prepoznaj nasilje

Upload: aleksandra-mijailovic

Post on 07-Jul-2018

234 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/18/2019 PREPOZNAJ NASILJE

  1/22

  PREPOZNAJ NASILJE

  U PARTNERSKIMODNOSIMA

 • 8/18/2019 PREPOZNAJ NASILJE

  2/22

  U 2015. je u porodičo! "#i$ju u%ijeo55 &e" i !u'("r")"* od +o," je 2-&e" %i$o u p"r+er#(o! odo#u #u%i)o!.

  I muškarci trpe...U de#e+ !e#e)i oe ,od je /.51- &r+"" "#i$j"* !(oji!" 5 !u'("r")". Ti'e e,o )e$e pro'$e ,o("d" #u eide+ir"e .-&r+e porodičo, "#i$j"(oji!" je %i$o -3 !u'( J"či po$ je " !e+i #oji4

  p"r+er(i* "$i i #io"* oč

 • 8/18/2019 PREPOZNAJ NASILJE

  3/22

  POL I ROD

  Pol (oji pred#+"$j"ju %io$o'(e ("r"(+eri#+i(e* rododo#i " dru'+ee ideje i oče(i"j" 6or!e7 u &e"!" i !u'("r)i!"

 • 8/18/2019 PREPOZNAJ NASILJE

  4/22

  Rodne uloge

  Rodne uloge #u +"(o #e oe r"8$iči+e ideje* oči or!e e8"e u8 #+"oe* i8,$ed i po"'"je (opojedio dru'+o i$i (u$+ur" pripi#uje i 8"4+e" od!u'(o, i &e#(o, po$". Rode u$o,e #e uče u pr#o)ij"$i8")ije i odr"#+"j". N" pri!er* u e(i! "porodi)"!" #e oče(uje od deojči)" d" "uče d"(u"ju* pe,$"ju* peru #udoe* i d" ("d" +o "učeredoo r"de +e (u9e po#$oe* do( #e u i#+i!porodi)"!" +o e oče(uje od !u'("r)".

 • 8/18/2019 PREPOZNAJ NASILJE

  5/22

  POL* ROD I DISKRIMINA:IJA

  Dru'+o (ori#+i r"8$iči+e o%$i(e pri+i#"(" d" %i #e !u'("&ee po"'"$i u #($"du #" #oji! rodi! u$o,"!".

  Razmislite: ;+" #e de'""u(o$i(o #e o#o%" epo"'" u #($"du #" #ojo!rodo! u$o,o! i i8$"8i i8o(ir" (oje "!e9edru'+o< ;+"%i #e de#i$o u(o$i(o %i #e!u'("r") u +ojoj o(o$ii'!i("o* i$i %"io (u9i!po#$oi!"* ču"o de)u*do( je,o" &e" #edi u("="i i pije pio< K"(" je"8i 8" !u'("r)" (ojiče#+o !ej" p"r+er(e<I!" $i r"8$i(e u odo#u

  " &ee (oje če#+o !ej"jup"r+ere< K"(o #e o(o$i"

  Diskriminacija je #"(o eopr"d"pr"$jeje r"8$i(e i$i ejed"(opo#+up"je* odo#o propu'+"je6i#($juči"je*

  o,r"ič""je i$i d""jepre#+"7* u odo#u " $i)" i$i ,rupe" o+ore i$i pri(rie "či* " (oji #e8"#i" " e(o! $ičo! #oj#+u 6("'+o #u po$* ")io"$" prip"do#+* e+pore($o* je8i(* rodi ide+i+e+*#e(#u"$" orije+")ij"* i"$idi+e+* ,od,ee+#(o "#$ee* o%r"8o"je*!"+erij"$i #+"+u#7.

 • 8/18/2019 PREPOZNAJ NASILJE

  6/22

  Od"($e do$"8idi#(ri!i")ij"<S"(o od "# po#eduje odreee

  #+ereo+ipe > upro'9e" i +e'(opro!e$ji"!i'$jej" o dru,i! ,rup"!" $judi.S+ereo+ip #e "jče'9e 8"#i" "pre+po#+")i d" prip"di)i dru,e,rupe i!"ju odeee o#o%ie (oje#u #"!o ji!"#oj#+ee i po (oji!" #e r"8$i(uju

  od dru,i4.Na primer: E,$e8i #u4$"di?I+"$ij"i #u "j%o$ji$ju%"i)i? Tiejd&eri #u eo8%i$ji?P$"u'e #u ,$upe?

  Ro!i #u pr$j"i?@ee #u $o'i o8"či?

 • 8/18/2019 PREPOZNAJ NASILJE

  7/22

  PREDRASUDE

  Z" r"8$i(u od #+ereo+ip"*predr"#ude #u i+e8iiji#+"oi* pr"9eie!o)ij"!" 6r$o če#+o!r&jo!7 i #pre!o'9u ""()iju. K"d" u #+ereo+ipu($juči!o e!o+iu

  (o!poe+u i " o#ouje o%$i(uje!o "'epo"'"je* #+ereo+ippo#+"je predr"#ud" ido$"8i!o do di#(ri!i")ije.

  Na prime#+ereo+ip dU "u+o%u# o#o%e ro!

  ")io"$opre+po#+"d&ep"ro'i predr"#udU(o$i(o učpr.poče+e d"("(o #u +o +r"&i+e od "u+o%u#" i

 • 8/18/2019 PREPOZNAJ NASILJE

  8/22

  DISKRIMINA:IJA I MOB

  Društo daje e!u mo!

  muškarcima" a manju#enama. @ee i'e r"de* "!"je i!"ju o če!u "!,oore i#+"+i#+ič(i pod")iUjedijei4 ")ij"C> &ee u #e+u o%"$j"ju 2#e+#(o, r"d"*

  > &ee 8"r"uju 10#e+#(o, do4o+("*> &ee #u $"#i)e 1>2 #e+#(e i!oie*> o(o 30 &e" u #e+u jeepi#!eo i &ii u"p#o$u+o! #iro!"'+u.

  Ne(e porodi)e i'e red!u'(i4 %e%"* e,o &e#(porodi)e od$učuju " "%orr"ije #"8"ju d" je %e%" U #e+u* od #+o d"de#e+ (oj" e idu u '(o$u* e9i"

  deojči)e.

 • 8/18/2019 PREPOZNAJ NASILJE

  9/22

  RODNO ZASNOFANO NASILJE

  Rodo 8"#o"o "#i$je je upo+re%" %i$o (o,o%$i(" "#i$j" 68ič(o,* p#i4ič(o,*#e(#u"$o,...7 "d e(o! o#o%o! #"!o 8"+o'+o je odreeo, po$". N"#i$je 8" po#$edi)u!o&e i!"+i =i8ič(u* #e(#uG$u i$i p#i4o$o'(uporedu i$i pG+ju* u($jučuju9i i pre+je +G(i!de$i!G* pri#i$jGGje i$i odu8i!Gje #$o%ode.

  • I#+r"&i"j" "! ,oore o +o!e d" #u &r+e"#i$j" u pre(o 0 #$uč"je" o#o%e &e#(o,po$"* do( #u "#i$i)i u pre(o 0 #$uč"je"!u'("r)i. Z%o, +o," #e rodo 8"#o"o"#i$je "jče'9e i8jed"č"" # !u'(i! "#i$je!"d &e"!".

 • 8/18/2019 PREPOZNAJ NASILJE

  10/22

  KAKO SE NASILJEMANIHESTUJE<

    $izi%ko nasilje

  K"d" e(o ("&e "#i$je #i propo!i#$i!o " 8ič(o "#i$je* " %"+ie*ud"r"je* '"!"r"je* ,ur"je*e8i"je* 8"($juč""je* pu)"je i8"+reo, oru&ij"* i$i porei"jeo&e! i dru,i! pred!e+i!".

   Pored +o," 8ič(o "#i$je je i čup"je8" (o#u* "o'eje ope(o+i" 6pr.pe,$o!* )i,"re+o!7* "$i i u#(r"9i"jeo#oi4 po+re%" 68" 4r"o!* odo!*#o!7.

   Te&iG poredG GrirG od !ii!G$i4 doo8%i$ji4 6pre$o!i* pod$ii* !odri)e7*+rGji4 poredG i #!r+i.

 • 8/18/2019 PREPOZNAJ NASILJE

  11/22

    Psi&i%ko nasiljeP#i4ič(o "#i$je je ("d" e(oe(o,re"* p#uje* pre+i* i#!e". S"(ipu+

  ("d" čuje+e d" je e(o e(o,"8"opr. ,$up"e* +"j e(o je i8r'io"#i$je.Fi("je* epre#+"o (ri+i(o"je*poi&""je* op+u&i"je*8"#+r"'i"je*u#(r"9i"je pr""* pre+je

  #"!ou%i#+o!6u%i9u #e "(o !e o#+"i'7*'ireje ,$"#i" 6o,o"r"je7*$ju%o!ore #)ee 6%$"!ir"je7*("d"e(o pre+re#" "'e #+"ri*pri#$u'(uje"'e r"8,oore* či+" "'e

  do(u!e+eoru(e !e $oe > #e e +o

 • 8/18/2019 PREPOZNAJ NASILJE

  12/22

    Socijalna izolacija

    je ("d" e(o!e o,r"iči!o(re+"je* 8"%r"i!o !u d"#e #" e(i! dru&i* prič"+e$e=oo! i$i (o!ui)ir"pre(o i+ere+"* ("d" ,"#+"$o (o+ro$i'e!o i$i !u"!ero e pree#i!oporu(e od dru,i4 $judi.• Mo&d" "! 8uči čudo

  8"'+o e(o oo r"die(o!e* "$i od,oor je u+e&ji 8" odr&"je! !o9i*$"('e je (o+ro$i#"+ie(o," (o e!" prij"+e$j"*u $o'i! (o+"(+i!" je #porodi)o! i #$.

  Proganjanje je u8e!ir""je(oje#e po"$j"* " če#+o doodi do8ič(o,

  i #e(#u"$o, "#i$j" 6pr. #+"$o8"je

 • 8/18/2019 PREPOZNAJ NASILJE

  13/22

  • Ekonomsko nasilje

  E(oo!#(o "#i$je je odu8i!"jei!oie 6p"+i("* o)"* !o%i$i4+e$e=o"7*

  edoo$jo d""je o)" 8" &io+6pr. ed""je o)" 8" 4r"u7*

   ui'+""je i!oie 6pr.

  $o!$jeje "!e'+"j"* (o!p"(+di#(o"* ,"rdero%e7*

   ejedG(" do#+upo#+ 8Gjedič(i!#red#+i!G*

   u#(rG9iGje i$i (o+ro$i#Gjepri#+upG o)u*

  #prečGGje 8Gpo'$jGGjG i$io%rG8oGjG i #+ručo,GpredoGjG &ei od #+r"e !u&"*

  i$i 9er("!" od #+r"e o)"* u#(rG9iGje prGG G $G#i'+o*

   pri#i$jGGje dG #e odre(e$G#i'+G i$i dG +rG&i $G#i'+o(oje, #e odre($GG!erGG$G dG #eodre(e*

   prodGj" #+Gri %e8 #G,$G#o#+i$G#i(G)e* prodGj" #+"ri i

  i!oie pod priudo!.

 • 8/18/2019 PREPOZNAJ NASILJE

  14/22

    Seksualno nasilje

  Mo,i !i#$e d" je #e(#u"$o "#i$je #"!oči #i$o"j".

  Si$o"je i$i po(u'"j #i$o"j" je#+e#e(#u"$o "#i$je i ero"+o je,o"j$"('e prepo8"+$ji o%$i(* "$i e i jedii.

  Se(#u"$o "#i$je je op'+i "8i 8" %rojeo%$i(e #e(#u"$o, po"'"j" 8" (oje je("r"(+eri#+ičo d" #e odij"ju 'ezpristanka* odo#o i8uei #upri!eo! #i$e* pre+je* !"ipu$")ije.

  Se(#u"$i! "#i$je! #!"+r" #e iC #i$o"jeu %r"(u i$i e8i 6#e(#u"$i či %e8 pri#+"("&ee* č"( i u e8"!" &ee !o,u re9i e*

   jer !o&d" i#u r"po$o&ee 8" #e(#u"$i

  odo# +o, !o!e+"7* #e(#u"$ou8e!ir""je* e&e$jei #e(#u"$ipred$o8i* 8"4+e"je #e(#u"$i4 u#$u," u8"!eu 8" e'+o dru,o* #e(#u"$o8$o#+"$j"je de)e* pri#i$" " %r"(*(o!e+"ri (oji i!"ju #e(#u"$o 8"čeje*dodiri"je %e8 pri#+"(" 6pr. podi8"je#u(ji deojči)"!" u '(o$i* i$i dodiri"je u

   j"o! preo8u7. "( i proer" d" $i jedeoj(" dei)" je#+e #e(#u"$o "#i$je* ("o

  i pri#i$" " pro#+i+u)iju.

  Seksualno nasilje je sakikontakt (er'alni" )zi%ki*koji ima seksualno zna%enjpozadinu" a NE PRI+A,A-

 • 8/18/2019 PREPOZNAJ NASILJE

  15/22

  KO MO@E ITI NASILNIK<

  • N"jče'9e #e #!"+r" d" #u "#i$i)i o#o%e #

  p#i4ij"+rij#(o! dij",o8o!* "$(o4o$ič"ri* (ori#i)i"r(o+i(" i o#o%e i#(o, o%r"8oo, io". I"(o i!eu ji!" i!" "#i$i("* +o ije pr"i$o.

  • N"#i$i)i !o,u %i+i +i4i* !iri* poučei* $ju%"8i io%r"8o"i !u'("r)i > o#o%e (oje " i8,$ed e!o&e!o prepo8"+i i 8" (oje i("d" e %i#!o re($i d"!o,u %i+i "#i$i.

  •  Oi !o,u %i+i dru'+eo pri$",oei i eid$jii* "

  "#i$i #u u #oji! porodi)"!"* i8" 8"+orei4 r"+".•  Pod")i or,"i8")ij" (oje pru&"ju podr'(u &r+"!""#i$j" i8e'+""ju o +o!e d" #u "#i$i)i "jče'9e!u'("r)i i8 #i4 dru'+ei4 #$oje"* #i4 io"o%r"8o"j" i če#+o i!"ju do%ru (o!ui(")iju #"o(o$io!. N"#i$i)i #u u "je9e! %roju o#o%e (oje #upo8"+e &r+"!" i (oje i!"ju %$i#(i odo# #" ji!"

 • 8/18/2019 PREPOZNAJ NASILJE

  16/22

  KAKO DA PREPOZNAMOPOTEN:IJALNO NASILNIKA

 • 8/18/2019 PREPOZNAJ NASILJE

  17/22

 • 8/18/2019 PREPOZNAJ NASILJE

  18/22

 • 8/18/2019 PREPOZNAJ NASILJE

  19/22

  PREDRASUDEO NASILJU NAD @ENAMA• Predrasuda: @e" je (ri" 8"

  "#i$je (oje je pre&ie$". @ee "#i$jeproo)ir"ju i i8"8i"ju #ojipo"'"je!.

  • /injenica: Pre+po#+"(" oepredr"#ude je#+e d" #e !u'("r)ipo"'"ju "#i$o ("d" #u i8"8"i iu(o$i(o &e" %ude pre+uče"*#i,uro je +o 8"#$u&i$". Fe9i"&e" (oje +rpe "#i$je čie #e d"

  #!ire p"r+er". Ni(o e 8"#$u&uje d"%ude 8$o#+"$j" %e8 o%8ir" " +o '+o("&e i$i ur"di. U(o$i(o o(ri$juje!o&eu d" je "#i$je i8"8"$"*pre%")uje!o od,ooro#+ "#i$i("" &r+u. 0riica i odgoornost zanasilje pripadaju uek onome konasilje rši 1 nasilniku.

 • 8/18/2019 PREPOZNAJ NASILJE

  20/22

   Por("(o %očporeo,"pred!u (oje%i$i "pre+pud"r"p" po#i,ur#ud#(+u&io)K"(o ere+o(o!#o %i$" #+o(o!pore!o&ddeojd" p"

  ee+e#e(oji4 %i$o

   Jed"F$"di#

   je+re i'e ipreo"$"8r"#(idr"8de)e+i

  Dr Fu je depore

 • 8/18/2019 PREPOZNAJ NASILJE

  21/22

  Predrasuda: @ee %ir"ju "#i$ep"r+ere. To '+o &ee o#+"ju #""#i$i! p"r+eri!" 8"či d" i!#e +"(" odo# #i,uro #i"./injenica: @ee e o$e i e &e$e"#i$je. K"d" #u %ir"$e p"r+er"

  i#u %ir"$e "#i$i(". e#+o &eeo#+"ju eo!"du,o #e "#i$i! p"r+eri!"* "$i+o ije 8"+o '+o i! #e "#i$je #i"*e9 i8 r"8i4 dru,i4 r"8$o," 68%o,de)e* !i#$e d" 9e #e pro!ei+i*e!"ju ,de d" odu7.

  Predrasuda: @e" ue( !o&e d""pu#+i "#i$o, p"r+er" i +"d"9e "#i$je #i,uro pre#+"+i./injenica: K"d" &e" od$uči d"

  "pu#+i "#i$o, p"r+er" "#i$ječe#+o po#+"je i+e8iije i%ru+"$ije jer "#i$i( +"d"po(u'"" d" 8"dr&i !o9 i odr&i(o+ro$u "d jo!. Z%o, +o," jeod e$i(e "&o#+i o%r"+i+i p"&ju" o%e8%ei"je #i,uro,o(ru&eje 8" &eu ("d" "pu#+i

  "#i$i(".Predrasuda: N"#i$je je pri"+"#+"r &eeporodi)e./injenica: N"#i$je ije pri"+"#+"r porodi)e* i+i $ič" #+"r &ee.N"#i$je u porodi)i je (riičo de$o*(r'eje&e#(i4 $jud#(i4 pr"" i eo!"

  o8%i$j" dru'+ei pro%$e!

 • 8/18/2019 PREPOZNAJ NASILJE

  22/22

  Predrasuda: N"#i$je uporodi)ip"r+er#(o! odo#u je#+epoj"" (oj" ije 'iro(o r"#pro#+r"je".

   To je pi+"je o (o!e #e prei'e ,oori ie pred#+"$j" e$i(i dru'+ei pro%$e!./injenica: N"#i$je u porodi)i je eo!"r"#pro#+r"jeo. Oo '+o o+e&"" +"čo#"8"je o r"#pro#+r"jeo#+i "#i$j" u

  porodi)i je#+e čijei)" d" #e oo de'""i8" 8"+orei4 r"+" i d" #e o "#i$ju e,oori* jer #e #!"+r" $ičo! iporodičo! #+"ri. U Sr%iji e po#+ojipou8d""#+"+i#+i(" o +o!e (o$i(o je &e" &r+"""#i$j" u porodi)i. Pre!" i#+r"&i"ji!" i82002. ,odie #"(" dru," &e" je &r+"p#i4ič(o, "#i$j"* " #"(" +re9" je &r+"8ič(o, "#i$j"* do( je #"(" če+r+" %"r

   jedo! u &io+u %i$" i8$o&e" 8ič(o!"#i$ju u porodi)i. Po#+oje9i pod")i,oore i o +o!e d" #e po$i)iji prij"i#"!o 1Q*5 #$uč"je" "#i$j"u porodi)i. U Sr%iji jed" &e" ede$jo%ude u#!r9e" od #+r"e #o,#"d"'je, i$i %i'e, p"r+er" i +"(o uSr%iji ,odi'je o(o 50 &e" %ude u%ijeood #+r"e #oji4 p"r+er" i$i č$"o"porodi)e. U%i#+" &e"* 8"#o"" "

  +o!e d" #u &r+e &ee* "8i"ju #e2emicid.

  Predraporodi)u,$"ou,ro&e#$ojei!o%r"8oi #iro!"/injeniporodi)r#+"!"porodi)"#i$j" u%i+i

  %i$o (oje(u$+ure*#e(#u"$orije+"e(oo!o%r"8oi #+"ro#+

  S"d" i!"! Q0 ,odi" i pi+"! #e ("(o #"! jo'ue( &i"* "pi#"$" je e#re9" &e" #"!oe(o$i(o d"" pre e,o '+o joj je !u& 8"rio o& ur"+Ru(o!* u "č(oj #e#)i* Mi$i)" je "pi#"$" S"e+

  #i! &e"!" #e+" (oje +rpe "#i$je* "ode9i d"+o prič" i8 #op#+eo, i#(u#+".

  i$" #"! !$"d"* %i$" #"! $ep"* "$i !e &io+ odeo("o d" #"! #$ep". io je !o,o "#i$". S"d"i!"! Q0 ,odi" i pi+"! #e ("(o #"! jo' ue(&i"...* #edoči$" je Mi$i)" o +or+uri (ro8 (oju je#"(i d" pro$"8i$". Lju%" je %i$" j"č" od !ee iue( #"! #e "d"$" d" 9e do9i %o$je re!e.Fero"$i i$i e* +o i("d" ije do'$o...* reči #u Mi$i)e#"!o e(o$i(o d"" pred #!r+.