rkz dodnes nepoznane 01 uvodrukopisy-rkz.cz/rkz/rkz_dodnes_nepoznane.pdf · 4 rkz dodnes nepoznané...

160
RKZ dodnes nepoznané K. Nesměrák D. Mentzlová J. Urban J. Žytek / / /

Upload: others

Post on 30-Jan-2021

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • RKZd o d n e s

  nepoznané

  RKZ/

  /dodnes

  nepozn

  ané

  K.Nesměrák D.Mentzlová J.Urban J.Žytek/ / /

 • RKZd o d n e s

  nepoznané

 • Dne16.září1817bylnalezenRukopiskrálovédvorský,napodzimtéhožrokupakRukopiszelenohorský.

  Odpověďnaotázku,jakstarétytotextyjsouakdojejejichautorem,všaknebylaanipodvoustechletechodjejichobjevunalezena.

  Hledánítétoodpovědijevěnovánatatokniha.

 • C�eskáspolečnostrukopisná/Praha2017

  RKZd o d n e s

  nepoznané

  K.Nesměrák/D.Mentzlová/J.Urban/J.Žytek

 • Vydánı́tétopublikacebyloumožněno

  dıḱ yvelkoryséfinančnı́podpoře

  PhDr.JuliaEnderse

  Prof.Dr.ZdenkaFrankenbergerDaneše

  ©C�eskáspolečnostrukopisná,2017.

  ISBN978-80-270-2453-7

 • „U nás pravda po zákonu svatu“ 3

  Naši publikaci otevıŕáme veršem z Rukopisu zelenohorského.Záměrně. Vždyť dvě stě let trvá hledánı́ pravdy o stářı́ Ruko-pisů královédvorského a zelenohorského a dosud jsme sepravdy o nich nedočkali. Většinový názor o RKZ, který nalez-nete v každé populárnı́ knize či učebnici, řı́ká, že jsou to falzaz počátku 19. stoletı,́ které ve vlasteneckém nadšenı́ nejensepsali, ale – dıḱy pověstným zlatým českým rukám – jakostředověce se tvářıćı́ pergamenový rukopis vyrobili VáclavHanka a společnıći (takový rafinovaný postup by mimocho-dem neměl nikde na světě obdoby). Touto publikacı́ bychomrádi ukázali, že nenı́ a že tento názorsituace tak přıḿočarápetrifikovaný kvůli úřednıḿu rozhodnutı́ z konce 19. stoletı́stojı́ na vıće než vratkých nohou. O tom svědčı́ i nové poznatky,které byly o RKZ zı́skány v průběhu minulých desetiletı́ a kterézde rovněž prezentujeme.

  Tato publikace je záměrně pojata jako populárně-naučná.Má přinést i velmi nepoučenému čtenáři, který o Rukopisechkdysi kdesi něco slyšel, základnı́ informace o tom, co jsou tovlastně ty Rukopisy, jaký je jejich význam a jaké skutečnostisvědčı́ o tom, že nejsou novověkými padělky.

  Knihu proto otevı́rajı́ texty samotných RKZ, přičemž sičtenář může vyzkoušet i to, jak se luštı́ středověký rukopis.V přıṕadě Rukopisu zelenohorského je k dispozici nejen pů-vodnı́ text, ale i překlad do modernı́ češtiny. U Rukopisukrálovédvorského, jehož staročeština je lépe srozumitelná,napomůže porozuměnı́ slovnıč́ek staročeských výrazů.

  „U nás pravda

  po zákonu svatu“

 • 4 RKZdodnesnepoznané

  Dalšı́ kapitola ukazuje význam, jaký měly Rukopisy pročeskoukulturu19.stoletı,́ kdyinspirovalyvýznamnávýtvar-ná,hudebnı́iliterárnı́ dıĺ a,kterámajı́podnescořıći. Průběh sporu o stářı́ RKZ stručně shrnuje kapitolaDvěstoletí sporu o RKZ, která se také věnuje sdruženı́ obráncůČeskéspolečnostirukopisné. Následujıć ı́ kapitola jevěnovánaestetickéhodnotě textůRKZamáukázatnemožnosttoho,žebyautoremoboudělbylajednaosobav jednédobě,protožepıśněRukopisůvznikalyvprůběhuněkolikastoletı.́ Ikdyžjedalšı́kapitolalingvistickyzaměřená,naleznevnı́zvıd́ avý čtenář řaduzajıḿavých informacı,́ protožestudiumstaročeštinyRKZbyloajevcentrupozornostihumanitnıćhvěd,jejichžvětšinovýnázorjevneprospěchstářı́Rukopisů.Rádi bychomv této kapitole ukázali, žeotázkanenı́ jedno-značná. Předposlednı́ kapitolaukazuje, jakourolivesporuopra-vostRukopisůsehráváhistorieahistorici. Konečně poslednı́ kapitola se věnuje málo známé částiRukopisnéhosporu,asicejejichhmotnépodstatěatomu,jakjejı́průzkumsvědčı́provysokéstářı́RKZ. Autorkou kapitol o estetice a jazykovědě Rukopisů jeMgr.Dana Mentzlová, kapitolu o roli historie a historikůpřipravilIng.Jiřı́Urban.Mgr.JakubZ�ytek,M.Phil.,jeautoremnovočeského překladu Rukopisu zelenohorského. Ostatnı́částiknihypakpřipravilRNDr.KarelNesměrák,Ph.D. Publikacivěnujeme200.výročı́nálezuoboruRukopisů,alezejménatěmbadatelům,kteřı́přihledánı́pravdyneodmıt́ ajı́diskusi.

  autoři

 • Rukopiszelenohorskýbylnalezennapodzimroku1817nazámkuZelenáHorauNepomukuzámeckýmúřednıḱ emJose-fem Kovářem, který jej o rok později, v listopadu 1818,anonymnězaslaljakodarpronovězřıźenéMuseumkrálov-stvı́C�eského(dnešnı́Národnı́muzeum).Protonebylodlouhoznámo, odkud rukopis pocházı,́ a byl podle svého obsahunazývánLibušinsoud.Teprveroku1859zjistilVáclavVladivojTomekmıśtonálezuarukopissezačaloznačovatjakoRukopiszelenohorský.DodnesjevesbıŕkáchNárodnıh́omuzeavPraze. Rukopistvořı́dvapergamenovédvoulisty,tedyosmstrantextu,dvoulistmározměry22×16cm.Kroměpátéstranyse17řádkyjenastráncevždy16řádkůtextu.Běžnýtextjepsáninkoustemdneszelenébarvy.Textjeozdobenčtyřmičerve-nýmiiniciálamiařadoučervenýchmajuskulı́ (velkápıśmena).Vtextuserovněžhojněvyskytujı́červenéznačkystálenezná-méhoúčelu.Prosnadnějšı́čtenı́márukopisčerveněobtaženédřıḱypočátečnıćhpıśmenněkterýchslov,neboťjepsánbezmezer.

  Vrukopisesezachovalydvazlomkypıśnı,́dnesnazývané

  SněmyaLibušinsoud.Dějobousekladedo8.stoletı,́ fyzický

  zápisnapergamendo13.stoletı.́

  Rukopiszelenohorský

  Nález

  Vzhled

  Obsah

  Rukopiszelenohorský 5

 • 6 RKZdodnesnepoznané

  Zkustesisamipřečíst

  vRukopiszelenohorský,fol.1

 • Rukopiszelenohorský 7

  1 obihiazuodinemutilak

  2 egdiſeuaditarodnab

  3 ratrirodnabratriode

  4 diniotneuaditaſecru

  5 tomezuſobuLutihrud

  v 6 oſnaotauecriuenaota e

  7 riuezlatonoſneſta

  8 glauhrabernaradb

  9 uzehladneobabratriob

  10 aclenouicarodaſtara

  11 tetuipopelouaienſep

  12 deſplekiſcehouimiuſeſ

  13 eſirneulaſtipſtrirekip

  14 leteſedruſnaulaſtouic

  ſe 15 aplete ototauicriuiſe

  16 denaokencerozloſito

  ajehopřesný(transliterovaný)přepis

  C

  TextRZjepsánbezmezer,prolepší

  orientacioznačilpísařpočáteční

  písmenaslovproškrtnutím

  červenoubarvou(vpřepisuzná-

  zorněnotučnýmpísmem).

  VtextuRZje,jakovjinýchstředo-

  věkýchrukopisech,používánopro

  některéskupinypísmenzkratek,zde

  p=pri,pre.

 • 8 RKZdodnesnepoznané

  Všakotsvéjčeledivojevodı,́ mužiepašú,žeňirubystrojá. Iumre-liglavačeledina, dětivsětusbožiemvjednovladú, 5 vladykusizrodavyberúce, kýpleznědlevsněmyslavnychodı,́ chodı́ skmetmi,slechy,vladykami. Vstachukmetie,lešiivladyky, pochválichupravdupozákonu.

  Sněmy–staročeskýtext

  Libušinsoud–staročeskýtext

  Sněmyjsoupouhýmzávěrempísně,kterásevcelkunedocho-vala.Vezlomkusepopisujezpůsobspolečnésprávyrodovéhomajetkuavolbanovéhlavyrodu.

  LibušinsoudlíčírozsouzenídvoubratříChrudošeaŠtáhlavaodědictvípojejichotciKle-novici.Chrudošsinárokujecelédědictví.SporrozhodnekněžnaLibušenazase-dánízemskéhosněmunaVyše-hradě:bratřimajídědictvíspravovatspolečně.NespokojenýChrudošvšakkněžnuurazíatasevzdávásou-dnictvíavyzývásněmkvolběvladaře.Píseňjezachovánabezzávěru.

  Aj,Vletavo,čemútıš́ivodu, čemútıš́ivodustriebropěnú? Zatělútározvlajášebúra sesypavšitučuširaneba, 5 oplákavšiglavygorzelených, vyplakávšizlatopieskúglinu?

  Kakobychjázvodynemútila, kegdysěvadıt́arodnábratry, rodnábratryodědinyotné. 10 Vadıt́asěkrutomezusobú: lútýChrudošnaOtavěkrivě, naOtavěkrivě,zlatonosně; StaglavchrabernaRadbuzěchladně. Obabratry,obaKlenovica, 15 rodastaratetvyPopelova, jenžepridesplekysC�echovými vsiežežıŕnévlastiprěstrirěky.

 • Rukopiszelenohorský 9

  Každýotecsvojičeleďvede, mužipasou,žnouikmenyrubou; azemře-lihlavanadčeledı,́ všechnydětijměnıḿvjednovládnou, 5 vladykusizroduvybıŕajı,́ jenž,kdyžtřeba,vslavnésněmychodı,́ chodı́ skmety,lechyisvladyky. Vstalikmeti,leši,vladykové, astvrdiliprávopozákonu.

  Sněmy–novočeskýpřeklad

  Libušinsoud–novočeskýpřeklad

  Aj,Vltavo,pročkalıš́svouvodu, pročkalıš́svouvodustřıb́ropěnnou? Zdažtěprudkározčeřilabouře, sesbıŕ avšı́mračnasširýchnebes, 5 opláchnuvšı́hlavyhorzelených, vyplavivšı́zlatozrnouhlıń u?

  Ach,jakbychjávodynekalila, kdyžsevadı́tudvarodnı́bratři, rodnı́bratřiodědictvı́otců. 10 Vadı́sedvakrutěmezisebou: prudkýChrudošnaOtavěkřivé, naOtavěkřivé,zlatonosné; StahlavchrabrýnaRadbuzechladné. Obabratři,obaKlenovici 15 zestaréhoroduPopelova, kterýpřišelsplukysC�echovými vtutoúrodnouzempřestřiřeky.

  TentopřekladRZdomoderníčeš-

  tinyjezaložennavýsledcíchruko-pisnéhobádáníausilujeoto,abydnešníčtenář

  mohlvnímattextRZpokudmožnojakopoprvé,bez

  příměsinežá-doucíchkontextů.Překladsesnažízachovatplno-významovost

  originálu,včetnějazykových,stylo-vých,zvukovýchajinýchkvalittextu.

  Zároveňpřekla-datelusilujeomaximální

  sdělnostasrozu-mitelnosttextu

  nového.

 • 10 RKZdodnesnepoznané

  Priletiešedružnávlastovica, priletiešeotOtavykrivy, 20 sědenaokéncerozložito vLubušiněotnězlatěsiedle, siedleotně,světěVyšegradě. Bědujeinarıḱajemútno.

  Kdyseslyšejejúrodnásestra, 25 rodnásestravLubušinědvorě, sprosikněžnuutrVyšegradě napopravuustavitipravdu ipognatibratryjejáoba isúditiimapozákonu.

  30 Kážekněžnavypravitiposly: poSutoslavotLubicěbielé, iděžesúdúbravinyunie, poLutoborsDobroslavskachlemca, iděžeOrlicuLabepije, 35 poRatiborotgorKrekonošı,́ iděžeTrutpogubisaňlútú, poRadovanotKamenaMosta, poJarožirotBredvletorěčných, poStrěziborotSázavyladny, 40 poSamorodseMžěstriebronosné, povsiekmety,lechyivladyky, ipoChrudoš,ipoStaglav,bratry rozvaděmaodědinyotné.

  Kdasěsněchulešiivladyky 45 vVyšegradě––– proknı́stúpirozeniadlesvégo. Stúpikněžnavbielestvúcı́rıź ě, stúpinastólotenvslavněsněmě. –––dvěvěglasněděvě 50 vyučeněvěščbámVıt́ězovým, ujednéjsúdeskypravdodatné, uvtoréjmečkrivdykárajúcı,́ protivimaplamenpravdozvěsten ipodnimasvatocúdnávoda.

 • Rukopiszelenohorský 11

  Přiletěladružnávlaštovice, přiletělaodOtavykřivé, 20 usedlanaoknorozložité vLibušinězlatémsıd́leotců, sıd́leotců,svatémVyšehradě, bědujıćanařıḱajıćsmutně.

  Kdyžtoslyšı́rodnásestrabratřı,́ 25 rodnásestravLibušinědvoře, prosı́ dceruknıž́atvVyšehradě pronápravuustanovitprávo apohnatibratryjejı́oba asouditijetampozákonu.

  30 Kážedceraknıž́atvyslatposly: kSutoslavuodLibicebıĺé, tam,kderostoudoubravinydobré, kLitoboruvDobroslavůvChlumec, tam,kdeOrlicivždyLabepije, 35 kRatiboruodhorKrkonošských, tam,kdeTrutkdyszahubilsaňdivou, kRadovanuzKamennéhoMostu, kJarožiruodBrdvodouhojných, kStřežiboruodSázavyladné, 40 kSamoroduodMžestřıb́ronosné, kevšemkmetům,lechůmivladykům, ikChrudoši,ikStahlavu,bratřıḿ rozvaděnýmodědictvı́otců.

  Kdyžsesešlileši,vladykové, 45 vVyšehradě[svatém,sıd́leotců,] usednoudledélkyvěkusvého. Sedákněžnavběloskvoucı́řıźe, sedávstolecotcůvslavnémsněmu. Dvěvědoucı́ děvy[soudnı́přinı,́] 50 znalévýrokůSvantovıt́ových; ujednéjsoudeskypravdopravné, udruhémečkřivdykárajıćı,́ protinimjeplamenpravdozvěstný apodnimisvatočistávoda.

  NadvoumístechjetextRZpoškozený,

  místajsouozna-čenahranatými

  závorkamiadoplněnapodle

  možnéhosmyslu.

 • 12 RKZdodnesnepoznané

  55 Počěkněžnasotnazlatastola: „Mojikmetie,lešiivladyky, sebratromarozrěšitepravdu, jaževadıt́asěodědiny, odědinyotnémezusobú. 60 Pozákonuvěkožiznýchbogóv: budetaimobavjednovlásti, čisěrozdělıt́ arovnúmierú?

  Mojikmetie,lešiivladyky, rozrěšitemojevýpovědi, 65 budetě-liuvásporozumu. Nebudetě-l’uvásporozumu ustaviteimanovýnález, kýbysměrilrozvaděnábratry.“

  Klaněchusělešiivladyky 70 ipočěchutichogovoriti, govorititichomezusobú ichválitivýpovědijejé.

  VstaLutoborsDobroslavskachlemca, jěsětakoslovogovoriti:

  MikolášAleš:Libušinsoud,příjezdsněmovníků.

 • Rukopiszelenohorský 13

  55 Počnekněžnavzlatémstolciotců: „Mojikmeti,leši,vladykové, zdebratřıḿdnesrozhodněteprávo, kteřı́setuvadı́odědictvı,́ odědictvı́otcůmezisebou! 60 Pozákonupřıźněplnýchbohů: budetejimobavjednovládnout, čiserozdělıt́ erovnouměrou?

  Mojikmeti,leši,vladykové, rozhodněteomýchdvouvýrocıćh, 65 shledáte-livyjerozumnými: neshledáte-lijerozumnými, ustanovtejimpaknovýnález, jenžpoměřı́rozvaděnébratry!“

  Klaněliseleši,vladykové, 70 apočalitišehovořiti, hovořititišemezisebou achválitidvavýrokyjejı.́

  VstalLibotorzDobroslavaChlumce, jalsetatoslovahovořiti:

  MikolášAleš:Libušinsoud,před

  Libušíje„osudísvaté“donějž

  ukládajísněmov-nícihlasovací

  kameny–hlazce.

 • 14 RKZdodnesnepoznané

  75 „Slavnákněžnosotnazlatastola, výpověditvojerozmyslechom. Seberglasyponárodusvému!“

  Isebrastěglasyděvěsúdně, sbierastějevosudiesvaté 80 idastějelechómprovolati.

  VstaRadovanotKamenaMosta, jěsěglasyčıślempreglédati iviecinuprovolativnárod, vnárodkrozsúzeniunasněmsboren: 85 „ObarodnábratryKlenovica, rodastaráTetvyPopelova, jenžepridesplekysC�echovými vsiežěžıŕnévlastiprěstrirěky, směrıt́ asětakoodědiny: 90 budetaimobavjednovlásti!“

  VstanuChrudošotOtavykrivy, žlečsějemurozlipoútrobě, trasechusělútosťúvšiúdi. Máchnurukú,zarvejarýmturem: 95 „Goreptencém,knimsězmijavnorı,́ goremužém,imžeženavlade! Mužuvlástimužémzapodobno, prevěncudědinudátipravda!“

  VstaLubušasotnazlatastola, 100 vecě:„Kmetie,lešiivladyky, slyšestesděpoganěniemoje. Suďtesamipozákonupravdu! Unebuduvámsúditisvády. Voltemužamezusobúrovna, 105 kýbyvládlvámpoželezukrutu. Dievčierukanavykvláděslába.“

  VstaRatiborotgorKrekonošı,́ jěsětakoslovogovoriti: „NechvalnonámvNěmciechiskatipravdu. 110 Unáspravdapozákonusvatu, južeprinesechuotcinaši vsieže–––“

 • 75 „Slavnákněžnovzlatémstolciotců, dvavýrokytvéjsmerozmysleli. Seberhlazceodnárodasvého!“

  Isebralyhlazceděvysoudnı;́ sbıŕalyjevosudı́ tamsvaté 80 adalyjelechůmprovolati.

  VstalRadovanzKamennéhoMostu, jalsepočethlazcůpřehlédnouti avětšinuprovolativnárod, vnárodkrozsouzenı́ nasněmpřišlý: 85 „Obarodnı́bratřiKlenovici zestaréhoroduPopelova, kterýpřišelsplukysC�echovými vtutoúrodnouzempřestřiřeky: poměřtesetaktoodědictvı:́ 90 budetejıḿobavjednovládnout!“

  PovstalChrudošodOtavykřivé, žlučserozlilamupoútrobách, prudkostı́setřáslyvšechnyúdy. Máchnulrukou,zařvaljakturjarý: 95 „Bědaptákům,knimžsezmijevplıź ̌ ı,́ bědamužům,unichžženavládne! Mužaťvládnemužům,tozáhodno, prvnıḿudědictvı́dát,toťprávo!“

  VstalaLibušezestolceotců, 100 pravı:́„Kmeti,leši,vladykové, slyšelijstezdemépohaněnı.́ Samisuďtepozákonuprávo! Užnebuduvámsouditisvády. Zvoltesimužesoběrovného, 105 jenžbyvámvládlpoželezekrutém. Dıv́čı́rukanaváskvláděslabá.“

  VstalRatiborodhorKrkonošských, jalsetatoslovahovořiti: „NekchválenámvNěmcıćhhledatprávo. 110 Unásprávopozákonusvatém, ježpřineslinámotcovénaši vtuto[úrodnouzempřestřiřeky]…“

  Rukopiszelenohorský 15

  Hlazecjehlasovacíkámenčernénebo

  bílébarvy.

 • MikolášAleš:Sněmy.Kolemtextuilustracektématupísně.

 • Rukopiskrálovédvorskýbylnalezen16.zářı́1817VáclavemHankouvevěžnı́kobceděkanskéhokostelasv.JanaKřtiteleveDvoře Králové. Poté, co se Hanka stal knihovnıḱemMuseakrálovstvı́C�eského(dnešnıh́oNárodnıh́omuzea),darovaljejdojehosbıŕek,kdesenacházı́dodnes. Rukopis se skládá ze sedmi pergamenových dvoulistůpopsaných po obou stranách, dva listy jsou neúplné, ze třı́čtvrtinodřıźnuté,takžerukopistvořı́24celýchstrana4tak-zvané proužky. Listy jsoupřibližně stejně velké, vysoké asi12cma široké7–8cm;proužkymajı́ šıř́ku2cm.Pergamenrukopisujebarvyžlutavěšedé,mıśtyzašpiněný.Běžnépıśmoje miniskulnı́ (použıv́ána malá pıśmena), psané železodu-běnkovýminkoustemdnessvětležlutohnědébarvy.Rukopisje vyzdoben rumělkovými rubrikacemi (nadpisy) kapitol,sedmivelkýmizdobenýmiiniciálkamivezlatémpoliapade-sátimajuskulemi(velkýmipıśmeny)vtextu. Zápisrukopisusekladedo14.stoletı,́ jednotlivéskladbyjsouorálnı́poeziı,́ sahajıćı́dostaršıćhdob,některéaždodobypohanské. Proto jsou správně označovány jako pıśně nebozpěvy.Znadpisůskladebjepatrné,žesejednápouzeofrag-menttřetı́knihypıśnı.́ CelkemobsahujeRK13celýchpıśnı́a3zlomky.Ztohoješestpıśnı́epických,pocházejıćıćhzrůznýchdob,asedmpıśnı́lyrických.Třipıśněsedochovalyjenvnepatrnýchzlomcıć h.

  Rukopiskrálovédvorský

  Nález

  Vzhled

  Obsah

  Rukopiskrálovédvorský 17

 • 18 RKZdodnesnepoznané

  Zkustesisamipřečíst

  vRukopiskrálovédvorský,fol.3

  5

  10

  15

  20

  25

  30

 • ludēuderichuranibubnihromneuirazi chuzuukitrubihlucznechoruhuituſbori namostwraziuueſmostotrsaſaſiepodiich

  ~ dauēſt chuderiuwſieupolaniaipolene 5 oruziechuataiuaiwladikiſieczneraniſe kupolenetuſkaciuſiemotamodauemtr ciukubranieprsiekopidaledaleprsied udatnuſieciuaiuiceſtuieieſtibohemda nowſtaneiednoſluncepowſiemnebiwſt 10 aneIarmirnadwſiuzemiuopietrozno

  ~ ſiſieradoſtpowſieipzeroznoſiſierado~ ſtkolkolphirozletnuſieradostpowſieize

  ~ mipowſieizemiodradoſtneiphiPocina ſiekapituleſeſtmezcietmatrsietiechknihopo 15 bitiſaſíkow

  v itiſlunceaiſluneczkotiliſizaloſtiuocie tiſwietisnanynabiedneludikdieieſtkn niezkdieludnasbranikotiedalekozaielkto nywrahōuitrzeſirawlaſticedluhimtahem 20 niemcitahuaſuniemciſaſiciotzhorsielſkich drsiewnichhorwnaſekraiiniDaiteneboza tkadaiteſtrsiebrozlatozbozicepakiwamwi zehaiuduorichiziceawſieckonamwizehachſtrs

  i iebrozlatopobrachuhow edceotehachudalektro 25 ſkamidunetuztekmetienetuzteiuzuamtraui czkawſtauatakodluhoſtupanacuziemkopitem

  v viteuencezpolſkichkuetowſue uipſtiteliu c oſenieſiezelena pmienieſiewſieRucieſiec

  pmieniſeaitaBeneshermanowtainoludwh c 30 romaduzue ptiwſaſikomſhluciechuſiekmetſtic ludewleſepodhrubuſkaluwſiakzaoruzieime

  ~ cep ptiuowhō benesbeneswprsieduiedec zaniemwesluddrazliuipomſtupomſtuuola

  ajehopřesný(transliterovaný)přepis

  A

  Rukopiskrálovédvorský 19

  RKjepsánspřežkovým

  pravopisem.Vtextupoužívápísařprozrychlenízápisu

  středověnýchpísařskýchzkratek:

  ludē=ludem

  dauē=dauem~ſt ch=strach

  ~pze=Praze~phi=Prahy

  vcie =ciemu

  wrahō=wrahom

  otehachu==otehnachu

  vſue =suemuuipſtiteliu=c

  =uiprostiteliupmienie=c

  =promienieptiw=protiwc

  ptiuo=protiuoc~whō =wrahom

 • 20 RKZdodnesnepoznané

  eševsiepo--- roďteotstu--- viemdachui--- vavsvójko--- 5 ruciezrakypro--- levňužne--- enstvodose--- řěhlavu--- ěmsěvz--- 10 brazdeševp--- biuibylka--- koněmčrn--- zdusilnur--- pobiešeta--- 15 enémohu--- cěmsěmoi--- radostivohl---

  I.zlomekpísně

  Oldřich

  Jakjižbylouvedeno,RKmáprvnídvalistytěžcepoškozenéodstřižením,takžetytvořítzv.prou-žky.PísniOldřich,začínajícívpolovině1.prou-žku,předcházízlomekpísně,jejížobsahnelzeanipřibližněrekonstruovat.

  PíseňlíčídobytíPrahyavyhnáníPolákůknížetemOldřichemroku1004.PražskýHrad,obsazenýPo-lákypodvedenímBoleslavaChrabrého,osvobodilOldřichútokemvedenýmzeStrahovapřespodhradí(dnešníMalouStranu).SpomocípastýřevnikldoHradutzv.jižníbránouapřekvapenéPolákyvyhnal.Povítězstvíseopět

  lanovivyh--- ZvolaB--- ihrr--- suke--- senemožes--- 5 ežslavný--- nyskazaina--- udduchprs--- vsěchpovla--- idevečerem--- 10 nunocdale--- sebúřiuv--- jejúkrásnú---

 • Rukopiskrálovédvorský 21

  ujalvládyjehobratrkníže

  Jaromír.Textjedochovánneúplně,

  jehoprvníčást(116řádků)jena

  jižzmíněnýchproužcích,znichž

  sedajívyčístjenněkteráslova.

  delnicěmot--- dolóvsěmu--- 15 zěprotivsě--- ---emijezdie ---vsiuluduipo ---sěřěkyna ---dachusěiř 20 ---emskračejeho ---semisilným ---tvójduchsě ---olenyvsici ---huotvořie 25 ---viemuidavem ---sehraduksl ---jakpredvoj ---stranyrozstup ---jarýjunoše 30 ---bykehdyne ---slovystřě ---vsěvsěkr ---protivBole ---výdenbojo 35 ---linhempoda ---tiVeleslava ---jichludves ---mnúivden ---brasědlúh 40 ---nevkrva ---staobapred ---žalostnýma ---sěbratřie ---amneroskazo 45 ---lucevece ---iměchuvs ---ostotkněze ---sesěpove likémskře--- 50 zivzhór--- sěizdach--- lepodoid--- třieizac--- čémmečém--- 55 jimkážei--- sědášena---

 • 22 RKZdodnesnepoznané

  presvsien--- kuPrazeku--- denaprotiv--- 60 zichusěn--- ibydlúhá--- jejélevo--- stvoidei--- rozkacen--- 65 ravchor--- lilnavo--- cěmilútýr--- sestavod--- sokaude--- 70 vavnide--- velekupra--- demijich--- patýchju--- ikóňjemuipro--- 75 iskasěu--- sečemoc--- rujsěro--- lozastave--- znkoněm--- 80 vzchodji--- nenakn--- ---cisvúmo ---sešeivzn ---stlimnozı́ 85 ---dusěsně ---penekor ---ipredsiemi ---otzapě ---zakóňsvój 90 ---ivrahóv ---sětvrdan ---sesvúhla ---itiinapa ---oidemého 95 ---ndubskn ---mohovo ---ómdáno ---achnoci ---porobiv 100 ---spěchu

 • Rukopiskrálovédvorský 23

  ---imbystr ---sěimoh ---blsketbr ---otvsěch 105 ---ujesvo ---olanivd ---hdysúv ---druhako ---predipredst 110 ---vlastisú ---abilislav ---otvsěch ---kovzev 115 ---sievč- rnles, tamokamsěvladykysněchu. Sedmsichvladyksudatnýmisbory. VýhoňDubtamosniemsnahúchváta 120 sevsiúchasúsvojútemnemnočniem. Siechasamubiešenastochlapóv, vsěchstojmieševnožnáchbřietnémeče, kmečémvsěchstojmiešemocnápaže, kVýhoňuvútrobáchstatnúvieru. 125 Dostúpichumýtastřědemlesa, podáchusikolempravěrucě, tichýmislovesyhovořili. Nocsěpřěvalıš́epřěspólnoci, pokročıš́ekjutrušedošeru. 130 Aj,taveceVýhoňknězuOldře: „Hoj,poslyš,tyveleslavnýkněže! Bóhtibujarostdauvsěúdy, Bóhtidavěhlasyvbujnúhlavu. TynyvediprotizlýmPolanóm! 135 Potvémslověpójdemvpravo,vlevo, buďvpřěd,buďvzad,uvsěpótkylúté. Vzhóru,vzmužtechrabrostbujnýchsrdec!“ Aj,taknězvzěpraporvmocnúruku: „Zamnú,zamnúchrabronaPolany, 140 naPolanyvrahynašichzemı!́ “ Hrnúšesězaniemosmvladyk, svladykamitřiestapólstavojnóv, vojnóvpřěudatných,tamokdebě mnostviePolanrozvalenovesně.

 • 24 RKZdodnesnepoznané

  145 Navrsě,kděstáchupokrajlesa: Aj,vsiaPrahamlčievjutřniemspanı,́ Vltavasěkúřievraniejpářě, zaPrahusěpromodrujúvrsi, zavrchyvzchodšedýprojasňuje. 150 Shórydolóv.Ticho,vsětichúnko. VtichejPrazechytropokrychusě, oružievsěkrznyzahalichu. Iděpastuchapošerémjutřě, hlásabránuotvořitivzhóru. 155 Slyšestráževolániepastušino, otvořimubránupřěsVltavu. Vznidepastýřnamost,hlasnotrúbi, vzkočikněznamost,sedmvladykzaniem. Proknı́cválasevsiemsesvýmludem. 160 Uderichuránybubnyhromné, vyrazichuzvukytrúbyhlučné, chorúhvitusborynamostvraziú, vesmostotřásasěpodjichdavem. StrachuderiuvsěuPolany. 165 Aj,Polenéoružiechvatajú, aj,vladykysěčnéránysekú. Polenétuskáčiúsěmotamo, davemtrčiúkubráněpřiekopy, dále,dálepřědudatnúsěčiú. 170 Aj,vıćestviejestiBohemdáno! Vstanejednosluncepovsěmnebi, vstaneJarmirnadvsiuzemiuopět. RoznosisěradostpovsiejPraze, roznosisěradostkolkolPrahy, 175 rozlétnusěradostpovsiejzemi, povsiejzemiodradostnéjPrahy.

  MikolášAleš,závěrečnávinětakOldřichovi.

 • Rukopiskrálovédvorský 25

  KdyžčeskýknížePřemyslII.(poz-

  dějšíkrálPřemyslOtakarI.)pobýval

  svojskemvNěmeckupo

  bokuOtyIV.Bavorskéhove

  válceocísařskoukorunuproti

  FilipuŠtaufskému,vtrhliSasovédo

  Čech.Jejichporážkulíčípíseň

  nazvanápodlevůdcečeskýchobrannýchsil.

  Událostnenízaznamenána

  vžádnémjinémhistorickém

  pramenu,kladesekroku1203.

  BenešHeřmanóv

  Počínásěkapitulešestmezcietmá třětiechknihopobitíSasíkóv

  Aj,tyslunce,aj,slunečko, tylisižalostivo? C�emutysvietıš́nany, nabiednéludi? 5 Kdějestkněz,kděludnášbraný? KOtědalekozajel. Ktonyvrahómvytrže, sirávlastice? DlúhýmtahemNěmcitahú, 10 asúNěmciSasıći, otZhořělskýchdřěvnıćhhor vnášekrajiny. Dajte,nebožátka,dajte: střiebro,zlato,zbožice. 15 Pakyvámvyžehajú dvory,chyžice. Avsěckonámvyžehachu, střiebro,zlatopobrachu, hovědceotehnachu, 20 dálekTroskámjdú. Netužte,kmetie,netužte! Južvámtravičkavstává takodlúhostúpaná cuziemkopytem. 25 Vıt́evencezpolskýchkvetóv svémuvyprostiteliu! Oseniesězelená, proměniesěvsě, ručesěproměnıš́e. 30 Aj,taBenešHeřmanóv tajnoludvhromaduzve protivSasıḱóm. Shlučechusěkmetštı́ludie vlesepodhrubúskalú.

 • 26 RKZdodnesnepoznané

  35 Vsiakzaoružiejměcep protivovrahóm. Beneš,Benešvpřědujede, zaniemvesluddrážlivý. Pomstu,pomstuvola, 40 vsěmSasómpleňúcıḿ. Aj,tahněviuchvátichu krutosťúoběstraně vzbúřichusěvútrobách rozezlenýchmuž. 45 Rozohnichuzrakyjejú, protivsoběstrašivo. Vstanúkyjinadkyje, kopienadkopie. Srazistětuoběstraně, 50 jakžbylesvlessěvalil. Jakbleskhromaponebi, takobleskmečév. Vzezvučeskřěkhrózonosný, poplašiveszveřleský, 55 vsěnebeskáletadla, ažpotřětı́vrch. Rozléhasěpoúvalech otskalnatýchhor

  MikolášAleš:BenešHeřmanóv,bitvapodhrubouskálou.

 • Rukopiskrálovédvorský 27

  turázkyjév,tumečév, 60 jakkotvetchýchdřěv. Takostastaoběstraně protivsoběbezhnutia, nazasazenúpatú, napevnúlýtkú. 65 ObrátisěBenešvzhóru, kynumečemnapravo: tamosěsıĺahrnu; kynunalevo: ivlevobúřisěsıĺa. 70 Otzadnaskalnatýlom, izlomavsěkamenie naNěmcevrhú. Idepótkaschlumavrovňu. IbyNěmcémúpěti, 75 ibyNěmcémprnúti ipobitiejim!

  ČasověnejmladšípíseňRukopisu

  královédvorského,líčítatarskývpád

  doEvropy.Podrobnějsou

  popisoványdomácíbitvyna

  HostýněauOlomouce

  roku1241,podvedenímudatného

  Jaroslava.

  Jaroslav

  PočínásěovelikýchbojéchkřěsťansTatary.

  Zvěstujuvámpověstveleslavnú ovelikýchpótkách,lútýchbojéch. Nastojte,ivessvójumsbierajte, nastojte,inaddivnovámsluchu! 5 Vevlasti,kděOlomúcvévodı,́ jestitamohoranevysoká, nevysoká,Hostajnovjéjimě. MátiBožiadivytamotvořı.́ Dlúhovlastináševmıř́ěbiechu, 10 dlúhoobihmeziludemktvéše, neotvzchodavzemiechbúřiavstáše, vstášedceředletaterskacháma, južkřestěnštı́ludéprokamenie, properlyiprozlatozabili. 15 LepáKublajevnajakoluna uslyše,ževlastinazáchodě, vsiechževlastechludamnohožive.

 • 28 RKZdodnesnepoznané

  Otpravisěpoznatnravóvcuziech. Nanohytuskočijunóvdesět 20 idvěděvěkupróvodujejé. Nahrnuchu,čehotřebabieše, ivsedachuvsinaručiekoně, ibrachusěkamosluncespěje. Jakozorapojutrusěsieje, 25 kehdynadmrkavyšumyvznide, takosědciKublajevacháma rozenúistrojnúkrásúsieše: obvlečenaběvsiavzlatohlavě, hrdlo,ňadrarozhalenajmieše, 30 věnčenakameniemiperlami. DiviechusěNěmcikrásetaké, záviděchubohatstvojéjvelıḿ , střěžechujéjpútijejédráhu, vypadnuchunaňumezidřěvy, 35 zabichujuipobrachusbožie. KdyžsěslyšeKublaj,chámtaterský, česěstasedcerújehodrahú, sebravojesevsěchvlastı́valných, tiežesvojikamosluncespěje. 40 Slyšechutokrálinazáchodě, ežchámspějenaludnéjichvlasti, srotichusědruhýkedruhému, isebrachuprevelikúvojsku, itažechupolemprotivjemu. 45 Narovnisěvalnéjpoložichu, položichuichámazděždáchu. Kublajkáževsěmsvýmčarodějém, hadačém,hvězdářém,kúzelnıḱ óm, abyzvěstovaliuhodnúce, 50 kterakýbykonecbojjmělvzieti. Sebrachusěnaliťčaroději, hadači,hvězdáři,kúzelnıć i, nadvěstraněkolorostúpichu inadlı́ trestčrnúpoložichu 55 ijunadvěpólěrozcepichu. Prvéjpóle„Kublaj“iměvzděchu, vteréjpóle„králi“iměvzděchu, vetchýmislovesynadsimvzpěchu. Počechutřtispoluvojevati, 60 itresťKublajevasvıćezıś ̌e. Vzradovasěmnostvievsěholuda,

 • Rukopiskrálovédvorský 29

  proknı́tečeručekoněmsvojıḿ, idořadsěvojepostavichu. Křěstěnénisvětineiměchu 65 ahnachubezumavřadypohan stakúpýchú,jakúsıĺujměchu. Tusěprvýbojvhromadusrazi. Střělydščichujakopřievalsmrakóv, oščepóvlomjakorachothroma, 70 blsketmečévjakooheňbúřě. Oběstranějarobujnúsilú druhadruzěpostúpatibráni. Pohanyjužmnostviekřěsťanhnáše ijužbyjimbyliodoleli, 75 bynepřišličarodějivnově, přinesúcetytřtirozcepené. Taterésěvelezapolechu, nakřěsťanylútovyrazichu, takokrupojeposoběhnachu, 80 žejejakzveřplachýrozprnuchu. Tuščıt́leže,tuhelmicedrahá, tukóňvlečevstřemnechvojevodu, tusienješutnovTataryteče, andemilosrdieproBóhprosi. 85 TakoTaterésěroznojichu, vzkřěsťanydaňčetnúpoložichu. Dvěkrálevstvěsoběpodmanichu: starýKyjeviNovýHradprostran. Vskořěroznosisěhořěvzemiech. 90 Povsěchvlastechludsbieratistanú, postavichučtyřievalnévoje, obnovichuvrastviesTatarıńy. Taterésěhnuchuvpravústranu. Jakmrakčrný,kehdyledemhrozı́ 95 posútiúrodytučnýchpolı,́ takobyrojslyšánotdaleka. NaliťUhřievsetninysěshlukú, naliťoruženisnimistřětnú, avješutbychrabrost,udatenstvie, 100 vješutvsějichdrzostnévspieránie. SrazúceTateréstřědemvřady, rozprnuchuvsějichvoječetné, poplenichuvsě,čevzemibieše. Otstúpinadějavsěkřěsťany 105 ibyhořěhořiavsěhověcše.

 • 30 RKZdodnesnepoznané

  VzmodlichusěBohužalostlivo, byjespásalsichTatarzlostivých: „Vstaň,óHospodine,vhněvěsvojem, sprosťnyvrahóv,sprosťnystıh́ajúciech! 110 Potlačitichtějúdušunášu, oklučúcenyvňužvlciovce. Prvýbojnámstracen,stracenvterý!“ TaterésěvPolscerozložichu, bližebližpoplenichuvsěvlasti, 115 dodrachusělútokOlomúcu. Biedavstanetužšiapokrajinách, ničenebyprostoprěpohany. Válenoden,válenodenvterý, vıćestviesěnikamonekloni. 120 Aj,tarozmnožiesěTatarmnostvie, jaksěmnožievečernı́ tmavjeseň. IupovodňusichTatarlútých kolébášesevojkřesťanstředem, úsilnosědrúceksiemuchlumku, 125 naněmžMátiBožiadivytvorı.́ „Vzhóru,bratri,vzhóru!“volaVněslav, uderisvýmmečemnaščıt́střiebrn ichorúhvúvýšnadhlavútoči. Vsěsěvzmuži,vsěvTataryvnoči. 130 Srazichusěvjednusıĺusilnú, vyrazichujakooheňzzemě tamokchlumkuizTatarpřěmnostvie. Zpátečnıḿikrokychlumkemvzhóru, napodchlumı́ všıř́sěrostúpichu, 135 kspodusúžichusěvostrúhranu, vpravo,vlevopokrychusěščıt́y, vzramenavložichubystrákopie druzı́ prvým,takodruhýmtřětı.́ MrakystřeltushorynaTatary! 140 Vtomtemnánocposulavsiuzemiu, rozvalisěkzemiikoblakóm izapřietizrakyzapolena křěsťaniTatarprotivsobě. Vhustétměkřěstenénáspyvrrhú, 145 náspyzakopanékolkolvrcha. Kdyžnavzchodějutropočıńáše, pozdvižesěveškentáborvrahóv. Táborsienběstrašnýkolkolchluma aždonedozıŕ ámadaleka.

 • Rukopiskrálovédvorský 31

  150 Naručiechtukoniechvňužhemzechu, nosúcenakopiechnapıćhané hlavykřesťanvzvýškchámovustanu. Shlučesětumnostvievjednusıĺu, zamieřichuvšicivjednustranu, 155 imknuchusěprudkovzchlumekvzhóru, ivzúpichuskřěkemvsěstrašivo, ežsěhorydolyrozléhaly. Křěstenénanáspechvšudystáchu, MátiBožiadodášejimchrabrost. 160 Napıńáchuručetuhyluky imácháchusilnoostrémeče. IbyTatarovómustúpati. IvzjetřisěnárodTatarlútých, zamiesisěchámjichkrutýmhněvem. 165 Vtřieprúdysěrozstúpivestábor ihnachutřmiprúdylútovzchlumek. Křěstěnéskácechudřěvesdvadset, vsěchdvadesět,čejichtamostáše, přivalichukládypokrajnásep. 170 JužjužTaterésěvnáspyhnachu, skřěkemřvúceaždooblakstrašno, južsějechunáspyrozkotati. Isvalichusnásepkládymocné. SiesmačkachuTataryjakčrvy, 175 sdrtichujeješčevzdálnarovni. Ibybojevánodlúhokruto, ažnoctemnákonecbojémsdieše. „ProBóh,aj,nastojte!SlavnýVněslav, slavnýVněslavsražemsnásepšıṕem.“ 180 Krutýželtutesknésrdcerváše, trapnážıźnútrobukrutosmahše. Sprahlýmhrrdlemlzalirosnútrávu. Večertichtuprojdenanocchladnú, nocsěproměnıš́evjutrošero 185 ivtábořeTatarklidnobieše. Densěrozhořievanapoledne, křěstenépadáchutrapnúžıźňú, vypraženáústaotvieráchu, pěvšechrapavěkMateřiBožiej, 190 knějsváumdlázrakyobracechu, žalostivorukamalomichu, otzemědooblaktesknozřěchu:

 • 32 RKZdodnesnepoznané

  „Nevzmožnonámdéležıźňútráti, nevzmožnoprožıźnvojevati. 195 Komuzdravie,komudrahživótek, tomuvTaterechmilostiždáti.“ Takořěchujedni,takodruzı:́ „Trapnějeshynútižıźňúmeča, vporoběnámbudevodydosti!“ 200 „Zamnú,ktotaksmýšlé,“veceVěstoň, „zamnú,zamnú,kohovyžıźntrápı!́“ TuVratislavjakturjarýskoči, Věstoňazasilněpažichváti, die:„Prorado,skvrnokřěstanvěčná, 205 vzáhubuchcešvrcidobréludi? OdBohanamilostždátichvalno, nevporoběotsvěřepýchTatar. Neroďte,bratře,spětivpahubu! Přětrpěchomnajlútějejvedro, 210 Bóhnysıĺilvrozhoralépóldne, Bóhnámsešlepomocúfajúcıḿ. Zastyďtesě,mužie,takýchřěčı,́ ačsěhrdinamizvátichcete. Pohynem-ližıźňúnasiemchlumce, 215 smrtsěbudeBohemzaměřěna; vzdámy-lisěmečémnašichvrahóv, samivražbunadsebúspáchámy. MrzkostjestporobaHospodinu, hřiechvporobusamochtiecdátišıj́u. 220 Zamnúpoďte,mužie,ktotaksmýšlé, zamnúpřědstolecMateřeBožiej!“ Jidezaniemmnostviekkaplesvětéj. „Vstaň,óHospodine,vhněvěsvojem ipovyšnyvkrajináchnadvrahy! 225 VyslyšhlasykToběvolajúce! Oklúčenismylútýmivrahy. VyprosťnyzosidlkrutýchTatar idajsvlaženieútrobámnašim! HlasonosnúoběťToběvzdámy. 230 Potřivzemiechnašichnepřátely, shlaďjeuvěkavěkyvěkoma!“ Aj,hlenavznojenémnebimráček, vzdujúvětři,zahučehromstrašný, chmúrášesětučapovsěmnebi, 235 blskyrazrazbijúvstanyTatar, hojnýpřievalpramenchlumskýzživi.

 • Rukopiskrálovédvorský 33

  Minubúřia.–Vojevřadyhrnú zevsěchvlastı,́zevsěchkrajinzemě. KOlomúcuchorúhvijichvějú, 240 těžcı́mečipobocéchjimvisá, plnı́túlinaplecechjimřěchcú, jasnı́helmijimnabujnýchhlavách ipodnimiručı́koniskáčú. Vzezvučalihlasirohóvlesnıć h, 245 uderilyzvukybubnóvbřěskných. Naliťsrážajevěstraněobě, podvıh́ajesěmhlaotepracha. Ibypótkakrutáposledněje. Vznidechrestidrnketostrýchmečév, 250 vznidesyketkalenýchstřělstrašný, lomoščepóv,rachetkopı́bystrých. Ibyklánie,ibyporubánie, ibylkánie,ibyradovánie! Krevsěvaléjakbystřinydščevy, 255 mrchtuležéšejakvlesedřievie. Siemuhlavanadvérozcepena, siemusrubeněstěruceobě, siensěkotiesořěpřědruhého, isienzeřivýsvévrahymlátı́ 260 jakposkaláchlútábúřiadreva, siemuvsrdcepojilcemečvtası,́ isiemuTatarıńuchostřieže. Uh,byryk,sténániežalostivo! Křěstěnépočechuutiekati, 265 Tateréjelútýmdavemhnáti. Aj,taJaroslavjakorelletě: tvrdúocelnamohúcéchprsech, podocelı́ chrabrost,udatenstvie, podhelmiciúvelebystervěhlas. 270 Jarotamuzžhavúzrakúpláše, rozkacenhnajakolevdrážlivý, kdyžmuteplúkrevsěudázřéti, kehdynastřělenzalovcemžene, takozlútı́sě,vzTatarytrčı.́ 275 C�ešiezaniemjakokrupobitie. VrazikrutonaKublajevica, ibypótkaovsěmvelelútá. Srazistasěobaoščepoma, zlomistajeobavelıḿ praskem.

 • 34 RKZdodnesnepoznané

  280 Jaroslavvesvekrvisořemsbrocen mečemKublajevicazachváti, otramenešúremkyčluprotče, takožspadebezduchmezimrchy. Zarachocenadniemtúlecslukem. 285 UlečesěvesludTatarlútých, otmetášedřevceséhodlúhé, palovášetu,ktotécimóže, tamootkadsluncejasnovstává. IbyprostaHanáTatarvrahóv.

  JanKonůpek:Jaroslav

 • Rukopiskrálovédvorský 35

  Dějpísněspadázhrubadopolo-

  viny9.století,tedydodobypohanské.

  LíčíválkumeziLučanyaPražany.Vlaslav,kmenový

  vůdceLučanů,neustáleplenil

  krajepodsprávouknížeteNeklana.VojskoPražanů,

  podvedenímČestmíra,nejprve

  osvobodívévoduVojmíra,zajatého

  Vlaslavovýmpřívržencem

  Kruvojem,aspolusnímpakporazí

  VlaslavovovojskonaTurskémpoli.Událostjelíčena

  vřaděkronikajeznámapodnáz-

  vemLuckáválka.

  Členěnítextunaveršejevelmi

  obtížné,neboťbylzkomolenopiso-

  vačem,jeprotovjednotlivýchedicíchrůzné.

  ČestmíraVlaslav

  Počínásěkapitulesedmezcietmá třětiechknihovícestvienadVlaslavem

  Neklankáževstátikvojně, kážekněžeciemislovyprotivVlaslavu. Vstachuvoje,vstachukvojně, vstachunakněžecieslovaprotivVlaslavu. 5 HoledbášesěVlaslavkněz vıćestviemnadNeklanem, nadslavnýmknězem. PustiášemečioheňvkrajinyNeklaniny ihlásášenadhrabivýmimečisvojichvojnóv 10 pohaněnieNeklanu. „Vboj,C� tsmıř́ě,vedimésbory! HadlivěnypozývánadutýVlaslav.“ IvstaC�mirivzradovasě, radostněsněsvójščıt́črndvúzubú 15 isněseščıt́emimlatinepronikavýhelm. Podevsědrvavložieobětibohóm. BujnozvolášeC�mıŕnavoje. Vskořěvojevřadyidú, itažechupřědsluncemzáhé, 20 itažechupřěsvesden, iposluncitamokpachrbu. Aj,tasěvalédýmpodědinách, ipodědináchsténániežalostivýchhlasóv. „Ktosežžedědinyiktorozplakavašehlasy? 25 Kto?Vlaslav?Posledniebudijehovrastvo! Pomstuipahubuvojimojinanějnesú.“ OtvecechuvojevoděC�stmıŕu: „Kruvoj,Kruvojškaredý, otehnášestádaisdiešehořě 30 vdědináchohněmimečem. Vsě,čeplznobieše, potřějehozlobakrutá izajevojevodunám.“

 • 36 RKZdodnesnepoznané

  IzazlisěC�stmıŕnaKruvoj, 35 zširokúprsúzlobasěmurozevřěpovsěchpoúdech. „Vojni,“vece,„zjutrazáhérozpálıḿ ykrutostvsiu. Pohovtezemdlenýmúdóm!“ Stojáhoryvpravo,stojáhoryvlevo, najichvrcholi,navysokéj, 40 zıŕ ájasnéslunečko. Horamizděotsud,horamitamotud tahúvoje,bitvuvsoběnesú. „Aj,tamokhradu,hradunaskáletamo, kděKruvojvězı́Vojmıŕijeholepúdcer,̌ 45 ježzajevhustělesetamopodšedúskalú, ipohaněNeklankněz. KruvojNeklanuoběcevieruipodáševěrnúruku, obakhlasemtiemirukútúuvádiešebiedunalud. Aj,vzhórukvyšnuhradu, 50 aj,khradu,voji,tecte!“ Izamiesichusěvoji ihrnuchusěkhradu poslovechudatnaC�stmıŕa jakoledovitı́mraci. 55 Pokrychusěpřědnı́ščıt́naščıt́, zadnı́zapieráchusěnakopie ivdrvavpřiečzasazenazadrva ivýšnadvršinulesadrnkáchumečijichvhrad, běsnichuprotivmečémzhradatesajúciem. 60 R� vášenahraděKruvojřvaniembýka, řvášechrabrostvsvojeludi imečjehopadáševPražany jakodrvoseskály. Apohoráchmnohosilnýchdubóv, 65 takokehradusěshlučeNeklanovýchvojnóv. VeleC�stmıŕzzaduderitinahrad, velespřědapřěskočitihradbu. Aj,tadrvavysokorostlávhustotěpodskalú přiklonichukpevnéjhradbě, 70 podrvechbysěválelyklády nadhlavamivojém. Aj,podnimizpřědapostavisěsilných, mužkmužusětýkáchudruhdruha širokýmaplecema. 75 Drvavložichunarámě, vpřiečivdéljespevnichuúžemi ipodstavichusebedledřěvce.

 • Rukopiskrálovédvorský 37

  Ivzkočichumužinasědrva, rozložichukopieporamenú, 80 spěchuúžemi. Vzkočiřadtřětiechnavteré,čtvrtýchnatřětie ipátýchažkvrchukuhradovu, skadhořěchumeče,skadsipiechustřěly, skadsěřiútichubúřiecieklády. 85 Aj,prúdPražanjarnopřěszditeče, zachvátivsiusıĺuvtvrděhradě. „Vstup,Vojmıř́ě,vstupsmilúsvúdcerú, pokročzvěževenvzranéblahotamonaskálu, naskáleuzřieškrvácetiKruvojpodsekyrúmestnú.“ 90 VznideVojmıŕvblahodějnéjutro, vznidesesvúdcerúlepotvornú izřěkrvácetivrahsvójKruvoj. IposlaC�stmıŕkořistvratnoludem, skořisťúvracesělepáděva. 95 IchtiešeVojmıŕoběťvzdátibohóm vsěmžemiestě,vsěmžekrocěslunce. „Vzhóru,Vojmıř́ě,“vecemuC�stmıŕ, „našikrocichvátajúvıćezitnadVlaslavem. Prodlivslužběbohóm. 100 BozichtějústepatiVlaslava. Kehdysluncedokročı́poledne, jestnámdokročitinasěmiesto, kděvıćestviehlasvojsknašichvzhlásá. Vettizbraněvrahatvého.Pójdi!“ 105 VzradovasěVojmıŕvelevele, vzvolasskályhlasemvlesehlučným, zmocnahrrdlavolakbohómtako, ivztřiasúsědrvaširalesa: „Nezjařtesě,bozi,svémusluze, 110 ežnepálı́ oběťvdnešniemslunci!“ „Dlužnaoběťbohóm“,veceC�estmıŕ, „anynienámnavrahypospěti. Nynievsednitynaručiekoně, prolétnilesyjeleniemskokemtamovdúbravu. 115 Tamscestyskálabohómzmilená, najéjevrchuobětujbohóm, bohóm-svýmspásám, zavıćestvievzádech,zavıćestvievpřědě. Nežesěpoznaje,žesluncepokroči 120 natvrdostinebes,stúpıš́tamonamiesto,

 • 38 RKZdodnesnepoznané

  anežesluncepostúpı́vterýmkrokem ikrokemtřětiemnadvršinylesné, dojdúvojetamo,kděoběťtvojepověje vslúpechdýmu 125 ipokořı́sěvsěvojskatudyjdúce.“ IvsědeVojmıŕnaručiekoně, proletělesyjeleniemskokem tamovdúbravunadráhukskále. Navrsěskályzanietioběťbohóm-svýmspásám 130 zavıćestvievzádech,zavıćestvievpřědě, jimobětovakravicubujnú, srstčrvenáponiesělsknieše. Jalóvkusiukúpiodpastuchy vúvaletamuvysokéjtrávě, 135 dadazaniukóňisuzdú. Plápolášeoběťiblıž́ıš́esěvojkúvalu izúvalavzhóruvdúbravinu. Vojiozvučenihlukem jdúpojednom,oružienesúce. 140 Proknı́jdakolobětibohómslávuhlásáše izacházejezezvučenemeškáše. Ikehdydocházéšeposledavojév, vzkočiVojmıŕnasvójručı́komoň, tučnékýtyiplecenaložišestijezdcémzavoj.

  MikolášAleš:C�estmıŕaVlaslav,obětováníbohům.

 • Rukopiskrálovédvorský 39

  145 Ijdieševojskovsěmikrokyslunce ažpodpolednieslunce. TamonarovniočekávášejevojivnýVlaslav. Otlesaklesustášejehosıĺa, sıĺastášepetkrátvěcšePražan. 150 Jakozmračenzniejvznikášejeket, lániepsóvpřěmnohamnostvie. „Trudnonámváletistěmivrahy. Kyjpalicumálokdyzadržı.́“ TakoVojmıŕ,načežeC�mıŕvece: 155 „Věhlasnotovsúkromı́mluviti, věhlasnosěhotovatinavsě. C�emučeloprotivskálevzpřieci? Liškaoblúdı́ turjarohlavý. ZděnyvidětiVlaslavushory, 160 ručedolóv,kolkolvrchasěho, byvzadbyli,ktoupřěděběchu. Opačchodytakodolemhory!“ AsěsdiešeVojmıŕisdiešeC�mıŕ. Ihrnúsěvojskakolkolhory, 165 ihrnúsěvojskadevětikrát. Takovrahómvzmnožichusváčıśla, takovrahómvzmnožichujichstrachy. Rostúpichusěponižniemchvrastı,́ bysělsknulabraňjichvzracevrahóm. 170 Ibyleskemnaplněmahora. NaliťvyraziC�stmıŕsezástupem, zástupsienběčtyřiehlukóvčetný. Sniemzestienóvlesniechvyrazitřas, třasosědečetnévojevrahóm. 175 „Vzad,vzad!“Strachijimbyzevsialesa, rozprnúsěřadisěmotamo. Vojmıŕvnočinaněchrabrúrukú izastúpiúvalnavzchodnapol, vboksěstavı́protivoVlaslavu. 180 Aj,řičelesřvaniemizúvala, jakbyhoryshoramiválely ivsědrvavseberozlámaly. IvyskočiVlaslavprotivC�mıŕu, ivyraziC�mıŕprotiVlaslavuvlútúsěč. 185 Ranú,opětranú,sraziVlaslavdolóv. Vlaslavstrašnopozemisěkoti ivbokivzad,vstátinemóžéše. Morenajejsypáševnocčrnú.

 • 40 RKZdodnesnepoznané

  KypiešekrevzesilnaVlaslava, 190 pozelenětrávěvsyrúzemiuteče. Aj,avyjdedušazřvúcéjhuby, vyletěnadrvoapodrvechsěmotamo, donižmrtevnezžen. UlekúsěuVlaslavasúcı,́úpěchu: 195 „vzhórunastráňotsud!“ SkrytopřědC�mıŕovýmvidem, přědC�mıŕemVlaslavobojcem. ZevznivıćestviekNeklanuradostnuuchu izráčisěkořistNeklanovuradostnuoku!

  Námětemjerytířskýturnaj(sědání,klání).TurnajeunásdosáhlyvelkéoblibyzapanováníkrálePřemyslaOtakaraII.(1223–1278),dotétodobysedějLudišeaLuboraklade.

  LudišeaLubor

  Počínásěoslavnémsědání.

  Znamenajte,stařı,́mladı,́ opótkáchiosědánı.́ Biešedruhdyknězzálabský, knězslavný,bohatý,dobrý. 5 Tenjmiešedceřjedinú, soběivsěmmilúvele. Tadcinadivsličnabieše: tělaurostléhokrásně, lıć ejmiešeovsěmbielé, 10 nalıć échrumenciktviechu, očijakonebejasné, ipojejéjbieléjšıj́i vlasizlatostvúcivějú, uprsténcéchskadeřeni. 15 Aj,druhdyknězkážeposlu, bysěpánivšicisněli nahradnahodyveliké. Ikdažbědenustavený, sněchusěsemvšicipáni, 20 zdálnýchzemı,́ zdálnýchvlastı,́ nahradknězunasiehody. Vzeznihlaholtrubikotlóv.

 • Rukopiskrálovédvorský 41

  Pánikuknězusěhrnú, poklonichusětuknězu 25 iknieniilepéjdceři. Zapřědlúhéstolysedú proknı́rozeniedlesvého. Nosichujedeniedivá, inosichupitiemedná. 30 Ibyhodovániehlučné, ibyhodovánieslavné. Rostúpisěsıĺavúdech, rostúpisěbodrostvmyslech. Vtadobyknězvecepánóm: 35 „Mužie,nebudivástajno, skakýchpřıč́instesěsněli. Statnı́mužie,jázchcuzvěsti, kacı́zvásminajplzněji. Vmıř́ěválkumúdroždáti, 40 vezdynámsúsědéNěmci.“ Diekněz.Přětržesěticho. Otstolóvtuvztachupáni, poklonichusětuknězu iknieniilepéjdceři. 45 Kotly,trúbyslyšetiznova. Vsěsěkusedániustrojı.́ Tupřědhrademvširélúce vzvýšinapavlačikrásné sediešeknězstarostami, 50 seděknieniszemankami, iLudišesděvicemi. Ikážeknězzemanómsvým: „Ktochtieprvinasedánie, tyjázknězsámustanoviu.“ 55 IkážekněznaStřěbora, StřěborLudislavazývá. Vsedastaobanakoně, vzestadřěvceostrúhrotú, prudkoprotivsoběhnasta, 60 dlúhospoluzápasista eždřěvceobazlámasta itakuondánaběsta, obazdráhyvystúpista. Zevzněhlaholtrúbikotlóv.

 • 42 RKZdodnesnepoznané

  65 Ikážeknězzemanómsvým, ktochtievteřinasědánie, abyknienistanovila. KnieninaSrpošekáže, SrpošSpytiborazývá. 70 Vsedastaobanakoně, vzestadřěvceostrúhrotú. IhnaSrpošvSpytibora, vysadijejztvrdasědla. Sámsěskoněručevrže. 75 Obadobystatumčı,́ rázporázevčrnáščıt́y. Jiskryvzprchúzčrnúščıt́ú. SpytiborSrpošeseče, Srpošvchladnúzemiupade. 80 Iobastaunavena, obazdráhyvystúpista. Zevzněhlaholtrúbikotlóv. Ikážeknězzemanómsvým, ktochtietřětı́nasědánie, 85 byLudišestanovila. KněžnanaLuborakáže, LuborBolemıŕ azývá. Vsedastaobanakoně, vzestadřěvceostrúhrotú, 90 ručevohradusěhnasta, protivsobězamieřista, srazistasěoščepoma. Bolemıŕ sěskoněkoti, ščıt́mudalekozaletě. 95 Otnesújejchlapizdráhy. Zezvněhlaholtrúbikotlóv. LubornaRubošezývá. Rubošručenakóňvzkočı,́ prudkonaLuboražene. 100 Luborkopiemečempřětě, křepcevhelmmuvraziránu. Rubošvazemskoněspade. Otnesújejchlapizdráhy. Vzeznı́ hlaholtrúbikotlóv. 105 Lubornazemanyzývá: „Ktosěchtějúsemnúbıt́i, těmvohradusěmojeti!“

 • Rukopiskrálovédvorský 43

  Ibyhovormezipány, Lubornaohraděždáše. 110 VytčeZdeslavdlúhédřěvce, inadřěvcituřı́hlava. Vzkočinaořjarobujný, hrdivýmislovyvece: „Pradědzbidivatura, 115 očıḱzahnaNěmcévsbory, skusı́Luborchrabrostmoju!“ Ituprotivsoběhnasta, hlavamavsebevrazista. Aj,obaskoňúspadesta, 120 ručezděmečedobysta, opěšalazápasista, křěpcemečemamáchasta. Kolsěrozléháchurázi. Luborsěkněmupřiboči, 125 mečemkrutovhelmmuseče, helmsěrozkočivdvakusy, mečemvmečuderiranú, imečvzletězaohradu. Zdeslavsěnazemiuvrže. 130 Zevznı́hlaholtrúbikotlóv.

  JosefScheiwl:LudišeaLubor

 • 44 RKZdodnesnepoznané

  OklúčiLuborapanstvo ivedejejpřědekněze přědknieniipřědLudišu. Ludišemuvěnecstavi, 135 věneczdubovéholistie. Zevzněhlaholtrúbikotlóv

  Okoloroku805vtrhlofranckévojskovedenéLuděkemdoČech,abysepokusilopohanskéČechychristianizovat.Obránci,vedeníZábojemaSlavojem,všakkrálovskéfranckévojskonahlavuporazili.

  Záboj

  Počínásěovelikémpobití

  Sčrnalesavystupujeskála, naskáluvystúpisilnýZáboj, obzıŕakrajinynavsěstrany, zamútisěotkrajinotevsěch 5 izastenapláčemholubiným. Sědědlúhoidlúhosěmútie. Ivzchopisěvzhórujakojelen dolóvlesem,lesemdlúhopustým, bystrospěchášeotmužekmužu, 10 otsilnaksilnupovšickéjvlasti. Krátkáslovakevsěmskrytořěče, poklonisěbohóm,otsudkdruhuspěcha. Iminudenprvý,iminudenvterý, ikdažzatřětiemlunavnocibieše, 15 sněchusěmužiesěmovlesčrn. KniemzděZáboj.Otvedejevúval, vponıž́enýúvalhlubokéholesa. StúpiZábojnajnıž́ejedolóv, vzevarytozvučno: 20 „Mužiebratskýchsrdeciiskrenıćhzrakóv, vámpějunajnıž́ı́zdolapiesn. Jdezsrdcemého, zsrdcenajnıž́ejepohrúženavhoři. Otčıḱzajidekotcém, 25 ostavivdědinědietkysvoje isvojelubice ineřečenikomu: Baťo,tymluvikniemoteckýmislovy!

 • Rukopiskrálovédvorský 45

  Ipřijidecuzı́úsilnovdědinu 30 icuzıḿislovyzapovıd́á ikaksězdievcuzéjvlasti, otjutrapovečer, takobiešezdietidietkámiženám ijedinúdružunámimieti 35 popútivsiejzVesnypoMoranu. Ivyhánězhájévvsěkrahuje, ikacı́bozivcuzéjvlasti, takýmsěklanětizdě, jimoběcatioběť. 40 Inesměchusěbıt́ivčelopřědbohy, nivsúmrkyjimdávatijésti. Kamootčıḱdávášekrměbohóm, kamokniemhlásatchodıv́áše, posěkachuvsědrva 45 irozhrušichuvsěbohy.“ „Aj,tyZáboju,typěješsrdceksrdcu piesňúzstřědahořějakoLumıŕ, kýslovyipěniem biešepohýbalVyšehradivsievlasti, 50 takotyměivsiubratr.̌ Pěncedobramilujúbozi, pěj,toběotnichdánovsrdce,protivrahóm!“ ZřěZábojnaSlavojevazapolenazraky ipěniemdálesrdcejıḿáše: 55 „Dvasyny,jejúhlasypřěcházestavmuská, vycházievastavles, tamomečemimlatemioščepemučistapaži, tamopokrystaivracestasěroskosem. Kehdypažejejúbiešedorostla 60 ijejúumyprotivrahóm idorostáchudruzı́ bratřieci, aj,tavsivyrazichuvzvrahy. Ibykrutostjichbúřúcenebe ivdědinyvrátıš́esěbyvšieblahost.“ 65 Aj,skočichuvsicivdólkZáboju itiščechujejvpřěsilnápaži isprsúnaprsyvsikladechuruce, věhlasnodáváchuslovakslovóm. Ipřicházéšenocpřědjutro, 70 aj,vystúpichuzúvalarózno vezděkevsěmdřěvóm,

 • 46 RKZdodnesnepoznané

  kevsěmstranámbráchusělesem. Iminuden,iminudenvterý ipotřětiemdni,kehdysězatemnıš́enoc, 75 brasěZábojvles,lesemzaZábojemsbory ibrasěSlavojvles,lesemzaSlavojemsbory. Vsiakjměvierukvojevodě, vsiaksrdceúpornokrálu, vsiakzbraňbystrúnakrál. 80 „Aj,Slavojbratřě,tamokmodruvrchu! Vrchtenpovsěchpokrajinách, tamozamieřimychody. Otvrchakranémusluncitamolestemen, tamosipodámyruce. 85 Nyniebeřsělysıḿiskoky, ijáztakopójdutudy.“ „Aj,Zábojbratřě, čemunášebraňjmátepruvotvrcha soptatikrutost? 90 Otsavadbúřmyprotivkrálevýmvrahóm!“ „Slavojbratřě, kdažhadapotřietichceši, nahlavunajjistěje. Tamohlavajeho!“ 95 Rostúpisěmustvolesem, rostúpisěvpravo,vlevo. TudytažeZábojevýmslovem, onamoslovemprudkaSlavoje hlubinamilesóvkmodruvrchu. 100 Ikehdybiešepětsluncı,́ podastasipřěsilněruce ipozřěstalysıḿazrakoma nakrálovyvoje. „Srazitinámdrbı́Luděkvoje, 105 vojesvépodjednuránu.“ „Aj,Luděče, tysiparobnaparobykrále. Tyrcisvémuukrutnıḱu, žedýmemjestnámveleniejeho!“ 110 IrozlútisěLuděk, ručiemhlasemsvolasvévoje. Podnebesieběplnoosvětyotslunce, vosvětěplnoblskazkrálevýchvojév. Hotovivsicinohuvkrokirukuvbraň

 • Rukopiskrálovédvorský 47

  115 Luděkovadleslova. „Aj,Slavojbratřě, tudyspějlysıḿiskoky, jázpójduvstřiecujimvčelo.“ IvyraziZábojvpřědjakokrupobitie, 120 ivyraziSlavojvbokjimjakokrupobitie. „Aj,bratřě, tisienámkrušichubohy, tisienámkácechudřěva iplašichukrahujezlesóv. 125 Bozinámvıćestviedajú.“ Aj,prudkostvyraziLuděkem zčetnýchvrahóvprotivZáboju. Ivyrazı́Záboj. HořiúciemaočimavLuděkmieři. 130 Dubprotivdubuzřietizevsěholesa. ZábojhnaprotivLuděkunadevsěvoje, Luděkuderisilnýmmečem, přětětřiekóžěvščıt́ě. IuderiZábojmlatem, 135 otskočihbitýLuděk, vdřevovrazimlat iskotisědřěvonavoj itřiedesetjichotidekotcém. IzlútisěLuděk:„Aj,tyzhovadilý, 140 tyvelikápotvorohadóv, mečemsěpotýkajsemnú!“ ImášeZábojmečem, kusščıt́avrahuotrazi. ItasiLuděk, 145 mečsěsmečepokoženiemščıt́ě. Izapolestasěobakranám, ranamivsěposoběstesasta, ivsěkolemzbrocestakrviú ikrviúzbrocechujemužie 150 kolkoljejúvezděvpřělútéjsěči. Sluncepřějidepoledne iotpolednejužnapólkvečeru iválenoješče,nisěmonitamoustúpeno, iválenozděiválenotamootSlavoje. 155 „Aj,tyvraže,běsvtě! C�emutynášukrevpıj́eši?“ IchopiZábojsvójmlat,

 • 48 RKZdodnesnepoznané

  iotskočiLuděk, napřěžemlatZábojvýšvzhóru 160 ivržepovraze. Letěmlat,rozkočisěščıt́, zaščıt́emsěrozkočistaLuděkovaprsy. Iulečesědušetěžkamlata, imlatidušuvyrazi 165 izanesepětsiehóvuvojsku. Strachvrahómvyrazizhrrdlskřěky, radostvzevznězústvojnóvZábojevých izajiskřizradostnúzrakú. „Aj,bratřie,bozinyvıćestviemdařichu. 170 Rostúpisěvásjedenhlukvpravoivlevo, zevsěchúdolı́ sěmosveďtekoně, koniřěchciveškentenles!“ „Zábojbratřě,tyudatnýlve, neupúščejbúřitvvrahy!“ 175 Aj,taotvržeZábojščıt́ ivrucemlatemivdruhéjmečem takoivpřiečprorážedráhyvvrazéch. Ibyúpětivrahóm, ibyustúpativrahóm, 180 třasjehnášezbojiště. Strachzhrrdljichvyrážeskřěky, koniřěchceveskenles. „Vzhórunakoně, skonizavrahypřěsevsěvlasti, 185 ručı́koněnestevpatáchzaniminášukrutost.“ Ivzkočichuhlucivzručiekoně iskoknaskokpovrazéchsěhnachu, ránunaránusoptichukrutúkrutost. Imıj́echurovněihoryilesy, 190 vpravoivlevovsěubiehavzad. Hučiedivářěka,vlnazavlnúsěvalé, hučechuvsivoji,skoknaskok vsěsěhnášepřěsbuřiúcúřěku. Vodyuchvátichumnostviecuzıćh 195 ipřěnesechusvézvěstynadruhýbřěh. Ipokrajináchvezděvšıř́ivšıř́ lútýostřiežrozepěsvojekřiedle, svojedlúzě,bystrolétazaptactvem; Zábojevivojirozehnachusěvšıŕ,̌ 200 vezděpovlastechhnachulútopovrazéch,

 • Rukopiskrálovédvorský 49

  vezděsrážechujeistúpáchukoni, nocúpodlunúzanimilúto, dnempodsluncemzanimilúto, iopětitemnúnocú,iponocišedýmjutrem. 205 Hučiedivářěka,vlnazavlnúsěvalé, hučechuvsivoji,skoknaskok, vsěsěhnášepřěsbúřiúcúřěku. Vodyuchvátichumnostviecuzıćh ipřěnesechusvézvěstynadruhýbřěh. 210 „Tamokšedýmhorám, tamodobúřinášepomsta!“ „Aj,Zábojbratřě, južnámnedalekohoryajužhlúčekvrahóv, itižalostivoprosie.“ 215 „Vratnokrajinútudyty, jáztudy,vyhubitvsěkrálevo!“ Vietrbúřı́přěsvlasti, vojskybúřiepřěsvlasti vpravoivlevovezděširúsilú, 220 vojskyvradostnémhluce. „Aj,bratřie,ajšerývrch! Bozinytamovıćestvemdařili. Tamoivieledúštěkásěmotamopodřěvech.

  JanKonůpek:Záboj

 • 50 RKZdodnesnepoznané

  Jichbojésěptactvoiplachýzvěr,̌ 225 jednosovynebojásě. Tamokvrchupohřěbatmrch idatpokrmbohovóm itamobohómspásámdatmnostvieobětı́ ajimhlásatmilýchslov 230 ijimoružiepobitýchvrahóv!“

  Tatopíseňavšechnynásle-dujícíjsoupísnělyrické.ObsahempísnějeúnosdívkyaholubicezlýmZbyhoněm.Zatímcoholoubeknemákosvobozeníholubicedostsil,dívčinmilenecselstí,vydávajesezazbloudiléholovce,dostávádoZbyhoňovahradu,kdepobijeZbyhoněajehoposádku.Odměnoujemuláskadívky,kterásnímsdílílože.

  Zbyhoň

  Počínásěkapituleosmmezcietmá třětiechknihopiesniech.

  Poletovaholubsedřěvanadřěvo, žalostivovrkahořěvsěmulesu: „Aj,tyleseširý,vtobějázlétávach sholubicúdrahú,smilúpřěsmilitkú. 5 Ach,azlobnýZbyhoňchvátiholubicu iotneseuhrad,ach,auhradtvrdý!“ Aj,obcházejunošekoltvrdahrada, žalostivovzdychaposvéjdrahéjmiléj. Othradanaskálu,naskálesisěde, 10 žalostivosedě,sněmýmlesemmlče. Ipřiletěholub,žalostivovrka. Podvižejunošehlavukněmu,vece: „Tyholúbčemútný,toběmútnosamu. Tobělikrahujecuchvátitvúdružiu? 15 TyZbyhonitamonatomtvrděhradě, tyuchvátimojudrahú,přědrahúčkú aotnese,ach,uhrad,uhradutvrdý! Holúbče,tybysibylválelskrahujem, kdybytoběbylosrdiceudatno, 20 tybysibylvydřělkrahujcusvúdrahú, kdybytoběbyladraváostrádrápy, tybysibylzabilkrahujcezlobného, kdybytibyltvrdýmasožravýnosec.“ „Vzhóru,mútnýjunoše,ženinaZbyhoň! 25 Toběsrdcepřěudatnoprotivrahu, toběprotivjemubraněsilná,ostrá, tobějemuvhlavutěžekželeznýmlat!“

 • Rukopiskrálovédvorský 51

  MikolášAleš:Zbyhoň

 • 52 RKZdodnesnepoznané

  Ručejunošedolóv,vdoletemnýmlesem, ivzenasěsvojubraňinaráměmlatsvój. 30 Spějelesemtemnýmkuhradukutvrdu. Běuhradatvrda,nocúvezdětemno, tlučesilnúpěsťú.„Ktoto?“,shradaslova. „Jásemlovecbludný.“Otvořiesěvrata. Tluketsilnúpěsťú,otvořiesěvteré. 35 „KděvladykaZbyhoň?“„Zavelikúsieniú.“ TamoZbyhoňvilný,tamoplakaděva. „Aj,otvořilovcu!“NeotvořiZbyhoň. Irozrazimlatemdřvisilnýjunoše, irozrazimlatemZbyhoněvihlavu. 40 Hrademvezděběhaivsěvhraděpobi, usvéjkrásnéjděvydoúsvětaleže. Přideranésluncevrcholydřěvkhradu, přidenováradostvjunošinosrdce, žesvúkrásnúděvuchovávsilnúpažú. 45 „C� ietaholubice?“„Zbyhoňjuuchváti, jakomězděvieza,takjuvtvrděhradě.“ Vlesystvrdahrada!Iletieševlesy, iletiešesěmo,iletiešetamo, sedřěvanadřěvosesvojıḿholúbcem, 50 sholúbcemspávášenajednéjvětvici. Vzradovasěděva.Sesvojıḿjunošú chodisěmotamo,vezděkamozechtě, smilitkemspávášenajednomložici.

  Mladádívkasevydávákpotokunabíratdovědravodu,popotůčkuvidíplujícíkytici,chcejivylovitaspadnedovody.Vevoděpřemítá,kdoasikyticipustilpoproudu,jemubyrádadalasvoulásku.

  Kytice

  Vějevětřiečekskněžeckýchlesóv, běžezmilitkakupotoku, nabieravodyvkovanávědra. Povoděkděvěkyticeplyje, 5 kyticevonázviolaróžı.́ Ijesěděvakyticulovit, spade,achspadevchladnúvodicu. „Kdabychvěděla,kyticekrásná, ktotebevkyprúzemicusáze, 10 tomubychdalaprsténekzlatý.

 • Rukopiskrálovédvorský 53

  Kdabychvěděla,kyticekrásná, ktotebelýkemhebúčkýmsváza, tomubychdalajehlicuzvlasóv. Kdabychvěděla,kyticekrásná, 15 ktotěpochladnéjvodicipusti, tomubychdalavieneksvójzhlavy.“

  Dívkasipřisbíráníjahod

  zabodnedonohyostrýtrn,jejímilý

  jípřispěchánapomoc,požádáji,

  abyposečkalavchládku,než

  dojdeprobíléhokoníka.Dívka

  přemítá,cobyjejíznámostiřeklajejí

  matka,kterájipředhochy

  varovala.Jinochpřijíždí,obejmeji

  apolíbí,dívkazapomínána

  bolest.

  Jahody

  Jdemámilánajahody nazelenáborka. Zadřiešesiostrétrnie vbělitkúnožicu. 5 Nemóžemojezmilitka nanožicuvstúpiti. „Ach,tytrnie,ostrétrnie, čemusibolsdělo? Zatobudeš,ostrétrnie, 10 zborekvymýtěno!“ „Poždi,milá,vpochládečce, vzeleněborece, jázdoběhunapalúček pokoniečekbielý.“ 15 Koniečeksěnapalúce vhustéjtrávěpase, mojemilávpochládeče namiléhoždaje. Jěsěmilážalovati 20 potichúnkuvborce: „Ach,cořěknemojemáti? Jázneščastnároba! Vezdymiřiekášemáti: Chovajsějunošı!́ 25 C�emusějunošı́chovati, kdažsúdobřı́ludie?“ Ipřijedechnakonıće jakosniežekbielém, skočichskoně,viezechnasuk 30 zastřiebrnúuzdu;

 • 54 RKZdodnesnepoznané

  Objechděvče,přižechksrdcu icelováchústa; izabudekrásnáděva vnožicibolnýtrn. 35 Laskáchomsě,milováchom, sluncenazáchodě. „Pojeď,milý,ručedomóv, slunečkonámzajde.“ Vzkočichručenakonieček 40 jakosniežekbielý ivzechzmilitkuvnáručie, otjedechsniúdomóv.

  Jelenpobíhajícípohoráchapoúdo-líchjemetaforoujinocha,pobí-jejícíhonepřátele.Najinochasipočíhávrahaúkladnějejzabije.Nahroběvyrostepaksilnýdub.Pohroběposkakujejelen–metaforahochovýchnásledovníků.Nadubseslétajíkrahujci,abyhlásalismutnouzvěstosmrti.

  Jelen

  Běhášejelenpohorách,povlastiposkakova, pohorách,podolináchkrásnáparohynosi, krásnýmaparohomahustýlesproráže, poleseskákášehbitýminohami. 5 Aj,tajunošepohoráchchodıv́a, dolinamichodıv́avlútéboje, hrrdúbraňnasoběnosıv́a, braniúmocnúrozráževrahóvshluky. Neniejužjunoševhorách! 10 Podskočinaňzdělstivolútývrah, zamiesizrakyzlobúzapolena, uderitěžkýmmlatemvprsy. Zevzněchumutnožalostivı́lesi! Vyrazizjunošedušu,dušicu, 15 sievyletěpěknýmtáhlýmhrdlem, zhrrdlakrásnýmartoma.Aj,tuleže! Teplákrevzadušicúteče,zaotletlu, syrázeměvřělúkrevpije. Ibyvkaždéjděvěpožalniemsrdece. 20 Ležejunoševchladnéjzemi, najunoširostedubec,dub, rozkládasěvsukyšıř́išıŕ.̌ Cházievajelenskrásnýmarohoma, skáčenanožiciechručiech, 25 vzhóruvlistiepienátáhléhrrdlo.

 • Rukopiskrálovédvorský 55

  Sletujúsětlupybystrýchkrahujcév, zevsialesasěmonasiendub, pokrakujúnaduběvsici: „Padejunošezlobúvraha. 30 Junošeplakáchuvsěděvy.“

  JanKonůpek:Jelen

  Dívka,kteráaždosvítáníčekalanamilého,přemítá

  nadkrátkýmživotemrůže.

  Kdyžpakkránuusnula,zdálosejí,

  žesejísprstusvléklprsten,

  zněhožvypadldrahýkamínek.Ránodrahokamnenalezla,anise

  nedočkalamilence.

  Róže

  Ach,tyróže,krásnáróže, čemusiraněrozkvetla, rozkvétavšipomrzla, pomrzavšiusvědla, 5 usvědevšiopadla? Večerseděch,dlúhoseděch, dokuropěnieseděch, nicdoždatinemóžech. Vsědřiezhy,lúčkysežech. 10 Usnuch,sniešemisěvesně, jakobymněnebošce napravéjrucesprsta

 • 56 RKZdodnesnepoznané

  svleklsězlatýprstének, smeklsědrahýkamének. 15 Kaméneknenadjidech, zmilitkasěnedoždech.

  Píseňorozmluvědívkyskukačkou,kteránaříká,ženenístálejaro.Dívkaodpovídáavypočítávánevýhodystáléhojaraiosamělostidívkybezmilého.

  Žezhulice

  Vširémpolidúbecstojı,́ nadúbcižezhulice zakukáše,zaplakáše, ženenievezdyjaro. 5 Kakbyzráložitkovpoli, byvesdyjarobylo? Kakbyzrálojablkovsadě, byvezdylétobylo? Kakbymrzliklasivstoze, 10 byvezdyjeseňbyla? Kakbyděvětěškobylo, byvesdysamabyla!

  Dívkaoslovujemiletínskélesy,naříkajícnadsvouopuštěností.

  Opuštěná

  Achvylesi,tmavı́lesi, lesimiletıń stı!́ C�emuvysězelenáte vzimě,létěrovno? 5 Rádabychjázneplakala, nemútilasrdce; Ařěkněte,dobřı́ludie, ktobyneplakalzdě? Kděmójočıḱ,očıḱmilý? 10 zahřěbenvrovece. Kděmojemáti,dobrámáti? Travkananějroste. Nimibratra,nimisestry, junošumivzechu.

 • Rukopiskrálovédvorský 57

  Dívkaplejícíkonopísistěžuje

  skřivánkovi,ženemůžeposlatvzkazmilému

  odvedenémudokamennéhohradu.

  Prosískřivánka,abymuzanesljejí

  pozdrav.

  Skřivánek

  Plejeděvakonopie upanskéhosada. Pýtasějejskřivánek, pročežalostiva. 5 „Kakbychmohlarádabýti, malitkýskřivánče? Otvedechuzmilitka ukamenýhrádek! Kdybychpérceiměla, 10 pıśalabychlıś tek. Ty,malitkýskřivánče, tybysniemtamleťal. Neniepérce,nenieblanky, bychpıśalalıś tek. 15 Pozdravujdrahéhopěniem, žezděhořěmnyju.“

  II.zlomekpísně

  Zakrákočevhraděvr---

  II.zlomekpísnějeposledním

  veršemRK.

  MikolášAleš,závěrečná

  vinětakRK.

 • 58 RKZdodnesnepoznané

  SlovníčekstaročeskýchvýrazůzRKZ

  andespoj.aadv.atam,aletam

  Baťam.důvěrnéosloveníběsm.zlýduch,démon,ďábelblankaf.pergamenovýlístekblsketm.lesk,třpyt,bleskotbraň,-if.zbraň,ochrana,opevnění,bojbúřiaf.bouře

  celovati,-uju,-uješned.celovat,líbatčemu(dat.zájm.čso)kčemu,proč

  dcif.dceradieti,děju,dieš,diened.dít,říkat,

  povídat1dle ,-ef.délka2dle předl.pro

  dodratisědok.dodratse,dojítdólm.důl,jáma,údolídoždati,-ždu,-ždešdok.dočkat(se)dráhaf.cestadrážlivýadj.dráždivýdrbiti,-b’u,-bıš́ned.musitdružě,-ěten.druh,partnervlásce,

  vmanželství

  dřěvce,-cěn.dřevo,kusdřeva,hůl,násada;dřevec(dřevěnázbraňužıv́anápřiturnajıćh)

  dřiezhaf.tříska,odštěpěkdřevadřvi,-ı,́-emf.pomn.dveředščevýadj.dešťovýdščítined.pršet,dštít

  ežspoj.až,protože,že

  hadlivěadj.hanlivěhemzeti,-žu,-žešned.hemžitse

  chámm.chán(titultatarskéhonebomongolskéhonáčelnıḱ ačivládnoucıh́oknıž́ete)

  chasaf.chasa,mládež,čeleďchmúratisědok.zachmuřitsechorúhevf.korouhevchraberadj.chrabrý,udatnýchrapavěadj.křaplavě,ochraptělechrestm.chřest,šramot,šelestchvalnýadj.chvalitebný,chvályhodnýchvrastien.křoví,chrastíchyžicef.chýška,domeček

  adj.adjektivum,přıd́avnéjménoadv.adverbium,přıślovceaor.aoristčást.částicečísl.čıślovkadat.dativ,třetı́páddok.dokonavéslovesof.femininum,ženskýrodinterj.interjekce,citoslovcem.maskulinum,mužskýrod

  n.neutrum,střednı́ rodned.nedokonavéslovesoos.jm.osobnı́jménopomn.pomnožnépředl.předložkapříp.přıṕonaspoj.spojkav.veršzájm.zájmeno

 • Rukopiskrálovédvorský 59

  ima,duálzájm.jějimiskati,-šču,-ščešned.hledat

  jarnýadj.bujný,prudký,silnýjarobujnýadj.bujarý,bujný,prudký,

  vášnivýjarohlavýadj.mocný,silnýjarotaf.bujnost,prudkost,vášnivost,

  udatnostjarýadj.bujný,prudký,silný,vášnivýjázzáj.jáješut,-if.marnost,nicotajměn.jménojunm.jinoch,mladíkjunošem.jinoch,mladíkjunošinadj.jinochůvjunýadj.mladý

  kapitulef.kapitolaknihyklánie,-ien.klání,zápasvturnaji,

  soubojkmet,-i,-ěm.předníčlenobyvatelstva,

  staršílidu,soudce,vladyka;sedlák,poddaný

  kmetskýadj.kmetský;poddanský,selský

  kněz,-ěm.knížeknieni,-ěf.kněžnakomoň,-ěm.kůňkot,-a,-um.kácení,pád,svržení,valeníkotitisě,-cu,-tıš́ned.kutáletse,padat,

  valitsekrahujm.krahujeckrměf.pokrm,jídlokrupýadj.hrubý,krutý,zlýkrušitined.ničit,rušitkrznon.oděvpodšitýkožešinou,plášťkyčlaf.kyčle

  lánie,-ien.lání,nadávání,zlořečenílechm.kmenovýnáčelník,předáklepýadj.krásný,pěkný,dobrýleskýadj.lesní

  letadlon.ptákložicen.lůžko,postýlkalubicef.milenkaludnýadj.lidnatýlútýadj.lítý,prudký,ostrý,zuřivýlunaf.měsíc,paprsek,zářelzátined.lízat

  mestnýadj.mstícímknútisědok.hnátse,kmitnoutsemlatm.mlat(staráválečnázbraň

  podobnákladivu)Moranaos.jm.slovanskábohyněsmrti,

  přeneseněsmrtmrkavaf.mrak,temnota,mrákota,

  šeromrzkýadj.nemilý,protivný,ošklivýmútitisě,-cu,-tıš́ned.soužitse,trápit

  se;kalitse,vlnitse,vzdouvatse

  naddivnýadj.předivný,podivuhodný,neobyčejný

  1naliť interj.hle,ahle,ejhle,vida2naliť spoj.ale,avšak,azatím,žejak;

  neboť,vždyťnastojteinterj.(odslovesanastáti)

  pomoc!,běda!,ach!;naléhavěvybízetkpozornosti

  nezženm.nespálenýneupúščeti,-eju,-iešned.nepřestávat,

  neopouštětnevzmožnýadj.nemožnýnosecm.zobák(uptáků)nožnypl.f.pochva(nazbraň)nravm.mrav,obyčej,zvyknýtined.(čıḿ)mučitse,strádat,

  umdlévat

  obakadv.ačást.oboustranně,obadva,naoběstrany

  oběcatined.(komuco)slibovat,zavazovatsekněčemu

  obihm.hojnost,přemíra

 • 60 RKZdodnesnepoznané

  odoletidok.(komu,čemu)odolat,obránitse

  opěšalýadj.pěší,bezkoněoplákati,-aju,-ašdok.opláchnoutoruženýadj.ozbrojenýoružie,-ien.zbraň,válečnávýzbrojosiesti,-sadu,-sědeš,dok.(koho)

  posaditseokoločeho,zmocnitsečeho,usaditse

  osmmezcietmáčıśl.osmadvacátá,dvacátáosmá

  osvětaf.světlo,lesk,jasnost1ot předl.od,z2ot m.otec

  otmetati,-cu,-cešdok.(co)odvrhnout,odhodit

  otnýadj.otcůvotpravitisědok.vypravitse,odejít,

  vzdálitse

  pahubaf.záhubapachrbm.pahorek,vršekpakyadv.pak,naopak,protitomupalovatined.upalovat,prchatparobm.otrokpásti,-u,-eš,-ůned.pást,hlídat,živitpérce,-en.pero(napsanı)́pienatined.vzpínatplekym.plukyplezněadv.pilně,užitečně,prospěšněplznýadj.pilný,užitečný,prospěšnýpodchlumien.místopodkopcem,

  podchlumípogubiti,-u,-ıš́dok.zahubit,zabítpochládečekm.chládek,stínpokrakovatined.pokrákorávat,

  krákoratPolené,Polanépl.m.Polácipopravaf.soudníjednání,soud,řízení,

  rozsudekposledam.poslednípospěti,-spěju,-ješdok.pospíšitsipraskm.praskotprevěnec,-ncem.prvorozenec

  prnútidok.prchnouti,uprchnoutprokníadj.každý,všelikýprotknúti,-nu,-neš(aor.protče)dok.

  probodnout,protítpróvodm.doprovodnádružina,průvodpřižetidok.přivinoutptenecm.ptáčepút,-im.if.pouť,cesta,putovánípytatidok.ptátse

  robaf.žena,děvčeroskosemm.rozděleně,tajněrovčekm.rov,hrobrozčepitidok.rozštípnout,rozpoltitrozeniem.rod,urozenostrozkotatidok.rozvalit,rozbít,rozkutatrozkrušitidok.zrušit,rozmetatróznoadj.různě,porůznu,narůzné

  stranyroznojitisědok.rozšířitse,rozprnútisědok.rozprchnoutserozvlajátidok.rozvlniti,rozvířitirubyf.roubenéstavbyručeadv.rychleručíadj.rychlý

  Sas,Sasíkm.Sassborenadj.shromážděnýsbožie,-ien.jmění,majetek,statek,

  bohatství,penízesedánie,-ien.jezdeckýsouboj,zápas,

  rytířskýturnajsedmezcietmáčıśl.sedmadvacátá,

  dvacátásedmásiehm.sáh(přibližně1,8m)siemžezájm.tento-že,onen-žesienzájm.tento,ten,onen,skadadv.odkudskotitisě,-cu,-tıš́dok.skácetse,

  spadnoutsmahnútidok.smažit,pálitsnítisě,-ěšdok.sejítse,setkatse,

  shromážditsesoptati,-pcu,-pcešned.soptit,supět

 • Rukopiskrálovédvorský 61

  srúbiti,-b’u,-bıš́dok.stít,skácet,odseknout

  starostam.představený,náčelník,správce,staršílidu

  strojiti,-ju,-jıš́ned.připravovat,chystatse,vytvářet

  strojnýadj.skvostnýsukm.větev,haluzsúmrkm.soumrak,stmívání

  šestmezcietmáčıśl.šestadvacátá,dvacátášestá

  šumyf.hvozdy,šumějícílesyšúremadv.prudce

  tetva,-if.rodovávětevtiščeti,-ču,-čıš́ned.tisknouttlupaf.hejnotráti,-aju,-ášned.trvat,setrvávat,

  vytrvávattrčeti,-ču,-čıš́ned.trčet,postupovat,

  běžettrestf.třtina,rákostrudnýadj.namáhavý,těžkýtuča,-if.mračno,oblakturm.zde:hlubokýhlas(jakobýk)

  úfati,-aju,-ášned.doufat,spoléhatse,důvěřovat,věřit;nadítseněčehoodněkoho

  umm.rozum,schopnostvnímání,mysluondanýadj.unavenýúpěti,-ju,-iešned.úpět,vzdychat,

  naříkatúžef.houžev,provazutrpředl.v,ve

  váleti,-eju,-éšned.válčit,bojovatvalnýadj.mocný,silnývaryton.varyto(starýslovanskýhudebnı́

  nástroj)

  věkožiznýadj.dlouhověký,nesmrtelnývelí,f.velé,n.veléadj.velký,mocný,

  silný

  velímadj.velmi,mnohemVesnaos.jm.slovanskábohynějara,

  přeneseněmládíveš,vše(častospřıṕ.-cek,-tek,-cem,-

  ken,-cken,-tken,-chen,-keren,-kern)zájm.všechen,veškerý,celý

  veždyadv.vždy,přecevieztined.vázat,přivazovat,věznitVítězos.jm.vLibušiněsouduv.50vyučené

  věščbámVıt́ězovýmvorigináluuiuceneuecbamuitzouimnejasnémıśto,obvyklebývápřekládánovyučenévěštbámSvantovıt́a

  vládykan.vůdcerodu,pozdějititulpříslušníkanižšíšlechty

  vlasticef.vlastvletorečnýadj.hojnýnavody,

  protékanýřekamivnočiti,-ču,-čıš́dok.(kam)vniknout,

  vrazitvňužadv.aspoj.jako,jakobyvoj,-ěm.vojsko,brannámoc,armádavojevati,-uju,-uješned.bojovatvojevodam.vůdcevojů,vládce,vévodavojevoditned.panovat,véstvojedo

  válkyvrahm.nepřítel,vrahvražbaf.vraždavskóřeadv.vbrzku,brzy,vzápětí,

  rychle,spěšněvtasiti,-šu,-sıš́dok.vrazit,vystrčitvterýčıśl.druhývydřieti,-dru,-drešdok.vydřít,vyrvat,

  vytrhnout,vzítsilou,mocívyplákati,-aju,-ašdok.vyplavitivypraženýadj.vyschlý,suchývytknúti,-nu,-nešdok.vztyčit,vystrčitvytrcidok.vytrhnoutvyžehatidok.vypálit,spálitvzdieti,-děju,-děješdok.(komu)dát

  jméno,pojmenovat,nazvat,přezdítvzchodm.východ,vzestupvzjetřitisědok.rozjitřitsevznojenýadj.rozpálený,uhřátý

 • 62 RKZdodnesnepoznané

  vzpěti,-pěju,-ěšdok.zazpívat,odříkat,zaklínat

  vzprchati,-aju,-ášdok.vyletět,vyřítitse

  vzúpitidok.zaúpět,vzkřiknout

  záheadv.záhy,brzyzahřésti,-hřebu,-ešdok.zahrabat,

  pohřbítzáchodm.západ,konec,zacházenízakrakotatidok.zakrákoratzamiesiti,-šu,-sıš́dok.pomíchat,

  smíchat,zachmuřitsezamútiti,-múcu,-tıš́dok.zarmoutit,

  znepokojit,zneklidnit,rozčílit,zakalit

  zanietiti,-cu,-tıš́dok.zapálitzapieratisědok.vzepřítisezapoletisě,-l’u,-lıś ̌ sědok.zapálitse,

  rozohnitse

  zasazenýadj.usazený,založený,upevněný

  zdieti,-děju,-děješdok.vykonat,učinit,udělat,provést,dítse,státse,nastat

  zeřivýadj.prudký,zuřivý,hněvivýzhovadilýadj.zhovadilý,zdivočelý,

  zlotřilýzlatohlavm.zlatohlav(suknoprotkané

  zlatemnazpůsobbrokátu)

  zmilenýadj.milý,milovanýzmilitekm.milý,mileneczmilitkaf.milá,milenkazoraf.jitřenka,svítání,rozbřeskzvěstidok.zvědět,dovědětsezývati,-aji,-ášned.vybízet,vyzývat

  ždáti,ždu,-ešned.čekat,očekávat

  MikolášAleš:Věžnı́kobkaveDvořeKrálové

 • Rukopisysezáhyposvémnálezustalynejenjednouznejvy-dávanějšıćhanejčtenějšıćhknih19.stoletı,́ aleisilnouinspi-racı́pronovoutvorbuumělců.

  Ve výtvarném uměnı́ vytvořil prvnı́ ilustrace inspirovanépoeziı́ RKZpražskýněmeckýmalıř́JosefMatyášTrenkwald.Bylpovažovánzanejvýznamnějšıh́omalıř́esvédoby.Zjehorozsáhléhodıĺ atýkajıćıh́oseRKZ,kterémusevěnovalpětlet,sedochovalypouzeilustracekBeneši,ZbyhoniaSkřivánkovi. Zdalšıćhmalıř́ů, kteřı́ seRukopisy inspirovali, lzeuvéstzejménaJosefaHellicha,FrantiškaZ� enıš́ka,VáclavaBrožıḱaaJuliaMařáka.Vrozmachučeskéhouměnı́konce19.stoletı́ tobylapředevšıḿtakzvanágeneraceNárodnıh́ odivadla(Anto-nıńWagner,JosefMyslbek,ajinı)́,kteřı́vevýtvarnévýzdoběNárodnıh́ odivadlavytvořilinehynoucı́pomnıḱRukopisů.Vedvacátém stoletı́ se ilustracemi RKZ zabývali zejména JanKonůpek a Miroslav Troup. Nejnověji vytvořil Karel JeriekomiksnanámětpıśněJaroslav. Dvěmamalıř́ům se Rukopisy staly doslova posedlostı́ avášnı;́toužilirukopisnýdějzobrazitstránkupostránce.BylitoJosefMánesaMikolášAleš.Anijednomuznichnebylodánosvůjsenbezezbytkusplnit.Mánesovyilustracevyšlyvúpl-nosti až po jeho smrti.Alšovy ilustracenebylyve svédoběkladně přijaty, přesto z jeho ruky vznikly desıt́ ky kreseb,ilustracı,́domovnıćh fresekaplátens rukopisnýmináměty.Nejpůsobivějšı́jerozměrnédioramaPobitíSasíkůvTurnově(svýmirozměry10×8,5mseřadı́mezinejvětšı́světováplátna

  Rukopisyjakozdrojinspirace

  Rukopisyjakozdrojinspirace 63

  Výtvarnéumění

 • 64 RKZdodnesnepoznané

  vůbec) a cyklus Vlast určený pro Národnı́ divadlo. Výběrzilustracı́těchtodvouumělcůdoprovázı́ texttétoknihy.

  VhudběRukopisyinspirovalypoprvéVáclavaJanaTomáškaroku1823.S�estpıśnı́RKvezhudebněnı́AntonıńaDvořákajedodneskoncertněprováděno.Vrcholnádıĺ ainspirovanáRu-kopisyvytvořilBedřichSmetana.Podkladem jehoLibuše jeRukopis zelenohorský; v prorocké věštbě se ale objevujeiJaroslavzeS� ternberkazRK.RukopisnémotivynajdemetakéveSmetanověMévlasti.Rukopisyserovněždočkalyzhudeb-něnı́odKarlaBendla,ZdeňkaFibicha,aj.

  VlivRukopisůnačeskouliterárnı́ tvorbunebylpřıḿý,aleskry-tý, prostřednictvıḿ ohlasů. Konkrétnı́ umělecké prostředkyRukopisů, napřı́klad formulové obraty, stavba veršů, jsounatolik spjaty se žánrem hrdinské epiky, že se nedočkalyširšıh́ovyužitı́vliterárnıć hdıĺ ech. Přestořadaautorůzpracovalamotivyzpıśnı́RKZvlastnıḿtvůrčıḿzpůsobem.ZmnohauveďmeVáclavaBenešeTřebıź-ského,kterýpoužilúryvkyzlyrickýchpıśnı́RKvrománechAnežkaPřemyslovnaaKrálovnaDagmar. Básnıći hojně přejıḿali z Rukopisů: zejména jednotliváslova(varyto,luna,ladný)nebočástiveršů.Takčinilnapřıḱlad

  Hudba

  PlakátkpremiéřeSmetanovyLibuše11.června1881

  Literatura

 • KarelHynekMácha(báseňZpěveca jiné).PodobněvErbe-nověKytici nacházıḿ e ohlasy RKZ napřıḱlad ve Svatebníchkošilích. Existovalyvšakiojedinělépokusynapodobitvěrněformurukopisnýchzpěvů.JetopředevšıḿbáseňJaroslavodHanušeVěnceslavaTůmy,kteránapodobujeRKZažkformulıḿ aver-šovéstavbě:

  ZRukopisůbohatěčerpáepickýcyklusJuliaZeyeraVyšehrad:

  Rukopisysealestalysoučástı́literaturyijakojedenznejvydá-vanějšıćhčeskýchtextů.PosvémnálezubylRukopiskrálové-dvorský poprvé v ukázce vydán v roce 1818 v HankovýchStarobylýchskládáních,dıĺ druhý.U� plnéhovydánı́sedočkalnapočátku roku 1819 opět od Václava Hanky pod názvemRukopis králodvorský. Sebrání lyricko-epických národníchzpěvů,věrněvpůvodnímstarémjazyku,téžvobnovenémprosnadnější vyrozumění, s připojením německého přeložení.Starobylých skládání díl zvláštní. Rukopis zelenohorský bylpoprvépublikovánvPolskuvknizeB.RakowieckéhoPrawdaruskaveVaršavěvroce1820. Dodnešnıćhdnůjeznámookolosedmdesátivydánı́RKačtyřicetivydánı́RZ.Zajıḿavostı́jsoutakzvanépolyglotyRKZ,vydánı́obsahujıćı́ažtřináctrůznýchpřekladů,neboRukopiskralodvorskývpísměstenografickém(1867).

  Bystrýorelvoblacíchlétával, (Zbyhoň:Ajtyleseširý,vtobějázlétávach)přednímhrůzouskrývaloseptactvo; (Záboj:lútýostřiežbystrolétázaptactvem)vítěznýjunzlámalmnohékopí (Ludiše:dřěvceobazlámasta)vbojihorkém,celýkrvízbrocen: (Jaroslav:Jaroslavvesvekrvisořemsbrocen)

  TuzařveChrudošjakodivýtur: VstanuChrudošotOtavykrivy,„Kdodalti,ženo,právosouditi žlečsějemurozlipoútrobě,očinechrukoumužůkonaných? trasechusělútosťúvsiúdi.Svépodnikyjenprotohlásaljsem Máchnurukú,zarvejarýmturem:zdepředtebou,bysjasněviděla, „Goreptencém,knimsězmijavnorí,žesílaumnejestaodvaha, goremužém,imžeženavlade!bysnahlédla,žedélepotrvat Mužuvlástimužémzapodobno,južnemůžetavěrusměšnáhra, prevencudědinudátipravda!“jižprovádíšvšemmužůmkpotupě! (Rukopiszelenohorský)Jámnohovidělzemídalekých,avšudemužůmvládnezasjenmuž,prokratochvílježenastvořena,proukojeníchtíčůbouřlivých!Vstaňsestolce,kamsámteďzasednu!“

  Rukopisyjakozdrojinspirace 65

  Vydáníapřeklady

 • 66 RKZdodnesnepoznané

  Rukopisybylypřeloženydoceléřadycizıć hjazyků.Známepřeklady do němčiny (poprvé 1819, podle tohoto vydánı́přebásnilpıśeňKyticeiJohannWolfgangvonGoethe),anglič-tiny(poprvé1821),francouzštiny(poprvé1831),vlámštiny,italštiny, švédštiny,dánštiny,finštiny,polštiny,ruštiny,ukra-jinštiny, rusı́nštiny (haličsko-ruské nářečı́), arménštiny,hornolužičtiny, dolnolužičtiny, krainštiny, slovinštiny, illyr-štiny, chorvatštiny, srbštiny, bulharštiny,maďarštiny, japon-štiny.Jsouipřekladydomrtvýchjazykůstarořečtinyalatiny,idouměléhojazykaesperanto.

  UkázkazvydáníRKZvtěsnopisnémpísmuzroku1861silustracemiJosefaScheiwla.

 • NálezRukopisukrálovédvorskéhoaorokpozdějiiRukopisuzelenohorskéhobylyobrozencipřivıt́ányjakodůkaz,žečeskáhistorie a literatura jsou plně srovnatelné s „vyspělejšıḿi“

  1evropskýminárody .ObaRukopisysevelmizáhystalynárod-nıḿpaladiem,jednıḿznejvydávanějšıćhčeskýchtextů(jendokonce19.stoletı́ vyšlyzhrubavečtyřicetivydánıćh),abylypřeloženyidovıćeneždvacetipětijazyků.Otom,jakousilnouinspiracı́ se RKZ umělcům staly, svědčı́ předchozı́ kapitola.Otozajıḿavějšı́je,jaksevprůběhučasutentoobdivpřesunulk lhostejnosti až opovrženı,́ a z pojmu Rukopisy se stalosynonymumpropodvodčifalzifikaci. Odprvnıć hpochybnostı́protiřazenı́Rukopisůdostředo-věkéliteratury,vznesenýchroku1824JosefemDobrovským(atopouzevpřıṕaděRukopisuzelenohorského,anáslednězcela vyvrácených Pavlem Josefem S�afařıḱem a FrantiškemPalackým),přes„velkébojerukopisné“v80.letech19.stoletı́až podnes, bylyRKZ – jako žádná jiná památka staročeskéliteratury–podrobenyzkoumánı́praktickyvšemimožnýmihumanitnı́mi disciplı́nami (jazykověda, historický rozbor,paleografie).Tysepostupněodpravosti(správnějiřečenooddatacevznikuazápisuRKZvestředověku)posunulykhypo-téze o novodobém původu Rukopisů z doby národnı́hoobrozenı́. Na druhé straně exaktnı́ chemický a fyzikálně--chemickýprůzkumhmotnéstránkyRKZ(tedypergamenuahmoty pıśma) svědčı́ pro vysoké stářı́ obou památek. Lite-ratura, která z průzkumu a diskusı́ o stářı́ RKZ vznikla, jejednou z nejrozsáhlejšıćh literatur věnujıćıćh se takovému

  DvěstoletísporuoRKZ

  DvěstoletísporuoRKZ 67

  1Kčasténámitce,ževdoběnálezuRKZnapočátku19.sto-