navodila za dostop do omre¥¾ja hkom in dostop do ... ... navodila za dostop do...

Download Navodila za dostop do omre¥¾ja HKOM in dostop do ... ... Navodila za dostop do omre¥¾ja HKOM in dostop

Post on 08-Feb-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • REPUBLIKA SLOVENIJA

  MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

  Dunajska c. 48, P.P.653, 1000 Ljubljana, Slovenija Telefon: (01) 47 87 400 • Telefaks: (01) 47 87 422

  Navodila za dostop do omrežja HKOM in dostop do Informacijskega sistema za biološko varnost (ISBV)

  Verzija 1.0

  2005

 • Navodila za dostop do omrežja HKOM in dostop do Informacijskega sistema biološke varnosti (ISBV) ___________________________________________________________________________________

  KAZALO

  1 Uvod __________________________________________________________________ 3

  2 Navodila za pridobitev dostopa do omrežja HKOM in aplikacije ISBV______________ 4

  3 Prvi dostop do omrežja HKOM _____________________________________________ 5

  3.1 Potek namestitve programov ________________________________________________7 3.1.1 Namestitev klienta VPN __________________________________________________________ 9

  3.2 Namestitev programa »ISS RealSecure Desktop Protector« ______________________15

  3.3 Uporaba klienta VPN _____________________________________________________17

  3.4 NASTAVITVE STREŽNIKA PROXY _______________________________________19 3.4.1 MS Internet Explorer____________________________________________________________ 19 3.4.2 Mozilla ______________________________________________________________________ 23

  4 PRVI DOSTOP DO ISBV ________________________________________________ 24

  4.1 NAMESTITEV ORACLE JINITIATOR-JA __________________________________24 4.1.1 Primer namestitve Oracle Jinitiator-ja 1.3.1.13________________________________________ 25

  4.2 Prijava v ISBV aplikacijo __________________________________________________27

  5 Nadaljnji dostopi do ISBV ________________________________________________ 30

  6 DODATNI DOKUMENTI POTREBNI ZA ODDAJO PRIJAVE zaprtega sistema za

  delo z GSO ________________________________________________________________ 30

  7 NAVODILA ZA VNAŠANJE PRIJAVNIH OBRAZCEV _______________________ 31

  7.1 Zaupnost podatkov _______________________________________________________31

  7.2 Natančno označevanje prijav _______________________________________________31

  7.3 Omejeno število znakov in prenos besedila iz urejevalnika besedila _______________31

  7.4 Podpis obstaja____________________________________________________________32

  7.5 Pošiljanje papirnate verzije prijave ali prošnje ________________________________32

  ___________________________________________________________________________________

  Ministrstvo za okolje in prostor 2

 • Navodila za dostop do omrežja HKOM in dostop do Informacijskega sistema biološke varnosti (ISBV) ___________________________________________________________________________________

  1 UVOD

  Na podlagi Zakona o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (Ur. l. 67/02 in 73/04) in podzakonskih aktov:

  • Uredba o merilih za uvrstitev dela z gensko spremenjenimi organizmi v zaprtem sistemu v varnostni razred in zadrževalnih ter drugih varnostnih ukrepih za posamezni varnostni razred (Ur. l. 33/04)

  • Pravilnik o oceni tveganja za delo z gensko spremenjenimi organizmi v zaprtem sistemu (Ur. l. 45/04)

  • Pravilnik o vsebini prijave zaprtega sistema in dela z gensko spremenjenimi organizmi v zaprtem sistemu (Ur. l. 65/04)

  • Pravilnik o načrtu ukrepov za primer nesreče pri delu z gensko spremenjenimi organizmi v zaprtem sistemu (Ur. l. 69/05)

  je potrebno pri Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) prijaviti zaprti sistem za delo z GSO in delo z GSO v 1. ali 2. varnostnem razredu, medtem ko je potrebno za delo v 3. ali 4. varnostnem razredu pri istem Ministrstvu zaprositi za dovoljenje.

  Zakon, spremembe zakona in podzakonski akti so dostopni na straneh Posredovalnice informacij o biološki varnosti www.bch.bf.uni-lj.si (Nacionalna zakonodaja).

  Prijavo zaprtega sistema za delo z GSO in prijavo dela z GSO v zaprtem sistemu ali prošnjo za dovoljenje za delo z GSO je potrebno oddati v papirnati in v elektronski obliki. Na MOP smo za ta namen pripravili Informacijski sistem biološke varnosti (ISBV), ki prijaviteljem omogoča oddajo prijave ali prošnje preko interneta. To pomeni, da lahko prijavitelj preko interneta dostopa do računalniške aplikacije ISBV, izpolni ustrezne obrazce in jih v elektronski obliki pošlje neposredno na MOP. Hkrati lahko prijavitelj izpolnjene obrazce tiska, jih podpiše in žigosa, doda ustrezne priloge in tako pripravljeno prijavo v papirnati obliki odda na MOP. Zakonsko določeni roki za obravnavo prijave začnejo teči, ko na MOP prispe potrjena (podpisana in žigosana) prijava v papirnati obliki.

  Neposredno elektronsko oddajanje prijav bo olajšalo delo tako prijaviteljem kot referentom na MOP, ki bodo prijave obravnavali. ISBV namreč omogoča, da se pri vsaki prijavi že ob elektronski oddaji preveri, ali so vneseni vsi podatki, pri nekaterih podatkih pa se preverja tudi njihova ustreznost (npr. podatki o naslovu). To pomeni, da lahko prijavitelj odda le popolno prijavo.

  ISBV prijaviteljem omogoča tudi, da nekatere podatke, ki bi jih v prijavi morali vpisati večkrat, vpišejo le enkrat in si tako olajšajo delo. Poleg tega lahko prijavitelj na ISBV kadarkoli pogleda prijave, ki jih je oddal.

  Pri elektronski oddaji podatkov je bistvenega pomena, da je poskrbljeno za varnost podatkov. ISBV se zato nahaja znotraj omrežja HKOM. To je omrežje državnih organov, ki je zasnovano za prenos podatkov med posameznimi zaključenimi celotami (CURS, DURS, …) in med posameznimi končnimi uporabniki in centralnim sistemom aplikativnih in podatkovnih strežnikov in storitev (elektronska pošta, internet, klicni dostopi, …). Omrežje je povezano s svetovnima omrežjema (Internet in X.25), zato je profesionalno varovano in grajeno ter vzdrževano po natančno določenih standardih in pravilih. Za nemoteno delovanje informacijsko komunikacijskega omrežja in storitev omrežja državnih organov skrbi Direktorat

  ___________________________________________________________________________________

  Ministrstvo za okolje in prostor 3

  http://www.bch.bf.uni-lj.si/

 • Navodila za dostop do omrežja HKOM in dostop do Informacijskega sistema biološke varnosti (ISBV) ___________________________________________________________________________________

  za e-upravo in upravne procese (DEUP).

  Za uporabnike storitev omrežja HKOM mora obstajati močan varnostni sistem, ki omogoča nedvoumno prepoznavanje uporabnikov. To smo izkoristili tudi pri uporabi ISBV, ki bo dostopen le pooblaščenim uporabnikom, ki jim bosta dostop dovolila MOP in DEUP.

  2 NAVODILA ZA PRIDOBITEV DOSTOPA DO OMREŽJA HKOM IN APLIKACIJE ISBV

  Aplikacija ISBV, ki omogoča oddajo prijave zaprtega sistema za delo z GSO in oddajo prijave dela z GSO v 1. ali 2. varnostnem razredu ter oddajo prijave (natančneje prošnje za dovoljenje) za delo z GSO v 3. ali 4. varnostnem razredu, se nahaja na strežnikih DEUP.

  Do aplikacije ISBV je uporabnikom omogočen neposreden dostop preko interneta, vendar je za dostop potrebno imeti dovoljenje za vstop v omrežje HKOM in dovoljenje za delo z ISBV.

  Dovoljenje za dostop do HKOM in ISBV se pridobi po postopku, ki je prikazan na Sliki 1.

  Ko

  rak 4:

  M OP

  vl og

  e p oš

  lje na

  D EU

  P in

  s t em

  do vo

  li d os

  top

  d

  o I SB

  V MOPPRIJAVITELJ

  DEUP

  Korak 2: MOP prijavitelju po elektronski pošti pošlje Navodila za dostop do omrežja HKOM in dostop do ISBV

  Korak 3: Prijavitelj izpolni prošnjo in vlogo in jih podpisane in žigosane pošlje na MOP

  Korak 5: DEUP uporabnikom da v podpis dogovor o uporabi SecureID

  Korak 6: Uporabniki podpisane dogovore vrnejo na DEUP

  Korak 1: Prijavitelj na MOP sporo i, da bi rad prijavil zaprti sistem za delo z GSOč

  Slika 1: Postopek za pridobitev dovoljenja za dostop do omrežja HKOM in aplikacije ISBV

  Za dostop do HKOM in ISBV in za varovanje podatkov je poskrbljeno dvojnim sistemom uporabniških imen in gesel:

  ___________________________________________________________________________________

  Ministrstvo za okolje in prostor 4

  - Za dostop do omrežja HKOM se uporablja uporabniško ime in geslo, ki ga uporabnik dobi ob prevzemu SecureID kartice, po predhodni odobritvi prošnje za dostop do omrežja HKOM. Uporabniško ime je stalno in vezano na kartico, geslo pa je vedno drugačno, sestavljeno iz kode PIN, ki je stalna in iz številke, ki je trenutno izpisana na SecureID

 • Navodila za dostop do omrežja HKOM in dostop do Informacijskega sistema biološke varnosti (ISBV) ___________________________________________________________________________________

  kartici (ta številka se spremeni enkrat na minuto).

  - Uporabniško ime in geslo za dostop do ISBV uporabnik dobi od MOP-a. Uporabniško ime je stalno, geslo pa mora uporabnik ob prvem vstopu v ISBV spremeniti. To uporabniško ime in geslo omogočata dodatno varovanje podatkov, saj lahko tako vsak uporabnik vidi le svoje podatke, hkrati pa se za vsakega uporabnika beležijo vse aktivnosti, ki jih je izvedel sam ali jih je na njegovi prijavi izvedel referent na MOP.

  Pri prijavitelju (običajno je to pravna oseba) je potrebno najprej določiti uporabnika ali uporabnike, ki b

Recommended

View more >