maddelerin asitlik ve bazik £â€“zellikleri test- asitler, bazlar ve tuzlar...

Download Maddelerin Asitlik ve Bazik £â€“zellikleri Test- Asitler, Bazlar ve Tuzlar Test-1 Maddelerin Asitlik ve

Post on 24-Aug-2020

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  Test-1

  1

  1.Ünite

  Maddelerin Asitlik ve Bazik Özellikleri 1. I. Tatlarının ekşi olması

  II. Tahriş edici olması III. Ele kayganlık hissi vermesi

  Yukarıdaki özelliklerden hangileri bir mad- denin asit olduğunu kesinlikle belirler?

  A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

  D) Yalnız II E) II ve III

  2. Temizlik malzemesi olarak kullanılan sa- bun ile ilgili;

  I. Tadının acı olması II. Cilde kayganlık hissi vermesi III. Turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevir-

  mesi

  yargılarından hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I B) II ve III C) I, II ve III

  D) Yalnız II E) I ve II

  3. Aşağıdaki maddelerden hangisinin özelliği yanlış verilmiştir?

  Madde Asit-Baz Özelliği A) Domates Asidik B) Sabun Bazik C) Deterjan Asidik D) Kireç suyu Bazik E) Gazoz Asidik

  4. Özge öğretmenin “Amonyaklı suyun özellik- leri nelerdir?” sorusuna;

  I. Bazik özellik gösterir. II. Turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevi-

  rir. III. Elektrik akımını iletir.

  Yukarıda verilen yanıtlardan hangileri doğ- rudur?

  A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve III

  D) I ve II E) I, II ve III

  Test-1

  Gıda sektöründe kullanılan sirke,

  asidik özellik gös- terir.

  Limona eksi tadını veren bileşik; sitrik asittir.

  Bitkilerin çiçeklerinin renginde, bitkinin yetiştiği toprağın

  asitliği ya da bazlığı önemlidir.

 • Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  Test-1 Maddelerin Asitlik ve Bazik Özellikleri

  2

  1.Ü nit

  e

  5. I. Bazı meyvelerin tatlarının ekşi olmasının nedeni, yapılarında bulunan asitler nede- niyledir.

  II. İndikatörler, bir maddenin asit ve baz olup olmadığını tanımlayan maddelerdir.

  III. Bitkilerin çiçeklerinin renklerinde, bitkile- rin yetiştiği toprağın asitliği ya da bazlığı önemlidir.

  Yukarıda verilen yargılardan hangileri doğ- rudur?

  A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III

  D) I ve III E) I, II ve III

  6. Aşağıdaki maddelerden hangisinin sulu çözeltisi bazik özellikler göstermez?

  A) NaOH B) CH3OH C) Ca(OH)2 D) K2O E) NH3

  7. İndikatör Asit Baz A indikatörü Sarı Mavi

  B indikatörü Renksiz Pembe

  Yukarıda verilen indikatörlerin özelliklerine göre,

  I. Limona A indikatörü damlatılırsa sarı renk oluşur.

  II. Sabunlu suya B indikatörü damlatılırsa renksiz olur.

  III. Süte B indikatörü damlatılırsa renksiz olur.

  yargılarından hangileri yanlıştır?

  A) Yalnız I B) I ve III C) Yalnız II

  D) II ve III E) Yalnız III

  8.  CO2  Na2O  Mg(OH)2  C2H5OH

   H2CO3  CH3COOH  Cl2O7 Yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi- nin sulu çözeltisi turnusol kağıdının rengi- ni maviye çevirir?

  A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) 7

  Bir asitin suda çözündüğünde maksimum ve- receği H+ ve bir

  bazın suda çözün- düğünde mak- simum vereceği OH– iyonu sayı- sını tesir değerliği

  denir.

  İçinde bulunduğu çözeltinin asitlik, bazlik ya da nötr

  durumuna göre renk değiştiren maddelere indikatör (belirteç)

  denir.

  Sabun bazik bir madde olduğu için ele kayganlık hissi

  verir.

 • Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  Maddelerin Asitlik ve Bazik Özellikleri

  3

  1.Ünite

  Test - 1

  9.

  X çözeltisi Y çözeltisi Z çözeltisi

  Yukarıdaki çözeltilerle ilgili şu bilgiler veriliyor;

  • Kırmızı turnusol kağıdının rengini yalnızca Z çözeltisi değiştiriyor.

  • X çözeltisinin tadı ekşi. Buna göre, X, Y ve Z çözeltileri aşağıdaki- lerden hangisinde doğru verilmiştir?

  X Y Z

  A) Asit Baz Nötr

  B) Baz Nötr Asit

  C) Nötr Asit Baz

  D) Asit Nötr Baz

  E) Nötr Baz Asit

  10. Aşağıdaki özelliklerden hangisi asit ve bazların ortak özelliğidir?

  A) Tatlarının acı olması B) Sulu çözeltilerine H+ iyonu vermesi C) Sulu çözeltilerinin elektrik akımı iletmesi D) Yapılarında OH grubu bulundurması E) Mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirmesi

  11. A maddesi ile ilgili;

  – Yapısında hidroksit bulundurmaz. – Oda koşullarında pH değeri 7’den büyük-

  tür. – Sulu çözeltisinde hidroksit iyonu vardır.

  bilgileri veriliyor. Buna göre A maddesi,

  I. H2SO4 II. CaO III. NH3 IV. HCl V. CO2 Yukarıdakilerden kaç tanesi olabilir?

  A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

  12. Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin sulu çözeltisi turnusol kağıdını kırmızıya çevirmez?

  A) H2SO4 B) HNO3 C) CH3COOH D) NH3 E) HCl

  Turnusol kağıdı asidik ortamda kırmızı, bazik ortamda mavi

  renk verir.

  Metallerin oksijenle yaptığı bileşiklere metal oksit denir.

  Oksijence zengin olan ametal oksitlere

  asit oksit veya anhidroasit denir.

 • Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  Test - 1 Maddelerin Asitlik ve Bazik Özellikleri

  4

  1.Ü nit

  e

  13. Aşağıdaki maddelerden hangisinin içerdiği bileşik yanlış verilmiştir?

  Madde İçerdiği bileşik A) Elma Formik asit B) Sirke Asetik asit C) Çilek Follik asit D) Üzüm Tartarik asit E) Limon suyu Sitrik asit

  14. Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerlerden hangilerine “indikatör (belirteç)” kelimesi yazılır?

  I. Asit ve bazların tanınmasında kullanılan maddeler .............. denir.

  II. Mavi turnusol kağıdının rengini kırmızıya çeviren maddelere .............. denir.

  III. Çözeltinin belirli pH değerlerinde renk de- ğiştiren maddelere .............. denir.

  IV. Kırmızı lahana .............. olarak kullanılabi- len bitkilerden biridir.

  A) II ve IV B) I, III ve IV C) I ve II

  D) I, II, III ve IV E) II ve III

  15. Asidik çözeltilerin tatları acıdır.

  Asitlerin sulu çö- zeltileri elektrik akımını iletir.

  Asitlerin tahriş edici özellikleri

  vardır. Asitlerin tümünün

  formülünde hidrojen atomu

  bulunur.

  Bazlar suda çözündüğü zaman OH–

  iyonu verirler.

  Bazların tümü- nün formülün- de OH grubu

  bulunur.

  Bazların sulu çözeltilerinde

  H+ iyonu bulunur.

  D Y

  D D

  Y Y

  D Y

  1 2 D Y

  3 4 D Y

  5 6

  D Y

  7 8

  Yukarıdaki şemada ifadeler doğru (D) veya yanlış (Y) olarak takip edildiğinde hangi numaradan çıkış olur?

  A) 2 B) 3 C) 5 D) 7 E) 8

  16. Aşağıda verilen maddelerden hangisinin oda koşullarında sulu çözeltileri baziktir?

  A) HCOOH B) C2H4OH C) CO2 D) NH3 E) N2O5

  Elektriği ilete- bilen çözeltilere

  “elektrolit” denir.

  Asit ve bazların ortak özelliği;

  sulu çözeltilerinin elektrik, akımını iletebilmesidir.

  Asitler, yakıcı ve tahriş edicidir.

 • Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  Test - 1Maddelerin Asitlik ve Bazik Özellikleri

  5

  1.Ünite

  17. I. HI II. CO2 III. NH3 IV. HCOOH V. CaO

  Yanda verilen maddelerden kaç tanesinin sulu çözeltisinde OH– iyonlarının sayısı H+ iyonlarının sayısından fazladır?

  A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

  18. Formik asit ve asetik asitle ilgili;

  I. Metal yüzeyi aşındırırlar. II. İkisi de organik asittir. III. Sulu çözeltilerinin tadı acıdır.

  yargılarından hangileri yanlıştır?

  A) Yalnız II B) II ve III C) I ve III

  D) Yalnız III E) I ve II

  19. Bazların özellikleri ile ilgili;

  I. Arı sokmalarında kaşınmayı önleyici ola- rak kullanılırlar.

  II. Sulu çözeltileri ele kayganlık hissi verir. III. Oda koşullarında pH değerleri 7’den kü-

  çüktür.

  yargılardan hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

  D) II ve III E) I, II ve III

  20. I. NO2 II. P2O5 III. K2O IV. CO V. SO3 Yapılarında hidrojen bulunmadığı halde suda çözündüğünde asit özelliği gösteren maddelere yukarıdakilerden kaç tanesi ör- nek verilebilir?

  A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  10

  TEST NO

  771ID :

  CO2, N2O5, SO3 gibi oksijen sayısı ametal sayısın- dan fazla olan bileşiklerin sulu çözeltileri asi-

  diktir.

  Proteinler midede HCI asitinin

  aşındırma özelliğinden yararlanılarak

  sindirilir.

  Turnusol; kuzukulağı bitkisinden elde

  edilen bir maddedir.

 • Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  6

  1.Ü nit

  e

  Asit ve Bazların TepkimeleriTest - 2 1. Sirke asiti aşağıdaki bileşiklerin hangisi ile

  nötrleşme tepkimesi verir?

  A) HCl B) Ca(OH)2 C) H2SO4 D) CO2 E) SO3

  2. I. NaOH(suda) II. Mg(OH)2(suda) III. HBr(suda) IV. CH3COOH(suda) V. H2SO4(suda) Yanda verilen maddelerden kaç tanesi NH3(suda) ile asit-baz tepkimesi verir?

  A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

  3. NaOH(k) ve HCl(s) maddeleri standart şartlar- da aynı suya ekleniyor. Oluşan çözelti kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye çevirdiğine göre;

  I. Oluşan çözeltide H+ iyonu miktarı OH– iyo- nu miktarından fazladır.

  II. Eklenen NaOH(k)’in mol miktarı,

View more >