ple ajuntament sessió 02/2014 sessiÓ ordinÀ .ple ajuntament sessió 02/2014 sessiÓ ordinÀria

Download PLE AJUNTAMENT Sessió 02/2014 SESSIÓ ORDINÀ .PLE AJUNTAMENT Sessió 02/2014 SESSIÓ ORDINÀRIA

Post on 22-Jul-2018

217 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA / PL. DE LA CONSTITUCI, 1 46750 SIMAT DE LA VALLDIGNA / CIF: P-4623300C / TELFON: 96 281 00 07 / FAX: 96 281 19 84

  PLE AJUNTAMENT Sessi 02/2014

  SESSI ORDINRIADia: 31 de mar de 2014

  ASSISTENTS:

  Alcalde-President: Sebastin Mahiques MorantRegidors presents:

  Grup PP Grup Socialista

  Mnica Sancirilo Camarena David Mogort Alberola (Portaveu)

  Rafael Cabanilles Inza Lara lvarez Bogues

  Maria Dominique Saneleuterio Brines

  Antono Magraner Camarena Grup EUPV

  Miguel Vidal Ferrando Victor Mansanet Bogues (Portaveu)

  Grup BLOC-INICIATIVA-VERDS-COALICI-COMPROMS Grup ERPV (ESQUERRA REPUBLICANA

  Vicent Ribera Solanes Joan Serra i Folguer (Portaveu)Regidors absents: CapSecretari: Aurelio Sansixto Bonet

  A Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, sent les 20,05 h. del dia trenta-u degener de dos mil catorze, es reuniren les persones que dalt sindica, en la condici que per acadasc dells sassenyala, per tal de realitzar sessi ordinria del Ple de lAjuntament, la qualha estat prviament notificada com cal. Els assumptes tractats sn els del segent

  ORDRE DEL DIA:

  1 ASSUMPTES A TRACTAR i DEBATRE:

  1.1 Examen i aprovaci de l'acta corresponent a la sessi celebrada el dia 27 de generde 2014.

  1.2 Presa possessi regidora Lara lvarez Bogues.1.3 Informe de Secretaria-intervenci sobre el seguiment del Pla dajust de larticle 7

  del RDL 4/2012. 1.4 Informaci dels pagaments realitzats en el quart trimestre de 2013, en relaci a

  larticle quatre de la Llei 15/2010, de 6 de juliol de 2010.1.5 Donar compte del Decret nm. 84/2014, sobre la liquidaci de lexercici 2013.

  1.6 Ratificaci del Decret 96/2014, sobre laprovaci del marc pressupostari trienni2015-2017.

  1.7 Ratificaci dels Decrets: nm. 12/2013 (PPOS 2013), nm. 13/2013 (PN 2013),nm. 14/2013 (PCR) i 245/2013( PAP13).

  1.8 Ratificaci dels Decrets: nm. 5/2013 (PPOS 2014), nm. 6/2013 (PCRC 2014),

 • AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA / PL. DE LA CONSTITUCI, 1 46750 SIMAT DE LA VALLDIGNA / CIF: P-4623300C / TELFON: 96 281 00 07 / FAX: 96 281 19 84

  nm. 7/2017 (PN2014).1.9 Donar compte dels Decrets fins el 30 doctubre de 2013.1.10 Donar compte dels Decrets nmero 402 de 8 de novembre, 407 de 13 de

  novembre, 417 de 18 de novembre, 422 de 22 de novembre, 433 de 29 de novembre, 439 de4 de desembre, 472 de 26 de desembre i 477 de 27 de desembre de 2013 i els decretsnmero 46 de 13 de febrer i 83 de 28 de febrer de 2014.

  1.11 Sollicitud de concessi daiges subterrnies per a labastiment de la poblaci(Pla de Corrals).

  1.12 Aprovaci de la modificaci de la Plantilla de Personal de lAjuntament.1.13 Aprovaci, si procedeix, de la Modificaci de crdits nm. 2014/SEC/PRE/001, en

  la modalitat de suplement de crdits.1.14 Aprovaci, si procedeix, de la Modificaci de crdits nm. 2014/SEC/PRE/002, en

  la modalitat de crdit extraordinari.1.15 Aprovaci, si procedeix, de la Modificaci de crdits nm. 2014/SEC/PRE/003, en

  la modalitat de crdit extraordinari1.16 Modificaci de lInventari de Bns per a la incorporaci del material incls en la

  Subvenci dEquipament Cultural de 2013 de la Diputaci de Valncia.1.17 Ratificaci, si procedeix, decrets 61 i 89/2014 sobre la VII Mostra professional

  Contescoltes 2104 i el conveni de collaboraci.

  2 ASSUMPTES NO INCLOSOS EN LORDRE DEL DIA.3 TORN DINTERVENCIONS.

  --------------------------- // ----------------------------

  Oberta la sessi es mamprn els tractaments dels diferents punts de lordre del diaamb el resultat que tot seguit sarreplega.

  1. ASSUMPTES A TRACTAR i DEBATRE:

  1.1 Examen i aprovaci de l'acta corresponent a la sessi celebrada el dia27 de gener de 2014.

  Es procedeix a lexamen i aprovaci del acta corresponent a la sessi celebrada el dia27 de gener de 2014.

  Obert el torn dintervencions, per part del regidor Vctor Mansanet, es planteja que ala pgina 2 on diu aprovaci del acta ha de dir aprovaci de lacta. En la pgina 26, ltimpargraf, on diu la llevarem ha de dir la llevrem, on diu ahi ha de dir ah, on diu unnvol txics ha de dir txic i on diu a la salut ha de dir la salut i on diu tamb afectaal medi ambient ha de dir tamb afecta el medi ambient

  El regidor Joan Serra manifesta que a la pgina 31 on diu platejades ha de dirplantejades.

  Vista la qual cosa, el ple de lAjuntament, per unanimitat dels membres assistents(6 PP, 1 GMS-PSOE, 1 EUPV, 1 Bloc-Comproms i 1 ERPV), ACORDA:

  Primer. Aprovar lacta corresponent a la sessi celebrada el dia 27 de gener de 2014,acta nmero 1/2014, amb les rectificacions proposades.

  1.2. Presa de possessi de la Lara lvarez BoguesVist que lAjuntament per acord del Ple celebrat el 25 de novembre de 2013 acord la

  presa de coneixement de la renncia voluntria dlvaro Joaqun Almiana Andrs, del lloc deregidor de lAjuntament de Simat de la Valldigna, en compliment de larticle 9.4 del ReialDecret 2586/1986, de 28 de novembre, pel qual saprova el Reglament dOrganitzaci

 • AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA / PL. DE LA CONSTITUCI, 1 46750 SIMAT DE LA VALLDIGNA / CIF: P-4623300C / TELFON: 96 281 00 07 / FAX: 96 281 19 84

  Funcionament i Regim Jurdic de les Entitats Locals. Desprs de la renncia a la presa de possessi de Yolanda Navarro Brines presentada

  el 26 de desembre de 2013, lAjuntament va sollicitar a la Junta Electoral Central que li foraenviada la credencial de Lara lvarez Bogues, segent en la candidatura del PARTIDOSOCIALISTA OBRERO ESPAOL (PSOE) en les eleccions municipals celebrades el 22 demaig de 2011. Dita credencial va ser rebuda en lAjuntament el dia 28 de gener de 2014, ambnmero 134 de registre general dentrada.

  Es dna compte de la proposta de lAlcaldia.Seguidament Lara lvarez Bogues, qui prviament a la celebraci de la sessi, ha

  formulat declaraci de bns patrimonials i tamb declaraci de possibles causesdincompatibilitat i dactivitats, procedeix a prendre possessi del crrec i dna lectura a lafrmula que textualment diu:

  Promet, per la meua conscincia i honor i per imperatiu legal complir fidelment les

  obligacions del crrec de Regidora de la Corporaci Local de Simat de la Valldigna, amb

  lleialtat a la Llei, i guardar i fer guardar la Constituci com a norma fonamental de lEstat.

  En finalitzar la presa de possessi, la nova regidora, sintegra a la sessi, tot prenentseient junt a la resta dintegrants de la Corporaci Local.

  Obert el torn dintervencions, lalcalde manifesta que suposa que en nom de tots elsregidors, i si alg vol dir alguna cosa desprs, li dna la benvinguda, i afegeix que a partir daraa intentar treballar pel poble i fer totes les aportacions que consideres convenient de cara alfutur i el benestar de Simat. El regidor David Mogort manifesta que vol donar-li la benvinguda al nostre grup quefeia quatre mesos que estava sols en el grup, Lara s una persona treballadora, corporativa iamb moltes ganes de treballar pel nostre poble, estem molts contents i pensem que s unapersona que far una bona tasca com lha feta des de fora i li donem benvinguda des delPSOE. El regidor Vicent Ribera manifesta que ell la coneix des de que era menuda, s unapersona treballadora nata, compartim moltes idees, s que treballars per lajuntament destepoble ... li dna la benvinguda

  El regidor Victor Mansanet manifesta que estem tots contents que vinga una personanova i que coneguem i estimem i si que volia llegir-te un passatge del Tirant, perqu ereslnica nova que hi ha ac, hi ha una puresa que els altres la tenim pel temps una mica distreta,s les coses noves... nota ... El regidor Joan Serra li manifesta que enhorabona per ... a este grup que no sempres .... i si hi ha ganes de treballar es poden fer moltes coses, compartides o no, en un projecteque es pot compartir o no, estic content s una dona s savia nova s verge en polticaalmenys en el dia a dia ... millor ... corporaci... pensem les iniciatives i si podem treballar juntsendavant. La regidora Lara Alvrez dna les grcies a tots i manifesta que li heu posat el llistmolt alt. Passa a llegir un escrit que transcrit a la lletra diu:

  Alcalde, regidores i regidors: Accedisc al crrec de regidora amb illusi, disponibilitat i la voluntat de donarcontinutat a la tasca de representaci del meu partit, i de dedicar temps a exercir deforma desinteressada, com a corretja de transmissi de tots els problemes i inquietuds

 • AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA / PL. DE LA CONSTITUCI, 1 46750 SIMAT DE LA VALLDIGNA / CIF: P-4623300C / TELFON: 96 281 00 07 / FAX: 96 281 19 84

  de les simateres i simaters.Tamb els anuncie la meua voluntat de fer servir lAjuntament com a caixa deressonncia per denunciar, si procedeix, les males poltiques dinstitucions superiorssiguen quines siguen, en la mesura que afecten a la qualitat dels serveis pblics i albenestar de tots els ciutadans. Tot aix des de la lleialtat, la collaboraci i els desitjos de que el govern localencerte en les seus decisions perqu del seu encert dependr el benestar i la qualitat devida de ms de tres mil persones. Per com a contrapartida deixa lleialtat, confiem enque el govern done participaci, escolte i tinga consideraci a les opinions dels dems.Moltes grcies.

  1.3. Informe de Secretaria-Intervenci sobre el seguiment del Pla dajust delarticle 7 del RDL 4/2012.

  Sinforma que, dacord amb el que estableix lordre HAP/2105/2012, d1 doctubre, perla qual es desenvolupen les obligacions de subministrament dinformaci previstes en la LleiOrgnica 2/2012, de 27 dabril, dEstabilitat Pressupostria i Sostenibilitat Financera, caliaremetre, abans del 31 de gener de cada any, al Ministeri dHisenda informe dinter

Recommended

View more >