SADRŽAJ - nshc.org.rs ?· isključivanje iz aktivnog života predstavlja najskliskiju padinu pored ambisa siromaštva: ... ljudi iz državnih službi, itd.), a 26% ljudi starijih od 65 godina ...

Download SADRŽAJ - nshc.org.rs ?· isključivanje iz aktivnog života predstavlja najskliskiju padinu pored ambisa siromaštva: ... ljudi iz državnih službi, itd.), a 26% ljudi starijih od 65 godina ...

Post on 04-Feb-2018

219 views

Category:

Documents

0 download

TRANSCRIPT

 • Uvod

  Razlozi zbog kojih je projekat potreban

  Kakva je demografska situacija

  ta oekujemo da e se promeniti

  Opis projekta

  Aktivnosti NETAge projekta

  Ko su uesnici u NET-Age projektu?

  Uloga partnera projekta

  Uprava Regiona Marche Jedinica za implementaciju socijalnog planiranja Odeljenje za socijalnu politiku

  CSV Marche

  Grad Split

  Udruga MI

  Regionalno vee Lezhe

  Caritas Albania

  Institut za javno zdravlje

  Asocijacija za demokratski prosperitet - Zid

  Pokrajinski zavod za socijalnu zatitu

  Novosadski humanitarni centar (NSHC)

  Optina Kanal ob Soi

  Federacija penzionerskih udruenja Slovenije (ZDUS)

  Regija Emilia Romagna - Odeljenje za promociju socijalnih politika i integraciju imigranata, volonterski rad, udruenja i trei sektor

  Prekogranina SWOT analiza u okviru NET-Age projekta

  Zajedniki akcioni plan NET-Age projekta (ZAP)

  Program obuke

  Obuka u Srbiji

  Obuka u Crnoj Gori

  Obuka u Sloveniji

  Program mobilnosti

  Mobilnost u Sloveniji

  Mobilnost u Srbiji

  Mobilnost u Italiji

  Utisci uesnika

  NET-Age lokalne radionice

  NET-Age lokalne konferencije sa kreatorima politike

  Bela knjiga NET-Age projekta- Lokalne/regionalne preporuke za pruaoce socijalnih usluga i kreatore politike

  NET-Age Memorandum o razumevanju

  Pilot aktivnosti u okviru NET-Age projekta

  Pilot aktivnost u Italiji

  Pilot aktivnost u Hrvatskoj

  Pilot aktivnost u Srbiji

  Pilot aktivnost u Crnoj Gori

  Pilot aktivnost u Sloveniji

  Aktivnosti informisanja/obavetavanja

  3

  3

  4

  4

  5

  5

  5

  6

  6

  6

  6

  7

  7

  8

  8

  8

  9

  9

  9

  9

  9

  10

  12

  13

  13

  14

  14

  15

  15

  16

  17

  17

  20

  20

  21

  21

  22

  22

  22

  24

  24

  25

  26

  SADRAJ

 • 2

  NET AGE projekat

  Mrea podrke za kvalitetno starenjePromocija regionalnog socijalnog razvoja kroz umreavanje relevantnih aktera iz javnog i volonterskog sektora, kako bi se podstakle inovacije u pruanju socijalno-zdravstvenih usluga za starije

 • 3

  Uvod

  Razlozi zbog kojih je projekat potrebanSredstva za NET-Age projekat u visini od 1.880.437,49 obezbeena su 2012. godine u ok-viru IPA Jadranskog programa prekogranine saradnje, a on ima za cilj jaanje mogunosti za odrivi razvoj jadranskog regiona i demografskih procesa koji su usmereni na pruanje inovativnih socijalnih i zdravstvenih usluga za starije osobe koje promoviu aktivno starenje i nezavistan ivot starijih osoba. Jedna od najznaajnijih demografskih promena je starenje stanovnitva koje ostavlja duboke posledice na drutvenu, ekonomsku i kulturnu sferu svakog regiona u jadranskom podruju.

  Zemlje lanice EU, ali i zemlje kandidati i potencijalni kandidati za lanstvo iz jadranskog regiona belee porast broja starijih osoba meu svojim graanima. Zbog dugog perioda ivota koji ljudi provode u starijem dobu, starenje stanovnitva je kako individualna tako i drutvena pojava. Sa drutvene take gledita to predstavlja rizik od dodatnog naprezanja ekonomije, drutva i odrivosti javnih nansija zbog potrebe za pruanjem pomoi i soci-jalno-zdravstvenih usluga. U isto vreme, starije osobe su esto i dalje aktivne. U dananje vreme starenje zahteva promenu kulturolokog stanovita i gledanja na starije osobe kao aktivne lanove drutva. Bez obzira na to, najnoviji izvetaj UN o siromatvu istie da je aktivan ivot jedan od najranjivih/najugroenijih perioda ivota. Uopteno govorei, iskljuivanje iz aktivnog ivota predstavlja najskliskiju padinu pored ambisa siromatva: ono zahteva garanciju novih politika za aktivno, zdravo i nezavisno starenje.

  U celini gledano, NET-Age priznaje da je prisutan nedostatak adekvatnih socijalnih i zdravst-venih usluga za starije ljude koji negativno utie na e kasnost politika i jednaku dostupnost tih usluga i naglaava kljunu ulogu volonterstva. U meuvremenu, i drugi problemi utiu na kvalitet i e kasnost politika i usluga namenjenih starijim osobama, kao to su:

  Nedovoljna koordinacija izmeu dravnih i privatnih aktera;

  Nepostojanje Otvorenog Metoda Koordinacije (OMK) u de nisanju politike i primeni;

  Nedovoljan broj adekvatno obuenih dravnih slubenika i volontera za e kasno suoavanje sa izazovima vezanim za starenje;

  Nedostatak informacija i podataka o socijalnoj zatiti, zdravstvenoj zatiti i pomoi za starije osobe.

  Stoga NET-Age predstavlja mogunost i ansu za razvoj novih politika u oblasti pruanja pomoi i davanju zajednikih odgovora na izazov koji donosi starenje stanovnitva.

 • 4

  Kakva je demografska situacijaStarosna struktura u zemljama lanicama EU, zemljama kandidatima, i potencijalnim kan-didatima za lanstvo u EU pokazuje duboku generacijsku neuravnoteenost. Po podacima Svetske banke, demografska situacija u zemljama partnerima na realizaciji NET-Age pro-jekta pokazuje poveanje udela osoba starijih od 65 godina, dok udeo mladih osoba (uz-rasta od 0 do 14 godina) opada. Pored toga, svi partneri su tokom proteklih godina poveali stopu uzrasno zavisnih osoba kojom se meri stopa zavisnih osoba osoba mlaih od 15 i starijih od 64 godine u odnosu na radno sposobno stanovnitvo (starosti od 15-64 go-dine).

  Iza ove nove starosne strukture stoje razni razlozi i to kako prirodni tako i drutveni: stalno produavanje ivotnog veka, niska stopa nataliteta i visoka stopa migracije. Tokom poslednjih dvadeset godina ivotni vek se produio u svim zemljama partnerima na re-alizaciji projekta za pet do sedam godina, dok je stopa nataliteta stalno nia od bazine stope nataliteta potrebne za prirodnu obnovu stanovnitva koja iznosi 2,1 deteta po eni. Najnoviji migracijski procesi iz balkanskih zemalja u zemlje EU tee je analizirati, ali postoji verovatnoa da je on imao uticaja na demografsku situaciju u ovim zemljama.

  ta oekujemo da e se promenitiSpeci ni ciljevi NET-Age projekta su:

  Da pobolja koordinaciju izmeu javnog i privatnog sektora (NVO, volonteri) kako bi ih podstakli partnerstva za pruanje inovativnih socijalnih i zdravstvenih usluga za starije osobe koje garantuju aktivno, zdravo i nezavisno starenje;

  Da povea i unapredi razvoj kapaciteta, kompetencija i vetina javnih ustanova i oso-blja organizacija civilnog drutva kroz investiranje u ljudski kapital, jaanje mobilnosti za umreavanje, razmenu osoblja, zajednike programe usavravanja i aktivnosti neformalnog obrazovanja;

  Da ojaa demokratske procese na lokalnom nivou, izgradnju institucionalnih kapaciteta kroz razvoj novih institucionalnih okvira u kome dravni i akteri volonteri imaju stabilnu saradnju i zajedniki izrauju programe socijalnih politika i usluga primenjujui Otvoreni Metod Koordinacije;

  Da povea odrivost socijalno-zdravstvenih sistema odravajui ravnoteu izmeu kvaliteta usluga, razumnog nivoa trokova i jednakog pristupa;

  Da povea nivo svesti i informisanosti o uslugama i politikama koje se tiu starijih.

  Oekuje se da e NET-Age projekat unaprediti socijalno-zdravstvene politike poevi od nove de nicije starenja i ostvarivanje drugaije koordinacije izmeu javnog i privatnog sektora u pruanju usluga za starije osobe.

 • 5

  Opis projekta

  Aktivnosti NETAge projekta Aktivnosti NET-Age projekta ine osnovu Jadranske mree prekogranine saradnje, u kojoj javni i nepro tni akteri iz svakog regiona tesno sarauju kako bi pruili inovativne socijalno-zdravstvene usluge starijim osobama. Oni redovno razmenjuju iskustva i znanje (know-how), kontinuirano poveavajui kompetencije i vetine, a u dugoronom smislu smanjuju teritorijalne nejednakosti u jadranskom podruju. Krenuvi od identi kacije toga da postoji nedovoljna saradnja izmeu javnih i privatnih aktera, NET-Age projekat prevazilazi prepreke kako bi integrisao politike u multidisciplinarni pristup oko osnovnih aktivnosti umreavanja sadranih u ZAJEDNIKOM AKCIONOM PLANU (ZAP). Ovaj Plan sadri glavne aktivnosti koje e se realizovati na prekograninom nivou: speci ne trening module za nepro tna (volont-erska) udruenja i za kreatore politike, da bi se podrala institucionalna konsolidacija i proces izgradnje kapaciteta. Program mobilnosti takoe je deo Zajednikog akcionog plana koji e omoguiti uesnicima iz 6 zemalja da direktno saznaju o razliitim socijalnim politikama na polju ukljuivanja volontera u pruanje zdravstvenih i usluga kune nege za starije. Bie podstaknuta i olakana razmena njihovog iskustva i prenos kompetencija kako bi se ostvarila korist od pristupa koje oni primenjuju. Tokom NET-Age projekta korisnici iz svakog regiona e na lokalnom nivou sprovesti seriju aktivnosti, koristei pristup od baze prema vrhu, kako bi se podstakla rasprava o socijalnim temama, analizirao okvir postojeih socijalno-zdravstvenih politika, i sprovela PILOT AKTIVNOST da se isproba zajedniko planiranje i pruanje socijal-no-zdravstvenih usluga starijima.

  Ko su uesnici u NET-Age projektu?Nosilac projekta je uprava Regiona Marche Jedinica za implementaciju socijalnog plani-ranja Odeljenje za socijalnu politiku, iz Italije.

  Podrku u upravljanju projektom i koordinaciji prua im SVIM, njihova Regionalna razvojna agencija koja ima ulogu Tehnikog sekretari-jata u projektu, i koja tesno sarauje sa Re-gionom Marche u projektnom menadmentu i koordinaciji, kao i pruanju podrke kon-zorcijumu u svakodnevnoj realizaciji pro-jekta. Ostali partneri na projektu su: iz Ital-ije Volontersko udruenje Regije Marche (AVM) i Regija Emilia Romagna - Odeljenje za promociju socijalnih politika i integraciju imigranata, volonterski rad, udruenja i trei sektor; Grad Split i Udruga MI iz Hrvatske; Regionalno vee Lezhe i Caritas iz Albanije; iz Crne Gore - Institut za javno zdravlje i Asoci-jacija za demokratski prosperitet -Zid; Pokra-jinski zavod za socijalnu zatitu i Novosadski humanitarni centar (NSHC) iz Srbije i Optina Kanal ob Soi i Slovenaka Federacija penzi-onerskih udruenja (ZDUS) iz Slovenije.

  Partner-saradnik na projektu je CEV Evropski volonterski centar, sa seditem u Briselu, koji ini mrea od preko 80 nacionalnih, regionalnih i lokalnih volonterskih centara i agencija za volontersku podrku iz cele Evrope.

 • 6

  Uloga partnera projekta

  Uprava Regiona Marche Jedinica za implementaciju socijalnog planiranja Odeljenje za socijalnu politikuNosilac projekta ima ulogu tehniko-naunog i administrativno- nansijskog koordinatora projekta koga podrava Regionalna razvojna agencija Sviluppo Marche spa SVIM koja je domain Tehnikog sekretarijata NET-Age projekta.

  Odeljenje za socijalnu politiku ima 25 zaposlenih i organizovano je u tri sektora: Odeljen-je za socijalnu politiku, Jedinica za socijalno planiranje i Matina evidencija roenih, venanih, humanitarnih organizacija i treeg sektora. Ove tematske oblasti rade na plani-ranju i aktivnostima namenjenim speci nim ciljnim grupama (stariji, invalidi, deca, po-rodice, imigranti, itd.). Jedinica za socijalno planiranje koja je direktno angaovana na realizaciji projekta bavi se koordinacijom lokalnih aktivnosti i planiranjem aktivnosti i pris-tupa iji je cilj aktiviranje politika socijalnog zbrinjavanja, s posebnim akcentom na starim osobama, siromatvu i imigraciji.

  Kada je re o politici za brigu o starima ona je glavni politiki prioritet Regionalne vlade. Oko 24% stanovnika Regije su osobe starije od 65 godina, a broj starijih osoba i njihov procenat u ukupnom broju stanovnika porae narednih decenija. Regionalne politike imaju za cilj da garantuju visok kvalitet ivota starijih osoba, pruanje podrke tim osobama u svakodnevnom ivotu, brigu o njima i potrebnu pomo. Politika za brigu o starijim osobama doneta je nedavno i to nije omoguilo regionalnim vlastima da se prilagode karakteristi-kama i potrebama tako skupe i sloene oblasti rada.

  Kunu negu i pomo pruaju volonteri (dobrotvorne organizacije, verska i NVO udruenja, ljudi iz dravnih slubi, itd.), a 26% ljudi starijih od 65 godina su korisnici tih usluga.

  U nekim sluajevima starije osobe brinu i pomau, bez naknade i volonterski, drugim lanovima porodice ili starijim osobama. Udruenja volontera doprinose aktivnom i zdra-vom starenju. Saradnja sa volonterskim udruenjima je poboljana, a NET-Age projekat predstavlja pravu priliku za ostvarivanje tog cilja.

  CSV Marche CSV je Volonterski usluni centar za podrku, razvoj i obuku za volonterska udruenja na teritoriji Marche regije. Izabrani odbor sainjen je iskljuivo od volontera i on de nie politike smernice za volonterska udruenja u regionu. CSV Marche je federacija oko 400 volonterskih udruenja koja je uveala svoje znanje i dugotrajne kontakte sa gotovo svim volonterskim udruenjima u regionu.

  Zahvaljujui svom iskustvu, CSV Marche ima ulogu lokalnog partnera u irenju javno-privat-nog partnerstva u cilju pruanja e kasnijih socijalnih usluga i poznaje potrebe starijih oso-ba. Stoga je njegova uloga od fundamentalnog znaaja za buduu primenu OMK i pristupa od baze prema vrhu. ta vie, CSV Marche garantuje snaan uticaj rezultata NET-Age projekta na teritoriji na iroko uee volonterskih udruenja u projektnim aktivnostima.

 • 7

  Grad SplitGrad Split je lokalna uprava koja, pored drugih aktivnosti, obezbeuje, promovie i omoguava rad kako socijalno-zdravstvenih tako i nepro tnih organizacija.

  Predstavnici 5 javnih institucija koje se bave brigom o starijim osobama uestvovali su u Programu mobilnosti koji je organizovan u Sloveniji, Srbiji i Italiji. U saradnji sa Udrugom MI, organizovane su 4 lokalne radionice u ijem radu su uestvovali predstavnici javnog i nepro tnog sektora. Izraena je lokalna SWOT analiza o socijalnoj zatiti za starije osobe kao i preporuke za budue aktivnosti.

  Projekat je dokazao svoju vanost u uspostavljanju saradnje sa nepro tnim sektorom, auriranju SWOT analize o socijalnim uslugama za starije osobe i izradi preporuka za budue aktivnosti.

  Udruga MIUdruga MI je nepro tna i nevladina organizacija koja je osnovana 1996. godine u Splitu, u Hrvatskoj. U poetku je MI bila povezana sa programom za izbeglice i raseljena lica i radila je uz pomo meunarodne organizacije Meunarodni komitet za spasavanje (International Rescue Committee). Kasnije se Udruga MI proirila i na druge potrebe zajednice: briga o starijim osobama, problemi samoubistava, siromatva i razvoj volonterstva i centar za podrku civilnom drutvu. Udruga MI osnovala je tri zasebne organizacije: Fondaciju Kajo Dadi ije aktivnosti pomau studentima iz porodica slabijeg materijalnog stanja i razvoju civilnog drutva; nepro tnu socijalnu instituciju: MI centar za brigu i pomo koji prua van-institucionalne usluge starijim osobama i drutveno preduzee Zelena mrea. U NET-Age projektu oni imaju aktivnu ulogu u irenju informacija o i promovisanju svih projektnih aktivnosti i rezultata kao i odravanju komunikacije izmeu partnera.

  Regionalno vee Lezhe Regionalno vee Lezhe, partner NET-Age projekta iz javnog sektora iz Albanije, koordinira rad izmeu centralnih i lokalnih institucija u cilju reavanja problema u oblasti dravnih/javnih i socijalnih usluga.

  Prisustvo Regionalnog vea Lezhe predstavlja dodatnu vrednost za projekat kao i za Cari-tas Albanija i teritoriju. Zahvaljujui svojoj institucionalnoj ulozi ono obezbeuje pravilno ostvarivanje rezultata projekta i sprovoenje projektnih aktivnosti, osigurava da aktivnosti stignu do ciljnih grupa koje bi potencijalno imale koristi od angaovanja lokalne zajednice, podsticanja stvaranja mrea i grupa izmeu zajednica koje pruaju priliku za aktivno starenje i socijalno uk...

Recommended

View more >