korisnička sučelja - irb.hr · pdf filepython python interpreter python je interpreterski,...

of 91/91
Aleksandar Maksimović, Institut Ruđer Bošković, Bijenička c. 54 / 24/05/2007 / Str. 1 korisnička sučelja Korisnička sučelja Aleksandar Maksimović IRB

Post on 15-Feb-2018

222 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Aleksandar Maksimovi,Institut Ruer Bokovi, Bijenika c. 54

  / 24/05/2007 / Str. 1korisnika suelja

  Korisnika suelja

  Aleksandar MaksimoviIRB

 • Aleksandar Maksimovi,Institut Ruer Bokovi, Bijenika c. 54

  / 24/05/2007 / Str. 2korisnika suelja

  Python

  Python interpreterPython je interpreterski, interaktivni, objektno orjentirani programski jezik, kojeg je 1990. godine razvio Guido van Rossum. Ve do konca 1998., Python je imao bazu od 300.000 korisnika, a od 2000. ve su ga prihvatile ustanove kao MIT, NASA, IBM, Google, Yahoo i druge.Python je besplatan (za akademske ustanove i neprofitnu upotrebu), open-source software, s izuzetno dobrom potporom, literaturom i dokumentacijom. http://www.python.org

 • Aleksandar Maksimovi,Institut Ruer Bokovi, Bijenika c. 54

  / 24/05/2007 / Str. 3korisnika suelja

  Python

 • Aleksandar Maksimovi,Institut Ruer Bokovi, Bijenika c. 54

  / 24/05/2007 / Str. 4korisnika suelja

  Python

 • Aleksandar Maksimovi,Institut Ruer Bokovi, Bijenika c. 54

  / 24/05/2007 / Str. 5korisnika suelja

  python

  http://www.python.org

  http://www.activestate.com

 • Aleksandar Maksimovi,Institut Ruer Bokovi, Bijenika c. 54

  / 24/05/2007 / Str. 6korisnika suelja

  python interpreter

  python.exe

 • Aleksandar Maksimovi,Institut Ruer Bokovi, Bijenika c. 54

  / 24/05/2007 / Str. 7korisnika suelja

  drPython

  interpreter

  editor

 • Aleksandar Maksimovi,Institut Ruer Bokovi, Bijenika c. 54

  / 24/05/2007 / Str. 8korisnika suelja

  drPython

  izvrena skripta

  save

  run

  skripta

 • Aleksandar Maksimovi,Institut Ruer Bokovi, Bijenika c. 54

  / 24/05/2007 / Str. 9korisnika suelja

  programiranje

  Konstante

  1, 1.23, 5.2e-3

  'string', "ovo je' string"

  Brojevi

  1,2,3 - cijeli brojevi

  1.2, 5.3e-3 - realni brojevi

  (1+2j) - kompleksni brojevi

  String

  ' - jednostruki navodnici

  " - dvostruki

  ''' - trostruki

  '''This is a multi-line string. This is the first line.

  This is the second line.

  "What's your name?," I asked.

  He said "Bond, James Bond."

 • Aleksandar Maksimovi,Institut Ruer Bokovi, Bijenika c. 54

  / 24/05/2007 / Str. 10korisnika suelja

  python

  Escape Sequences

  \' - prikazuje ', npr. 'What\'s your name?'

  'What's your name?' - ne bi znao gdje je poetak i kraj

  \n - nova linija

  This is the first line\nThis is the second line

  \t - tab

  \ - na kraju linije nastavlja string na novu liniju

  "This is the first sentence.\

  This is the second sentence."

 • Aleksandar Maksimovi,Institut Ruer Bokovi, Bijenika c. 54

  / 24/05/2007 / Str. 11korisnika suelja

  python

  Varijable

  Imena

  Prvi znak mora biti slovo ili _ (underscore)

  Ostali znakovi u imenu varijable - slova, brojevi ili _

  Velika i mala slova, varijable Var i var nisu iste

  Dobra imena

  i, __my_name, name_23

  Loa imena

  2things, this is spaced out, moje-ime

 • Aleksandar Maksimovi,Institut Ruer Bokovi, Bijenika c. 54

  / 24/05/2007 / Str. 12korisnika suelja

  primjer

  # Filename : var.pyi = 5print ii = i + 1print is = '''This is a multi-line string.This is the second line.'''print s

  i = 5;print i;

  i = 5; print i;

  i = 5; print i

  s = 'This is a string. \This continues the string.'print s

 • Aleksandar Maksimovi,Institut Ruer Bokovi, Bijenika c. 54

  / 24/05/2007 / Str. 13korisnika suelja

  tipovi podataka

  varijable sadre razliite vrijednosti - tipove podataka

  Provjera tipa nekog objekta ostvaruje se pozivom funkcije type():

 • Aleksandar Maksimovi,Institut Ruer Bokovi, Bijenika c. 54

  / 24/05/2007 / Str. 14korisnika suelja

  tipovi podataka

  N-terac (eng. tuples)

  N-terac je niz objekata, istih ili razliitih tipova. N-terac se definira nabrajanjem objekata odvojenih zarezima (,). Zadnjem lanu u nizu takodjer se moe dodati zarez. N-terac sa samo jednim lanom mora imati zarez na kraju, jer inae gubi tip n-terca.

 • Aleksandar Maksimovi,Institut Ruer Bokovi, Bijenika c. 54

  / 24/05/2007 / Str. 15korisnika suelja

  tuples

 • Aleksandar Maksimovi,Institut Ruer Bokovi, Bijenika c. 54

  / 24/05/2007 / Str. 16korisnika suelja

  Liste

  lanovi u listi su bilo kakvi objekti razliitih vrsta. Lista se definira nabrajanjem lanova, odijeljenih zarezima (,) i smjetenih unutar uglatih zagrada ([ ]). Doputeno je iza zadnjeg lana liste, ostaviti jo ejdan zarez. Prazna lista se oznaava praznim parom uglatih zagrada.

  pridruuje se "by reference"svaka promjena u novoj varijabli, mijenja poetnulistu

  "by value"

 • Aleksandar Maksimovi,Institut Ruer Bokovi, Bijenika c. 54

  / 24/05/2007 / Str. 17korisnika suelja

  Liste

  Matrice moemo prikazati pomou lista

 • Aleksandar Maksimovi,Institut Ruer Bokovi, Bijenika c. 54

  / 24/05/2007 / Str. 18korisnika suelja

  Operacije na nizovima

  Dohvaanje elementa bilo kojeg niza (stringa, n-terca, liste) postie se indeksiranjem. Dio niza, odlomak ili krika (engl. slice) dobiva se sintaksom 'i:j' gdje je 'i' poetni indeks, a 'j' zavrni indeks krike (tablica 2.4.). Duina niza dobiva se pozivom funkcije len(), a maksimalni i minimalni lan niza s funkcijama max(), odnosno min().

 • Aleksandar Maksimovi,Institut Ruer Bokovi, Bijenika c. 54

  / 24/05/2007 / Str. 19korisnika suelja

  Operacije na nizovima

  vrijednosti niza, stringa

  promjena vrijednosti u listi

 • Aleksandar Maksimovi,Institut Ruer Bokovi, Bijenika c. 54

  / 24/05/2007 / Str. 20korisnika suelja

  RjenikPreslikavanje (engl. mapping) je skup objekata indeksiranih s pomou gotovo slobodnih vrijednosti koje se zovu kljuevi (engl. keys). Tako nastali objekti su promjenljivi, a za razliku od nizova, nisu poredani. Eksplicitno stvaranje rjenika provodi se nizom parova klju:vrijednost odvojenih zarezima, koji se smjetaju unutar vitiastih zagrada.

 • Aleksandar Maksimovi,Institut Ruer Bokovi, Bijenika c. 54

  / 24/05/2007 / Str. 21korisnika suelja

  metode - string

 • Aleksandar Maksimovi,Institut Ruer Bokovi, Bijenika c. 54

  / 24/05/2007 / Str. 22korisnika suelja

  metode - string

 • Aleksandar Maksimovi,Institut Ruer Bokovi, Bijenika c. 54

  / 24/05/2007 / Str. 23korisnika suelja

  metode - liste

 • Aleksandar Maksimovi,Institut Ruer Bokovi, Bijenika c. 54

  / 24/05/2007 / Str. 24korisnika suelja

  metode - rjenik

 • Aleksandar Maksimovi,Institut Ruer Bokovi, Bijenika c. 54

  / 24/05/2007 / Str. 25korisnika suelja

 • Aleksandar Maksimovi,Institut Ruer Bokovi, Bijenika c. 54

  / 24/05/2007 / Str. 26korisnika suelja

  import

  interpreter komanda

  import sys -uitava se modul sistemskih funkcija

  Pojedinani podatak ili funkcija iz modula dohvaa se naredbom 'from ... import ... ' :

  from math import sin, cos

  funkcije sin i cos iz math modula

 • Aleksandar Maksimovi,Institut Ruer Bokovi, Bijenika c. 54

  / 24/05/2007 / Str. 27korisnika suelja

  programiranje

  indent - uvlaenje retka koristimo kod naredbi toka

  prazni (bijeli) prostor (whitespace= tab ili space) na poetku linije oznaava kod u istom bloku, npr.

  >>> b=1>>> if b>0:... print b... 1>>> Kod If komande koristimo whitespace - tab

  >>> print "bok"bok>>> print "bok"

  File "", line 1print "bok"^

  SyntaxError: invalid syntax

  enter: - poetak bloka

 • Aleksandar Maksimovi,Institut Ruer Bokovi, Bijenika c. 54

  / 24/05/2007 / Str. 28korisnika suelja

  Operatori

  Kalkulator - moemo interaktivno zbrajati, oduzimati, itd..

 • Aleksandar Maksimovi,Institut Ruer Bokovi, Bijenika c. 54

  / 24/05/2007 / Str. 29korisnika suelja

  Operatori

  Neki od operatora vrijede za stringove

  definirani su skraeni operatori kao u C jeziku

 • Aleksandar Maksimovi,Institut Ruer Bokovi, Bijenika c. 54

  / 24/05/2007 / Str. 30korisnika suelja

  Operatori

  Usporeivanje vrijednosti i stringova

  1 - istinita tvrdnja

  0 - neistinita tvrdnja

 • Aleksandar Maksimovi,Institut Ruer Bokovi, Bijenika c. 54

  / 24/05/2007 / Str. 31korisnika suelja

  Expressions

  Izrazi - linije koda u kojima pridruujemo vrijednosti i/ili koristimo operatore kako bi dobili novu vrijednost

 • Aleksandar Maksimovi,Institut Ruer Bokovi, Bijenika c. 54

  / 24/05/2007 / Str. 32korisnika suelja

  Kontrola toka

  if - komanda

  moemo je koristiti zajedno s jednom ili vie dodatnih uvjeta

  ako nije nijedan uvjet ispunjen koristimo else komandu

  blokovi elif i else nisu obavezni

 • Aleksandar Maksimovi,Institut Ruer Bokovi, Bijenika c. 54

  / 24/05/2007 / Str. 33korisnika suelja

  kontrola toka

 • Aleksandar Maksimovi,Institut Ruer Bokovi, Bijenika c. 54

  / 24/05/2007 / Str. 34korisnika suelja

  Petlje (Loops)

  izvrava blok sve dok je zadovoljen uvjet condition

  kao i kod if komande moemo koristiti else komandu ako uvjet nije istinit

 • Aleksandar Maksimovi,Institut Ruer Bokovi, Bijenika c. 54

  / 24/05/2007 / Str. 35korisnika suelja

  Petlje

  Rezultat je:

 • Aleksandar Maksimovi,Institut Ruer Bokovi, Bijenika c. 54

  / 24/05/2007 / Str. 36korisnika suelja

  Petlje

  nMax = 5a = []for n in range(1,nMax