteluitleggen en met het gebruik vertrouwdmaken.Belangrijke aanwijzingen:! De gebruiker op mogelijke gevaren attent

maken (Gevaar voor verbranding).! Deze gebruiks- en montagehandleiding

afgeven om zorgvuldig te bewaren. Alleinformaties in deze handleiding moetenzeer zorgvuldig in acht worden genomen.Zij geven informatie omtrent veiligheid,bediening, installatie en het onderhoud vanhet toestel.

3.10 Onderhoud! Bij alle werkzaamheden aan het toestel dit

alpolig van het elektriciteitsnet scheiden!! Veiligheidsgroep regelmatig controleren.

Verdere aanwijzingen omtrent hettoestel:! Ontkalken van de flens alleen na

demontage. Het oppervlak van hetreservoir en de beschermingsanode nietmet ontkalkingsmiddelen behandelen.

! Veiligheidsinrichting:Bij de veiligheidstemperatuurbegrenzer deinsteekdiepte J aanhouden!

! Aftappen van het reservoir:Voor het aftappen het toestel van hetelektriciteitsnet scheiden!� Afsluiter in de koudwateraanvoer

sluiten.� Warmwaterkranen van alle aftappunten

helemaal openzetten.� Kap van de aftapstompen ( K 25)

verwijderen.

Bij het aftappen kan heet water naarbuiten komen.

! De corrosiebeschermende weerstand K aan de isolatieplaat mag bijservicewerkzaamheden niet beschadigd ofverwijderd worden. Bij vervanging moetdit alles weer correct wordensamengebouwd.a Koperen verwarmingsflensb Isolatieplaatc Drukplaatd Corrosiebeschermende weerstand

4. Garantie

Aanspraak op garantie bestaat uitsluitend inhet land waar het toestel gekocht is.U dient zich te wenden tot de vestiging vanStiebel Eltron of de importeur hiervan in hetbetreffende land.

De montage, de electrische installatie,het onderhoud en de eerste

inbedrijfname mag uitsluitend wordenuitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

De fabrikant is niet aansprakelijk voordefecte toestellen, welke niet volgens debijgeleverde gebruiks -en montage-aanwijzing zijn aangesloten of wordengebruikt.

5. Milieu enrecycling

Wij verzoeken u ons bij de bescherming vanhet milieu behulpzaam te zijn. Verwijder deverpakking daarom overeenkomstig de voorde afvalverwerking geldende nationalevoorschriften.

Page 28: SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD… Stiebel... · Technik zum Wohlfühlen 252284 8898.01 SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD, SHZ 120 LCD, SHZ 150 LCD -

28

6. Het verhelpen van storingen door de gebruiker

Geen warmwater. Geen spanning. Zekeringen in de huisinstallatie controleren.

Storing Info Remedie

Tabel 2

Warmwatervoorziening wordt voortgezet(zie tabel 3).

Reinigen en/of ontkalken van dekraanuitlopen.

Kleine doorstroomhoeveelheid. Verontreiniging of verkalking van deperlators in de kranen of de douchekoppen.

Service-symbool verschijnt.

Geen warmwatervoorziening (zie tabel 3).

Service/onderhoud noodzakelijk.

Fehler-symbool knippert.

7. Het verhelpen van storingen door de installateur

Herstel dringend noodzakelijk: de vakmaninformeren.

Storing / foutcode / info Mogelijke oorzaak / fout Remedie

Warmwatervoorziening wordt voortgezet. Servicecode-opvraag.Service / onderhoud noodzakelijk.

Storing temperatuurvoeler.

Storing temperatuurvoeler.

Storing beschermanode.

Stekker �X10� controleren L .Temperatuurvoeler controleren.

Stekker �X10� controleren L .Temperatuurvoeler controleren.

Stekker �X7� controleren L .Beschermanode en bedrading controleren.

Service-symbool.

Code Permanente aanduidinginsteltemperatuur.

Code Permanente aanduidinguitlooptemperatuur.

Code Geen anodebescherming.

Stroomvoorziening herstellen.Geen spanning.Geen informatie op hetbedieningspaneel.

Geen verbinding met het bedieningspaneel.

Bedieningspaneel defect.

Stekker �X2� controleren H .

Bedieningspaneel (20) controleren, evt.vervangen.

Storing communicatie elektronische module�Regelaar� en �Bedieningspaneel�.

Stekker �X2� aan beide modulescontroleren H .Verbindingskabel en modules controleren.

Code Laatst ingestelde instel-waarden actief. Evt. perma-nente aanduiding .

Tabel 3

Temperatuurvoeler defect.

Veiligheidstemperatuurbegrenzer (STB)heeft aangesproken.

Verwarmingselement defect.

Stekker �X10� controleren L .Temperatuurvoeler controleren.

Oorzaak verhelpen en ontgrendelen; STBcontroleren en evt. vervangen.

Bedrading STB naar de verwarmingsflenscontroleren. Verwarmingselementcontroleren en evt. vervangen

Reservoir met water vullen.Geen water in het reservoir.

Geen anodestroom. Stekker �X7� controleren L .Beschermanode en bedrading controleren.

Elektronische module regeling (22)vervangen.

Code Permanente aanduiding.

Code Geen aanduiding symboolverwarmingselement.

Code Droogloopbeveiliging.

Code Relais defect.

Geen warmwatervoorziening. Foutcode-opvraag.Herstel dringend noodzakelijk!.

Fehler-symbool >> knipperend.

Page 29: SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD… Stiebel... · Technik zum Wohlfühlen 252284 8898.01 SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD, SHZ 120 LCD, SHZ 150 LCD -

29

Ned

erla

nd

sP

ols

ki

Opis/panelu/obsługi

A

Przyciski/funkcyjne1 szybkie#ogrzewanie,#wł.#/#wył.

funkcji#ECO#(ekonomicznej)#ikasowanie#wskaźnika#zużycia#energii

2 przycisk#menu3 przycisk#+4 przycisk#–

Wskazania/standardowe5 symbol#ilości#wody#podmieszanej6 wskaźnik#podgrzewania7 symbol#grzałek8 wskazanie#ilości#wody#podmieszanej

w#litrach*

BWystępujące/symbole

9 temperatura#wody#wypływającej10 temperatura#zadana11 aktywne#ograniczenie#temperatury12 serwis/#usterka13 zużycie#energii#(wartość#przybliżona)14 wskaźnik#wartości#dla#aktywnego

symbolu

* Zapotrzebowanie#c.w.u.#Ilość#wodypodmieszanej#o#temp.#40#°C

=k#120#-#150#l =k#30#-#50#l =k#2#-#5#l

1.2 Ważne/wskazówkiW#punktach#poboru#wody#mogąwystąpić#temperatury

przekraczające#60#OC.Ze#względu#na#niebezpieczeństwopoparzenia#należy#zwrócić#szczególnąuwagę#na#dzieci!

! należy#zlecać#Serwisantowi#lubInstalatorowi#regularne#kontrolowanieogrzewacza#wody#i#zaworubezpieczeństwa.! należy#regularnie#kontrolować

armatury.#Osady#wapienne#z#końcówekarmatur#usuwać#przy#pomocy#środkówodkamieniających#dostępnych#whandlu.

!#przy#eksploatacji#ciśnieniowejurządzenia#znajdują#się#pod

ciśnieniem#instalacji#wodnej,#podczasogrzewania#wody#z#zaworubezpieczeństwa#może#kapać#woda.#Wprzypadku,#gdy#woda#wypływa#z#zaworupo#zakończeniu#ogrzewania#należyskontaktować#się#z#Serwisantem.!#przy#eksploatacji#bezciśnieniowejwypływ#armatury#musi#pozostawaćzawsze#nieograniczony.#Nie#należyużywać#perlatorów.Podczas#ogrzewania#wody#z#wylewkimoże#kapać#woda.

Zbiornik#stalowy#zabezpieczony#jestwewnątrz#specjalną#warstwą#emalii#orazaktywną#anodą#ochronną#wyposażoną#woptyczny#wskaźnik#zużycia.#Z#chwiląodłączenia#od#sieci#elektrycznej#funkcjaochronna#przestaje#działać.

1./Instrukcja/obsługi/dla/Użytkownika/i/Instalatora

Montaż#(układ#wodny#i#instalacjaelektryczna),#pierwsze#uruchomienie#ikonserwacja#mogą#być#wykonane#jedynieprzez#uprawnionego#Instalatora#lubSerwisanta,#zgodnie#z#niniejsząinstrukcją.

1.1/Opis/urządzeniaPojemnościowe,#wiszące#ogrzewaczewody#SHZ/30/-/150/LCD#z#regulacjąelektroniczną#służą#do#elektrycznegoogrzewania#wody#użytkowej#dotemperatury#ok.#85#OC#i#zaopatrywaniajednego#lub#większej#ilości#punktówpoboru.#Na#wyświetlaczuciekłokrystalicznym#(LCD)#pokazywanajest#ilość#podmieszanej#do#ok.#40#OCciepłej#wody#użytkowej#(w#odniesienu#dotemperatury#wody#zimnej#wynoszącej#ok.15#OC)# A .#Ogrzewacze#wyposażone#sąw#aktywną#onodę#ochronną.

! możliwość#nastaw#temperatury#wzakresie#od#ok.#20#OC#do#ok.#85#OC,przy#pomocy#przycisków# #i# .Przy#pierwszym#osiągnięciutemperatury#55#OC#następujekrótkotrwała#przerwa#w#podgrzewaniuumożliwiająca#automatycznewyrównanie#temperatur.! woda#zgromadzona#w#zbiorniku

ogrzewcza#ogrzewana#jest#donastawionej,#żądanej#temperatury! czas#podgrzewania#zależny#jest#od

pojemności#zbiornika,#temperaturywpływającej#do#zbiornika#zimnej#wodyoraz#mocy#grzałek#(patrz#wykres)# C .

! możliwa/eksploatacja/ciśnieniowado#zaopatrzenia#w#wodę#kilku#punktówpoboru.

! eksploatacja/jedno/taryfowapodgrzewanie#odbywa#sięautomatycznie,#w#zależności#odzasilania#z#sieci#elektrycznej.! eksploatacja/dwu/taryfowa

przy#takim#rodzaju#eksploatacjiurządzenie#zapewnia#automatycznepodgrzewanie#wody#tylko#podczastrwania#drugiej#(tańszej#)#taryfyelektrycznej.W#przypadku#potrzeby#możliwe#jestwłączenie#szybkiego#podgrzania#wodypoprzez#naciśnięcie#przyciskuszybkiego#ogrzewania# .#Przycisknależy#przytrzymać#tak#długo,#ażpojawi#się#symbol#szybkiegoogrzewania.#Po#osiągnięciutemperatury#nastawionej#funkcjaszybkiego#ogrzewania#wyłącza#sięautomatycznie#i#może#być#aktywowanapoprzez#ponowne#naciśnięcieprzycisku.

! eksploatacja/jako/bojlerprzy#takiej#eksploatacji,#po#włączeniuurządzenie#ogrzewa#zgromadzoną#wzbiorniku#wodę#jednokrotnie.#Każdeponowne#szybkie#ogrzewanie#musizostać#włączone#poprzez#naciśnięcieprzycisku# .#Przycisk#należyprzytrzymać#tak#długo,#aż#pojawi#sięsymbol#szybkiego#ogrzewania.

Niebezpieczeństwo/zamarzaniaPrzy#wszystkich#trybach#pracy#ipodłączonym#zasilaniu#elektrycznymogrzewacz#chroniony#jest#przedzamarzaniem.Tym/sposobem/nie/jest/jednakchroniony/dopływ/zimnej/wody,system/rurowy,/ani/zawórbezpieczeństwa.Urządzenie#włącza#się#samoczynnie#przytemperaturze#wody#wynoszącej#5#°C#iwyłącza#przy#temperaturze#7#°C

1.3/ Konserwacja/ iczyszczenie

Prace#konserwacyjne#dotyczącenp.#sprawdzenia#bezpieczeństwa

elektrycznego#mogą#być#wykonanejedynie#przez#uprawnionego#Instalatoralub#Serwisanta!

Regularne#przeglądy#zwiększająbezpieczeństwo#eksploatacji#urządzenia.Wszelkie#zaistniałe#usterki#urządzenianależy#usuwać#niezwłocznie,#niezależnieod#corocznych#przeglądów.

Do#utrzymania#w#czystości#elementówobudowy#urządzenia#wystarczy#wilgotnaściereczka,#zamoczona#w#roztworzemydła.#Nie#należy#stosować#żadnychszorujących#lub#rozpuszczającychśrodków#czystości!

1.4 Instrukcja/ obsługi/ imontażu

Niniejszą#instrukcję#należystarannie#przechować#i#przekazać

nabywcy#w#przypadku#sprzedażyurządzenia.#Przy#pracachkonserwacyjnych#lub#ewentualnychnaprawach#udostępnić#do#wgląduSerwisantowi.

Page 30: SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD… Stiebel... · Technik zum Wohlfühlen 252284 8898.01 SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD, SHZ 120 LCD, SHZ 150 LCD -

30

włzakres#nastaw40#°C#-#65#°C

ECO

°C

Ograniczenie/temperatury

Wskaźnik/zużycia/energii/dla/ogrzewania/wody

2./Obsługa

Msymbol#ilości#wodypodmieszanej

wskaźnik#ilość#wodypodmieszanej#<_#10#l

temp.#wodywyplywającej#<#40#°C

! przy#każdym#wskazaniustandardowym#jeślitemperatura#wodywypływającej<#temp.#zadanej

symbolpodgrzewania

°C

°C

! zakres#nastaw#20#-#85#°C(maks.#do#nastawionegoograniczenia#temperatury)

kWh

! kontrola#zużycia#energii(13)#dla#ogrzewania#wody

Podgrzewanie/ wodywyłączone! nastawa#<#20#°C

! aktywne#zabezpieczenieprzeciwmrozowe

wył

°C

wskazanie#temp.#wodywypływającej

Przyciski/funkcyjne Wskazanie/standardowe/„ilość/wody/podmieszanej”Uzyskiwana#ilość#wody#podmieszanej#zależna#jest#od#wielkości#zbiornika#inastawionej#temp.

" urządzenie#włącza#się#automatycznie#na#wskazanie#standardowe."" możliwe#wskazania#standardowe#przy#zmniejszeniu#się#ilości#wody#podmieszanej.

! wybór#menu ! zwiększeniewartości#zadanejź

symbol#tempe-ratury#wodywypływającej

ECO

Temperatura/wody/wypływającej

Temperatura/zadana

Szybkie/nagrzewanie

Wyświetlacz#LCD Przycisk Uwaga Wyświetlacz#LCD Przycisk Uwaga

wskaźnik#serwisowyaktywne#ogrzewaniewody

usterka#-#(symbolmiga)# brakogrzewania#wody

Serwis///usterka

" ""

ECO

°CECO

°C

symbol#przywskazaniustandardowym#„wł”

°C

patrz#strona#33,#tabela#3

Sprawdzanie/kodów

! szybkie#ogrzewanie ! zmniejszenie! ECO#wł/wył wartości#zadanej! kasowanie#wskaźnika

zużycia#energii

! kasowanie#-#przytrzymaćprzycisk#dłużej#niż#3#sek.

symbol#grzałek

Page 31: SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD… Stiebel... · Technik zum Wohlfühlen 252284 8898.01 SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD, SHZ 120 LCD, SHZ 150 LCD -

31

Po

lski

3./Instrukcja/montażu/dla/Instalatora

3.1 Budowa/ urządzeniaD H L M N

15 panel#obsługowy16 króciec#wypływu#ciepłej#wody#G#1/217 króciec#dopływu#zimnej#wody#G#1/218 kołnierz#grzejny19 anoda#ochronna20 grupa#elektroniczna#(część

obsługowa)21 przycisk#odblokowania#ogranicznika

temperatury#bezpieczeństwa22 grupa#elektroniczna#(regulacja)23 ogranicznik#temperatury

bezpieczeństwa24 pierścień#uszczelniający25 zawór#spustowy#z#króccem#do

podłączenia#węża#G#3/426 prowadnica#do#podłączenia

zdalnego#sterowania#szybkiegopodgrzewania#(zapewnia#instalator)w połączeniu#z#PG#11

27 prowadnica#przewodu#PG#21#dopodłączenia#elektrycznego

28 dopływ#wody29 wypływ#wody30 górna#listwa#mocująca*31 dolna#listwa#mocująca*#(tylko

SHZ#120#i#SHZ#150#LCD)32 przewód#łączący#grupy#elektroniczne33 przełącznik#suwakowy#rodzajów

pracy34 przełącznik#suwakowy#wariantów

mocy35 listwa#zaciskowa#urządzenia36 czujnik#temperatury37 anoda#ochronna38 zdalne#sterowanie#szybkiego

nagrzewania#(zapewnia#instalator)39 styk#dla#imulsu#z#Zakładów

Energetycznych#(zapewnia#Instalator)*#do#śrub#Ø#12#mm#(dostarczanychprzez#Instalatora)

3.2 Armatury! eksploatacja/ciśnieniowa

grupa#bezpieczeństwa#KV#30#lub#KV#40F .

! eksploatacja/bezciśnieniowaarmatury#bezciśnieniowe# G .

3.3/Przepisy/i/zalecenia! Montaż#(układ#wodny#i#instalacja

elektryczna),#pierwsze#uruchomienieoraz#konserwacja#i#naprawy#mogą#byćwykonane#jedynie#przez#uprawnionegoInstalatora#lub#Serwisanta,#zgodnie#zniniejszą#instrukcją.! zgodnie#z#PN-75/B-02440#urządzenia

ciśnieniowe#muszą#być#wyposażone#welementy#zabezpieczające#o#ciśnieniuotwarcia#6#bar.#Należy#przestrzegaćzaleceń#Prawa#Budowlanego#ilokalnego#Zakładu#Energetycznego.! prawidłowe#działanie#urządzenia#i

bezpieczna#eksploatacja#zapewnionesą#tylko#w#przypadku#stosowaniaoryginalnych#części#zamiennychprzeznaczonych#dla#tego#urządzenia! należy#zapoznać#się#z#tabliczką

znamionową! należy#zwrócić#uwagę#na#dane

techniczne! Instalacja#wodna#-#materiał:

– Zimna/woda – Ciepła/wodarura#miedziana – rura#miedzianarura#stalowa – rura#stalowa#lub

miedziana! Systemy/rur/z/tworzywa

sztucznegoDopuszczalne#jest#wykonanie#instalacjiwodnej#zimnej#wody#oraz#ciepłej#wodyużytkowej#z#rur#z#tworzywa#sztucznegoposiadających#odpowiednie#atesty.! instalacja/elektryczna

– podłączenie#elektryczne#stałe#dolistwy#zaciskowej#kołnierza#grzejnego

– Instalacja#musi#być#wykonana#w#takisposób,#aby#możliwe#było#całkowiteodłączenie#ogrzewacza#nawszystkich#biegunach,#za#pomocąwyjęcia#lub#wyłączeniabezpieczników#(minimalna#przerwapowietrzna#w#obwodzie#-#3#mm).

3.5/ Miejsce/ montażuurządzenia! montować#pionowo,#patrz# D .! w#pomieszczeniach#nie#zagrożonych

temperaturami# ujemnymi.! jak#najbliżej#punktów#poboru#wody.

3.6/Montaż/urządzenia/ E! zamontować#listwę#mocującą.#Materiał

mocujący#należy#dobrać#zgodnie#znośnością#ściany#materiałem,#zktórego#jest#wykonana.#PrzySHZ#120#LCD#i#SHZ#150#LCDniezbędne#jest#zastosowanie#dwóchlistew#mocujących.#Przy#pomocyzałączonych#do#ogrzewaczapodkładek#dystansowych#(a,#grubości5#mm)#wyrównać#nierówności#ściany.! zawiesić#urządzenie.! na#listwy#mocujące#nałożyć#zaślepki#(b).

3.7/Podłączenie/wody!!!!! ciśnieniowe,/do/zasilania/kilku

punktów/poboru.– zainstalować#grupę#bezpieczeństwa# F

KV/30/nr/katalogowy/00/08/26,#dlaciśnienia#wody#do#0,48#MpaKV/40/nr/katalogowy/00/08/28#dlaciśnienia#wody#do#1#MPaa zawór#bezpieczeństwab zawór#zwrotnyc zawór#kontrolny#(do#pomiaru)d zawór#odcinający#(dławik)e reduktor#ciśnienia#(przy#KV#40)f króciec#pomiarowy#do#manomterug armatura#termostatyczna#TA/260/nr

katalogowy/00/34/66#(należyzamówić#oddzielnie).#Możliwerównież#w#połączeniu#z#KV/40.

– średnicę#przewodu#odpływu#wodynależy#dobierać#tak,#aby#zapewnićswobodny#odpływ#z#zaworubezpieczeństwa#w#pełni#otwartego.Przewód#musi#być#otwarty#doatmosfery.

– przewód#należy#zamontować#zespadkiem.

– uwzględnić#wskazówki#instrukcjimontażu#zaworu#bezpieczeństwa#lubgrupy#bezpieczeństwa.#Przy#pomocydławika#przy#grupie#bezpieczeństwanastawić#na#maks.#przepływ#18#l/min.

! bezciśnieniowe/do/zasilaniajednego/punktu/poboru

Urządzenia#są#przewidziane#również#doeksploatacji#bezciśnieniowej.

Nie#zamykać#odpływu#armatury.

– przy#eksploatacji#bezciśnieniowejzalecane#jest#stosowanie#armaturbezciśnieniowych#produkcji#StiebelEltron# G#.

– przed#podłączeniem#armatury#należydokładnie#przepłukać#przewodywodne.

– podczas#podgrzewania#z#wylewki#kapienadmiar#wody.

– przy#użytkowaniu,#montażu,#pierwszymuruchomieniu#i#konserwacji#należystosować#się#do#wskazówekdotyczących#eksploatacji#ciśnieniowej.Tabela#1

3.4/Dane/techniczne/(patrz/również/dane/na/tabliczce/znamionowej)Typ SHZ#30 SHZ#50 SHZ#80 SHZ#100 SHZ#120 SHZ#150

LCD LCD LCD LCD LCD LCD

Ilość#wody#pod- l 59 97 159 198 235 292mieszanej#40#°C#(15#°C#/#65#°C)

Pojemność l 30 50 80 100 120 150

Ciężar#(pusty) kg 23,5 30 44 45 50 62,5

Warianty#mocy #1#-#4#kW 1/N/PE#~#230#V#1#-#4#kW 2/N/PE#~#400#V#1#-#6#kW 3/N/PE#~#400#V

Maks.#ciśn.#robocze 0,6#MPa#(6#bar)Rodzaj#zabezpieczenia IP#25#DDopuszczenia#i#certyfikaty UDT,#„E“Przyłącza#wody G#1/2#(gwint#zewnętrzny)Maksymalny#przepływ maks.#18#l/min

Wymiary a mm 420 510 510 510 510 510

D b mm 410 510 510 510 510 510h mm 750 720 1030 1030 1190 1425i mm – – – – 300 300k mm 700 600 900 900 900 1100l mm 70 140 150 150 310 345

Page 32: SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD… Stiebel... · Technik zum Wohlfühlen 252284 8898.01 SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD, SHZ 120 LCD, SHZ 150 LCD -

32

3.6/ Podłączenie/ elektrycznePrzy#podłączeniu#elektrycznym#należywykonać#następujące#czynności:! wykręcić#wkręty#mocujące#dolną

pokrywę#ogrzewacza#i#zdjąć#pokrywęH .

! przygotować#przewód#przyłączeniowy I .

! podłączyć#żądaną#moc#urządzeniakorzystając#z#przykładów#podłączeniai#ustawić#przełączniki#suwakowe#naelektronicznej#płytce#drukowanej#(22)L M N O .

Tryb/pracy/ 1 :

E Z B

Z

B

E

E Z B

B

E

Z

E Z B

jednotaryfowy bojlerdwu#taryfowy

Moc/ 2 :

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Przy#przestawieniu# 1 #lub# 2konieczne#jest#odłączenie

urządzenie#od#sieci.

! Po#dokonaniu#podłączeniaelektrycznego#należy#wykonaćnastępujące#czynności:1. zaznaczyć#długopisem#na#tabliczce

znamionowej#odpowiednią#kratkęoznaczającą#wybraną#moc.

2.#5#cio#biegunową#wtyczkęprzewodu#łączącego#(32)#wsunąć

na#zacisk#„X/2”#płytki#elektronicznejpanelu#obsługowego#(20)# H .

3. założyć#pokrywę#dolną#ogrzewacza#iprzykręcić#ją#wkrętami.

" schemat/podłączeniaelektrycznego/ L

Możliwe#jest#zastosowanie#zdalnegosterowania#szybkiego#ogrzewania#(38)(zapewnia#Instalator).#W#tym#celu#dozacisku#„6”#należy#podłączyć#dowolnąfazę#„LFB”#bez#przekazywania#mocy.

" Podłączenie/dwutaryfoweprzełącznik# 1 :

E

E Z B

B

! pomiar/przy/pomocy/jednegolicznika/ MStyk#Zakładu#Energetycznego#(39),„LF”/do#podłączenia#dowolnej#fazybez#przekazywania#mocy.

! pomiar/przy/pomocy/dwóchliczników# N

" Podłączenie/jednotaryfowe Oprzełącznik# 1 :#

E Z B

Z

B

" tryb/pracy/jak/bojler#(szybkienagrzewanie)/ Oprzełącznik# 1 :#

E

Z

E Z B

3.9/ Pierwsze/ uruchomienie(może#być#wykonane#jedynie#przezInstalatora#lub#Serwisanta)

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

9

ogrzewacz/napełnić/wodą,odpowietrzyć/i/starannieprzepłukać!1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

9

włączyć/zasilanie/elektryczne.

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

9

sprawdzić/działanie/ogrzewaczaewentualnie/wcisnąć/przyciskszybkiego/podgrzewania/(1).

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

9

sprawdzić/prawidłowośćdziałania/zaworubezpieczeństwa!/(w#przypadkueksploatacji#ciśnieniowej).

Wskazówki:! przy#dostawie#urządzenia.

–#temperatura#zadana#nastawiona#jestna#65#OC

–#ograniczenie#temperatury#jestwyłączone

! przy#temperaturach#poniżej#-#15#OCmożliwe#jest#zadziałanie#ogranicznikatemperatury#bezpieczeństwa.#W#takimprzypadku#należy#wcisnąć#przyciskodblokowania#( D/21).

Przekazanie/urządzeniaUżytkownikowiwyjaśnić#Użytkownikowi#zasadę#działaniai#bezpiecznej#eksploatacji#ogrzewacza.! zwrócić#uwagę#na#możliwe#zagrożenia

(niebezpieczeństwo#poparzenia#wprzypadku#nastawienia#zbyt#wysokiejtemperatury#c.w.u.).! przekazać#niniejszą#instrukcję#obsługi

do#starannego#przechowania.#wszelkieinformacje#zawarte#w#niniejszejinstrukcji#muszą#być#skrupulatnieprzestrzegane,#gdyż#zawierająwskazówki#dotyczące#bezpieczeństwa,instalacji,#obsługi#i#konserwacjiurządzenia.

3.10/ Konserwacja! przed#rozpoczęciem#wszelkich#prac

ogrzewacz#należy#odłączyć#nawszystkich#biegunach#od#siecielektrycznej.! regularnie#kontrolować#zawór

bezpieczeństwa#poprzezdoprowadzenie#do#pełnego#wypływustrumienia#wody#i#ponownezamknięcie.

Odkamienianie/kołnierza/grzejnego! Odkamienienie#kołnierza#grzejnego

możliwe#jest#dopiero#po#jegozdemontowaniu.#Anody#ochronnej,#anikołnierza#grzejnego#nie#należypoddawać#działaniu#środkówodkamieniających.! elementy#bezpieczeństwa

Zachować#głębokość#zanurzeniaogranicznika#temperaturybezpieczeństwa# J .! Opróżnianie/ogrzewacza

Przed/ rozpoczęciem/ opróżnianiaogrzewacz/należy/odłączyć/odsieci/ elektrycznej!– zamknąć#zawór#odcinający#na

doprowadzeniu#zimnej#wody– otworzyć#całkowicie#wszystkie

armatury#c.w.u.#w#punktach#poboru– odkręcić#zaślepkę#króćca

spustowego#( D#25).

Przy#opróżnianiu#z#urządzenia#możewypływać#gorąca#woda!

! należy#zwrócić#szczególną#uwagę,#abypodczas#prac#serwisowych#nie#doszłodo#uszkodzenia#lub#usunięcia#opornikaochrony#przed#korozją# K#przy#płytceizolacyjnej.#Przy#wymianie#opornikaochrony#należy#dokonać#ponownegostarannego#montażu.a grzałka# miedzianab płyta#izolacyjnac kołnierz#dociskowyd opornik#ochrony#przed#korozją

Gwarancja#obejmuje#tylko#obszar#kraju#wktórym#urządzenie#zostało#zakupione.Naprawy#gwarancyjne#należy#zgłaszaćdo#Zakładu#Serwisowego#wymienionegow#karcie#gwarancyjnej.

Montaż,#podłączenie#elektryczneoraz#konserwacja#i#ewentualne

naprawy#urządzenia#mogą#być#wykonanewyłącznie#przez#uprawnionegoInstalatora/Serwisanta#pod#rygoremutraty#gwarancji.Producent#nie#bierze#odpowiedzialnościza#uszkodzenia#urządzeń#wynikłe#zmontażu#i#/#lub#użytkowanianiezgodnego#z#niniejszą#instrukcjąmontażu#i#obsługi.

4. Gwarancja

5./Ochrona/środo-wiska/naturalnego

Prosimy#o#współpracę#w#zakresieprzestrzegania#zasad#ochrony#środowiskanaturalnego.#W#tym#celu#należy#usunąćopakowanie#zgodnie#z#obowiązującymiprzepisami#o#surowcach#wtórnych.! Wszystkie#elementy#kartonowe#są

wykonane#z#makulatury#i#mogą#byćwykorzystane#jako#surowiec#wtórny

! Folie#wykonane#są#z#polietylenu#(PE),#zaśtaśmy#mocujące#z#polipropylenu#(PP).

! Wszystkie#materiały#mogą#służyć#jakosurowce#wtórne.

Page 33: SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD… Stiebel... · Technik zum Wohlfühlen 252284 8898.01 SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD, SHZ 120 LCD, SHZ 150 LCD -

33

Po

lski

6./Usuwanie/usterek/przez/Użytkownika

brak#ciepłej#wody brak#napięcia#elektrycznego sprawdzić#bezpieczniki#domowejinstalacji#elektrycznej.

Usterka Przyczyny Usuwanie

Tabela#2

woda/jest/ogrzewana#(patrz#tabela#3)

wyczyścić#lub#odkamienić#perlatory#i#/lub#głowicę#prysznicową.

mały#przepływ#wody zabrudzenie#lub#zakamienienieperlatorów#w#armaturach#lub#głowicyprysznicowej

pokazuje#się#symbol# #serwisu

woda/nie/jest/ogrzewana(patrz#tabela#3)

wymagana#jest#konserwacja#lub#kontrolaserwisowa.

7./Usuwanie/usterek/przez/Serwisanta

zawiadomić#niezwłocznie#Serwis.

Usterka///Nr/kodu/usterki Przyczyny Usuwanie

ciepła#woda#jest#nadal#ogrzewana.Konieczność#dokonania#konserwacji

skontrolować#kody#serwisowe.Konieczność#dokonania#naprawy#lubkonserwacji.

uszkodzenie#czujnika#temperatury sprawdzić#prawidłowość#podłączeniawtyczki#„X10”# L .#Sprawdzić#czujniktemperatury.

widoczny#symbol#serwisu

trwale wskaźnik#temperaturykod zadanej

zapewnić#zasilanie#elektryczne.brak#napięciabrak#wskaźników#na#paneluobsługowym

brak#połączenia#z#panelem#obsługowym

uszkodzony#panel#obsługowy

sprawdzić#prawidłowość#podłączeniawtyczki#„X2”# H#.

sprawdzić#i#ew.#wymienić#panelobsługowy#(20).

pokazuje#się#migający#symbol#usterki

uszkodzenie#czujnika#temperatury

uszkodzenie#anody#ochronnej

sprawdzić#prawidłowość#podłączeniawtyczki#„X10”# L .#Sprawdzić#czujniktemperatury

sprawdzić#prawidłowość#podłączeniawtyczki#„X10”# L .#Sprawdzić#anodęochronną#i#jej#podłączenie

trwale wskaźnik#temperaturykod wody#wypływającej

trwale brak#działania#anodykod ochronnej

Tabela#3

brak/ogrzewania/wody sprawdzić#kody#usterek.#Niezbędneponowne#przywrócenie#funkcji.

migający#symbol#usterki

zadziałał#ogranicznik#temperaturybezpieczeństwa

usunąc#przyczynę#i#odblokowaćogranicznik.#Ew.#wymienić#ograniczniktemp.#bezpieczeństwa

napełnić#zbiornik#wodą.brak#wody#w#zbiorniku#ogrzewacza

brak#prądu#anody#ochronnej

uszkodzony#przekaźnik

sprawdzić#prawidłowość#podłączeniawtyczki#„X7”# L .#Sprawdzićanodęochronną#i#jej#podłączenie.

wymienić#elektroniczną#grupę#regulatora(22).

trwale brak#symbolu#grzałekkod

trwale zabezpieczenie#przedkod pracą#na#sucho

trwale

usterka#komunikacji#pomiędzyelektroniczną#grupą#regulatora#ipanelem#obsługowym

sprawdzić#prawidłowość#podłączeniawtyczki#„X2”#w#obu#elementach# H .Sprawdzić#przewód#łączący#obaelementy.

trwale aktywne#są#ustawionekod ostatnio#wartości#lub#na

stałe#wskazanie# .

uszkodzony#czujnik#temperatury sprawdzić#prawidłowość#podłączeniawtyczki#„X10”# L .#Sprawdzić#czujniktemperatury.

trwale wskaźnik#temperaturykod zadanej

uszkodzone#grzałki spradzić#połączenie#ogranicznikatemperatury#bezpieczeństwa#zgrzałkami.#Sprawdzić#i#ew.#wymienićgrzałki.

Page 34: SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD… Stiebel... · Technik zum Wohlfühlen 252284 8898.01 SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD, SHZ 120 LCD, SHZ 150 LCD -

34

Legenda/ovládacího/panelu

A

Funkční/tlačítka1 Rychloohřev,#ECO-#zapnout#/#vypnout

a#vynulování#údaje#spotřeby#energie2 Tlačítko#menu3 +#tlačítko4 -#tlačítko

Standardní/zobrazení5 Symbol#množství#smísené#vody6 Zobrazení#ohřevu7 Symbol#topného#tělesa8 Údaj#množství#smísené#vody#v#litrech*

B

Možné/zobrazovací/symboly9 Teplota#výstupní#vody

10 Požadovaná#teplota11 Omezení#teploty#aktivní12 Servis#/#závada13 Spotřeba#energie#(přibližná#hodnota)14 Zobrazení#hodnoty#k#aktivnímu#symbolu

*#potřeba#smísene#vody#40#°C

=k#120#-#150#l =k#30#-#50#l =k#2#-#5#l

1.2/Důležité/pokynyNa#odběrové#armatuře#může#mítteplá#voda#teplotu#i#přes#60#°C.

Dbejte#proto#na#to,#aby#se#malé#dětik#odběrových#armaturám#nepřibližovaly.Hrozí/nebezpečí/opaření!

•/Nástěnný#zásobník#teplé#vody#apojistnou#skupinu#nechte#pravidelněkontrolovat#odborníkem.

•/Pravidelně#kontrolujte#použitouarmaturu.#Odstraňujte#vápník#z#výstupůarmatury#odvápňovacími#prostředky,které#je#možno#normálně#získat#vobchodě.

•/Přístroje#v#tlakovém#provedeníjsou#pod#tlakem#vody,#nacházející

se#ve#vodovodním#potrubí.#Běhemohřevu#odkapává#z#pojistného#ventiluexpandující#voda.#Odkapává-li#voda#ještěpo#skončeném#ohřevu,#informujtepracovníka#servisu.•/Přístroje#s#beztlakovým#způsobemprovozu:Výtoková#trubka#beztlakové#baterie#musíbýt#stále#volná.#Nepoužívejte#perlátory.Při#každém#ohřevu#odkapává#z#výtokuexpandující#voda.

Ocelová#nádoba#přístroje#je#uvnitřspeciálně#smaltovaná,#a#má#přídavněaktivní#protikorozní#ochranu#s#použitímanody#s#proudem#z#cizího#zdroje.#Přiodpojení#ze#sítě#je#tato#funkce#přerušena!

1./Návod/k/použití/pro/uživatele/a/odborníka

1.1/ Popis/ přístrojeNástěnný#zásobník#teplé#vodySHZ/30/–/150/LCD#s#elektronickouregulací#mohou#podle#potřebypřipravovat#teplou#vodu#o#teplotě#cca85#°C,#a#zásobovat#vždy#podle#způsobuprovozu#jedno#nebo#několik#odběrovýchmíst.#Voda#se#ohřívá#elektricky.#Na#LCD-displeji#se#zobrazuje#aktuální#množstvísmísené#vody#s#teplotou#40#°C,#jenž#jek#dispozici#(vztaženo#na#teplotu#studenévody#15#°C)# A .#Nástěnný#zásobník#teplévody#má#aktivní#protikorozní#ochranus#použitím#vestavěné#anody#s#cizímzdrojem#proudu.

! Teplotu#je#možno#nastavit#tlačítky#a# #v#rozmezí#od#20#°C#do#85#°C.#Připrvním#dosažení#teploty#55#°C#nastanekrátkodobé#přerušení#ohřívacíhoprocesu#pro#automatické#vyrovnáníteploty.

! Voda#v#zásobníku#se#ohřeje#nanastavenou#teplotu.

! Doba#ohřevu#vody#je#závislá#na#objemuzásobníku.#Teplota#studené#vody#atopný#výkon#jsou#zřejmé#z#diagramu# C .

! Je#možný#tlakový/způsob/provozupro#zásobování#většího#počtuodběrových#míst.

! Je#možný#beztlakový/způsobprovozu#pro#zásobování#jednohoodběrového#místa.

• Jednookruhový/ provozAutomatické#dohřívání#se#provádív#závislosti#na#napájení#elektrickýmproudem.

•/Dvouokruhový/provozPřístroje#poskytují#základní#ohřev,#kterýautomaticky#ohřívá#vodu#v#zásobníkuběhem#doby#s#nízkou#tarifní#sazbou.V#případě#potřeby#je#možno#s#použitímtlačítka# #zapnout#rychloohřev(přidržet#tlačítko#stisknuté,#dokud#seneobjeví#na#displeji#symbol#ohřevu).#Přidosažení#nastavené#teploty#serychloohřev#vypne#a#znovu#se#opětnezapne.

•/Jednorázový/ohřev/vodyPři#tomto#zapojení#ohřeje#přístrojnaplněnou#vodu#po#zapnutíjednorázově.#Každý#způsob#ohřevu#jenutno#zapnout#s#použitím#tlačítka#(přidržet#tlačítko#stisknuté,#dokud#seneobjeví#na#displeji#symbol#ohřevu).

Nebezpečí/ zamrznutíPři#všech#provozních#režimech#je#přístrojchráněn#před#působením#mrazu,#toto#sevšak#netýká/pojistné/skupiny/avodního/potrubí.Přístroj#se#automaticky#zapne#při#5#°C#avypne#se#při#7#°C#teploty#vody.

1.3/Údržba/a/ošetřováníPráce#na#údržbě,#jako#např.přezkoušení#elektrické#bezpečnosti,

smí#provádět#výhradně#příslušnýodborník.

Pro#ošetřování#skříně#zásobníkupostačuje#vlhký#hadr.#Nepoužívejteabrazivní#nebo#rozpouštěcí#čisticíprostředky!

1.4/Návod/k/obsluze/ak/montáži

Tento#návod#pečlivě#uschovejte,#přizměně#uživatele#jej#předejte

nástupci,#při#pracích#na#údržbě#apřípadných#opravách#jej#poskytněteodborníkovi#k#nahlédnutí.

Page 35: SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD… Stiebel... · Technik zum Wohlfühlen 252284 8898.01 SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD, SHZ 120 LCD, SHZ 150 LCD -

35

Čes

ky

2./Obsluha

Symbol#množstvísmísené#vody

Symbol#topného#tělesa

Zobrazení#množstvísmísené#vody#<_#10#l

Výstupní#teplota<#40#°C

Funkční/tlačítka Standardní/zobrazení/„Množství/smísené/vody“Dosažitelné/množství/smísené/vody/je/přímo/závislé/na/velikosti/zásobníku/a/nanastavené/požadované/teplotě!

" Přístroj/se/přepne/po/každém/použití/automaticky/do/standardníhozobrazení.

"" Možná/standardní/zobrazení/při/snížení/množství/smísené/vody.! Výběr#menu ! Zvýšení#požadované

hodnoty

! Rychloohřev ! Snížení#požadované! ECO#–#zapnuto#/ hodnoty

vypnuto! Vynulování#indikace

spotřeby#energie

Symbol#výstupníteploty

" ""

°C

ZapnutoRozsah#nastavení40#°C#–#65#°C

ECO

°C

Omezení/ teploty

Zobrazení/spotřeby/energie/přípravy/teplé/vody

! Z#každého#standardníhozobrazení,#je-li#výstupníteplota<#požadovaná#teplota.

Zobrazení#ohřevu

°C

°C

! Rozsah#nastavení20#-#85#°C#(max.#donastaveného#omezeníteploty)

kWh

! Zjištění#spotřeby#energie(13)#přípravy#teplé#vody

Příprava/teplé/vody„vypnuta“! Nastavení#<#20#°C

! Aktivní#protizámrazováochrana

Vypnuto

°C

Zjištění#výstupní#teploty

ECO

Výstupní/teplota

Požadovaná/teplota

Rychloohřev

LCD-zobrazení Tlačítko Poznámka LCD-zobrazení Tlačítko Poznámka

Zobrazení#servisu;aktivní#příprava#teplévody.

Zobrazení#závady(symbol#bliká);#teplávoda#se#nepřipravuje

Servis///závada

ECO

°CECO

°C

Symbol#ve#stan-dardním#zobrazeníECO#„Zap“

viz#stránka#38,#tabulka#3

Zjištění/kódu

! Vynulování#(reset):#Přidržettlačítko#stisknuté#déle#než3#sekundy

Page 36: SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD… Stiebel... · Technik zum Wohlfühlen 252284 8898.01 SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD, SHZ 120 LCD, SHZ 150 LCD -

36

3./Návod/k/montáži/pro/odborníka

3.1 Konstrukce/ přístrojeD H L M N

15 Ovládací#panel16 Přípojka#teplé#vody#G#1/217 Přípojka#studené#vody#G#1/218 Topná#příruba19 Anoda#napájená#z#cizího#zdroje20 Elektronický#modul#(ovládací#část)21 Nulovací#tlačítko#bezpečnostního

termostatu22 Elektronický#modul#(regulátor)23 Bezpečnostní#termostat24 Těsnicí#kroužek25 Vypouštěcí#ventil#s#hadicovou

přípojkou#G#3/426 Průchodka#pro#dálkové#ovládání

rychloohřevu,#dodané#v#rámcimontáže,#ve#spojení#s#průchodkouPG#11

27 Kabelová#průchodka#PG#21#proelektrickou#přípojku

28 Přívod#vody#do#zásobníku29 Výtoková#trubka30 Závěsná#lišta#nahoře*31 Závěsná#lišta#dole*

(pouze#SHZ#120#LCD,#SHZ#150#LCD)32 Spojovací#kabel#„elektronických

modulů“33 Posuvný#spínač#pro#volbu#provozních

režimů34 Posuvný#spínač#pro#varianty#výkonu35 Připojovací#svorky#přístroje36 Teplotní#čidlo37 Anoda#s#proudem#z#cizího#zdroje38 Dálkové#ovládání#pro#rychloohřev,

dodané#v#rámci#montáže39 Kontakt#elektrorozvodného#závodu,

dodaný#v#rámci#montáže*#pro#šrouby#Ø!12#mm,#dodané#v#rámcimontáže

3.2/Armatury• Tlakový/způsob/provozu:

Pojistné#skupiny#KV#30#nebo#KV#40# F .• Beztlakový/způsob/provozu:

Beztlakové#armatury# G .

3.3/ Předpisy/ a/ ustanovení• Montáž#(instalaci#vody#a#elektrickou

instalaci),#a#rovněž#první#uvedení#doprovozu#a#údržbu#tohoto#přístroje#smíprovádět#pouze#oprávnění#odbornícipodle#tohoto#návodu.

• Dokonalá#funkce#a#provozníspolehlivost#je#zajištěna#pouzes#originálními#součástmi#příslušenství#anáhradními#díly,#určenými#pro#tentopřístroj.

• Je#nutno#respektovat#platné#normyČSN.

• Ustanovení#místního#rozvodnéhoenergetického#závodu.

• Ustanovení#příslušného#vodárenskéhopodniku.

Dále/je/třeba/respektovat:• Typový#štítek#přístroje.• Technická#data• Instalace/vody

Materiál/potrubí:– Potrubí/studené – potrubí/teplé

vody vodyměděné#trubky měděné#trubkyocelové#trubky ocelové#nebo

měděné#trubky• Plastové/potrubní/systémy:

Instalace#ve#spojení#takés#atestovanými#plastovými#trubkovýmisystémy#pro#potrubí#studené#a#teplévody.

• Elektroinstalace– Elektrickou#přípojku#provést#pouze

na#pevně#uložené#vodiče#ve#spojenís#vyjímatelnou#kabelovouprůchodkou.

– Přístroj#musí#mít#možnost#oddělenívšemi#póly#od#sítě#s#použitím#např.pojistek,#se#vzdušnou#oddělovacívzdáleností#minimálně#3#mm!

3.5/ Místo/ montáže• Montáž#ve#svislé#poloze,#viz# D .• V#místnosti#bez#nebezpečí#mrazu.• Montovat#v#blízkosti#odběrového#místa.

3.6/Montáž/přístroje/ E• Montáž/závěsné/lišty:

Zvolit#upevňovací#materiál#v#souladus#pevností#stěny.#U#zásobníkůSHZ#120#LCD#a#SHZ#150#LCD#jsouzapotřebí#2#závěsné#lišty.Nerovnosti#stěny#je#nutno#vyrovnatdistančními#kusy#(a,#s#tloušťkou5#mm),#které#jsou#součástí#dodávky.

• Zavěsit/přístroj.• Na/závěsnou/lištu/nasunout/krytky

(b).

3.7/Přípojka/vody• Tlakové/provedení/pro/zásobování

většího/počtu/odběrových/míst.– Instalujte#typově#odzkoušené#skupiny

zabezpečovacích#armatur# F .KV/30,/objed./čís./00/08/26,#dotlaku#0,48#MPa#ve#vodovodním#potrubí.KV/40,/objed./čís./00/08/28,#dotlaku#1#MPa#ve#vodovodním#potrubí.a Pojistný#ventilb Zpětný#ventilc Zkušební#ventild Průchozí#uzavírací#ventil#(škrtící

ventil)e Redukční#ventil#(u#KV#40)f Zkušební#hrdlo#pro#manometrg Termostatická/armatura/TA/260

Objed./čís./00/34/66,#(objednatsamostatně),#možno#použít#také#vespojení#s/KV/40.

– Odtokové#potrubí#dimenzovat#pro#zcelaotevřený#pojistný#ventil.#Expanzní#otvorpojistného#ventil#musí#zůstat#otevřenýsměrem#do#atmosféry.

– Expanzní#potrubí#pojistné#skupiny#jenutno#instalovat#se#stálým#spádem.

– Je#nutno#respektovat#instrukcev#návodu#k#montáži#zabezpečovacískupiny.

– Na#škrtícím#ventilu#zabezpečovacískupiny#nastavit#průtočné#množstvímax.#18#l/min.

• Beztlakové/provedení/prozásobování/jednoho/odběrovéhomísta.

Přístroje/jsou/vhodné/pro/beztlakovýzpůsob/ provozu.

Výtok#a#otočné#rameno#armaturynezavírat!

–#Při#této#instalaci#je#nutno#použítarmatury#Stiebel#Eltron#pro#beztlakovýnástěnný#zásobník#teplé#vody# G .

– Před#připojením#armatury#se#musívodní#potrubí#dobře#propláchnout.#Přikaždém#ohřevu#odkapává#z#výtokuexpandující#voda.

– Pro#použití,#montáž,#první#uvedení#doprovozu#a#údržbu#platí#stejné#instrukce,jako#pro#provoz#tlakového#zásobníku.

Tabulka#1

3.4/Technická/data/(platí/data/na/typovém/štítku/přístroje)Typ SHZ#30 SHZ#50 SHZ#80 SHZ#100 SHZ#120 SHZ#150

LCD LCD LCD LCD LCD LCD

Množství#smísené l 59 97 159 198 235 292vody#40#°C#(15#°C#/#65#°C)

Objem l 30 50 80 100 120 150

Hmotnost kg 23,5 30 44 45 50 62,5prázdnýPřipojitelné #1#-#4#kW 1/N/PE#~#230#Vvýkony #1#-#4#kW 2/N/PE#~#400#V

#1#-#6#kW 3/N/PE#~#400#VPřípustný#provozní#přetlak 0,6#MPa#(6#bar)

Stupeň#elektrickéhokrytí#podle#EN#60529 IP#25#D

Zkušební#značka viz#typový#štítek#přístroje

Přípojka#vody G#1/2#(vnější#závit)

Průtočné#množství max.#18#l/min.

Rozměry a mm 420 510 510 510 510 510

D b mm 410 510 510 510 510 510h mm 750 720 1030 1030 1190 1425i mm – – – – 300 300k mm 700 600 900 900 900 1100l mm 70 140 150 150 310 345

Page 37: SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD… Stiebel... · Technik zum Wohlfühlen 252284 8898.01 SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD, SHZ 120 LCD, SHZ 150 LCD -

37

Čes

ky

3.8/ Elektrická/ přípojka• Sejmout#spodní#kryt#přístroje,#k#tomu

vyšroubovat#šrouby# H .

• Připravit#elektrické#připojovací#vedení I #.

• Připojit#požadovaný#výkon#podlepříkladů#zapojení,#a#nastavit#posuvnýspínač#na#desce#elektroniky#(22)# LM N O .

Způsob/provozu/ 1 :

E Z B

Z

B

E

E Z B

B

E

Z

E Z B

Jednookruhový JednorázovýDvouokruhový

Výkon/ 2 :

#1 2 3 1 2 3 1 2 3

Při#přepnutí# 1 #nebo# 2 #jezapotřebí#oddělit#síť.

• Po#připojení#k#elektrické#síti#je#třebaprovést#následující#kroky:1. Označit#typový#štítek#přístroje

s#použitím#kuličkového#pera:Zatrhnout#políčka#podle#připojenéhovýkonu#a#napětí.

2./Nasunout#na#elektronický#modul„ovládací#část“#(32)#pozice#„X2“

5-pólový#konektor#spojovacího#kabelu(20)# H .

3. Nasadit#spodní#kryt#a#upevnit#jejšrouby.

" Schéma/elektrického/zapojení/ LNa#připojovací#svorku#„6“#přístroje#jetřeba#v#průběhu#montáže#připojitdálkové#ovládání#rychloohřevu#(38).Je#možno#připojit#libovolnou#fázi#„LFB“;bez#přenosu#výkonu.

" Dvouokruhová/přípojka

Spínač# 1 :

E

E Z B

B

• Měření/jedním/elektroměrem/ MKontakt#elektrorozvodného#závodu(39),#lze#připojit#libovolnou#fázi#„LF“;bez#přenosu#výkonu.

•/Měření/dvěma/elektroměry/ N

" Jednookruhová/přípojka/ OSpínač# 1 #:

E Z B

Z

B

" Jednorázový/ohřev/ OSpínač# 1 #:

E

Z

E Z B

3.9/První/uvedení/doprovozu/(do#provozu#smí#uvéstvýhradně#odborník!)

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

9

Přístroj/naplnit,/odvzdušnit/adůkladně/propláchnout!1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

9

Zapnout/síťové/napětí!

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

9

Zkontrolovat/způsob/funkcepřístroje,/případně/stisknouttlačítko/rychloohřevu/(1).

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

9

Přezkoušet/funkčnostzabezpečovací/skupiny#(utlakového#způsobu#provozu)!

Upozornění:• Stav#při#dodání:

– Nastavení#požadované#teploty#65#°C– Omezení#teploty#„Vypnuto“.

• Při#teplotách#nižších#než#-15#°C#(např.doprava#/#sklad),#může#pojistnýtermostat#vypnout.#Stisknout#nulovacítlačítko#( D#21).

Předání/ přístroje!Vysvětlit#uživateli#funkci#přístroje#aseznámit#jej#s#používáním.Důležité/ pokyny:• Upozornit#uživatele#na#možná

nebezpečí#(ohrožení#popálením).• Předat#tento#návod#k#použití#a

k#montáži#uživateli#pro#pečlivéuschování.#Všechny#informace#v#tomtonávodu#musejí#být#pečlivě#dodržovány.Předejte#instrukce,#týkající#sebezpečnosti,#obsluhy,#instalace#aúdržby#přístroje.

3.10/Údržba• Při#jakékoliv#práci#oddělit#přístroj#všemi

póly#od#napájecí#sítě!• Pravidelně#kontrolovat#zabezpečovací

skupinu.Další/instrukce/k/přístroji:• Přírubu#odvápňovat#pouze#po

demontáži.#Povrch#přístroje#a#anodus#proudem#z#cizího#zdroje#neošetřovatodvápňovacími#prostředky.

• Zabezpečovací/zařízení:#Dodržovat#ponornou#hloubku# J

zabezpečovacího#termostatu!• Vypouštění/zásobníku:

Před/vyprázdněním/zásobníkoddělit/ od/ sítě!– Zavřít#uzavírací#ventil#v#přívodu

studené#vody.– Zcela#otevřít#ventily#teplé#vody#na

všech#odběrových#místech.– Odšroubovat#krytku#z#vypouštěcího

hrdla#( D#25).

Při#vypouštění#může#vytékat#horkávoda.

•/Odpor/protikorozní/ochrany# K#naizolační#desce#nesmí#být#při#servisníchpracích#poškozen#nebo#odstraněn.#Přivýměně#odporu#protikorozní#ochrany#jenutno#opět#správně#provést#sestavení.a Měděná#topná#přírubab Izolační#deskac Přítlačná#deskad Odpor#protikorozní#ochrany

5. Ekologie/arecyklace

Prosím#pomozte#nám#chránit#našeživotní#prostředí.#Likvidujte#obaly#dlenárodních#předpisů.

Uplatňování#nároku#na#poskytnutízáruky#je#možné#pouze#v#zemi,#kde#bylpřístroj#zakoupen.#Obraťte#se#prosímna#příslušné#zastoupení#firmy#StiebelEltron#nebo#na#dovozce.

Montáž,#elektroinstalaci,#údržbua#první#uvedení#do#provozu#smí

provádět#pouze#kvalifikovaný#odborník.Výrobce#neručí#za#přístroje#poškozenévlivem#nedodržení#pokynů#pro#montáža#provoz#uvedených#v#příslušnémmontážním#a#provozním#návodu.

4. Záručnípodmínky

Page 38: SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD… Stiebel... · Technik zum Wohlfühlen 252284 8898.01 SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD, SHZ 120 LCD, SHZ 150 LCD -

38

6./Odstraňování/poruch/uživatelem

Není#teplá#voda. Není#el.napětí. Zkontrolovat#pojistky#v#domovní#instalaci.

Porucha Informace Odstranění

Tabulka#2

Příprava/teplé/vody/pokračuje#(viztabulku#3).

Výstup#z#armatur#vyčistit#a#/#neboodstranit#z#nich#vápenaté#usazeniny.

Malé#průtočné#množství. Perlátory#v#armaturách#nebo#vesprchových#hlavicích#jsou#znečištěnénebo#zanesené#vápenatými#usazeninami.

Svítí#symbol#servisu# #.

Teplá/voda/se/nepřipravuje#(viztabulku#3).

Je#zapotřebí#servis#/#údržba.

7./Odstraňování/poruch/odborníkem

Nezbytně#je#zapotřebí#oprava:informovat#odborníka.

Porucha///chybový/kód///informace Možná/příčina///závada Odstranění

Příprava/teplé/vody/pokračuje.Výzva#k#údržbě.

Zjištění#servisního#kódu.Je#zapotřebíservis#/#údržba.

Porucha#teplotního#čidla. Zkontrolovat,#zda#je#správně#zasunutkonektor#„X10“# L .#Přezkoušet#teplotníčidlo.

Teplá/voda/se/nepřipravuje. Zjištění#servisního#kódu.Je#zapotřebínutně#oprava.

Symbol#závady#>>#bliká.

#symbol#servisu.

Kód Trvalé#zobrazenípožadované#teploty.

Kód Trvalé#zobrazení#výstupníteploty.

Kód Trvalé#zobrazenípožadované/teploty.

Zajistit#napájení#elektrickým#proudem.Není#el.#napětí.V#ovládacím#panelu#se#neobjevížádné#zobrazení.

Přerušené#spojení#k#ovládací#části.

Ovládací#část#je#vadná.

Zkontrolovat,#zda#je#správně#zasunutkonektor#„X2“# H .

Zkontrolovat,#případně#vyměnit#ovládacíčást#(20).

Bliká#symbol#závady# #.

Porucha#teplotního#čidla. Zkontrolovat,#zda#je#správně#zasunutkonektor#„X10“# L .#Přezkoušet#teplotníčidlo.

Porucha#anody#s#proudem#z#cizíhozdroje.

Zkontrolovat,#zda#je#správně#zasunutkonektor#„X7“# L .#Přezkoušet#anodus#proudem#z#cizího#zdroje#a#propojení.

Kód Neexistuje#anodováochrana.

Porucha#komunikace#mezielektronickými#moduly#„regulátor“#a„ovládací#část“.

Zkontrolovat#správné#zasunutí#konektoru„X2“#na#obou#modulech# H .Přezkoušetspojovací#kabel#a#moduly.

Code Jsou#aktivní#naposlednastavené#požadovanéhodnoty.#Trvalézobrazení# .

Teplotní#čidlo#je#vadné. Zkontrolovat,#zda#je#správně#zasunutkonektor#„X10“# L .#Přezkoušet#teplotníčidlo.

Zareagoval#bezpečnostní#termostat(STB).

Odstranit#příčinu#a#odjistit;#zkontrolovatbezpečnostní#termostat,#případně#jejvyměnit.

Kód Symbol#topného#tělesase#nezobrazuje.

Vadné#topné#těleso. Zkontrolovat#propojení#bezpečnostníhotermostatu#k#topné#přírubě.Přezkoušet,případně#vyměnit#topné#těleso.

Naplnit#zásobník#vodou.V#zásobníku#není#voda.

Neexistuje#anodový#proud. Zkontrolovat,#zda#je#správně#zasunutkonektor#„X7“# L .#Přezkoušet#anodus#proudem#z#cizího#zdroje#a#propojení.

Kód Ochrana#proti#chodunasucho.

Tabulka#3

Je#vadné#relé. Vyměnit#elektronický#modul#regulace(22).

Kód

Page 39: SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD… Stiebel... · Technik zum Wohlfühlen 252284 8898.01 SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD, SHZ 120 LCD, SHZ 150 LCD -

39

Čes

kyÐ

óññ

êèé

Ñòàëüíîé ðåçåðâóàð ïðèáîðà ïîêðûòñïåöèàëüíîé ýìàëüþ, ñ ïîìîùüþâñòðîåííîãî àíîäà îáåñïå÷èâàåòñÿàêòèâíàÿ çàùèòà îò êîððîçèè. Ïðèîòêëþ÷åíèè îò ýëåêòðîñåòè ôóíêöèÿçàùèòû íå ðàáîòàåò!

Îïàñíîñòü çàìåðçàíèÿÏðè âñåõ âèäàõ ýêñïëóàòàöèè ïðèáîðçàùèùåí îò çàìåðçàíèÿ, îäíàêîçàùèòà íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íàãðóïïó áåçîïàñíîñòè è òðóáû.Ïðèáîð àâòîìàòè÷åñêè âêëþ÷àåòñÿ ïðèòåìïåðàòóðå âîäû 5 °Ñ è âûêëþ÷àåòñÿïðè 7 °Ñ.

1.3 Ïðîôèëàêòè÷åñêîåîáñëóæèâàíèå è óõîä

Ïðîôèëàêòè÷åñêèå ðàáîòû,íàïðèìåð, ïðîâåðêó çàçåìëåíèÿ,

ðàçðåøàåòñÿ âûïîëíÿòü òîëüêîñïåöèàëèñòó.

Äëÿ óõîäà çà êîðïóñîì äîñòàòî÷íîâëàæíîé ñàëôåòêè. Íå ïîëüçóéòåñüàáðàçèâíûìè ÷èñòÿùèìè ñðåäñòâàìèèëè ðàñòâîðèòåëÿìè!

1.4 Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæóè ýêñïëóàòàöèè

Àêêóðàòíî õðàíèòå äàííóþèíñòðóêöèþ, ïðè ñìåíå

âëàäåëüöà ïðèáîðà ïåðåäàâàéòå ååî÷åðåäíîìó ïîëüçîâàòåëþ.Ñïåöèàëèñòó ñëåäóåò îçíàêîìèòüñÿ ñíåé ïðè ïðîâåäåíèèïðîôèëàêòè÷åñêèõ ðàáîò è ò.ï.ïðîöåäóð ïî ïîääåðæàíèþ â ðàáî÷åìñîñòîÿíèè.

Ïîÿñíåíèÿ ê ïàíåëè óïðàâëåíèÿ

A

Ôóíêöèîíàëüíûå êíîïêè1 êíîïêà áûñòðîãî íàãðåâà, âêë. /âûêë.

ýêîíîìè÷íîãî ðåæèìà è êíîïêàâîçâðàò (Reset) � ïîêàçàòåëüïîòðåáëåíèÿ ýíåðãèè

2 êíîïêà ìåíþ3 êíîïêà +4 êíîïêà -

Ñòàíäàðòíûå çíà÷êè5 ñèìâîë ïîêàçàòåëÿ êîëè÷åñòâà âîäû6 ïîêàçàòåëü ïåðåãðåâà7 ñèìâîë íàãðåâà8 ïîêàçàòåëü êîëè÷åñòâà âîäû â ëèòðàõ*

B

Âîçìîæíûå ñèìâîëû9 òåìïåðàòóðà íà âûõîäå

10 çàäàííàÿ òåìïåðàòóðà11 îãðàíè÷èòåëü òåìïåðàòóðû â

àêòèâíîì ðåæèìå ðàáîòû12 ñåðâèñ / îøèáêè13 ïîòðåáëåíèå ýíåðãèè

(ïðèáëèæåííàÿ âåëè÷èíà)14 èíäèêàöèÿ äàííûõ - àêòèâíûé

ñèìâîë

* Ðàñõîä ãîðÿ÷åé âîäû ñ òåìïåðàòóðîé40 °Ñ

=k#120#-#150#l =k#30#-#50#l =k#2#-#5#l

1.2 Âàæíûå çàìå÷àíèÿ

Âî âðåìÿ îòáîðà âîäû ååòåìïåðàòóðà ìîæåò ïðåâûøàòü

60 °Ñ.Ïîýòîìó íå ïîäïóñêàéòå ìàëåíüêèõäåòåé ê àðìàòóðå â ìåñòàõ îòáîðàâîäû. Îïàñíîñòü îæîãîâ êèïÿòêîì!

! Ðåãóëÿðíî âûçûâàéòå ñïåöèàëèñòàäëÿ ïðîâåðêè íàñòåííîãîíàêîïèòåëüíîãî áîéëåðà ãîðÿ÷åéâîäû è ïðåäîõðàíèòåëüíîé ãðóïïû.! Ðåãóëÿðíî êîíòðîëèðóéòå ñîñòîÿíèå

àðìàòóðû. Óáèðàéòå èçâåñòêîâûåîòëîæåíèÿ èç ñìåñèòåëåé ïðèïîìîùè îáû÷íûõ ñðåäñòâ äëÿóäàëåíèÿ èçâåñòêîâîãî íàëåòà.

! ïðèáîð â çàêðûòîì ðåæèìåðàáîòû íàõîäèòñÿ ïîä äàâëåíèåì,

ñóùåñòâóþùåì â âîäîïðîâîäå. Âîäà,ðàñøèðÿÿñü â îáúåìå âî âðåìÿíàãðåâà, êàïàåò èç ðåäîõðàíèòåëüíîãîêëàïàíà. Åñëè ïî îêîí÷àíèè íàãðåâàâîäà ïðîäîëæàåò êàïàòü, îáðàòèòåñü êñïåöèàëèñòó.

! ïðèáîð â îòêðûòîì ðåæèìå ðàáîòû:âûõîä ïðèáîðà âñåãäà äîëæåí áûòüîòêðûò íà àòìîñôåðó, çàïðåùåíîèñïîëüçîâàíèå ðàñïûëèòåëåé èêðàíîâ.Ïðè êàæäîì ïðîöåññå íàãðåâà íàâûõîäå îáðàçóåòñÿ êîíäåíñàò.

1. Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè äëÿ ïîëüçîâàòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ

1.1 Îïèñàíèå ïðèáîðàÍàñòåííûå íàêîïèòåëüíûåâîäîíàãðåâàòåëè SHZ 30 - 150 LCD ñýëåêòðîííûì ðåãóëÿòîðîìïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ñíàáæåíèÿ ãîðÿ÷åéâîäîé îäíîé èëè íåñêîëüêèõâîäîðàçáîðíûõ òî÷åê (ìàêñèìàëüíàÿòåìïåðàòóðà âîäû ïðèìåðíî 85 °Ñ).Âîäà ïîäîãðåâàåòñÿ ýëåêòðè÷åñêè. Íàæèäêîêðèñòàëëè÷åñêîì äèñïëååîòðàæàåòñÿ àêòóàëüíîå êîëè÷åñòâîèìåþùåéñÿ íàãðåòîé âîäû, íà÷èíàÿ ñ40 °Ñ (ðèñ. A ). Ñ ïîìîùüþâñòðîåííîãî àíîäà îáåñïå÷èâàåòñÿàêòèâíàÿ çàùèòà îò êîððîçèèâíóòðåííåé ïîâåðõíîñòè áàêà.

! Ðåãóëèðîâêà òåìïåðàòóðû îò 20 °Ñ äî85 °Ñ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ïîìîùüþêíîïîê è . Ïðè ïåðâîìíàãðåâå âîäû äî 55 °Ñ ñëåäóåòêðàòêîâðåìåííàÿ ïàóçà äëÿàâòîìàòè÷åñêîãî ïðîöåññàâûðàâíèâàíèÿ òåìïåðàòóðû.

! Îáúåì âîäû íàãðåâàåòñÿ äî çàäàííîéòåìïåðàòóðû.Ïðîäîëæèòåëüíîñòü íàãðåâà çàâèñèòîò îáúåìà áîéëåðà, òåìïåðàòóðûõîëîäíîé âîäû è ìîùíîñòè íàãðåâà,ñì. äèàãðàììó C .

! çàêðûòûé ðåæèì ðàáîòû (ïîääàâëåíèåì)âîçìîæåí äëÿ îáåñïå÷åíèÿíåñêîëüêèõ ìåñò âîäîçàáîðà.

! îòêðûòûé ðåæèì ðàáîòû (áåçäàâëåíèÿ)äëÿ îáåñïå÷åíèÿ îäíîãî ìåñòàâîäîçàáîðà.

! îäíîòàðèôíûé ðåæèì ðàáîòû çàâèñèìîñòè îò ñèñòåìûýëåêòðîñíàáæåíèÿ àâòîìàòè÷åñêèïðîèçâîäèòñÿ

äîïîëíèòåëüíûé ïîäîãðåâ.

! äâóõòàðèôíûé ðåæèì ðàáîòûÄëÿ âñåõ ïðèáîðîâ ïðåäëàãàåòñÿáàçîâûé íàãðåâ îáúåìà âîäû,êîòîðûé àâòîìàòè÷åñêè âêëþ÷àåòñÿâî âðåìÿ äåéñòâèÿ ëüãîòíîãî òàðèôà.Ïðè íåîáõîäèìîñòè, íàæàòèåìêëàâèøè ìîæåò âêëþ÷àòüñÿáûñòðûé íàãðåâ (äåðæàòü íàæàòîéêëàâèøó äî ïîÿâëåíèÿ ñèìâîëàíàãðåâà). Ïðè äîñòèæåíèè çàäàííîéòåìïåðàòóðû áûñòðûé íàãðåâîòêëþ÷àåòñÿ, ïîâòîðíîãî âêëþ÷åíèÿíå ïðîèñõîäèò.

! Ðåæèì áîéëåðàÏî ýòîé ñõåìå ïðèáîð ïîñëåâêëþ÷åíèÿ íàãðåâàåò îáúåì âîäûîäíîêðàòíî.Êàæäûé ïðîöåññ íàãðåâà äîëæåíâêëþ÷àòüñÿ íàæàòèåì êëàâèøè (äåðæàòü íàæàòîé êëàâèøó äîïîÿâëåíèÿ ñèìâîëà íàãðåâà).

Page 40: SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD… Stiebel... · Technik zum Wohlfühlen 252284 8898.01 SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD, SHZ 120 LCD, SHZ 150 LCD -

40

Âêë. Äèàïàçîíóñòàíîâêè40 °C - 65 °C

ECO

°C

Îãðàíè÷åíèå òåìïåðàòóðû

Çíà÷îê ïîòðåáëåíèÿ ýíåðãèè ïðè íàãðåâå âîäû

2. Îáñëóæèâàíèå

! Íà êàæäûé ñòàíäàðòíûéçíà÷îê, åñëè òåìïåðàòóðàíà âûõîäå ìåíüøåçàäàííîé òåìïåðàòóðû.

çíà÷îê ïåðåãðåâà

°C

°C

! Äèàïàçîí óñòàíîâêè20 - 85 °C(ìàêñ. äî óñòàíîâëåííîãîîãðàíè÷åíèÿ òåìïåðàòóðû)

kWh

! Çàïðîñ ïîòðåáëåíèÿýíåðãèè (13) äëÿ íàãðåâàâîäû

Íàãðåâ âîäû «âêë.»

! Óñòàíîâêà < 20 °C

! Çàùèòà îò çàìåðçàíèÿâêëþ÷åíà

Âûêë.

°C

Çàïðîñ òåìïåðàòóðû íàâûõîäå

Ôóíêöèîíàëüíûå êíîïêè Ñòàíäàðòíûå çíà÷êè «êîëè÷åñòâî âîäû»

Æåëàåìîå êîëè÷åñòâî âîäû íàïðÿìóþ çàâèñèò îò îáúåìà ïðèáîðà è âûñòàâëåííîéçàäàííîé òåìïåðàòóðû!

!Âûáîð ìåíþ !Ïîâûøåíèåçàäàííîé âåëè÷èíû

! Áûñòðûé íàãðåâ !Ïîíèæåíèå!Âêë./âûêë. êíîïêè çàäàííîé âåëè÷èíû

ECO! Êíîïêà âîçâðàò (Reset) �

ïîêàçàòåëü ïîòðåáëåíèÿ ýíåðãèè

ECO

! Âîçâðàò (Reset): Íàæàòüêíîïêó è äåðæàòü íåìåíåå 3 ñåê.

Òåìïåðàòóðà íà âûõîäå

Çàäàííàÿ òåìïåðàòóðà

Áûñòðûé íàãðåâ

Çíà÷îê íà äèñïëåå Êíîïêà Ïðèìå÷àíèÿ Çíà÷îê íà äèñïëåå Êíîïêà Ïðèìå÷àíèÿ

Çíà÷îê-Ñåðâèñ;íàãðåâ âîäû âêëþ÷åí

íà÷îê-Îøèáêè(ñèìâîë ìèãàåò);âîäà íå íàãðåâàåòñÿ

Ñåðâèñ/ îøèáêè

ECO

°CECO

°C

Ñèìâîë âñòàíäàðòíîìïîëîæåíèè «Âêë.»

Ñì. ñòð. 43, òàáë. 3.

Çàïðîñ êîäà

" Ïîñëå êàæäîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïðèáîð àâòîìàòè÷åñêè âîçâðàùàåòñÿê ñòàíäàðòíûì ïîêàçàòåëÿì.

"" Âîçìîæíû ñòàíäàðòíûå ïîêàçàòåëè ïðè óìåíüøåíèè êîëè÷åñòâà âîäû.

" ""

°C

Ñèìâîë êîëè÷åñòâàâîäû

Ïîêàçàòåëü êîëè÷åñòâà<_ 10 l âîäû

Òåìïåðàòóðà íàâûõîäå < 40 °C

Ñèìâîë òåìïå-ðaòóðà âîäûíà âûõîäå

Ñèìâîë íàãðåâà

Page 41: SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD… Stiebel... · Technik zum Wohlfühlen 252284 8898.01 SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD, SHZ 120 LCD, SHZ 150 LCD -

41

Ðóñ

ñêè

é

3. Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó äëÿ ñïåöèàëèñòà

3.1Îïèñàíèå ïðèáîðàD H L M N

15 Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ16 Ãîðÿ÷àÿ âîäà - âûõîäíîé øòóöåð

G 1/217 Õîëîäíàÿ âîäà - âõîäíîé øòóöåð

G 1/218 ÒÝÍ19 Àíîä20 Ýëåêòðîííûé ìîäóëü (äåòàëè

ïàíåëè óïðàâëåíèÿ)21 Êíîïêà âîçâðàòà çàùèòíîãî

îãðàíè÷èòåëÿ òåìïåðàòóðû22 Ýëåêòðîííûé ìîäóëü

(ðåãóëèðîâàíèå)23 Çàùèòíûé îãðàíè÷èòåëü

òåìïåðàòóðû24 Óïëîòíèòåëüíîå êîëüöî25 Âåíòèëü äëÿ ñëèâà âîäû ñî

øëàíãîâûì ïîäñîåäèíåíèåì G 3/426 êàáåëüíûé ââîä äèñòàíöèîííîãî

óïðàâëåíèÿ áûñòðîãî íàãðåâàPG 11

27 Êàáåëüíûé ââîä PG 21 äëÿïîäêëþ÷åíèÿ ýëåêòðè÷åñòâà

28 Âõîäÿùèé ïîòîê29 Âûïóñêíàÿ òðóáà30 Âåðõíÿÿ ïîäâåñíàÿ ïëàíêà*31 Íèæíÿÿ ïîäâåñíàÿ ïëàíêà*

(òîëüêî äëÿ ìîäåëåé SHZ 120 LCD,SHZ 150 LCD)

32 Ñîåäèíèòåëüíûé êàáåëü äëÿ«ýëåêòðîííîãî ìîäóëÿ»

33 Ïåðåêëþ÷àòåëü äëÿ ðàçíûõðåæèìîâ ðàáîòû

34 Ïåðåêëþ÷àòåëü äëÿ ðàçíûõðåæèìîâ ìîùíîñòåé

35 Êîíòàêòíûé çàæèì36 Òåìïåðàòóðíûé äàò÷èê37 Àíîä38 êíîïêà áûñòðîãî íàãðåâà39 Êíîïêà âêë./ âûêë. ëüãîòíîãî

íî÷íîãî òàðèôà* Äèàìåòð âèíòà Ø 12 ìì

3.2 Àðìàòóðà! çàêðûòûé ðåæèì ðàáîòû (ïîä

íàïîðîì): Ïðåäîõðàíèòåëüíûåãðóïïû KV 30 èëè KV 40 F .

! îòêðûòûé ðåæèì ðàáîòû (áåçíàïîðà): Áåçíàïîðíàÿ àðìàòóðà G .

3.3 Ïðåäïèñàíèÿ èïîñòàíîâëåíèÿ! Ìîíòàæ (âîäîïðîâîäíîå è

ýëåêòðè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå), àòàêæå ïåðâûé ââîä â ýêñïëóàòàöèþ èïðîôèëàêòèêó ýòîãî ïðèáîðàðàçðåøàåòñÿ ïðîèçâîäèòü òîëüêîêîìïåòåíòíîìó ñïåöèàëèñòó, âñîîòâåòñòâèè ñ äàííîé èíñòðóêöèåé.

! Áåñïåðåáîéíàÿ ðàáîòà èáåçîïàñíîñòü ýêñïëóàòàöèèãàðàíòèðóþòñÿ òîëüêî ïðèèñïîëüçîâàíèè ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿäàííîãî ïðèáîðà îðèãèíàëüíûõçàïàñíûõ ÷àñòåé è ïðèíàäëåæíîñòåé.

! Ïîñòàíîâëåíèÿ ìåñòíîãîýíåðãîñíàáæàþùåãî ïðåäïðèÿòèÿ.

! Ïîñòàíîâëåíèÿ âîäîñíàáæàþùåãîïðåäïðèÿòèÿ.

Êðîìå òîãî, íåîáõîäèìî ïðèíèìàòüâî âíèìàíèå:! Òèïîâóþ øèëüäó ïðèáîðà! Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêèïîäêëþ÷åíèå ê âîäîïðîâîäóÌàòåðèàëû äëÿ âîäîïðîâîäíûõ òðóá:� ïëàñòèê

ìåòàëëîïëàñòèêìåäüñòàëüâ ñëó÷àå èñïîëüçîâàíèÿòîêîïðîâîäÿùèõ òðóá íåîáõîäèìî íàâõîäíîì è âûõîäíîì øòóöåðåïðèáîðà óñòàíîâèòü ïëàñòèêîâûåâñòàâêè.

! Ýëåêòðîïîäêëþ÷åíèå:� ñòàöèîíàðíî ïðîëîæåííûì êàáåëåì

ïðåäíàçíà÷åííûì òîëüêî äëÿ äàííîãîïðèáîðà.

� ïîäêëþ÷åíèå ÷åðåç çàùèòíûéàâòîìàò.

3.5 Ìåñòî ìîíòàæà! Ìîíòàæ îñóùåñòâëÿåòñÿ â

âåðòèêàëüíîì ïîëîæåíèè, ñì. D .! Ïîìåùåíèå äîëæíî áûòü

íåïðîìåðçàþùèì.! Ìîíòàæ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîáëèçîñòè

îò ìåñòà îòáîðà âîäû.

3.6 Ìîíòàæ ïðèáîðà E! Ñìîíòèðóéòå ïîäâåñíûå ïëàíêè.

Ñãëàäüòå íåðîâíîñòè ñòåíû ñïîìîùüþ ïðèëàãàåìûõ ðàñïîðíûõýëåìåíòîâ (à, òîëùèíà 5 ìì).

! Ïîäâåñèòü ïðèáîð.! Íàäåòü çàãëóøêè íà ïîäâåñíóþ

ïëàíêó (b).

3.7 Ïîäñîåäèíåíèå êâîäîïðîâîäó! çàêðûòûé ðåæèì ðàáîòû (ïîä

íàïîðîì) äëÿ îáåñïå÷åíèÿíåñêîëüêèõ ìåñò îòáîðà

� Óñòàíîâèòå ïðåäîõðàíèòåëüíûåãðóïïû F , ïðîâåðåííûå êîíñòðóêòèâíîKV 30, àðò. ¹ 00 08 26, äàâëåíèå ââîäîïðîâîäå äî 0,48 ÌÏà.KV 40, àðò. ¹ 00 08 28, äàâëåíèå ââîäîïðîâîäå äî 1 ÌÏà.a Ïðåäîõðàíèòåëüíûé âåíòèëüb íåâîçâðàòíûé êëàïàíc Êîíòðîëüíûé âåíòèëüd Ïðîïóñêíîé/ çàïîðíûé âåíòèëü

(äðîññåëü)e Ðåäóêòîð äàâëåíèÿ (äëÿ KV 40)f Êîíòðîëüíûé øòóöåð äëÿ

ìàíîìåòðàg Òåðìîñòàòèðóþùàÿ àðìàòóðà

ÒÀ 260 ¹ 00 34 66 (çàêàçûâàåòñÿîòäåëüíî), ìîæíî òàêæå âñî÷åòàíèè ñ KV 40.

� Âûáåðèòå ðàçìåðû ñëèâíîãîòðóáîïðîâîäà äëÿ ïîëíîñòüþîòêðûòîãî ïðåäîõðàíèòåëüíîãîêëàïàíà. Ïðîäóâî÷íîå îòâåðñòèåïðåäîõðàíèòåëüíîãî êëàïàíà äîëæíîîñòàâàòüñÿ îòêðûòûì íà àòìîñôåðó.

� ñëèâíîé òðóáîïðîâîäïðåäîõðàíèòåëüíîé ãðóïïû ñëåäóåòïðîêëàäûâàòü ñ ïîñòîÿííûìíàêëîíîì êíèçó.

� Íåîáõîäèìî ïðèíèìàòü âî âíèìàíèåóêàçàíèÿ ïî ìîíòàæóïðåäîõðàíèòåëüíîé ãðóïïû.

� Íà äðîññåëå ïðåäîõðàíèòåëüíîéãðóïïû óñòàíîâèòå çíà÷åíèå ðàñõîäàâîäû íå áîëåå 18 ë/ìèí.

! Îòêðûòàÿ (áåçíàïîðíàÿ)Ñì. ñòð. 42

3.4 Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè(äàííûå íà òèïîâîé øèëüäå ïðèáîðà)

Îòìåòêà îïðîõîæäåíèè êîíòðîëÿ Ñì. íà òèïîâîé øèëüäå ïðèáîðà

Tèï SHZ 30 SHZ 50 SHZ 80 SHZ 100 SHZ 120 SHZ 150LCD LCD LCD LCD LCD LCD

Êîëè÷åñòâî ë 59 97 159 198 235 292âîäûïðè 40 °C (15 °C / 65 °C)

Åìêîñòü, ë 30 50 80 100 120 150

Âåñ áåç âîäû êã 23,5 30 44 45 50 62,5

Âàðèàíòû 1 - 4 êÂò 1/N/PE ~ 230 Âêîììóòàöèè 1 - 4 êÂò 2/N/PE ~ 400 Âìîùíîñòè 1 - 6 êÂò 3/N/PE ~ 400 ÂÄîïóñòèìîåèçáûòî÷íîå äàâëåíèå 0,6 ÌÏà (6 áàð)

Êëàññ çàùèòû ïîEN 60529 IP 25 D

Ïîäñîåäèíåíèå êâîäîïðîâîäó G 1/2 (âíåøíÿÿ ðåçüáà)

Òàáëèöà 1

Ðàñõîä âîäû ìàêñ. 18 ë/ìèí.

Ðàçìåð a mm 420 510 510 510 510 510

D b mm 410 510 510 510 510 510

h mm 750 720 1030 1030 1190 1425

i mm � � � � 300 300

k mm 700 600 900 900 900 1100

l mm 70 140 150 150 310 345

Page 42: SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD… Stiebel... · Technik zum Wohlfühlen 252284 8898.01 SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD, SHZ 120 LCD, SHZ 150 LCD -

42

! Îòêðûòàÿ (áåçíàïîðíàÿ) ñõåìàäëÿ îáåñïå÷åíèÿ îäíîãî ìåñòàçàáîðà

Ïðèáîð ïðåäíàçíà÷åí äëÿ îòêðûòîãîñïîñîáà ýêñïëóàòàöèè (áåç íàïîðà).

Íå ïåðåêðûâàéòå ñëèâ è íåáëîêèðóéòå ïîâîðîòíûé ðû÷àã

àðìàòóðû!

�  ýòîé óñòàíîâêå íóæíî èñïîëüçîâàòüàðìàòóðó Stiebel Eltron äëÿïðîòî÷íîãî íàñòåííîãî áîéëåðàãîðÿ÷åé âîäû G .

� Ïåðåä ïîäñîåäèíåíèåì àðìàòóðûâîäîïðîâîä äîëæåí áûòü õîðîøîïðîìûò.

� Âî âðåìÿ ïðîöåññà íàãðåâà, âðåçóëüòàòå òåðìè÷åñêîãî ðàñøèðåíèÿèç ñëèâà âñåãäà êàïàåò âîäà.

� Â îòíîøåíèè ïîëüçîâàíèÿ, ìîíòàæà,ïåðâîãî ââîäà â ýêñïëóàòàöèþäåéñòâóþò òå æå óêàçàíèÿ, ÷òî è äëÿýêñïëóàòàöèè â çàìêíóòîì ðåæèìåðàáîòû íàêîïèòåëüíîãî áîéëåðà

ãîðÿ÷åé âîäû.

3.8 Ïîäñîåäèíåíèå êýëåêòðîñåòè! Ñíèìèòå ðó÷êó âûáîðà òåìïåðàòóðû,

âûâèíòèòå âèíòû, ñíèìèòå íèæíèéêîæóõ H .

! Ïîäãîòîâüòå ñîåäèíèòåëüíûé ïðîâîä I .

 ñîîòâåòñòâèè ñî ñõåìîé ïîäêëþ÷åíèÿóñòàíîâèòü æåëàåìóþ ìîùíîñòü èóñòàíîâèòü ïîëîæåíèå ïåðåêëþ÷àòåëÿíà ïëàòå (22), ðèñ. L M N O .Òèï ýêñïëóàòàöèè 1 :

E Z B

Z

B

E

E Z B

B

E

Z

E Z B

îäíîòà- äâóõòà- áîéëåððèôíûé ðèôíûé

Ìîùíîñòü 2 :

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Ïðè óñòàíîâêå 1 èëè 2íåîáõîäèìî îòêëþ÷åíèå îò ñåòè.

! Ïîñëå ýëåêòðîïîäêëþ÷åíèÿíåîáõîäèìî ñäåëàòü ñëåäóþùåå:1. Îòìåòèòü øàðèêîâîé ðó÷êîé íà

øèëüäå ïðèáîðà âñîîòâåòñòâóþùåé ãðàôå ìîùíîñòüè íàïðÿæåíèå.

2. 5-ïîëèñíûé øòåêåðíûé ðàçúåìñîåäèíèòåëüíîãî êàáåëÿ (32)

óñòàíîâèòü íà ýëåêòðîííûé ìîäóëü«äåòàëè ïàíåëè óïðàâëåíèÿ» (20) âïîçèöèþ «Õ2» H .

3. Óñòàíîâèòü íèæíþþ êðûøêó èçàêðåïèòü âèíòàìè.

" Ñõåìà ýëåêòðîïîäêëþ÷åíèÿ LÄèñòàíöèîííîå óïðàâëåíèåôóíêöèåé áûñòðîãî íàãðåâà (38)ïðèñîåäèíÿåòñÿ ê ñîåäèíèòåëüíîéêëåììå ïðèáîðà «6». «LFB» ìîæåòáûòü ïîäêëþ÷åíà ëþáàÿ ôàçà; áåçïåðåäà÷è ìîùíîñòè.

" Äâóõòàðèôíîå ïîäêëþ÷åíèå

Ïåðåêëþ÷àòåëü 1 :

E

E Z B

B

! Èçìåðåíèå îäíèì ñ÷åò÷èêîì MÊíîïêà âêë./ âûêë. ëüãîòíîãîíî÷íîãî òàðèôà (39), «LF» ìîæåòáûòü ïîäêëþ÷åíà ëþáàÿ ôàçà; áåçïåðåäà÷è ìîùíîñòè.

! Èçìåðåíèå äâóìÿ ñ÷åò÷èêàìè N

" Îäíîòàðèôíîå ïîäêëþ÷åíèå OÏåðåêëþ÷àòåëü 1 :

E Z B

Z

B

" Ðåæèì áîéëåðà áîéëåðà OÏåðåêëþ÷àòåëü 1 :

E

Z

E Z B

3.9 Ïåðâûé ââîä âýêñïëóàòàöèþ(äîëæåí ïðîèçâîäèòüñÿ ñïåöèàëèñòîì)

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

9

Âûïóñòèòü âîçäóõ, íàïîëíèâïðèáîð âîäîé.1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

9

Ïîäêëþ÷èòü ïðèáîð êýëåêòðîñåòè.

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

9

Ïðîâåðèòü ðåæèì ðàáîòûïðèáîðà, ïðè íåîáõîäèìîñòèíàæàòü êíîïêó áûñòðûé íàãðåâ(1) .

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

9

Ïðîâåðèòü ôóíêöèîíèðîâàíèåïðåäîõðàíèòåëüíîé ãðóïïû(ïðè çàìêíóòîì ðåæèìå ðàáîòû).

Ïåðåäà÷à àïïàðàòà:Ðàçúÿñíèòå ïîëüçîâàòåëþ ïðèíöèïðàáîòû ïðèáîðà è îçíàêîìüòå ñ åãîôóíêöèÿìè.Âàæíûå çàìå÷àíèÿ:! Óêàæèòå ïîëüçîâàòåëþ íà âîçìîæíûå

îïàñíîñòè (îæîãè îò êèïÿòêà).! Ïåðåäàéòå äàííóþ èíñòðóêöèþ ïî

ìîíòàæó è ýêñïëóàòàöèè äëÿàêêóðàòíîãî õðàíåíèÿ. Âñå ñâåäåíèÿ,èìåþùèåñÿ â äàííîé èíñòðóêöèè,äîëæíû ñîáëþäàòüñÿ ñàìûìòùàòåëüíûì îáðàçîì. Äàéòåóêàçàíèÿ îòíîñèòåëüíîáåçîïàñíîñòè, óïðàâëåíèÿ, óñòàíîâêèè ïðîôèëàêòè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿïðèáîðà.

3.10 Ïðîôèëàêòè÷åñêîåîáñëóæèâàíèå! Ïðè ïðîâåäåíèè ëþáûõ ðàáîò

îòñîåäèíÿéòå îò ñåòè âñå ôàçû!! Ðåãóëÿðíî ïðîâåðÿéòå

ïðåäîõðàíèòåëüíóþ ãðóïïó.

Äàëüíåéøèå óêàçàíèÿ ïîýêñïëóàòàöèè ïðèáîðà:! Î÷èñòêó íàãðåâàòåëüíîãî ýëåìåíòà

îò èçâåñòêîâûõ îòëîæåíèéïðîèçâîäèòå òîëüêî ïîñëå äåìîíòàæàôëàíöà. Íå îáðàáàòûâàéòåïîâåðõíîñòü áàêà è àíîä ñðåäñòâàìèäëÿ óäàëåíèÿ èçâåñòè.

! Ïðåäîõðàíèòåëüíîå óñòðîéñòâî:Ñîáëþäàéòå ãëóáèíó ïîãðóæåíèÿäàò÷èêà îãðàíè÷èòåëÿ òåìïåðàòóðû

J .

! Îïîðîæíåíèå áîéëåðàÏåðåä îïîðîæíåíèåì áîéëåðàîòñîåäèíèòå àïïàðàò îòýëåêòðîñåòè!� Çàêðîéòå çàïîðíûé âåíòèëü â

âîäîïðîâîäå õîëîäíîé âîäû.� Ïîëíîñòüþ îòêðîéòå âåíòèëè

ãîðÿ÷åé âîäû âî âñåõ ìåñòàõîòáîðà.

� Îòâèíòèòå êîëïà÷îê ñëèâíîãîøòóöåðà ( D 25).

Âî âðåìÿ îïîðîæíåíèÿ ìîæåòïîÿâèòüñÿ ãîðÿ÷àÿ âîäà.

! Ñîïðîòèâëåíèå àíòèêîððîçèéíîéçàùèòû K íà èçîëèðóþùåéïëàñòèíå íå äîëæíî ïîâðåæäàòüñÿèëè óäàëÿòüñÿ. Ïðè çàìåíåñîïðîòèâëåíèÿ àíòèêîððîçèéíîéçàùèòû íåîáõîäèìî àêêóðàòíîâûïîëíèòü ñáîðêó.a Ìåäíûé íàãðåâàòåëüíûé ôëàíåöb Èçîëèðóþùàÿ ïëàñòèíàc Çàæèìíàÿ ïëàñòèíàd Ñîïðîòèâëåíèå àíòèêîððîçèéíîé

çàùèòû

Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ãàðàíòèéíîãîîáñëóæèâàíèÿ îïðåäåëÿþòñÿ îòäåëüíîäëÿ êàæäîé ñòðàíû. Çà èíôîðìàöèåé îãàðàíòèè è ãàðàíòèéíîì îáñëóæèâàíèèîáðàòèòåñü ïîæàëóéñòà âïðåäñòàâèòåëüñòâî Stiebel Eltron âÂàøåé ñòðàíå.

ÒÑ ÎÑÊÎÌîñêâà, óë. Óðæóìñêàÿ 4Òåë. + 7 (095) 5029915Ôàêñ + 7 (095) 5029916

ÎÑÊÎ ÒðåéäÑàíêò-Ïåòåðáóðã,Áîëüøîé ïðîñïåêò ÂÎ 10Òåë. + 7 (812) 3239020Ôàêñ + 7 (812) 3239021

Ìîíòàæ ïðèáîðà, ïåðâûé ââîä âýêñïëóàòàöèþ è îáñëóæèâàíèå

ìîãóò ïðîâîäèòüñÿ òîëüêîêîìïåòåíòíûì ñïåöèàëèñòîì âñîîòâåòñòâèè ñ äàííîé èíñòðóêöèåé.Íå ïðèíèìàþòñÿ ïðåòåíçèè ïîíåèñïðàâíîñòÿì, âîçíèêøèìâñëåäñòâèå íåïðàâèëüíîé óñòàíîâêè èýêñïëóàòàöèè ïðèáîðà.

4. Ãàðàíòèÿ

5. Îêðóæàþùàÿñðåäà è âòîðñûðü¸

Ìû ïðîñèì âàøåãî ñîäåéñòâèÿ âçàùèòå îêðóæàþùåé ñðåäû.Âûáðàñûâàÿ óïàêîâêó, ñîáëþäàéòåïðàâèëà ïåðåðàáîòêè îòõîäîâ,óñòàíîâëåííûå â âàøåé ñòðàíå.

Page 43: SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD… Stiebel... · Technik zum Wohlfühlen 252284 8898.01 SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD, SHZ 120 LCD, SHZ 150 LCD -

43

Ðóñ

ñêè

é

6. Óñòðàíåíèå íåèñïðàâíîñòåé ïîëüçîâàòåëåì

Íåò ãîðÿ÷åé âîäû. Íåò íàïðÿæåíèÿ. Ïðîâåðèòü ïðåäîõðàíèòåëè.

Íåèñïðàâíîñòü Ïðè÷èíà Óñòðàíåíèå

Òàáëèöà 2

Ïðîöåññ íàãðåâà ãîðÿ÷åé âîäûïðîèñõîäèò â ïîñòîÿííîì ðåæèìå (ñì.òàáë. 3).

×èñòêà ñëèâíîé àðìàòóðû è/ èëèóäàëåíèå èçâåñòè.

Íåáîëüøîé ðàñõîä âîäû. Çàñîðåíèå ðàñïûëèòåëåé â àðìàòóðåèëè äóøåâîé íàñàäêå.

Ïîÿâèëñÿñèìâîë-ñåðâèñ

Íàãðåâ âîäû íå ïðîèñõîäèò (ñì.òàáë. 3).

Íåîáõîäèìî òåõîáñëóæèâàíèå.

Ìèãàåò ñèìâîë-îøèáêà

7. Óñòðàíåíèå íåèñïðàâíîñòåé ñïåöèàëèñòîì

Íåîáõîäèì ñðî÷íûé ðåìîíò:ïðîèíôîðìèðîâàòü ñïåöèàëèñòà.

Íåèñïðàâíîñòü / êîä îøèáêè / Âîçìîæíàÿ ïðè÷èíà/ îøèáêà Óñòðàíåíèåèíôîðìàöèÿ

Òàáëèöà 3

Ïðîöåññ íàãðåâà ãîðÿ÷åé âîäûïðîèñõîäèò â ïîñòîÿííîì ðåæèìå.Íåîáõîäèìî òåõîáñëóæèâàíèå.

Çàïðîñ ñåðâèñ-êîäà.Íåîáõîäèìî òåõîáñëóæèâàíèå.

Íåèñïðàâåí òåìïåðàòóðíûé äàò÷èê.

Íåèñïðàâåí òåìïåðàòóðíûé äàò÷èê.

Íåèñïðàâåí àíîä.

Ïîâðåæäåíèå ñîåäèíåíèÿýëåêòðîííûõìîäóëåé «ðåãóëèðîâàíèå» è «äåòàëèïàíåëè óïðàâëåíèÿ».

Ïðîâåðèòü ïîëîæåíèå øòåêåðà �X10�,ðèñ. L . Ïðîâåðèòü òåìïåðàòóðíûéäàò÷èê.

Ïðîâåðèòü ïîëîæåíèå øòåêåðà �X10�,ðèñ. L . Ïðîâåðèòü òåìïåðàòóðíûéäàò÷èê.

Ïðîâåðèòü ïîëîæåíèå øòåêåðà �X7�,ðèñ. L . Ïðîâåðèòü àíîä è ýëåêòðî-ïðîâîäêó.

Íàãðåâ âîäû íå ïðîèñõîäèò. Çàïðîñ ñåðâèñ-êîäà.Íåîáõîäèì ñðî÷íûé ðåìîíò!

Ìèãàåòçíà÷îê >> Îøèáêè.

Íåèñïðàâåí òåìïåðàòóðíûé äàò÷èê.

Çàïðîñ ïðåäîõðàíèòåëüíîãîîãðàíè÷èòåëÿ òåìïåðàòóðû (ÏÎÒ).

Íåèñïðàâåí ÒÝÍ.

Ïðîâåðèòü ïîëîæåíèå øòåêåðà �X10�,ðèñ. L . Ïðîâåðèòü òåìïåðàòóðíûéäàò÷èê.

Ïðîâåðèòü ýëåêòðîïðîâîäêó íàñîåäèíåíèè ÏÎÒ ñ íàãðåâàòåëüíûì

ôëàíöåì. Ïðîâåðèòü ÒÝÍ, â ñëó÷àåíåîáõîäèìîñòè, çàìåíèòü.

Íàïîëíèòü ðåçåðâóàð âîäîé. ðåçåðâóàðå íåò âîäû.

Ïðîâåðèòü ïîëîæåíèå øòåêåðà �X7�,ðèñ. L . Ïðîâåðèòü àíîä è ýëåêòðî-ïðîâîäêó.

Ñèìâîë >> ñåðâèñ.

Ïðîâåðèòü ïîëîæåíèå øòåêåðà �X2� íàîáîèõ ìîäóëÿõ, ðèñ. H . Ïðîâåðèòüñîåäèíèòåëüíûé êàáåëü è ìîäóëü.

Êîä çíà÷îê-çàäàííàÿòåìïåðàòóðà.

Êîä íà÷îê-òåìïåðàòóðà íàâûõîäå.

Êîä îòñóòñòâóåò çàùèòààíîäà.

Êîä Ðàáîòà ñ çàäàííûìèïîêàçà-òåëÿìè, âñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè,çíà÷îê.

Êîä çíà÷îê-çàäàí-íàÿòåìïåðàòóðà.

Êîä íå çàãîðàåòñÿñèìâîë-ÒÝÍ.

Êîä çàùèòà îòýêñïëóàòàöèè áåç âîäû.

Âîçîáíîâèòü ïîäà÷ó íàïðÿæåíèÿ.Íåò íàïðÿæåíèÿ.Íà ïàíåëè óïðàâëåíèÿ íåòíèêàêèõ ñèìâîëîâ.

Íåò ñîåäèíåíèÿ ñ äåòàëÿìè ïàíåëèóïðàâëåíèÿ.

Íåèñïðàâíû äåòàëè ïàíåëèóïðàâëåíèÿ.

Íåò ñîåäèíåíèÿ ñ äåòàëÿìè ïàíåëèóïðàâëåíèÿ Ïðîâåðèòü ïîëîæåíèåøòåêåðà �X2�, ðèñ. H .

Ïðîâåðèòü äåòàëè (20), ïðèíåîáõîäèìîñòè - çàìåíèòü.

Êîä

Íåò òîêà â àíîäå.

Íåèñïðàâíî ðåëå. Çàìåíèòü ýëåêòðîííûé ìîäóëü«ðåãóëèðîâàíèå» (22).

Page 44: SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD… Stiebel... · Technik zum Wohlfühlen 252284 8898.01 SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD, SHZ 120 LCD, SHZ 150 LCD -

Technik zum Wohlfühlen

CA

P 25

2284

/333

89/2

/793

4 ·

Wi ·

Ände

rung

en#v

orbe

halte

n!#·

#The

se#in

stru

ctio

ns#a

re#s

ubje

ct#t

o#al

tera

tion#

notic

e!#·

#Sou

s#ré

serv

e#de

#mod

ifica

tions

!#·

Wijz

igin

gen#

voor

beho

uden

!#·#Z

měn

y#vy

hraz

eny!

#·#A#

vólto

ztat

ás#je

ga#fe

nnta

rtva

!#· Â

îýì

îæ

íû

èæ

ìå

íå

íè

ÿ!

Gedruckt auf100% Recycling-Papier.

Aktiv im Umweltschutz.7929

Stiebel Eltron Vertriebszentren

DortmundOespel (Indupark)Brennaborstr. 19 44149 DortmundTelefon 02 31 / 96 50 22-10E-Mail: [email protected]

FrankfurtRudolf-Diesel-Str. 18 65760 EschbornTelefon 0 61 73 / 6 02-10E-Mail: [email protected]

HamburgGeorg-Heyken-Straße 4a 21147 HamburgTelefon 0 40 / 75 20 18-10E-Mail: [email protected]

Holzminden/Info-CenterBerlin/Hannover/NürnbergDr.Stiebel-Straße 37603 HolzmindenTelefon 0 180 3 / 70 20 10E-Mail: [email protected]

KölnOssendorf (Butzweiler Hof)Mathias-Brüggen-Str. 132 50829 KölnTelefon 02 21 / 5 97 71-10E-Mail: [email protected]

LeipzigAirport Gewerbepark/GlesienIkarusstr. 10 04435 Schkeuditz-GlesienTelefon 03 42 07 / 7 55-10E-Mail: [email protected]

MünchenHainbuchenring 4 82061 NeuriedTelefon 0 89 / 89 91 56-10E-Mail: [email protected]

StuttgartWeilimdorfMotorstr. 39 70499 StuttgartTelefon 07 11 / 9 88 67-10E-Mail: [email protected]

Adressen und Kontakte www.stiebel-eltron.com

Unseren zentralen Serviceerreichen Sie unter 0 180 3... *

... in der Zeit von:Montag bis Donnerstag 715 bis 1800 UhrFreitag 715 bis 1700 Uhr

Info-Centerallgemeine Informationund technische Auskunft

Telefon 0 180 3 - 70 20 10

Telefax 0 180 3 / 70 20 15

E-Mail: [email protected]

0 180 3 - S T I E B E L7 8 4 3 2 3 5

Kundendienst

Telefon 0 180 3 - 70 20 20

Telefax 0 180 3 / 70 20 25

E-Mail: [email protected]

Ersatzteil-Verkauf

Telefon 0 180 3 - 70 20 30

Telefax 0 180 3 / 70 20 35

E-Mail: [email protected]

Zentrale HolzmindenStiebel Eltron GmbH & Co. KGDr.-Stiebel-Str. 37603 HolzmindenTelefon 0 55 31 / 7 02-0Fax Zentrale 0 55 31 / 7 02-4 80E-Mail [email protected] www.stiebel-eltron.com

Stiebel Eltron International GmbHDr.-Stiebel-Str. 37603 HolzmindenTelefon 0 55 31 / 7 02-0Fax 0 55 31 / 7 02-4 79E-Mail [email protected] www.stiebel-eltron.com

Tochtergesellschaften und Vertriebs-zentren Europa und Übersee

BelgiqueStiebel Eltron Sprl / PvbaRue Mitoyenne 897 B-4840 Welkenraedt

087-88 14 65 Fax 087-88 15 97E-Mail [email protected] www.stiebel-eltron.com

C"""""eská republika

Stiebel Eltron spol. s r.o.K Hájuooooo m 946 C

"""""Z-15500 Praha 5-Stodulky

2-511 16 111 Fax 2-355 12 122E-Mail [email protected] www.stiebel-eltron.cz

FranceStiebel Eltron S.A.S.7-9, rue des SelliersB.P. 85107 F-57073 Metz-Cédex

03-87-74 38 88 Fax 03-87-74 68 26E-Mail [email protected] www.stiebel-eltron.fr

Great BritainStiebel Eltron Ltd.Lyveden RoadBrackmills GB-Northampton NN4 7ED

016 04-76 64 21 Fax 016 04-76 52 83E-Mail [email protected] www.stiebel-eltron.co.uk

MagyarországStiebel Eltron Kft.Pacsirtamezo#u.#41 H-1036 Budapest

012 50-60 55 Fax 013 68-80 97E-Mail [email protected] www.stiebel-eltron.hu

NederlandStiebel Eltron Nederland B.V.Daviottenweg 36Postbus 2020 NL-5202 CA's-Hertogenbosch

073-6 23 00 00 Fax 073-6 23 11 41E-Mail [email protected] www.stiebel-eltron.nl

ÖsterreichStiebel Eltron Ges.m.b.H.Eferdinger Str. 73 A-4600 Wels

072 42-4 73 67-0 Fax 072 42-4 73 67-42E-Mail [email protected] www.stiebel-eltron.at

PolskaStiebel Eltron sp.z. o.oul. Instalatorów 9 PL-02-237 Warszawa

022-8 46 48 20 Fax 022-8 46 67 03E-Mail [email protected] www.stiebel-eltron.com.pl

SverigeStiebel Eltron ABBox 206 SE-641 22 Katrineholm

0150-48 7900 Fax 0150-48 7901E-Mail [email protected] www.stiebel-eltron.se

SchweizStiebel Eltron AGNetzibodenstr. 23 c CH-4133 Pratteln

061-8 16 93 33 Fax 061-8 16 93 44E-Mail [email protected] www.stiebel-eltron.com

ThailandStiebel Eltron Ltd.469 Building 77, Bond StreetTambon BangpoodAmpur Pakkred Nonthaburi 11120

02-960 1602-4 Fax 02-960 1605E-Mail [email protected] www.stiebeleltronasia.com

USAStiebel Eltron Inc.242 Suffolk Street Holyoke MA 01040

04 13-5 38-78 50 Fax 04 13-5 38-85 55E-Mail [email protected] www.stiebel-eltron-usa.com

* 0,09 /min (Stand: 12/02)