materijal sa 16. sjednice Županijske skupštine kzŽ

Download Materijal sa 16. sjednice Županijske skupštine KZŽ

Post on 02-Feb-2017

217 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA UPANIJA UPANIJSKA SKUPTINA KLASA: 021-04/15-01/62 URBROJ: 2140/01-01-15-3 Krapina, 26. prosinca 2015.

  Na temelju lanka 82. st. 2. Poslovnika upanijske skuptine Krapinsko-zagorske upanije (Slubeni glasnik Krapinsko-zagorske upanije broj 4/02., 5/06., 14/09., 21/09., 11/13. i 10/14), sazivam 16. sjednicu upanijske skuptine Krapinsko-zagorske upanije za

  14 . prosinca 2015. godine (ponedjeljak) s poetkom u 16,00 sati.

  Sjednica e se odrati u maloj dvorani Pukog otvorenog uilita u Krapini, etalite hrvatskog narodnog preporoda 13.

  U skladu sa lankom 107. Poslovnika upanijske skuptine, prije rada po dnevnom redu sjednice, odrati e se AKTUALNI SAT.

  D N E V N I R E D

  1) Verifikacija skraenog zapisnika s 15. sjednice upanijske skuptine odrane 16. rujna 2015. godine,

  2) Prijedlog odluke o II. izmjeni Prorauna Krapinsko zagorske upanije za 2015. godinu, 3) Prijedlog prorauna Krapinsko zagorske upanije za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018.

  godinu, 4) Prijedlog odluke o izvravanju Prorauna Krapinsko zagorske upanije za 2016. godinu, 5) Izvjee o utroku proraunske zalihe za razdoblje sijeanj - studeni 2015. godine, 6) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana

  upanijske uprave za ceste Krapinsko zagorske upanije za 2015. godinu, 7) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan upanijske uprave za ceste Krapinsko

  zagorske upanije za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu, 8) I. izmjena i dopuna Financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske upanije za 2015.

  godinu, 9) Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske upanije za 2016.

  godinu,

 • 2

  10) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi,

  11) Prijedlog pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za ope dobro koje provode udruge na podruju Krapinsko-zagorske upanije,

  12) Prijedlog zakljuka o odobravanju Programa rada upanijskog savjeta mladih za 2016. godinu, 13) Prijedlog odluke o produljenju ugovora o zakupu prava lova u zajednikim otvorenim lovitima, 14) a) Godinja analiza stanja sustava civilne zatite Krapinsko-zagorske upanije za 2015. godinu,

  b) Godinji plan razvoja sustava civilne zatite Krapinsko-zagorske upanije za 2016. godinu s financijskim uincima za razdoblje od 2016. 2018. godine,

  15) Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zatite Krapinsko-zagorske upanije za razdoblje od 2016. 2018. godine,

  16) Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske slube spaavanja Stanice Krapina,

  17) Prijedlog plana rada upanijske skuptine za 2016. godinu, 18) Prijedlog odluke o promjeni sjedita Javne ustanove za upravljanje zatienim dijelovima prirode

  Krapinsko-zagorske upanije, 19) Prijedlog odluke o dopuni Odluke o ustrojstvu upravnih tijela upanije, 20) Prijedlog odluke o rasporeivanju sredstava politikim strankama u 2016. godini, 21) Prijedlog rjeenja o razrjeenju i imenovanju mrtvozornika za podruje Opine Lobor, 22) Prijedlog rjeenja o razrjeenju i imenovanju Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na

  podruju Krapinsko-zagorske upanije, 23) Pitanja i prijedlozi.

  U prilogu poziva dostavljamo lanovima/lanicama upanijske skuptine materijale uz

  predloene toke dnevnog reda i obavijest upana o razrjeenju lanice i imenovanju lana kolskog odbora Srednje kole Oroslavje.

  Miljenja odnosno zakljuke radnih tijela upanijske skuptine vezano uz predloene toke dnevnoga reda iznijeti e predsjednici/predstavnici radnih tijela usmeno na sjednici. Mole se lanovi/lanice upanijske skuptine da se ovom pozivu odazovu, a u sluaju sprijeenosti molim obavijestiti Upravni odjel za poslove upanijske skuptine na broj telefona 329-258 (Svjetlana Gorian). PREDSJEDNICA UPANIJSKE SKUPTINE Vlasta Hubicki, dr.vet.med.,v.r.

 • 3

  Dostaviti: 1. Anica Hlaban, Kumrovec, Risvica 100, 2. Vlasta Hubicki, Marija Bistrica, Nova cesta 13, 3. Klementina avuu, Krapina, Tkalci 27, 4. Josip Kovai, Marija Bistrica, Stubika 4, 5. Tajana Broz, Pregrada, Ljudevita Gaja 28, 6. Dragica Ferek Jambrek, Radoboj, Jazvine 98, 7. arko Broz, Klanjec, Lijepe nae 24, 8. Ana Gregurovi, Krapina, Polje Krapinsko 92, 9. Stjepan Horvat, Pregrada, Sopot 156, 10. Tihomir Vrani, Zabok, Matije Gupca 186, 11. Mario krnjug, Petrovsko, Petrovsko 24, 12. Juraj Matkun, Krapinske Toplice, Vrtnjakovec 127, 13. Goran Grobotek, Konjina, Ivice Gluhaka 14, 14. Leonard Fulir, Zlatar Bistrica, Vladimira Nazora 44, 15. Tanja Tuka, Hraina-Trgovie, Trgovie 38, 16. Branko iko, Oroslavje, Mokrice 239, 17. Zdenka Grilec, Krapina, Zagrebaka 7, 18. eljko Zozoli, Budinina, Gornji Kraljevec 2/C, 19. Renata Novak, urmanec, Hromec 83, 20. Natalija Lukec, Oroslavje, Kralja Tomislava 26, 21. Tomislav Konevski, Zabok, Gredice 2, 22. Bojan Ceboci, Sveti Kri Zaretje, Trg hrvatske kraljice Jelene 11, 23. Damir Hrak, Krapina, Zagrebaka cesta 42, 24. Tea Vdovi, Pregrada, Vrhi Pregradski 51/A, 25. arko Tuek, Krapina, Antuna Mihanovia 2, 26. Stanko Belina, Zabok, Ivana i Cvjete Huis 8, 27. Miroslav Kopjar, Zlatar, Hrvatskih branitelja 2, 28. Damir Beloevi, urmanec, Podbrezovica 72, 29. Mirko Krznar, Konjina, Zagrebaka 14, 30. Miljenko Jernei, Zabok, Radniko naselje 17, 31. Branko Varjai, Krapina, Bregovita 13, 32. Mio Grilec, urmanec, Hromec 119, 33. Mladen Popovi, Krapina, Gornja Paetina 18, 34. Stjepan Ranogajec, Oroslavje, Mokrice 57/A, 35. Damir Hubak, Lobor, Vinipotok 4/c, 36. Milan Kralj, Veliko Trgovie, Antuna Mihanovia 6, 37. Nina Gradiki Zrinski, Stubike Toplice, Strmeka 6, 38. Zdravko Tuek, Bedekovina, Stjepana Radia 12. 39. Zoran Gregurovi, Krapina, Strahinje 47 A, 40. Stanko Majdak, Zlatar, Donja Batina 134, 41. Alojz Horvat, Krapina, Donja emnica 7,

  42. upan eljko Kolar, ovdje, 43. zamjenica upana Jasna Petek, ovdje, 44. zamjenik upana Anelko Ferek-Jambrek, ovdje, 45. Ured upana, n/p proelnika Nikole Gospoia, 46. Upravni odjel za financije, proraun i javnu nabavu, n/p v.d. proelnika Ivanke Znika, 47. Upravni odjel za ope i zajednike poslove, n/p proelnice Petre Vrani Le, 48. Upravni odjel za prostorno ureenje, gradnju i zatitu okolia, n/p proelnika Stjepana Bruia, 49. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, port i tehniku kulturu, n/p proelnika Ivana Lamota,

 • 4

  50. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade, n/p proelnice Martine Gregurovi anjug, 51. Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove, n/p

  proelnice Sanje Mihovili, 52. Upravni odjel za poslove upanijske skuptine, n/p proelnice Ljiljane Malogorski, 53. Svjetlana Gorian, Upravni odjel za poslove upanijske skuptine, 54. Dunja poljar, Radoboj, Radoboj 333, 55. Zavod za prostorno ureenje Krapinsko zagorske upanije, n/p ravnateljice Snjeane igman,

  Krapina, Krambergerova bb, 56. Javna ustanova za upravljanje zatienim dijelovima prirode na podruju Krapinsko zagorske

  upanije, n/p ravnateljice Dijane Hrak, Radoboj 8, 57. Zagorska razvojna agencija d.o.o., n/p zamjenice direktorice Helene Matua, Krapina, Frana Galovia

  1B, 58. Krapinsko zagorski aerodrom d.o.o., n/p direktorice Sandre Miin, Zabok, Kumroveka 6, 59. Turistika zajednica Krapinsko-zagorske upanije, n/p Ksenije Tomi, Krapina, Magistratska ulica 3, 60. Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske upanije, n/p predsjednika Ivice Glasa, Krapina, Trg

  Ljudevita Gaja 12 61. upanijski savjet mladih, n/p predsjednice Veronike Kolman, Trsteno 14, Tuhelj, 62. upanijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske upanije, n/p ravnatelja eljka Vincelja, Pregrada,

  Janka Leskovara 40/1,

  63. Martina Jus, Hrvatska banka za obnovu i razvoj, Zagreb, Strossmayerov trg 9, 64. Adalbert Turner, Krapina, Marije Juri Zagorke 7, 65. Jasmin Krizmani, Gornja Stubica, Brezje 22B, 66. Ivan Martini, Bedekovina, Mihanovieva 15,

  67. Ured dravne uprave u KZ, n/p predstojnice Silvije Profeta Fabjani, Krapina, Magistratska 1, 68. Damir Galoi, Upravni odjel za poslove upanijske skuptine, 69. Karlo Frljuec, Ured upana, ovdje, 70. Mediji, e-mail: mediji@kzz.hr 71. Za Zbirku isprava, 72. Pismohrana.

 • 1

  Klasa: 021-04/15-01/51 Urbroj: 2140/01-01-15-9

  S K R A E N I Z A P I S N I K sa 15. sjednice upanijske skuptine Krapinsko-zagorske upanije, odrane dana 16.

  rujna 2015. s poetkom u 16,00 sati. Sjednica je odrana u Maloj dvorani Pukog otvorenog uilita u Krapini, etalite hrvatskog narodnog preporoda 13. Predsjednica upanijske skuptine Vlasta Hubicki otvorila je sjednicu, pozdravila prisutne lanove/lanice upanijske skuptine i goste i budui da, temeljem izvrene prozivke, istoj prisustvuje dovoljan broj lanova/lanica (od ukupno 41 sjednici prisustvuje 35 lanova/lanica upanijske skuptine) konstatirala je da se sjednica moe odrati i da Skuptina moe pravovaljano odluivati. Prisutni:

  lanovi/lanice upanijske skuptine: Anica Hlaban, Vlasta Hubicki, Klementina avui, Josip Kovai, Tajana Broz (dola pod 6. tokom dnevnog reda), Dragica Ferek Jambrek, Ana Gregurovi, Stjepan Horvat, Tihomir Vrani, Mario krnjug, Juraj Matkun, Goran Grobotek,(doao po