PvdA Amsterdam Centrum Jaarplan 2012

Download PvdA Amsterdam Centrum Jaarplan 2012

Post on 12-Jul-2015

267 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p> Afdeling Amsterdam Centrum Jaarplan 2012 </p> <p>Jaarplan 2012 Bestuur Bas van Drooge (voorzitter): bvandrooge@live.nl Barend Wind (secretaris): barend_wind@hotmail.com Niels van der Meulen (penningmeester): nvdmeulen@gmail.com Marten van der Krieke (alg.): m.vanderkrieke@chello.nl Bea de Buisonje (campagne): b.de.buisonje@xs4all.nl Jorg Bruinsma (alg.): jorgbruinsma@hotmail.com </p> <p>0657933764 0612926888 0614385347 0652386477 0651559715 0629079020 </p> <p>Inleiding De PvdA-fractie in de stadsdeelraad van Stadsdeel Centrum is inmiddels anderhalf jaar op weg en dus al bijna halverwege de termijn. Volgend jaar, 2012, is een jaar zonder verplichtingen zoals verkiezingen, waardoor we ons als afdelingsbestuur kunnen richten op de afdeling zelf. Zo hopen we erachter te komen hoe we onze partij in het stadsdeel kunnen versterken en verbeteren. Het jaarplan geeft hiertoe een aanzet. Waar staan we voor? Als afdeling zien wij ons voor de taak gesteld sociaal-democraten in stadsdeel Centrum een platform te bieden om gezamenlijke idealen invulling te geven en dichterbij te brengen. We zoeken naar manieren om uitgaande van onze waarden rechtvaardigheid, solidariteit, vrijheid, democratie en duurzaamheid zo veel mogelijk invloed te laten uitoefenen op de politieke besluitvorming. Voor de stadsdeelpolitiek betekent dit dat we de PvdA-fractie proberen te ondersteunen met input en campagnes. Op het landelijke schaalniveau willen we ons steentje bijdragen door actief deel te nemen aan congressen, ledenraden en het initiatief Linkse Vernieuwing. Waar gaan we voor? PvdA afdeling Amsterdam Centrum gelooft dat er een waardevolle wisselwerking tussen de afdeling, de fractie en de buurt tot stand kan komen. We willen alle leden de mogelijkheid geven om met hun expertise en ideen bij te dragen aan het functioneren van de buurt en de fractie. Daarnaast hopen we dat de fractie nauw betrokken blijft bij de buurt en de leden. Deze driehoeksverhouding komt beter van de grond binnen een sterke afdeling die zulke verbanden faciliteert. Daarom willen we dat onze afdeling de spil wordt in het netwerk van sociaal-democraten in het centrum. We willen een organisatie zijn waarmee de leden zich verbonden voelen. We hopen dit te bereiken door alle afdelingsleden de mogelijkheid te bieden zich qua mening en netwerk te ontwikkelen in een open en toegankelijke sfeer. We hopen dat deze betrokkenheid kan bijdragen aan een toename van de bevlogenheid. Dat geeft energie en inspiratie. Hoe doen we het? De idealen waar de PvdA voor staat, willen we gebruiken als richtlijn in het organisatieproces. Zo vinden we het belangrijk om een vinger aan de pols te houden in de buurt; we willen weten wat er leeft. We hopen de buurt, de afdeling en de fractie bij elkaar te kunnen betrekken; zo blijven we in beweging. Tevens willen we samenwerken met andere afdelingen, organisaties en schaalniveaus; we doen het dus samen. We vinden het belangrijk uit te dragen waar we voor staan, maar willen mensen vooral door middel van discussies hierover aan het denken zetten. Uit deze overwegingen is een aantal speerpunten voor 2012 voortgekomen. Zichtbaar in de buurt De Partij van de Arbeid moet niet alleen in campagnetijd van zich laten horen. Onder het motto permanente campagne gaan we minimaal zes maal per jaar met afdelingsleden en raadsleden canvassen of andere acties uitvoeren die ervoor zorgen dat de bewoners weten waar de PvdA voor staat en de fractie weet wat er gebeurt in de buurt. We streven ernaar het aantal vrijwilligers hiervoor te vergroten. Vaak zullen we aansluiten bij landelijke actieweken om het rendement te vergroten. Daarnaast willen we leden stimuleren de rol van voelspriet in de buurt op zich te nemen. Dit draagt ertoe bij dat bewoners zich serieus genomen voelen door onze partij en onze vertegenwoordigers in de deelraad weten wat er speelt. Dit speerpunt zal vooral terugkomen in campagne-activiteiten en buurtgerichte activiteiten. Platform voor meningsvorming De sociaal-democratische idealen verbinden alle leden. Deze idealen zijn echter ruim interpretabel en krijgen in een veranderende context een nieuwe betekenis. We willen als afdelingsbestuur de initiator zijn van gesprekken die gaan over sociaal-democratie in een veranderende samenleving. We zien de afdeling als een platform voor discussie en debat. We willen de leden de mogelijkheid bieden hun mening te vormen of aan te scherpen. We hopen dat deze discussies fungeren als input voor de fractie. We verwachten dat in dergelijke discussies een interessante wisselwerking tussen fractie en afdelingsleden tot stand komt. Dit speerpunt willen we vormgeven in de vier politieke cafs die we organiseren. Daarnaast zullen we de leden stimuleren naar dergelijke activiteiten van andere afdelingen te gaan. </p> <p>Platform voor netwerkvorming De sociaal-democratie is meer dan een overtuiging die politiek wordt vertaald. Bovenal is het een richtsnoer voor het persoonlijke handelen in tal van situaties of organisatorische structuren. Allerlei leden brengen de PvdA-idealen dichterbij buiten de context van door de partij georganiseerde activiteiten. In dit kader willen we dat de bijeenkomsten die we organiseren ook een netwerkfunctie hebben. Doordat afdelingsleden informeel met elkaar in contact komen, kunnen zij elkaar inspireren en motiveren. Zo kunnen we samen meer bereiken. Dit speerpunt komt vooral tot uiting in de borrels die we organiseren; de zomer- en kerstborrel, maar ook de borrels na de politieke cafs of ALVs. Ondersteunen van de fractie De fractie probeert onze plannen met het centrum, zoals vastgelegd in het verkiezingsprogramma, in de praktijk te brengen. De afdeling heeft als taak de fractie hierbij te ondersteunen en te adviseren. We streven ernaar dat er altijd een bestuurslid aanwezig is op de fractievergaderingen. De afdeling helpt door middel van campagnes en canvasacties het PvdA-geluid te verspreiden maar zorgt ook voor input door te spreken met bewoners. Het is de bedoeling dat leden de fractie kunnen ondersteunen op hun eigen expertise-gebied, of informatie kunnen verschaffen over hun buurt. We willen faciliteren dat met informele netwerken. We streven ernaar de afstand tussen de fractie en de afdelingsleden te verkleinen. Activiteiten als canvasacties, politieke cafs, ALVs of andere inhoudelijke bijeenkomsten hebben ook tot doel de fractie te ondersteunen.. Heldere communicatie Het is belangrijk dat de daden van de fractie zichtbaar zijn voor bewoners en leden. Daarnaast moeten de leden ruim op tijd weten wanneer er iets georganiseerd wordt. De communicatie binnen de afdeling en naar de bewoners toe heeft de hoogste een prioriteit, omdat zonder deze communicatie de andere speerpunten niet gerealiseerd kunnen worden. Zes maal per jaar willen we de leden op de hoogte houden door middel van een digitale nieuwsbrief, twee maal per jaar door middel van een papieren nieuwsbrief, mits het budget dit toelaat. We geloven dat dit een toevoeging is op het digitale exemplaar vanwege de bewaarfunctie en ook omdat via de e-mail al veel informatie van de PvdA wordt gestuurd. We streven ernaar de nieuwe site regelmatiger en vaker te updaten. Er zal een verslag van iedere raadsvergadering op worden geplaatst en ook persoonlijke opiniestukken van de fractieleden komen hier online te staan. We gaan ook sociale media gebruiken om mensen over de actualiteit te informeren en mensen de weg naar onze afdelingssite te wijzen. We willen de agenda duidelijker zichtbaar maken. We streven ernaar alle activiteiten minimaal een maand van tevoren aangekondigd. Daarnaast overwegen we, als de financin dat toelaten, alle bewoners door middel van een flyer te informeren over hetgeen door de PvdA-fractie is bereikt in de eerste helft van de termijn. Participatie Een kerndoelstelling voor het komende jaar is verhoging van de participatiegraad. We verwachten dat er een sneeuwbal-effect ontstaat als meer mensen actief worden. Activiteiten worden leuker en discussies interessanter. De netwerken groeien waardoor er meer initiatieven van de grond kunnen komen. Inspiratie werkt aanstekelijk. Uiteindelijk kan een groter actief partijkader nieuwe leden aantrekken en ons naar de buitenwereld het gezicht geven van een betrokken en bevlogen club. Gastvrijheid, toegankelijkheid en openheid naar leden die voor het eerst een activiteit bezoeken is een voorwaarde. We zien hier een rol weggelegd voor het bestuur maar juichen het toe dat andere actieve leden contact met hen zoeken. Daarnaast willen we uitdragen hoe de afdeling, en de PvdA als geheel, in elkaar zit. Zo hopen we voor iedereen die zich actief wil inzetten een plaats te kunnen vinden in het campagneteam of in de werkgroepen van Amsterdam. Activiteiten die zich op dit speerpunt richten zijn belacties en de nieuwe-ledeneettafel, waarbij nieuwe of tot dan toe inactieve leden uit eten gaan met bestuur of fractie. Voorlopige agenda Januari Kennismakingsavond op buurtniveau: Oostelijke eilanden en de Kadijken (pilot) Februari Thema-avond/ documentaire-avond met andere progressieve partijen Februari Nieuwe leden eettafel 28 maart ALV: vaststellen jaarrekening April / mei Politiek caf (vorm nader te bepalen: met andere partijen bijvoorbeeld) 1 mei (landelijke) 1 mei viering / actie 27 juni Politiek caf (en ALV gedeelte) + zomerborrel 26 september Politiek caf (en ALV gedeelte) </p> <p>Oktober Oktober: 28 november December </p> <p>Nieuwe leden eettafel Politiek caf (vorm nader te bepalen: met andere partijen bijvoorbeeld) ALV: vaststellen jaarplan Eindejaarsborrel </p>