rīgas 6. vidusskolas akreditācijas lapas

5
LATVIJAS REPUBLIKA IZGLITIBNS UN ZINATNES MINISTRIJA vA!NU rELA z, RicA, LV 10s0, LATVIIA . TALRUNtS 672224t5 FAKSS 67213992 TZGLITIBAS IESTADES AKREDITACIIAS LAPA 2010.gada 9junije 2tt6 Rigd IzglTtibas iest6des dibindtdjs Izgl-ltibas iestEdes nosaukums Izglltibas iestddes adrese IzglTtibas iestddes akreditacijas termi45 Izglitibas un zindtnes min Rigas Dome Rigas 6.vidusskola Aleksandra daka iela 102, RTga 2016.gada l9.maijs /T.Ko\e

Upload: rigas-6-vidusskola

Post on 07-Jul-2015

457 views

Category:

Education


15 download

TRANSCRIPT

Page 1: Rīgas 6. vidusskolas akreditācijas lapas

LATVIJAS REPUBLIKA

IZGLITIBNS UN ZINATNES MINISTRIJAvA!NU rELA z, RicA, LV 10s0, LATVIIA . TALRUNtS 672224t5 FAKSS 67213992

TZGLITIBAS IESTADESAKREDITACIIAS LAPA

2010.gada 9junije 2tt6 Rigd

IzglTtibas iest6des dibindtdjs

Izgl-ltibas iestEdes nosaukums

Izglltibas iestddes adrese

IzglTtibas iestddes akreditacijas termi45

Izglitibas un zindtnes min

Rigas Dome

Rigas 6.vidusskola

Aleksandra daka iela 102, RTga

2016.gada l9.maijs

/T.Ko\e

Page 2: Rīgas 6. vidusskolas akreditācijas lapas

LATVIJAS REPUBLIKA

IZGLITIBAS UN ZINATNES MINISTRIIAVAINU IELA 2, RIcA, LV 1050, LATVT'A . TALRUNTS 672224rs . FAKSS 672t3ss2

IZGLITIBAS PROGRAMMASAKREDITACIIAS LAPA

2010.gada ejunije 5516

Izgh-tibas iestddes di binAtej s

IzglTtibas iestddes nosaukums

Izglitibas iest5des juridiskd adrese

Izglltibas progammas nosaukums unkods

Izglitibas programmas akreditacijastermi4S

Izglltibas un zindtnes mini

RTgd

Rrgas Dome

Rlgas 6.vidusskola

AleksandraCaka iela 102, RIga

P amatizglltib as pro gramma21011111

2016.gada 19.maijs

Page 3: Rīgas 6. vidusskolas akreditācijas lapas

LATVIJAS REPUBLIKA

TZGLITIBAS UN ZINATNES MINISTRIIAvA[NU IF,LA 2, RIGA, LV 10s0, LATVIIA. TALRUNIS 672224ts.FAKSS 672r3ss2

i:r'i

IZGLTTIBAS PROGRAMMASAKREDITACIIAS LAPA

201O.gada gjflnija

Izglitibas iestEdes dibinStdjs

IzslTtibas iestiides nosaukums

Izgl-rtibas iestddes juridiski adrese

Izglitibas programmas nosaukums unkods

Izglitibas programmas alreditacijastermiqi

Izgh-tibas un zindtnes mi

Rigd

Rlgas Dome

Riigas 6:vidusskola

Aleksandra Caka iela 102, Rrga

Pamatizglitibas profesion6li orientEtdvirziena izglTtTbas programma210t4rrt

2016.gada l9.maijs

5/nal ":HI ;

ex

Page 4: Rīgas 6. vidusskolas akreditācijas lapas

LATVIJAS REPUBLIKA

IZGLITIBAS UN ZINATNES MINISTRIJAvA[l]lu IELA 2, RiGA, LV 10s0, LATVIIA .TALRUNTS 672224rs.FAKSS 67213992

-IZGLTTIBAS PROGRAMMAS

AKREDITACIIAS LAPA

2010.gada 9junijE

Izglitfu as iestddes dibindtnjs

Izglitibas iestddes nosalkums

Izghtibas iestddes juridiskd adrese

lzgl-rubas programmas nosaukums un

kods

5518 Riga

Rrgas Dome

Rl---------------rgas6.vidusskola

Aleksandra daka iela 102, Riga

Visp6rEjds vid€j ds izglltibashumanitdrd un socidld virziena

Izglitibas programmas akreditdcijastermi4S

Izglltibas un zin6tnes mi

programma, 3101201 I

2016.gada l9.maijs

-/r.I(o\e

Page 5: Rīgas 6. vidusskolas akreditācijas lapas

LATVIJAS REPUBLIKA

TZGLITiBES UN ZINATNES MINISTRIJAvA[NU tELA z, RIcA, LV 10s0, LATVIJA . TALRUNTs 6722241s . FAKSS 67213ss2

IZGLITIBAS PROGRAMMASAKREDITACIIAS LAPA

2010.gada 9jtnija

IzglTtibas iestddes d ibin6tdj s

Izglltibas iestddes nosaukums

Izgh=tibas iestddes juridiskd adrese

IzglTubas progtammas nosaukums unkods

Izglitibas programmas akrediticijastermi4S

5519 Rigd

Rlgas Dome

Rlgas 6.vidusskola

Aleksandra daka iela l}Z,Rlga

VispdrEj ds vid6j 6s'izglTtlbasmatemdtikas, dabaszinibu un tehnikasvirzienaprogramma, 3 1 0 I 30 I 1

2016.gada l g.maijs

IzglTtibas un zindtnes m -/ T.Ko[<e