mأ’dul de biologia molecular i citogenأˆ ies francesc programaciأ³ dde borja moll idأ ctica...

Download Mأ’DUL DE BIOLOGIA MOLECULAR I CITOGENأˆ IES Francesc Programaciأ³ Dde Borja Moll idأ ctica Biologia

Post on 17-Feb-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA

  MÒDUL DE BIOLOGIA MOLECULAR I

  CITOGENÈTICA

  CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

  1r CURS DEL CICLE DE TÈCNIC DE LABORATORI EN DIAGNÒSTIC CLÍNIC I BIOMÈDIC

  Denominació: TÈCNIC DE LABORATORI EN DIAGNÒSTCI CLÍNIC I BIOMÈDIC

  Nivell: FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU SUPERIOR

  Durada del cicle formatiu: 2000 hores

  Mòdul: BIOLOGIA MOLECULAR I CITOGENÈTICA

  Durada: 272 hores (5h/ setmanals + 3h/ llengua anglesa)

  Curs: 2018-19

 • IES Francesc de Borja Moll Programació Didàctica Biologia Molecular i Citogenètica

  Aixa Tobaruela Arbona CFGS Tècnic de laboratori clínic i Biomèdic 1

  1. DESENVOLUPAMENT CURRICULAR

  1.1 Objectius educatius generals

  Objectius generals del cicle

  • Reconèixer la patologia bàsica, amb el procés fisiopatològic, associant-la amb els patrons

  d’alteració morfològica i analítica.

  • Utilitzar aplicacions informàtiques per a complimentar la documentació de gestió.

  • Aplicar tècniques de control d’existències per a organitzar i gestionar l’àrea de treball.

  • Reconèixer les variables que influeixen en l’obtenció, conservació i distribució de mostres

  aplicant procediments normalitzats de treball i tècniques de suport vital bàsic en la fase

  preanalítica.

  • Aplicar protocols per a garantir la qualitat de totes les fases del procés analític.

  • Complimentar la documentació relacionada amb el processament de les mostres, segons els

  procediments de codificació i registre, per assegurar la traçabilitat.

  • Preparar reactius segons les demandes del procés, mantenint-los en condicions òptimes.

  • Realitzar operacions físic-químiques per a condicionar la mostra abans de l’anàlisi.

  • Organitzar i gestionar al seu nivell l’àrea de treball, realitzant el control d’existències segons

  els procediments establerts.

  • Obtenir les mostres biològiques, segons el protocol específics, i distribuir-les en relació amb

  les demandes clíniques i/o analítiques, assegurant la seva conservació al llarg del procés.

  • Garantir la qualitat del procés, assegurant la traçabilitat, segons els protocols establerts.

  • Verificar el funcionament dels equips, aplicant procediments de qualitat i seguretat.

  • Condicionar la mostra per a la seva anàlisi, aplicant tècniques de processament preanalític i

  seguint els protocols de qualitat i seguretat establerts.

  • Avaluar la coherència i fiabilitat dels resultats obtinguts en les anàlisis, utilitzant les

  aplicacions informàtiques.

  • Aplicar tècniques d’anàlisi genètic a mostres biològiques i cultius cel·lulars, segons els

  protocols establerts.

  • Realitzar determinacions analítiques de paràmetres bioquímics, seguint els protocols

  normalitzats de treball i complint les normes de qualitat.

  • Realitzar anàlisis microbiològics en mostres biològiques i cultius, segons els protocols de

  seguretat i protecció ambiental.

  • Aplicar tècniques immunològiques, seleccionant procediments en funció de la sol·licitud.

  • Realitzar tècniques d’anàlisi hematològic, seguint els protocols establerts.

 • IES Francesc de Borja Moll Programació Didàctica Biologia Molecular i Citogenètica

  Aixa Tobaruela Arbona CFGS Tècnic de laboratori clínic i Biomèdic 2

  • Reconèixer programes informàtics de tractament de dates i de gestió, per a realitzar el

  control i registre de resultats en la fase post-analítica.

  • Prendre decisions de manera fonamentada, analitzant les variables implicades, integrant els

  sabers de diferents àmbits, per afrontar i resoldre diferents situacions, problemes.

  • Avaluar situacions de prevenció de riscs laborals i de protecció ambiental, d’acord amb la

  normativa aplicable en els processos de treball per a garantir entorns segurs.

  Objectius específics del mòdul

  • Caracteritzar l’ADN i les seves alteracions en gens i cromosomes.

  • Descriure els mètodes d’obtenció, manteniment i propagació de cultius cel·lulars.

  • Descriure les tècniques aplicades al diagnòstic citogenètic.

  • Descriure les tècniques usades en l’anàlisi molecular de l’ADN.

  • Caracteritzar els processos que s’han de realitzar en els laboratoris de citogenètica i biologia

  molecular, així com, els materials i equips específics.

  • Aplicar tècniques d’anàlisi cromosòmic en sang perifèrica, líquids i teixits, interpretant els

  protocols establerts.

  • Aplicar les tècniques d’extracció d’àcids nucleics a mostres biològiques, seleccionant el

  tipus de tècnica en funció de la mostra que s’ha d’analitzar.

  • Aplicar tècniques de PCR i electroforesis a l’estudi dels àcids nucleics, seleccionant el tipus

  de tècnica en funció de l‘estudi que s’ha de realitzar.

  • Determinar mètodes de clonació i de seqüenciació d’àcids nucleics, justificant les passes de

  cada procediment d’anàlisi.

  • Seleccionar els mètodes d’anàlisi cromosòmic, en funció del tipus de mostra i determinació,

  per aplicar tècniques d’anàlisi genètic.

  • Realitzar operacions físico-químiques per condicionar la mostra abans de l’anàlisi.

  • Validar les dades obtingudes, segons tècniques de tractament estadístic, per avaluar la

  coherència i fiabilitat dels resultats.

  Objectius de la inclusió de la llengua anglesa al mòdul:

  • Apropar el registre científic-tècnic de la llengua anglesa als alumnes

  • Dotar l’alumnat de recursos i obrir-los portes per que l’idioma no sigui una barrera en el

  mon laboral diccionaris, traductors, aplicacions de mòbil, formació complementària.

 • IES Francesc de Borja Moll Programació Didàctica Biologia Molecular i Citogenètica

  Aixa Tobaruela Arbona CFGS Tècnic de laboratori clínic i Biomèdic 3

  • Incorporar-la al dia a dia del treball del tècnic de laboratori: comunicació amb cases

  comercials europees, contacte amb laboratoris de l’estranger, comprensió de manuals

  d’equipaments tècnics i protocols

  Consolidar els continguts treballats a les unitats didàctiques amb lectures d’articles científics,

  notícies, webs oficials, documentals, pel·lícules

  2. CONTINGUT

  2.1 TEÒRIC

  - Unidad didáctica 1 - Laboratorios de biología molecular y citogenética

  - Unidad didáctica 2 - Ácidos nucleicos y enzimas associades

  - Unidad didáctica 3 - Extracción y purificación de ácidos nucleicos

  - Unidad didáctica 4 - Hibridación de ácidos nucleicos

  - Unidad didáctica 5 - Técnicas de hibridación

  - Unidad didáctica 6 - Las técnicas de PCR

  - Unidad didáctica 7 - Clonación de ácidos nucleicos

  - Unidad didáctica 8 - Métodos de secuenciación de ácidos nucleicos

  - Unidad didáctica 9 - Aplicación de las técnicas de biología molecular en medicina forense

  - Unidad didáctica 10 - Cultivos celulares

  - Unidad didáctica 11 - Principios básicos de citogenètica

  - Unidad didáctica 12 - Citogenética humana y análisis cromosómico

  2.2 PRÀCTIC

  RELACIÓ DE SESSIONS PRÀCTIQUES

  P1 Pràctica de laboratori. Maneig i calibratge de micropipetes

  P2 Disseny d’un protocol per a extreure ADN mètode casolà. Pràctica de laboratori.

  Executar el seu protocol i emplenar fitxa.

  P3 Pràctica de laboratori. Separació de cèl·lules PBMC, per centrifugació en gradient de

  densitat, Ficoll.

  P4 Pràctica de laboratori. Recompte i estudi de viabilitat de les cèl·lules PBMC

  P5 Pràctica de laboratori. Extracció d’ADN amb el kit Quiagen, seguint protocol del kit.

  P6 Pràctica de laboratori. Extracció d’ADN amb diferents kits d’extracció. Interpretar i

  adaptar protocols. Kit Omega, Kit Health, Kit Wizard

 • IES Francesc de Borja Moll Programació Didàctica Biologia Molecular i Citogenètica

  Aixa Tobaruela Arbona CFGS Tècnic de laboratori clínic i Biomèdic 4

  P7

  Pràctica de laboratori. Seguir el protocol per a fer una electroforesis en gel d’agarosa

  per a comprovar l’estat de puresa de l’ADN extret. Valorar la puresa en mostres

  extretes en diferents mètodes d’extracció.

  P8 Pràctica de laboratori. Extracció d’ADN de mostres diferents: teixit fresc, teixit en

  parafina, saliva, fracció cèl·lules PBMC.

  P9 Pràctica de laboratori. Càlculs i preparació dels reactius per a amplificació PCR de

  mostres

  P10 Pràctica de laboratori. Executar protocol