metodiؤچko organizacijski oblici rada u nastavi tjelesnog ... oblici rada u nastavi tjelesnog...

Download Metodiؤچko organizacijski oblici rada u nastavi tjelesnog ... oblici rada u nastavi tjelesnog odgoja

Post on 02-Sep-2019

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Metodičko organizacijski oblici rada u nastavi tjelesnog odgoja

  RAD U PAROVIMA TROJKAMA

  ČETVORKAMA

 • Rad u parovima

  Podrazumjeva Podrazumjeva podjelu razreda podjelu razreda na na "grupe""grupe" od po od po dva udva uččenika, enika, gdje svaki par gdje svaki par radi na radi na izvrizvrššavanju avanju istog istog zadatka.zadatka.

 • Primjenjiv je u svim Primjenjiv je u svim uzrasnim dobimauzrasnim dobima, , svim djelovima i tipovima satasvim djelovima i tipovima sata, te , te

  na otvorenim i zatvorenim na otvorenim i zatvorenim prostorima za vjeprostorima za vježžbanje. banje.

 • Rad u parovima može se odvijati:

  U obliku saradnje, kad jedan uU obliku saradnje, kad jedan uččenik enik ččuva uva drugog, pomadrugog, pomažže ili asistirae ili asistira

  U obliku pasivnog, poluaktivnog ili aktivnog partnera.U obliku pasivnog, poluaktivnog ili aktivnog partnera.

 • Formiranje parova zahtjeva slijedeFormiranje parova zahtjeva slijedećće e uslove:uslove:

  Formiranje prema spoluFormiranje prema spolu

  PribliPribližžno jednake tjelesne visine i teno jednake tjelesne visine i težžineine

  PribliPribližžno jednake sposobnostino jednake sposobnosti

  PoPošštivanje tivanje žželja uelja uččenikaenika

  U toku nastavnog sata moU toku nastavnog sata možže postojati vie postojati višše zadataka e zadataka koji se izvode po utvrđenom redoslijedukoji se izvode po utvrđenom redoslijedu. .

  Zahtjeva veZahtjeva većći broj rekvizitai broj rekvizita i drugih nastavnih pomagalai drugih nastavnih pomagala..

 • RAD U PAROVIMARAD U PAROVIMA

  Pretrčavanje u paru

  Općepripremne vježbe u paru

  Dodavanje lopte u paru: kretanje bočnim dokoracima

  Rad u parovima Odbojka – gornje odbijanje

 • RAD U TROJKAMARAD U TROJKAMA

  Razred Razred se dijelise dijeli na grupe od po na grupe od po tri utri uččenikaenika gdje gdje svaka grupa svaka grupa istovremeno istovremeno radi na radi na izvrizvrššavanju avanju istog zadatkaistog zadatka..

 • Primjenjiv je u Primjenjiv je u svim uzrasnim svim uzrasnim dobimadobima, , u svim u svim dijelovima i dijelovima i tipovima satatipovima sata, te , te na otvorenim i na otvorenim i zatvorenim zatvorenim prostorima za prostorima za vjevježžbanje.banje.

 • Grupe mogu biti heterogene ili homogenizirane, Grupe mogu biti heterogene ili homogenizirane, ššto zavisi od cilja sata i zadatka vjeto zavisi od cilja sata i zadatka vježžbanja.banja.

  Zahtjeva veZahtjeva većći broj rekvizita i i broj rekvizita i drugih nastavnih pomagala.drugih nastavnih pomagala.

 • RAD U TROJKAMARAD U TROJKAMA

  Gornje odbijanje u trojkama

  Dodavanje lopte u trojkama

  Preskakanje vijače u trojkama

  Rad u trojkama: Trčanje do susjednih učenika i doticnje dlanovima u skoku

  12

  12

  12

 • RAD U RAD U ČČETVORKAMAETVORKAMA Razred je Razred je podjeljen u podjeljen u grupe grupe od po od po ččetirietiri uuččenika gdje svaka enika gdje svaka ččetvorka etvorka istovremeno radi istovremeno radi na na izvrizvrššavanju avanju istog zadatkaistog zadatka

  Primjenjiv je u svim uzrasnim kategorijama i svim Primjenjiv je u svim uzrasnim kategorijama i svim dijelovima sata.dijelovima sata.

 • Četvorke mogu biti heterogene ili homogenizirane. One se mogu organizovati tako da unutar četvorke djeluju po dva para.

 • Ovaj oblik rada koristi se u Ovaj oblik rada koristi se u provođenju provođenju igara i razliigara i različčitih oblika tritih oblika trććanja, opanja, opššte te pripremnih vjepripremnih vježžbi sa i na spravamabi sa i na spravama. U . U glavnom "A" dijelu sata, u realizaciji glavnom "A" dijelu sata, u realizaciji gotovo svih nastavnih cjelina, a u glavnom gotovo svih nastavnih cjelina, a u glavnom "B" dijelu sata koristi se u realizaciji "B" dijelu sata koristi se u realizaciji elementarnih, momelementarnih, momččadskih i adskih i šštafetnih tafetnih igara, te u zavrigara, te u završšnom dijelu sata u nom dijelu sata u provođenju razliprovođenju različčitih oblika hodanja, itih oblika hodanja, elementarnih igara i elemenata plesa.elementarnih igara i elemenata plesa.

 • RAD U RAD U ČČETVORKAMAETVORKAMA

  Pretrčavanje u četvorkama

  Dodavanje u četvorkama: Nakon dodavanja pretrčati na mjesto gdje je upućena lopta

  Rad u četvorkama: Gornje odbijanje (odbojka)

  Rad u četvorkama: Dodavanje lopte i

  pretrčavanje na začelje suprotne kolone

 • PARALELNI OBLIK RADA

  Razred se dijeli na vidijeli na višše odjeljenjae odjeljenja u kojem sva odjeljenja istovremeno istovremeno izvode iste motoriizvode iste motoriččke zadatke na ke zadatke na razlirazliččitim radnim mjestimaitim radnim mjestima, ali na ali na razlirazliččite naite naččine i uz pomoine i uz pomoćć razlirazliččitih itih sprava i pomagala.sprava i pomagala. U suštini on predstavlja kombinaciju frontalnog oblika rada i jednostavnijih grpnih oblika rada.

 • Prednosti tog rada su:Prednosti tog rada su:

  Istovremeno vježbanje većeg broja učenika, Objašnjenje se daje većem broju učenika, Jednostavan i lako primjenjiv u radu sa svim uzrastima, Pruža dobar pregled rada, Ne zahtjeva posebne prostorne uslove, Značajan doprinos samostalnosti i razvijanju kolektivnog duha, i Razvijanje takmičarskog duha.

 • PARALELNO ODJELJENSKI OBLIK RADA

  Ovaj oblik rada predstavlja dobru pripremu Ovaj oblik rada predstavlja dobru pripremu za uvođenje uza uvođenje uččenika u grupne oblike rada enika u grupne oblike rada koji se temelje na odjeljenju kao osnovnoj koji se temelje na odjeljenju kao osnovnoj

  organizacijskoj jedinici.organizacijskoj jedinici.

 • U paralelno odjeljenjskom obliku radaparalelno odjeljenjskom obliku rada razred se dijeli razred se dijeli na dva ili vina dva ili višše odjeljenjae odjeljenja koja u isto vrijeme ostvaruju iste koja u isto vrijeme ostvaruju iste zadatke.zadatke. Postoji paralelno odjeljenjski Postoji paralelno odjeljenjski oblik rada u oblik rada u vrstama i u kolonamavrstama i u kolonama, , ššto to zavisi od zadatka vjezavisi od zadatka vježžbanja.banja.

 • Nedostaci paralelnog rada:Nedostaci paralelnog rada:

  Ograničena mogućnost individualnog doziranja opterećenja, Uslovljeno je većim brojem istih ili srodnih sprava, Ograničena mogućnost kontrole, Brzo prerasta u takmičenje čime se zapostavlja kvalitet izvođenja vježbe.

 • PARALELNO ODJELJENSKI OBLIK RADAPARALELNO ODJELJENSKI OBLIK RADA Parallno odjeljenski oblik rada u

  kolonama

  ZADATAK: Gimnastika – preskok “raznoška”

  Paralelno odjeljenski rad u vrstama

  ZADATAK: Gimnastika – preskok “raznoška”

 • UUččenici zadatke izvode enici zadatke izvode jedan za drugimjedan za drugim i i nema mnogo nema mnogo ččekanja. To omoguekanja. To omoguććava veava većći i intenzitet vjeintenzitet vježžbanja, racionalno banja, racionalno korikorišštenje prostora, sredstava i tenje prostora, sredstava i pomagala. Upomagala. Uččenicima pruenicima pružža via višše e samostalnosti u radu, a nastavniku samostalnosti u radu, a nastavniku ččeeššćći i individualni pristup. individualni pristup. Prikladan je prilikom Prikladan je prilikom uuččenja novog gradiva, ponavljanja, enja novog gradiva, ponavljanja, provjeravanja i moprovjeravanja i možže se primijeniti u svim e se primijeniti u svim dijelovima sata. dijelovima sata.

 • PARALELNO IZMJENIPARALELNO IZMJENIČČNI NI OBLIK RADAOBLIK RADA

 • Složeniji je oblik rada i obično slijedi iza predhodnog oblika rada. Predhodno učenici trebaju savladati

  prostornu i vremensku orijentaciju, rad u formaciji kolone odnosno vrste, te kad samostalno nauče voditi brigu o svom radnom mjestu u odjeljenju.

 • Razred se dijeli na Razred se dijeli na ččetiri odjeljenja, gdje etiri odjeljenja, gdje dva i dva odjeljenja dva i dva odjeljenja paralelno i istovremeno paralelno i istovremeno rade na izvrrade na izvrššavanju istog zadatka.avanju istog zadatka.

 • Primjer paraleno izmjeniPrimjer paraleno izmjeniččnognog oblika radaoblika rada A. A. PrimjerPrimjer sadrsadržžajaaja jednejedne nastavnenastavne cjelinecjeline

  11

  22

  33

  44

  1 i 2 1 i 2 –– RukometniRukometni trokoraktrokorak sasa ššutiranjemutiranjem.. 3 i 4 3 i 4 –– DodavanjeDodavanje loptelopte u u rukometurukometu..

  Nakon određenog Nakon određenog vremena odjeljenja vremena odjeljenja 1 i 21 i 2 mijenjaju mijenjaju mjesta sa mjesta sa odjeljenjima odjeljenjima 3 i 4.3 i 4.

 • Prednost ovog oblika rada je u veveććem osamostaljivanju uem osamostaljivanju uččenikaenika, jajaččem intenzitetu vjeem intenzitetu vježžbanjabanja, ekonomičnijem korištenju vremena, prostora, sprava i pomagala.

 • Kada je jedan zadatak uKada je jedan zadatak uččenje novog enje novog gradiva, a drugi uvjegradiva, a drugi uvježžbavanje, nastavniku se bavanje, nastavniku se prupružža prilika da u vea prilika da u veććoj mjeri prati, oj mjeri prati, usmjerava i ispravlja greusmjerava i ispravlja grešške.ke. Posebna prednost ovog oblika rada j