meĐunarodni susret sociologa

Download MEĐUNARODNI SUSRET SOCIOLOGA

Post on 05-Jan-2016

40 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Učesnik : Željko Lj. Krstić, sociolog Tema : Zatvorska komunikacija Mesto : Cankarjev dom, Ljubljana. Vreme: 6 i 7 novembar 2015. g.Povod.: 5o godina postojanja Slovenačkog sociološkog društva.

TRANSCRIPT

 • www.sociolosko-drustvo.si

  Sreanje ob 50-letnici Slovenskega sociolokega drutva

  SOCIOLOGIJA MED PRODUKCIJO VEDNOSTI IN SO-OBLIKOVANJEM DRUBE

  Meeting on the 50th Anniversary of the Slovene Sociological Association

  SOCIOLOGY BETWEEN PRODUCING KNOWLEDGE

  AND SHAPING SOCIETY

  6. in 7. november 2015Cankarjev dom, LjubljanaNovember, 6 - 7, 2015 Ljubljana, Cankarjev dom

  ZBORNIK POVZETKOV Ljubljana, 2015

 • SOCIOLOGIJA MED PRODUKCIJO VEDNOSTI IN SO-OBLIKOVANJEM DRUBE

  1

  Izdajatelj:Slovensko socioloko drutvoKardeljeva pload 5,1000 Ljubljana

  Uredili: Patricija Frle in Tina Kogovek

  Oblikovanje in prelom: Polona Mesec Kurdija

  Tisk: Narobe studio, d.o.o.

  Naklada:150 izvodov

  Publikacija je dostopna tudi na elektronskem naslovu: http://www.sociolosko-drustvo.si/.

  Ljubljana, 2015

  SOCIOLOGIJA MED PRODUKCIJO VEDNOSTI IN SO-OBLIKOVANJEM DRUBE SLOVENSKO SOCIOLOKO SREANJE 2015 SREANJE OB PETDESETLETNICI SLOVENSKEGA SOCIOLOKEGA DRUTVA LJUBLJANA, 6. 7. NOVEMBER 2015

  Slovensko socioloko drutvo e petdeset let skrbi za razvoj sociologije kot znanstvene discipline ter za promoviranje in uveljavljanje njenih ugotovitev v drubi. S premislekom te-vilnih pojavov in procesov e pol stoletja na ta nain spodbujamo verodostojno in vkljuujoo javno razpravo. Prilonost, ki nam jo ponuja letonje jubilejno letno sreanje z naslovomSociologi-jamedprodukcijo vednosti in so-oblikovanjemdrube , elimo v prvi vrsti izkoristiti za premislek o naem dosedanjem delu ter se tako pripraviti na prihodnje izzive. Pri tem elimo ostati zvesti polifoniji sociolokih pogledov in pristopov, saj bomo le tako lahko po teoretski plati mislili heterogeno drubo ter tudi praktino sodelovali pri njenem nadaljnjem razvoju. Pozornost letonjega sreanja elimo usmeriti v razline oblike nae znanstvene pro-dukcije in v njihovo vlogo pri so-oblikovanju drube. Pri tem imamo v mislih drubo, ki bo ustvarjala pogoje ne le za tehnoloki napredek, ampak tudi za drubene inovacije; drubo, ki bo preteklost znala razumeti, spotovati ter se iz nje uiti, a bodo njene energije prvenstveno usmerjene v sedanjost in predvsem prihodnost; drubo, ki ne bo temeljila na izkljuevanju drugih in druganih; drubo, katere najvija vrednota bo skupno dobro.

  CIP - Kataloni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjinica, Ljubljana

  316(082)

  SLOVENSKO socioloko drutvo. Sreanje (2015 ; Ljubljana) Sociologija med produkcijo vednosti in so-oblikovanjem drube = Sociology between producing knowledge and shaping society : zbornik povzetkov / sreanje ob 50-letnici Slovenskega sociolokega drutva, 6. in 7. november 2015, Ljubljana = Meeting on the 50th Anniversary of the Slovene Sociological Association, 6 and 7 November 2015; [uredili Patricija Frle in Tina Kogovek]. - Ljubljana : Slovensko socioloko drutvo, 2015

  ISBN 978-961-90202-6-5 1. Gl. stv. nasl. 2. Vzp. stv. nasl. 3. Frle, Patricija 281708544

 • 2Slovensko socioloko sreanje 2015 SOCIOLOGIJA MED PRODUKCIJO VEDNOSTI IN SO-OBLIKOVANJEM DRUBE

  3

  PROGRAM PETEK, 6. NOVEMBER Kosovelova dvorana9.30 10.00 OTVORITEV, POZDRAVNI NAGOVORI Milica Anti Gaber, predsednica SSD *Frank Welz, predsednik ESA Maja Makovec Breni, ministrica za izobraevanje, znanost in port10.00 11.00 POGOVOR Z ZDRAVKOM MLINARJEM, prvim predsednikom SSD Pogovor vodita: Aleksandra Kanjuo Mrela in Patricija Frle11:00 11.30 - Odmor11.30 13.30 SLOVENSKASOCIOLOGIJA IN SSD: 1965 - 2015 Pogovor vodita: Niko To in Maca Jogan13.30 15.00 - Odmor za kosilo15.00 16.00 *PLENARNO PREDAVANJE: Craig Calhoun, LSE, University of London, UK Sociology and the Challenges of the 21st Century16.00 16.15 - Odmor16.15 17.15 POGOVOR: Kdo sploh potrebuje sociologijo? Pogovor vodi: Jelena Aleksi Sodelujejo: Metoda Dodi - Fikfak, Miha Lobnik, Grega Repov, Maja Simoneti17.15 18.30 ZBOR LANOV IN LANIC SSD19.00 - Veerja (Klub CD)

  SOBOTA, 7. NOVEMBER9.00 10.30 RELIGIOLOKA SEKCIJA (Dvorana M3) Sodelujejo: Maca Jogan, Nadja Furlan tante, Marko Kerevan, Sergej Flere, Ale rni,*Dinka Marinovi Jerolimov,*Nikolina Hazdovac Baji SEKCIJA ZA SOCIOLOGIJO ZNANOSTI (Dvorana M4) Sodelujejo:*Bernhard Wieser, Igor Pribac, *Jennie Olofsson, Matjaz Vidmar, Maja Buar, Franc Mali, Toni Pustovrh10.30 11.00 - Odmor

  11.00 12.30 *MEDNARODNI PANEL (Dvorana M4) Sodelujejo: Kreimir aar, Gbor Kirly, Pter Miskolczi, Vera Vratua, Duan Marinkovi, Duan Risti, Barbara Hoenig, Silva Menari SEKCIJA ZA SOCIALNO DELO (Dvorana M3) Sodelujejo: Sreo Drago, Vesna Leskoek, *eljko Krsti, Gaper Krstulovi, Katja Seek, Maja Ivai, Nina Tu pilak, Valentina Zlatanova12.30 13.30 SEKCIJA ZA MEDKULTURNE TUDIJE (Dvorana M4) Sodelujejo: Maja Zadel, Bla Lenari, Tjaa akelj, Mateja Sedmak, Zorana Medari, *Veselin Bosakov SEKCIJA ZA SOCIOLOGIJO EDUKACIJE (Dvorana M3) Sodelujejo: *Valentina Milenkova, Miran Lavri, Matja Poljanek13.30 15.00 - Odmor za kosilo15.00 16.30 SEKCIJA ZA SPOL IN DRUBO (Dvorana M4) Sodelujejo: Maca Jogan, Veronika Taner, Nina Perger, *Jennie Olofsson, Darja Tadi, Iza krjanec, Ana M. Soboan, Senja Pollak SEKCIJA EKONOMIJA IN DRUBA (Dvorana M3) Sodelujejo: rtomir Andolek, Nevenka ernigoj Sadar, Joica Zajc, Miroljub Ignjatovi, Aleksandra Kanjuo Mrela, Branko Ili, Andrej Kohont, Anton Kramberger, Dana Mesner Andolek, Janez tebe, Ura Golob, Klement Podnar, Miroslav Stanojevi16.30 17.00 - Odmor17.00 18.30 SEKCIJA ZA VPRAANJA DRUBENE BLAGINJE (Dvorana M3) Sodelujejo: Tatjana Rakar, Toma Deelan, Matic Kavi, Majda Pahor, Srna Mandi, Zdenka adl, Martina Trbanc TUDENTSKA SEKCIJA (Dvorana M4) Okrogla miza: Begunska kriza in mediji Moderira: Klemen Plotajner Sodelujejo: Ela Meh, Mojca Pajnik, Erik Valeni

  * Prezentacija v angleini

 • 4Slovensko socioloko sreanje 2015 SOCIOLOGIJA MED PRODUKCIJO VEDNOSTI IN SO-OBLIKOVANJEM DRUBE

  5

  PROGRAMME FRIDAY, 6TH NOVEMBER Kosovel Hall9.30 10.00 OPENING, INTRODUCTORY ADDRESSES Prof. Milica Anti Gaber, SSA president *Frank Welz, ESA president Maja Makovec Breni, Minister for education, science and sport10.00 11.00 CONVERSATION WITH ACAD. PROF. DR. ZDRAVKO MLINAR, first SSA president Moderators: Aleksandra Kanjuo Mrela and Patricija Frle11.00 11.30 - Coffee break11.30 13.30 SLOVENE SOCIOLOGY AND THE SSA: 1965 - 2015 Moderators: Niko To and Maca Jogan13.30 15.00 - Lunch break15.00 16.00 *PLENARY SESSION: Craig Calhoun, LSE, University of London, UK Sociology and the Challenges of the 21st Century16.00 16.15 - Coffee break16.15 17.15 FORUM: Who Needs Sociology at all? Moderator: Jelena Aleksi Participants: Metoda Dodi - Fikfak, Miha Lobnik, Grega Repov, Maja Simoneti17.15 18.30 GENERAL ASSEMBLY OF THE SSA19.00 - Dinner (Club CD)

  SATURDAY, 7TH NOVEMBER9.00 10.30 SECTION FOR RELIGIOLOGY (M3 Hall) Participants: Maca Jogan, Nadja Furlan tante, Marko Kerevan, Sergej Flere, Ale rni SECTION FOR SOCIOLOGY OF SCIENCE (M4 Hall) Participants: *Bernhard Wieser, Igor Pribac,* Jennie Olofsson, Matjaz Vidmar, Maja Buar, Franc Mali, Toni Pustovrh10.30 11.00 - Coffee break

  11.00 12.30 *INTERNATIONAL PANEL (M4 Hall) Participants: Kreimir aar, Gbor Kirly, Pter Miskolczi, Vera Vratua, Duan Marinkovi, Duan Risti, Barbara Hoenig, Silva Menari SECTION FOR SOCIAL WORK (M3 Hall) Participants: Sreo Drago, Vesna Leskoek, *eljko Krsti, Gaper Krstulovi, Katja Seek, Maja Ivai, Nina Tu pilak, *Valentina Zlatanova12:30 13:30 SECTION FOR INTERCULTURAL STUDIES (M4 Hall) Participants: Maja Zadel, Bla Lenari, Tjaa akelj, Mateja Sedmak, Zorana Medari, *Veselin Bosakov Section for Sociology of Education (M3 Hall) Participants: *Valentina Milenkova, Miran Lavri, Matja Poljanek13.30 15.00 - Lunch break15.00 16.30 SECTION FOR GENDER AND SOCIETY (M4 Hall) Participants: Maca Jogan, Veronika Taner, Nina Perger, *Jennie Olofsson, Darja Tadi,Iza krjanec, Ana M. Soboan, Senja Pollak SECTION ECONOMY AND SOCIETY (M3 Hall) Participants: rtomir Andolek, Nevenka ernigoj Sadar, Joica Zajc, Miroljub Ignjatovi, Aleksandra Kanjuo Mrela, Branko Ili, Andrej Kohont, Anton Kramberger, Dana Mesner Andolek, Janez tebe, Ura Golob, Klement Podnar, Miroslav Stanojevi16.30 17.00 - Coffee break17.00 18.30 SECTION FOR SOCIAL WELFARE (M3 Hall) Participants: Tatjana Rakar, Toma Deelan, Matic Kavi, Majda Pahor, Srna Mandi, Zdenka adl, Martina Trbanc STUDENT SECTION (M4 Hall) Round table: Refugee crisis and media Moderator: Klemen Plotajner Participants: Ela Meh, Mojca Pajnik, Erik Valeni

  *Presentations in English.

 • 6Slovensko socioloko sreanje 2015 SOCIOLOGIJA MED PRODUKCIJO VEDNOSTI IN SO-OBLIKOVANJEM DRUBE

  7

  SLOVENSKA SOCIOLOGIJA IN SSD: 1965 - 2015 Pogovor vodita: NIKO TO IN MACA JOGAN

  Slovenska sociologija je precej stareja od drutva, ki je bilo ustanovljeno pred petdesetimi leti, ko se je h kategoriji naturaliziranih sociologov zaela pridruevati nova kategorija diplo-miranih sociologov in sociologinj. Po pol stoletja delovanja drutva, ki naj bi povezovalo vse delujoe v razlinih vlogah na irokem sociolokem podroju in zagotavljalo prono prenaanje znanj iz raziskovalnih virov v raznolike praktine poklicne dejavnosti, je as za ovrednotenje prehojene poti. V odgovorih na vpraanja, kako je drutvo v vedno bolj razlenjeni socioloki znanosti in v spremenljivih drubenih okoliinah, opravljalo svoje temeljno poslanstvo, se bodo sreale osebe, ki so ive prievalke razvoja drutva in sociologije v razlinih poklicnih okoljih. Njihove izkunje lahko prispevajo k celoviteji spoznavi bogate dediine tako v znanstvenem raziskovanju kot v mnogoterih praktinih (neposrednih in posrednih) izrabah te discipline, hkrati pa spodbujajo zamisli prihodnjega delovanja in soitja med institucionalno razpreno sociologijo kot raziskovalno in pedagoko akademsko disciplino ter Slovenskim sociolokim drutvom kot povezovalnim dejavnikom med teorijo in prakso.

  PLENARY SESSION: CRAIG CALHOUN, LSE, UNIVERSITY OF LONDON, UK SOCIOLOGY AND THE CHA