rower jako środek transportu w nowoczesnym mieście

Download Rower jako środek transportu w nowoczesnym mieście

Post on 21-Nov-2014

9.177 views

Category:

Automotive

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

na przykładzie Łodzi. Autor: Łukasz Kamiński

TRANSCRIPT

 • 1. Rower jako rodek transportuw nowoczesnym mieciena przykadzie odzi ukasz KamiskiGrupa Rowerowa d www.rowerowalodz.pl

2.

 • Przyjta przez Rad Europejsk Strategia Lizboska wyznacza kierunki rozwoju Unii Europejskiej w pierwszej poowie XXI wieku.
 • W myl tej strategii dobrobyt europejskich spoeczestw ma by zwikszany dziki opartej na wiedzy i bardziej konkurencyjnej gospodarce.

3.

 • Strategia Lizboska stawia jednak ekonomicznemu rozwojowi pewne wytyczne i ograniczenia.
 • Musi to by rozwj zrwnowaony, czyli taki, w ktrym bogacc si nie niszczymy rodowiska naszego ycia i nie naruszamy spoecznych i przyrodniczych fundamentw tego rozwoju.

4. Zgodnie ze ,,Strategi przed spoeczestwami Unii Europejskiej staj w tej dziedzinie4 najwaniejsze wyzwania:

 • 1)Walka z efektem cieplarnianym przez zmniejszenie zuycia paliw kopalnych
 • 2)Zmniejszenie presji na rodowisko ze strony transportu
 • 3)Zachowanie zasobw naturalnych
 • 4)Poprawa stanu zdrowia ludnoci . [1] [1]A. Bartczak, T. ylicz ,,Dylematy Rozwoju Transportu W wietle Strategii Lizboskiej Instytut Bada NadGospodark Rynkow, Gdask 2004, s.5.

5. W przypadku odzi jedn z najlepszych i najbardziej opacalnych inwestycji mogcych przybliy realizacj tych postulatw jest promowanie ROWERU jako rodka transportu miejskiego. 6.

 • 1) Walka z efektem cieplarnianym

7.

 • W Unii Europejskiej transport odpowiada za28% emisji CO 2 , z czego 84% to emisja powodowana przez transport drogowy.
 • W latach 90-tych XX wieku ta emisja wzrosao 20%i wedug prognoz bdzie rosa nadal, stawiajc pod znakiem zapytania wypenienie przez UE zaoe protokou z Kioto . [1] [1] A. Bartczak, T. ylicz,,,Dylematy Rozwoju Transportu W wietle Strategii Lizboskiej Instytut Bada Nad Gospodark Rynkow, Gdask 2004, s. 5.

8.

 • Najwicej CO 2 , emituj SAMOCHODY OSOBOWE.
 • AUTOBUS dziki korzyci skali emituje mniej w stosunku do wykonywanych zada przewozowych,lecz take posiada silnik spalinowy, wic nie jest obojtny dla rodowiska.
 • TRAMWAJ sam nie emituje CO 2lecz take jest odpowiedzialny za emisj tej substancji do atmosfery.
 • Dzieje si tak poniewa w odzi napdzajcy tramwaje prd elektryczny pochodziw 100% ze spalania wglaw elektrowniach.
 • ROWER podczas eksploatacji w ogle nie emituje gazw cieplarnianych.

9. 2) Zmniejszenie presji na rodowisko ze strony transportu 10.

 • Presja ta w duych miastach to midzy innymi emisja:
 • - zanieczyszcze gazowych
 • - zanieczyszcze pyowych
 • - haasu
 • - wibracji

11.

 • Haas i inne zanieczyszczenia s wyjtkowo uciliwe dla mieszkacw i wszystkich uytkownikw centrum odzi.
 • Przyczyny tego stanu rzeczy:
 • -wski przekrjwikszoci ulic
 • -rzadka sie uliczna
 • -gsta zabudowa
 • -sabe przewietrzanie
 • Ilustracja: Tramwaje, autobusy i samochody stoj w korku na ul. Kiliskiego
 • rdo ilustracji: http://www.uml.lodz.pl/prorevita/ z dnia 30.03.07

12.

 • Rower nie emituje spalin ani haasu oraz ma niewielkie wymagania przestrzennewic doskonale sprawdza si w takich warunkach.
 • Wanie dlategoprzejcie cho czci zada komunikacyjnych miasta przez rowery miaoby zbawienny wpyw na jako rodowiska ycia jego mieszkacw.

13. Wielk wad indywidualnej motoryzacjijest jej dua terenochonno

 • .

14.

 • Liczba osb mogcych przemieci si w miecie w cigu godziny po pasie o szerokoci 3,5 m.rdo ilustracji: ,,Miasta rowerowe miastami przyszoci Komisja Europejska, Luksemburg 2000, s.9.

15.

 • Z ukazanej na ilustracji prawidowoci wynika, e w panujcychw centrum naszego miasta warunkach niedoboru przestrzeni powinno si preferowa transport pieszy, rowerowyi tramwajowy przed zajmujcym ogromne iloci przestrzenitransportem zmotoryzowanym.

16. A oto ta sama prawidowo ukazana na zdjciu. Ta sama grupa ludzi zajmuje troch mniej cennej przestrzeni centrum miasta gdy przesidzie si na rowery lub do transportu zbiorowego (rowery na zdjciu po prawej) rdo: Pres Office City of Munster Germany 17.

 • Kolejn wielk wad transportu samochodowego jest
 • fragmentacjai dezintegracja przestrzeni miejskiej.

18.

 • Rower ze wzgldu na swoj specyfik wnikajc w miejsk przestrze nie dezintegruje jej i nie dzieli na fragmenty. Place miejskie, deptaki, parki i skwery stanowi czsto element rowerowej infrastruktury, co wcale nie pogarsza ich walorw turystycznych, estetycznych i funkcjonalnych.

19. 3)Zachowanie zasobw naturalnych 20.

 • Od XIX wieku Energetyczn podstawtransportu Europyjest spalanie surowcw kopalnych.
 • Trzeba tu take wspomnie o ogromnych ilociach stali, tworzyw sztucznych i innych wytwarzanych z uyciem surowcw mineralnych materiaw, z ktrych przemys tworzynieprzerwanie samochody, autobusy i tramwaje.
 • ROWERYpodczas fazy eksploatacji nie zuywajsurowcw nieodnawialnych za ich produkcja nie pochania tyle materiaw co produkcja z zasady cikich pojazdw silnikowych.

21. 4)Poprawa stanuzdrowia ludnoci 22.

 • Zanieczyszczenie powodowane przez transport odpowiada za wiele dolegliwoci, takich jak choroby drg oddechowych i nowotwory, oraz wywoane przez haas problemy, takie jak:
 • - zdenerwowanie
 • - kopoty ze snem
 • - negatywne oddziaywanie na ukad krenia
 • Brak emisji haasu i substancji szkodliwych do atmosfery sprawia, e transport ROWEROWY jest pozbawiony tego typu oddziaywa na zdrowie ludzkie.

23. Osoba ktra wybiega rower jako swj rodek lokomocji moe odnie nastpujce korzyci zdrowotne:

 • Poprawa wydolnoci organizmu
 • Rozwj ukadu miniowego i kostnego
 • Profilaktyka chorb cywilizacyjnych zwizanychz brakiem ruchu takich jak midzy innymi :
 • choroby serca
 • otyo
 • cukrzyca
 • choroby krgosupa
 • ylaki
 • hemoroidy

24.

 • Jazda na rowerze po miecie jest czsto uwaana za niezdrow ze wzgldu na naraenie cyklisty na kontakt ze spalinami.
 • Rozwizaniem tego problemu moe by upowszechnienie maseczek z filtrem wglowym, ktre wychwytujwikszo zanieczyszcze gazowych i pyowych.

25.

 • Ponadto miejskie podre rowerowe nie musz si odbywa wzdu gwnych tras samochodowych. Przykadem tego jest odcinek ul. Piotrkowskiej z ograniczonym ruchem samochodowym, ktry jest bardzo chtnie wykorzystywany przez rowerzystw.

Oraz rynek Manufaktury. 26.

 • Jazda rowerem po rdmieciu stanie sibardziej przyjemna i bezpieczna, gdy zrealizowane zostan plany rewitalizacji Centrum odzi, wedug ktrych na wikszoci ulic tej dzielnicy ruch samochodowy zostanie ograniczony lub uspokojony.

27.

 • Budowa udogodnie takich jak strefy ruchu uspokojonego i dobrze zaprojektowane cieki rowerowe moeznacznie ograniczy ryzyko zderzenia rowerzysty z pieszym lub samochodem i tym samym pokona najwiksz przeszkod stojc przed upowszechnieniem roweru w naszym miecie, ktr jest obecnie niskiebezpieczestwo rowerzystw w ruchu ulicznym.

28.

 • Miasto wielkoci odzi powinno posiada sie cieek rowerowych
 • o dugoci cakowitej kilkuset km.

Niestety obecnie mamy w odzi jedynie 50 km cieek rowerowych.Wrocaw ma ju 120 km drg rowerowych. 29. Z jakoci dzkich cieek te nie jest najlepiej Na zdjciu pocztek cieki rowerowej na ul 11 Listopada (Radogoszcz) 30. cieki rowerowe w odzi

 • Kolor czerwony i rowy: ciekioddane do uytku w 2008r.
 • Kolor zielony: cieki rowerowe zbudowane przed 2008 r.

31. Czy rower moe by rodkiem komunikacji w miecie wielkoci odzi? 32.

 • Za jednz najwaniejszych trudnoci uczynieniu rowerurwnoprawnym rodkiem lokomocji w odzi urzdnicy uwaaj rozlego naszego miasta. Przeanalizujmy ten problem
 • Mieszkacy wikszych miast zwykle uznaj za uciliwe i zbyt dugie podre dusze ni 40 minut. Przecitny rowerzysta porusza si z prdkoci redni okoo12 km/h wic w tym czasie pokona 8 km.
 • Jeeli przyjmiemy 40 minut za maksymalny czas podry rowerem to znaczenie transportu rowerowego bdzie zaleao od liczby przemieszcze na odlego mniejsz lubrwn 8 km.

33. O odlegociach pokonywanych codziennie przez odzian moemy si dowiedziez bada przeprowadzonych na potrzeby Urzdu Miasta odzi. Dla tych bada podzielono obszar miasta na 10 rejonw:

 • 1)rdmiecie
 • 2)Teofilw
 • 3)Bauty rodkowe
 • 4)Bauty Wschodnie
 • 5)Retkinia
 • 6)Polesie Wschodnie
 • 7)Widzew Pnoc
 • 8)Widzew Poudnie
 • 9)Grna Pnoc
 • Grna Poudnie
 • Z bada tych wynika, e ponad 60% podry midzy rejonami odbywa si na odlegociach mniejszych ni 8 km, wic akceptowalnych dla rowerzystw.

34. Klimat spoeczny

 • Jako najwaniejszy czynnik uniemoliwiajcy popularyzacj transportu rowerowego w Polsce uwaana jest niech spoeczestwa do poruszania si rowerem spowodowanaprzez brak odpowiednich wzorcw kulturowych i powszechny kult motoryzacji.
 • Tymczasem wedug bada statystycznych prawie poowa Polakw mieszkajcy