rada miasta i gminy zdrój z a w i a d o m i e n i e xx sesji rady w dn. 29.01.2016... · rada...

Download Rada Miasta i Gminy Zdrój Z A W I A D O M I E N I E XX Sesji Rady w dn. 29.01.2016... · Rada Miasta…

Post on 01-Mar-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Rada Miasta i Gminy

Piwniczna Zdrj

Z A W I A D O M I E N I E

Informuj, e XX Sesja Rady Miasta i Gminy Piwniczna Zdrj odbdzie si

w dniu 29 stycznia / pitek / 2016 r. o godz. 10.oo

w sali narad Urzdu Miasta i Gminy Piwniczna Zdrj.

Program Sesji:

CZE I - WSTPNA

sprawy oglno-regulaminowe

1. Otwarcie. 2. Przyjcie Protokou z XVIII Sesji Rady. 3. Sprawozdanie Burmistrza z dziaalnoci midzysesyjnej. 4. Owiadczenia radnych powiatowych. 5. Zatwierdzenie planu finansowo rzeczowego imprez organizowanych przez MGOK

w 2016 r.

6. Sprawozdanie z dziaalnoci Orodka Pomocy Spoecznej za 2015 r.

CZE II PODJCIE UCHWA

w sprawach finansowych

1. Uchwaa w sprawie zmian w budecie i zmiany uchway budetowej Miasta i Gminy Piwniczna Zdrj na rok 2016.

2. Uchwaa w sprawie okrelenia stawek opat za usugi usuwania odpadw z nieruchomoci.

w sprawach organizacyjnych 3. Uchwaa w sprawie okrelenia kryteriw branych pod uwag w postpowaniu

rekrutacyjnym do szkoy podstawowej i gimnazjum posiadajcych obwd

prowadzony przez MiG Piwniczna Zdrj oraz okrelenia dokumentw niezbdnych

do potwierdzenia tych kryteriw.

w sprawach mienia gminnego

4. Uchwaa w sprawie sprzeday dziaki.

CZE III - KOCOWA

1. Interpelacje i wolne wnioski.

2. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.

3. Zakoczenie obrad Sesji. Przewodniczcy Rady

Miasta i Gminy Piwniczna Zdrj

Jan Toczek

Rada Miasta i Gminy

Piwniczna Zdrj

Informuj, e wsplne posiedzenie Komisji Problemowych

Rady Miasta i Gminy Piwniczna Zdrj

odbdzie si w dniu 27 stycznia ( roda ) 2016r. o godz 14.oo

w sali narad Urzdu Miasta i Gminy.

Program wsplnego posiedzenia komisji Rady:

1. Zaopiniowanie materiaw na XX sesj Rady.

2. Wolne wnioski.

3. Zakoczenie posiedzenia.

Przewodniczcy Komisji Rewizyjnej

Przewodniczcy Komisji Budetowo-Gospodarczej

Przewodniczcy Komisji Oglnospoecznej

Uchwaa Nr ................./2016 PROJEKT Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrj

z dnia 29 stycznia 2016r.

w sprawie: zmiany w budecie i zmiany uchway budetowej Miasta i Gminy Piwniczna-

Zdrj na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorzdzie

gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz.1515; z pn.zm.), oraz art. 212 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009r., o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 885

z pzn.zm.), na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy , Rada Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrj

uchwala, co nastpuje:

1

Dokonuje si przeniesienia w planie wydatkw budetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrj na

rok 2016 na czn kwot 285.000,00 z, z tego:

W wydatkach majtkowych przeniesienie planu na czn kwot 285.000,00 z , w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeniesienie planu na czn kwot

285.000,00 z;

zgodnie z zacznikiem Nr 1 do niniejszej uchway.

2

1. Dokonuje si zmian w wydatkach majtkowych budetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrj

na rok 2016 zgodnie z zacznikiem Nr 1a do niniejszej uchway.

niniejszej uchway.

2. Dokonuje si zmian w planie wydatkw budetu gminy obejmujcego planowane kwoty

dotacji udzielanych z budetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrj w roku 2016 zgodnie

z za. Nr 2 do niniejszej uchway.

3. Dokonuje si zmian w planie przychodw i kosztw samorzdowego zakadu budetowego

na rok 2016 Miejskiego Zakadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej -

Zdroju, zacznik nr 10 do Uchway Budetowej na rok 2016 Nr XVIII/113/2015 Rady

Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrj z dnia 21 grudnia 2015r. po dokonaniu zmian, otrzymuje

brzmienie jak zacznik Nr 3 do niniejszej uchway.

3

Po zmianach w budecie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrj dokonanych niniejsz uchwa:

1. Dochody budetu na rok 2016 wynosz 38.059.851,75 z w tym:

1) dochody biece : 31.176.466,75 z 2) dochody majtkowe: 6.883.385,00 z

2. Wydatki budetu na rok 2016 wynosz 36.459.851,75 z

3. Wydatki budetu obejmujce plan wydatkw biecych wynosz 31.165.258,52 z,

w tym:

1) Wydatki biece jednostek budetowych wynosz 22.692.528,32 z, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i skadki od nich naliczane - 14.918.185,04 z;

b) wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych -

7.774.343,28 z;

2) wydatki na dotacje na zadania biece 2.567.589,00 z;

3) wydatki na wiadczenia na rzecz osb fizycznych 4.905.141,20 z;

4) wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1

pkt.2 i 3 w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego -

0,00 z.

5) wydatki na obsug dugu publicznego 1.000.000,00 z;

4. Wydatki budetu obejmujce plan wydatkw majtkowych wynosz 5.294.593,23 z,

w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosz 5.294.593,23 z, a wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,

w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego wynosz

223.000,00 z.

5. Rozchody budetu zwizane ze spata poyczek i kredytw wynosz 1.600.000,00 z

4

Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrj.

5

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym

Wojewdztwa maopolskiego.

Uzasadnienie:

WYDATKI ogem przeniesienie planu midzy dziaami w grupie wydatkw

majtkowych na czn kwot 285.000,00 z z, z tego:

Zmiany w poszczeglnych dziaach wydatkw zgodnie z za. Nr 2:

Dzia 600 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie o kwot 285.000,00 z z tego:

Wydatki majtkowe zmniejszenie o kwot 285.000,00 z na zadaniu pn. Przebudowa

drogi gminnej Piwniczna-Wilcze Doy przeniesienie rodkw do dziau 710 rozdzia 71035

kwota 15.000,00 z oraz do dziau 900 rozdzia 90001 kwota 270.000,00 z.

Dzia 710 71035 Cmentarze zwikszenie planu o kwot 15.000,00 z z tego:

Wprowadzenie zadania inwestycyjnego Wykonanie projektu budowlanego rozbudowy

istniejcego cmentarza w Piwnicznej-Zdroju w ramach tego zadania zostanie opracowana

dokumentacja m.in. materiay przedprojektowe, opracowania geologiczne, projekt

zagospodarowania terenu z pokazaniem kwater i cigw pieszych jak rwnie uzyskaniem

zgody Pastwowego Inspektora Sanitarnego na lokalizacj rozbudowy.

Dzia 900 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd zwikszenie o kwot 270.000,00 z

rodki przeznaczone na dotacj celow dla samorzdowego zakadu budetowego z

przeznaczeniem na realizacj zadania inwestycyjnego pn. Budowa zbiornikw wodnych w

askach w Piwnicznej-Zdroju zadanie to jest bdzie realizowane przez samorzdowy zakad

budetowy MZGKiM.

Przygotowaa:

Irena Merha Skarbnik MiG

Zacznik Nr 2 do

Uchway Nr ................./2016

Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrj

z dnia 29 stycznia 2016 r.

Zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrj w roku 2016

Dzia Wyszczeglnienie

Kwota ogem

Dla jednostek sektora fin.

publicznych

Dla jednostek spoza

sektora fin. publicznych

Plan po zmianach

Rozdzia zmniejszenie zwikszenie zmniejszenie zwikszenie

900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 270 000,00 0,00 270 000,00 0,00 0,00 3 063 800,00

90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd 270 000,00 0,00 270 000,00 0,00 0,00 458 500,00

Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw

inwestycyjnych samorzdowych zakadw budetowych

270 000,00 0,00 270 000,00 0,00 0,00 270 000,00

R A Z E M 270 000,00 0,00 270 000,00 0,00 0,00 x

Ogem dotacje zwikszenie o 270.000,00 z z tego:

Dla jednostek sektora finansw publicznych ogem zwikszenie o kwot 270.000,00 z w tym:

Dotacje celowe zwikszenie o kwot 270.000,00 z

Zacznik Nr 3 do

Uchway Nr................/2016

Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrj

z dnia 29 stycznia 2016r.

PLAN PRZYCHODW I KOSZTW SAMORZDOWEGO ZAKADU BUDETOWEGO

NA ROK 2016

Miejski Zakad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju

Lp. Dzia Rozdzia Tre Plan

PRZYCHODY 1. Stan rodkw obrotowych na pocztek roku 254.414

1. 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energi elektryczn

gaz i wod 290.440

40002 Dostarczanie wody

- wpywy z usug

- dotacja przedmiotowa

290.440

282.440

8.000

2. 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 3.433.002

90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd

- wpywy z usug - dotacja przedmiotowa - dotacja celowa

1.467.710

1.189.210

8.500

270.000

Recommended

View more >