koman pou nouri timoun ki gen mwens ke 2zan...

of 32/32
KOMAN POU NOURI TIMOUN KI GEN MWENS KE 2ZAN YO Alimentación del Niño menor a 2 años

Post on 08-May-2019

218 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

KOMAN POU NOURI

TIMOUN KI GEN MWENS KE

2ZAN YOAlimentacin del Nio menor a 2 aos

Manje kap nouri yon timoun

diran premye ane lavi li, se

youn pami gran responsabilite

prensipal kap pmt timoun sa

grandi epi devlope nmalman

La alimentacin en los primeros aos de vida

es un determinante principal del crecimiento

y desarrollo de los nios y nias.

Li vrman enptan pandan 2 premye anenan lavi yon timoun pou nou chachedevlope kk abitid nan fason lap nouri aknan md manje lap manje, e nan ka sa afanmi an gen yon gwo wl fondamantalpoul jwe nan modl edikasyon lap baynan kay la men sitou nan md kesyonmanje an tankou:

ki sak bon pou manje? kman ak kil poumanje? Kman pou kwit manje yo?

Es importante durante los primeros dos aos de

vida el desarrollo de hbitos alimentarios en

donde la familia tiene un rol fundamental a

travs de la educacin entregada en el hogar,

pero especialmente a travs del modelo de

alimentacin:

qu comer?, cmo comerlo?, cmo cocinarlo?.

Li bon pou nou konnen epi raple nou ke pif kategori manje timoun yo

prefere yo oubyen chwa de gou ke yap f nan manje yo ap rive ft avan

24mwa.

Cabe mencionar que la mayor parte de preferencias y gustos se forman antes de los 24 meses.

BYEN NOURI TIMOUN LAN STI 0 RIVE 6 MWAAlimentacin del nio de 0-6 meses de edad

Objektif la: bay ti moun lan sl lt manmanl kmsadwa chak

jou jiska 6 mwa el pa dwe 5mwa.

Objetivo: Mantener la lactancia materna exclusiva idealmente hasta los

6 meses y no menor a los 5 meses.

Kisa ki rele bay ti moun lan sl lt manmanl komsadwa?: Se

l timoun lan ap bw swa dirkteman oubyen nan yon

resipyan lt manman tou pi san melanje et san manje ou bw

okenn lt bagay.

Qu es Lactancia Materna Exclusiva?: El menor recibe leche del pecho

de su madre o extrada de su madre y no recibe otro tipo de lquidos o

slidos.

Ki avantaj ki gen nan saBeneficios

Gen avantaj ni pou manman an ni pou bebe an.

Existen beneficios tanto para la madre como para el beb

Pou bebe anPara el nio

Sak rele maladi paka byen respire an epi dyare pa fasil frape

bebe sa ak anpil lt maladi frekan ank pap fasil atakel

tankou: maladi asmatik, fe tansyon, ils lestomak, ak k lt

maladi ank.

Menor frecuencia de enfermedades respiratorias y diarreicas y

otras tales como asma, hipertensin, colitis ulcerosa, entre otras.

Anplis tant bebe an ap byen nouri ak lt manmanl se tant risk

pou bebe sa pa obz (pa vin yon gwo bout patat) e selon anpil

etid ,bebe sa ap tr entlijan

Adems a mayor lactancia materna menor riesgo de obesidad y

estudios han demostrado que se asocia a mayor inteligencia.

Pou manman anPara la madre

L manman an ap nouri bebe an ak lt li an lap

diminye risk poul f maladi kans nan tete ak nan

ov li (anndan vajen li) men tou l manman an ap

nouri bebe an ak lt li an lap fasilite ke defmasyon

po vant manman te vin genyen apr akouchman lap

f po vant lan rejwenn fm avan li an epi manman ap

f bebe an vin tlman abitye ak lt li an jiskaske tout

lt lt ki pa natirl yo (atifisyl) pap bon pou bebe sa.

Reduce el riesgo de cncer de mama y ovario, favorece la recuperacin del cuerpo

post parto y se establece un apego con el beb que no generan las leches artificiales.

Lt manman se yon manje natirl ki konpl san manke anyenepi ki sifizan paske li gen tout sa yon bebe ap gen bezwenpoul ta byen nouri at menm dlo ou pap tlman bezwen bali.

La leche materna es un alimento completo y suficiente, que

cumple con todas las necesidades del beb, incluyendo la

hidratacin del nio (no hay necesidad de dar agua)

Fason pou sa ft ak dire tan pou sa ftFrecuencia y Duracin

Diran 15 a 20 premyejou nan lavi yon bebe

Durante los primeros 15 a 20

das de vida

li vrman bon pou timoun lan bw ltanviwon 8 fwa nan yon jounen 24 tr

lo ms apropiado es que el nio tenga alrededor

de 8 tomas de leche en 24 horas

e li pa dwe pase plis ke 3z tan sanl pa bw lt manmanl

y que no pasen ms de 3 horas sin que

tome pecho

03:00 06:00 09:00 12:00

15:00 18:00 21:00 00:00

Men sa yo rekmande pou yon altman (bay

tete) rive byen ftRecomendaciones para lactancia materna exitosa

L ou fk ap bay bebe an tete an bali yontikras pa twp.

Inicio precoz, durante la primera hora de vida

Bay bebe an tete an nan yon kote ki poze kipa f fret epi ki byen konftab.

Amamantar en un lugar tranquilo, tibio y agradable.

Gade bebe an nan zye pandan wap bal tetean, paske nan moman sa gen yon gwokominikasyon kap ft ant manman an ak bebean.

Mirar al nio a los ojos mientras amamanta, ya que es un momento de profunda comunicacin entre madre e hijo.

Plis bebe an ap byen souse tete an se

plis lap byen nouri.

Mientras mayor es la succin, mayor es la

produccin.

Manman an dwe byen manje tou li

menm pou kont pal dab , bw anpil

dlo, pa bw okenn bwason ki gen alkl,

pa pran tabak, dwg, te oubyen twp

kafe.

La madre debe estar bien alimentada, consumir

bastante agua, no consumir alcohol, tabaco

drogas, ni exceso de t o caf.

Men sa yo rekmande pou yon altman (bay

tete) rive byen ftRecomendaciones para lactancia materna exitosa

NOURI TIMOUN LAN SOTI 6 A 11 MOISAlimentacin del nio de 6-11 meses de edad

Objektif: Kmanse nouri bebe an tikras pa tikras ak lt

ti manje ki bon yo pandan ou toujou ap bal tete an

(altman).

Objetivo: incorporar adecuadamente la alimentacin slida

complementaria a la lactancia materna.

Kisa ki yon manje ki bon ?: Yon manje kibon se yon

manje ki swa yon manje di, oubyen ki swa yon tijan di

(pire ak labouyi), oubyen ank ki swa likid nt (dlo)

Qu es la alimentacin complementaria?: incluye alimentos

slidos o semislidos (papillas o purs) y tambin lquidos (agua).

L ou rive nan nivo sa li rekmande pou manman an kontinye bay

tete an tou oubyen siw pata jwenn posibilite pou f youn nan lt ti

manje ki bon yo, ou ka kontinye ak fmil sa kise f yon ti fas byen

likid oubyen bal lt atifisyl. Men nan ka kote wap swiv yon kote

avel ew ta vle bal yon lt lt ki pa lt manmann , ou met itilize l

ki rele Purita Enrichi.

En esta etapa, se recomienda continuar con lactancia materna o en el caso

que no la haya recibido continuar con frmula, relleno o leche artificial. En

el caso de estar inscrito en el consultorio, utilizar la Leche Purita Fortificada.

Premye manje yo dwe kmanse a 6 mwa nan ka kote ke bebe

sa te alte li pat pran lt lt, epi kmanse a 5 mwa nan ka

kote ke bebe sa pat tete se lt lt li te pran.

La primera papilla o comida comienza a los 6 meses en el caso que el

nio haya recibido lactancia materna exclusiva, y a los 5 meses en el caso

que haya tomado otro tipo de leche.

Dezym manje yo dwe komanse ft pandan 2 mwa touswit

apr premye metd pou fin nouri bebe an fini.

La segunda comida (cena) se incorpora dos meses despus de haber

iniciado la primera.

Sa yo vle f ou konnen nan etap sa se etabli se kreye

kk or pou komande bebe a, al oud we bal tete

4fwa plis bal yon manje, e nan bon lojik manje an dwe

bay ant 11z e 11z 30 nan maten, yon fason pou bebe

an ka kenbe kk abitid.

La idea en esta etapa es establecer horarios para ordenar al nio,

entonces tendr 4 leches + 1 comida, idealmente la comida que sea

entre las 11:00 y 11:30 de la maana, para que el nio adopte hbitos:

07:00 leche, 11:00 comida, 15:00 leche, 19:00 leche, 23:00 leche.

Teknik melanj yo epi kantiteConsistencia y cantidad

Entre los 8 y 9 meses aparecen los primeros dientes, por lo que la

consistencia puede ser un poco ms gruesa y luego molida con tenedor,

para darle consistencia.

Yon pire di oubyen yon pire mou se yon rekmandansyon,san nou pap mete okenn gwo moso manje ki pral pousetimoun lan a pouse manje an dey.

Se recomienda una papilla o pur suave, sin grumos, ni trozos de

alimentos que harn que el nio expulse la comida hacia afuera.

Ant 8 e 9 mwa premye ti dan bebe an ap kmanse part, donk fason manje an ap gen poul ye an lap part di men lap ka vin mou pandan wap pezel oubyen bat li avk yon fouchts.

Kompozisyon: kisa la bouyi an dwe genyen?Composicin: Qu debe tener una papilla?

Manje ki la pou bebe 6 mwa yo:

Alimentos que se incorporan a los 6 meses:

Sereyal, di riz, ti vmisl, avwn, mayi, farine. (chak jou)Cereales: Arroz, fideos, avena, qunoa, smola, maz. (diariamente)

Legim vt: zepina, leti, , zabriko. (chak jou)Vegetales verdes: Espinaca, acelga, lechuga, zapallo italiano, porotos verdes,

brcoli. (diariamente)

Vejetal: joumou, kawt. betrav (chak jou)Vegetales coloreados: zapallo zanahoria, betarraga.(diariamente)

Vyann: Bf, poul, kodenn, san grs , san po (3 fwa pa semn)Carnes: Vacuno: posta negra, posta rosada. Ave: pollo pavo, sin grasa sin piel ( 3

veces por semana)

Pm det (chak jou)Papa (diariamente)

Lwil: mete yon ti kiy a kafe nan sak merite lwil yo avanw svi

(chak jou)Aceite: agregar una cucharadita de aceite en crudo a todas las papillas al momento de

servir. (soya, canola, maravilla, oliva, pepita de uva) (diariamente)

Pa mete sl nan manje bebe an

No se agrega sal a la comida del beb

Pou des an?Y el postre?

F yon pire fwi (pm, pch, bannann, zoranj, zabriko.

elatriye) kit li kwit oubyen kri ep pa mete ni sik oubyen siwo

myel nan desti bebbe an.

Un pur de frutas (manzana, pera, durazno, pltano, naranja, kiwi, damasco, etc)

pueden ser crudas o cocidas y no agregar azcar o miel a los postres. La miel se

incorpora recin a los 2 aos.

Se apati de laj 2zan ou ka komanse bay k timoun lan siwo myl.Li rekmandepou bay k timoun lan legim fen yo apati 7 a 8 mwa jiska 12 mwa. Gen yon patinan legim say o kap ranplase vyann , yo rekomande pou bay bebe an legim lan 2fwa pa semen.

Se recomienda incorporar las legumbres (porotos, lentejas, garbanzos, arvejitas) a partir de los 7-8meses molidas hasta los 12 meses. Una porcin de legumbres reemplaza al uso de la carne, por lo que serecomienda dar 2 veces por semana.

Ou ka komanse bay k timoun lan pwason an a pati 7 mois, menm si

manman an ta alji ak pwason an, (moun kap etidye fason moun ap

manje) yo rekomandew I 2 fwa pa semn

El pescado se puede incorporar desde los 7 meses incluso si hay antecedentes de alergia en la madre, (jurel,

salmn, sardina, reineta, merluza) se recomienda dar dos veces por semana

mois

Ou ka komanse bay k timoun lan ze apati 9 a 10 mwa.

El huevo puede incorporarse desde los 9-10 meses.

Depi l ti moun lan komanse ap manje ou ka kmanse bal bw dlo (Dlo bouyi

sitou pul ka bwl), san ou pa bezwen mete ni sik ni myl ou lt bagay ki ka bay

gou dous nan dlo an.Desde que el nio comienza a comer, se le puede ofrecer agua (hervida en el caso de no ser potable),

sin adicin de azcar, miel ni otro saborizante.

Bay manje yon ti kras pa tikras selon mezi sa (50 cc) pandan wap bay manje apa

epi tete apa. Sa pa rekmande oubyen li pa neses pou bay bebe an jis oubyen lt

bwason atifisylDar pequeas cantidades (50 cc) separada de la comida o las leches. No es recomendado ni necesario dar

jugos o bebidas artificiales.

Men sa ou dwe konnenRecomendaciones

Chak fwa ou fk ap bay bebe an yon nouvo manje ,toujou komanse bay li tikras pa tikras.

Cada vez que se incorpore un nuevo alimento, debe ser enpequeas cantidades.

Pa janm melanje manje an ak des a.

No mezclar el postre con la comida para estimular la ingesta.

Tanperati l bouyi an oubyen dlo an dwe lejman chodonk li dwe tyd. Lew ap f manje an fret pa janmsoufle manje an fas figi ti bebe an pou vap an pafrape li

La temperatura de la papilla debe ser tibia. No enfriar elalimento delante del nio, no soplarlo.

Itilize yon ti kiy ki swa pwenti e ki dous pouk a bay

bebe an manje

Utilizar una cuchara de contorno liso, pequea y suave.

Bay tibebe an manje nan yon kote ki nl epi ki

silansye, pa ap gade tele ni nan telefn l wap bay

bebe an manje.

Alimentar al nio en un entorno agradable y tranquilo, no ver

televisin o el celular al momento de dar la comida.

Dak ak ti moun lan l li pa vle manje a

Respetar si no quiere ms comida.

Men sa ou dwe konnenRecomendaciones

NOURI TIMOUN LAN SOTI 12 RIVE 23 ANSAlimentacin del nio de 12-23 aos de edad

Objektif: bay k ti moun lan menm manje ak fanmi an.

Objetivo: Incorporacin del nio a la alimentacin familiar.

Nan nivo sa, chanjman prensipal yo rive fet selon anpil melanj:

En esta etapa, los principales cambios de la alimentacin tienen que ver con la consistencia:

Ka fini pa abitye a manje ak kiy kenbe nan menl , aprann li a bwnan v dlo pouk a ran li endepandan.La idea es incentivar a que comience a comer con sus propias manos y ensearle a

beber de un vaso, para hacerlo ms independiente.

Pou kmanse bay timoun lan manje ak gwofoucht kiye nan lide poulPrimero comenzar a molerla con tenedor y luego

picada y en trozos blandos

Apre sa, fel komanse ap itilize bws danl ou kl, san pat, pou ka fel abitye a

pran swen bouch li

Adems, se debe incorporar el uso del cepillo de dientes, sin pasta dental, para el aseo bucal.

E mete yon lot manje disponib anka o uta gen yon tan poz oubyen simedsen lap swiv l mande sa.Y agregar una colacin a media maana si el tiempo entre comidas ser mayor a 4horas o si asiste a jardn infantil y lo solicitan

Li rekomande pou fanmi an f 4 manje

Se aconseja tener 4 tiempos de comida

Dejene an(desayuno)

Goute(once)

Dine(almuerzo)

Soupe(cena)

Nan nivo sa , li rekomande pou bay k timoun lan salad nan

manje yo kit dejene ou dine swa youn oubyen 2 bl kiys.

En esta etapa se aconseja incorporar las ensaladas como parte de la alimentacin en el

almuerzo y cena 1 a 2 cucharadas.

Kesyon bw byen ta blk (23h00) dwe fini e a laj de 2 ans timoun lan pa dwe bw lt lan nwit byen taLa mamadera nocturna (23:00) se debe suspender de forma paulatina, y

que ya a los dos aos no se entregue leche a esa hora.

Men saw dwe fRecomendaciones

Pito timoun sa manje fwi nan des

Preferir frutas frescas para el postre

Pito li bw dlo lli swaf.

Preferir agua para la sed.

Dwe manje pwason li mt yon fwa pa semen

Ofrecer pescado al menos una vez a la semana

Bay k an legim 2 fwa pa semen

Incorporar legumbres dos veces por semana.

Manje manje ki senp yo epi evite twp sik.

Fomentar alimentacin saludable y evitar golosinas y dulces

Manje de preferans manje ki prepare nan kay lan

pito ke manje dey.

Preferir las preparaciones caseras.

F aktivite ,jwt an plen n (deyo kay) avk ti moun

sa, evite pase twp tan ap gade televizyon , jwe

jwt epi gade video.

Realizar actividades al aire libre con el nio, incorporando a

toda la familia y evitar que pase tanto tiempo frente al

televisor o a videojuegos.

Men saw dwe fRecomendaciones

Si gen kk bagay ki pa kl? Oubyen sigen kesyon?Dudas? Preguntas?