pu nanocomposite 1

Download Pu Nanocomposite 1

Post on 29-Dec-2015

146 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  I HC QUC GIA THNH PH H CH MINH

  TRNG I HC KHOA HC T NHIN

  KHOA KHOA HC VT LIU

  B MN: VT LIU POLYMER&COMPOSITE

  SEMILAR L THUYT

  PPPUUU NNNAAANNNOOOCCCOOOMMMPPPOOOSSSIIITTTEEE CCCHHHNNNGGG CCCHHHYYY

  GVHD: TS HONG TH NG QU

  SVTH: V VN K - MSSV: 1019076

  TP. H Ch Minh, thng 12 nm 2013.

 • 2

  MC LC

  A. TNG QUAN V VT LIU POLYURETHANE ..................................................... 4

  I. S lc v vt liu polyurethane. ................................................................................. 4

  1) Gii thiu v vt liu Polyurethane. ......................................................................... 4

  2) Cc tnh cht ca vt liu Polyurethane. .................................................................. 4

  II. Phn loi polyurethane. ............................................................................................... 5

  1) PU mng. .................................................................................................................. 5

  2) PU Xp. .................................................................................................................... 5

  3) Polyurethane nhit do (TPU).................................................................................. 7

  III. Nguyn liu trong tng hp Polyurethane. ................................................................ 9

  1) Polyol. ...................................................................................................................... 9

  2) Isocyanate. .............................................................................................................. 10

  3) Cht ko di mch. ................................................................................................. 11

  4) Cht xc tc. ........................................................................................................... 12

  5) Cht hot ng b mt. .......................................................................................... 13

  IV. Phn ng tng hp Polyurethane. ............................................................................ 13

  1) Phn ng tng hp PU. .......................................................................................... 13

  2) Cc phn ng ph c th xy ra trong qu trnh tng hp PU. .............................. 14

  V. Cc phng php tng hp Polyurethane. ................................................................ 18

  1) Phng php c dung mi. .................................................................................... 18

  VI. Khong st Montmorillonite. ................................................................................... 20

  1) S lc v khong st Montmorillonite. ................................................................ 20

  2) Cu trc ca Montmorillonite. ............................................................................... 21

  VII. ng dng ca PU. .................................................................................................. 22

  B. NANOCOMPOSITE CHNG CHY. ....................................................................... 22

  I) Qu trnh chy ca polymer. ...................................................................................... 22

  II) C ch chng chy ca ph gia. ............................................................................... 24

 • 3

  1) c ch vt l. .......................................................................................................... 24

  2) C ch ha hc. ...................................................................................................... 24

  III) C ch chng chy ca Nanocomposite. ................................................................. 25

  IV) Mt s phng php kim tra kh nng chng chy ca vt liu. .......................... 26

  1) Phng php o ch s gii hn oxy (LOI). .......................................................... 26

  2) Phng php UL-94. .............................................................................................. 27

  3) Phng php nhit lng hnh nn. ....................................................................... 29

  C. MT S NGHIN CU V PU NANOCOMPOSITE CHNG CHY. ................. 30

  D. KT LUN. ................................................................................................................. 56

  E. TI LIU THAM KHO. ........................................................................................... 57

 • 4

  A. TNG QUAN V VT LIU POLYURETHANE

  I. S lc v vt liu polyurethane[1].

  1) Gii thiu v vt liu Polyurethane.

  Polyurethane(PU) l mt loi vt liu a nng c s dng rng ri trong nhiu

  lnh vc nh sn ph, cch m, cch nhit, cc vt liu xy dng, nm mt, m cy

  ghp y sinh

  Phn ng to PU u tin c thc hin vo nm 1937 bi gio s Otto Bayer

  sau c pht trin bi cc nh ha hc ti DuPont v ICI. Thnh phn chnh

  to nn PU l isocyante v polyol. PU thng c to thnh t phn ng trng

  hp bc gia polyol v diisocyanate. Phn ng xy ra gia nhm isocyanate vi H

  linh ng ca polyol to thnh lin kt urethane.

  Hnh 1: phn ng to lin kt urethane

  2) Cc tnh cht ca vt liu Polyurethane.

  Ty thuc vo tng trng hp m PU th hin cc tnh cht khc nhau. Mt s

  tnh cht c trng nh:

  - Kh nng chng mi mn cao.

  - n hi ln v khong nhit ng dng rng.

  - C kh nng khng du m v nhiu loi dung mi khc nhau.

  - C kh nng chu ng thi tit khc nghit v chu ng c cc tia bc

  x t nh sng mt tri.

  - Kh nng dn di v bn c hc cao.

 • 5

  - C kh nng phn hy sinh hc, kh nhy vi s tn cng ca vi khun

  v nm mc.

  II. Phn loi polyurethane.

  1) PU mng.

  PU mng c ng dng nhiu trong lnh vc sn ph nh: lp ph kim loi,

  sn tu bin, sn ph cc phng tin, b tng, s dng trong y t[2]. to mng

  PU c th thc hin bng 3 phng php:

  - PU phun mt thnh phn: Hu ht cc trng hp da vo s khu mng din

  ra bi phn ng ca hi nc trong khng kh vi prepolyme hnh thnh polyme

  rn. Kh cacbon dioxit c to thnh trong sut phn ng ny c thot ra ngoi

  khng kh hoc c gi li bng cc cht n trong h thng phn ng. Loi

  ny c dng lm vt liu chng thm nc v sn PU mt lp ph.

  - Polyurethane phun xt hai thnh phn c s dng sn xut sn v lp ph

  chng ha cht. Polyurethane c th tan trong mt vi dung mi d dng trong

  qu trnh phun xt. Polyurethane ngy cng tr nn rt quan trng trong lnh vc

  ny ca th trng v vn tc kt mng ca chng rt nhanh.

  - Latex: Polyurethane kt mng hon ton c to thnh trong latex, v vic

  loi b mi trng huyn ph to thnh lp film. Loi ny c dng to nn

  nhng chi tit c ph mng nh cc vt ngn m v cc cht kt dnh. p lc

  bo v mi trng trong vic gim thiu hm lng hp cht hu c d bay hi

  (VoC) dn n s quan tm ngy cng ln trong lnh vc ny.

  2) PU Xp[1].

  PU xp c s dng nhiu nht trong cc loi PU(chim n 80% tng sn

  lng PU), v chng c n hi cao v nhiu tnh cht c l tt[1].

  PU xp c th phn thnh hai loi chnh l: PU xp cng v PU xp mm. Di

  y l bng thnh phn ca xp cng v xp mm.

 • 6

  S khc bit c bn nht gia xp cng v xp mm l thnh phn

  isocyanate cu to nn xp. Trong khi xp cng thng c tng hp t MDI th

  xp mm li c tng hp t TDI chnh v s khc bit c bn dn ti cc

  ng dng khc nhau ca hai loi PU xp. Trong khi PU xp cng c s dng

  sn xut cc tm ngn trong cc cng trnh xy dng, lm cng ngh cch nhit

  trong t lnh, lm vt liu cch ly trn tng v trn nh, ngoi ra chng cng

  c ng dng trong mt s cc chi tit ca ngnh cng nghip sn xut t.

  Cn PU xp mm PU xp mm thng c dng lm gia dng nh nm, gi,

  tm lt thm

  C hai phng php tng hp PU xp:

  Phng php vt l: S dng cht to bt vt l (cht khng phn ng

  vi cc monome v c nhit si thp nh: propane, butane, pentane,

  fluorocarbon) vo phn ng, phn ng to lin kt urethane gia

  polyol v isocyanate l phn ng ta nhit v chnh qu trnh khuch tn

  ca lng nhit ny hnh thnh cc l xp trong lng polyme.

  Phng php ha hc: S dng cht to bt ha hc (cht phn ng vi

  monome isocyanate to thnh kh CO2 thng thng ngi ta hay s

  dng nc, ngoi ra cn c th dng cc axit hu c. Song song vi phn

  ng to kh CO2, phn ng polyme ha vn tip din, qu trnh to PU

  xp c m t thng qua hai phn ng sau:

 • 7

  Isocyanate + polyol polyme (1)

  Isocyanate + H2O CO2 (2)

  PU xp c tng hp trong qu trnh ny s c nhng tnh cht tt nu

  hai phn ng trn din ra cng mt tc .Nu phn ng polyme

  ha xy ra nhanh hn th polyme hnh thnh s c trng lng phn t

  cao, mc to xp thp.Cn nu phn ng th hai din ra nhanh hn,

  bt xp pht trin qu nhiu s dn n ph v cu trc vt liu.Chnh

  v vy qu trnh gia cng cn c kim sot khi qu trnh to bt kt

  thc th qu trnh polyme ha cng hon thnh.

  3) Polyurethane nhit do (TPU).

  TPU l mt copolyme khi mch thng bao gm cc phn on cng v mm.

  Cc phn on cng l ni tp trung nhiu n v ti lp ca monomer isocyanate,

  chng to lin kt hydrogen vi nhau to nn tnhcng cho vt liu. Cn phn

  mm l nhng vng tp trung nhiu n v ti lp ca monomer polyol, chng c

  dng mch thng, mm do v linh ng, t gp phn to nn tnh mm do cho

  PU[1], [3], [4], [5].

  Hnh 2: nhng phn ng xy ra trong tng hp TPU[1].

 • 8

  Hnh 3: cu trc ca TPU[3].

  Ngoi ra tnh cht ca TPU cn b chi phi bi cc yu t nh:

  Cu trc ca polyol.

  Loi tc cht diisocyanate.

  Loi cht ko di mch.

  T l NCO/OH.

  Nng phn on mm.

  Trng lng phn t ca polyol.

  Cht n.

  Vic gn kt xen k cc phn on cng xen ln cc phn on mm to nn

  tnh cht n hi cho TPU. Khi tc dng lc ln TPU, mt phn nhng phn on

  mm linh ng b

Recommended

View more >