s. martinho provérbios, quadras e adivinhas

Download S. Martinho Provérbios, quadras e adivinhas

Post on 10-Mar-2016

224 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

S. Martinho Provérbios, quadras e adivinhas

TRANSCRIPT

 • 1

  PPrroovvrrbbiiooss

  NNoo SS.. MMaarrttiinnhhoo vvaaii aaddeeggaa ee pprroovvaa oo vviinnhhoo..

  NNoo SS.. MMaarrttiinnhhoo lluummee,, ccaassttaannhhaass ee vviinnhhoo..

  NNoo ddiiaa ddee SS.. MMaarrttiinnhhoo mmaattaa oo tteeuu ppoorrccoo,, aabbrree

  oo ppiippiinnhhoo,, ee ppee--ttee ddee mmaall ccoomm oo tteeuu vviizziinnhhoo..

  MMaarrttiinnhhoo bbeebbee oo vviinnhhoo,, ddeeiixxaa aa gguuaa ppaarraa oo

  mmooiinnhhoo..

  VVeerroo ddee SS.. MMaarrttiinnhhoo

  ssoo ttrrss ddiiaass mmaaiiss

  uumm bbooccaaddiinnhhoo..

 • 2

  SSee oo IInnvveerrnnoo nnoo eerrrraa oo ccaammiinnhhoo,, tt--lloo--eemmooss

  ppeelloo ssoo MMaarrttiinnhhoo..

  PPeelloo SS.. MMaarrttiinnhhoo ccaassttaannhhaass aassssaaddaass,, ppoo ee

  vviinnhhoo..

  NNoo ddiiaa ddee SS.. MMaarrttiinnhhoo,, mmaattaa oo tteeuu ppoorrccoo,,

  cchheeggaa--ttee aaoo lluummee,, aassssaa ccaassttaannhhaass ee pprroovvaa oo

  tteeuu vviinnhhoo..

 • 3

  NNoo ddiiaa ddee SS.. MMaarrttiinnhhoo,, ccoommee--ssee ccaassttaannhhaass ee

  bbeebbee--ssee vviinnhhoo..

  AA ccaaddaa bbaaccoorriinnhhoo vveemm oo sseeuu SS.. MMaarrttiinnhhoo..

  PPoorr SSoo MMaarrttiinnhhoo,, nneemm ffaavvaass nneemm vviinnhhoo..

  VVeerroo ddee SS.. MMaarrttiinnhhoo ssoo ttrrss ddiiaass ee mmaaiiss uumm

  bbooccaaddiinnhhoo..

  AA ccaassttaannhhaa

  ddee qquueemm aa

  ccoommee ee nnoo

  ddee qquueemm aa

  aappaannhhaa..

  AA ccaassttaannhhaa ee oo bbeessuuggoo eemm FFeevveerreeiirroo nnoo ttmm

  ssuuccoo..

 • 4

  AA ccaassttaannhhaa tteemm uummaa mmaannhhaa:: vvaaii ccoomm qquueemm aa

  aappaannhhaa..

  MMaaiiss vvaallee uumm ccaassttaannhheeiirroo ddoo qquuee uumm ssaaccoo ccoomm

  ddiinnhheeiirroo..

  DDiiaa ddee SS.. MMaarrttiinnhhoo ffuurraa oo tteeuu ppiippiinnhhoo..

  DDoo ddiiaa ddee SS.. MMaarrttiinnhhoo aaoo NNaattaall,, oo mmddiiccoo ee oo

  bboottiiccrriioo eenncchheemm oo tteeuu bboorrnnaall..

  PPeelloo SS..

  MMaarrttiinnhhoo mmaattaa

  oo tteeuu ppoorrqquuiinnhhoo ee

  sseemmeeiiaa oo tteeuu

  cceebboolliinnhhoo..

 • 5

  SSee oo IInnvveerrnnoo nnoo eerrrraa ccaammiinnhhoo,, tt--lloo--eeii ppeelloo

  SS.. MMaarrttiinnhhoo..

  SSee qquueerreess ppaassmmaarr tteeuu vviizziinnhhoo llaavvrraa,, ssaacchhaa ee

  eesstteerrccaa ppeelloo SS.. MMaarrttiinnhhoo..

  PPeelloo SS.. MMaarrttiinnhhoo,, pprroovvaa oo tteeuu vviinnhhoo,, aaoo ccaabboo

  ddee uumm aannoo jj nnoo ttee ffaazz ddaannoo..

  PPeelloo SS.. MMaarrttiinnhhoo mmaattaa oo tteeuu ppoorrccoo ee bbeebbee oo

  tteeuu vviinnhhoo..

 • 6

  PPeelloo SS.. MMaarrttiinnhhoo sseemmeeiiaa ffaavvaass ee vviinnhhoo..

  PPeelloo SS.. MMaarrttiinnhhoo,, nneemm nnaaddoo nneemm ccaabbaacciinnhhoo..

  gguuaa--pp,, ccaassttaannhhaass ee vviinnhhoo ffaazz--ssee uummaa bbooaa

  ffeessttaa ppeelloo SS.. MMaarrttiinnhhoo..

 • 7

  QQuuaaddrraass

  OO SS.. MMaarrttiinnhhoo eesstt aa cchheeggaarr

  AA llaarreeiirraa vvoouu aacceennddeerr

  PPaarraa ccaassttaannhhaass aassssaarr

  EE ccoonnttiiggoo aass ccoommeerr

  ddiiaa ddee SS.. MMaarrttiinnhhoo

  aa ffeessttaa ddaass ccaassttaannhhaass

  EEmm vveezz ddee ssooll,, hh cchhuuvvaa

  OOuuttoonnoo nniinngguumm eessttrraannhhaa

 • 8

  DDiiaa 1111 ddee NNoovveemmbbrroo

  aa ffeessttaa ddaass ccaassttaannhhaass

  CCoommee--ssee aa ccaassttaannhhaa aassssaaddaa

  EE mmaaiiss oo ccaallddoo vveerrddiinnhhoo

  CCaassttaannhhaass,, ccaassttaannhhaass

  QQuuee bbooaass qquuee eellaass ssoo..

  QQuueennttiinnhhaass,, aassssaaddiinnhhaass

  FFaazzeemm bbeemm aaoo ccoorraaoo..

 • 9

  CCoommee--ssee ppaappaass ddee mmiillhhoo

  RRoommss ee ccaassttaannhhaa aassssaaddaa,,

  BBeebbee--ssee uunnss ccooppooss ddee vviinnhhoo

  EE ss ttaannttaass nnoo ssee dd ppoorr nnaaddaa..

  EEllee bboonnddoossoo

  EEllee SS.. MMaarrttiinnhhoo

  NNeessttee ddiiaa ttoo eessppeecciiaall

  TTuu ddss--nnooss ccaassttaannhhaass ee vviinnhhoo..

 • 10

  TTooddoo oo ddiiaa aa aappaannhhaarr cchhuuvvaa

  CCooiittaaddoo ddoo vveennddeeddoorr!!

  MMaass bbeeiirraa ddaass ccaassttaannhhaass

  FFiiccaa cchheeiioo ddee ccaalloorr..

  CCoomm oo ffrriioo aa cchheeggaarr

  AA nnaattuurreezzaa eesstt--ssee aa ttrraannssffoorrmmaarr

  OOss oouurriiooss aa aabbrriirr

  PPaarraa aass ccaassttaannhhaass aappaannhhaarr..

 • 11

  OO SS.. MMaarrttiinnhhoo eesstt aa cchheeggaarr

  AA llaarreeiirraa vvoouu aacceennddeerr

  PPaarraa aass ccaassttaannhhaass aassssaarr

  EE ccoonnttiiggoo aass ccoommeerr

  CCoommoo bboomm ccoommeerr

  CCaassttaannhhaass aassssaaddaass

  EE nnoo mmaagguussttoo vveerr

  AAss mmeenniinnaass ccoorraaddaass

 • 12

  NNaa rruuaa eesstt uumm vveennddeeddoorr

  DDee ccaassttaannhhaass aassssaaddaass

  ccoomm eessffoorroo ee aammoorr

  QQuuee ffaazz ffeelliizz aa rraappaazziiaaddaa

  DDiiaa 1111 ddee NNoovveemmbbrroo

  oo ddiiaa ddee SS.. MMaarrttiinnhhoo

  CCoommee--ssee aa ccaassttaannhhaa aassssaaddaa

  EE mmaaiiss oo ccaallddoo vveerrddiinnhhoo..

 • 13

  ddiiaa ddee SS.. MMaarrttiinnhhoo,,

  DDiiaa ddee ggrraannddee rreeiinnaaoo

  HH vviinnhhoo nnoovvoo ffrreessqquuiinnhhoo,,

  CCaassttaannhhaa aassssaaddaa ee aanniimmaaoo..

  CCaassttaannhhaass qquueennttiinnhhaass

  AAoo lluummee aa eessttaallaarr..

  NNss vvaammooss aassss--llaass

  AAtt nnooss ffaarrttaarr..

 • 14

  NNoo ddiiaa ddee SSoo MMaarrttiinnhhoo

  HH uummaa ggrraannddee ffeessttaa

  TTaammbbmm ssee pprroovvaa oo vviinnhhoo

  EE ddoorrmmee--ssee uummaa ggrraannddee sseessttaa..

  NNoo ddiiaa ddee SS.. MMaarrttiinnhhoo

  TTooddaa aa ggeennttee ssaaii

  PPaarraa bbeebbeerr uumm ccooppiinnhhoo

  EE lleemmbbrraarr oo rriiccoo SS.. MMaarrttiinnhhoo..

 • 15

  HHoojjee oonnzzee ddee NNoovveemmbbrroo

  DDiiaa ddee SS.. MMaarrttiinnhhoo

  AAiinnddaa bbeemm qquuee mmee lleemmbbrroo

  DDee bbeebbeerr uumm ccooppoo ddee vviinnhhoo..

  QQuuee lliinnddoo oo OOuuttoonnoo!!

  QQuuee lliinnddoo qquuee !!

  UUvvaass ee ccaassttaannhhaass

  DD--mmee oo aavv ZZ..

 • 16

  AAAdddiiivvviiinnnhhhaaasss

  11))

  TTeennhhoo ccaammiissaa ee ccaassaaccoo

  SSeemm rreemmeennddoo nneemm bbuurraaccoo

  EEssttoouurroo ccoommoo uumm ffoogguueettee

  SSee aallgguumm nnoo lluummee mmee mmeettee

  QQuueemm ssoouu??

 • 17

  22))

  TTeemm ccaassccaa bbeemm gguuaarrddaaddaa

  NNiinngguumm llhhee ppooddee mmeexxeerr

  SSoozziinnhhaa oouu aaccoommppaannhhaaddaa

  EEmm NNoovveemmbbrroo nnooss vveemm vveerr

  33))

  QQuuaall aa ccooiissaa qquuaall eellaa??

  TTeemm ttrrss ccaappaass ddee IInnvveerrnnoo

  AA pprriimmeeiirraa lluussttrroossaa

  AA sseegguunnddaa aammaarrggoossaa

  AA tteerrcceeiirraa ddeelliicciioossaa..

 • 18

  44))

  QQuuaall aa ccooiissaa,, qquuaall eellaa,,

  OO mmeeuu ffrruuttoo mmaaiiss ddooccee,,

  QQuuee oo mmiillhhoo ffaabbrriiccaaddoo

  TTooddooss oo ccoommeemm ccoomm ggoossttoo

  CCrruu,, ccoozziiddoo oouu aassssaaddoo??

  RReessppoossttaa ddaa aaddiivviinnhhaa 11,, 22,,33 ee 44:: ccaassttaannhhaa

  QQuuaall aa ccooiissaa,, qquuaall eellaa,,

  QQuuee mmaacchhoo ee dd ffmmeeaass??

  RR:: ccaassttaannhheeiirroo

  SSee mmee rriioo ddee mmiimm ssaaii uummaa ddoonnzzeellaa

  MMaaiiss uummaa ddoonnzzeellaa ddoo qquuee eeuu

  EEllaa vvaaii ccoomm qquueemm aa lleevvaa

  EEuu ffiiccoo ccoomm qquueemm mmee ddeeuu

  QQuueemm ssoouu?? RR:: oouurriioo

 • 19

  nnndddiiiccceee

  PPrroovvrrbbiiooss 11

  QQuuaaddrraass.... 77

  AAddiivviinnhhaass....1144

  44 EE EEBB11 cc//JJII ddaa PPeeddrraa MMoouurriinnhhaa