putra fm bukan radio kampus - .utama perjuangannya dalam bidang penyia­ ... manfaat terutanlanya

Download Putra FM bukan radio kampus - .utama perjuangannya dalam bidang penyia­ ... manfaat terutanlanya

Post on 20-Mar-2019

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Putra FM bukan radio kampusIOlehTENGKU KHALIOAH TENGKU BIOIN _ _

IOlehTENGKU KHALIOAH TENGKU BIOINFoto HAYAT SUEET

STESEN radio Putra FM tidak berhasratmenjadikan faktor komersial sebagai objektifutama perjuangannya dalam bidang penyia-ran.

Sebaliknya Putra FM akan terns kekal denganmatlamat sebagai makmal melahirkan lebihbanyak tenaga profesional dalam bidang yangsemakin hebat revolusinya itu.. Stesen radio kampus digital pertama negaraltu akan memperkukuhkan lagi peranannyasebagai makmal pengajaran kepada kursus pe-nerbitan radio.

Kursus berkenaan ditawarkan melalui prog-ram Bacelor Komunikasi di Universiti PutraMalaysia (UPM). Putra FM adalah stesen radioyang dikendalikan oleh Fakulti Bahasa Modendan Komunikasi di universiti berkenaan.

Semenjak memulakan siaran pada Ogos20~2, stesen ini boleh diikuti oleh pendengar disekitar Lembah Klang melalui frekuensi 90.7.

Pengurus Putra FM, Dr. Muhammad PauziAbdul Latifberkata, matlamat utama Putra FMialah untuk mendukung misi universiti sebagaipusat pembelajaran dan penyelidikan unggul.

la bukan sahaja kepada kemajuan manusiadan penerokaan ilmu, tetapi juga kepadapembentukan kekayaan dan pembangunan ne-gara.

"Matlamat ini perIu jelas kerana Putra FMditubuhkan dengan gagasan untuk mencapaiwawasan UPM, bukan untuk bersaing denganstesen radio lain," katanya kepada MingguanMalaysia.

Pensyarah dalam bidang komunikasi ini jugamengakui ada pendapat mengatakan untukmeluaskan pengaruh, stesen ini perIu lebihbersifat komersial dan bergerak selari denganstesen-stesen temama lainnya.

Justeru PutraFMjuga disaran memberi fokuskepada soal komersial bagi mendapat sumberkewangan melalui pengiklanan seperti yangdilakukan oleh stesen lain.

Bagaimanapun pendekatan itu dikhuatiriboleh menjejaskan hala tuju utama Putra FMsebagai makmal untuk melahirkan tenagadalam bidang penyiaran yang berkualiti.

"Fokus utama kita bukan untuk bersaingdengan mana-mana stesen yang telah ada.Sebab itu bukan menjadi satu keperIuan utamakepada Putra FM untuk mengkomersialkanprodukkami.

"Dan perspektif ini perIu diubah kerana kamitidak mahu bersaing dengan mana-mana radioyang.sudah ada di luar sana," katanya.

Ini kerana menurut Fauzi, pengkomersialanyang berIebihan dibimbangi akan membantut-kan fungsi sebenar Putra FM sebagai makmaluntuk melahirkan pelajar-pelajar yang berkua-liti dalam bidang penyiaran.

Bagaimanapun menurut Fauzi, pihak stesen

DR. MUHAMMAD PAUZI

berkenaan tidak menolak sepenuhnya nilaikomersial yang diakui mampu mengembang-kan lagi pengaruh saluran berkenaan kepadamasyarakat

"Bagaimanapun kami tidak boleh memilihkomersial yang keterIaluan. lni kerana PutraFM mempunyai matlamat tersendiri yangberbeza sarna sekali dengan saluran radio lainyang ada di negara ini," katanya.

Memandangkan pelajar-pelajar ini bakalmenjadi tenaga penting dalam dunia penyiaranyang semakin terbuka pasarannya, stesen ber-kenaan perIu memperkasakan agendanya yangtersendiri sejajar dengan misi universiti ber-kenaan.

Semenjak beroperasi sepenuhnya bermulaOgos 2002, Putra FM kini dikendalikan olehtuj~ tenaga kerja sepenuh masa yang terdiridaripada penyelaras makmal radio, penerbit,penolong penerbit dan juruhebah.

Program Putra FM menitikberatkan pendidi-kan dengan menyediakan program utamapendidikan, informasi dan juga hiburan.

Pendengar sekitar turut menerima banyakmanfaat terutanlanya dari segi pendedahanbudaya ilmu, sains dan teknologi, termasukteknologi komunikasi dan mak1umat melaluirancangan yang disiarkan di stesen berkenaan.

Tinjau~ Mingguan Malaysia ke studio yangterIetak di UPM, Serdang Selangor ini men-dapati bilik konti stesen berkenaan turutdilengkapi dengan alatan canggih seiring de-ngan peredaran masa.

Malah studio berkenaan langsung tidakmempunyai sebarang kekurangan dari studiostesen popular lain.

Konti Putra FM dibahagikan kepada empatbahagian iaitu On Air Konti, Penyuntingan danPenjadualan, Bilik Kawalan Utama (MeR) danRakanIan dan Penyuntingan.

DR. MUHAMMAD PAUZI (tengah) bersama penyampai radio Putra FM.

Program Putra FM menitikberatkan pendidikan denganmenyediakan program utama pendidikan, informasidan juga hiburan.

Studio ini menggunakan perisian MediatronDigital Radio System dari Jerman clan me-rupakan stesen pertama di Malaysia menggu-nakan perisian berkenaan.

Selain itu mesin rakarnan clan suntingan PostStation II yang tercanggih juga disediakan.Putra FM yang mendapat kerjasama dansokongan penuh daripada RTM ini juga bolehdiikuti melalui laman web www.putrafin.up-m.edu.my.

Bercakap tentang perancangan untuk me-

mantapkan lagi pengaruh stesen berkenaankepada masyarakat secara keseluruhannya,Fauzi menjelaskan satu usaha sedang dija-lankan untuk memperluaskan frekuensi PutraFM ke seluruh negara pada masa depan.

"Usaha-usaha membawa saluran berkenaanke peringkat nasional sudah pun dimulakan.

"Jika ia menjadi kenyataan Putra FMakandapat diikuti di seluruh Malaysia," kata Fauzilagi.

Ketika ini Putra FM hanya diikuti di Lembah

Klang dengan tempoh siaran 12j~ setiap harikecuali Sahtu clan Ahad.

Seandainya perancangan ini menjadi ke-nyataan ini, kemudiannya akan memudahkanUPM untuk menjadikan radio berkenaan se-bagai satu medium pembelajaran bagi pelajarprogram jarak jauh.

"Ini juga sedang dalam perancangan. Jika iaberjaya dilaksanakan, UPM akan menjadiuniversiti pertama di Malaysia yang meng-gunakan radio dalam aplikasi pembelajarandengan pelajar pendidikan jarak jauhnya,"katanya.

Ia bukanlah satu usaha yang sukar untukdilaksanakan clansehingga kini Putra FM men-dapat kerjasama yang cukup baik daripadaPusat Pendidikan Luar UPM sendiri.