Portál Europeana, evropské projekty CARARE a LoCloud – inspirace pro informační systémy památkové péč

Download Portál Europeana, evropské projekty CARARE a LoCloud – inspirace pro informační systémy památkové péč

Post on 03-Jul-2015

307 views

Category:

Technology

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presentation on LoCloud by Irena Blakov and Zuzana Syrov, Nrodn pamtkov stav (National Heritage Institute, at the NPU Workshop of GIS editors, Ostrava, Dl Michal, Czech Republic, 21-24 May 2014

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. local content in a Europeana cloudPortl Europeana, evropsk projekty CARARE a LoCloud inspirace pro informan systmy pamtkov peIrena Blakov Nrodn pamtkov stavSetkn editor GIS a sprvc MIS 21.-23.5.2014LoCloud is funded by the European Commission's ICT Policy Support Programme </li></ul> <p> 2. mezinrodn tzv. komunitrn projekt CARARE (Connecting ARchaelogy and ARchitecture in Europeana) financovn Evropskou komis z Programu pro podporu politiky informanch a komunikanch technologi (ICT PSP), kter byl soust Rmcovho programu pro konkurenceschopnost a inovace pro obdob 2007 2013trval od 1.2.2010 do 31.1.2013clem projektu bylo integrovat digitln data jednotlivch astnk, zstupc instituc v oblasti pamtkov pe, do portlu Evropsk digitln knihovny Europeana (http://europeana.eu/portal/), Pro CARARE je specifick oblast pamtkov pe, kter vyaduje ponkud jinou strukturu dat ne nap. oblast knihoven, muze, filmovch a divadelnch archiv apod.- navazuje na projekt CARARE 3. portl Europeana - Evropsk digitln knihovnaClem je vytvoit nejplnj, spolehlivou a odborn fundovanou sbrku informac z oblasti kultury a vdy v rmci Evropy. Od iroce vyuvanch bnch internetovch vyhledva, jako je Google, Yahoo, u ns Seznam apod., se li hlavn drazem na odbornost a specializaci poskytovanch daj. Principem Europeany je shromaovan metadat (tedy dat o datech) od jednotlivch kulturnch instituc knihoven, archv, muze, vdeckch stav - a umonit tak uivateli zskat informace nap jednotlivmi oblastmi kultury, jednotlivmi institucemi a nrodnmi stty v rmci Evropy. Pi vyhledvn zsk zjemce strunou informaci o dokumentech, nhledovou fotografii a zrove odkaz na zdroj s plnohodnotnmi daty.co je Europeana? 4. na zklad znmch standard vytvoeno metadatov schma CARARE- dostupn na oficilnch strnkch projektuhttp://carare.eu/eng/Resources/CARARE- Documentation/CARARE-2.0-schemastanoveny technick podmnky pro poskytovatele dat: zzen repozite na zklad protokolu OAI PMH, vstup ve formtu XMLvytvoen webov dostupn nstroj pro mapovn mapping and ingestion tool, zkrcen MINT (omezen pstup)vytvoen repozit CARARE nazvan MORE(omezen pstup)pro Europeana zskno 2 011 924 novch zznam z 29 institucNP: vytvoen repozit na bzi protokolu OAI PMH zalenn do IISPP, kter me po nastaven pedvat data nejen Europeanm, ale i jinm institucm; 6806 zznamvsledky projektu CARARE 5. zalenn CARARE repozite do IISPP 6. Europeanahttp://www.europeana.eu/portal/ - pro vyhledn podle poskytovatele dole About us / All providers / CARARE / Nrodn pamtkov stav 7. Europeana vyhledn NP 8. Europeana vyhledn NP 9. Europeana vyhledn NP 10. Europeana odkazy do IISPP a CC 11. Creative commons 12. esk webov strnky Creative Commons 13. web CARAREwebov strnky projektu CARAREwww.carare.eu (pevn v anglickm jazyce)podrobnj informace o prbhu projektu v NP t na http://www.npu.cz/carare/ 14. mapa zznam CARAREoranov puntky pesnost lokalizace s chybou &lt; 5mfialov pesnost horinteraktivn mapa lokalizace digitlnch zznam z projektu CARARE v European 15. LoCloud je projekt tzv. dobr praxe, spolufinancovan Evropskou komis v rmci Programu pro podporu politiky informanch a komunikanch technologi. M pomoci malm a stednm kulturnm institucm (specializovan muzea, domc muzea, veejn knihovny, lokln archvy apod.)zpstupnit jejich digitln data prostednictvm portlu Europeana.Koordintor: Riksarkivet (National Archives of Norway)Partnei projektu: 32 instituc z 26 zem technit partnei, nrodn a regionln agregtoi, lokln kulturn instituceZahjen: bezen 2013Trvn: 36 msco projektu 16. Clem projektu LoCloud je pidn vice ne 4 milin novch digitlnch zznam z evropskch digitlnch instituc do European.LoCloud vyvine technickou infrastrukturu, zaloenou na cloud computingu, pro sbr a ukldn metadat pro lokln kulturn instituce, kter nemaj technickou kapacitu pro shromaovn digitlnch dat ani nejsou napojeny na nrodnho i jinho agregtora dat.Poskytne adu tzv. mikroslueb jako je sluba obohacovn metadat (pidn doplujcch informac, nap. historickch mstopisnch nzv a odkaz do tezaur), vcejazyn slovnky pro lokln historii a archeologii, aplikace Wikimedia pro zpracovn dat zskanch metodou crowdsourcingu a nstroj pro zempisnou lokalizaci.Vytvo jednoduch digitln loit pro metadata i samotn digitln dokumenty.cle projektu 17. poskytnut metadat z aplikace Vznamn archeologick lokality do Europeany s tm souvis integrace VAL do IISPP (doposud oddlen loit fotografi ODAN by mlo bt pevedeno do MIS)podl na vytvoen a testovn mikroslueb vytvoench v rmsi LoCloudpropagace portlu Europeana mezi potencilnmi poskytovateli dat i koncovmi uivateliloha NP 18. Podstata tto technologie je ve vyuit potae (hardwaru i softwaru) jako sluby, poskytovan podobn jako elektrick energie, voda a teplo vzdlenmi dodavateli prostednictvm internetu.Pouvme ji dnes mnoz v podob loi fotografi a dokument (Raje, Picasa, Google docs, Flickr).Udvanmi vhodami cloud computingu oproti bn potaov technologii je prunost (pizpsobivost mncm se poadavkm uivatele), stl dostupnost (zvisl ale na dostupnosti internetu) a snen nklad na IT (aktualizace program, zabezpeen ped viry apod.). Mylenka spov v tom, e mnostv uivatel sdl software, tedy programy, i hardware, tedy velkokapacitn servery a loit, rozmstn po celm svt. Mnc se poptvka po tchto slubch v ase a prostoru se u mnostv uivatel vzjemn vyrovnv a celkov potebn kapacita tak je men, ne kdyby kad uivatel ml udrovat svou vlastn kapacitu, kter by musela pokrt i piky v jejm vyuit.co je to cloud computing? 19. problematika poskytovn dokumentace z IISPP ve svtle autorskch prv poplatky, vodoznak atd.vyuit crowdsourcingu (spoluprce s veejnost) v NP?spoluprce s Wikipedi?NP poskytovatel cloudu ?NP agregtor?inspirace 20. Dkuji za pozornost. kontakt: blazkova@stc.npu.cz 21. LoCloud is funded by the European Commission's ICT Policy Support ProgrammeThe views and opinions expressed in this presentation are the sole responsibility of theauthors and do not necessarily reflect the views ofthe European Commission.LoCloud je podporovn Evropskou komis v rmci Programu pro podporu politiky informanch a komunikanch technologi.Za nzory vyjden v tomto pspvku odpovd autorka a nemus nutn odret stanovisko Evropsk komise. </p>