przemienniki częstotliwości serii 650v - jjautomatycy.pl · wymagania bezpieczeństwo! uwaga:...

of 92/92
EUROTHERM DRIVES Przemienniki częstotliwości Serii 650V Wielkości 1, 2 & 3 Podręcznik obsługi HA467649U002, wydanie 3 Zgodny z wersją 4.4 oprogramowania © Copyright Eurotherm Drives Limited 2004 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszego dokumentu nie może być przechowywana w systemach pamięci lub przekazywana w jakiejkolwiek formie przez jakąkolwiek osobę, nie zatrudnioną przez grupę Eurotherm, bez pisemnej zgody Eurotherm Drives Ltd. Pomimo zachowania wszelkiej staranności przy redagowaniu niniejszego podręcznika może zachodzić konieczność dokonywania , bez uprzedzenia, niezbędnych poprawek lub uzupełnień. Eurotherm Drives nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, obrażenia lub wydatki wynikające z tych zmian.

Post on 07-Oct-2018

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • EUROTHERM

  DRIVES

  Przemienniki czstotliwoci Serii 650V Wielkoci 1, 2 & 3

  Podrcznik obsugi

  HA467649U002, wydanie 3

  Zgodny z wersj 4.4 oprogramowania

  Copyright Eurotherm Drives Limited 2004 Wszelkie prawa zastrzeone. adna cz niniejszego dokumentu nie moe by przechowywana w systemach pamici lub przekazywana w jakiejkolwiek formie przez jakkolwiek osob, nie zatrudnion przez grup Eurotherm, bez pisemnej zgody Eurotherm Drives Ltd.

  Pomimo zachowania wszelkiej starannoci przy redagowaniu niniejszego podrcznika moe zachodzi konieczno dokonywania , bez uprzedzenia, niezbdnych poprawek lub uzupenie. Eurotherm Drives nie ponosi odpowiedzialnoci za uszkodzenia, obraenia lub wydatki wynikajce z tych zmian.

 • GWARANCJA Na przemienniki udzielana jest 12-to miesiczna gwarancja na oglnie przyjtych zasadach. W przypadku stwierdzenia nieprawidowego uytkowania lub ingerencji w ukad przemiennika przez uytkownika, traci on prawo do napraw gwarancyjnych. Jedynym upowanionym do napraw gwarancyjnych jest: Dzia Serwisu OBRUSN w Toruniu ul. Batorego 107 tel. (056) 6557935 fax (056) 6234425 i 6232535 Zgaszajc uszkodzenie przemiennika uytkownik proszony jest o dostarczenie producentowi opisu wykorzystania urzdzenia z podaniem rodzaju sygnalizowanego bdu oraz karty gwarancyjnej o ile jest to naprawa gwarancyjna. Jeli pojawiy si nieprawidowoci w funkcjonowaniu przemiennika prosimy o skontaktowanie si z: OBRUSN Toru ul. Batorego 107 tel. (056) 6234021 do 6234025 fax (056) 6234425 i 6232535 E-mail: [email protected]

 • Wymagania

  !BezpieczestwoUwaga: Prosz przeczyta przed montaem.

  Uytkownicy przemiennikw Niniejszy podrcznik naley udostpni osobom zajmujcym si instalacj, uruchomieniem i obsug przemiennikw. Opisane informacje zwracaj szczegln uwag na problemy bezpieczestwa oraz umoliwiaj optymalne wykorzystanie urzdzenia. Tabela przedstawiona poniej umoliwia wpisanie szczeguw montau oraz zastosowania.

  SZCZEGY MONTAOWE

  Numer seryjny (patrz tabliczka znamionowa)

  Gdzie zainstalowany ((dla twojej informacji)

  Zastosowanie: (niezbdne certyfikaty)

  Samodzielny napd Powizany napd

  Sposb mocowania: Pyta-ciana Obudowa

  Zakres zastosowa Przemienniki s przeznaczone do sterowania prdkoci obrotow silnikw synchronicznych i asynchronicznych prdu przmiennego.

  Personel Monta uruchomienia i obsuga przemiennikw musi by wykonywana przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach w zakresie napdw elektrycznych. Przemienniki powinny by instalowane po przeczytaniu i zrozumieniu niniejszego podrcznika.

 • !BEZPIECZESTWOZagroenia

  WARNING! (OSTRZEENIE) Niniejsze wyposaenie moe stanowi zagroenie dla ycia powodowane wirowaniem maszyn i obecnoci wysokich napi. Zapominanie o nich rodzi niebezpieczestwo poraenia prdem elektrycznym. Napdy 400-woltowe z tej serii wchodz do klasy Restricted Distribution (dystrybucji ograniczonej), zgodnie z IEC 61800-3. Na terenach zamieszkaych mog one powodowa zakcenia radiowe i uytkownik moe by zmuszony do podjcia odpowiednich rodkw zapobiegawczych.

  Ze wzgldu na znaczny prd upywowy doziemny wyposaenie musi by uziemione na stae. Napdzany silnik musi by podczony do odpowiedniego uziemienia ochronnego. Wyposaenie zawiera kondensatory wysokonapiciowe; ich rozadowanie po wyczeniu zasilania wymaga czasu. Przed wdroeniem wyposaenia do pracy naley sprawdzi stan izolacji sieci zasilajcej: zaciski L1, L2 i L3. Na spadek napicia

  w obwodzie poredniczcym prdu staego (zaciski DC+ i DC-) do wartoci bezpiecznej (

 • Opcje sterowania

  Wystarczy pod. zasilanieSter. z panelu operat.

  Start w obw.1-przewObwd sterowania

  Podczy zas. i wykonaobwd sterowania

  Ster. z klawiatury (rozdz. 5)

  STOP START

  0 100

  SPEED

  Start

  12467

  +10V

  0VAIN

  +24DIN1

  czn. 2-pozyc.

  prdkociZad.

  Lokalne (nast. fabr.)

  Ster. zdalne

  Przeczytaj podrcznik; rozdz. 3, 4, 5 i 9

  Chapters 3 and 4install and runthe product

  details theKeypad andmenu system

  Chapter 5

  Chapter 9

  technical detailsholds many of the

  Opcje montaowe

  Obud.

  M1/UM2/VM3/

  Term.silnika

  (zmostk. gdytermistora brak)

  TH1

  Dop.zasil.

  Obwody mocy

  L1NL1L2L3

  1

  3

  Dopasowa nap.silnika donap. napdu patrz tabl.

  znam. siln.; nap.gwiazda-trjk.

  Wielk. 1

  Szybki rozruch napdu serii 650V

  Wprow. menu i przywoapierwszy parametr

  Przywoa nastpnyparametr

  Przywoa menu PAR

  Wcisn i przytrz. a

  Przywoa parametrMAX SPEED (prdk. maks)

  Nacisn. by wyj z edycji par.

  Nacisn 4 razy by uzyska P6

  Przyw. edycj parametruMOTOR CURRENT

  Ustawi prd silnika

  Wyj z nastawy parametru

  Nast. MAX SPEED

  Przywoa P7

  Przej do parametruBASE FREQUENCY

  Nastawi czstotl. podst.

  Nacisn. 3 razy by wrcido nast. lokalnej

  Za. zasil.

  pojawi si DIAG

  Nast. szybkie

  (patrz tabl. znamionowa siln.

  Nacisn. by silnikwszed na zad. prdk.

  Nacisn byzatrzyma silnik

  Zada maNast. lokalna

  prdk. obrotow

  Zamontowa napd w zamykanej szafie.

  Czy napd ma pracowa na sterowaniu lokalnym czy na sterowaniu zdalnym ?W przypadku ster. zdalnego wykona odpowiednie poczenia obw. sterowania.

  Podczy przewody zasilania. Wczy zasilanie i postpowa zgodnie z procedur rozruchu szybkiego.

  Zada ma prd obrotow. Wykona funkcje Start i Stop silnika.

 • SPIS TRECI

  Tre /s t rona

  Rozdzia 1 INFORMACJE I CZYNNOCI POCZTKOWE

  Wprowadzenie ............................................................................................................ 1-1 Kontrola wzrokowa wyposaenia ................................................................................. 1-1 Pakowanie i przechowywanie....................................................................................... 1-1 Podrcznik................................................................................................................... 1-1

  Rozdzia 2 WIDOK ZEWNTRZNY NAPDU

  Identyfikacja elementw skadowych....................................................................... 2-1

  Rozdzia 3 INSTALOWANIE NAPDU

  Instalacja mechaniczna.............................................................................................. 3-1 Monta napdu ............................................................................................................. 3-1 Wentylacja .................................................................................................................... 3-1 Instalacja elektryczna................................................................................................. 3-2 Oprzewodowanie sterowania lokalnego....................................................................... 3-2 Oprzewodowanie sterowania zdalnego........................................................................ 3-2 Schemat oprzewodowania zewntrznego.................................................................... 3-3

  Specyfikacja zaciskw sterowniczych........................................................ 3-4 Specyfikacje zaciskw prdowych............................................................ 3-4

  Listwy zaciskowe-maksymalne przekroje przewodw ................................................. 3-5 Oprzewodowaniepradowe (mocy)..............................................................3-5 Oprzewodowanie sterownicze....................................................................3-5

  Zaciski kablowe sprynowe........................................................................................ 3-5 Wyposaenie dodatkowe........................................................................................... 3-6

  Przemontowanie panelu 6511 w miejsce oddalone ................................. 3-6 Procedura montaowa................................................................................3-6 Wymiary wycicia........................................................................................3-6 Monta wyniesiony panela operatorskiego 6521/6901...............................3-7 Procedura montaowa................................................................................3-7 Wymiary wycicia.......................................................................................3-7 Modu komunikacyjny RS485/RS232.........................................................3-8 Wskanik LED............................................................................................3-9 Konfiguracja napdu...................................................................................3-9 Podczenie enkodera................................................................................3-9 Dawik sieciowy ....................................................................................... 3-10

  Rozdzia 4 OBSUGA NAPDU Czynnoci kontrolne przed rozpoczciem pracy.......................................................... 4-1 Czynnoci rozruchowe .............................................................................................. 4-1 Praca na sterowaniu lokalnym...................................................................................... 4-2 Praca na sterowaniu zdalnym ...................................................................................... 4-2 Ustawienia U/F..........................................................................................................................4-3 Ustawienia Wektor bezczujnikowy.........................................................................................4-3

  Autostrojenie........................................................................................................4-4 Dostrajanie napdu..................................................................................................................4-5

  Rozdzia 5 KLAWIATURA

  Sterowanie napdu z klawiatury ............................................................................... 5-1 Opis przyciskw klawiatury........................................................................................... 5-1 Wskazania wywietlacza .............................................................................................. 5-2 Wskazania statusu napdu .......................................................................................... 5-2 Menu diagnostyczne .................................................................................................. 5-2

 • System menu............................................................................................................... 5-3 Jak zmieni warto parametru .................................................................................... 5-4 Cechy specjalne menu............................................................................................... 5-4 Powrt do domylnych nastaw fabrycznych (2-przyciskowy) ...................................... 5-4 Zmiana czstotliwoci roboczej napdu....................................................................... 5-4 Wybr sterowania lokalnego lub zdalnego................................................................... 5-4 Ochrona parametrw za pomoc hasa ....................................................................... 5-5 Szybkie wejcie w dan aplikacj................................................................................. 5-5 Wybr menu skrconego lub penego.......................................................................... 5-5

  Rozdzia 6 PROGRAMOWANIE APLIKACJI UYTKOWNIKA Parametry konfigurowalne............................................................................................ 6-1

  Konfiguracja zacisku 9 i 10 (wej/wyj cyfrowe)......................................... 6-13 PID .......................................................................................................... 6-13 Autorestart................................................................................................6-14 Przeskok czstotliwoci............................................................................6-15 Tryb maej prdkoci................................................................................6-16

  Wartoci domylne zwizane z wyrobem................................................................... 6-16 Parametry zalene od czstotliwoci ...................................................... 6-16 Parametry zalene od mocy ................................................................... 6-17

  Rozdzia 7 STANY AWARYJNE I LOKALIZACJA USTEREK

  Stany awaryjne............................................................................................................ 7-1 Komunikat ostrzegawczy o stanie awaryjnym.............................................................. 7-1 Reakcja napdu na stan awaryjny................................................................................ 7-1 Skasowanie stanu awaryjnego..................................................................................... 7-1 Komunikaty stanw awaryjnych na wywietlaczu ........................................................ 7-1 Heksadecymalna notacja stanw awaryjnych.............................................................. 7-5 Lokalizacja usterek.................................................................................................... 7-6

  Rozdzia 8 OKRESOWA KONSERWACJA I NAPRAWA

  Konserwacja okresowa.............................................................................................. 8-1 Naprawa....................................................................................................................... 8-1 Zachowanie danych aplikacyjnych ............................................................................... 8-1 Zwrot napdu do Eurotherm Drives.............................................................................. 8-1 Dyspozycje ................................................................................................................... 8-1

  Rozdzia 9 DANE TECHNICZNE NAPDW Kod oznaczeniowy wyrobu ........................................................................................... 9-1

  Numer modelu (Europa)............................................................................ 9-1 Numer katalogowy (Ameryka Pn.)............................................................ 9-2

  Parametry rodowiskowe ............................................................................................. 9-3 Zasilanie ...................................................................................................................... 9-3 Przekanik dla celw uytkownika ............................................................................... 9-3 Parametry znamionowe elektryczne ............................................................................ 9-4

 • Przekaniki.....................................................................................................................9-5 Wejcia/wyjcia analogowe .......................................................................................... 9-5 Wejcia cyfrowe............................................................................................................ 9-5 Wyjcia cyfrowe ............................................................................................................ 9-5 Wymagania na przewody pod wzgldem zakce elektromag. (EMC) ...................... 9-6 Wewntrzny obwd hamowania dynamicznego (tylko 400V) ...................................... 9-6 Zewntrzny obwd hamowania dynamicznego (tylko 400 V) ...................................... 9-7 Analiza zawartoci harmonicznych na zasilaniu (z filtracj)(230V).............................. 9-8 Analiza zawartoci harmonicznych na zasilaniu (z filtracj)(400V).............................. 9-9 Analiza zawartoci harmonicznych na zasilaniu (bez filtracji)(230V)......................... 9-10 Analiza zawartoci harmonicznych na zasilaniu (bez filtracji)(400V)......................... 9-11

  Rozdzia 10 CERTYFIKACJA NAPDU

  Wymagania ze wzgldu na EMC ............................................................................. 10-1 Wymagania na uziemienie ochronne ......................................................................... 10-1 Wymagania na zgodno z przepisami UL ............................................................ 10-1 Dyrektywy Europejskie i znak CE ........................................................................... 10-3 Znak CE na zgodno z dyrektyw europejsk na urzdzenia nn ............................ 10-3 Znak CE pod wzgldem EMC; kwestie odpowiedzialnoci........................................ 10-3 Zgodno z wymaganiami na EMC......................................................................... 10-3 Certyfikaty................................................................................................................... 10-4

  Rozdzia 11 KOMUNIKACJA SZEREGOWA

  Podczenia do portu P3.......................................................................................... 11-1

  Rozdzia 12 APLIKACJE NAPDW

  Aplikacja domylna .................................................................................................. 12-1 Jak wprowadzi dan aplikacj .............................................................................. 12-1 Opis aplikacji............................................................................................................. 12-1 Oprzewodowanie sterownicze aplikacji...................................................................... 12-1 Aplikacja 1: sterowanie gwnie prdkoci obrotow .............................................. 12-2 Aplikacja 2: sterowanie rczne/automatyczne .......................................................... 12-4 Aplikacja 3: prdkoci predefiniowane ...................................................................... 12-6 Aplikacja 4: stromociowa regulacja prdkoci w gr/w d ................................... 12-8 Aplikacja 5: sterowanie PID..................................................................................... 12-10

 • INSTALACJE I CZYNNOCI POCZTKOWE 1-1

  Przemienniki czstotliwoci serii 605V HA467649U002 /OT-001/03/ OBRUSN

  INSTALACJE I CZYNNOCI POCZTKOWE Wprowadzenie

  Napdy AC serii 650V to proste, kompaktowe i tanie ukady sterowania prdkoci obrotow trjfazowych silnikw indukcyjnych. Podrcznik opisuje przemienniki z dolnego przedziau mocy Serii 650V, przeznaczone do wsppracy z nastpujcymi silnikami:

  Znam. nap. silnika Ilo faz Moc napdu Wielko 1 230V 1 0.25 0.75kW 0.3 - 1.0 Hp Wielko 2 230V 1 1.1 1.5kW 1.5 - 2.0 Hp Wielko 2 400V 3 0.37 2.2kW 0.5 - 3.0 Hp Wielko 3 230V 3 2.2 4.0kW 3.0 - 5.0 Hp Wielko 3 400V 3 3.0 7.5kW 4.0 - 10.0 Hp

  Cechy napdu: Lokalny lub zdalny tryb sterowania

  Niskonapiciowe zaciski sterownicze (SELV=Safe Extra Low Volts)

  Inteligentna strategia monitoringu napdu, zapobiegajca dokuczliwym wyczeniom

  Wbudowane zabezpieczenia przecieniowe, nadnapiciowe oraz przeciw zwarciom midzyfazowym i doziemnym

  Wbudowany, wewntrzny filtr przeciw zakceniom radiowym (RFI) zapewniajcy kompatybilno elektromagnetyczn dla wikszoci zastosowa

  Wewntrzny cznik hamulca dynamicznego do podczenia rezystora zewntrznego (tylko jednostki 400-woltowe)

  Cicha praca.

  Sterowanie lokalne przy pomocy panelu 6511 Panel pozwala na dostp parametrw, diagnostyk oraz daje informacje o bdach. Pozwala zaprogramowa Twoj aplikacj. Napd mona przeczy na sterowanie wektorowe bezczujnikowe pozwalajce uzyska wysoki moment obrotowy przy maej prdkoci.

  Uwaga: Nie stosuj silnika poniej 50% mocy napdu, poniewa bdziesz mia problemy z Autotuningiem.

  Kontrola wzrokowa wyposaenia Sprawd czy wyposaenie nie wykazuje uszkodze transportowych.

  Sprawd czy napd jest odpowiedni do danego zastosowania odczytujc jego dane z tabliczki znamionowej. Patrz rozdz. 9 odczyt kodu oznaczeniowego wyrobu.

  Jeli jednostka wykazuje uszkodzenia patrz informacje nt zwrotu uszkodzonego wyrobu zawarte w rozdz. 8 - Okresowe konserwacje i naprawy.

  Pakowanie i przechowywanie Zachowaj opakowanie na wypadek koniecznoci zwrotu napdu. Nieodpowiednie opakowanie moe spowodowa uszkodzenia transportowe.

  W przypadku gdy napd nie jest instalowany bezporednio po jego odbiorze naley przechowa go w miejscu dobrze wentylowanym, nie naraonym na wysokie temperatury, wilgo, py lub opiki metali.

  Podrcznik Niniejszy podrcznik jest przeznaczony dla monterw instalujcego napd, jego uytkownikw i programistw.

  Uwaga: Przed przystpieniem do instalacji i uruchamiania napdu naley przeczyta informacje na temat bezpieczestwa. Wanym jest by przekaza niniejszy podrcznik kademu nowemu uytkownikowi napdu.

  Podrcznik oprogramowania Podrcznik oprogramowania mona skopiowa ze strony internetowej: www.obrusn.torun.pl

 • 1-2 INFORMACJE I CZYNNOCI POCZTKOWE

  Przemienniki czstotliwoci serii 605V HA467649U002 /OT-001/03/ OBRUSN

 • WIDOK ZEWNTRZNY NAPDU 2-1

  Przemienniki czstotliwoci serii 605V HA467649U002 /OT-001/03/ OBRUSN

  WIDOK ZEWNTRZNY NAPDU 3Identyfikacja elementw skadowych

  5 6 7

  4

  1

  8

  3

  2

  10

  11

  12

  Wielko 2 Wielko 1Wielko 3

  9

  Fig. 2-1 Widok elementw skadowych (wielko 1 napdu)

  1 Zesp gwny napdu 7 Zaciski sterownicze 2 Klawiatura (panel operatorski) 8 Styki beznapiciowe przekanika 3 Zacisk DIN / wspornik do mocowania 9 Tabliczka znamionowa wyrobu 4 Pokrywa zaciskw 10 Zaciski termistora silnika 5 Zaciski prdowe 11 Port P3 programowania, RS 232 6 Zacisk ekranu kabla silnikowego 12 Enkoder/wejcia cyfrowe

 • 2-2 WIDOK ZEWNTRZNY NAPDU

  Przemienniki czstotliwoci serii 605V HA467649U002 /OT-001/03/ OBRUSN

 • INSTALOWANIE NAPDU 3-1

  Przemienniki czstotliwoci serii 605V HA467649U002 /OT-001/03/ OBRUSN

  INSTALOWANIE NAPDU WANE: przed zainstalowaniem napdu naley przeczyta rozdz. 10 Certyfikacja napdu

  Instalacja mechaniczna

  W

  H2

  D Widokz boku wielko 1 napdu

  W wielkociach1 i 2 zacisk DIN przesuwa si dajcotwr montaowy u gry do montau naciennego

  W 2

  H1 H4

  H3

  C

  DIN L. rodk.

  H2

  Widok z tyu wielko 3 napdu

  H1

  H3

  C

  DIN

  W 2

  H4

  W

  DIN Lin. rodk.

  Widok z tyu wielko 1 (wielk. 2 podobnie)

  ruba Mom.

  dokr. Masa H1 (rodek

  otworu moc.) H2 H3 H4 C W D

  Wielko 1 M4 1.5Nm 0.85kg 132 143 35 139 6 73 142 (5.2) (5.6) (1.4) (5.5) (0.2) (2.9) (5.6) Wielko 2 M5 3.0Nm 1.4kg 188 201 35 194 6.5 73 173 (7.4) (7.9) (1.4) (7.7) (0.24) (2.9) (6.8) Wielko 3 M5 3.0Nm 2.7kg 242 260 38 112 5 96 200 (9.5) (10.2) (1.5) (4.4) (0.2) (3.8) (7.9)

  Wymiary w milimetrach (calach)

  Monta napdu Dla zapewnienia zgodnoci z norm europejsk VDE0160(1994) [EN50178(1998)] na bezpieczestwo pod wzgldem elektrycznym napd musi by montowany wewntrz szafy sterowniczej otwieranej odpowiednim narzdziem. Szafa powinna zapewnia 15-decybelowe tumienie emisji radiowej w przedziale 30 100MHz. Montowa napd w pozycji pionowej na mocnej, paskiej, niepalnej pycie pionowej. Mona te montowa napd na szynie montaowej zgodnej z EN50022 (DIN 35mm).

  Monta na szynach DIN Zawiesi napd na szynie grnej DIN i nacisn go w d tak, by szyna dolna zacisna si w jej pooeniu. Docign doln rub mocujc. W celu uwolnienia napdu posuy si rubokrtem o ostrzu paskim, w sposb pokazany na rys. obok.

  Wentylacja Dla celw wentylacji naley pozostawi co najmniej 100mm wolnej przestrzeni (4cale) pod i nad napdem. Montujc razem wicej jednostek 650V naley zwikszy woln przestrze. Upewni si, powierzchnia montaowa jest zimna. Pamita, e wyposaenie ssiadujce z napdem moe take generowa ciepo i mie wymagania na przestrze woln w jego otoczeniu. Zakadajc, e wymaganie na minimaln przestrze woln jest spenione mona napdy Serii 650V montowa jeden obok drugiego.

  lowerfixinghole

 • 3-2 INSTALOWANIE NAPDU

  Instalacja elektryczna Wane: przed przystpieniem do instalacji naley przeczyta informacje nt bezpieczestwa (patrz - str. 2).

  Oprzewodowanie sterowania lokalnego

  Do termistora silnikalub zmostk. zac.TH1A i TH1B

  Minimum pocze

  Jest to instalacja najprostsza. Kady nowy napd po pierwszym zaczeniu zasilania bdzie pracowa na sterowaniu lokalnym. W tym trybie sterowania do rozruchu i zatrzymania napdu wykorzystuje si przyciski na panelu operatorskim.

  Posugujc si schematem oprzewodowania zainstalowa:

  Kabel termistorowy lub w przypadku braku termistora -zmostkowa zaciski TH1A i TH1B (zalecamy stosowanie termistora)

  Kabel silnikowy Kabel zasilania sieciowego Uziemienie, zgodnie ze wskazwkami. Skorzysta z rozdz. 4 Obsuga napdu praca na sterowaniu lokalnym.

  Oprzewodowanie sterowania zdalnego Do sterowania zdalnego napdu naley zastosowa wasny panel sterowniczy uytkownika wyposaony w potencjometr zadawania prdkoci obrotowej i czniki lub przyciski do zadawania funkcji Start i Stop napdu.

  Oprzewodowanie zaciskw sterowniczych bdzie uzalenione od danej aplikacji napdu; w rozdz. 12 podano objanienia do rnych aplikacji napdu i odpowiadajcych im obwodw sterowania. Aplikacja 1 jest aplikacj domyln.

  Rysunek niej przedstawia oprzewodowanie minimalne do sterowania napdu jednoprzewodowo, z funkcj Start uruchamian 2-pozycyjnym cznikiem rcznym lub cznikiem typu przyciskowego. Inne poczenia obwodu sterowania, odpowiednie do danej aplikacji u uytkownika, pokazano w rozdz. 12.

  Wykona poczenia jak do opisanego wyej sterowania lokalnego

  Oprzewodowa obwd sterowania dla danej aplikacji zgodnie z rozdz. 12.

  Do termistora silnika lub zmostk. TH1A i TH1B

  Minimum pocze Aplikacja 1

  +10V REF

  prdkoci

  Start

  12467

  0V

  AIN1

  +24V

  DIN1

  Zad.

  Rozruch w uk. 1-przewodowym

  prdkoci

  Stop

  12467

  0V

  AIN1

  +10V REF

  +24V

  DIN1

  Zad.

  10 Start

  Przycisk Start

  DIN4/DOUT2Przycisk

  o styku NZPrzycisko styku NO

  2-pooeniowycznik

  Uwaga: Jeli zachodzi potrzeba mona stosowa sterowanie lokalne z kad wybran aplikacj napdu. Patrz rozdz. 4 Obsuga napdu i postpuj zgodnie z odpowiednimi wskazwkami dla funkcji Start w ukadzie 1-przewodowym sterowania lub w ukadzie z przyciskiem Start.

  Wyrb ten zosta zaprojektowany jako wypos3-2. Przed podczeniem go do sieci niskiegozarzdcy sieci energetycznej. Naley upewni elektryczn i nie moe by w sposb niezamiewyposaony w wewntrzny filtr EMC na dopyTN)

  OSTRZEENIE! aenie profesjonalne, zgodnie z definicj zawart w EN 61000- napicia na terenie zamieszkaym naley uzyska zgod si, e oprzewodowanie napdu posiada odpowiedni izolacjrzony pozbawione izolacji przez inny personel. Napd

  wie zasilania jest przystosowany tylko do sieci uziemionej (typ

  Przemienniki czstotliwoci serii 605V HA467649U002 /OT-001/03/ OBRUSN

 • INSTALOWANIE NAPDU 3-3

  10987654321

  M 2/V

  M 3/W

  L1

  TH 1ATH 1B

  L2/N

  R L1AR L1B

  13 12 11

  M 1/U

  uziem ienie ochr. s iln ika

  D IN 6 (EN C A)

  kable ste row n.

  kabel p rzek . uytk .kabel zasil.

  kabel s iln ikakabel te rm isto ra

  kabel ham . dynam .zano tylkoprzew ody

  ochronne

  pokazano

  i ekranow e

  M

  rezystor ham . zew n.

  term istor s iln ika

  (tylko nap. 400V )

  styk ibeznap .

  ekran

  uziem ienie ochr. zasilania

  3 380-460V ac

  D IN 4/D O U T 2

  D IN 3

  D IN 1

  +24VAO U T1

  +10V R EF

  AIN 2

  AIN 10V

  D IN 2

  0V/C O M M O N pod czy do uziemienia ocronnego

  po czy razem do jednego pktu uziem.ochronnegoW systemach wie lonapdowych sygna y 0V/C O M M O N

  Jest to konieczne ze wzgkdu na wymag. E M C

  *

  dw anieza lene

  stos.

  przew odyuziem .ochr.

  uziem ienie och r. s iln ika

  fix cab letie here

  nacis i zsun do do uaby usun pokryw zaciskw

  m ocow. przewodw

  uziem ienie ekranu

  D B R

  L3

  D C +

  zaciski beznap.; mona wykorz.jako gorce lub niskonapiciowe

  1 : RL1A , R L1B

  przewody te rm ist. s ilnikowegotraktowa jak gorce i niepod cza do obwodw typu SELV

  2 :TH 1A , TH 1B

  See N ote 1

  SeeN ote 2

  R S 232 portP 3

  M 2/V

  M 3/W

  L1

  TH 1ATH 1B

  L2/N

  M 1/U

  D B R

  L3

  D C +

  1 220-240V acW ielk . 2

  L3

  M 2/V

  M 3/W

  L1

  L2

  M 1/U

  D C +

  D B R

  D C -

  TH 1ATH 1B

  3 220-240V acW ielk . 3

  M 1/U

  M 2/V

  M 3/W

  L1

  TH 1A

  TH 1B

  L2/N

  1 220-240V acw ielk. 1

  W arianty zac.prdow ych 3 380-460V ac

  oprzewod. s terownicze poszczeg.aplikacji patrz rozdz. 12

  3 380-460V ac

  O przew odow anie1 Usun pokryw zac iskw.2 Poluzowa zac isk ekranu kabla siln.3 Je li trzeba pod czy kab le zas ilan ia , s iln ika i sterowania.4 Zac isn kabel siln ikowy w obejm ie jego ekranu.

  Schemat oprzewodowania

  Przemienniki czstotliwoci serii 605V HA467649U002 /OT-001/03/ OBRUSN

  W AN E :Napd serii 650 m usi by uziem ion y na stale dwom a nieza lenym i przewodam i ochronnym i na dop ywie zas ilania.

  ( w w ie lkoc iach 2 i 3 zacisn w ich uchw ytach).5 Je li trzeba pod czy term istor i przek. uytkownika

  W ielkoc i 2 i 3: je li trzeba pod czy ham ulec dynam iczny (ty lko 400V).

  6 Za pom oc c igaczy um ocowa kable ster. i kable przekanika blisko zaciskw

  7 Podlczy zewn trzne wyposazenie pom ocnicze napdu, np. rezystor ham . zewn.8 Zam ontowa pokryw zac iskw.

  Zacisn ekrany kabli sterowniczych pod rub po prawej stronie.

  TNIT

  zasilanie bez odniesieniadoziem

  zasilanie w zgldemziem i

  N apd z w ew n. filtrem E M C nadaje si tylko do zasilan ia z s ieci typu TN

  D IN 7(EN C B) D IN 5

 • 3-4 INSTALOWANIE NAPDU

  Przemienniki czstotliwoci serii 605V HA467649U002 /OT-001/03/ OBRUSN

  Specyfikacja zaciskw sterowniczych

  Zacisk (SELV)

  Opis Funkcja w aplikacji 1 (odnonie innych aplikacji patrz rozdz. 12)

  Zakres

  P3 P3 Port RS232 do wsppr. ze zdaln klawiatur - RL1A Przek. uytk. Zestyk beznapiciowy 0-250Vac/24Vdc 6A RL1B Przek. uytk. Zestyk beznapiciowy 0-250Vac/24Vdc 6A

  13 DIN 7 (ENC B)

  Run-konfigurowalne wejcie cyfrowe: 0V=Stop, 24V=Run (lewo)

  0-24V

  12 DIN 6 (ENC A)

  Konfigurowalne wejcie cyfrowe 0-24V

  11 DIN 5 Wejcie negacji wybiegu, konfigurowalne wejcie cyfrowe 0V=Stop, 24V=Wybieg stop

  0-24V

  10 DIN4/ DOUT2

  Konfigurowalne wej/wyj cyfrowe Wejcie negacji funkcji Stop: 0V = brak zatrzasku stanu Run (praca, DIN1), 24V = stan Run podtrzymywany zatrzaskiem

  0-24V, rdo z otwartym kolektorem*

  9 DIN3

  Jog konfigurowalne wejcie cyfrowe: 0V = Stop, 24V = Jog (posuw)

  0-24V

  8 DIN2 Kierunek pracy konfigurowalne wejcie cyfrowe: 0V = w prawo, 24V = w lewo

  0-24V

  7 DIN1 Run konfig. wej. cyfrowe: 0V = Stop, 24V = Run (Prawo) 0-24V 6 +24V 24V zasilanie 24V dla wej/wyj cyfrowych * 5 AOUT1 Wyj. stromociowe konfig. wyj. analog. (obc. 10mA) 0-10V 4 10VREF 10V nap. zadajce 10V (obc. maks. 10mA) 10V 3 AIN2 Sprenie zwrotne wej. analogowe 2 0-10V, 4-20mA 2 AIN1 Nastawa (setpoint)wej. analogowe 1 0-10V 1 0V 0V potencja 0V dla wej/wyj analog. i cyfrowych 0V

  *Maksymalny prd zaciskw 9 i 10 wynosi 50mA

  Specyfikacja zaciskw prdowych

  Zacisk Opis Funkcja Zakres 200V, 1- fazowe 400V, 3- fazowe

  TH1A Termistor Pod. termistora silnika TH1B Termistor Pod. termistora silnika

  Dobr praktyk jest ochrona silnika za pomoc termistorw. Ich typowa rezystancja (w temp. do 125oC) wynosi 200 i narasta gwatownie do 2000 powyej tej temp. Termistor naley wczy midzy zaciski TH1A i TH1B lub zmostkowa je gdy termistor nie jest stosowany

  Zacisk uziemienia

  Zacisk ochrony zasilania (PE). Zacisk ten musi by poczony na stae z uziemieniem.

  L1 Dopyw nap. zasilania

  Podczenie fazy w uk. 1- lub 3-fazowym zasilania

  220/240V ac 10% wart. skut. wzgldem L2/N. 50-60Hz (IT/TN)*

  380/460V ac 10% wart. skut. Przewodowe wzgl. L2, L3 . 50-60Hz (IT/TN).

  L2/N L2

  Dopyw nap. zasilania

  Pod. przewodu neutralnego w uk. 1-faz. lub fazy w uk. 3-fazowym

  220/240V ac 10% . Przewodowe wzgl. L1; 50-60Hz (IT/TN)*

  220/240V lub 380/460V ac 10% wart. skut. Przewodowe wzgl. L1, L3 . 50-60Hz (IT/TN).

  L3 Dopyw nap. zasilania

  Faza w ukadzie 3-fazowym zasilania

  220/240V lub 380/460V ac 10% wart. skut. Przewodowe wzgl. L1, L2. 50-60Hz (IT/TN).

  DC- Nie przeznaczony dla uytkownika DC+ Hamulec dynam. Podczenie rezystora

  hamulca zewntrznego Wielko 2 (tylko wys. nap.) i wielk. 3;

  patrz tabela Wewn. cznik ham. dyn.

  DBR Hamulec dynam. Podczenie rezystora hamulca zewntrznego

  Wielko 2 (tylko wys. nap.) i wielk. 3; patrz tabela Wewn. cznik ham. dyn.

  M1/U M2/V M3/W

  Odpywy na silnik Podczenie silnika Silnik znamionowany na: 0 - 220/240V ac 0 - 240Hz

  Silnik znamionowany na: 0-220/240V 0 - 380/460V ac 0 - 240Hz

  Zacisk uziemienia

  Ziemia ochronna zasilania (PE). Zacisk ten musi by poczony na stae z uziemieniem.

 • INSTALOWANIE NAPDU 3-5

  Przemienniki czstotliwoci serii 605V HA467649U002 /OT-001/03/ OBRUSN

  Listwy zaciskowe - maksymalne przekroje przewodw Przekroje przewodw naley dobiera odpowiednio do warunkw pracy napdu i pastwowych wymaga bezpieczestwa na urzdzenia elektryczne. Przepisy lokalne zawsze stanowi precedens.

  Wielko napdu

  Zaciski prdowe (maks. przekrj

  przewodu)

  Zaciski hamulca (maks. przekrj

  przewodu)

  Zac. do termistora i zac. sterownicze

  (maks. przekr. przewodu)

  Wielko 1 2.5mm2/12 AWG Nie dotyczy 2.5mm2/12 AWG

  Wielko 2 230V 2.5mm

  2/12 AWG Nie dotyczy 2.5mm2/12 AWG

  Wielko 2 400V 2.5mm

  2/12 AWG 2.5mm2/12 AWG 2.5mm2/12 AWG

  Wielko 3 230V & 400V 6.0mm

  2/10 AWG 6.0mm2/10 AWG 2.5mm2/12 AWG

  AWG amerykaski system oznaczania przekroju przewodw (przyp. tum.)

  Oprzewodowanie prdowe (mocy) Uwaga: Ze wzgldu na wymaganiami EMC na emisj elektromagnetyczn i okrelon odporno

  na zakcenia oprzewodowanie prdowe wykona zgodnie ze wskazwkami na kompatybilno elektromagnetyczn instalacji. Wicej informacji patrz rozdz. 10 Certyfikacja napdu.

  Zaciski przyczeniowe dla wielkoci 3 naley dokrca z momentem 2,26Nm. Sie zasilajc i napd naley chroni za pomoc odpowiednich bezpiecznikw lub wycznika zabezpieczeniowego RCD typu B.

  WANE: Nie zalecamy stosowania wycznikw zabezpieczeniowych (np. RCD, ELCB i GFCI); jeli jednak ich uycie jest koniecznoci to musz one spenia nastpujce wymagania:

  Poprawna praca przy prdach staych i przemiennych w przewodzie uziemienia ochronnego (np. wycznik RCD typu B, jak w Zaczniku 2 do IEC755)

  Nastawny poziom wyzwalania i nastawn charakterystyk czasow dziaania tak, by unikn kopotliwych wycze.

  Oprzewodowanie sterownicze Mona wykorzystywa przewody sterownicze o przekrojach pomidzy 0,08mm2 (28AWG) do 2,5mm2 (12AWG). Wszystkie przewody sterownicze winny by znamionowane na najwysze napicie wystpujce w danej instalacji. Wszystkie zaciski sterownicze napdu s typu bezpiecznego (ang. SELV), tzn. maj podwjn izolacj wzgldem obwodw mocy.

  Zaciski kablowe sprynowe Zdj izolacj przewodu na dugoci 5 6 mm (0,20 0,24 cala) od jego koca; mona uy w tym celu uy cigacza izolacji. Do wprowadzenia przewodu w zacisk posuy si rubokrtem z ostrzem paskim o szerokoci maks. 3,5mm. Zacisk sprynowy zapewnia wystarczajc si do uzyskania prawidowego poczenia.

  WANE: Nie podwaa rubokrtem i nie obraca go.

 • 3-6 INSTALOWANIE NAPDU

  Przemienniki czstotliwoci serii 605V HA467649U002 /OT-001/03/ OBRUSN

  Wyposaenie dodatkowe

  P3

  Przemontowanie panelu operatorskiego 6511 w miejsce oddalone Panel operatorski zamontowany w napdzie mona przemontowa w miejsce oddalone od napdu wykorzystujc:

  port RS232 (P3) zlokalizowany pod pokryw zaciskw.

  do poczenia panelu operatorskiego z napdem wykorzystuje si standardowy kabel Eurotherm, nr katalog. czci - CM057375U300.

  Panel operatorski jest wyposaony w dwie ruby samogwintujce. Z uszczelki usun warstw ochronn. Prawidowe wykonanie montau wyniesionego panelu operatorskiego pozwala uzyska stopie ochrony IP54.

  211

  P3

  43

  Procedura montaowa

  Wymiary wycicia Rysunek niej mona skopiowa w skali 1:1 i wykorzysta jako szablon.

  72mm

  26mm

  54mm

  7mm

  mm15.510

  3.50.50 mm

  3220 mm

  mm5.50.5

  mm250.5

  mm580.5

  Szablon

  Wycicie

 • INSTALOWANIE NAPDU 3-7

  Przemienniki czstotliwoci serii 605V HA467649U002 /OT-001/03/ OBRUSN

  Monta wyniesiony panelu operatorskiego 6521/6901 Monta wyniesiony panelu 6521 wymaga uycia kompletu montaowego 6052. Komplet ten umoliwia zamontowanie panela na obudowie lub szafie dajc stopie ochrony IP54.

  Komplet montaowy 6052 do montau wyniesionego panela operatorskiego

  1 1

  4 1

  Komplet montaowy 6052

  No. 6 x 12mm 3m, 4-way

  Potrzebne narzdzia rubokrt nr 2.

  Procedura montaowa

  2 3

  RS232 / REM OP STA

  5

  1

  4

  mm

  TemplateWymiary wycicia Z panelem operatorskim i/lub kompletem montaowym 6052 dostarczany jest aktualny szablon wymiarowy .

  Rysunek 3-1. Wymiary do montau wyniesionego panelu operatorskiego 6521/6901

  Panel operatorski 6901 od wyrobu 690+ mona podczy do napdu 650V w ten sam sposb.

 • 3-8 INSTALOWANIE NAPDU

  Przemienniki czstotliwoci serii 605V HA467649U002 /OT-001/03/ OBRUSN

  Uwaga:

  Modu komunikacyjny RS485/RS232 Moesz zbudowa sie napdw i podczy do sterownika nadrzdnego (PC/PLC). Stosujc moduy moesz podczy jeden lub wicej napdw 650V.

  Modu naley podczy na czci czoowej napdu 650V w miejsce panela operatorskiego.

  Przetwarzanie sygnaw z 650V do RS i odwrotnie pozwala na przesyanie informacji pomidzy sterownikiem nadrzdnym a napdami.

  Podczenie jest bardzo proste, wszystkie przycza pracuj na niskim napiciu. Naley wybra odpowiedni typ RS.

  RS485 i RS232 nie naley uywa jednoczenie. Zalecamy podczy modu do uziemienia.

  ZczeDB9/DB25

  Napd 650Vz moduu

  ZczeDB9 lub DB25

  Uziemienie

  nadrzdny do jednego lub wielu napdwPodczenie RS485

  nadrzdny tylko do jednego napduPodczenie RS232

  Parametry podczenia

  RS485 RS232

  Typ sieci 2 przewody skrcone w ekranie 3 przewody bez ekranu

  Poczenia A=RxA/TxA, B=RxB/TxB, Ekran Rx, Tx, Uziemienie (0V)

  Poziom sygnau RS485 Standard RS232 Standard

  Impedancja wejciowa odbiornika

  1/4 jednostki obcienia 3k minimum 7k maximum

  Max dugo przewodw 1200m 3m

  Szybko transmisji 57.6kbaud 57.6kbaud

  Ilo napdw 32 podrzdne i nadrzdny 2:1 nadrzdny, 1 podrzdny

 • INSTALOWANIE NAPDU 3-9

  Przemienniki czstotliwoci serii 605V HA467649U002 /OT-001/03/ OBRUSN

  Wskanik LED Modu posiada trzy diagnostyczne diody LED wskazujce stan napdu 650V.

  HEALTH=Zielona, Rx=Czerwona, Tx=Czerwona

  Nazwa LED Wypenienie LED Stan przemiennika

  HEALTH KRTKI BYSK Zmiana konfiguracji lub uszkodzona pami

  RWNY BYSK Bd

  WIECI OK.

  DUGI BYSK Hamowanie

  NIE WIECI Brak zasilania

  Rx PRZERYWANY Odbir danych

  Tx PRZERYWANY Transmisja danych

  Konfiguracja napdu Przed zainstalowaniem moduu musisz skonfiguraowa system swojego napdu.

  Musisz ustawi parametry w menu SERIAL. Patrz rodzia: Programowanie aplikacji uytkownika. Ustaw w menu parametry SSE01 do SSE08.

  Informacja o numerach Tag dla napdw 650V dostpna jest na stronie internetowej:www.eurothermdrives.com.

  Uwaga: Opcja moe by uywana tylko z wersja oprogramowania 4.1 lub wysz.

  Podczenie enkodera Napd posiada tylko pojedyncze wejcia enkodera. Naley wykona specjalny przewd enkoderowy przystosowany do niskiego poziomu sygnaw.

  Przewody powinny by ekranowane. Naley uywa przewodw o podwjnym ekranie, kada para powinna mie swj ekran. Wszystkie ekrany naley podczy do obudowy w celu spenienia wymaga EMC.

  Zalecany przewd:

  Eurotherm Drives Part Number CM052666

  Napd wsppracuje z enkoderami w zakresie 5-24V. Naley podczy zewntrzne zasilanie. Zabrania si podczania enkodera do 10V lub 24V w napdzie 650V. Maksymalna czstotliwo wejciowa dla zaciskw12 i 13 (ENCA i ENCB) wynosi 100kHz.

  NAPD Obu- dowa

  ZasilanieEnkodera

  Zasilanie ENKODER

 • 3-10 INSTALOWANIE NAPDU

  Przemienniki czstotliwoci serii 605V HA467649U002 /OT-001/03/ OBRUSN

  Dawik sieciowy Dawik sieciowy redukuje zawarto czstotliwoci harmonicznych do poziomw wymaganych norm EN61000-3-2. Przyjmuje si, e przewody i kable napdu mona pod wzgldem elektrycznym uwaa odpowiednio za wraliwe na czstotliwoci harmoniczne, obojtne lub generujce zakcenia harmoniczne, zgodnie z opisem na rys niej:

  napd silnik

  zakcajcy

  Kable sygnaowe i sterownicze

  (wraliwe)

  kablezasilania

  (odporne

  Siec.

  Bezpiecznik lub odpowiedniwycznik (typ RCD nie zalecany)

  ,

  d. siec..

  (zakc.)

  kabelsilnik.

  Ilo faz Napicie zasilania

  [V]

  Moc

  [kW/kM]

  Prd znamionowy

  [A]

  Indukcyjno znamionowa

  [mH]

  Numer dawika

  3 400 0.37 / 0.5 6 4.88 CO467763U003 (Europa

  Prd znam.

  (Aeff)

  Indukcyjno znamionowa

  (mH)

  A

  (mm)

  B C D1 D2 D3 E1 E2 E3 F* G rubamoc.

  Masa

  (kg/lbs)

  Seria 650, wielko 2, 3-fazowe, 400V, 0.37kW/0.5KM

  6 4.88 148 76 151 90 100 136 39 45 49 110 69 M4 2.1/4.63 * wymiary zalene od wolnej przestrzeni

 • OBSUGA NAPDU 4-1

  Przemienniki czstotliwoci serii 605V HA467649U002 /OT-001/03/ OBRUSN

  Typowy stan alarmowy

  OSTRZEENIE

  Sprawd parametry silnika aby unikn ruchw niemoliwych do przewidzenia.

  Upewnij si, e w pobliu silnika lub innych urzdze nie znajduj si osoby postronne.

  Upewnij si e urzdzenie poczone z silnikiem nie spowoduje nieprzewidzianych ruchw.

  Sprawd obwd awaryjny przed uruchomieniem aby mg go uy pniej w razie koniecznoci.

  OBSUGA NAPDU Czynnoci kontrolne przed uruchomieniem

  OSTRZEENIE! Po wyczeniu zasilania napdu naley odczeka 5 minut przed dotkniciem jakiejkolwiek czci

  systemu lub odjciem pokrywy zaciskw.

  3Czynnoci kontrolne przed pierwszym zaczeniem zasilania: Sprawdzi czy napd nie ma uszkodze. Sprawdzi czy napicie sieci zasilajcej jest odpowiednie dla danego napdu. Sprawdzi czy silnik ma waciwe napicie znam. a jego uzwojenia s poczone odpow. w gwiazd lub trjkt. Sprawdzi oprzewodowanie wszystkich obwodw zewn. tj. obwody zasilania, sterowania, silnika i uziemienia.

  Uwaga: Przed przystpieniem do sprawdzania przej prbnikiem akustycznym lub prby izolacji miernikiem WN naley cakowicie odczy napd od oprzewodowania.

  Sprawdzi czy na napdzie i w caym systemie nie ma poluzowanych zaciskw, zanieczyszcze po wiertarce itp. Jeli mona, sprawdzi czy silnik obraca si swobodnie a wentylatory nie s uszkodzone.

  4Sprawdzi przed za. zasilania czy cay system nie stwarza zagroenia bezpieczestwa: Upewni si czy praca silnika w dowolnym kierunku nie spowoduje uszkodze. Upewni si, e nikt nie pracuje przy tych elementach systemu, ktre stan si aktywne po zaczeniu zasilania. Upewni si, e zaczenie zasilania nie wpynie w sposb niezamierzony na inne urzdzenia.

  5Przygotowa napd i cay system do zaczenia zasilania w sposb nastpujcy: Wyj bezpieczniki na zasilaniu lub odczy zasilanie wycznikiem. Jeli mona, odczy obcienie od wau silnika. Jeli zaciski nie s wykorzystane naley sprawdzi czy naley je podczy do zera lub napicia odniesienia. Jeli zaciski TH1A i TH1B nie s wykorzystane zmostkowa je. Sprawdzi czy wszystkie styki zewntrzne s otwarte a zewntrzne nastawy prdkoci s sprowadzone do zera.

  6Przywrci dopyw zasilania do napdu i caego systemu

  Czynnoci rozruchowe Uwaga: Odnonie zapoznania si ze wskazaniami na panelu operatorskim oraz wykorzystania

  klawiatury i struktury Menu patrz rozdz. 5 Klawiatura.

  Napd mona uruchamia na sterowaniu lokalnym (Local Control) lub sterowaniu zdalnym (Remote Control).

  Zakada si, e napd zosta uprzednio odpowiednio oprzewodowany do danego trybu sterowania tak, jak pokazano to na schemacie pocze w rozdz. 3..

  Po wykonaniu pocze zgodnie z tym schematem nastawa dodatnia prdkoci obrotowej bdzie powodowaa wirowanie silnika w prawo, patrzc od strony kocwki napdowej wau.

  Uwaga: Jeli podczas procedury rozruchowej wywietlacz bdzie pokazywa stan alarmowy (literka A) lub pulsujcy komunikat ostrzegawczy naley skorzysta z informacji zawartych w rozdz. 7 Stany awaryjne i lokalizacja usterek.

  WANE

  Kiedy wczysz zasilanie, a sygna sterujcy RUN by aktywny to napd

  natychmiast startuje.

 • 4-2 OBSUGA NAPDU

  Przemienniki czstotliwoci serii 605V HA467649U002 /OT-001/03/ OBRUSN

  REMOTE

  LOCAL

  Praca na sterowaniu lokalnym Prosty sposb uruchomienia napdu.

  Podczy panel operatorski do napdu i wczy zasilanie.

  Na wywietlaczu pojawi si komunikat LOCAL.

  Jeli bdziesz mia problem patrz rozdzia 5 wybr sterowania lokalnego.

  W celu uruchomienia i zatrzymania silnika postpowa zgodnie z instrukcjami obok.

  Praca na sterowaniu zdalnym (Remote Control) Podczy panel operatorski do napdu i wczy zasilanie.

  Pojawi si komunikat LOCAL. Wybra sterowanie zdalne (REMOTE), zgodnie z rozdz. 5.

  Sprawdzi czy potencjometr zadawania prdkoci obrotowej jest sprowadzony do zera..

  Postpowa zgodnie ze wskazwkami podanymi niej dla rozruchu i zatrzymania silnika.

  Zmiany kierunku wirowania silnika dokonuje si poprzez zacisk DIN2 (0V praca silnika w prawo, 24V praca w lewo). Alternatywnie, mona zamieni dwie fazy zasilajce silnik (OSTRZEENIE w tym celu naley najpierw odczy zasilanie sieciowe).

  Instalacja napdu jest teraz kompletna: Napd pracuje w ptli otwartej. Zosta zaprogramowany do sterowanie silnikiem o znamionowych wartociach mocy, prdu i napicia, odpowiednich do danych znamionowych napdu.

  Do ustawienia parametrw napdu uyj panela operatorskiego lub narzdzi programistycznych: prosty napd U/f z otwart ptl, posiada may moment obrotowy przy maej prdkoci, zalecany do wentylatorw i pomp,

  wektor bezczujnikowy, duy moment obrotowy przy maej prdkoci.

  Rewers (zmiana kierunku)

  LOCAL

  Nacisn w celu uruchomienia silnika;silnik wejdzie po zboczu na zadan prdk.obr.

  Nacisn dla zatrzymania silnika;prdko obr. zejdzie po zboczu do zera

  Nacisn dla wejcia na ma prdk. obrotow

  (patrz zmiana kierunku niej)

  Zaczynajc od prdk. zerowej

  zwolni i ponownie nacisn;

  silnik wejdzie na zad. prdk.obr. w kierunku przeciwnym

  STOP START

  Zamkn cznik RUN (DIN1)

  PRZ.PRACY

  0 100

  5

  POTENCJOMETR

  STOP START

  PRZE. PRACY

  Otworzy cznik RUN i prdk. obr.spadnie po zboczu do zera; (DIN1)

  Zada ma prdk. obrotow;silnik wejdzie na zad. prdkopo zboczu

  Rozruch 1-przewodowy

  Nacisn przyc.Start

  Zada nisk prdk. obrotow;silnik wejdzie na ni po zboczu 0 100

  5

  POTENCJOMETR

  STOP

  PRZYCISKI

  START

  STOP

  PRZYCISKI

  START

  (DIN1)

  Nacisn przyc. STOP(DIN4/DOUT2)prdk. obr. spadnie po zboczu

  do zera

  Start z przyciskw(tylko aplikacje 1 i 5)

 • OBSUGA NAPDU 4-3

  Przemienniki czstotliwoci serii 605V HA467649U002 /OT-001/03/ OBRUSN

  Ustawienia napdu w trybie U/f Napd bdzie pracowa bez dodatkowych ustawie. Parametry w tabeli poniej s ustawiane odpowienio do kodu wyrobu. Moesz zmieni parametry stosownie do aktualnych wymaga napdu, szczeglnie parametry P6 i P7 naley ustawi zgodnie z tabliczk znamionow. Patrz Strojenie napdu str. 4-5.

  Uwaga: Parametry wyrobu s zalene od oznaczenia wyrobu, patrz rozdzia 6: Programowanie aplikacji uytkownika.

  Wywietlacz Parametr Nastawa fabryczna Opis

  CONTROL MODE [TRYB PRACY]

  VOLTS/HZ (0)

  Parametr decyduje o sposobie sterowania silnikiem.Domylnie ustawiony jest U/f.

  MOTOR CURRENT [PRAD SILNIKA]

  Zalenie od oznaczenia wyrobu

  Wprowad z tabliczki znamionowej prd silnika

  BASE FREQUENCY [CZSTOTLIWO BAZOWA]

  Zalenie od oznaczenia wyrobu

  Wprowad czstotliwo z tabliczki znamiownowej silnika.

  FIXED BOOST [WZMOCNIENIE MOMENTU]

  Zalenie od oznaczenia wyrobu

  Wprowad odpowiedni moment startowy w celu pokonania oporw tarcia

  Ustawienia napdu w trybie wektror bezczujnikowy Domylnie napd ustawiony jest U/f. Uyj parzyciskw w celu zmiany trybu pracy na wektror bezczujnikowy:

  Wywietlacz Parametr Nastawa fabryczna

  Opis

  CONTROL MODE [TRYB PRACY]

  Set to

  SENSORLESS VEC (1)

  Parametr decyduje o sposobie sterowania silnikiem.Domylnie ustawiony jest U/f.

  Do pracy w trybie wektora bezczujnikowego wymagane jest wicej danych.Musisz dokona strojenia, ale w pierwszej kolejnoci wpisz parametry z tabliczki znamionowej silnika zgodnie z tabel poniej.

  Uwaga: Parametry wyrobu s zalene od oznaczenia wyrobu, patrz rozdzia 6: Programowanie aplikacji uytkownika.

  Wywietlacz Parametr Nastawa fabryczna

  Opis

  MAX SPEED [PRDKO MAX]

  Zalenie od oznaczenia wyrobu

  Ustaw max obroty w Hz, jakie bdziesz zadawa.

  MOTOR CURRENT [PRD SILNIKA

  Zalenie od oznaczenia wyrobu

  Wprowad z tabliczki znamionowej prd silnika.

  BASE FREQUENCY [CZSTOTLIWO BAZOWA

  Zalenie od oznaczenia wyrobu

  Wprowad czstotliwo z tabliczki znamionowej

  NAMEPLATE RPM [OBROTY SILNIKA] 1445.0

  Wprowad obroty znamionowe silnika.

  MOTOR POLES [ILOC BIEGUNW] 4-pola Wprowad ilo biegunw.

  MOTOR VOLTAGE [NAPICIE SILNIKA]

  Zalenie od oznaczenia wyrobu

  Wprowad napicie zasilania z tabliczki znamionowej.

  MAG CURRENT [PRD MAGNESOWANIA]

  Zalenie od oznaczenia wyrobu

  Wprowad prd silnika bez obcienia.

 • 4-4 OBSUGA NAPDU

  Przemienniki czstotliwoci serii 605V HA467649U002 /OT-001/03/ OBRUSN

  Autotuning napdu

  WANE: Musisz wykona autotuning jeli chcesz pracowa w trybie wektora bezczujnikowego. Jeli pracujesz w trybie U/f autotuning jest zbdny.

  Autotuninig zidentyfikuje charakterystyk twojego napdu i automatycznie zapisze do pamici. Ponisze procedury opisuj sposb strojenia. Po zakoczeniu autotuningu sprawd wg tabeli na stronie 4-5.

  1 Jaki autotuning stacjonarny lub rotacyjny? Jeli silnik podczas autotuningu moe obraca si swobodnie bez obcienia?

  Jeli silnik obraca si swobodnie uyj strojenia rotacyjnego,

  Jeli silnik nie obraca si swobodnie uyj strojenia stacjonarnego.

  Akcja Wymagania

  Autotuning rotacyjny Silnik obraca si do max prdkoci w celu identyfikacji charakterystyki silnika.

  Silnik musi obraca si swobodnie.

  Autotuning stacjonarny

  Uywaj tylko jeli silnik nie obraca si swobodnie.

  Silnik nie obraca si. podczas zdejmowania charakterystyki.

  Musisz skorygowa warto prdu magnesowania.

  Napd nie pracuje powyej prdkoci bazowej.

  2 Autotuning AUTOTUNE MODE

  [SPOSB AUTOTUNINGU] 0 Wybr sposobu autotuningu

  AUTOTUNE ENABLE [AUTOTUNING AKTYWNY] 0 Uaktywnienie autotuningu

  Autotuning rotacyjny

  Sprwd czy wa silnika obraca si swobodnie. Najlepiej jest jeli wa nie jest poaczony z innymi urzdzeniami. Jeli silnik jest podczony do przekadni to wa wyjciowy przekadni nie powinien by obciony.

  1. Ustaw MAX SPEED [PRDKO MAX] (P 2) jest to max prdko z jak bdzie pracowa napd. Autotuning wykonywany jest 30% powyej prdkoci maksymalnej. Jeli w przyszoci bdziesz chcia pracowac powyej 30% musisz wykona kolejny autotuning.

  2. Ustaw AUTOTUNE MODE [SPOSB AUTOTUNINGU] (S CL20) na rotacyjny (1).

  3. Ustaw AUTOTUNE ENABLE [AUTOTUNING AKTYWNY] (S CL21) na (TAK) i nacinij RUN [START] w celu rozpoczcia strojenia. Strojenie jest sygnalizowane pulsowaniem diod LED na pokrywce .Jeli podczony jest panel sterujcy to wywietlany jest napis. Strojenie moe trwa kilka minut, podczas strojenia napd przyspiesza do prdkoci maksymalnej a nastpnie do zatrzymania. Po zakoczeniu autotuningu napd jest zatrzymany a parametr AUTOTUNE ENABLE [AUTOTUNING AKTYWNY] jest zerowany, ustawiany na 0 (NIE).

  Autotuning stacjonarny

  Przed rozpoczciem strojenia musisz ustawi warto prdu magnesowania silnika (S CL14). Parametr moe by dostpny na tabliczce znamionowej, jeli nie to skontaktuj si z producentem silnika.

  1. Ustaw AUTOTUNE MODE [SPOSB AUTOTUNINGU] (S CL20) na STACJONARNY (0).

  2. Ustaw AUTOTUNE ENABLE [AUTOTUNING AKTYWNY] (S CL21) na (TAK) ) i nacinij RUN [START] w celu rozpoczcia strojenia. Przemiennik realizuje strojenie przez wstrzykiwanie prdu, wa silnika jest zatrzymany. Strojenie jest sygnalizowane pulsowaniem diod LED na pokrywce. Jeli podczony jest panel sterujcy to wywietlany

 • OBSUGA NAPDU 4-5

  Przemienniki czstotliwoci serii 605V HA467649U002 /OT-001/03/ OBRUSN

  jest napis . Po zakoczeniu autotuningu parameter AUTOTUNE ENABLE [AUTOTUNING AKTYWNY] jest zerowany, ustawiany na 0 (NIE).

  Strojenie napdu Na zakoczenie moesz dostosowa ponisze parametry do swoich wymaga. Patrz rozdzia 6 Programowania.

  Wywietlacz Parametr Nastawa fabryczna

  Opis

  MAX SPEED [PRDKOC MAX]

  Zalezne od oznaczenia

  wyrobu

  Maksymalna prdko w Hz z jak napd bdzie przcowa przy maksymalnej wartoci zadanej.

  Jeli zmienisz ten paramete w trybie wektor bezczujnikowy musisz ponownie wykona autotuning.

  MIN SPEED [PRDKOCMIN]

  0.0% Ustaw prdko minimaln pracy napdu jako a procentow warto MAX SPEED [PRDKOC MAX].

  ACCEL TIME [PRZYPIESZENIE]

  10.0s Ustaw czas przypieszenia od zera do MAX SPEED [PRDKOC MAX]

  DECEL TIME [OPNIENIE]

  10.0s Ustaw czas opnienia od MAX SPEED [PRDKOC MAX] do zera

  JOG SETPOINT [POSUW]

  10.0% Ustaw prdko zadan dla posuwu jako procentow warto MAX SPEED [PRDKOC MAX]

  RUN STOP MODE [SPOSB ZATRZYMANIA]

  0 Wybierz sposb zatrzymania silnika

  V/F SHAPE CHARAKTERYSTYKA U/F]

  LINEAR

  [LINIOWA]

  Wybierz charakterystyk sterowania liniow lub wentylatorow w trybie sterowania U/F

  HEVY/NORMAL DUTY [PRACA]

  0 Patrz rozdzia 6 Programowanie

  FIXED BOOST [WZMOCNIENIE MOMENTU]

  Zalezne od oznaczenia

  wyrobu

  Ustaw wzmocnienie momentu startowego

 • 4-6 OBSUGA NAPDU

  Przemienniki czstotliwoci serii 605V HA467649U002 /OT-001/03/ OBRUSN

 • PANEL OPERATORSKI 5-1

  KLAWIATURA (PANEL OPERATORSKI) Panel operatorski (6511 interfejs czowiek-maszyna, a Man-Machine Interface) suy do sterowania napw trybie lokalnym, monitorowania jego stanw i daje peny dostp do oprogramowania.

  Przyc. program.

  Przycisk

  lok.sterowania

  Przycisk

  lok.sterowania

  ng. IMM du

  Napdy serii 650V mog by wyposaone w panel standardowy albo panel sterowania zdalnego. Obydwa te panele montuje si na przedniej stronie napdu ale panel sterowania zdalnego (z dodatkowym zczem) mona wynie z napdu na odlego do 3m wykorzystujc w tym celu kabel czcy; patrz rozdz. 3 Instalowanie napdu monta wyniesiony panelu operatorskiego.

  W celu wymontowania panelu naley po prostu wycign go z napdu, w celu ponownego zamontowania wsun do napdu na jego miejsce.

  Tabliczka znamionowa napdu identyfikuje typ napdu i zastosowanego panelu operatorskiego; patrz rozdz. 9 Dane techniczne napdw kod oznaczeniowy.

  Stan przed zaczeniem zasilania Bezporednio po wyjciu napdu z zakadw producenta, przed pierwszym zaczeniem zasilania u uytkownika, napd znajduje si w trybie sterowania lokalnego, ktry na

  wywietlaczu bdzie sygnalizowany komunikatem nastawy lokalnej .

  Wszystkie parametry napdu w tym stanie maj domylne nastawy fabryczne. Wszelkie zmiany tych warunkw pocztkowych zostan automatycznie zapisane do pamici. Kolejne zaczenia napicia zasilania napdu bd powodoway powrt napdu do poprzednio wprowadzonych, i zapamitanych, wartoci nastaw i trybw sterowania.

  Sterowanie napdu z klawiatury

  Opis przyciskw sterujcych Przycisk Funkcja Opis

  Escape (wyjcie)

  Nawigacja po menu wywietlenie menu poziomu poprzedniego Parametr powrt do listy parametrw Stany awar. na wywietl. kasuje komunikaty o stanach awaryjnych i usterkach umoliwiajc zbadanie parametrw

  Menu (wejcie)

  Nawigacja po menu wywietla nastpny poziom menu lub pierwszy parametr menu biecego Parametr przesuwa kursor na lewo dla nastawy parametru

  Increment (przyrost)

  Nawigacja przewijanie menu w gr Parametr powikszanie wartoci wywietlanego parametru Ster. lokalne powikszanie wartoci nastawy lokalnej

  Decrement (spadek)

  Nawigacja przewijanie menu w d Parametr zmniejszanie wartoci wywietlanego parametru Ster. lokalne zmniejszanie wartoci nastawy lokalnej

  Run (praca) Ster. lokalne praca napdu (na ster. lokalnym) Reset stanw awar. kasowanie stanw awaryjnych w celu przywrcenia pracy napdu

  Stop

  Ster. lokalne zatrzymanie napdu. Kasowanie stanw awar. we wszystkich trybach pracy napdu Nawigacja wcisn i przytrzyma w celu przejcia z trybu lokalnego na zdalny (lub odwrotnie) sterowania; patrz str 5.4 Reset stanw awar. kasuje stan awaryjny napdu i umoliwia jego powrt do pracy

  Przemienniki czstotliwoci serii 605V HA467649U002 /OT-001/03/ OBRUSN

 • 5-2 PANEL OPERATORSKI

  Przemienniki czstotliwoci serii 605V HA467649U002 /OT-001/03/ OBRUSN

  Wskazania wywietlacza g y

  Kier. wirowania:clockwise = w prawoanticlockwise = w lewo

  Jednostki na wyswietlaczu:S -czas w sek. A -prad w A.V -nap. w V. %-procentyHz--czestotl w Hz

  Naped na ster. lokalnymBrak znaku oznacza ster. zdalne

  -menu Parametr-menu Nastawy-kod alarmu-wart. ujemna par.

  or operatingy) mode if not

  s drive is running

  Komunikacjaprzez zl.zlaczekomunikacyjne

  Numery lub wart. parametrw,stany awar., kody usterekPatrz "Wskaz. statusu nap."

  Trybsterowania

  Wskazania statusu napdu Na panelu operatorskim mog by wywietlane nastpujce informacje o statusie napdu:

  Wskazanie wywietlacza

  Status napdu i jego znaczenie Moliwa przyczyna

  READY/HEALTHY (gotw/sprawny). Brak stanw alarmowych; napd w trybie ster. zdalnego.

  PASSWORD (haso). Przed zmian tego parametru naley wprowadzi haso aktualne.

  Aby zmieni parametr naley wprowadzi haso; patrz str. 5.5

  LOCAL (ster. lokalne). Napd na sterowaniu lokalnym i sprawny; brak stanw alarmowych

  Pojawia si na wywietlaczu lub znika litera po literze, wskazujc na wejcie w tryb lokalny sterowania lub wyjcie z tego trybu.

  Jeli stan STOP, wybieg swobodny lub aktywny jest Prog stop Posuw lub Praca s wcinite kiedy aktywny jest wybieg lub Prog stop (Tylko dla panela 6901)

  RUN (Praca) Niemoliwa zmiana pomidzy trybem lokalnym a zdalnym Napd pracuje w trybie lokalnym lub zdalnym.

  JOG (Posuw) Niemoliwa zmiana pomidzy trybem lokalnym a zdalnym Zdalny sygna posuwu jest aktywny.

  ENABLE (Aktywny) Przycinity przycisk RUN (Praca) lub JOG (Posuw) w trybie lokalnym Sygna uaktywnienia napedu jest niski.

  Menu DIAGNOSTYKA Wskazanie wywietlacza Nazwa Opis

  FREQUENCY (czstotliwo) Bieca czstotliwo wyjciowa w Hz.

  SPEED SETPOINT (nastawa prdk. obrotowej)

  Nastawa prdk. obrotowej w procentach wartoci maksymalnej

  DC LINK VOLTS (napicie w obwodzie poredniczcym prdu staego)

  Vac (rms) x 2 = napicie w obw. poredniczcym w woltach

  MOTOR CURRENT (prd silnika) Bieca warto obcienia w amperach

 • PANEL OPERATORSKI 5-3Menu

  Menu oprogramowania posiada struktur drzewa o trzech poziomach.

  Przemienniki czstotliwoci serii 605V HA467649U002 /OT-001/03/ OBRUSN

 • 5-4 PANEL OPERATORSKI

  Przemienniki czstotliwoci serii 605V HA467649U002 /OT-001/03/ OBRUSN

  Jak zmieni warto parametru Wartoci parametrw przechowywane w menu i mona zmienia; patrz. Rozdz. 6 - Programowanie aplikacji uytkownika parametry konfigurowalne.

  Sprowad na wywietlacz parametr przeznaczony do edycji i nacinij by zobaczy jego warto.

  Wybierz cyfr, ktra ma by zmieniona (naciskanie przycisku przesuwa kursor z prawa na lewo).

  Przyciskami nastawi dan warto. Krtkotrwae przytrzymywanie przycisku daje mae zmiany wartoci, dusze przytrzymanie -zmiany szybkie; szybko zmian zaley od czasu przytrzymania przycisku.

  Wrci do wywietlania parametru naciskajc przycisk . Nowa warto parametru zostanie zapamitana.

  Cechy specjalne menu

  Powrt do domylnych nastaw fabrycznych (reset 2-przyciskowy) Aby wrci do nastaw fabrycznych naley przyciski pokazane obok przytrzyma w stanie wcinitym podczas zaczania zasilania.

  Nacisn przyciski jak obok:Wczy zasilanie napduprzytrzymujc przyciskiprzez co najmniej 1 sek

  HOLD

  Naciska obydwa przyciskiprzez co najmniej 1 sekpodczas za. napdu

  HOLD

  Nastpuje zaadowanie aplikacji 1. Nastpnie

  naley nacisn przycisk

  Zmiana czstotliwoci roboczej napdu Aby wywietli menu inynierskie naley wczy zasilanie napdu w stanie wcinitym przyciskw pokazanych obok.

  WANE: To menu zawiera czue parametry, ktre mog znacznie zmieni prac napdu.

  Na wywietlaczu pojawi si parametr E0.01. Przyciskiem przej do E0.02. Przyciskiem

  dokona edycji parametru: 0 = 50Hz (nast. fabr.), 1 = 60Hz. Wybra dan czstotliwo

  a nastpnie wcisn przycisk .

  Wyczy zasilanie napdu. Do tego miejsca nie nastpia jeszcze trwaa zmiana parametrw napdu. Aby wprowadzi do pamici zmian parametr E0.02 naley teraz wykona reset 2-przyciskowy napdu w sposb opisany wyej. Prosz zauway, e przywrci to napd do nastaw fabrycznych dla wybranej czstotliwoci domylnej.

  Wybr sterowania lokalnego lub zdalnego Napd moe pracowa w dwch trybach sterowania:

  Remote Control (ster. zdalne): umoliwia sterowanie pracy napdu w danej aplikacji poprzez wejcia i wyjcia cyfrowe. Local Control (ster. lokalne): pozwala na sterowanie i monitoring pracy napdu poprzez lokalny panel operatorski. Przyciski sterowania lokalnego nie s aktywne na sterowaniu zdalnym. Na sterowaniu zdalnym napd wykorzystuje nastaw zdaln, na sterowaniu lokalnym parametr Local Setpoint, ktrego warto nastawia si poprzez interfejs komunikacyjny (MMI).

  Uwaga:

  Nacisn i trzyma apojawi si komunikat

  ZDALNE

  LOKALNE

  Nacisn i trzyma apojawi si komunikat

  Zwolni przycisk po wejciuw sterowanie lokalne

  Przejcie pomidzy sterowaniem lokalnym i zdalnym jest moliwe tylko w stanie zatrzymania napdu(aktywna funkcja Stop); wywietlacz bdzie odpowiednio wskazywa sterowanie zdalne

  lub nastaw lokaln.

  Przejcie ze sterowania zdalnego na lokalne:

 • PANEL OPERATORSKI 5-53

  Uwaga: Uwaga:

  Przejcie ze sterowania lokalnego na zdalne: Przejcie ze sterowania lokalnego na zdalne:

  Zdalne

  LokalneWyj od komunik.o ster. lok.

  Wciska przyc. a komunikatzniknie z wywietlacza

  Zwolni przyc., pojawi si kom.

  Ze wzgldw bezpieczestwa napd nie wrci na sterowanie zdalne jeli miao by to spowodowa rozruch silnika. Sprawdzi czy wejcia RUN (praca silnika) i JOG (posuw) znajduj si w stanie logicznym niskim.

  Ze wzgldw bezpieczestwa napd nie wrci na sterowanie zdalne jeli miao by to spowodowa rozruch silnika. Sprawdzi czy wejcia RUN (praca silnika) i JOG (posuw) znajduj si w stanie logicznym niskim.

  Ochrona napdu hasem Ochrona napdu hasem Bdc w stanie aktywnym haso zapobiega nieautoryzowanym zmianom parametrw nadajc im status tylko odczyt. Zabezpieczenie napdu hasem uaktywnia si parametrem Bdc w stanie aktywnym haso zapobiega nieautoryzowanym zmianom parametrw nadajc im status tylko odczyt. Zabezpieczenie napdu hasem uaktywnia si parametrem .

  Aktywacja Deaktywacja czasowa Usunicie hasa Kroki

  Czynnoci Wywietl. Czynnoci Wywietl. Czynnoci Wywietl.

  1 Przej do par.

  Nacisn

  Sprbowa edycji dowolnego parametru w st. aktywnym hasa

  HASO

  Przej do par.

  Nacisn

  HASO

  2

  Przyciskami j.n. wprowadzi nowe haso

  np.

  Przyciskami j.n. wprowadzi haso biece

  np.

  Przyciskami j.n. wprowadzi haso biece

  np.

  3 Naciska

  powtarzalnie a pojawi si gra menu

  , nastawa zdalna lub lokalna Nacisn

  Wywietl. parametr oryginalny, haso zdeaktyw.

  Nacisn Przyc. j.n. zresetowa do

  0000

  4 Nacisn by uaktywni haso

  , nastawa zdalna lub lokalna

  Napd zostanie zaczony z ostatnim statusem hasa . Czasowa deaktywacja zostaje utracona po wy. zasilania.

  Nacisn by usun haso

  Wart. domyl. = 0000, zde-

  aktywowana Kada warto inna to haso

  Szybkie wejcie w aplikacj Po zaczeni zasilania mona przej bezporednio do parametru P1 aplikacji w sposb

  pokazany obok .Nacisn by wywietli aplikacj biec. Nacisn ponownie umoliwiajc zmian parametru.

  Przyciskami wybra dany numer aplikacji. Nacisn dla wprowadzenia aplikacji do pamici.

  Dalsze informacje patrz rozdz. 12 Aplikacje.

  Menu skrcone lub pene Dla uatwienia pracy napd moe wywietla menu pene lub skrcone. W rozdz. 6 opisano jak nastawa zmienia wywietlane menu. Parametry dodatkowe oznaczono w tabeli literk F. Przej

  do parametru (SET::SETP::ST99) i nacisn przycisk . Powoduje to przejcie midzy menu penym i skrconym (lub odwrotnie). Nastawa domylna = 0 daje menu czciowe, nastawa =1 daje menu pene.

  Przemienniki czstotliwoci serii 605V HA467649U002 /OT-001/03/ OBRUSN

 • PROGRAMOWANIE 6-1

  PROGRAMOWANIE Napd mona zaprogramowa odpowiednio do jego indywidualnej aplikacji u uytkownika. Programowanie polega po prostu na zmianie wartoci parametrw. Dostp do parametrw uzyskuje si z klawiatury. Parametr P1 przywouje rne aplikacje, ktre mona wykorzysta jako punkt wyjciowy dla wprowadzenia oprogramowania danego. Kada z aplikacji, po jej zaadowaniu do pamici, modyfikuj wewntrznie poczenia napdu odpowiednio do rnych jego zastosowa. Warto domylna tego parametru jest "1". Zmiana tej wartoci na "2" powoduje zaadowanie do pamici aplikacji 2. Dalsze informacje patrz rozdz. 12 Aplikacje.

  Jeli trzeba, mamy do dyspozycji trzy parametry strojeniowe napdu. Patrz -PID, str. 6-13.

  Wprowadzanie modyfikacji do pamici Podczas zmiany wartoci parametru lub adowania danej aplikacji nowe nastawy zostaj wprowadzone do pamici automatycznie. Napd zachowa nowe nastawy podczas wyczenia zasilania.

  Parametry Tabela dostarcza informacji o parametrach dostpnych z panela operatorskiego. W celu uzyskania dodatkowych informacji o parametrach moesz uy oprogramowania narzdziowego ConfigEd Lite, kontakt OBRUSN Toru.

  Tabela oznaczania parametrw

  Parametry wywietlane z s widoczne w penym menu. Patrz szczegy menu parametr (ST99).

  Parametry wywietlane z s parametrami silnika. Podczas zmiany aplikacji dane silnika pozostaj (parametr P1) niezmienne, natomiast pozostae parametry przyjmuj warto fabryczn.

  Parametry wywietlane z s widoczne tylko kiedy napd jest w trybie sterowanie U/F, wybierany przez parametr SCL01.

  Parametry widoczne z s wywietlane tylko kiedy napd jest w trybie sterowania wektora bezczujnikowego, wybierany przez parametr SCL01.

  Uwaga: Zakres wartoci poszczeglnych parametrw podany jest w Tabeli parametrw. Zakres wyj jest podany jako -.xx%, przykadowa warto wywietlana jest z dwoma miejscami po przecinku.

  Tabela parametrw Wywietlacz Parametr Opis Przedzia wartoci Nast. fabr.

  Menu SET::PAR

  APPLICATION (APLIKACJA)

  Ten parametr wybiera aplikacj ktra bdzie uywana. APP0 nie steruje silnikiem. APP6, 7 & 8 do przyszego wykorzystania. Uytkownik moe edytowa aplikacj w ConfigEd Lite i zapisa je jako CUSTOM. Patrz podrcznik oprogramowania 650V oraz rozdzia 12 Zastosowanie. Uwaga: Dane silnika podczas adowania nowej aplikacji nie s zmieniane ( ).

  0= NULL 1= STANDARD 2= LOCAL/REM (AUTO/MANUAL) 3= PRESETS 4= RAISE/LOWER 5= PID 6=APP 6 7=APP 7 8=APP 8 9=CUSTOM

  1

  Przemienniki czstotliwoci serii 605V HA467649U002 /OT-001/03/ OBRUSN

 • 6-2 PROGRAMOWANIE

  Przemiennik czstotliwoci serii 605V HA467649U002 /OT-001/03/ OBRUSN

  Wywietlacz Parametr Opis Przedzia wartoci Nast. fabr.

  MAX SPEED (prdk. maks.)

  Czstotliwo wyjciowa napdu serii 650V po dokonaniu nastawy maksymalnej. Wart. nastawy fabr. zaley od kodu wyrobu.

  7.5 do 240.0Hz 50.0Hz lub 60.0Hz

  MIN SPEED (prdk. min.)

  Minimalna czstotl. wyjciowa napdu serii 650V jako procent od MAX SPEED.

  -100.0 do 100.0% 0.0%

  ACCEL TIME (czas narast)

  Czas potrzebny na to by czstotl. wyj. napdu 650V narosa po zboczu od zera do wart. MAX SPEED.

  0.0 do 3000.0s 10.0s

  DECEL TIME (czas spadku)

  Czas potrzebny na to by czstotl. wyj. napdu 650V opada po zboczu od wart. MAX SPEED do zera.

  0.0 do 3000.0s 10.0s

  MOTOR CURRENT (prd silnika)

  Ten parametr zawiera znamionowy prd obcienia silnika podany na jego tabl. znamionowej.

  Zaleny od kodu wyrobu

  Zaleny od kodu wyrobu

  BASE FREQUENCY (czst. podst.)

  Czstotliwo wyjciowa przy ktrej uzyskuje si maksymalne napicie. Nastawa fabr. zaley od kodu wyrobu.

  7.5 do 240.0Hz 50.0Hz lub 60.0Hz

  JOG SETPOINT (nast. posuwu)

  Prdko na ktrej bdzie pracowa napd serii 650V (jako procent od MAX SPEED) gdy wejcie JOG bdzie w stanie logicznym wysokim

  -100.0 do 100.0% 10.0%

  RUN STOP MODE (sposb zatrzymania silnika)

  RAMP (zbocze o nach. staym): prdk. obr. silnika spada do zera ze stromoci okrelon przez czas DECEL TIME (P5). Kocowe dohamowanie zapewnia 2-sekundowy impuls prdu staego. COAST : wybiegiem silnika DC INJECTION : po komendzie Stop wzbudzenie silnika spada w wyniku skokowego obnienia napicie silnika przy staej czstotliwoci a nastpnie podaje si na silnik prd hamujcy niskiej czstotliwoci, niemal do jego zatrzymania. Dohamowanie odbywa si krtkotrwaym impulsem prdu staego .

  0=RAMP (zbocze o nachyleniu staym) 1=COAST wybieg 2=INJECTION (dohamowanie impulsem prdu)

  0

  V/F SHAPE (charakt. U/f)

  LINEAR (liniowa): stay stosunek U/f a do czstotliwoci podstawowej FAN (wentylatorowa): charakt. kwadratowa a do czstotliwoci podst. Odpowiednia dla obc. typu wentylator lub pompa ( par. P12.)

  0=liniowa 1=wentylator

  0

 • PROGRAMOWANIE 6-3

  Wywietlacz Parametr Opis Przedzia wartoci Nast. fabr.

  HEAVY/NORMAL DUTY (praca cika/norm.)

  HEAVY DUTY(praca cika): dopuszczalne przeci. 150% przez 30s a nastpnie spadek prdu po zboczu do 105% w czasie 10s. Przy obci. niszych pole przecienia pozostaje takie samo, tj. przy obc. 127.5% przez 60s powrt do wartoci 105% nastpuje ze stromoci tak samo jak poprzednio, wynikajc ze spadku od 150 do 105% w czasie 10s. NORMAL DUTY(praca normalna): ograniczenie prdowe ustawia si na 110% a czas powrotu na 10s. Podczas zmiany par. P11 z charakterystyki wentylatorowej na liniow par. P12 ustawia si na 0 (praca cika). Podczas zmiany par. P11 z charakt. liniowej na wentylatorow par. P12 ustawia si na 1 (praca normalna). Parametr P12 mona zmienia niezalenie.

  0=praca cika 1=normalna

  0

  FIXED BOOST (stae forsowanie mom. obr. na niskich czstotl.)

  Stosowane dla zapewnienia odpowiedniego strumienia w silniku przy niskich prdkociach obr. Pozwala to uzyskiwa wikszy moment rozr. dla pokonania oporw tarcia powodowanych obcieniem. Forsowanie zwiksza nap. silnika ponad warto wynikajc z wybranej charakt. U/f w zakresie maych prdkoci obr.

  0.00 do 25.00% 5.00%

  PASSWORD (haso)

  Haso zapobiega nieautor. zmian. parametrw. Jeli par. P99 ma wart. inn ni zero to trzeba j wprowadzi przed dokonaniem zmian nastaw.

  0000 FFFF 0000

  Jeli w par. P1 zostaje wybrana aplikacja 3 to w menu PAR bd widoczne parametry P301 do P308.

  PRESET 0 Prdk. predefiniowana; nastawia uytkownik -100.00 do 100.00 -

  PRESET 1 Prdk. predefiniowana; nastawia uytkownik -100.00 do 100.00 20.00

  PRESET 2 Prdk. predefiniowana; nastawia uytkownik -100.00 do 100.00 50.00

  PRESET 3 Prdk. predefiniowana; nastawia uytkownik -100.00 do 100.00 100.00

  PRESET 4 Prdk. predefiniowana; nastawia uytkownik -100.00 do 100.00 -10.00

  PRESET 5 Prdk. predefiniowana; nastawia uytkownik -100.00 do 100.00 -20.00

  PRESET 6 Prdk. predefiniowana; nastawia uytkownik -100.00 do 100.00 -50.00

  PRESET 7 Prdk. predefiniowana; nastawia uytkownik -100.00 do 100.00 -100.00

  Jeli w par. P1 zostaje wybrana aplikacja 4 to w menu PAR bd widoczne parametry P401 do P404.

  Czas R/L (narast./opad.)

  Czas narast. stanu wyjcia R/L od 0.00% do 100.00% jego wartoci

  0.0 do 600.0s 10.0s

  R/Lwart. maks. Warto maks. na wyj. stromociowym -100.0 do 100.0% 100.0%

  Przemienniki czstotliwoci serii 605V HA467649U002 /OT-001/03/ OBRUSN

 • 6-4 PROGRAMOWANIE

  Przemiennik czstotliwoci serii 605V HA467649U002 /OT-001/03/ OBRUSN

  Wywietlacz Parametr Opis Przedzia wartoci Nast. fabr.

  R/L wart. min. Warto min. na wyjciu stromociowym -100. do 100.0% 0.0%

  R/L wart. resetowa

  Warto na wyj. po resecie w aplikacji 4 gdy na wej. DIN4 (zacisk 10) jest 24V

  -100.00 do 100.00% 0.00%

  Jeli w par. P1 zostaje wybrana aplikacja 5 to w menu PAR bd widoczne parametry P501 i 5302..

  Wzmocn. cz. P Wzmocn. czonu proporc. regulatora PID 0.00 do 100.00 1.00

  Wzmocn. cz. I Wzmocn. czonu cak. regulatora PID 0.00 do 100.00 0.00

  Wzmocn. cz. D F

  Wzmocn. czonu rniczk. regulatora PID 0.00 do 100.00 0.00

  PID, cz. D st. czasowa filtru F

  Opnienie (1-go rzdu) wprowadzone w celu stumienia zakce w. cz. na cz. rniczk.; wart. narzuca st. czasow filtru

  0.05 do 10.00s 0.05s

  PID wzmocn. obw. sprz. zwr. F

  Wspcz. wzmocn. sygnau sprzenia zwrotnego regulatora PID

  -10.00 do 10.00 1.00

  PID - ogranicz. sygn. wyj. F

  Okrela maksymaln dodatni i ujemn warto sygnau na wyjciu PID (ogran. PID)

  0.00 do 300.00% 300.00%

  PID SCALING F (Skalowanie PID)

  Parametr skaluje wyjcie regulatora po ograniczeniu dodatniej i ujemnej wartoci.

  3.0000 do 3.0000 1.0000

  PID ERROR F (Bd PID)

  Rnica pomidzy wartoci zadan a wartoci sprzenia zwrotnego (SETPOINT - FEEDBACK x FEEDBACK)

  -.xx% -.xx%

  PID OUTPUT F (wyj. PID)

  Wyjcie z bloku funkcjonalnego PID -.xx% -.xx%

  Parametry P901 do P908 s widoczne w menu PAR kiedy s odpowiednio wprowadzone do bloku MENU CUSTOM CUSTOM 1

  (uytkownik) Wybierz parametr do wywietlania w menu PAR przez wprowadzenie odpowiedniego menu Tag. Moesz zaprogramowa osiem parametrw od CUSTOM 1 do CUSTOM8, parametry pojawi si w danej czci listy parametrw. Ustawienie zera powoduje, e parametr jest nieuywany.

  0 do 1655 0

  CUSTOM 2 Jak P901 0 do 1655 0

  CUSTOM 3 Jak P901 0 do 1655 0

  CUSTOM 4 Jak P901 0 do 1655 0

  CUSTOM 5 Jak P901 0 do 1655 0

  CUSTOM 6 Jak P901 0 do 1655 0

  CUSTOM 7 Jak P901 0 do 1655 0

  CUSTOM 8 Jak P901 0 do 1655 0

 • PROGRAMOWANIE 6-5

  Wywietlacz Parametr Opis Przedzia wartoci Nast. fabr. Menu SET::CTRL

  CONTROL MODE (Tryb sterowania)

  Parametr okrela sposb sterowania silnikiem. 0=VOLTS/HZ 1=SENSORLESS VEC

  0

  NAMEPLATE RPM (Obroty silnika)

  Parametr uaktywnia obroty znamionowe silnika (z tabliczki znamionowej)

  0.1 do 30000.0 RPM

  Zaley od oznaczenia wyrobu

  FLY-CATCH ENABLE (Przechwyt obrotw)

  Parametr uaktywnia funkcj przechwycenia sterowania na obracajcym si silniku w trybie U/f

  0=FALSE (Nie) 1=TRUE (Tak)

  0

  FLY-CATCH ENABLE (Przechwyt obrotw)

  Parametr uaktywnia funkcj przechwycenia sterowania na obracajcym si silniku w trybie wektor

  0=FALSE (Nie) 1=TRUE (Tak)

  0

  SLIP COM ENABLE (Kompensacja polizgu)

  Parametr uaktywnia funkcj kompensacji polizgu pod wpywem zmieniajcego si obcienia, pod warunkiem ustawienia wartoci prdu magnesowania

  0=FALSE (Nie) 1=TRUE (Tak)

  0

  STABILISATION ENABLE (Stabilizacja)

  Parametr uaktywnia stabilizacj obrotw przy maym obcieniu

  0=FALSE (Nie) 1=TRUE (Tak)

  1

  VOLTAGE CONTROL MODE (Tryb sterowania napiciem)

  NONE: Npicie wyjciowe nie jest korygowane pod wpywem zmian napicia DC. FIXED: Napicie wyjciowe jest korygowane podczas zmian napicia DC. Napicie jest korygowane do wartoci opisanej w parametrze MOTOR VOLTAGE. AUTOMATIC: Napd steruje wzbudzeniem podczas zwalnia silnika.

  0=NONE (Nie) 1=FIXED (Ustawione) 2=AUTOMATIC (Automatyczne)

  0

  BOOST MODE F (Tryb wzmocnienia momentu)

  Parametr okrela relacje pomidzy ustawionym wzmocnieniem a napiciem wyjciowym. Moliwe dwa ustawienia: FALSE wytwarza napicie wyjciowe zgodnie z wykresem poniej. AUTO BOOST (CL08) pozwala na optymalizacj momentu przy maych obrotach. TRUE wytwarza napicie wyjciowe zgodnie z ustawionym wzmocnieniem. Parametr AUTOBOOST (CL08)nie ma wpywu na moment.

  0=FALSE (Nie) 1=TRUE (Tak)

  0

  Przemienniki czstotliwoci serii 605V HA467649U002 /OT-001/03/ OBRUSN

 • 6-6 PROGRAMOWANIE

  Przemiennik czstotliwoci serii 605V HA467649U002 /OT-001/03/ OBRUSN

  Wywietlacz Parametr Opis Przedzia wartoci Nast. fabr. AUTO BOOST

  F (Wzmocnienie automatyczne)

  Parametr pozwala na kompensacj momentu obrotowego odpowiednio do obcienia silnika przy niskiej czstotliwoci wyjciowej. Parametr jest aktywny tylko gdy BOOST MODE ustawiony jest na zero. Parametr okrela poziom korekcji napicia wyjciowego przy 100% obcienia. Ustawienie parametru zbyt wysoko moe powodowa awaryjne wyczenia.

  0.00 do 25.00 % 0.00 %

  ENERGY SAVING F (Oszczdno energii)

  Uaktywnienie parametru spowoduje zmniejszenie poboru energii jeli napd pracuje z maym obcieniem.

  0=FALSE (Nie) 1=TRUE (Tak)

  0

  MOTOR CURRENT F (Prd silnika)

  Okrela prd silnika z tabliczki znamionowej. 0.01 do 999.99A Zgodnie z oznaczeniem wyrobu

  MOTOR POLES (Bieguny)

  Parametr okrela ilo biegunw z tabliczki znamionowej.

  2=2 bieguny 4=4 bieguny 6=6 biegunw 8=8 biegunw 10=10 biegunw 12=12 biegunw

  Zgodnie z oznaczeniem wyrobu

  MOTOR VOLTAGE (Napicie silnika)

  Napicie silnika z tabliczki znamionowej 0.01 do 575.0V Zgodnie z oznaczeniem wyrobu

  MAG CURRENT (Prd magnesowania)

  Parametr okrela prd silnia bez obcienia. 0.01 do 999.99A Zgodnie z oznaczeniem wyrobu

  POWER (Moc silnika)

  Parametr okrela moc silnika z tabliczki znamionowej.

  0.00 do 355.00kW

  MOTOR CONNECTION (Podczenie silnika)

  Sposb podczenia silnika z tabliczki znamionowej.

  0=DELTA (Trjkt) 1=STAR (Gwiazda)

  Zgodnie z oznaczeniem wyrobu

  STATOR RES F (Rezystancja stojana)

  Parametr okrela rezystancj stojana na faz. 0.0000 do 250.0000

  Zgodnie z oznaczeniem wyrobu

  LEAKAGE INDUC F (Indukcyjno rozprosz)

  Parametr okrela indukcyjno rozproszenia na faz.

  0.00 do 300.00mH Zgodnie z oznaczeniem wyrobu

  MATUAL INDUC F (Indukcyjno gwna)

  Parametr okrela indukcyjno gwn na faz.

  0.00 do 3000.00mH Zgodnie z oznaczeniem wyrobu

  ROTOR TIME CONST F (Staa czasowa)

  Parametr okrela sta czasow wirnika. 10.00 do 3000.00ms

  Zgodnie z oznaczeniem wyrobu

  AUTOTUNE MODE (Tryb autotuningu)

  Wybr trybu autotuningu. 0=STATIONARY (Statyczny) 1=ROTATING (Rotacyjny)

  0

  AUTOTUNE ENABLE (Autotuning)

  Parametr okrela czy ma si rozpocz autotuning po podaniu sygnau START na wyjcie cyfrowe.

  0=FALSE (Nie) 1=TRUE (Tak)

  0

 • PROGRAMOWANIE 6-7

  Wywietlacz Parametr Opis Przedzia wartoci Nast. fabr. CURRENT LIMIT

  (Limit prdu) Parametr ustawia max warto prdu silnika jako procentowy poziom parametru CURRENT MOTOR (CL10) w momencie przecienia.

  0.00 do 300.00 % 300.00 %

  POS TORQUE (Limit momentu)

  Parametr okrela maksymalny moment dodatni silnika.

  -500.0 do 500.0 % 200.0 %

  NEG TORQUE LIMIT (Limit momentu)

  Parametr okrela maksymalny moment ujemny silnika.

  -500.0 do 500.0 % 200.0 %

  STALL TRIP TYPE (Tryb utknicia)

  Parametr okrela sposb sprzenia w momencie utknicia silnika. FALSE=Moment, TRUE=Prd

  0=FALSE (Nie) 1=TRUE (Tak)

  1

  SPEED PROP GAIN (Wsp. prop. prdkoci)

  Ustawia wspczynnik proporcjonalnoci ptli prdkoci.

  0.00 do 300.00 Zgodnie z oznaczeniem produktu

  SPEED INT TIME (Staa czasowa prdkoci)

  Staa czasowa czonu cakujcego dla ptli prdkoci.

  1 do 15000ms Zgodnie z oznaczeniem produktu

  SPEED POS LIMIT (Limit grny)

  Grny limit prdkoci. -110.00 do 110.00 % 110.00 %

  SPEED NEG LIMIT (Limit dolny)

  Dolny limit prdkoci. -110.00 do 110.00 % -110.00 %

  Menu SET :: IN

  DIN 1 INVERT (Wej.1)

  Odwraca warto sygnau logicznego. 0= FALSE (Nie) 1= TRUE (Tak)

  0

  DIN 2 INVERT (Wej.2)

  Jak SIP01 Jak SIP01 0

  DIN 3 INVERT (Wej.3)

  Jak SIP01 Jak SIP01 0

  DIN 4 INVERT (Wej. 4)

  Jak SIP01 Jak SIP01 0

  DIN 5 INVERT (Wej. 5)

  Jak SIP01 Jak SIP01 0

  DIN 6 INVERT (Wej. 6)

  Jak SIP01 Jak SIP01 0

  DIN 7 INVERT (Wej. 7)

  Jak SIP01 Jak SIP01 0

  AIN 1 SCALE (Wej. analog 1)

  -300.0 do 300.0% 100.0%

  AIN 1 OFFSET (Przesunicie)

  -300.0 do 300.0% 0.00%

  AIN 1 TYPE (Rodzaj)

  Warto+

  SKALA OFFSET

  XNIEPRZETW.TYP

  SYGN. WEJ.

  0 do 100% wybr. typu 0= 0-10V 1= 0-5V

  0

  AIN 2 SCALE (Wej. analog 2)

  -300.0 do 300.0% 100.0%

  AIN 2 OFFSET (Przesunicie)

  -300.0 do 300.0% 0.0%

  AIN 2 TYPE (Rodzaj)

  Warto+

  SKALA OFFSET

  XNIEPRZETW.TYP

  SYG. WEJSC.

  0 do 100% wybr. typu 0= 0-10V 1= 0-5V 2= 0-20mA 3= 4-20mA

  3

  DIN 1 VALUE (Warto Wej.1)

  Wejcie TRUE lub FALSE, po jakimkolwiek odwrceniu.

  0=FALSE (Nie) 1=TRUE (Tak)

  0

  DIN 2 VALUE (Warto Wej.2)

  Wejcie TRUE lub FALSE, po jakimkolwiek odwrceniu.

  0=FALSE (Nie) 1=TRUE (Tak)

  0

  Przemienniki czstotliwoci serii 605V HA467649U002 /OT-001/03/ OBRUSN

 • 6-8 PROGRAMOWANIE

  Przemiennik czstotliwoci serii 605V HA467649U002 /OT-001/03/ OBRUSN

  MMI Parameters Table Wywietlacz Parametr Opis Zakres Nast. fabr.

  DIN 3 VALUE F (Warto Wej. 3)

  Wejcie TRUE lub FALSE po jakimkolwiek odwrceniu

  0=FALSE (Nie) 1=TRUE (Tak)

  0

  DIN 4 VALUE F (Warto Wej. 4)

  Wejcie TRUE lub FALSE po jakimkolwiek odwrceniu

  0=FALSE (Nie) 1=TRUE (Tak)

  0

  DIN 5 VALUE F (Warto Wej. 5)

  Wejcie TRUE lub FALSE po jakimkolwiek odwrceniu

  0=FALSE (Nie) 1=TRUE (Tak)

  0

  DIN 6 VALUE F (Warto Wej. 6)

  Wejcie TRUE lub FALSE po jakimkolwiek odwrceniu

  0=FALSE (Nie) 1=TRUE (Tak)

  0

  DIN 7 VALUE F (Warto Wej. 7)

  Wejcie TRUE lub FALSE po jakimkolwiek odwrceniu

  0=FALSE (Nie) 1=TRUE (Tak)

  0

  AIN 1 VALUE F(Warto Wej. 1)

  Wart. wejciowa po skalowaniu i wyrwnaniu.

  .xx% -.x %

  AIN 2 VALUE F(Warto Wej. 2)

  Wart. wejciowa po skalowaniu i wyrwnaniu.

  .xx% -.x %

  Menu SET :: OUT

  AOUT 1SOURCE (wyj. analog. 1 -wart. rdowa)

  0= brak 1= danie 2= prd 3= bd PI 4= wyj. R/L (narast./opad.)

  1

  AOUT 1 SCALE (wyj. analog. 1, skalowanie)

  -300.0 do 300.0 100.0%

  AOUT 1 OFFSET (wyrwnanie)

  -300.0 do 300.0% 0.00%

  AOUT 1 ABSOLUTE F (Wartoci abs.)

  +Skala Wyrwn.

  XWart.ABS

  X

  Wyjcie

  100%

  0%

  CLAMP

  0= wart. ze znak. 1= wart. absolutne

  1

  AOUT 1 VALUE F (Warto wyjciowa)

  -300.0 do 300.0% 0.0 %

  DOUT 2 SOURCE (wyj. cyfr. 2, sygna rd.); zac. konfig. 10 (wej/wyj cyfr., patrz str. 6-6

  DIN4 / DOUT2 0 brak 1 sprawny 2 wy awar3 na biegu4 prdk. zerowa5 na prd. zad.

  wyj. odwrac.

  6 pod obc.

  0= brak 1=sprawny 2= po wy. awar. 3= na biegu 4= na prdk. zero 5= na prdk. zad. 6= pod obc.

  0

  DOUT 2 INVERT (wyj. cyfr. 2, odwrcone)

  Jak SIP01 0

  DOUT 2 VALUE F (Warto wyjciowa)

  Warto wyjciowa TRUE lub FALSE 0=FALSE (Nie) 1=TRUE (Tak)

  0

 • PROGRAMOWANIE 6-9

  Wywietlacz Parametr Opis Zakres Nast. fabr.

  RELAY SOURCE (rdo przekanikowe)

  NONE: przekanik w stanie otwartym Przekanik w stanie zamknitym gdy: HEALTH: brak sygnau Run lub aden stan awaryjny nie jest aktywny TRIPPED : nastpio wy. awaryjne RUNNING : silnik pracuje AT ZERO : czstotliwo wyj. poniej 1% prdkoci maks. (P2) AT SPEED : czstotliwo wyj. okoo 1% prdk. maks. (P2) AT LOAD : warto momentu na wyjciu rwna lub wiksza od wartoci nastawionej parametrem ST42. RELAY0 NONE1 HEALTH2 TRIPPED3 RUNNING4 AT ZERO5 AT SPEED

  INVERT (output)

  6 AT LOAD

  Jak SOP21 1

  RELAY INVERT (Odwrcenie)

  Odwraca warto sygnau 0=FALSE (Nie) 1=TRUE (Tak)

  0

  RELAY VALUE F (Warto wyj.)

  Warto wyjcia TRUE lub FALSE 0=FALSE (Nie) 1=TRUE (Tak)

  0

  Menu SET :: TRIP DISABLE LOOP

  (Ptla) Przerwana ptla prdowa (4-20mA) 0=AKTYWNA

  1=NIE AKTYWNA 1

  AIN 2 OVERLOAD (Przekroczenie)

  Przekroczenie bdu prdkoci Jak SLOOP 0

  DISABLE STALL (Utknicie)

  Utknicie silnika Jak SLOOP 0

  DISABLE MOTOR OVERTEMP (Temp)

  Przekroczenie temperatury silnika Jak SLOOP 0

  INVERSE TIME (Czas)

  Bd czasu Jak SLOOP 1

  DYNAMIC BRAKE RESISTOR

  Bd rezystora hamowania Jak SLOOP 1

  DYNAMIC BRAKE SWITCH

  Bd moduu hamowania Jak SLOOP 1

  SPEED FEEDBACK Bd ptli prdkoci

  Jak SLOOP 0

  OVERSPEED

  Przekroczenie prdkoci Jak SLOOP 0

  DISPLAY (KEYPAD)

  Bd panela operatorskiego Jak SLOOP 0

  DC LINK RIPPLE

  Bd przepi w obwodzie DC Jak SLOOP 0

  Menu SET :: SERL REMOTE COMMS

  SEL F (Wybr)

  Wybr zdalnego sterowania : 0 : FALSE, sterowanie z listwy zaciskowej, 1 : TRUE, jest sterowanie przez port komunikacyjny

  0=FALSE (Nie) 1=TRUE (Tak)

  0

  COOMS TIMEOUT F (Czas)

  Maksymalny czas pomidzy kolejnymi poleceniami. Po przekroczeniu czasu napd zgosi bd. Ustawienie zera powoduje wyczenie parametru.

  0.0 do 600.0s 0.0s

  COMMS ADDRESS F (Adres)

  Adres identyfikujcy napd. Jeli ustawisz zero napd moe tylko nada wiadomo.

  0 do 255 0

  Przemienniki czstotliwoci serii 605V HA467649U002 /OT-001/03/ OBRUSN

 • 6-10 PROGRAMOWANIE

  P