podnikov ekonomika

Download Podnikov ekonomika

Post on 08-Jan-2016

96 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ing . Petr Bačík , Ph.D. Podniková ekonomika. Garant předmětu:. Ing. Petr Bačík, Ph.D. Konzultační hodiny: MVŠO ST 14:30-15:00 hod. Právnická fakulta UP, dv.č. 7 budova A ČT 8:00 – 9:00 Email: petrbacik@seznam.cz http://petrbacik.webzdarma.cz. Vyučující:. Přednášky: - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Fze a Akvizice

Podnikov ekonomikaIng. Petr Bak, Ph.D.

Garant pedmtu:Ing. Petr Bak, Ph.D.

Konzultan hodiny: MVO ST 14:30-15:00 hod.Prvnick fakulta UP, dv.. 7 budova AT 8:00 9:00Email: petrbacik@seznam.czhttp://petrbacik.webzdarma.cz

Vyuujc:Pednky:Ing. Petr Bak, Ph.D.Cvien:Ing. Petr Novk, Ph.D. petr.novak@mvso.cz Ing. Jolana Kvalov jolana.kvicalova@mvso.czIng. Ekaterina Khitilovekaterina.khitilova@mvso.cz

Npl pednek1. Zaloen podniku2. Majetkov a kapitlov vstavba podniku3. Nklady podniku4. Kalkulace5. Vnosy6. Hospodsk vsledek7. Podnik jako hospodsk systm8. Rizika podnikn9. Sluovn a rozdlovn podnik.10. Sanace a znik podnikuPodmnky zkouky, zpotuZpoet: dochzka do cvien 85 %,prbn ovovn znalost 2 psemnmi pracemi,zpotov psemn prce.Zkouka: udlen zpoet, spnost pi stn zkouce. Zkladn literaturaSYNEK, M., KISLINGEROV, E. a kol. Podnikov ekonomika. 5. aktual. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010. 498 s. ISBN 978-80-7400-336-3. SYNEK, M. a kol.: Manaersk ekonomika. 5. aktual. vydn. Praha: Grada, 2011. 471 s. ISBN 978-80-247-3494-1 Synek,

Doporuen literaturaGRUBLOV, E. a kol. Podnikov ekonomika. 1. vyd. Ostrava: Repronis Ostrava, 2007. 438 s. ISBN 80-86-122-75-1. KISLINGEROV, E: a kol. Manaersk finance. 2. pepracovan a doplnn vydn. Praha: C. H. Beck, 2007. 745 s. ISBN 978-80-7179-903-0.KOEN, M. Podnikov ekonomika pro kombinovanou formu studia. 1. vydn. Univerzita Pardubice, 2009. 115 s. ISBN 978-80-7395-159-7.Meluzn, T. Zklady ekonomiky podniku. Brno: CERM, 2007. 2 vyd. ISBN 978-80-214-3472-1.MIKOVCOV, H., SCHOLLEOV, H. Praktikum Podnikov ekonomika pro bakalsk studium. 1. vydn. Plze: Vydavatelstv a nakladatelstv Ale enk, 2006. 231 s. ISBN 80-86898-78-4.VEBER, J., SRPOV, J. Podnikn mal a stedn firmy. 2. aktualizovan arozen vydn. Praha: Grada Publishing, 2010. 311 s. ISBN 978-80-247-2409-6.WOHE, G., KISLINGEROV, E. vod do podnikovho hospodstv. 2.peprac. a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. 928 s. ISBN 978-80-7179-897-2. Podstata podniknpodnikn je upraveno obchodnm zkonkem .553/1991 Sb., ve znn pozdjch pedpis. V obchodnm zkonku je stanoveno:Podniknm se rozum soustavn innost provdn samostatn podnikatelem vlastnm jmnem a na vlastn odpovdnost za elem dosaen zisku. podnikn je charakterizovno: dosaenm zisku jako pebytku vnos nad nklady zisk se docl uspokojovnm poteb zkaznk poteby zkaznk uspokojuje podnikatel svmi vrobky a slubami prostednictvm trhu, tm mus elit riziku vkladem kapitlu do podniku, a to vlastn nebo ciz

PodnikatelV obchodnm zkonku je stanoveno: Podnikatelem je:1. Osoba zapsan v obchodnm rejstku (fyzick nebo prvnick).2. Prvnick a fyzick osoba, kter podnik na zklad ivnostenskho oprvnn. 3. Osoba, kter podnik na zklad jinho ivnostenskho oprvnn podle zvltnch pedpis. 4. Fyzick osoba, kter provozuje zemdlskou vrobu a je zapsna do evidence podle zvltnho pedpisu.

Podnikatel Bez nj by podnik nemohl vzniknout a existovat. Vkld do podnikn mylenku (podnikatelsk zmr). Uruje strategii dosaen podnikatelskho zmru. Vybr si a za trn cenu zskv zdroje pro realizaci podnikatelskho zmru. Uruje jejich kombinaci. Peduruje velikost hodnoty tvoen podnikem.Podnik jako instituce pro vkon podnikatelsk innosti podniky jako instituce pro vkon podnikatelsk innosti se vzjemn znan li. podle spolench znak lze vytvoit skupiny podnik - typy podnik. tdn podnik na typy = typologie Typologie podnik mus bt provedena podle urit dleit obecn promnn vlastnosti podnik, kter umouje jejich zeteln rozlien. podniky podle prvn formy podniky podle sektor a hospodskch odvtv podniky podle velikosti podniky podle typu vroby sdruen podnikEkonomika podniku Okol podniku Politick Prvn Ekonomick Ekologick Technologick Sociln Etick Kulturn historick GeografickEkonomika podniku Geografick okol peduruje do znan mry jeho logistiku Sociln okol kompromis mezi istou ekonomickou racionalitou a sociln odpovdnost podniku. Politick okol politick strany, koalice, opozice apod. Prvn okol prvn normy obchodn zkonk, apod.

Ekonomika podniku Ekonomick okol dostupnost a ceny vrobnch faktor. daov zt podnik. hospodsk rst, mnov a devizov vvoj. Ekologick okol ekologick vrobky, recyklace obal apod.

Ekonomika podniku Technologick okol konkurenn schopnost podniku, zvyovn hospodskch vsledk. Etick okol dodrovn etickch princip. poskytovn pravdivch informac apod. Kulturn historick okol vzdlanost a kulturnost ekonomick rozvoj.

Podnik v EU tyi zkladn svobody:

voln pohyb zbo, voln pohyb osob,voln pohyb slueb,voln pohyb kapitlu.

Typologie podnik podniky jako instituce pro vkon podnikatelsk innosti se vzjemn znan li. podle spolench znak lze vytvoit skupiny podnik - typy podnik.

tdn podnik na typy = typologie Typologie podnik mus bt provedena podle urit dleit obecn promnn vlastnosti podnik, kter umouje jejich zeteln rozlien. podniky podle prvn formy podniky podle sektor a hospodskch odvtv podniky podle velikosti podniky podle typu vroby sdruen podnikPODNIKY PODLE PRVN FORMYPODNIKY JEDNOTLIVCE (fyzick osoby soukrom podnikatel, ivnostnci podnikajc podle zkona .455/1991 Sb.,samostatn hospodac rolnci, fyzick osoby provozujc podnikatelskou innost podle zvl.pedpis) Podniky jednotlivce maj obvykle formu ivnosti OBCHODN SPOLENOSTI Osobn spolenosti Veejn obchodn spolenost Komanditn spolenost Kapitlov spolenostiSpolenost s ruenm omezenm Akciov spolenost3. DRUSTVA4. STTN PODNIKY

Neziskov organizace Rozpotov a pspvkov organizace (koly,soudy,sttn zdravotnick zazen apod.)Pspvkov organizace (kulturn zazen-divadla,knihovny,muzea apod.)3. Obansk sdruen (spolky,hnut,kluby,svazy apod.) 4. Nadace (Nadace esk literrn fond, pod.)

Ekonomika podniku Zkladn kriteria pi volb prvn formy ruen oprvnn k zen poet zakladatel nroky na poten kapitl administrativn nronost ast na zisku finann monosti daov zaten zveejovac povinnostPODNIKY PODLE SEKTOR Sektor primrn (podniky prvovroby zemdlstv, lesnictv, tebn prmysl apod.)Sektor sekundrn (podniky druhovroby strojrenstv, potravinsk a textiln prmysl)3. Sektor terciln (podniky nevrobn slueb, obchod, doprava, banky apod.)

PODNIKY PODLE SEKTOR Dal lenn sektor:Sektor zemdlstv ( vlastn zemdlstv, rybolov,lesn hospodstv)Sektor prmyslu (tebn a zpracovatelsk prmysl, vroba a distribuce elektrick energie, plynu a vody, stavebnictv)Sektor slueb (obchod, pennictv a pojiovnictv,doprava,skladovn a spoje,kolstv,zdravotnictv,veterinrn a sociln innost a ostatn sluby)PODNIKY PODLE HOSPODSKCH ODVTV - OKEV esk republice se hospodsk odvtv klasifikuj podle Odvtv klasifikace ekonomick innosti OKE (prmysl - 17 odvtv, zemdlstv 3 odvtv, sluby 9 odvtv) A Zemdlstv a myslivost, lesn hospodstvB Rybolov, chov ryb,pidruen innosti v rmci rybolovuC Dobvn nerostnch surovin (CA,)D Zpracovatelsk prmysl (DA,DB)E Vroba a rozvod elektiny, plynu a vodyF StavebnictvG Obchod, opravy motorovch vozidel a spotebnho zboH PohostinstvI Doprava, skladovn, poty a telekomunikaceJ Pennictv a pojiovnictvK - innosti v oblasti nemovitost, pronajmn movitost, sluby pro podniky, vzkum a vvojL Veejn sprva, obrana, sociln zabezpeen,M kolstvN Zdravotnictv, veterinrn a sociln innostO ostatn veejn, sociln a osobn slubyP Domcnosti zamstnvajc personlQ - Exteritoriln organizace a spolkyPODNIKY PODLE VELIKOSTI Kriteriem je poet zamstnanc, velikost obratu, velikost kapitlu nebo zisku.V Evropsk unii se pouv tdn:Mikropodniky ( 1 9 zamstnanc )Mal podniky (10 49 zamstnanc)Stedn podniky (50 249 zamstnanc )Velk podniky (vce ne 250 zamstnanc)

PODNIKY PODLE TYPU VROBY Podle P.Druckera zkladn kategorie (typy) vroby:Vroba na zakzkuVzan (pevn) hromadn vroba Prun (flexibiln) hromadn vroba Plynul (proudov) vroba Zkladn pojmy k problematiceZakladatelsk projekt

Zakladatelsk rozpoet

Zakladatelsk projektFormalizovan dokument odrejc zaloen podnikuKomplexn e: - CO vyrbt jak jsou pleitosti - JAK a na jakm zazen a mst vyrbt - Vsledek zda dan projekt je reln, provediteln a jak efekt zajist podnikateli z investovanho kapitlu Aby byl zakladatelsk projekt spn, mus obsahovat:Vymezen zkladnch cl podniknSpecifikace trhu, na kter podnik vstupuje (velikost, konkurence, bariry atd.)Zvltn vhody, kter dan produkt i sluba pinese, jak bude odlinostZpsob zaloen podniku (obor apedmt podnikn, velkost a prvn forma)Rozpoet zdroj a poteb (rozvaha, vsledovka, vkaz cash-flow, rozdlen zisku a investin program)Daov zaten (DPH, spotebn da, da z pjm atd.)Pojitn podnikuivotn prosted (vliv projektu na okol, odpady a likvidace)Reference o sob (osobch) zakladateleZakladatelsk rozpoetJe soust zakladatelskho projektuTvo informan bzi k tomu, aby podnikatel zskal dal investory, kte by mu poskytli dodaten zdroje nezbytn pro rozjezd podnikuSkld se ze 3 dleitch st - zahajovac rozvaha - vsledovka (vkaz zisku a ztrty) - cash-flow

Majetkov struktura podnikukad podnikatel potebuje prostedky (DM, OM), kjejmu zskn potebuje kapitl, a u vlastn nebo vypjenkonkrtn sloen prostedk podniku se oznauje jako majetek podnikuzdroj, znho byl tento majetek pozen, jeho finann kryt oznaujeme jako kapitlmajetek k, co podnik vlastn; kapitl, komu patzkladn pehled o majetku a kapitlu nm zachycuje rozvaha (bilance)na stran debetn je konkrtn sloen majetku (aktiva)na stran kreditn jsou zachyceny vechny kapitlov zdroje (pasiva)Majetkov struktura podnikuMajetkem podniku se rozum souhrn vech vc, finannch prostedk, pohledvek a jinch majetkovch hodnot, kter podnikatelskmu subjektu slou k podnikn. Tvo jej dv zkladn skupiny prostedk, kter se od sebe li dobou, po kterou penej svou hodnotu na produkt (vrobek, sluba).dlouhodob (neobn) majetek, v rozvaze stl aktiva,obn majetek, v rozvaze obn aktiva.Majetkov struktura podnikuDlouhodob majetek se len do t zkladnch skupin:nehmotn aktiva (dlouhodob nehmotn majetek),hmotn aktiva (dlouhodob hmotn majetek),finann aktiva (dlouhodob finann majetek).

Dlouhodob