printprogress - cenník

of 12/12
Čo je nový časopis PrintProgress Výhodné ponuky na prezentáciu riešení v tlačiarenskom priemysle pre partnerov Cenník samostatnej inzercie v časopise a špecializovanom vydaní Cenník inzercie na web stránke časopisu a konferenčných služieb Odborný dvojmesačník pre tlačiarenský priemysel a súvisiace odvetvia Ponuka partnerských programov a cenník mediálnych služieb

Post on 06-Mar-2016

234 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Komplexný cenník mediálnych služieb, partnerstiev ako aj individuálnych služieb inzercie, PR v časopise PrintProgress a na web stránke PrintProgress.sk

TRANSCRIPT

 • o je novasopisPrintProgress

  Vhodn ponukyna prezentciu rieen v tlaiarenskompriemysle prepartnerov

  Cennksamostatnejinzercie v asopise a pecializovanomvydan

  Cennk inzerciena web strnkeasopisua konferennchsluieb

  Odborn dvojmesank pre tlaiarensk priemysel a svisiace odvetvia

  Ponuka partnerskch programov a cennkmedilnych sluieb

 • 02 ronk 2011

  Obsah

  V kadom sle PrintProgress

  1. Ofset prepress, press,postpress, papier, technolgie

  2. Digitlna tla - sasnos a budcnos tlaiarenskho priemyslu, nov trendy

  3. IT a SW rieenia v tlaiarenskom priemysle a pre kad tlaiare, ale aj kancelriu

  4. Tlaiarenstvo, obaly a dotknut odvetvia, marketing, reklama, mdi, trendy a kreatvne rieenia

  5. Zaujmavosti a krtkesprvy zo sveta tlae,

  hodnotenievvoja trhu, osobnosti,informcie, podujatia, manarska a marketingov problematika, riadenie

  OBSAH

  03 o je PrintProgressPrintProgress je polygrafick dvojmesank s osem ronou tradciou na slovenskom trhu...

  04 Ponuka : Partnerstv asopisu PrintProgress Potencilnymi partnermi PrintProgress s vetky subjekty, ktor psobia na trhu polygrafickho priemyslu a tlae...

  06 Cennk inzercie v asopise a pecializovanom vydan PrintProgress

  07 Cennk inzercie na web strnke asopisu

  08 Cennk konferennch sluieb

  09 Dotaznk pre adrestov a itateov

 • o je PrintProgress

  o je PrintProgress

  PrintProgress je polygrafickdvojmesank s osem ronou tradciou na slovenskom trhu. V sasnosti vychdza v nklade2000 ks a je uren pracovnkom v polygrafickom priemysle,priaznivcom a zujemcom o polygrafiu a svisiace odvetvia.

  apier a polygrafia prechdza zmenoua od roku 2011 bude novm,mienkotvornm, komunikanm nstrojom a zdrojom informci

  nie len pre pracovnkov v polygrafi a svisiacichodvetviach, ale aj pre manarov a pracovnkov v mdich, reklamnej produkci, marketingovchagentr a oddelen firiem. Tto ambciu maj novspolumajitelia vydavatestva. Vrazn posilneniesasnch vlastnkov o sksench manarov s obchodnmi, polygrafickmi aj vydavateskmisksenosami vytvraj pre tto ambciu vetkypredpoklady. Zvime nklad na 3000 ks a atraktivitou tm, ich samotnho spracovania sa stane asopis vyhadvanm informanmzdrojom pre vetkch, ktor s polygrafickouvrobou a svisiacimi innosami pracuj, i prichdzaj do styku. Obsahov kvalita mdiabude podporen modernm webom, ktor budeprina ete viac informanch podnetov, zdrojova nmetov pre vetkch. PrintProgress sa stane komunikanou platformou pre ud z brande a vetkch, ktor potrebuj informcie z nej. Zsadn zmenu pripravujeme nie len v oblasti modernho grafickho spracovaniaasopisu, ale aj jeho obsahu. Predovetkmrozrime jeho obsah o nov tmy, trendy a orientciu na progresvne technolgie. To jevzva predovetkm pre dodvateov inovatvnychtechnolgi a zariaden . Budeme prezentova nie len sasn ponuky, ale aj to, ak budcegenercie strojov a zariaden bud tlaiarinakupova a na akch bud vytvra hodnoty pre svojich zkaznkov. plne novm spsobomvytvorme priestor na prezentciu digitlnychtechnolgi a podpornch, riadiacich softvrovchrieen a informanch systmov.

  Cieom asopisu je sta sa skutonmmienkotvornm, odbornm asopisom,komunikanm nstrojom, ktor formuje nzory,prina nov informcie a trendy nie len z trhupolygrafie, ale vetkch oblast, ktor s nm svisia,ovplyvuj ho a formuj.

  PrintProgress je nezvisl, objektvny, informana prezentan servis pre vetkch o svete modernch technolgi, trendoch,osobnostiach, produktoch a podujatiachsvisiacich s tlaou doma i v zahrani.

  PrintProgress bude vychdza 6-krt v roku,stabilne, poda edinho plnu. Jeho esplnovanch vydan bude doplnench o jednoodborn a tematicky zameran pecializovanvydanie. Bude spolupracova v informanomservise s inmi mdiami a usporiada odbornkonferenciu pre manarov z polygrafickhoodvetvia, marketrov, pracovnkov v reklame,zadvateov tlae, vydavateov, IT manarov,...

  PrintProgress m kvalitn a sksen vydavateskzzemie z radov internch urnalistova manarov. Posilujeme tm urnalistov o novchexternch prispievateov a dopisovateov. Na spoluprcu pozvamevetkch odbornkov z radov polygrafov, grafikov,IT manarov, technolgov, technikov,podnikateov a zujemcov o rozvoj, trendy a komunikciu o svete tlae a jeho budcnosti.

  P

  s

  ronk 2011 03

  03 o je PrintProgressPrintProgress je polygrafick dvojmesank s osem ronou tradciou na slovenskom trhu...

  04 Ponuka : Partnerstv asopisu PrintProgress Potencilnymi partnermi PrintProgress s vetky subjekty, ktor psobia na trhu polygrafickho priemyslu a tlae...

  06 Cennk inzercie v asopise a pecializovanom vydan PrintProgress

  07 Cennk inzercie na web strnke asopisu

  08 Cennk konferennch sluieb

  09 Dotaznk pre adrestov a itateov

 • Partnerstvo

  Potencilnymi partnermi PrintProgress s vetky subjekty, ktor psobia na trhupolygrafickho priemyslu a tlae ako dodvatelia,vrobcovia, spracovatelia, servisn a vzdelvacieorganizcie aj zkaznci.

  Cieom partnerstva je v spoluprci s asopisom a web portlom www.printprogress.sk realizovauniktne komunikan projekty na mieru partnera,efektvne oslovujce sasnch aj potencilnychpartnerov a zkaznkov.

  Kad partner zskava poda druhu partnerstvapriestor na dlhodob ovplyvovanie a formovanietrhu, dopytu a ponuky na seba prezentciu.

  Partnerstvo s asopisom PrintProgress mev istch formch zabezpei prezentciu aj v inchmdich zameranch na marketing a manament,ktor priamo svisia s tlaiarenskm priemyslom.

  Partnerstv asopisu PrintProgress

  Sluba/cena Exkluzvnypartner Zlat partnerStrieborn

  partnerBronzov partner Partner

  Definovanie pozcie

  Exkluzvna pozcia v asopise pre klienta.

  Je vdy len jeden.

  Patr do skupiny 10 najvznamnejchpartnerov s vysokmobjemom priestoru

  na prezentciu na exkluzvnych stranch

  Patr do skupinyvznamnch partnerov

  s priestorom na prezentciu

  aj na exkluzvnychstranch.

  Patr do skupinyvznamnch partnerov

  s priestorom na prezentciu

  aj na exkluzvnychstranch.

  Patr do skupiny partnerov s pravidelnm

  a opakovanm priestorom na prezentciu

  na stranch asopisu.

  Logo umiestnen na redaknch

  stranch asopisu v kadom vydan

  asopisu 100,-EUR/vydanie

  S oznaenm Exkluzvny partner

  S oznaenm Zlat

  partner

  S oznaenmStrieborn

  partner

  S oznaenm Bronzov partner

  S oznaenm Partner

  Inzercia na oblkeasopisu

  2.300,-EUR/vydanie ZSO *

  1.900,-EUR/vydanie VSO *

  1400,-EUR/vydanie IS *

  Poda dohody 6-krt striedavo

  A4 inzercia na inzertnch

  stranch oblky

  Poda dohody 4-krt striedavo

  A4 inzercia na inzertnch

  stranch oblky

  Poda dohody 3-krtA4 inzercia

  na inzertnch stranch oblky alebo priahlch (in ekvivalent)

  Poda dohody 2-krtA4 inzercia

  na inzertnch stranch oblky alebo priahlch

  (resp. in ekvivalent)

  Poda dohody 1-krtA4 inzercia

  na inzertnch stranch asopisu

  Tematick PR strany vo vntri sla150,-EUR/

  str. vydania

  Poda dohody a poiadavkyExkluzvneho

  partnera na mieru

  4-krt A4 2-4 strany PR lnok

  3-krt A4 2-4 strany PR lnok

  2-krt A4 2-4 strany PR lnok

  Sponzorovanie pravidelnej rubriky, resp.

  tmy v asopise

  alie PR lnky a materily malho

  informanho charakteru s max. rozsahom

  10 riadkov na urenchstrnkach asopisu.

  50,-EUR/ks

  Bez obmedzenia k tme vydania,

  predstavenie manarskejosobnosti Exkluzvneho

  partnera, Prioritnuverejovania tlaovchsprv v asti Flash newsna zklade dodanch

  podkladov, resp.spracovanie tlaovch

  sprv dodvatesky

  Prioritn uverejovanietlaovch sprv

  v asopise v asti Flash News

  na zklade dodanchpodkladov, predstaveniemanarskej osobnosti

  Zlatho partnera

  Uverejovanie tlaovchsprv v asopise v asti

  Flash News na zklade

  dodanch podkladov,predstavenie

  manarskej osobnosti Striebornho partnera

  Uverejovanie tlaovchsprv v asopise v asti

  Flash News na zklade

  dodanch podkladov,predstavenie manarskej

  osobnosti Bronzovhopartnera so zavou

  z ceny 50%

  Uverejovanie tlaovchsprv v asopise v astiFlash News na zkladedodanch podkladov,

  predstavenie manarskejosobnosti partnera

  so zavou z ceny 30%

  A4 inzercia v pecializovanom vydanasopisu v roku detto

  ako v bench vydaniach 2.300,-EUR/

  vydanie ZSO * 1.900,-EUR/

  vydanie VSO * 1400,-EUR/

  vydanie IS *

  2-krt A4 inzercia v pecializovanom

  vydan asopisu v roku 1-krt na inzertnej strane

  oblky + 1

  2-krt inzercia v pecializovanom

  vydan asopisu v roku 1-krt na inzertnej strane

  oblky + 1, resp.priahlch stranch

  oblky

  2-krt inzercia v pecializovanom

  vydan asopisu v roku vo vntri

  vydania

  1-krt inzercia v pecializovanom vydan asopisu v roku vo vntri

  vydania

  1-krt inzercia v pecializovanom vydan asopisu

  v roku vo vntri vydania so zavou z ceny 50%

  Ponuka : Partnerstv asopisu PrintProgress

  s

  Partnerom asopisu garantujeme a do 14.000 zsahov medzi cieovmi adrestmi rone za bezkonkurenn cenu zsahu cca 1 EUR, priom svoje

  cieov skupiny si mu partneri samy modelova a vybera.

  04 ronk 2011

  * Vysvetlivka: ZSO zadn strana oblky, VSO vntorn strana oblky, IS inzertn strana asopisu

 • Partnerstvo

  Inzercia v asopise a pecializovanom vydan do formtu

  pol strany formtu A4 (A5)

  800,-EUR/vydanie IS

  50% zava z ceny bez obmedzenia

  potu

  6-krt + 1-krt v pecializovanom vydan 50% zava

  z ceny

  4-krt + 1-krt v pecializovanom vydan 30% zava

  z ceny

  2-krt + 1-krt v pecializovanom vydan 30% zava

  z ceny

  20% zava z ceny bez obmedzenia

  PR SERVIS spracovanie, prava,resp.vroba PR lnkov

  na mieru 100,-EUR rozsah A4

  Bezplatne

  Na vetky pripravovanmaterily

  Zava 50% na vetkypripravovan materily

  Zava 30% na vetkypripravovan materily

  Zava 20% na vetkypripravovan materily

  Zava 10% na vetkypripravovan materily

  Zasielanie asopisu a pecializovanho

  vydania v meneobjednvajceho

  4,-EUR/jednoslo/jeden adrest

  Bezplatn zasielanie 20 ks printovej verzie

  asopisu a 20 kspecializovanho vydania

  v mene Exkluzvnehopartnera na subjekty z vlastnej databzyBezplatn prstup k

  aktulnym i archvnymvydaniam na webe

  Bezplatn zasielanie 10 ks printovej verzie

  asopisu a 10 kspecializovanho vydaniav mene Zlatho partnera

  na subjekty z vlastnejdatabzy

  Bezplatn prstup kaktulnym i archvnymvydaniam na webe

  Bezplatn zasielanie 5 ks printovej verzie

  asopisu a 5 kspecializovanho vydania

  v mene Striebornhopartnera na subjekty z vlastnej databzyBezplatn prstup k

  aktulnym i archvnymvydaniam na webe

  Bezplatn zasielanie 2 ks printovej verzie

  asopisu a 2 kspecializovanho vydania

  v mene Bronzovhopartnera na subjekty z vlastnej databzyBezplatn prstup

  k aktulnym i archvnymvydaniam na webe

  Bezplatn prstup k aktulnym

  i archvnym vydaniam na webe

  Umiestnenie loga partnera na vodnej web strnke asopisu

  s prelinkovanm na aktvne strnky

  partnera

  300,-EUR/rok

  S oznaenm Exkluzvny partner

  S oznaenm Zlat partner

  S oznaenmStrieborn partner

  S oznaenm Bronzov partner

  S oznaenm Partner

  Partnerstvo na odbornej

  konferencii zameranej napolygrafiu

  Poda cennkakonferennch

  sluieb

  50% zava na vetkykonferenn sluby poda

  konferennho cennka

  Bezplatn vstup na konferenciu

  pre 2 manarov a 5 host

  Exkluzvneho partnera

  50% zava na vetkykonferenn sluby poda

  konferennho cennka

  Bezplatn vstup na konferenciu

  pre 2 manarov a 3 host Zlatho partnera

  40% zava na vetkykonferenn sluby poda

  konferennho cennka

  Bezplatn vstup na konferenciu

  pre 2 manarov a 2 host

  Striebornho partnera

  30% zava na vetkykonferenn sluby poda

  konferennho cennka

  Bezplatn vstup na konferenciu

  pre 2 manarov a 2 host

  Bronzovho partnera

  20% zava na vetkykonferenn sluby poda

  konferennho cennka

  Bezplatn vstup na konferenciu

  pre 2 manarov Partnera

  Vkladanie materilov do aktulneho

  vydania asopisu,pecializovanho vydania

  a do konferennhomaterilu 0,15 EUR/ks

  Bezplatne 50% zava z ceny 30% zava z ceny 20% zava z ceny 10% zava z ceny

  Hodnota sluieb spolu 23.610,- +DPH 18.230,- +DPH 13.690,- +DPH 8.886, +DPH 6.780, +DPH

  Partnersk zava 25% 17.700,- +DPH 13.700,- +DPH 10.300,- +DPH 6.700,- +DPH 5.100,- +DPH

  tvrrone 4.425,- +DPH 3.425,- +DPH 2.575,- +DPH 1.675,- +DPH 1.275,- +DPH

  Zava . 2 - 15% pri ronej hrade

  vopred 15.045,- +DPH 11.645,- +DPH 8.755,- + DPH 5.695,- + DPH 4.335,- + DPH

  ronk 2011 05

 • Cennk

  Cennk inzercie v asopise a pecializovanom vydan PrintProgress

  Cel strana formt A4 na oblke - rozmer 210x297 mm + prdavok na spadavkuzadn strana oblky 2.300,-EUR, 2. a 3. strana oblky (vntorn) 1.900,--EUR

  Cel strana formt A4 v sle - rozmer 210x297 mm + prdavok na spadavku, 192x275 mm (formt sadzobnho obrazca) priahl strany oblky vpredu a vzadu 1.900,-EUR , v sle 1.400,-EUR.

  Polstrana (na vku, na rku) - 210 (+ prdavok na spad.) x 145 mm (+ prdavok na spad.), 210 (+ prdavok na spad.) x 135 mm, 192 x 135 mm, 104 (+ prdavok na spad.) x 297 (+ prdavok na spad.), 94 x 297 (+ prdavok na spad.), 94 x 275 mm - 800,-EUR

  Tretina strany (na rku, na vku)101 (+ prdavok na spad.) x 145 mm (+ prdavok na spad.), 101 (+ prdavok na spad.) x 135 mm, 91 x 135 mm, 72 (+ prdavok na spad.) x 297 (+ prdavok na spad.), 62 x 297 (+ prdavok na spadavku), 62 x 275 mm - 600,- EUR

  tvrstrana (na rku, na vku, poda plochy) 104 (+ prdavok na spad.) x 145 mm (+ prdavok na spad.), 210 (+ prdavok na spad.) x 65 mm, 198 x 65 mm, 55 (+ prdavok na spad.) x 297 (+ prdavok na spad.), 45 x 297 (+ prdavok na spad.), 45 x 275 mm 450,- EUR

  Ostatn formty poda vekosti na mieru 2,70 EUR/cm2Vkladanie materilov do asopisu 1-krt A4 formt, 0,15 EUR/ks + rozdiel za zven potov tarifu pri distribci (ak nastane).

  Ku vetkm cenm bude tovan DPH vo vke poda platnhozkona.

  06 ronk 2011

 • Cennk

  Cennk inzercie na web strnke asopisu

  Ponuka tandardizovanch rozmerov inzercie na web strnke:

  1. banner (zobrazen v bonom paneli webstrnky)Rozmer px Rozmer v cm rka x vka rka x vka100 x 100 3 x 3 logo250 x 100 6,5 x 3 banner vodorovn100 x 250 3 x 6,5 banner zvisl250 x 250 6,5 x 6,5 inzercia tandardn

  2. plon inzercia na vybranej strnke (zobrazen na vybranej dohodnutej strnke webu)Rozmer px Rozmer v cmrka x vka rka x vka 250 x 750 6,5 x 19,5 *inzercia zvisl vek750 x 250 19,5 x 6,5 *inzercia vodorovn vek750 x 750 19,5 x 19,5 *inzercia na cel strnku*

  Zkladn cena za inzertn priestor na web strnke = 0,002 EUR /1px /mesane* plon inzercia na hlavnej (vodnej) strnke = 0,004 EUR /1px /mesane

  Cennk tandardizovanch rozmerov inzercie na web strnke

  Rozmer v px

  Rozmer v cm

  Cena za obdobie v EUR

  1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov 12 mesiacov

  Zava 0% Zava 10% Zava 20% Zava 30%

  100x100 3x3 20,00 54,00 96,00 168,00

  250x100 6,5x3 50,00 135,00 240,00 420,00

  100x250 3x6,5 50,00 135,00 240,00 420,00

  250x250 6,5x6,5 125,00 337,50 600,00 1.050,00

  250v750 6,5x19,5 375,00 1.012,50 1.800,00 3.150,00

  750x250 19,5x6,5 375,00 1.012,50 1.800,00 3.150,00

  750x750 19,5x19,5 1.125,00 3.037,50 5.400,00 9.450,00

  ronk 2011 07

 • Cennk

  Cennk konferennch sluieb

  Partnerstv asopisu PrintProgress na konferencii

  Sluba/cena Exkluzvny partnerkonferencieZlat partnerkonferencie

  Strieborn partnerkonferencie

  Bronzov partnerkonferencie

  Partner konferencie

  Definovanie pozcie

  Exkluzvna pozcia na konferenci.

  Je vdy len jeden pre konferenciu.

  Spolu s Exkluzvnympartnerom asopisu

  mu by dvaja.

  Patr do skupiny 10 najvznamnejchpartnerov s vysokmobjemom priestoru

  na prezentciu na konferenci

  Patr do skupinyvznamnch partnerov

  s priestorom na prezentciu na konferenci.

  Patr do skupinyvznamnch partnerov

  s priestorom na prezentciu na konferenci.

  Patr do skupiny partnerov konferencie.

  Logo umiestnen v konferennej sle,

  vo foyer aj v reporti z konferencie

  v asopise 300,-EUR

  S oznaenm Exkluzvny

  partner

  S oznaenm Zlat

  partner

  S oznaenmStrieborn

  partner

  S oznaenm Bronzov partner

  S oznaenm Partner

  Prezentcia (logo, banner, rollup)

  200,-EUR

  V konferennej sle aj vo foyer

  konferencie.

  V konferennej sle aj vo foyer

  konferencie.

  V konferennej sle aj vo foyer

  konferencie.

  V konferennej sle aj vo foyer

  konferencie.

  Vo foyer konferencie.

  Vystpenie na konferenci

  Garantovan podadohody a poiadavkyExkluzvneho partnera

  na jednu z tmkonferencie, resp.

  vlastn voby tmy.

  Garantovan podadohody a poiadavky

  Zlatho partnera na jednu z tm

  konferencie.

  Garantovan podadohody a poiadavkyStriebornho partnera

  na jednu z tmkonferencie.

  Garantovan podadohody a poiadavkyBronzovho partnera

  na jednu z tmkonferencie.

  Poda dohody a poiadavky Partnera

  na jednu z tmkonferencie.

  Konferenn zbornkpre astnkov viCennk inzercie

  v asopise

  1-krt inzercia A4zadn strana oblky,

  resp. 1. Vntorn stranaoblky vpredu

  + prezentan slidy.

  1-krt inzercia A4 vo vntri

  konferennho zbornka

  + prezentan slidy.

  50% zava na uverejnenieStriebornho partnera,

  1-krt inzercia polstrana A4 vo vntri

  konferennho zbornka

  + prezentan slidy.

  30% zava na uverejnenieBronzovho partnera,1-krt inzercia tretinastrany A4 vo vntri

  konferennho zbornka

  + prezentan slidy.

  20% zava na uverejneniePartnera,

  1-krt inzercia tvrtinaA4 vo vntri

  konferennho zbornka

  + prezentan slidy.

  Umiestnenie logapartnera na web strnkeasopisu s prelinkovanm

  na aktvne strnkypartnera vi Cennkinzercie na webe

  S oznaenm Exkluzvny partner

  konferencie

  S oznaenm Zlat partner konferencie

  S oznaenmStrieborn partner

  konferencie

  S oznaenm Bronzov partner

  konferencie

  S oznaenm Partner konferencie

  -as na konferenci astncky poplatok

  60,-EUR

  Bezplatn vstup na konferenciu

  pre 2 manarov a 5 host Exkluzvneho

  partnera

  Bezplatn vstup na konferenciu

  pre 2 manarov a 3 host Zlatho

  partnera

  Bezplatn vstup na konferenciu

  pre 2 manarov a 2 host Striebornho

  partnera pre Striebornhopartnera asopisu

  Bezplatn vstup na konferenciu

  pre 2 manarov a 2 host Bronzovho

  partnera pre Bronzovhopartnera asopisu

  Bezplatn vstup na konferenciu

  pre 2 manarov Partnera pre partnera

  asopisu

  Vkladanie materilov do konferennhomaterilu, zloky

  500,-EUR

  Bezplatne50% zava z ceny

  pre Zlatho partneraasopisu

  30% zava z ceny pre Striebornho partnera asopisu

  20% zava z ceny pre Bronzovho

  partnera asopisu

  10% zava z ceny pre partnera asopisu

  Cena partnerskej pozciena konferenci

  10.000,-+DPH 7.500,-+DPH 5.000,- + DPH 2.500,- + DPH 1.000,- + DPH

  Cena partnerskej pozciena konferenci prepartnera asopisu

  5.000,-+DPH 3.750,-+DPH 3.000,- + DPH 1.750,- + DPH 900,- + DPH

  08 ronk 2011

 • Dotaznk

  Ven itatelia asopisu PrintProgress,

  ivot prina neustle zmeny a tie je potrebnvykonva stle astejie a astejie. Po smychrokoch existencie nho asopisu je tu op as,aby sme pre itateov pripravili ist novinky. O nichVs budeme informova u oskoro. Dnes Vmvak chceme da prleitos vyjadri svoj nzorna asopis PrintProgress a na Vae oakvaniaod neho, resp. nmety na zlepenia, i zmeny.Svojimi nmetmi a informciami nm pometedosiahnu vyiu kvalitu a Vaa spokojnos s naim asopisom sa zvi.

  Odpovedzte nm prosm preto na tch protzok, ktor obsahuje tento dotaznk. ZaberieVm to skutone iba 2-3 mintky. Urobte takpoda monosti hne, ke to odlote, u takneurobte. Vime si V nzor a stojme o neho.Vyplnen dotaznky polite naskenovan naadresu [email protected] [email protected], alebo faxom na slo 033/5332386, alebo ho mete vyplnina web strnke www.printprogress.sk a odoslaautomaticky.

  akujemeredakcia Print Progress

  IVOT JE ZMENAPRIPRAVUJEMEZMENU AKO BYSME VYHOVELIVM?

  s

  DVADSIATICH ODMENME PRAKTICKMI DAREKMI OD NS A NAICHPARTNEROV. MONO TO BUDE PRVE PRVCH DVADSA DORUENCH

  VYPLNENCH DOTAZNKOV.Dotaznk pre itateov Print Progress

  Informcie za elom doruenia dareku:

  Meno a priezvisko:Firma: adresa:e-mail: telefn:

  1. Nachdzate v asopise tmy, ktor s pre Vs zaujmav?no Nie

  2. Ak tmy by ste radi v asopise nachdzali? (vyberte max 3):Marketingov manament a polygrafia Riadenie udskch zdrojov Strategick riadenie polygraf. podniku Reklama a PR v polygrafii Riadenie a intern komunikcia v podniku Finann manament Informan technolgie v polygrafii Legislatvne tmy Digitlna tla Trendy v polygrafii In tmy : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  3. o oceujete na PrintProgress najviac? (vyberte max 3):Pi sa mi ako celok Rozsah periodicita (dvojmesane) tmy grafika reporte Formt (vekos) Informcie Nepi sa mi celkovo Ak ste uviedli monos nepi sa mi celkovo uvete preo?............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................In: ...................................................................................................................................................................................................

  4. Mte zujem sta sa spolutvorcami PrintProgress?no Nie Ak no, mm zujem o: inzertn a reklamn partnerstvo rozposielanie obchodnm partnerom predstavenie naich osobnost prezentciu naej spolonosti tvorba report a dopisovanie prispieva autorskm materilom In: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ronk 2011 09

 • Dotaznk

  5. Vyuvate informcie z PrintProgress ako zdroj informci len pre seba, alebo ho poskytujete aj inm osobm (kolegovia, podriaden, znmi, partneri,....?pre seba aj pre inch

  6. taj Vai zamestnanci asopis v rmci Vho pracoviska?no Nie

  7. Ktor lnok Vs zaujal a zapamtali ste si ho? ..............................................................................................................................................................................................................

  8. Uvete na kle 1 10 Vau celkov spokojnos s asopisom, priom 1 je najniia a 10 je najvyia spokojnos. (oznate vhodn polko krikom)

  Najniia Najvyiaspokojnos spokojnos

  9. Vae nmety na zlepenie PrintProgress?(uvete v akej oblasti mte nmety)Distribcia : ..................................................................................................Obsah : ..................................................................................................Forma : ..................................................................................................Rozsah : ..................................................................................................Periodicita: ..................................................................................................Predplatn: ..................................................................................................In: ..................................................................................................

  10. Predplatili by ste si PrintProgress?(uvete vetky vhodn monosti)mm predplaten sm mm predplaten zamestnvateom mm predplaten obchodnm partnerom predplatil by som si nepredplatil by som si dostvam bezplatne

  10. o by poda Vs zvilo atraktivitu asopisu?Nov grafika Viac odbornch tm irie spektrum informcii nie len polygrafickch tm a udalost Zavedenie tematicky ladench siel Vzdelvacie polygrafick tmy itatesk sae

  Poradensk rubrika In (uvete): .....................................................................................................................................................................................

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  Predplatn a objednvky partnerskch produktov nawww.printprogress.sk

  Objednvky predplatnho do 30.4. zskavaj zavu na predplatn 50%.

  10 ronk 2011

 • Predplatn a objednvky partnerskch produktov nawww.printprogress.sk

  Objednvky predplatnho do 30.4. zskavaj zavu na predplatn 50%.

  ronk 2011 11

 • Tto pozcia na oblke asopisu PrintProgress mus by Vaa,

  ak sa vyznte v tlaenici