razvojni ili socijalni proraČun - dilema ili neophodnost

of 22 /22
DANI BH FINANCIJA DANI BH FINANCIJA BANJA LUKA, 8. i 9. SVIBANJ 2008. BANJA LUKA, 8. i 9. SVIBANJ 2008. „FINANCIJSKA STABILNOST-STVARNOST ILI ILUZIJA „FINANCIJSKA STABILNOST-STVARNOST ILI ILUZIJA RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN, DILEMA ILI RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN, DILEMA ILI NEOPHODNOST NEOPHODNOST FEDERALNI MINISTAR FINANCIJA FEDERALNI MINISTAR FINANCIJA Vjekoslav Bevanda Vjekoslav Bevanda 1

Upload: vladimir-carter

Post on 01-Jan-2016

66 views

Category:

Documents


4 download

DESCRIPTION

DANI BH FINANCIJA BANJA LUKA, 8. i 9. SVIBANJ 2008. „FINANCIJSKA STABILNOST-STVARNOST ILI ILUZIJA “ RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN, DILEMA ILI NEOPHODNOST FEDERALNI MINISTAR FINANCIJA Vjekoslav Bevanda. RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN - DILEMA ILI NEOPHODNOST. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN - DILEMA ILI NEOPHODNOST

DANI BH FINANCIJADANI BH FINANCIJABANJA LUKA, 8. i 9. SVIBANJ 2008.BANJA LUKA, 8. i 9. SVIBANJ 2008.

„FINANCIJSKA STABILNOST-STVARNOST ILI ILUZIJA„FINANCIJSKA STABILNOST-STVARNOST ILI ILUZIJA““

RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN, DILEMA ILI RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN, DILEMA ILI NEOPHODNOSTNEOPHODNOST

FEDERALNI MINISTAR FINANCIJAFEDERALNI MINISTAR FINANCIJA Vjekoslav Bevanda Vjekoslav Bevanda

11

Page 2: RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN - DILEMA ILI NEOPHODNOST

RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN - DILEMA ILI RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN - DILEMA ILI NEOPHODNOSTNEOPHODNOST

Rast Rast BDP Federacije BiH u 2007. godini bio BDP Federacije BiH u 2007. godini bio je za je za 14,9% 14,9% veći veći u odnosu na 2006. u odnosu na 2006. godinu godinu, te planirani rast od 8% , te planirani rast od 8% u u 2008.2008. godinigodini. .

GospodarskiGospodarski rast u nar rast u nareednom srednjoročnom dnom srednjoročnom razdobljurazdoblju - - planiran je planiran je pozitivan trend što će se odraziti na dalj pozitivan trend što će se odraziti na daljnjnji rast i rast BDP-a, u prosjeku od 7% godišnjeBDP-a, u prosjeku od 7% godišnje

Javni rashodi u:Javni rashodi u: 2006. godini su bili 2006. godini su bili na razini odna razini od 1.139,6 mil. KM 1.139,6 mil. KM ili 9,4% u ili 9,4% u

odnosu na BDP Federacije BiH, uodnosu na BDP Federacije BiH, u 2007. godin2007. godinii na na razinirazini od 1.586,3 mil. KM (krajnji usvojeni od 1.586,3 mil. KM (krajnji usvojeni

rebalans rebalans proračunaproračuna) ili 11,4% u odnosu na BDP) ili 11,4% u odnosu na BDP 2008. godini javni rashodi su planirani u iznosu od 1.757,6 2008. godini javni rashodi su planirani u iznosu od 1.757,6

mil.KM ili 11,7% BDP-a Federacije BiH. mil.KM ili 11,7% BDP-a Federacije BiH. 22

Page 3: RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN - DILEMA ILI NEOPHODNOST

RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN, DILEMA ILI RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN, DILEMA ILI NEOPHODNOSTNEOPHODNOST

Ukupni javni rashodi Ukupni javni rashodi proračunaproračuna Vlade Federacije BiH u Vlade Federacije BiH u razdobljurazdoblju od tri godine, tj. od 2006. do 2008 g. zabilježili su od tri godine, tj. od 2006. do 2008 g. zabilježili su rast od 54,3%rast od 54,3%

Rast javnih rashoda u 2007.Rast javnih rashoda u 2007. u odnosu na 2006. godinu u odnosu na 2006. godinu iznosio je 447,3 mil. KM ili 39,2%iznosio je 447,3 mil. KM ili 39,2%

DaljDaljnjnji trend povećanja javnih rashoda se nastavio i u 2008., i trend povećanja javnih rashoda se nastavio i u 2008., tako da u odnosu na 2006.tako da u odnosu na 2006. godinu iznosi 618,7 mil.godinu iznosi 618,7 mil. KM ili KM ili 171,4 mil.171,4 mil. KMKM,, odnosno za 11% više nego u 2007.god. odnosno za 11% više nego u 2007.god.

33

Page 4: RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN - DILEMA ILI NEOPHODNOST

RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN, DILEMA ILI RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN, DILEMA ILI NEOPHODNOSTNEOPHODNOST

Zbirni pregled rashoda po godinama – proračun Federacije BiHZbirni pregled rashoda po godinama – proračun Federacije BiH Zbirni pregled rashoda po godinama - Federacija BiHIzvor: javno objavljeni budžeti na internet stranici Ministarstva Finansija Federacije BiH (www.fmf.gov.ba)

(u milionima KM) (%)2008.g. 2007.g. rebalans 2007.g. 2006.g. 2006.g. 2007.g. 2007.g. rebalans 2008.g.

Tekući troškovi: 1.415,5 1.257,4 1.130,7 866,3 - 30,5% 45,1% 63,4%

Plaće i naknade troškova zaposlenih i doprinosi199,4 185,0 164,8 156,5 - 5,3% 18,2% 27,4%

Izdaci za materijal i usluge 85,1 88,4 83,9 55,2 - 52,0% 60,1% 54,2%

Tekući transferi 973,8 853,7 792,5 587,8 - 34,8% 45,2% 65,7%

Kapitalni transferi 81,6 68,0 18,2 5,0 - 264,0% 1260,0% 1532,0%

Izdaci za kamate 75,6 62,3 71,3 61,8 - 15,4% 0,8% 22,3%

Kapitalni izdaci: 304,3 290,3 296,8 265,7 - 11,7% 9,3% 14,5%

Nabavka stalnih sredstava 129,5 97,0 96,8 52,1 - 85,8% 86,2% 148,6%

Pozajmljivanje i učešće u dionicama 9,0 17,0 15,7 20,0 - -21,5% -15,0% -55,0%

Otplate dugova 165,8 176,3 184,3 193,6 - -4,8% -8,9% -14,4%

Ukupno: 1.719,8 1.547,7 1.427,5 1.132,0 - 26,1% 36,7% 51,9%

Tekuće pričuve 37,9 38,6 7,8 7,0 - 11,4% 451,4% 441,4%

UKUPNO: 1.757,7 1.586,3 1.435,3 1.139,0 - 26,0% 39,3% 54,3%44

Page 5: RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN - DILEMA ILI NEOPHODNOST

RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN, DILEMA ILI RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN, DILEMA ILI NEOPHODNOSTNEOPHODNOST

Do sredine 2000. sveukupna godišnja potrošnja na socijalnu Do sredine 2000. sveukupna godišnja potrošnja na socijalnu pomoć u FBiH je prosječno iznosila oko 2% BDP-apomoć u FBiH je prosječno iznosila oko 2% BDP-a

U posljednje tri godine potrošnja U posljednje tri godine potrošnja zza socijalnu pomoć je a socijalnu pomoć je eksponencijalno porasla nakon uvođenja novih kategorija eksponencijalno porasla nakon uvođenja novih kategorija korisnika, prvenstveno proširivanje kriterija podobnosti za korisnika, prvenstveno proširivanje kriterija podobnosti za određene naknadeodređene naknade

Rashodi socijalnog sektora u 2008. u odnosu na 2006. Rashodi socijalnog sektora u 2008. u odnosu na 2006. godinu porasli godinu porasli su su za 274 milza 274 mil. . KM.KM.

55

Page 6: RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN - DILEMA ILI NEOPHODNOST

RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN, DILEMA ILI RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN, DILEMA ILI NEOPHODNOSTNEOPHODNOST

Socijalna izdvajanja iz proračuna Federacije BIH u od 2006. do 2008.g.Socijalna izdvajanja iz proračuna Federacije BIH u od 2006. do 2008.g.

(budžeti u milionima KM) % u odnosu na budžet FBiH % u odnosu na BDP FBiH2006.g. Rebalans

2007.g.2008.g. 2006.g. Rebalans

2007.g.2008.g. 2006.g. Rebalans

2007.g.2008.g.

Federalno ministarstvo za pitanjaboraca i invalida 326.7 350.0 364.8 28.7% 22.1% 20.8% 2.4% 2.5% 2.4%Federalno ministarstvo rada isocijalne politike i 66.5 246.0 288.0 5.8% 15.5% 16.4% 0.5% 1.8% 1.9%Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica 20.4 31.8 34.8 1.8% 2.0% 2.0% 0.2% 0.2% 0.2%Ukupno: 413.6 627.8 687.6 36.3% 39.6% 39.1% 3.1% 4.5% 4.6%

Budžet Federacije BiH 1,139.0 1,586.3 1,757.7Nominalni iznos BDP-a Federacije BiH 12,058 13,855 14,971

66

Page 7: RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN - DILEMA ILI NEOPHODNOST

RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN, DILEMA ILI RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN, DILEMA ILI NEOPHODNOSTNEOPHODNOST

Najveći razlog porasta izdataka u socijalnom sektoru leži u Najveći razlog porasta izdataka u socijalnom sektoru leži u izmjenamizmjenamaa i dopunama i dopunama zakonazakona koj kojii reguli reguliraju raju ovu oblast.iovu oblast.i

Najveće promjene se odnose na tekuće transfere kojNajveće promjene se odnose na tekuće transfere koj ii su u su u nadležnosti Federalnog ministarstva rada i socijalne nadležnosti Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, a posljedica su usvajanja: politike, a posljedica su usvajanja: • Zakona o pravima demobiliZakona o pravima demobiliziranihziranih branitelja i članova njihovih branitelja i članova njihovih

obiteljiobitelji, , • Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava

rata i zaštite rata i zaštite obiteljiobitelji s djecom s djecom• Uredbi Vlade Federacije BiH za subvencije demobiliUredbi Vlade Federacije BiH za subvencije demobiliziranim ziranim

braniteljimabraniteljima pod povoljnim pod povoljnim uvjetimauvjetima

Došlo jeDošlo je do rasta od 51,7% u 2007.g. u odnosu na 2006.do rasta od 51,7% u 2007.g. u odnosu na 2006. god.,god., a trend rasta nastavio se i u 2008.a trend rasta nastavio se i u 2008. god. gdje je došlo god. gdje je došlo do ponovnog porasta od 10%. do ponovnog porasta od 10%.

77

Page 8: RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN - DILEMA ILI NEOPHODNOST

RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN, DILEMA ILI RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN, DILEMA ILI NEOPHODNOSTNEOPHODNOST

Najveće promjene u socijalnim davanjima iz proračuna Vlade Federacije Najveće promjene u socijalnim davanjima iz proračuna Vlade Federacije BiHBiH

(iznos u milionima KM)

2006.g. Rebalans 2007.g.

2008.g.

Transferi za lica sa invaliditetom-neratni invalidi 30,0 124,0 157,7Grantiovi za civilne žrtve rata 9,0 23,0 40,0Transferi demobil. borcima i članovima obitalji 0,0 29,7 0,0Transferi za implementaciju PIO/MIO 0,0 63,5 63,5Tekući grantovi od FBiH po uredbi o stic. na star. mir.pripadnika bivše voj.FBiH 0,0 0,0 20,0Ukupno: 39,0 240,2 281,2

88

Page 9: RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN - DILEMA ILI NEOPHODNOST

RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUNRAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN-- DILEMA ILI DILEMA ILI NEOPHODNOSTNEOPHODNOST

Naknade socijalne pomoći dominantno su zasnovane na Naknade socijalne pomoći dominantno su zasnovane na pravupravu, a ne na potrebama i samo dio njih ovisi o , a ne na potrebama i samo dio njih ovisi o imovinskom cenzusu i ciljane su na siromaštvoimovinskom cenzusu i ciljane su na siromaštvo

Kao posljedica toga ne uspijeva se osigurati dovoljna pomoć Kao posljedica toga ne uspijeva se osigurati dovoljna pomoć za najugroženije članove društva i imaju zanemariv utjecaj za najugroženije članove društva i imaju zanemariv utjecaj na siromaštvona siromaštvo

Sheme socijalne zaštite u FBiH dovode do destimulacije i Sheme socijalne zaštite u FBiH dovode do destimulacije i poremećaja koji se osjećaju u mnogim oblastima ekonomije, poremećaja koji se osjećaju u mnogim oblastima ekonomije, posebno na tržištu rada. posebno na tržištu rada.

99

Page 10: RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN - DILEMA ILI NEOPHODNOST

RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUNRAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN-- DILEMA ILI DILEMA ILI NEOPHODNOSTNEOPHODNOST

Beneficije koje se usmjeravaju prema sustavu socijalne Beneficije koje se usmjeravaju prema sustavu socijalne zaštite i koje bi se trebale fokusirati na najugroženije zaštite i koje bi se trebale fokusirati na najugroženije kategorije stanovništva trebale bi se nastaviti kroz: kategorije stanovništva trebale bi se nastaviti kroz: • Kontinuirano poduzimanje revizije trenutnih korisnika socijalne Kontinuirano poduzimanje revizije trenutnih korisnika socijalne

pomoći,pomoći,• Definiranje minimuma socijalnih prava u FBiH,Definiranje minimuma socijalnih prava u FBiH,• Investiranje u razvoj lokalnih servisa socijalne zaštite i Investiranje u razvoj lokalnih servisa socijalne zaštite i

obrazovanje osoblja,obrazovanje osoblja,• Redovna istraživanja proračuna kućanstava i procjenu životnog Redovna istraživanja proračuna kućanstava i procjenu životnog

standardastandarda;; prikupljanje pouzdanih podataka za kreiranje i prikupljanje pouzdanih podataka za kreiranje i planiranje socijalnih politika u F BiH kao složenog fiskalnog planiranje socijalnih politika u F BiH kao složenog fiskalnog sustava, te usuglašavanje sa socijalnom politikom na državnoj sustava, te usuglašavanje sa socijalnom politikom na državnoj razini,razini,

• Osiguranje boljeg utvrđivanja kategorija siromašnih kroz Osiguranje boljeg utvrđivanja kategorija siromašnih kroz socijalne programe,socijalne programe,

• Razvijanje pristupa socijalnog investiranja u okviru socijalne Razvijanje pristupa socijalnog investiranja u okviru socijalne zaštite u cilju uključivanja osoba s posebnim potrebama u zaštite u cilju uključivanja osoba s posebnim potrebama u radne aktivnosti i tržište rada.radne aktivnosti i tržište rada.

1010

Page 11: RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN - DILEMA ILI NEOPHODNOST

RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUNRAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN-- DILEMA ILI DILEMA ILI NEOPHODNOSTNEOPHODNOST

Rješenje smanjenja socijalnih davanja iz Rješenje smanjenja socijalnih davanja iz proračuna Federacije BiH vidimo kroz:proračuna Federacije BiH vidimo kroz:

• Aktiviranje Razvojne banke FBiHAktiviranje Razvojne banke FBiH

• Uspostavljanje Centralne baze podataka po osnovi svih Uspostavljanje Centralne baze podataka po osnovi svih socijalnih davanja za koje se pretpostavlja da bi donijelo socijalnih davanja za koje se pretpostavlja da bi donijelo uštede proračunu Federacije BiH najmanje 30% u uštede proračunu Federacije BiH najmanje 30% u odnosu na ukupnu socijalnu potrošnju planiranu u odnosu na ukupnu socijalnu potrošnju planiranu u proračunu . proračunu .

1111

Page 12: RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN - DILEMA ILI NEOPHODNOST

RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUNRAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN - - DILEMA ILI DILEMA ILI NEOPHODNOSTNEOPHODNOST

Sektor ekonomskih aktivnosti proračuna Federacije BiHSektor ekonomskih aktivnosti proračuna Federacije BiH

SEKTORIBudžet

2007

Prijedlog Budžeta za

2008

% odnos Prijedloga B.za 2008 i Budžeta za 2007.g (2/1)

Zaposleni 2007

Zaposleni 2008

Sektor ostalih ekonomskih aktivnosti 1 2 3 4 5

1701 - Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije 15,6 20,3 30,1% 94 941801 - Federalno ministarstvo prometa i komunikacija 78,0 54,3 -30,4% 45 45

1803 - Federalna direkcija za civilno zrakoplovstvo 7,9 8,2 3,8% 150 1501804 - Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta 54,8 68,9 25,7% 36 362201 - Federalno ministarstvo trgovine 1,6 2,2 37,5% 45 45

2301 - Federalno ministarstvo prostornog uređenja 8,8 20,2 129,5% 45 452401 - Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva 50,1 78,2 56,1% 81 813301 - Federalna uprava za geodetsko i imovinsko-pravne poslove 1,7 1,8 5,9% 19 193501 - Fedralni hidrometerološko zavod 2,7 2,7 0,0% 96 965701 - Federalni zavod za geologiju 1,2 1,5 25,0% 35 355801 - Federalni zavod za agropedologiju 1,2 1,2 0,0% 24 245901- Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo 2,6 1,8 -30,8% 40 406001 - Federalni agromediteranski zavod Mostar 1,7 3,7 117,6% 13 136101 - Federalno ministarstvo okoliša i turizma 10,6 17,6 66,0% 42 42

UKUPNO 238,5 282,6 18,5% 765 765

1212

Page 13: RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN - DILEMA ILI NEOPHODNOST

RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUNRAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN - - DILEMA ILI DILEMA ILI NEOPHODNOSTNEOPHODNOST

Stopa rasta industrijske proizvodnje u Federaciji BiH u 2006. Stopa rasta industrijske proizvodnje u Federaciji BiH u 2006. je iznosila 10,4%, a u 2007. godini je iznosila 8,5%. je iznosila 10,4%, a u 2007. godini je iznosila 8,5%.

Ukupna razmjena roba i usluga u Federaciji BiH za 2006. Ukupna razmjena roba i usluga u Federaciji BiH za 2006. godinu iznosila je 16,6 milijardi KM što predstavlja godinu iznosila je 16,6 milijardi KM što predstavlja povećanje od 10,6% u odnosu na prethodnu godinupovećanje od 10,6% u odnosu na prethodnu godinu

Uvoz roba i usluga u 2006. godini iznosio je 11,4 milijardi Uvoz roba i usluga u 2006. godini iznosio je 11,4 milijardi KMKM

Deficit tekućeg računa iznosi 6,2 milijarde KM čime je Deficit tekućeg računa iznosi 6,2 milijarde KM čime je zabilježena pokrivenost uvoza izvozom od 22,1%.zabilježena pokrivenost uvoza izvozom od 22,1%.

1313

Page 14: RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN - DILEMA ILI NEOPHODNOST

RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUNRAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN-- DILEMA ILI DILEMA ILI NEOPHODNOSTNEOPHODNOST

Privatizacija poduzeća u Federaciji BiH do sada nije ispunila Privatizacija poduzeća u Federaciji BiH do sada nije ispunila očekivanja i nije polučila očekivane rezultateočekivanja i nije polučila očekivane rezultate

U razdoblju 2008-2011. godine će se sistematski raditi na U razdoblju 2008-2011. godine će se sistematski raditi na zakonskoj regulativi koja će imati za cilj djelotvorno zakonskoj regulativi koja će imati za cilj djelotvorno uređivanje oblasti rada, zapošljavanja i smanjenja rada na uređivanje oblasti rada, zapošljavanja i smanjenja rada na crno kao i povećanja mobilnosti radne snagecrno kao i povećanja mobilnosti radne snage

1414

Page 15: RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN - DILEMA ILI NEOPHODNOST

RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUNRAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN - - DILEMA ILI DILEMA ILI NEOPHODNOSTNEOPHODNOST

Investicijska ulaganja iz proračuna F BiHInvesticijska ulaganja iz proračuna F BiH u razdoblju od 2006. do 2008.god. u razdoblju od 2006. do 2008.god.

(budžet u milionima KM) % u odnosu na budžet FBiH % u odnosu na BDP Federacije BiH

2006.g. Rebalans 2007.g.

2008.g. 2006.g. Rebalans 2007.g.

2008.g. 2006.g. Rebalans 2007.g.

2008.g.

Federalno ministarstvo energetike,rudarstva i industrije 10.8 10.9 15.5 0.9% 0.7% 0.9% 0.1% 0.1% 0.1%Federalno ministarstvo prometa ikomunikacije 45.4 120.3 106.4 4.0% 7.6% 6.1% 0.4% 0.9% 0.7%Federalno ministarstvo poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva 31.2 37.7 52.7 2.7% 2.4% 3.0% 0.3% 0.3% 0.4%Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta 3.5 9.0 10.0 0.3% 0.6% 0.6% 0.0% 0.1% 0.1%Ukupno: 90.9 177.9 184.6 8.0% 11.2% 10.5% 0.8% 1.3% 1.2%

Budžet Federacije BiH 1,139.0 1,586.3 1,757.7Nominalni BDP Federacije BiH 12,058 13,855 14,971

1515

Page 16: RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN - DILEMA ILI NEOPHODNOST

RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUNRAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN-- DILEMA ILI DILEMA ILI NEOPHODNOSTNEOPHODNOST

Rješavanjem fiskalnih pritisaka zahtijevalo bi da vlade u Rješavanjem fiskalnih pritisaka zahtijevalo bi da vlade u Federaciji BiH pažljivo prihvate kompromise između Federaciji BiH pažljivo prihvate kompromise između međusobno konkurentnih prioriteta za ograničavanje nove međusobno konkurentnih prioriteta za ograničavanje nove potrošnje, uz istovremeno implementiranje odlučnih mjera s potrošnje, uz istovremeno implementiranje odlučnih mjera s ciljem kontroliranja postojeće potrošnjeciljem kontroliranja postojeće potrošnje

Dogovor o takvim mjerama bit će nadopunjen izgradnjom Dogovor o takvim mjerama bit će nadopunjen izgradnjom kapaciteta za određivanje, koordinaciju i implementaciju kapaciteta za određivanje, koordinaciju i implementaciju fiskalne politikefiskalne politike

To podrazumijeva da će Vlada Federacije BiH utvrditi To podrazumijeva da će Vlada Federacije BiH utvrditi Fiskalno vijeće na nivou Federacije koje će biti sastavljeno u Fiskalno vijeće na nivou Federacije koje će biti sastavljeno u prvom redu od kantonalnih ministara financija, tri direktora prvom redu od kantonalnih ministara financija, tri direktora izvanproračunskih fondova, direktora Federalne direkcije za izvanproračunskih fondova, direktora Federalne direkcije za ceste i Federalnog ministra financija. ceste i Federalnog ministra financija.

1616

Page 17: RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN - DILEMA ILI NEOPHODNOST

RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUNRAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN - - DILEMA ILI DILEMA ILI NEOPHODNOSTNEOPHODNOST

Za potpuniju fiskalnu održivost zahtijevat će se analiza Za potpuniju fiskalnu održivost zahtijevat će se analiza budućih fiskalnih pritisaka, kao i potreba smanjenja vladine budućih fiskalnih pritisaka, kao i potreba smanjenja vladine potrošnje , u odnosu na BDPpotrošnje , u odnosu na BDP

Fiskalni pritisci koji se očekuju u narednom razdoblju Fiskalni pritisci koji se očekuju u narednom razdoblju uključuju potrebu formalizacije izmirenja velike razine uključuju potrebu formalizacije izmirenja velike razine domaćih potraživanja, jačanja institucija državne vlade i domaćih potraživanja, jačanja institucija državne vlade i rješavanje pitanja restitucije imovine. rješavanje pitanja restitucije imovine.

1717

Page 18: RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN - DILEMA ILI NEOPHODNOST

RAZVOJNI ILI SOCIJALNIPRORAČUNRAZVOJNI ILI SOCIJALNIPRORAČUN - - DILEMA ILI DILEMA ILI NEOPHODNOSTNEOPHODNOST

U cilju održanja i jačanja fiskalne održivosti i makroekonomske U cilju održanja i jačanja fiskalne održivosti i makroekonomske stabilnosti, a da bi se smanjile visoke razine deficita tekućeg stabilnosti, a da bi se smanjile visoke razine deficita tekućeg računa, nezaposlenosti, siromaštva i sive ekonomije, rješavanje računa, nezaposlenosti, siromaštva i sive ekonomije, rješavanje pitanja unutarnjeg duga, Vlada Federacije BiH dodatno radi na: pitanja unutarnjeg duga, Vlada Federacije BiH dodatno radi na:

• ostvarenju i jačanju fiskalne koordinacije (Fiskalno vijeće BiH) i sustavu ostvarenju i jačanju fiskalne koordinacije (Fiskalno vijeće BiH) i sustavu izvješćivanja konsolidiranih podataka o fiskalnom izvršenju sektora izvješćivanja konsolidiranih podataka o fiskalnom izvršenju sektora javnih financija u Federaciji BiHjavnih financija u Federaciji BiH

• usvajanju sveobuhvatne strategije za izmirenje ukupnog unutarnjeg usvajanju sveobuhvatne strategije za izmirenje ukupnog unutarnjeg duga (koji ima izravan utjecaj na kreditni rejting) i osigurati sredstva za duga (koji ima izravan utjecaj na kreditni rejting) i osigurati sredstva za isplatu istihisplatu istih

• potrebi raspodjele proračuna s prioritetnim politikama, uzimajući u potrebi raspodjele proračuna s prioritetnim politikama, uzimajući u obzir srednjoročnu razvojnu strategiju BiHobzir srednjoročnu razvojnu strategiju BiH

1818

Page 19: RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN - DILEMA ILI NEOPHODNOST

RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUNRAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN - - DILEMA ILI DILEMA ILI NEOPHODNOSTNEOPHODNOST

• Programu javnih investicija, Strategiji integriranja BiH u Europsku uniju, Programu javnih investicija, Strategiji integriranja BiH u Europsku uniju, te ostale postojeće i planirane razvojne dokumente na svim razinama te ostale postojeće i planirane razvojne dokumente na svim razinama vlasti u Federaciji BiHvlasti u Federaciji BiH

• stvaranju uvjeta za veća kapitalna ulaganja financirana iz proračuna, stvaranju uvjeta za veća kapitalna ulaganja financirana iz proračuna, pogotovo uslijed opadajuće donatorske pomoći Ipogotovo uslijed opadajuće donatorske pomoći I

• na odrna održžanju fiskalnog suficita na razini projekcije koju će utvrditi anju fiskalnog suficita na razini projekcije koju će utvrditi Fiskalno vijeće BiH, odnosno Direkcija za ekonomsko planiranje (DEP), Fiskalno vijeće BiH, odnosno Direkcija za ekonomsko planiranje (DEP), u cilju očuvanja fiskalne održivosti i fiskalne discipline, a radi održanja u cilju očuvanja fiskalne održivosti i fiskalne discipline, a radi održanja makroekonomske stabilnosti u Federaciji BiH.makroekonomske stabilnosti u Federaciji BiH.

1919

Page 20: RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN - DILEMA ILI NEOPHODNOST

RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUNRAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN - - DILEMA ILI DILEMA ILI NEOPHODNOSTNEOPHODNOST

• I pored očekivanog rasta BDP-a u Federaciji BiH prisutni I pored očekivanog rasta BDP-a u Federaciji BiH prisutni su i rizici vezani za fiskalnu održivost i makroekonomsku su i rizici vezani za fiskalnu održivost i makroekonomsku stabilnost. Prisutni rizici se mogu sagledati i rješavati stabilnost. Prisutni rizici se mogu sagledati i rješavati kroz: kroz:

Racionalizaciju sustava socijalnih izdvajanja (kroz Racionalizaciju sustava socijalnih izdvajanja (kroz

uspostavljanje održivog fonda za financiranje prava boračke uspostavljanje održivog fonda za financiranje prava boračke populacije); populacije);

Uspostavljanje načela preraspodjele prihoda od neizravnog Uspostavljanje načela preraspodjele prihoda od neizravnog oporezivanja; oporezivanja;

Povećanje domaćeg izdvajanja u financiranju javnih Povećanje domaćeg izdvajanja u financiranju javnih investicija; investicija;

Rast potrošnje u prioritetnim područjima vezati za uštede u Rast potrošnje u prioritetnim područjima vezati za uštede u niže prioritetnim područjima. niže prioritetnim područjima.

2020

Page 21: RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN - DILEMA ILI NEOPHODNOST

RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUNRAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN - - DILEMA ILI DILEMA ILI NEOPHODNOSTNEOPHODNOST

Zaključak:Zaključak:

• Do sredine 2000. godine sveukupna godišnja potrošnja Do sredine 2000. godine sveukupna godišnja potrošnja na socijalnu pomoć u Federaciji BiH prosječno je iznosila na socijalnu pomoć u Federaciji BiH prosječno je iznosila oko 2% BDP-aoko 2% BDP-a

• U 2006. 2007. i 2008. godini došlo je do U 2006. 2007. i 2008. godini došlo je do eksponencijalnog rasta potrošnje na socijalnu pomoć u eksponencijalnog rasta potrošnje na socijalnu pomoć u Federaciji BiHFederaciji BiH

• Projekcijom proračuna za 2008. godinu očekuje se i Projekcijom proračuna za 2008. godinu očekuje se i ukazuje na daljnji rast naknada za socijalnu pomoćukazuje na daljnji rast naknada za socijalnu pomoć. . Naglašavamo, Naglašavamo, ako se prijedloako se prijedlozizi i izzmjena i dopuna mjena i dopuna postojecih zakonapostojecih zakona u cijelosti provedu, u cijelosti provedu, nastavitnastavitt će se sat će se sa daljim daljim rastom do razine od 21,8%.rastom do razine od 21,8%.

2121

Page 22: RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN - DILEMA ILI NEOPHODNOST

RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUNRAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN - - DILEMA ILI DILEMA ILI NEOPHODNOSTNEOPHODNOST

Zaključak:Zaključak:

• Proračun Federacije BiH ima primarni socijalni karakter i Proračun Federacije BiH ima primarni socijalni karakter i ako se nastavi s daljnjim pritiskom na ograničene ako se nastavi s daljnjim pritiskom na ograničene resurse i njihovu raspodjelu na sve veća socijalna resurse i njihovu raspodjelu na sve veća socijalna davanjadavanja,, proračun Federacije BiH gubi svoju funkciju i proračun Federacije BiH gubi svoju funkciju i jednostavno se pretvara u socijalni fond. jednostavno se pretvara u socijalni fond.

2222