khách vip mobifone

54
DANH SÁCH KHÁCH VIP STT ISDN BIRTH_DATE 1 934610783 7/10/1983 2 904886509 7/10/1977 3 904215151 7/10/1981 4 904196226 7/10/1980 5 904163399 7/10/1970 6 904151411 7/10/1975 7 904380625 7/10/1980 8 904508885 7/10/1967 9 904187299 7/10/1977 10 904000178 7/10/1981 11 936372338 7/10/1977 12 903433255 7/10/1978 13 936378698 7/10/1974 14 903479498 7/10/1967 15 932100776 7/10/1976 16 933100773 7/10/1973 17 903408393 7/10/1966 18 936376878 7/10/1974 19 1263666366 7/10/1977 20 903225520 7/10/1971 21 904041966 7/10/1966 22 909224088 7/10/1976 23 906250006 7/10/1976 24 906244480 7/10/1980 25 904260638 7/10/1982 26 1225071966 7/10/1966 27 903256883 7/10/1983 28 904858282 7/10/1978 29 904489048 7/10/1977 30 904599876 7/10/1976 31 904571888 7/10/1978 32 904650509 7/10/1983

Upload: nguyenthuy

Post on 13-Apr-2016

250 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

Danh sách khách hàng nhận thưởng của Mobifone

TRANSCRIPT

DANH SÁCH KHÁCH VIP MOBIFONE

STT ISDN BIRTH_DATE

1 934610783 7/10/1983

2 904886509 7/10/1977

3 904215151 7/10/1981

4 904196226 7/10/1980

5 904163399 7/10/1970

6 904151411 7/10/1975

7 904380625 7/10/1980

8 904508885 7/10/1967

9 904187299 7/10/1977

10 904000178 7/10/1981

11 936372338 7/10/1977

12 903433255 7/10/1978

13 936378698 7/10/1974

14 903479498 7/10/1967

15 932100776 7/10/1976

16 933100773 7/10/1973

17 903408393 7/10/1966

18 936376878 7/10/1974

19 1263666366 7/10/1977

20 903225520 7/10/1971

21 904041966 7/10/1966

22 909224088 7/10/1976

23 906250006 7/10/1976

24 906244480 7/10/1980

25 904260638 7/10/1982

26 1225071966 7/10/1966

27 903256883 7/10/1983

28 904858282 7/10/1978

29 904489048 7/10/1977

30 904599876 7/10/1976

31 904571888 7/10/1978

32 904650509 7/10/1983

33 903296655 7/10/1975

34 903256042 7/10/1972

35 902051998 7/10/1970

36 934249699 7/10/1979

37 936750868 7/10/1975

38 904858571 7/10/1971

39 934669475 7/10/1980

40 904105896 7/10/1982

41 902293258 7/10/1977

42 904862971 7/10/1972

43 936828499 7/10/1969

44 905356886 7/10/1982

45 904556424 7/10/1970

46 904230802 7/10/1977

47 904707276 7/10/1983

48 904797881 7/10/1978

49 903278096 7/10/1975

50 904232665 7/10/1971

51 905551966 7/10/1966

52 904803418 7/10/1978

53 904249499 7/10/1977

54 902611089 7/10/1976

55 1286677028 7/10/1975

56 936306855 7/10/1974

57 933228833 7/10/1979

58 904479910 7/10/1968

59 904160372 7/10/1972

60 906009595 7/10/1970

61 903228300 7/10/1978

62 932233786 7/10/1968

63 904256281 7/10/1975

64 904033399 7/10/1977

65 903224797 7/10/1975

66 904563154 7/10/1975

67 936112345 7/10/1977

68 904688859 7/10/1979

69 904435368 7/10/1975

70 903432107 7/10/1974

71 904775089 7/10/1983

72 903285258 7/10/1976

73 936584499 7/10/1983

74 904249456 7/10/1977

75 936303065 7/10/1974

76 936396683 7/10/1977

77 904525257 7/10/1981

78 904226634 7/10/1973

79 902179012 7/10/1968

80 903462389 7/10/1977

81 936183263 7/10/1966

82 906268738 7/10/1966

83 932255968 7/10/1982

84 903217143 7/10/1966

85 905668888 7/10/1972

86 905518888 7/10/1978

87 934281949 7/10/1981

88 904131967 7/10/1976

89 904226922 7/10/1974

90 904171258 7/10/1979

91 903256956 7/10/1975

92 904152667 7/10/1972

93 903296637 7/10/1981

94 904140501 7/10/1978

95 904143686 7/10/1967

96 905658999 7/10/1979

97 906655676 7/10/1976

98 902247171 7/10/1971

99 904865428 7/10/1979

100 904673653 7/10/1977

101 903266943 7/10/1973

102 903452112 7/10/1969

103 904969772 7/10/1972

104 904392298 7/10/1976

105 904114099 7/10/1973

106 932383322 7/10/1982

107 903432886 7/10/1977

108 904991946 7/10/1983

109 904221104 7/10/1980

110 902298398 7/10/1978

111 903259670 7/10/1976

112 903472389 7/10/1977

113 902114268 7/10/1968

114 902299039 7/11/1983

115 906295544 7/11/1978

116 936307969 7/11/1969

117 904959282 7/11/1982

118 904361779 7/11/1977

119 903215595 7/11/1970

120 904903666 7/11/1974

121 904883036 7/11/1974

122 903416624 7/11/1970

123 906206336 7/11/1980

124 902110781 7/11/1981

125 906219889 7/11/1983

126 905381111 7/11/1974

127 903488336 7/11/1970

128 904326077 7/11/1967

129 906106568 7/11/1981

130 906211660 7/11/1976

131 1223335868 7/11/1976

132 932110772 7/11/1972

133 906227736 7/11/1971

134 903211660 7/11/1976

135 903262826 7/11/1981

136 903237327 7/11/1972

137 902234533 7/11/1982

138 904108324 7/11/1974

139 934868788 7/11/1978

140 903251973 7/11/1968

141 904913836 7/11/1974

142 904250199 7/11/1981

143 904084919 7/11/1973

144 932363733 7/11/1977

145 902176666 7/11/1980

146 902217696 7/11/1976

147 902163388 7/11/1973

148 936630202 7/11/1978

149 904884246 7/11/1980

150 904610001 7/11/1977

151 906081982 7/11/1982

152 904632468 7/11/1982

153 904616696 7/11/1983

154 904188188 7/11/1976

155 904291539 7/11/1976

156 903459911 7/11/1972

157 904869616 7/11/1982

158 904883339 7/11/1966

159 932347171 7/11/1971

160 903238007 7/11/1980

161 904154920 7/11/1982

162 903427294 7/11/1972

163 1219110779 7/11/1979

164 934224646 7/11/1982

165 903295581 7/11/1981

166 936914999 7/11/1973

167 936630893 7/11/1976

168 1219226886 7/11/1977

169 936009468 7/11/1982

170 908258233 7/11/1982

171 937948888 7/11/1979

172 902138606 7/11/1973

173 904151898 7/11/1977

174 936611168 7/11/1975

175 903238638 7/11/1971

176 1268281248 7/11/1974

177 904286262 7/11/1979

178 932319495 7/11/1969

179 904282218 7/11/1980

180 932120566 7/11/1972

181 904834379 7/11/1979

182 903212355 7/11/1971

183 903445834 7/11/1974

184 906253333 7/11/1973

185 934455688 7/11/1974

186 903250999 7/11/1976

187 904222946 7/11/1980

188 902180618 7/11/1981

189 934229393 7/11/1975

190 904242325 7/11/1967

191 902024686 7/11/1971

192 903229959 7/11/1974

193 904405495 7/11/1980

194 904100410 7/11/1972

195 902110775 7/11/1975

196 934472472 7/11/1981

197 904320689 7/11/1973

198 904804000 7/11/1977

199 903262610 7/11/1974

200 904431468 7/11/1968

201 904288336 7/11/1971

202 904024848 7/12/1972

203 902695889 7/12/1981

204 904267278 7/12/1976

205 904671599 7/12/1974

206 902193939 7/12/1977

207 904041607 7/12/1979

208 932240608 7/12/1978

209 934625256 7/12/1982

210 904909018 7/12/1976

211 904357568 7/12/1975

212 902022567 7/12/1968

213 904073307 7/12/1976

214 902688586 7/12/1980

215 904772279 7/12/1978

216 936849000 7/12/1976

217 906268817 7/12/1972

218 909761006 7/12/1977

219 936363225 7/12/1977

220 904800409 7/12/1973

221 932320588 7/12/1981

222 933569968 7/12/1982

223 904802082 7/12/1982

224 903481976 7/12/1976

225 902058338 7/12/1977

226 903460779 7/12/1979

227 904754757 7/12/1980

228 936355769 7/12/1976

229 936009088 7/12/1982

230 904752299 7/12/1974

231 904291108 7/12/1975

232 904111278 7/12/1978

233 934563988 7/12/1981

234 904812066 7/12/1980

235 904277193 7/12/1967

236 903230664 7/12/1968

237 1262061331 7/12/1974

238 904824384 7/12/1983

239 932200680 7/12/1980

240 909404911 7/12/1977

241 903236404 7/12/1972

242 936991965 7/12/1965

243 904922525 7/12/1979

244 903409980 7/12/1965

245 904341865 7/12/1980

246 902440538 7/12/1971

247 934551036 7/12/1974

248 904111649 7/12/1971

249 904153527 7/12/1979

250 904008284 7/12/1982

251 933818281 7/12/1982

252 903429293 7/12/1972

253 902341078 7/12/1972

254 904998026 7/12/1980

255 933752688 7/12/1983

256 904111036 7/12/1976

257 904110069 7/12/1967

258 904803936 7/12/1968

259 903248558 7/12/1970

260 936514783 7/12/1983

261 903229710 7/12/1974

262 904117375 7/12/1969

263 904113999 7/12/1978

264 904367739 7/12/1980

265 904747082 7/12/1982

266 903249048 7/12/1970

267 903223632 7/12/1980

268 904572256 7/12/1978

269 1204735555 7/12/1973

270 904057020 7/12/1975

271 902836668 7/12/1981

272 902265151 7/12/1977

273 904223538 7/12/1979

274 904354316 7/12/1981

275 903436656 7/12/1972

276 904804282 7/12/1974

277 903498388 7/12/1976

278 904602988 7/12/1983

279 906067777 7/12/1975

280 936086296 7/12/1966

281 904226297 7/12/1977

282 1262061551 7/12/1974

283 904881975 7/12/1974

284 903433486 7/12/1975

285 903455884 7/12/1973

286 906112992 7/12/1976

287 933555929 7/12/1978

288 936335336 7/12/1976

289 907816668 7/12/1975

290 903239839 7/12/1971

291 903247187 7/12/1967

292 903483012 7/12/1982

293 934346388 7/12/1969

294 936744558 7/12/1983

295 903201555 7/12/1975

296 903410599 7/12/1972

297 902287262 7/12/1972

298 904329591 7/12/1972

299 934681964 7/12/1965

300 902268186 7/12/1972

301 904991997 7/12/1982

302 902216334 7/12/1977

303 904683836 7/12/1977

304 902161105 7/12/1981

305 906865996 7/12/1983

306 902044882 7/13/1982

307 903451818 7/13/1980

308 904466359 7/13/1968

309 902285366 7/13/1975

310 904944943 7/13/1979

311 904313980 7/13/1982

312 904116627 7/13/1968

313 904412292 7/13/1974

314 903411280 7/13/1981

315 936369206 7/13/1975

316 932355006 7/13/1978

317 904732526 7/13/1981

318 904297274 7/13/1972

319 903293132 7/13/1982

320 904302708 7/13/1975

321 906202668 7/13/1976

322 907358686 7/13/1977

323 903407279 7/13/1972

324 904576586 7/13/1983

325 904699225 7/13/1979

326 904013769 7/13/1969

327 904702899 7/13/1982

328 906299886 7/13/1978

329 904155828 7/13/1977

330 932318323 7/13/1974

331 904224395 7/13/1974

332 904079918 7/13/1978

333 902068864 7/13/1968

334 904665544 7/13/1974

335 902126736 7/13/1973

336 934494166 7/13/1966

337 932227168 7/13/1972

338 932319323 7/13/1974

339 936422884 7/13/1977

340 904851299 7/13/1976

341 904315999 7/13/1981

342 903051338 7/13/1978

343 904002393 7/13/1982

344 902171938 7/13/1980

345 907771377 7/13/1977

346 906685586 7/13/1968

347 932128668 7/13/1977

348 904062905 7/13/1974

349 902079596 7/13/1971

350 936486828 7/13/1968

351 904132369 7/13/1980

352 904377199 7/13/1977

353 904079596 7/13/1971

354 936392238 7/13/1972

355 904853881 7/13/1976

356 903499895 7/13/1975

357 903263003 7/13/1967

358 904964586 7/13/1980

359 904319129 7/13/1976

360 909935255 7/13/1977

361 904322292 7/13/1979

362 904242787 7/13/1972

363 904245825 7/13/1968

364 904479796 7/13/1983

365 903233532 7/13/1970

366 936389900 7/13/1980

367 936532531 7/13/1974

368 904671974 7/13/1974

369 904114348 7/13/1971

370 904038099 7/13/1972

371 902416859 7/13/1982

372 904801801 7/13/1977

373 904889800 7/13/1981

374 904138378 7/13/1968

375 903285462 7/13/1968

376 904551882 7/13/1982

377 936486399 7/13/1983

378 936262886 7/13/1981

379 904341669 7/13/1969

380 904561998 7/13/1968

381 904545789 7/13/1977

382 932276618 7/13/1978

383 903264150 7/13/1978

384 936855188 7/13/1976

385 904800308 7/13/1983

386 936051297 7/13/1975

387 932328525 7/13/1971

388 934508082 7/13/1972

389 904041499 7/13/1973

390 904031315 7/13/1977

391 904803559 7/13/1972

392 904241313 7/13/1974

393 903381996 7/13/1977

394 903213178 7/13/1978

395 903211536 7/13/1977

396 904143000 7/13/1968

397 936105599 7/13/1965

398 904108339 7/13/1965

399 936066676 7/14/1975

400 904644007 7/14/1973

401 904441445 7/14/1976

402 904968212 7/14/1982

403 904139888 7/14/1969

404 903227136 7/14/1971

405 904062670 7/14/1976

406 906087183 7/14/1978

407 903406618 7/14/1966

408 904545782 7/14/1982

409 932372288 7/14/1980

410 906284844 7/14/1978

411 934467266 7/14/1979

412 933443535 7/14/1970

413 904108588 7/14/1979

414 936789979 7/14/1976

415 904191928 7/14/1975

416 936140772 7/14/1972

417 904858639 7/14/1974

418 908858596 7/14/1975

419 903257596 7/14/1976

420 904779111 7/14/1983

421 904501662 7/14/1972

422 934561383 7/14/1969

423 902187188 7/14/1975

424 904814780 7/14/1980

425 903212000 7/14/1977

426 904553988 7/14/1982

427 904710234 7/14/1975

428 902153568 7/14/1974

429 906264844 7/14/1978

430 932328639 7/14/1973

431 902222147 7/14/1983

432 902006686 7/14/1978

433 1228339230 7/14/1975

434 936699516 7/14/1975

435 909566257 7/14/1978

436 936289818 7/14/1975

437 904858221 7/14/1967

438 904413216 7/14/1969

439 904867918 7/14/1982

440 904557396 7/14/1968

441 903623366 7/14/1983

442 936140776 7/14/1976

443 904131332 7/14/1973

444 904140774 7/14/1973

445 903242828 7/14/1973

446 902112480 7/14/1980

447 904565625 7/14/1981

448 904696799 7/14/1975

449 902121368 7/14/1978

450 903410767 7/14/1972

451 936362611 7/14/1978

452 904014780 7/14/1980

453 904866822 7/14/1979

454 903202604 7/14/1969

455 903210788 7/14/1973

456 904002259 7/14/1969

457 904880848 7/14/1976

458 934653886 7/14/1980

459 906210466 7/14/1982

460 904879018 7/14/1970

461 903336372 7/14/1977

462 904836228 7/14/1980

463 903211932 7/14/1973

464 903253283 7/14/1972

465 903291919 7/14/1972

466 904843883 7/14/1970

467 902239813 7/14/1980

468 903280039 7/14/1983

469 904378611 7/14/1981

470 904303147 7/14/1979

471 904689114 7/14/1972

472 904320359 7/14/1980

473 906042499 7/14/1973

474 932048899 7/14/1983

475 1223238181 7/14/1970

476 903454449 7/14/1975

477 904539996 7/14/1983

478 936382269 7/14/1980

479 904161211 7/15/1966

480 936601236 7/15/1976

481 906210477 7/15/1976

482 903449339 7/15/1975

483 902010782 7/15/1982

484 906156268 7/15/1983

485 904566569 7/15/1975

486 936263186 7/15/1971

487 906227976 7/15/1979

488 936196939 7/15/1972

489 904213372 7/15/1967

490 904276286 7/15/1980

491 932321961 7/15/1979

492 904126010 7/15/1979

493 904560783 7/15/1983

494 902486689 7/15/1973

495 904179988 7/15/1979

496 904034888 7/15/1976

497 936963883 7/15/1976

498 903443939 7/15/1983

499 904045695 7/15/1970

500 904049999 7/15/1972

501 903214689 7/15/1967

502 904853107 7/15/1970

503 902161136 7/15/1981

504 1227007009 7/15/1976

505 903200092 7/15/1969

506 936477488 7/15/1981

507 904490998 7/15/1977

508 904521164 7/15/1971

509 903491912 7/15/1980

510 932248080 7/15/1976

511 902175595 7/15/1979

512 906236819 7/15/1983

513 903275159 7/15/1975

514 906150776 7/15/1976

515 932323277 7/15/1980

516 904788689 7/15/1974

517 906752325 7/15/1975

518 932751102 7/15/1968

519 903428121 7/15/1973

520 904717900 7/15/1980

521 936636276 7/15/1975

522 935966555 7/15/1983

523 902223979 7/15/1976

524 902284911 7/15/1983

525 936333470 7/15/1970

526 902129922 7/15/1983

527 902138128 7/15/1971

528 935306668 7/15/1973

529 904110307 7/15/1968

530 904242292 7/15/1968

531 902237888 7/15/1975

532 904354682 7/15/1979

533 904612355 7/15/1980

534 902205786 7/15/1981

535 903285657 7/15/1973

536 904213274 7/15/1974

537 904095588 7/15/1970

538 936208182 7/15/1977

539 902218836 7/15/1972

540 1208230309 7/15/1981

541 904545199 7/15/1975

542 902196866 7/15/1971

543 904886508 7/15/1979

544 903473636 7/15/1976

545 933141203 7/15/1978

546 904347420 7/15/1973

547 904388495 7/15/1975

548 933836868 7/15/1965

549 904856675 7/15/1975

550 902224239 7/15/1982

551 906908855 7/15/1978

552 904860502 7/15/1974

553 904215486 7/15/1978

554 903469922 7/15/1970

555 936150780 7/15/1980

556 904882829 7/15/1981

557 902292826 7/15/1966

558 936959386 7/15/1969

559 936886675 7/15/1975

560 903255226 7/15/1975

561 904222666 7/15/1973

562 904208696 7/15/1983

563 903468675 7/15/1974

564 906251766 7/15/1966

565 932225268 7/15/1978

566 906284968 7/15/1974

567 932311181 7/15/1979

568 904125521 7/15/1966

569 903422770 7/15/1967

570 935618668 7/15/1975

571 904968999 7/15/1975

572 904255899 7/15/1979

573 904710888 7/15/1982

574 904876686 7/15/1982

575 935888661 7/15/1967

576 904382488 7/15/1979

577 903206555 7/15/1976

578 904151234 7/15/1978

579 903493489 7/15/1979

580 904874564 7/15/1976

581 903485506 7/15/1976

582 936007086 7/15/1982

583 909902871 7/15/1973

584 934532425 7/15/1978

585 904190854 7/15/1976

586 903423557 7/16/1966

587 904231083 7/16/1981

588 903421671 7/16/1971

589 936049488 7/16/1982

590 934209368 7/16/1979

591 904367365 7/16/1975

592 905803686 7/16/1976

593 936196688 7/16/1973

594 935359009 7/16/1973

595 904180985 7/16/1976

596 932260566 7/16/1983

597 932310566 7/16/1983

598 904570111 7/16/1982

599 903430326 7/16/1975

600 903221607 7/16/1971

601 932287655 7/16/1976

602 904104466 7/16/1967

603 902266123 7/16/1979

604 904885933 7/16/1980

605 904891103 7/16/1978

606 904373883 7/16/1983

607 903216066 7/16/1976

608 904101988 7/16/1966

609 936352882 7/16/1980

610 906229136 7/16/1982

611 936176889 7/16/1973

612 904292257 7/16/1979

613 903289526 7/16/1974

614 936201097 7/16/1973

615 934528768 7/16/1983

616 904524998 7/16/1982

617 936680886 7/16/1982

618 1222360360 7/16/1978

619 904006445 7/16/1979

620 903224987 7/16/1972

621 903262679 7/16/1970

622 902028682 7/16/1979

623 902211383 7/16/1979

624 904807199 7/16/1972

625 936366866 7/16/1966

626 906221106 7/16/1977

627 902259922 7/16/1977

628 936999268 7/16/1975

629 904285751 7/16/1972

630 903282437 7/16/1974

631 903298698 7/16/1976

632 908789198 7/16/1983

633 903433041 7/16/1973

634 903231023 7/16/1975

635 932274988 7/16/1977

636 936551858 7/16/1981

637 904748668 7/16/1981

638 904463207 7/16/1983

639 903236077 7/16/1970

640 904403348 7/16/1979

641 932981136 7/16/1975

642 903291990 7/16/1970

643 903235036 7/16/1965

644 902071006 7/16/1982

645 904140779 7/16/1979

DANH SÁCH KHÁCH VIP MOBIFONE

NAME

Hoàng Đình Hôm

Mai Ngọc Kính

Nguyễn Đức Công

Trần Xuân Thắng

Nguyễn Quốc Minh

Hoàng Thị Thu Hằng

Trần Anh Tuấn

Trần Anh Tuấn

Đào Mạnh Hoạt

Phạm Giảng Đường

Hà Quang Nam

Võ Hồng Cảnh

Nguyễn Thanh Hùng

Lê Thị Thanh Bình

Vũ Cát Sự

Khuất Thị Hòa

Vũ Sỹ Tuấn

Đỗ Trung Trực

Bùi Đức Hải

Phạm Thị Nền

Lê Hữu Phường

Nguyễn Công Thành

Nguyễn Thị Phương Chi

Đỗ Hồng Hạnh

Dương Hồng Liên

Trần Thị Phương Anh

Nguyễn Ngọc Tiến

Trương Đức Minh

Hồ Thị Kim Ngân

Ngô Mạnh Cường

Trần Tiến Dũng

Nguyễn Như Quỳnh

Nguyễn Hải Nam

Nguyễn Xuân Lâm

Đặng Thế Long

Nguyễn Ngọc Long

Ngô Phương Ngọc

Vũ Thị Mai Anh

Nguyễn Minh Quang

Phạm Thanh Tùng

Nguyễn Văn Muộn

Từ Ngọc Dương

Nguyễn Mai Hà

Mao Văn Chín

Cấn Anh Trung

Nguyễn Thụy Linh

Lê Thành Trung

Nguyễn Thị Thủy

Trần Văn Dũng

Trần Thị Phương Anh

Lê Văn Thuân

Hà Quang Nam

Nguyễn Công Thành

Nguyễn Đình Hưng

Nguyễn Thị Thu Nga

Nguyễn Tuấn Anh

Bá Văn Thắng

Hoàng Thanh Tùng

Đặng Thế Long

Nguyễn Việt Anh

Trần Thế Ngọc

Lê Thị Yên Lý

Vũ Ngọc Bích

Nguyễn Hải Nam

Đỗ Toàn Thắng

Nguyễn Văn Thắng

Mạc Đức Thuận

Nguyễn Vân Anh_Công Ty Dầu Thực Vật Cái Lân

Nguyễn Quốc Tiến

Bùi Thị Nhật

Hoàng Đình Thiên

Lê Sơn

Trần Anh Tuấn

Lưu Tố Loan

Tống Sỹ Việt

Nguyễn Mạnh Thắng

đỗ Văn Cương

Nguyễn Kim Tuấn

Nguyễn Đăng Chiến

Hoàng Anh Phúc

Trần Hoài Nam

Trần Minh Tuấn

Lưu Thanh Hải

Hoàng Văn Dũng

Nguyễn Phúc Lợi

Nguyễn Thế Việt

Phạm Thị Thủy

Trịnh Yên Ninh

Vương Đình Tuyên

Nguyễn Khánh Linh

Bùi Văn Nghị

Trần Văn Lam

Hồ Xuân Cường

Nguyễn Thị Hạnh - IWMI

Trần Anh Tuấn

Nguyễn Bá Sơn

Trần Văn Long

Trần Tuấn Phong

Phạm Minh Anh

Đào Duy Sơn

Nguyễn Xuân Hải

Đỗ Minh Hải

Trần Ngọc Lâm

Lê Thị Phương

Nguyễn Mạnh Hùng

Nguyễn Thùy Linh

Phạm An Hải

Nguyễn Trung Hiếu

Nguyễn Thị Thu Ngà

Nguyễn Kim Cương

Phạm Hải Long

Hoàng Anh Phúc

đào Sĩ Nam

Nguyễn Đức Cường

Nguyễn Hữu Mạnh

Phùng Tiến Dũng

Phan Minh Thắng

Nguyễn Thị Như ảnh

Tạ Xuân Phong

Nguyễn Thành Long

Phạm Hồng Phúc

Phan Thị Hương Giang

Phạm Thị Tố Ngọc

Trần Thu Hiền

Dương Thị Minh Hải

Nguyễn Vinh Tùng

Trịnh Kim Thi

Nguyễn Hải Lý

Nguyễn Văn Tuân

Nguyễn Hồng Hà

Lê Hoài Đức

Nghiêm Thị Ngọc Huyền

Lê Huy Hưởng

Nguyễn Hồng Hà

Nguyễn Duy Đạt

Vũ Anh Tuấn

Vũ Mai Phương

Đoàn Danh Khải

Trần Ngọc Thạch

Nguyễn Ngọc Khánh

Nguyễn Cẩm Linh

Đặng Hồng Hạnh

Nguyễn Hồng Sơn

Nguyễn Châu Long

Nguyễn Quốc Toản

Ngô Mạnh Hùng

Bùi Thị Tuyết Nhung

Trần Thị Phượng

Nguyễn Thị Dung

Lê Bá Ngọc

Hoàng Thị Huyền

Nguyễn Thu Hương

Bùi Huy Long

Phạm Trần Trung

Tạ Quốc Long

Nguyễn Thị Hạnh

Trần Hà Thành

Phạm Trần Hồng Anh

Bùi Thị Bích Phương

Nguyễn Thị Thúy Thùy

Nguyễn Thái Hưng

Đặng Thị Phương Thảo

Nguyễn Thanh Bình

Phạm Duy Linh

Vũ Thị Thanh

Lê Trung Hưng

Chu Quang Hưng

Lê Văn Hào

Trần Phương Mai

Phạm Thị Minh Thu(phòng Phi Hàng Hải )

âu Đức Quang-Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Công Nghệ INETest-

NewTek

Hồ Thanh Bình

Nguyễn Thanh Hải

đoàn Anh Tuấn

Phạm Thị Minh Hằng

Mai Phương Nga

Hoàng Thu Thủy

Phùng Tiến Dũng

Hà Thanh Tú

Nguyễn Thị Nguyệt

Vũ Thục Hiền

Nguyễn Tuấn Anh

Nguyễn Quốc Quân

Đỗ Ngọc Ân

Lưu Quang Phiến

Hoàng Tuấn Dũng

Hoàng Lê Hà

Khương Thiện Hải

Lê Hải Vinh

Đào Diệu Thúy

Nguyễn Quốc Oai

Nguyễn Ngọc Tiến

đinh Xuân Hải

Đặng Trần Cường

Lê Minh Ngọc

Lê Tất Thịnh

Bùi Thị Hồng

Nguyễn Ngọc Hoàn

Lê Khánh

Tạ Thành Lân

Phạm Thị Minh Hằng

Nguyễn Thị Hoàng ái

Nguyễn Mạnh Tuấn

Dương đình Long

Nguyễn Thị Ngọc Diệp

Lê Tất Thắng

Trần Phương Thảo

Nguyễn Hải Vân

Phạm Văn Cường

Vũ Quang Hưng

Nguyễn Thúy Huyền

Lê Viết Đông

Hoàng Anh Tuấn

Nguyễn Lương Phúc

Đỗ Thị Vân Hường

Phan Tiến Dũng

Nguyễn Kiều Nhung

Nguyễn Trung Kiên

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Nguyễn Quang Thanh

Nguyễn Anh Tuấn

Vũ Thị Mỹ Lệ

Phí Sơn Hoàng

Vương Xuân Trác

Nguyễn Thanh Bình

Hoàng Văn Hoạt

Võ Thị Kiều Trang

Lê Văn Thọ

Trương Quang Dũng

Nguyễn Đức Minh

Công Văn Bình

Vũ Thị Thu Thủy

Nguyễn Quỳnh Nga

Nguyễn Thị Thanh Diệp

Nguyễn Hữu Thành

Vũ Mạnh Hà

Vũ Thị Bích Vân

Đoàn Quang Quý

Mai Ngọc Tú

Nguyễn Trung Kiên

Kim Vân Hùng

Phạm Tuấn Anh

Nguyễn Minh Hải

Phan Duy Chiến

Nguyễn Thị Thanh Diệp

Trần Thị Ngọc Lan

Nguyễn Trường Sinh

Phạm Bích Vân

Nguyễn Thị Mến

Tô Thanh Tuấn

Lê Anh Vũ

Lưu Danh Nhân

Thái Xuân Giang

Nguyễn Ái Linh

Phạm Hồ Điệp

Đặng Ngọc Long

Nguyễn Thanh Quang

Bạch Thanh Hải

Đỗ Thị Hương Nhài

Nguyễn Thành Trung

Thái Thị Lý

đinh Minh Hồng

Trần Thị Minh Hải

Ngô Thị Phương Hiền

Phan Lâm

Nguyễn Thị Hồng Thúy

Vũ Thị Thu Hương

Nguyễn Thị Hồng Hoa

Viết Anh Đức

Lê Mạnh Hùng

Nguyễn Thị Thu Trang

Đinh Quang Đoàn

Nguyễn Viết Tùng

Vũ Ngọc Dương

Nguyễn Thị Minh Phượng

Phan Văn Diệp

Nguyễn Tuấn Anh

Lê Thị Ánh Tuyết

Vương Quốc Tuấn

Vũ Thị Bích Vân

Trần Văn Trường

Dương Thị Bích Ngọc

Nguyễn Nam Thạnh(Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Dịch

Vụ Hưng Thạnh127)

Nguyễn Đức Hiệp-công Ty Cổ Phần XD Dịch Vụ Trắc địa Minh Hiệp

Lê Thanh Tùng

Ngô Thăng Long

Hoàng Văn Trung

Nguyễn Phương Nam

Dương Văn Hùng

Nguyễn Xuân Thắng

Bùi Hồng Nhung

Trần Thanh Sơn

Nguyễn Văn Cường

Dương Quốc Hùng

Trần Đăng Lưu

Nguyễn Kiều Nhung

Phạm Thị Thu Hà

Nguyễn Kim Dung

Nguyễn Thị Hoàn

Vũ Thành Mạnh

Nguyễn Lan Anh

Nguyễn Ngọc Hưng

Hoàng Đạo

Ngô Thị Phương

Nguyễn Việt Hưng

Nguyễn Quang Tiến

Nguyễn Thị Kim Dung

Lê Mai Phượng

Nguyễn Văn Phú

Nguyễn Thanh Hải

Nguyễn Thị Hoàng Giang

Dương Thị Thu Hà

Đặng Thị Bích Liên

Nguyễn Hồ Long

Dương Thị Thu Hà

Nguyễn Văn Anh

Nguyễn Phong Hải

Lê Thành Tuyến

Trần Tuấn Anh-Công Ty Cổ Phần F Và B Việt Nam

Hoàng Quốc Đại ( Công Ty Thương Mại Và Dịch Vụ Hoàng Minh )

Nguyễn Bá Trung

Hồ Minh Thảo

Lê Bảo Thắng

Lê Phúc Thành

Đàm Thị Hồng Vân

Nguyễn Xuân Tùng

Trần Đức Thiềm

Nguyễn Công Minh

Vũ Đức Dưỡng

Nguyễn Văn Tứ

Lê Huy Phương

Trịnh Tú Anh

Hoàng Thị Minh Giang

Phạm Bằng Giang

Đỗ Quốc Chiến

Phạm Thị Hạnh

Vũ Đức Dưỡng

Nguyễn Quang Liêm

Nguyễn Đức Tố

Nguyễn Hương Giang

Trịnh Trung Kiên

Nguyễn Cẩm Thơ

Doãn Quốc Việt

Nguyễn Việt Tuấn

Đào Việt Hưng

Hoàng Đức Thắng

Nguyễn Thị Hoài Nam

Nguyễn Thế Tuyến

Vũ Thị Bích Ngân

Nguyễn Ngọc Tuấn

Vũ Quang Thắng

Nguyễn Thế Tuyến

Nguyễn Tiến Hưng

Nguyễn Thúy Hằng

Lê Thành Tuyến

Dương Văn Tuấn - Customer Care Center - MOBITECHS - HÀ NỘI

Võ Hoài Sơn

Nguyễn Trường Sơn

Nguyễn Thúy Hằng

Trần Trung Hiếu

Nguyễn Trung Hiếu

Nguyễn Mạnh đức

Thái Văn Tuấn

Lê Mạnh Hùng

Lê Hồng Quang

Hoàng Thanh Nam

Phạm Mỹ Hạnh

Lê Thị Huệ

Đặng Thanh Phong

Trần Thị Thuận

Nguyễn Quang Huy

Tạ Doãn Vinh

Nguyễn Văn Lý

Nguyễn Văn Dũng

Trương Anh Vũ

Lê Thị Bích Hải

Dương Thu Hằng

Nguyễn Lệ Hằng

Lữ Thị Băng Tâm

Vũ Kim Thủy

Hồ Minh Thảo

Nguyễn Xuân Trúc

Đinh Thị Thu Lan

Nguyễn Thúy Hằng

Trần Thanh Bình

Đinh Thúy Nga

Nguyễn Anh Dũng

Ngô Mạnh Hà

Nguyễn Văn Hường

Nguyễn Thị Nhung

Bùi Bích Ngọc

Mai đình út

Trần Quốc Huân

Hà Hoàng Hiệp

Trần Trung Hiếu

Nguyễn Đình Hùng

Đoàn Đức Cường

Nguyễn Văn Đàm

Trương Kim Thúy

Tống Sơn Hà

Đỗ Thị Vân Anh

Vũ Thành Trung

Trần Hồng Hạnh

Nguyễn Trường Sơn

Nguyễn Thị Kim Phượng

Phan Thành Hưng

Nguyễn Phan An

Ngô Thanh Tùng

Nguyễn Ngọc Cường

Nguyễn Quang Trung

Lê Văn Chung

Cao Xuân Hà

Đồng Hoàng Duy

Nguyễn Đăng Khương

Vũ Thúy Hoa

Phạm Hoàng Tuấn

Nguyễn Mạnh đông

Nguyễn Huy Hùng

Nguyễn Ngọc Định

Đặng Thị Thơi

Phạm Văn Thước

Phạm Minh Hằng

Nguyễn Viết Chiến

Nguyễn Văn Hiệp

Nguyễn Thanh Phong

Đặng Văn Thịnh

Nguyễn Thành Tâm

Nguyễn Tấn Trọng

Nguyễn Quang Trung

Đoàn Quốc Cường

Vũ Thị Lê

Vũ Minh Tuấn

Nguyễn Viết Tấn

Ngô Quốc An

Nguyễn Công Chuyền

Phạm Huy Hoàng

Đặng Tuấn Khánh

Phạm Xuân Hiệp

Văn Kim Hoàng

Nguyễn Thị Quyên

Dương Xuân Tiến

Nguyễn Đức Thịnh

Đỗ Văn Thắng

Trần Thị Loan

Nguyễn Thị Dung

Nguyễn Thị Ngọc

Dương Huyền Thư

Nguyễn Thị Hưng

Lê Thị Mỹ Hảo

Nguyễn Ngọc Xuân

Phạm Thanh Hà

Quách Thị Phương Thảo

Nguyễn Tuấn Sơn

Nguyễn Hữu Lương

Nguyễn Hữu Hưng

Cao Tuấn Anh

Vũ Văn Đạt

Lê Thị Thanh Vân

Phan Thanh Bình

Lưu Cẩm Chi

Hoàng Chiến Thắng

Chử Văn Hoài

Bạch Đức Chí

Trần Quốc Anh

Phạm Ngọc Thành - Chi Nhánh Công Ty Máy CN Tanchong VN

Lê Anh Tài-Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại & Công Nghệ

Tân Thành An

Nguyễn Đỗ Hương Giang

Nguyễn Trọng Tiến

Vũ Trọng Hoàng

Dương Trung Kiên

Trần Văn Đồng

Trần Thị Vân Anh

Đỗ Văn Thắng

Dương Xuân Tiến

Cao Xuân Hà

Nguyễn Viết Tấn

Phạm Tất Phong

Trần Văn Hải

Trương Văn Kim

Nguyễn Đức Thiện

Nguyễn Thị Lý

Bùi Hoài Hải

Tống Thị Thu Trang

Trần Thị Phương Nhung

Nguyễn Mạnh Thắng

Lê Hồng Nguyên

Phạm Thị Kim Tuyến

Vũ Thanh Tùng

Lê Việt đông

Nguyễn Việt Hà

Đỗ Hoài Nam

Nguyễn Thị Lên

Phạm Văn Thế

Nguyễn Thị Phương Lan

Đỗ Hiệp Hoà

Trần Công Chí

Trương Tư Hảo

Nguyễn Quang Vịnh

Nguyễn Văn Thịnh

Vũ Thanh Tùng

Trương Văn Hồng

An đức

Hoàng Thị Thu Hằng

Phạm Hoài Anh

Đoàn Trần Phương

Cung Tuấn Anh

Nguyễn Thị Hảo

Lê Trường Nam

Nguyễn Ngọc Quang

Trần Thị Chăm

Nguyễn Quang Vịnh

Nguyễn Thị Minh Huyền

Ngô Thị Lan Phương

Nguyễn Thu Thủy

Lê Thanh Nguyên

Lê Tất Đạt

Nguyễn Hữu Cường

Vũ Anh Phong

Nguyễn Thị Bích Liên

Hứa Thị Phương

Đỗ Quốc Khánh

Ngô Xuân Phương

Nguyễn Sỹ Lâm

An Đức

Trần Minh Thắng

Soái Thị Thu Phương

Nguyễn Văn Chung

Dương Đức Tùng

Đỗ Minh Tuấn

Lê Thị Phong Châu

Nguyễn Thị Mai Hương

Trần Thị Mai Hương

Vũ Anh Phong

Nguyễn Thị Sự

Nguyễn Xuân Thanh

Lê Thị Quyên

Hoàng Thị Thu Thủy

Trần Thị Duyên

Lăng Văn Thắng

Ngô Thanh Tâm

Đỗ Văn Vinh-CTy TNHH TM Và CN CTC

Nguyễn Hoài Nam - Công Ty Kiến Trúc Công Trình ACO

Đỗ Hoài Nam

Trần Lương Chiến

Trịnh Huyền Trang

Nguyễn Thị Mai Dung

Nguyễn Thị Minh Huyền

Lưu Thị Thanh Thủy

Nguyễn Trinh Hương

Nguyễn Lệ Thủy

Nguyễn Linh Hải Anh

Đỗ Thị Thu Hương

Nguyễn Anh Tuấn

Nguyễn Thanh Sơn

Nguyễn Thị Huyền

Lưu Thị Phượng

Nguyễn Xuân Vinh

Nguyễn Thanh Bình

Tạ Minh Phương

Nguyễn Xuân Trung

Đỗ Lê Ninh

Nguyễn Ngọc Phan

Nguyễn Thành Tiến

Nguyễn Xuân Vinh

Đỗ Thị Hồng Hải

Nguyễn Thị Thu Hằng

Nguyễn Thị Lên

Phan Đăng Chiến

Dư Tiến Văn

Nguyễn Văn Dương

Nguyễn Văn Tuấn

Lê Ngọc Tuấn

Bùi Thanh Nhàn

Lê Mạnh Hùng

Nguyễn Văn Sơn

Nguyễn Tấn Lượng

Nguyễn Ngọc Quang

Nguyễn Linh Hải Anh

Phí Văn Thịnh

Chu Đình Kiên

Nguyễn Thị Hồng Hà

Bùi Quang Tuân

Nguyễn Thị Hoàng Yến

Nguyễn Thị Kim Chi

Nguyễn Trọng Nam

Dương Thế Hùng

Trần Thị Bẩy

Nguyễn Quốc Hùng

Nguyễn Văn Thủy

Lương Biên Cương

Bùi Thị Kim Dung

Nguyễn Đại Trào

Lê Thanh Sơn

Vũ Quý

Vũ Thúy Hướng

Kiều Kim Phượng

Kiều Kim Phượng

Đặng Thùy Linh

Nguyễn Thanh Tùng

Phan Thanh Đức

Lê Quỳnh Lan

Đỗ Hồng Thúy

Phương Anh Tuấn

Nguyễn Thị Lê Hoa

Lê Thanh Huyền

Dương Thu Vân

Nguyễn Quốc Đông

Đỗ Thị Nga

Trần Hồng Phương

Trần Thị Thúy Lành

Nguyễn Lê Huy

Đỗ Văn Quân

Nguyễn Quang Huy

Vũ Quý

Nguyễn Lê Cẩm Liên

Trần Công Phi

Dương Duy Linh

Chu Quang Sơn

Nguyễn Xuân Tuấn

Lê Thị Thanh Bình

Vũ Thị Thu Hà

Vũ Thanh Tuấn

Nguyễn Văn Quang

Nguyễn Vân Anh

Tạ Duy Lân

Nguyễn Thị Thanh Lương

Lê Việt Anh

Trịnh Xuân Chiến

Đặng Anh Tuấn

Phùng Xuân Định

Vũ Thanh Tùng

Trần Đắc Dương

Lê Thị Kim Thanh

Nguyễn Trần Thị Anh

Võ Văn Đồng

Nguyễn Thanh Tùng

Vũ Hồng Sơn

Nguyễn Thị Khánh Chi

Tạ Thị Thu Hiền

Nguyễn Thanh Hải

Hoàng đình Hùng

Nhâm Thị Thanh Huyền

Nguyễn Thị Minh Hải

Vũ Trường Sơn(Vụ Tổ Chức Cán Bộ-Bộ Công Nghiệp)

Lê Ngọc Tuân-CTY CP TM Cơ Khí Công Trình

PAY_FULL_ADDRESS

Thôn Lạc Thị Xã Ngọc Hồi H.Thanh Trì Hà Nội

Thôn Chùa Nhĩ Xã Thanh Liệt Huyện Thanh Trì Thành Phố Hà Nội

Xóm 4 Thôn Huỳnh Công Xã Tam Hiệp Huyện Thanh Trì Thành Phố Hà Nội

Số 221 Thanh Nhàn Phường Thanh Nhàn Quận Hai Bà Trưng Thành Phố Hà Nội

205b-C6 Tô Hiệu - Tổ 13 P.Nghĩa Tân Q.Cầu Giấy Hà Nội

P 107 Nhà K1 Tổ 52 Nghĩa Tân Cầu Giấy Hà Nội

345 Tập Thể Binh Đoàn 12 QL 70 Ngọc Đại Tổ Xóm 3 P.Đại Mỗ H.Từ Liêm Hà Nội

Số 194 Ngõ 182 Cầu Tiên P.Thịnh Liệt Q.Hoàng Mai Hà Nội

Số 1A Phương Mai P.Phương Liên Q.Đống Đa Hà Nội

8 Nguyễn Khánh Toàn Tổ 57 P.Dịch Vọng Q.Cầu Giấy Hà Nội

205 A6 Ngõ 29 Lạc Trung P.Vĩnh Tuy Q.Hai Bà Trưng Hà Nội

Số Nhà 9 Nghách 75 Ngõ 112 Phố Ngọc Khánh P.Giảng Võ Q.Ba Đình Hà Nội

P101 B1 189 Thanh Nhàn P.Quỳnh Lôi Q.Hai Bà Trưng Hà Nội****Đề Nghị Không Gửi Thông Báo Cước

120 Tổ 23 - P.Thanh Lương Q.Hai Bà Trưng Hà Nội

25 Ngõ 179/187 Vĩnh Hưng P.Vĩnh Hưng Q.Hoàng Mai Hà Nội

Phòng 404A2 Ký Túc Xá Thăng Long P.Dịch Vọng Q.Cầu Giấy Hà Nội

Số 188/6 Phố Quan Thánh - Phường Quán Thánh Quận Ba Đình Thành Phố Hà Nội

P313-A8 Đầm Trấu P.Bạch Đằng Q.Hai Bà Trưng Hà Nội

41 Phố 332 P.Phố Huế Quận Hai Bà Trưng Hà Nội

44 Ngõ 167 Thuỵ Khê P.Thụy Khuê Q.Tây Hồ Hà Nội

32A Đại Cồ Việt P.Lê Đại Hành Q.Hai Bà Trưng Hà Nội

(phòng Khách Hàng) Tầng 2 Ngân Hàng Vietcombank 30 - 32 Láng Hạ P.Láng Hạ Q.Đống Đa Hà Nội

101A1 Ngõ 466 La Thành Phường Ô Chợ Dừa Quận Đống Đa Thành Phố Hà Nội

16a Ngách 15/180/10 An Dương Vương Phường Phú Thượng Quận Tây Hồ Thành Phố Hà Nội

45 Phố Nguyễn Thượng Hiền P.Nguyễn Du Q.Hai Bà Trưng Hà Nội

9/2 Ngõ 2 Trần Quý Kiên P.Dịch Vọng Q.Cầu Giấy Hà Nội

100 Hoàng Quốc Việt P.Nghĩa Đô Q.Cầu Giấy Hà Nội****HV Kỹ Thuật Quân Sự

5b Nghách 93/29 Hoàng Mai Tổ 6 P.Hòang Văn Thụ Q.Hoàng Mai Hà Nội

21 Ngõ 73 Hai Bà Trưng P.Cửa Nam Q.Hoàn Kiếm Hà Nội

304 Nhà T Ngõ 8B Vũ Thạch Phường Ô Chợ Dừa Quận Đống Đa Thành Phố Hà Nội

Số 1/975 Tam Trinh Phường Hoàng Văn Thụ Quận Hoàng Mai Thành Phố Hà Nội

Số 32 Khu TT 134 Hoa Bằng Tổ 20B P.Yên Hòa Q.Cầu Giấy Hà Nội****Số 32 Nghách 1/90 Cuối Ngõ 1/90 Hoa Bằng

( Nguyễn đức Vinh) Phòng 113 3B đặng Thái Thân Pham Chu Chinh Hoàn Kiếm Hà Nội

P402-D11 Tập Thể Thành Công P.Thành Công Q.Ba Đình Hà Nội

123 Hoàng Ngân Phường Trung Hòa Quận Cầu Giấy Thành Phố Hà Nội

49 Hai Bà Trưng Tháp Hà Nội Tầng 8 P.Láng Hạ Q.Đống Đa Hà Nội

254 Giải Phóng Tổ 40 Phường Phương Liệt Quận Thanh Xuân Thành Phố Hà Nội

15 Tổ 8 P.Trung Hòa Q.Cầu Giấy Hà Nội****Ngõ 123 Trung Kính Đến Ngã Ba Rẽ Trái

13 Hàng Đậu Phường Đồng Xuân Quận Hoàn Kiếm Thành Phố Hà Nội

P306 V_Tower Buildin Đường 649 Kim Mã Phường Kim Mã Quận Ba Đình Thành Phố Hà Nội

113 Âu Cơ P.Tứ Liên Q.Tây Hồ Hà Nội

1138 Đường Láng P.Láng Thượng Q.Đống Đa Hà Nội

273 Kim Mã P.Kim Mã Q.Ba Đình Hà Nội****Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ ACE

31 Ngách 127/38 Hào Nam P.Ô Chợ Dừa Q.Đống Đa Hà Nội

Sở Thường - Tổ 22 P.Yên Sở Q.Hoàng Mai Hà Nội

6 Ngõ 82 Hoàng Đạo Thành Kim Giang Thanh Xuân Hà Nội

81/30/1/5 Lạc Long Quân Phường Nghĩa Đô Quận Cầu Giấy Thành Phố Hà Nội

1a Ngõ 116 Đại Từ P.Đại Kim Q.Hoàng Mai Hà Nội

54 Tổ 4 Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội (Gần KTT Tổng Công Ty Dược)

Số 211 Lê Duẩn Nguyễn Du Hai Bà Trưng Hà Nội

Số 30B Ngõ 515 Hoàng Hoa Thám Phường Vĩnh Phúc Quận Ba Đình Thành Phố Hà Nội

205 A6 Ngõ 29 Lạc Trung P.Vĩnh Tuy Q.Hai Bà Trưng Hà Nội

32A Đại Cồ Việt P.Lê Đại Hành Q.Hai Bà Trưng Hà Nội

138 Hoàng Quốc Việt P.Nghĩa Tân Q.Cầu Giấy Hà Nội

98 Hàm Tử Quan P.Chương Dương Q.Hoàn Kiếm Hà Nội

Nguyễn Thanh Bình - 81A Xóm Đaị Đoàn Kêt Minh Khai Tổ 25b P.Minh Khai Q.Hai Bà Trưng Hà Nội

24 Nguyễn Chính Phường Tân Mai Quận Hoàng Mai Thành Phố Hà Nội

10 Hàng Bún Nguyễn Trung Trực Ba Đình Hà Nội

Phòng Thanh Toán Cước Phí 123 Hoàng Ngân P.Trung Hòa Q.Cầu Giấy Hà Nội

Số 149 B Trương Định Phường Trương Định Quận Hai Bà Trưng Thành Phố Hà Nội

28/307 Giảng Võ P.Cát Linh Q.Đống Đa Hà Nội

22 Ngách 29/6 Tập Thể Fafilm Khương Đình Thanh Xuân Hà Nội

147 đặng Tiến đông Phường Trung Liệt Quận Đống Đa Thành Phố Hà Nội

Nguyễn Đức Vinh - Số Nhà 113 - 3B Đặng Thái Thân - P.Phan Chu Trinh Q.Hoàn Kiếm Hà Nội

18 Ngõ 52, Yên Lạc, P.Vĩnh Tuy Q.Hai Bà Trưng Hà Nội

12A Cao Bá Quát P.Điện Biên Q.Ba Đình Hà Nội

1 A Nguyễn Công Trứ Phường Thanh Lương Quận Hai Bà Trưng Thành Phố Hà Nội

Bến Xe Phía Nam Giáp Bát Hai Bà Trưng Hà Nội ( Phòng Thường Trực Công Ty Quản Lý Bến Xe Hà Nội )

121 Chùa Láng P.Láng Thượng Q.Đống Đa Hà Nội

Số 3 Tràng Thi - P.Cửa Nam Q.Hoàn Kiếm Hà Nội

24 Doãn Kế Thiện P.Mai Dịch Q.Cầu Giấy Hà Nội****Cty CP TM Và Tin Học Thiên Hoàn

29/75 Hồng Hà P.Phúc Xá Q.Ba Đình Hà Nội

4/157 Phùng Khoang Xã Trung Văn Huyện Từ Liêm Thành Phố Hà Nội

43 Ngõ 155 Vĩ Hậu Phường Quan Hoa Quận Cầu Giấy Thành Phố Hà Nội

P401 TT In Báo Nhân Dân Láng Hạ P.Láng Hạ Q.Đống Đa Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Tiến Bộ Quốc Tế 69 Tuệ Tĩnh P.Nguyễn Du Q.Hai Bà Trưng Hà Nội

17g1b Thành Công Phường Thành Công Quận Ba Đình Thành Phố Hà Nội

55 Ngõ 100 Kim Ngưu Phường Thanh Nhàn Quận Hai Bà Trưng Thành Phố Hà Nội

42b Tổ 06 Phường Thanh Lương Quận Hai Bà Trưng Thành Phố Hà Nội

01N15 NGÕ 273 Trần Đăng Ninh P.Dịch Vọng Q.Cầu Giấy Hà Nội****Cty Thủy Điện Thái An

P503 Nhà Y3 Tập Thể Bộ Y Tế 138A Giảng Võ Phường Kim Mã Quận Ba Đình Thành Phố Hà Nội

Cty TNHH Vật Liệu XD Hoàng Mai_98 Cầu Giấy P.Quan Hoa Q.Cầu Giấy Hà Nội

Nhà Bác Cường_Số 1 Ngõ 205/3 Thôn Trung P.Xuân Đỉnh H.Từ Liêm Hà Nội

Thôn Đông Thiên P.Vĩnh Tuy Q.Hoàng Mai Hà Nội

62 Trần Xuân Soạn P.Ngô Thì Nhậm Q.Hai Bà Trưng Hà Nội

957 Hồng Hà P307 TT Văn Phòng Quốc Hội P.Chương Dương Q.Hoàn Kiếm Hà Nội

460 Trần Quý Cáp( Cty CPXL Và Cơ Khí Cầu Đường ) P.Văn Miếu Q.Đống Đa Hà Nội

Số Nhà 12 Ngõ 33 Phố Vĩnh Phúc Phường Cống Vị Quận Ba Đình Thành Phố Hà Nội

Số 48/226 P.Tân Mai Q.Hoàng Mai Hà Nội

Công Ty Dược Phẩm BBraun Hà Nội -170 La Thành P.Ô Chợ Dừa Q.Đống Đa Hà Nội

675 Lạc Long Quân P.Xuân La Q.Tây Hồ Hà Nội

5 Hẻm 129/2 /49A Ngách 2 Tập Thể Cơ Khí Hà Nội Phường Thượng Đình Thanh Xuân Hà Nội

1/1 Ngõ 72 Nguyễn Trãi Phường Thượng Đình Quận Thanh Xuân Thành Phố Hà Nội

Tầng 3 (Mr Orange Didier-IWMI) Viện Thổ Nhưỡng Nông Hóa (SFRI) Xã Đông Ngạc H.Từ Liêm Hà Nội

Tầng 4 Số 33 Giang Văn Minh P.Kim Mã Q.Ba Đình Hà Nội

9 Tổ 20 P.Vĩnh Hưng Q.Hoàng Mai Hà Nội

34A Trần Phú P.Điện Biên Q.Ba Đình Hà Nội****Cty CP Phạm Nguyễn

Vân Đồn 84 P.Bạch Đằng Q.Hai Bà Trưng Hà Nội****0904889558

408 Khu Tập Thể Công Ty Cơ Khí Xây Dựng Đại Mỗ Xã Tây Mỗ Huyện Từ Liêm Thành Phố Hà Nội

53 Đại La P.Trương Định Q.Hai Bà Trưng Hà Nội

1906 Tòa Nàh CT1 Khu đô Thị Mới Mỹ đình Sông đà Xã Mỹ Đình Huyện Từ Liêm Thành Phố Hà Nội

Phan Thị Thanh Hà (Công Ty Ty Thang Máy Và Thiết Bị Thăng Long)105 Bùi Thị Xuân P.Bùi Thị Xuân Q.Hai Bà Trưng Hà Nội

Phòng 1 _ C4 Tập Thể Mai Động P.Mai Động Q.Hai Bà Trưng Hà Nội

Phòng 14- B3 Phường Kim Liên Quận Đống Đa Thành Phố Hà Nội

306B5 Tân Mai Hai Bà Trưng Hà Nội

59 Cầu Gỗ P.Hàng Bạc Q.Hoàn Kiếm Hà Nội

67 Ngõ 12 Đào Tấn P.Cống Vị Q.Ba Đình Hà Nội

Cụm 1 Tổ 01 Phường Phú Thượng Quận Tây Hồ Thành Phố Hà Nội

38/67/295 Bạch Mai P.Bạch Mai Q.Hai Bà Trưng Hà Nội

147 Hoàng Hoa Thám P.Ngọc Hà Q.Ba Đình Hà Nội

01N15 NGÕ 273 Trần Đăng Ninh P.Dịch Vọng Q.Cầu Giấy Hà Nội****Cty Thủy Điện Thái An

69 Lạc Trung Phường Vĩnh Tuy Quận Hai Bà Trưng Thành Phố Hà Nội

( Quân ) Xóm Điếm Xã Hữu Hòa H.Thanh Trì Hà Nội

Đội 12 Vĩnh Ninh Xã Vĩnh Quỳnh H.Thanh Trì Hà Nội

48B Ngõ 30 Phan Đình Giót P.Phương Liệt Q.Thanh Xuân Hà Nội

976 đường đê La Thành Phường Ngọc Khánh Quận Ba Đình Thành Phố Hà Nội

59 Ngõ Thống Nhất đại La Phường Minh Khai Quận Hai Bà Trưng Thành Phố Hà Nội

Số Nhà 12 Ngõ 71 Phố Nguyễn Lương Bằng - Phường Nam Đồng - Quận Đống Đa - HN

Phòng 512-CT4b Linh đàm Phường Đại Kim Quận Hoàng Mai Thành Phố Hà Nội

506C Nhà E11 P.Thanh Xuân Bắc Q.Thanh Xuân Hà Nội****Nguyễn Quý Đức Rẽ Vào

C6 P102 Quỳnh Mai Hà Nội

6/12 Ngõ 143 Kim Mã Phường Kim Mã Quận Ba Đình Thành Phố Hà Nội

Intec Systems Vietnam Phòng 4 Tầng 14 Tòa Nhà HAREC Số 4A Láng Hạ Ba đình Thành Phố Hà Nội

So 3 Ngo 87 Vinh Phuc Ba Dinh HN

4 Ngõ 2 Kim Mã P.Kim Mã Q.Ba Đình Hà Nội

110B B2B Trại Găng Phường Thanh Nhàn Quận Hai Bà Trưng Thành Phố Hà Nội

Số 2 Ngõ 196/8/9 Cầu Giấy Tổ 31 P.Quan Hoa Q.Cầu Giấy Hà Nội

Cty EZ Property Việt Nam.,JSC 16 Lô 14B Trung Yên 5 P.Trung Hòa Q.Cầu Giấy Hà Nội

111 Ngõ 71 Tân Ấp P.Phúc Xá Q.Ba Đình Hà Nội****Hiệu Cầm Đồ

227 Cầu Giấy P.Dịch Vọng Q.Cầu Giấy Hà Nội

199 Trung Kính(công Ty Cổ Phàn Xây Lắp Bưu Điện Đôi 8) P.Trung Hòa Q.Cầu Giấy Hà Nội

111 Ngõ 71 Tân Ấp P.Phúc Xá Q.Ba Đình Hà Nội

54A Ngõ 124/22 âu Cơ Phường Yên Phụ Quận Tây Hồ Thành Phố Hà Nội

(Đội I -Chi Cục Thuế Thanh Xuân) Số 85 Khương Trung Khương Trung Thanh Xuân Hà Nội

Vũ Mai Phương Số 13 Ô Quan Chưởng Phường Đồng Xuân Quận Hoàn Kiếm Thành Phố Hà Nội

3( Khu TT Ngân Hàng, Nhà Bác Bảo Thu, Đối Diện Nhà Văn Hóa) Tổ 7 T.Trấn Cầu Diễn H.Từ Liêm Hà Nội

Tầng 10 Tòa Nhà Suncity 13 Hai Bà Trưng P.Tràng Tiền Q.Hoàn Kiếm Hà Nội****Công Ty TNHH Maruberi

9 Dã Tượng Phường Trần Hưng Đạo Quận Hoàn Kiếm Thành Phố Hà Nội

32 Lô 2A Khu Đô Thị Trung Yên P.Trung Hòa Q.Cầu Giấy Hà Nội

Số 25 Phố Hàng Vải Hoàn Kiếm Hà Nội

Phòng 610 CT1A Đơn Nguyên 1 Mỹ Đình 2 Mỹ Đình H.Từ Liêm Hà Nội

73 Ngõ 199 Lò đúc Phường Đống Mác Quận Hai Bà Trưng Thành Phố Hà Nội

7 Ngõ 13 Tam đa Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội

204 B6 Phường Thành Công Quận Ba Đình Thành Phố Hà Nội

272 Đội Cấn P.Đội Cấn Q.Ba Đình Hà Nội

Nguyễn Minh Tân 557 Kim Ngưu Phường Vĩnh Tuy Quận Hai Bà Trưng Thành Phố Hà Nội

18/93 Hoàng Mai P.Hòang Văn Thụ Q.Hoàng Mai Hà Nội

Số 15 - Ngách 1 - Ngõ 260 Đội Cấn P.Ngọc Hà Q.Ba Đình Hà Nội

10 Ngách 342/41 Khương Đình P.Hạ Đình Q.Thanh Xuân Hà Nội

Số Nhà 9 Ngõ 36 Phương Liệt Tổ 27 P.Phương Liệt Q.Thanh Xuân Hà Nội

5 Lý Thường Kiệt - Ban Biên Tập ảnh - Thông Tấn Xã Việt Nam Hoàn Kiếm Hà Nội

488D4 Tân Mai Phường Tân Mai Quận Hoàng Mai Thành Phố Hà Nội

247 Giáp Bát P.Giáp Bát Q.Hoàng Mai Hà Nội

79 Cù Chính Lan Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Thành Phố Hà Nội

Tầng 8-108 Trần Hưng Đạo(Sở Giao Dịch 3) P.Cửa Nam Q.Hoàn Kiếm Hà Nội

3 Khu A Hoàng Cầu Tổ 122 P.Ô Chợ Dừa Q.Đống Đa Hà Nội

1/15/174 Tam Trinh Tổ 18 P.Yên Sở Q.Hoàng Mai Hà Nội

532 Láng Phường Láng Thượng Quận Đống Đa Thành Phố Hà Nội

P403 A10 TT Hoc Vien Quoc Phong Phường Nghĩa Đô Quận Cầu Giấy Thành Phố Hà Nội

Tầng 5F Số 24 Linh Lang P.Cống Vị Q.Ba Đình Hà Nội

88 Tầng 5 Maritime Bank Láng Hạ P.Láng Hạ Q.Đống Đa Hà Nội

10 Ngõ 54 Triều Khúc Tổ 38 Phường Thanh Xuân Nam Quận Thanh Xuân Thành Phố Hà Nội

501A G6 Ngõ 477 Nguyễn Trãi Tổ 15 P.Thanh Xuân Nam Q.Thanh Xuân Hà Nội****Cầu Thang 1

P1408 Nhà 17 T 8 Trung Hòa Nhân Chính Phường Nhân Chính Quận Thanh Xuân Thành Phố Hà Nội

50 Triều Khúc P.Thanh Xuân Nam Q.Thanh Xuân Hà Nội

2 Ngõ 337/68 Phạm Văn Đồng P.Xuân Đỉnh H.Từ Liêm Hà Nội

P406 CT1 Nhà 25 Tầng KĐT Mỹ Đình Sông Đà Phạm Hùng Xã Mễ Trì H.Từ Liêm Hà Nội

P803 Tòa Nhà 18T1 Khu Đô Thị Trung Hòa Nhân Chính P.Nhân Chính Q.Thanh Xuân Hà Nội

Phòng 1002 Nhà C Khu Chung Cư Dịch Vọng Nguyễn Phong Sắc Kéo Dài Phường Dịch Vọng Quận Cầu Giấy Thành Phố Hà Nội

Tầng 2 Nhà B1 Khoa Phẫu Thuật Thần Kinh BV Việt Đức 40 Tràng Thi P.Hàng Bông Q.Hoàn Kiếm Hà Nội

Tổng C/Ty Tài Chính Cổ Phần Dầu Khí Việt Nam Số 72 Trần Hưng Đạo Phường Trần Hưng Đạo Quận Hoàn Kiếm Thành Phố Hà Nội

52 Liễu Giai P.Liễu Giai Q.Ba Đình Hà Nội

12 Ngách 445/50/20 Lạc Long Quân Tổ 6 P.Xuân La Q.Tây Hồ Hà Nội

Số 23 Hàng Khay ( Đi Lối 31 Hàng Khay ) P.Tràng Tiền Q.Hoàn Kiếm Hà Nội

Số 46 Tăng Bạt Hổ CN Ngân Hàng NN Và PTNT Thăng Long P.Tăng Bạt Hổ Q.Hai Bà Trưng Hà Nội

156 Yên Phụ Phường Yên Phụ Quận Tây Hồ Thành Phố Hà Nội

48B Ngõ 30 Phan Đình Giót P.Phương Liệt Q.Thanh Xuân Hà Nội

11 Ngõ 196 Thụy Khuê Phường Thụy Khuê Quận Tây Hồ Thành Phố Hà Nội

P.213 C3 Ngõ 273 Tân Mai P.Tân Mai Q.Hoàng Mai Hà Nội

P C310 Tập Thể Du Lịch Nhà 809 Đường Giải Phóng P.Giáp Bát Q.Hoàng Mai Hà Nội

23 Bà Triệu P.Hàng Bài Q.Hoàn Kiếm Hà Nội

106 Thái Thịnh (Cục Đường Bộ Việt Nam) Phường Thịnh Quang Quận Đống Đa Thành Phố Hà Nội

Tầng 11-95/97 Lê Duẩn Phường Cửa Nam Quận Hoàn Kiếm Thành Phố Hà Nội

Ngõ 896 Nguyễn Khoái 4 Ngách 10 Phường Thanh Trì Quận Hoàng Mai Thành Phố Hà Nội

83 Đặng Văn Ngữ Phường Trung Tự Quận Đống Đa Thành Phố Hà Nội

16 Ngõ 259 Giải Phóng Phường Phương Mai Quận Đống Đa Thành Phố Hà Nội

33 Hàng Nón P.Hàng Gai Q.Hoàn Kiếm Hà Nội

Số 40 Ngõ 96 Võ Thị Sáu P.Thanh Nhàn Q.Hai Bà Trưng Hà Nội

724 Minh Khai P.Vĩnh Tuy Q.Hai Bà Trưng Hà Nội

P411 Nhà B1 Ngõ 203 Chùa Bộc Phường Trung Liệt Quận đống đa Hà Nội

Phòng KD 1 807 Giải Phóng Hoàng Mai Hà Nội

Cụm Công Nghiệp Phú Minh Trại Gà Xã Phú Diễn H.Từ Liêm Hà Nội****Công Ty TNHH Vĩnh Phúc

79 Ngọc Hồi P.Hoàng Liệt Q.Hoàng Mai Hà Nội

Số 10 Nguyễn Thị Định Tổ 16 P.Trung Hòa Q.Cầu Giấy Hà Nội

Tầng 5 - 4 Láng Hạ Phường Thành Công Quận Ba Đình Thành Phố Hà Nội

1A Tập Thể Bộ Nội Vu Ngõ 23 An Xá Đường 20 Phường Phúc Xá Quận Ba Đình Thành Phố Hà Nội

6 Nghách 70 Ngõ TH3 Tôn ĐứcThắng Tổ 47 Phường Hàng Bột Quận Đống Đa Thành Phố Hà Nội

12 Vũ Lợi Phường Nguyễn Du Quận Hai Bà Trưng Thành Phố Hà Nội

27 Ngõ 3 Cầu Bươu Xã Tả Thanh Oai H.Thanh Trì Hà Nội

Thôn Yên Xá Xã Tân Triều H.Thanh Trì Hà Nội

Thôn Tân Khai Vĩnh Tuy Thanh Trì Hà Nội

49 Hai Bà Trưng(văn Phòng PATH) Phường Cửa Nam Quận Hoàn Kiếm Thành Phố Hà Nội

4 Ngõ18 Nguyễn Khoái Phường Bạch Đằng Quận Hai Bà Trưng Thành Phố Hà Nội

26 Ngách 325/135/7 Tổ 23 Phường Thanh Lương Quận Hai Bà Trưng Hà Nội (Khu Nhà 5 Tầng Gần KS Đông á)

Phố Hoàng Ngân Trung Tâm Bảo Hành FPT Elead Tầng 1 Tòa Nhà 24T1 P.Nhân Chính Q.Thanh Xuân Hà Nội

26 Ngách 325/135/7 Tổ 23 Phường Thanh Lương Quận Hai Bà Trưng Hà Nội (Khu Nhà 5 Tầng Gần KS Đông á)

116A5 Khu TT Đá Hoa An Dương An Dương P.Yên Phụ Q.Tây Hồ Hà Nội

61 Trần Duy Hưng(công Ty TNHH Netpro) P.Trung Hòa Q.Cầu Giấy Hà Nội

Số 11 Tổ 33A P.Thanh Lương Q.Hai Bà Trưng Hà Nội

1B Ngách 87 Ngõ Trại Cá P.Trương Định Q.Hai Bà Trưng Hà Nội

20 Ngách 369 Ngõ Quỳnh Quỳnh Lôi Hai Bà Trưng Hà Nội

186 Hoàng Quốc Việt Cổ Nhuế Xã Cổ Nhuế Huyện Từ Liêm Thành Phố Hà Nội

Sở TDTT Hà Nội Đội Bóng Đá Hòa Phát.Khu Vận Động Viên Cấp Cao Mỹ Đình H.Từ Liêm Hà Nội

110 Phó Đức Chính Phường Trúc Bạch Quận Ba Đình Thành Phố Hà Nội

(CTy Bê Tông Readymits)Tầng M, Tòa Nhà TTC, Đường Duy Tân P.Dịch Vọng Hậu Q.Cầu Giấy Hà Nội

17A Bt2 Khu Bán Đảo Linh Đàm P.Hoàng Liệt Q.Hoàng Mai Hà Nội

6 Ngách 173/114 Hoàng Hoa Thám P.Ngọc Hà Q.Ba Đình Hà Nội

76 Bùi Thị Xuân Phường Bùi Thị Xuân Quận Hai Bà Trưng Thành Phố Hà Nội

64 Nguyễn Lương Bằng Phường Nam Đồng Quận Đống Đa Thành Phố Hà Nội

55 Lê Gia Định P.Phố Huế Q.Hai Bà Trưng Hà Nội

69 Nguyễn Chính Tổ 35 P.Thịnh Liệt Q.Hoàng Mai Hà Nội

Xã Phú Diễn H.Từ Liêm Hà Nội

P508 Nhà G4 Đường Trung Yên 1 P.Trung Hòa Q.Cầu Giấy Hà Nội

50-A4 Tập Thể 128C Đại La Phường Đồng Tâm Quận Hai Bà Trưng Thành Phố Hà Nội

Tổng Công Ty Lắp Máy Việt Nam 124 Minh Khai P.Minh Khai Q.Hai Bà Trưng Hà Nội

70 Vũ Trọng Phụng P.Thanh Xuân Trung Q.Thanh Xuân Hà Nội

Phòng 1410 Chung Cư An Lạc Phùng Khoang Xã Trung Văn H.Từ Liêm Hà Nội

B-B7 Tập Thể Lưu Trữ Phường Xuân La Quận Tây Hồ Thành Phố Hà Nội

Tập Thể X20 Định Công Tổ 41A P.Định Công Q.Hoàng Mai Hà Nội

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Thành- Số 5A Quốc Tử Giám -HN

(Ko Nhận TBC)Số 5 P501 Vọng Đức P.Hàng Bài Q.Hoàn Kiếm Hà Nội

Phòng 204 - Chung Cư 11 Tầng An Lạc T.Trấn Cầu Diễn H.Từ Liêm Hà Nội

Tổng Cục Thuế 100 Lò Đúc P.Đống Mác Q.Hai Bà Trưng Hà Nội

63 đội Cấn Phường Đội Cấn Quận Ba Đình Thành Phố Hà Nội

119 C11 An Dương Phường Yên Phụ Quận Tây Hồ Hà Nội

35-37 Hàng Trống P.Hàng Trống Q.Hoàn Kiếm Hà Nội

32 Nghách 71/69 Hoàng Văn Thái P.Khương Trung Q.Thanh Xuân Hà Nội

602 A15 Ngõ 66 Kim Giang P.Đại Kim Q.Hoàng Mai Hà Nội

6 Ngách 173/114 Hoàng Hoa Thám P.Ngọc Hà Q.Ba Đình Hà Nội

Số 26 Y Miếu P.Văn Miếu Q.Đống Đa Hà Nội

P602 Nhà B10C Khu Đô Thị Nam Trung Yên P.Trung Yên Q.Cầu Giấy Hà Nội

X3 Trần Cung Xã Cổ Nhuế Huyện Từ Liêm Thành Phố Hà Nội

192 Nghi Tàm P.Yên Phụ Q.Tây Hồ Hà Nội

Tổng Cục Thuế 123 Lò Đúc P.Đống Mác Q.Hai Bà Trưng Hà Nội

52C Tây Hồ P.Quảng An Q.Tây Hồ Hà Nội

Phạm Thị Nhàn Tầng 2 Công Ty Tài Chính Dầu Khí Số 4 Láng Hạ Phường Láng Hạ Quận Đống Đa Thành Phố Hà Nội

15 A Hàng Than P.Nguyễn Trung Trực Q.Ba Đình Hà Nội

25 Bùi Ngọc Dương P.Bạch Mai Q.Hai Bà Trưng Hà Nội

Thôn Nguyên Xá - Xã Minh Khai H.Từ Liêm Hà Nội

329 Cầu Giấy P.Dịch Vọng Hậu Q.Cầu Giấy Hà Nội****Cty Việt Auto

570 Trần Cung Xã Cổ Nhuế H.Từ Liêm Hà Nội

9 Ngõ 46A Phạm Ngọc Thạch P.Phương Liên Q.Đống Đa Hà Nội

255 Phố Huế P.Phố Huế Q.Hai Bà Trưng Hà Nội

P1301 Số 83B Lý Thường Kiệt P.Trần Hưng Đạo Q.Hoàn Kiếm Hà Nội

198 Tầng 9 N.Hàng TMCP QTVN P Thị Trường Tiền Tệ Tây Sơn P.Trung Liệt Q.Đống Đa Hà Nội

Tập Thể Công Ty Khảo Sát Thiết Kế Thanh Xuân Nam Thanh Xuân Hà Nội

425 Kim Mã P.Kim Mã Q.Ba Đình Hà Nội

Số 166 Bà Triệu Nguyễn Du Hai Bà Trưng Hà Nội

Ngân Hàng CHOHUNG - Tầng 2 TT T. Mại DAEHA - 360 Kim Mã P.Ngọc Khánh Q.Ba Đình Hà Nội

23 Ngõ 278 Kim Giang Phường Đại Kim Quận Hoàng Mai Thành Phố Hà Nội

Số Nhà 54 Ngách 31 Ngõ 766 Đê La Thành Giảng Võ Ba Đình Hà Nội

Phòng 511 C4 Giảng Võ P.Giảng Võ Q.Ba Đình Hà Nội

37 Đào Duy Từ Phường Hàng Buồm Quận Hoàn Kiếm Thành Phố Hà Nội

85 Trần Quang Diệu Phường Quang Trung Quận Đống Đa Thành Phố Hà Nội

8 Ngách 8/81 Thái Hà Phường Trung Liệt Quận Đống Đa Thành Phố Hà Nội

M1 Phòng 301 Mai Dịch Ngõ 187 P.Mai Dịch Q.Cầu Giấy Hà Nội

( Khoa Kinh Tế Học Viện Ngân Hàng) Số 12 Chùa Bộc đống đa Hà Nội Hà Nội

Phòng 408 A3 Tập Thể Bộ Công An Nguyễn Huy Tưởng P.Thanh Xuân Trung Q.Thanh Xuân Hà Nội

20 Hàng Vải P.Hàng Bồ Q.Hoàn Kiếm Hà Nội

85 Hàng Gai Phường Hàng Trống Quận Hoàn Kiếm Thành Phố Hà Nội

Số 9 Ngõ 31 Yên Hòa P.Yên Hòa Q.Cầu Giấy Hà Nội

51 Hàng Bè Phường Hàng Bạc Quận Hoàn Kiếm Thành Phố Hà Nội

208B E1 Phường Thanh Xuân Bắc Quận Thanh Xuân Thành Phố Hà Nội

29 Ngõ 71 Đại Đồng P.Thanh Trì Q.Hoàng Mai Hà Nội

22 - Hoàng Hoa Thám - Tổ 4 - Phường Thuỵ Khuê - Tây Hồ - Hà Nội

P506 30B Đoàn Thị Điểm Quốc Tử Giám Đống Đa Hà Nội

Số 24, Ngõ 52, Quan Nhân P.Trung Hòa Q.Cầu Giấy Hà Nội

Hoàng Liệt - Linh Đường Tổ 14 P.Hoàng Liệt Q.Hoàng Mai Hà Nội

40 Ngõ 898 Láng Thượng Phường Láng Thượng Quận Đống Đa Thành Phố Hà Nội

Số Nhà 1902 G3 Ciputra P.Xuân La Q.Tây Hồ Hà Nội

16 Hàng Quạt P.Hàng Gai Q.Hoàn Kiếm Hà Nội

35-37 Hàng Trống P.Hàng Trống Q.Hoàn Kiếm Hà Nội

Lô2A Làng Quốc Tế Thăng Long P.Dịch Vọng Q.Cầu Giấy Hà Nội

05 Ngõ 31 Phố Yên Bái 2 Phường Phố Huế Quận Hai Bà Trưng Thành Phố Hà Nội

9A Ngách 29 Ngõ 191 Lạc Long Quân Phường Nghĩa đô Quận Cầu Giấy Hà Nội

Số 6 Hàng Đường Hàng Đào Hoàn Kiếm Hà Nội

Số 86 Giảng Võ P.Cát Linh Q.Đống Đa Hà Nội

Phòng 505 Số 168 Ngọc Khánh Phường Giảng Võ Quận Ba Đình Thành Phố Hà Nội

37 B1 Khu Đô Thị Đại Kim P.Đại Kim Q.Hoàng Mai Hà Nội****Công Ty Cp Và XD Sông Đuống

101 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội

24 Nguyễn Huy Tự Bạch Đằng Hai Bà Trưng Hà Nội

91B Lý Nam Đế P.Hàng Mã Q.Hoàn Kiếm Hà Nội

2001 Nhà A Hà Thành Plaza Số 102Thái Thịnh P.Trung Liệt Q.Đống Đa Hà Nội

6 Ngõ 8 Cao Bá Quát Phường Điện Biên Quận Ba Đình Thành Phố Hà Nội

Dương Quốc Hùng, Quầy Hoa Oanh Lập - 20 Lê Hồng Phong - P.Ngọc Hà Q.Ba Đình Hà Nội

115/27 Lương Đình Của P.Kim Liên Q.Đống Đa Hà Nội

17A_BT2_Bán Đảo Linh Đàm P.Hoàng Liệt Q.Hoàng Mai Hà Nội

103 Thuốc Bắc P.Hàng Bồ Q.Hoàn Kiếm Hà Nội

Số 46C Đê La Thành P.Nam Đồng Q.Đống Đa Hà Nội

Số 5 Thái Thịnh P.Láng Hạ Q.Đống Đa Hà Nội

18 Ngõ 395b Lạc Long Quân Tổ 2 Cụm 1 P.Xuân La Q.Tây Hồ Hà Nội

Số 18 Nghách 37/3 Đông Tác P.Kim Liên Q.Đống Đa Hà Nội

22 Ngõ 6 / 271 Bùi Xương Trạch P.Khương Đình Q.Thanh Xuân Hà Nội

65/172 Lạc Long Quân P.Bưởi Q.Tây Hồ Hà Nội

Phố Hàng Tổ 3 Xã Đông Mỹ H.Thanh Trì Hà Nội

Đội 10 Thôn Vĩnh Ninh Xã Vĩnh Quỳnh H.Thanh Trì Hà Nội****Nhà Ông Lý - Gái

Hỏi Chị Dung Văn Phòng UBND Huyện Thanh Trì Xã Văn Điển H.Thanh Trì Hà Nội

Số 3 Ngõ 118 Nguyên Thiết P.Phúc Tân Q.Hoàn Kiếm Hà Nội

P113 Khoa Y Học Hạt Nhân Và U Biếu Bệnh Viện Bạch Mai P.Bạch Mai Q.Hai Bà Trưng Hà Nội

116 Ngũ Nhạc Phường Thanh Trì Quận Hoàng Mai Thành Phố Hà Nội

2A/8 Ngõ 13 Tam Đa P.Thụy Khuê Q.Tây Hồ Hà Nội

11 Ngõ 575/22/14 Kim Mã Ngọc Khánh Ba Đình Hà Nội

9 Ngách 57 Ngõ 198 Vĩnh Hưng Tổ 10 P.Vĩnh Hưng Q.Hoàng Mai Hà Nội

3 M 6 A _TT6 Khu Đô Thị Bắc Linh Đàm_đường Đặng Xuân Bảng P.Đại Kim Q.Hoàng Mai Hà Nội

40A Ngách 378/65 Thụy Khuê P.Bưởi Q.Tây Hồ Hà Nội

9/57/198 Vĩnh Hưng Tổ 10 P.Vĩnh Hưng Q.Hoàng Mai Hà Nội

117 Bùi Xương Trạch Khương Trung Thanh Trì Hà Nội

3B Ngõ 113 Nước Phần Lan P.Tứ Liên Q.Tây Hồ Hà Nội

10B Tập Thể Lâm Sản Xã Trung Văn H.Từ Liêm Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Thức ăn Chăn Nuôi Pháp Việt - Pháp Vân - Hoàng Liệt - Hoàng Mai Thành Phố Hà Nội

63 Lương đình Của Phường Phương Mai Quận Đống Đa Thành Phố Hà Nội

4 Ngõ 35/45 Cát Linh P.Cát Linh Q.Đống Đa Hà Nội

19 Tống Duy Tân Hàng Bông Hoàn Kiếm Hà Nội

14/109 Văn Chương 2 P.Văn Chương Q.Đống Đa Hà Nội****Bố Lê Minh Tỵ

35 Trần Bình Trọng Phường Nguyễn Du Quận Hai Bà Trưng Thành Phố Hà Nội

24 Ngõ 221 Kim Mã Phường Kim Mã Quận Ba Đình Thành Phố Hà Nội

77/358/25/86 Bùi Xương Trạch P.Khương Đình Q.Thanh Xuân Hà Nội

115/6 Nguyễn Khuyến Phường Văn Miếu Quận Đống Đa Thành Phố Hà Nội

Xóm 6 - P.Lĩnh Nam Q.Hoàng Mai Hà Nội

6 Ngõ 189/155 Hoàng Hoa Thám Phường Liễu Giai Quận Ba Đình Thành Phố Hà Nội

210 Bà Triệu Phường Lê Đại Hành Quận Hai Bà Trưng Thành Phố Hà Nội

Tầng 8 - 599 Kim Mã Chi Nhánh VMS P.Giảng Võ Q.Ba Đình Hà Nội

Số 517 Hồng Hà P.Phúc Tân Q.Hoàn Kiếm Hà Nội

38 Ngõ 116 Yên Lạc P.Vĩnh Tuy Q.Hai Bà Trưng Hà Nội

14 Hàng Quạt Phường Hàng Gai Quận Hoàn Kiếm Thành Phố Hà Nội

P201 Số 2 Bích Câu P.Cát Linh Q.Đống Đa Hà Nội****Hội TT

Phòng 406 Nhà D5A Đ.Nguyễn Phong Sắc Kéo Dài P.Dịch Vọng Hậu Q.Cầu Giấy Hà Nội

44BT1 Khu X2 Bắc Linh Đàm Mở Rộng P.Hoàng Liệt Q.Hoàng Mai Hà Nội

6 Ngõ 1277 Giải Phóng P.Thịnh Liệt Q.Hoàng Mai Hà Nội

1 Văn Miếu Phường Văn Miếu Quận Đống Đa Thành Phố Hà Nội

P101 Tập Thể C7A P.Quỳnh Mai Q.Hai Bà Trưng Hà Nội

84/800A Đường 800A (Phùng Chí Kiên) P.Nghĩa Đô Q.Cầu Giấy Hà Nội

P507 Nhà 77 Ngõ Thịnh Hào 1 Tôn Đức Thắng P.Hàng Bột Q.Đống Đa Hà Nội

19 Ngách 106 Minh Khai P.Hoàng Văn Thụ Q.Hoàng Mai Hà Nội

Phòng 401 Nhà 2B Tông Đản Phường Lý Thái Tổ Quận Hoàn Kiếm Thành Phố Hà Nội

Số 3 Ngõ 139 Ngách 49 Hẻm 14 Tam Trinh Phường Mai Động Quận Hoàng Mai Thành Phố Hà Nội

Ngô Thị Quỳnh Châu_125 Cầu Giấy P.Quan Hoa Q.Cầu Giấy Hà Nội

Số 1 Ngách 17 Ngõ 59 Giảng Võ Phường Cát Linh Quận Đống Đa Thành Phố Hà Nội

12A7 Chung Cư A2 Số 2A Ngõ 85 Hạ Đình P.Thanh Xuân Trung Q.Thanh Xuân Hà Nội

3 Ngõ 139 49/14 Tam Trinh Mai động Hà Nội

26 Ngõ 420/24/7 Khương Đinh P.Khương Đình Q.Thanh Xuân Hà Nội

83 Tầng 17 Lý Thường Kiệt (Phái Đoàn Liên Minh Châu Âu ) P.Trần Hưng Đạo Q.Hoàn Kiếm Hà Nội

10b Tập Thể Chế Biến Lâm Sản Trung Văn Xã Trung Văn H.Từ Liêm Hà Nội

Tầng 2 - P202 Tòa Nhà Ford Thăng Long Số 105 Láng Hạ P.Láng Hạ Q.Đống Đa Hà Nội****Công Ty MOBITECHS

Xóm 1 Thôn Thượng Xã Mễ Trì H.Từ Liêm Hà Nội****Rẽ Vào Từ Đường Đỗ Đức Dục Qua Gara Ôtô Rồi Rẽ Trá

Xóm 1 Thôn Thượng Xã Mễ Trì H.Từ Liêm Hà Nội****Rẽ Vào Từ Đường Đỗ Đức Dục Qua Gara Ôtô Rẽ Trái

2 Cổng đục Hàng Mã Hoàn Kiếm Hà Nội

91 Nguyễn Chí Thanh P.Láng Hạ Q.Đống Đa Hà Nội****Nh VBBank

5 Phan Đình Giót P.Phương Liệt Q.Thanh Xuân Hà Nội

D101 Ngõ 76 Kim Mã Thượng Phường Cống Vị Quận Ba Đình Thành Phố Hà Nội

03 Dịch Vọng Tổ 36 Phường Dịch Vọng Quận Cầu Giấy Thành Phố Hà Nội

N06-P1309 Trần Đăng Ninh P.Nghĩa Tân Q.Cầu Giấy Hà Nội

Ngõ 65 Hàm Long P.Hàng Bài Q.Hoàn Kiếm Hà Nội

169 Đại La P.Đồng Tâm Q.Hai Bà Trưng Hà Nội

Số 1 Ngõ 158 P.Ngọc Hà Q.Ba Đình Hà Nội

02 Nguyễn Văn Ngọc P.Cống Vị Q.Ba Đình Hà Nội****(công Ty An Thịnh Phát )

Số 28 Phố Hàng Chuối - Hai Bà Trưng -Hà Nội

143 Nguyễn Lương Bằng P.Quang Trung Q.Đống Đa Hà Nội****Cty XNK & ĐT Cát Tường

P308A-48A Tăng Bạt Hổ P.Phạm Đình Hổ Q.Hai Bà Trưng Hà Nội

6 Ngõ 364/258 Giải Phóng P.Thịnh Liệt Q.Hoàng Mai Hà Nội

15 Nghách 36/38 Xuân La Tây Hồ Hà Nội

Ngõ 444 Ngách 34/14 Số Nhà 15 P.Cống Vị Q.Ba Đình Hà Nội

18 (nokia Care _phòng Bảo Hành) Điện Biên Phủ P.Điện Biên Q.Ba Đình Hà Nội

Lô 12 C15 Khu Đô Thị Định Công P.Định Công Q.Hoàng Mai Hà Nội

10A1 Đầm Trấu P.Bạch Đằng Q.Hai Bà Trưng Hà Nội

26 Ngõ 354 Trần Khát Chân Phường Thanh Nhàn Quận Hai Bà Trưng Thành Phố Hà Nội

71 Ngõ 35 Nguyễn Như Đổ Phường Văn Miếu Quận Đống Đa Thành Phố Hà Nội

4 Ngõ 35/45 Cát Linh P.Cát Linh Q.Đống Đa Hà Nội

P618 Ct2 Bắc Linh Đàm P.Đại Kim Q.Hoàng Mai Hà Nội****Hc

58 Lê Văn Hưu Phường Ngô Thì Nhậm Quận Hai Bà Trưng Hà Nội

Tầng 17 Số 83 Lý Thường Kệt Phường Trần Hưng Đạo Quận Hoàn Kiếm Thành Phố Hà Nội

9B Tổng Cục II Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nội

37 Hàng Đào P.Hàng Đào Q.Hoàn Kiếm Hà Nội

5C Ngách 2 - Ngõ 178 - Quan Nhân P.Nhân Chính Q.Thanh Xuân Hà Nội

16/89 Nguyễn Ngọc Nại P.Khương Mai Q.Thanh Xuân Hà Nội

28 Ngõ 122 Tổ 47 Phường Định Công Quận Hoàng Mai Thành Phố Hà Nội

108 A6 Trần Huy Liệu Phường Giảng Võ Quận Ba Đình Thành Phố Hà Nội

D10 P501 Thái Thịnh P.Thịnh Quang Q.Đống Đa Hà Nội

14 Ngõ 105/7/24 Bạch Mai Phường Thanh Nhàn Quận Hai Bà Trưng Thành Phố Hà Nội

12 Trúc Khê Tổ 32 P.Láng Hạ Q.Đống Đa Hà Nội****Văn Phòng Bất Động Sản 24G

Tầng 17 Số 83 Tòa Nhà Pacific Lý Thường Kệt Phường Trần Hưng Đạo Quận Hoàn Kiếm Thành Phố Hà Nội

Phòng Vật Tư Kỹ Thuật Bệnh Viện Việt Đức 40 Tràng Thi Phường Hàng Bài Quận Hoàn Kiếm Thành Phố Hà Nội

Phòng Cầu Hầm Viện Khoa Học Và Công Nghệ GTVT1252 Láng Phường Láng Thượng Quận Đống Đa Thành Phố Hà Nội

C2 - P205 TT Vĩnh Hồ P.Thịnh Quang Q.Đống Đa Hà Nội

P.201 Số 25B Ngách 144/8 Phố Quan Nhân P.Nhân Chính Q.Thanh Xuân Hà Nội

(Thạch Thị Chung) 144 Nguyễn Khuyến đống đa Hà Nội

6 Triệu Việt Vương P.Bùi Thị Xuân Q.Hai Bà Trưng Hà Nội

Xóm Cầu - Xã Thanh Liệt H.Thanh Trì Hà Nội

Tự Khoát Xã Ngũ Hiệp Huyện Thanh Trì Thành Phố Hà Nội

Tập Thể Bệnh Viện E Tổ 53 Nghĩa Tân Cầu Giấy Hà Nội

Phòng 401 Nhà C1 Khu C Khu Tập Thể Đại Học Kiến Trúc Xã Trung Văn H.Từ Liêm Hà Nội

10 Ngách 8/35 K 4 Tổ 4 Thị Trấn Cầu Diễn Huyện Từ Liêm Thành Phố Hà Nội

76 Ngọc Hà Phường Đội Cấn Quận Ba Đình Thành Phố Hà Nội

9Q1 Ngõ 106 Nguyễn An Ninh P.Tương Mai Q.Hoàng Mai Hà Nội

Số 77 Phố Trần Hưng Đạo - Phường Trần Hưng Đạo Quận Hoàn Kiếm Thành Phố Hà Nội

Số 2 Ngõ 292 Khâm Thiên P.Thổ Quan Q.Đống Đa Hà Nội

29 Nguyễn Du P.Bùi Thị Xuân Q.Hai Bà Trưng Hà Nội

9 Yen Phụ P.Yên Phụ Q.Tây Hồ Hà Nội

39A P702 Ngô Quyền Tòa Nha Vinaplast P.Tràng Tiền Q.Hoàn Kiếm Hà Nội

3c Ngách 76 Thịnh Hào I P.Hàng Bột Q.Đống Đa Hà Nội

(Vũ Phương Loan) - 14 Hàng Hòm P.Hàng Gai Q.Hoàn Kiếm Hà Nội

4 Nghách 126/51 Tập Thể Nhà Hát Chèo P.Xuân Đỉnh H.Từ Liêm Hà Nội

57 Mã Mây P.Hàng Buồm Q.Hoàn Kiếm Hà Nội

6/38 Hồng Hà Phường Phúc Xá Quận Ba Đình Thành Phố Hà Nội

Thôn Ngọc Long Xã Minh Khai H.Từ Liêm Hà Nội****Hỏi Nhà A Định

4 Ngõ 32 Nguyên Khiết P.Phúc Tân Q.Hoàn Kiếm Hà Nội

1 Nghách 73/26A Tổ 5A P.Khương Trung Q.Thanh Xuân Hà Nội****Cấm In Chi Tiết

P205 + 207 Số 63 Lý Thái Tổ P.Tràng Tiền Q.Hoàn Kiếm Hà Nội

187 Tôn đức Thắng P.Hàng Bột Q.Đống Đa Hà Nội

P 802 Đơn Nguyên A Tòa Nhà LICOGI 13 Đường Khuất Duy Tiến P.Nhân Chính Q.Thanh Xuân Hà Nội

Số 42 Hàng Hành P.Hàng Trống Q.Hoàn Kiếm Hà Nội

214-B11, P.Thanh Xuân Bắc Q.Thanh Xuân Hà Nội

12 Thúy Linh Tổ 31 Lĩnh Nam Hoàng Mai Hà Nội

68 Hoàng Cầu P.Ô Chợ Dừa Q.Đống Đa Hà Nội

9 Yen Phụ P.Yên Phụ Q.Tây Hồ Hà Nội

4 H4 TT Nguyễn Công Chứ P.Phố Huế Q.Hai Bà Trưng Hà Nội

88 Hai Bà Trưng Phường Hàng Bài Quận Hoàn Kiếm Thành Phố Hà Nội

103/805 đường Giải Phóng Phường Giáp Bát Quận Hoàng Mai Hà Nội

Nhà Số 9 TT Thủy Sản -Lê Văn Thiêm (CTy Cổ Phần TMại Và Đầu Tư PT Công Nghệ Mới) - P.Nhân Chính Q.Thanh Xuân Hà Nội

Trần Hồng Hạnh - Khoa Sau Đại Học, Học Viện Tài Chính, Số Nhà 53E Phan Phù Tiên P.Hàng Bột Q.Đống Đa Hà Nội

Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng D.K.A 10ak28 Ngõ 71 Nguyễn An Ninh P.Tương Mai Q.Hoàng Mai Hà Nội

14 Trần Thái Tông P.Yên Hòa Q.Cầu Giấy Hà Nội****Khoa Chống Nhiễm Khuẩn - Viện HH-TM TW Tầng 11

29 Ngõ 233 Hoàng Mai P.Hòang Văn Thụ Q.Hoàng Mai Hà Nội

301 TT Viện Dệt Ngách 773/16 Ngõ 773 Giải Phóng P.Giáp Bát Q.Hoàng Mai Hà Nội

74 Phố Mai Động P.Mai Động Q.Hoàng Mai Hà Nội

148/218 Phố Chợ Khâm Thiên P.Trung Phụng Q.Đống Đa Hà Nội

407B2 Tập Thể đại Học Sư Phạm Phường Quan Hoa Quận Cầu Giấy Thành Phố Hà Nội

Phòng 805 Chung Cư E3A Trung Yên 1 P.Yên Hòa Q.Cầu Giấy Hà Nội

767 đường La Thành Thành Công Ba Đình Hà Nội

P1501 Nhà 17T10 Khu Đô Thị Trung Hòa Nhân Chính P.Trung Hòa Q.Cầu Giấy Hà Nội

56/325 Kim Ngưu P.Thanh Lương Q.Hai Bà Trưng Hà Nội

Số 112 Phùng Khoang Trung Văn Từ Liêm Hà Nội

4 Nghách 168/73 Kim Giang P.Đại Kim Q.Hoàng Mai Hà Nội

43A Ngõ 101 Thanh Nhàn P.Quỳnh Lôi Q.Hai Bà Trưng Hà Nội

42 Ngõ 264/15 Âu Cơ P.Nhật Tân Q.Tây Hồ Hà Nội

11 Ngõ 34/187 Vĩnh Tuy P.Vĩnh Tuy Q.Hai Bà Trưng Hà Nội

Công Ty Vamed 239 Xuân Thủy Quan Hoa Cầu Giấy Thành Phố Hà Nội

49 Ngõ 97triều Khúc Thanh Xuân Nam Thanh Xuân

40b/ 151 Láng Hạ Phường Láng Hạ Quận Đống Đa Thành Phố Hà Nội

Phòng Kế Hoạch 3- 69 Đinh Tiên Hoàng Phường Tràng Tiền Quận Hoàn Kiếm Thành Phố Hà Nội

Số 42G Đường Yên Phụ Phường Phường Trúc Bạch Quận Ba Đình Thành Phố Hà Nội

96 Giảng Võ Cát Linh đống đa Hà Nội

10 Ngõ 389 Lạc Long Quân P.Xuân La Q.Tây Hồ Hà Nội

12 Ngách 345/81 Khương Trung P.Khương Đình Q.Thanh Xuân Hà Nội

26 Hẻm 1194/63/64 Láng P.Láng Thượng Q.Đống Đa Hà Nội

Số 2 Ngách 24 Ngõ 121 Nghĩa Dũng P.Phúc Xá Q.Ba Đình Hà Nội

205 B3 Mai Động P.Mai Động Q.Hoàng Mai Hà Nội

110 Nguyễn Thái Học P.Điện Biên Q.Ba Đình Hà Nội

6 Ngách 438/4 Tây Sơn Tổ 3a Phường Ngã Tư Sở Quận Đống Đa Thành Phố Hà Nội

113D1TT.Trung Tự Phường Trung Tự Quận Đống Đa Thành Phố Hà Nội

Số 26B - Vân Hồ II - P.Lê Đại Hành Q.Hai Bà Trưng Hà Nội

Số 46D Ngách 62 Thổ Quan Phường Thổ Quan Quận Đống Đa Thành Phố Hà Nội

15/171 Cự Lộc P.Thượng Đình Q.Thanh Xuân Hà Nội

24/75 Nguyễn Công Hoan P.Ngọc Khánh Q.Ba Đình Hà Nội****CTy CPTM Truyền Thông Thiên Thanh-ngay Cổng Đài TH

Cty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Việt Xuân, Số 1B Ngõ Yên Thế - Phường Văn Miếu Quận Đống Đa Thành Phố Hà Nội

P212 Khu Nhà E Tập Thể Ngân Hàng- Đường Tôn Đức Thắng-Ngõ Quan Thổ 1 P.Hàng Bột Q.Đống Đa Hà Nội

205-B8 Khuất Duy Tiến P.Thanh Xuân Bắc Q.Thanh Xuân Hà Nội

36/91 Trần Duy Hưng P.Trung Hòa Q.Cầu Giấy Hà Nội

Thôn Trù Xóm 15 Xã Cổ Nhuế H.Từ Liêm Hà Nội

Khoa Phẫu Thuật Thần Kinh BV Xanh Pôn 59 Trần Phú Quận Ba đình Hà Nội

Số 23 Khu Tt Cầu 7 Phú Mỹ Mỹ Đình H.Từ Liêm Hà Nội

42/8 Ngách 39 Ngõ Mai Hương Cũ Bạch Mai P.Bạch Mai Q.Hai Bà Trưng Hà Nội

Số 112 Phùng Khoang Xã Trung Văn H.Từ Liêm Hà Nội

P1501 Nhà 17T10 Khu Đô Thị Trung Hòa Nhân Chính P.Trung Hòa Q.Cầu Giấy Hà Nội

3c Ngách 76 Thịnh Hào I P.Hàng Bột Q.Đống Đa Hà Nội

125D Minh Khai P.Minh Khai Q.Hai Bà Trưng Hà Nội

2 Ngách 31/2 Phan Đình Giót Phường Phương Liệt Quận Thanh Xuân Thành Phố Hà Nội

28/120 Kim Giang Tổ 31 P.Đại Kim Q.Hoàng Mai Hà Nội

Cổ Điển B Xã Tứ Hiệp H.Thanh Trì Hà Nội

Số 3 Dãy A1 Tập Thể 105 Thị Trấn Văn Điển Huyện Thanh Trì Thành Phố Hà Nội( ĐT: 6872632)

Tổ Yên Xá Xã Tân Triều H.Thanh Trì Hà Nội

108 Tập Thể Bộ Nội Vụ Phường Vĩnh Tuy Quận Hai Bà Trưng Thành Phố Hà Nội

14C Tổ 36 361 P.Trung Hòa Q.Cầu Giấy Hà Nội

33/111/22 Cù Chính Lan P.Khương Mai Q.Thanh Xuân Hà Nội

Số Nhà 16 Ngõ 42 Phố Trung Liệt Phường Trung Liệt Quận Đống Đa Thành Phố Hà Nội

2 Ngõ 25 Ngách 43 Vũ Ngọc Phan P.Láng Hạ Q.Đống Đa Hà Nội

4 Hẻm 460/7/42 Thụy Khuê Phường Bưởi Quận Tây Hồ Thành Phố Hà Nội

16 Lê Hồng Phong Phường Nguyễn Trung Trực Quận Ba Đình Thành Phố Hà Nội

54 Ngõ 180/84 Nguyễn Lương Bằng P.Quang Trung Q.Đống Đa Hà Nội

37 Nguyễn Đình Chiểu P.Lê Đại Hành Q.Hai Bà Trưng Hà Nội

Phòng 49 E1 Tập Thể 8 - 3 P.Minh Khai Q.Hai Bà Trưng Hà Nội

1A Tăng Bạt Hổ P.Phạm Đình Hổ Q.Hai Bà Trưng Hà Nội****Nhà Hàng Hoa Viên

254 Tây Sơn P.Trung Liệt Q.Đống Đa Hà Nội

31 Tập Thể X49 P.Đại Kim Q.Hoàng Mai Hà Nội

47B Hàng Trống Hàng Trống Hoàn Kiếm Hà Nội

23 Ngõ 167 Tân Mai P.Tân Mai Q.Hoàng Mai Hà Nội

P414 CT5-ĐN2 KĐT P.Định Công Q.Hoàng Mai Hà Nội

406 B7 Vĩnh Hồ Ngã Tư Sở Đống Đa Hà Nội

1/29/70/19 Hạ Đình P.Hạ Đình Q.Thanh Xuân Hà Nội

Số 15 Ngõ 8 Phương Mai P.Phương Mai Q.Đống Đa Hà Nội

5 Ngõ 145 Vĩnh Tuy Phường Vĩnh Tuy Quận Hai Bà Trưng Thành Phố Hà Nội

Số 213b Nhà I1 P.Thanh Xuân Bắc Q.Thanh Xuân Hà Nội

Cty Selta(Trong Giờ Hành Chính Gọi 936871566 Để XM A2 CN5 Khu CN Vừa Và Nhỏ Từ Liêm Xã Xuân Phương H.Từ Liêm Hà Nội

C1 Tầng 11 Tòa Nhà Topcare-335 Cầu Giấy (CTY CP Truyền Thông Tân Khánh) P.Dịch Vọng Q.Cầu Giấy Hà Nội

14/47 Ngõ Thịnh Hào 2 Tôn Đức Thắng P.Hàng Bột Q.Đống Đa Hà Nội

38 Nguyễn An Ninh Phường Tương Mai Quận Hoàng Mai Thành Phố Hà Nội

Số 20 Ngõ 107 Trần Duy Hưng Tổ 15 P.Trung Hòa Q.Cầu Giấy Hà Nội

14 Ngõ Văn Chương 2 Quận Đống Đa Thành Phố Hà Nội

27/50/310 Nghi Tàm P.Yên Phụ Q.Tây Hồ Hà Nội

Số 10 Ngõ 30 Nguyễn đình Chiểu Quận Hai Bà Trưng Thành Phố Hà Nội

Số 28 Ngõ 96/63 Đại Từ P.Đại Kim Q.Hoàng Mai Hà Nội

P414 CT5-ĐN2 KĐT P.Định Công Q.Hoàng Mai Hà Nội

28 Ngõ 178 Nguyễn Lương Bằng P.Quang Trung Q.Đống Đa Hà Nội

106 Tổ 5 P.Hòang Văn Thụ Q.Hoàng Mai Hà Nội

33 Tầng 1 Thái Hà P.Trung Liệt Q.Đống Đa Hà Nội

P1018 CT5-ĐN2 Phường Định Công Quận Hoàng Mai Thành Phố Hà Nội

5 Ngách 25 B1 Cát Linh P.Cát Linh Q.Đống Đa Hà Nội

7 Nguyễn Khang P.Trung Hòa Q.Cầu Giấy Hà Nội

Số 18 A2 KTT Nguyễn Công Trứ - P.Phố Huế Q.Hai Bà Trưng Hà Nội

Số 2 Cầu Tiên đường Giải Phóng Phường Hoàng Liệt Quận Hoàng Mai Hà Nội

P704No1 Đô Thị Pháp Vân P.Hoàng Liệt Q.Hoàng Mai Hà Nội

12/256 Bạch Đằng P.Chương Dương Độ Q.Hoàn Kiếm Hà Nội

61 Nguyễn Du Phường Nguyễn Du Quận Hai Bà Trưng Thành Phố Hà Nội

P 514 A8 Khu Đầm Trấu P.Bạch Đằng Q.Hai Bà Trưng Hà Nội

5 ngõ 145 Vĩnh Tuy P.Vĩnh Tuy Q.Hai Bà Trưng Hà Nội

Số 79 Nhà Số 5 Lý Nam Đế P.Trần Hưng Đạo Q.Hoàn Kiếm Hà Nội

10 Ngách 32/11 Bưởi P.Ngọc Khánh Q.Ba Đình Hà Nội

P201 Số 18 Trần Hưng Đạo P.Phan Chu Trinh Q.Hoàn Kiếm Hà Nội

Xóm 5-Hòe Thi -Xuân Phương-Từ Liêm Hà Nội

242 Bà Triệu Hai Bà Trưng Hà Nội

121/16 Hoàng Cầu Phường Ô Chợ Dừa Quận Đống Đa Thành Phố Hà Nội

Số 11 Ngách 443/104 Nguyễn Trãi Hạ đình Thanh Xuân Hà Nội

18 Ngõ 17 Hàng Khoai P.Đồng Xuân Q.Hoàn Kiếm Hà Nội

P406_E3 TT Quỳnh Mai Đường Kim Ngưu P.Quỳnh Mai Q.Hai Bà Trưng Hà Nội

Phòng 310 Nhà A4 Tập Thể 128C Đại La Phường Đồng Tâm Quận Hai Bà Trưng Thành Phố Hà Nội

33C Cát Linh(Cty CP Tư Vấn Thí Nghiệm CTGI 1) Phường Cát Linh Quận Đống Đa Thành Phố Hà Nội

26B Ngõ Mai Hương P.Bạch Mai Q.Hai Bà Trưng Hà Nội

57 Hoàng Cầu P.Ô Chợ Dừa Q.Đống Đa Hà Nội****Nhà Riêng P304-C9 TT Thành Công

Phòng 209 Nhà B3 Phạm Ngọc Thạch P.Kim Liên Q.Đống Đa Hà Nội

17 Phương Mai P.Phương Mai Q.Đống Đa Hà Nội

Số Nhà 22 Ngõ 259 Đường Yên Hòa Tổ 49 Phường Yên Hòa Quận Cầu Giấy TP Hà Nội

C7bp507 Tập Thể Quỳnh Mai Phường Quỳnh Mai Quận Hai Bà Trưng Thành Phố Hà Nội

35 Công Ty Bảo Hiểm Bảo Việt Hai Bà Trưng Phường Hàng Bài Quận Hoàn Kiếm Thành Phố Hà Nội

601 Ngách 2 Ngõ 538 Láng P.Láng Hạ Q.Đống Đa Hà Nội

28 Ngõ 178 Nguyễn Lương Bằng P.Quang Trung Q.Đống Đa Hà Nội

4A Lý Thường Kiệt P.Trần Hưng Đạo Q.Hoàn Kiếm Hà Nội

76 A Chùa Hà P.Quan Hoa Q.Cầu Giấy Hà Nội

Số 101 Lĩnh Nam Tổ 22 Phường Vĩnh Hưng Quận Hoàng Mai Thành Phố Hà Nội

17 Ngách 85/381 Ngõ 381 Nguyễn Khang P.Yên Hòa Q.Cầu Giấy Hà Nội

P504 A5 Nguyễn Chính P.Tân Mai Q.Hoàng Mai Hà Nội

P6K23 Nguyễn An Ninh Tương Mai Hai Bà Trưng Hà Nội

16b Ngõ 103 Giáp Bát Phường Giáp Bát Quận Hoàng Mai Thành Phố Hà Nội

Số 50 Hàng Tre P.Lý Thái Tổ Q.Hoàn Kiếm Hà Nội

23 Hẻm 1/62/23 Bùi Xương Trạch Phường Khương Đình Quận Thanh Xuân Thành Phố Hà Nội

20-b7 Khu Đầm Trấu P.Bạch Đằng Q.Hai Bà Trưng Hà Nội

Số 9 Giáp Bát Tổ 21 Phường Giáp Bát Quận Hoàng Mai Thành Phố Hà Nội

Nhà Văn Hóa Quận Hoàn Kiếm - 42 Nhà Chung P.Hàng Trống Q.Hoàn Kiếm Hà Nội

P14 B4 Tập Thể Giảng Võ Phường Giảng Võ Quận Ba Đình Thành Phố Hà Nội

Xóm Ngoài Uy Nỗ Đông Anh Hà Nội

P205 B6 Thành Công P.Thành Công Q.Ba Đình Hà Nội

23 Hẻm 1/62/23 Bùi Xương Trạch Phường Khương Đình Quận Thanh Xuân Thành Phố Hà Nội

1056 La Thành P.Ngọc Khánh Q.Ba Đình Hà Nội

33 Ngõ 133 Hồng Mai P.Quỳnh Lôi Q.Hai Bà Trưng Hà Nội

P311 Tầng 3 Khu TT May Thăng Long Ngõ 250 Minh Khai P.Minh Khai Q.Hai Bà Trưng Hà Nội

18 Ngõ 171 Nguyễn Ngọc Vũ P.Trung Hòa Q.Cầu Giấy Hà Nội

P514 Nhà C2 Tập Thể Trung Tự P.Trung Tự Q.Đống Đa Hà Nội

Công An Phường Định Công P.Định Công Q.Hoàng Mai Hà Nội

80A Bà Triệu Hàng Bài Hoàn Kiếm Hà Nội

100 Hò Tùng Mậu Thị Trấn Cầu Diễn Huyện Từ Liêm Thành Phố Hà Nội

91 Ngõ 58/95 Nguyễn Khánh Toàn Tổ 41 P.Quan Hoa Q.Cầu Giấy Hà Nội

P 902 Tòa Nhà A Nguyễn Tuân P.Nhân Chính Q.Thanh Xuân Hà Nội

3A Ngõ 141 Nguyễn An Ninh P.Tương Mai Q.Hoàng Mai Hà Nội

Số 19 Ngõ Đoàn Nhữ Hài Phường Trần Hưng Đạo Quận Hai Bà Trưng Hà Nội

2 Nguyễn Công Hoan Ban QL Dự án Biển Đông- Phòng KT Phường Ngọc Khánh Quận Ba Đình Thành Phố Hà Nội

Nguyễn Thị Mai Dung(Công Ty Tài Chính Bưu Điện) 62 Nguyễn Du P.Nguyễn Du Q.Hai Bà Trưng Hà Nội

(Ko Nhận TBC)P407 Đơn Nguyên 2 Khu Tập Thể Thông Tấn Xã Việt Nam P.Bạch Mai Q.Hai Bà Trưng Hà Nội

Gửi Dư Minh Cường - Cửa Hàng Sửa Chữa điện Tử - Số 343A Phố Huế Phường Lê Đại Hành Quận Hai Bà Trưng Hà Nội

Trần Thị Thanh Hà Số 27/44 Nguyễn Phúc Lai -Trường Bán Công Đống Đa Phường Ô Chợ Dừa Quận Đống Đa Thành Phố Hà Nội

Số 1 Tổ 40 Cụm 8 P.Bưởi Q.Tây Hồ Hà Nội

04 Ngõ 49 Hoàng Hoa Thám Phường Ngọc Hà Quận Ba Đình Thành Phố Hà Nội

14 Ngõ 424 Thụy Khuê Phường Bưởi Quận Tây Hồ Thành Phố Hà Nội

5B Ngách 55/35 Thanh Lân P.Thanh Trì Q.Hoàng Mai Hà Nội

11A Ngọc Hà P.Đội Cấn Q.Ba Đình Hà Nội

Trần Linh Thanh Huệ - 5B Hàng Da Cửa Đông Hoàn Kiếm Hà Nội

Đội 6 - Thôn Tân Khai - Xã Vĩnh Tuy - Thanh Trì Hà Nội

Gửi Thịnh Văn Tuệ Cafe Quán Lá Ngã 3 Xã Ngọc Hồi H.Thanh Trì Hà Nội

Số 16 Ngõ 5 Đường Trường Chinh P.Phương Liệt Q.Thanh Xuân Hà Nội

Phú Diễn Xã Phú Diễn H.Từ Liêm Hà Nội****Xưởng Cơ Khí Thủy Thanh

Xóm Ngang Tây Mỗ P.Đại Mỗ H.Từ Liêm Hà Nội****Gần Nhà Văn Hóa

Số 71 Hàng Gà P.Hàng Bồ Q.Hoàn Kiếm Hà Nội

Số 3 Cụm 9 Khu Tân Xuân Tổ 27 P.Xuân Đỉnh H.Từ Liêm Hà Nội****Ngõ 1 Tân Xuân

P2006-24T2 Khu Đô Thị Trung Hòa Nhân Chính Phường Trung Hòa Quận Cầu Giấy Thành Phố Hà Nội

344 Bà Triệu P.Lê Đại Hành Q.Hai Bà Trưng Hà Nội

47 Ngõ 101 Đào Tấn P.Ngọc Khánh Q.Ba Đình Hà Nội

P202_12 Ngõ 91 Lương Đình Của P.Khương Thượng Q.Đống Đa Hà Nội

P202_12 Ngõ 91 Lương Đình Của P.Khương Thượng Q.Đống Đa Hà Nội

D8C Phòng 4 Nam Đồng Phường Nam Đồng Quận Đống Đa Hà Nội

Học Viện Nhân Hàng - 12 Chùa Bộc P.Quang Trung Q.Đống Đa Hà Nội

B19 P303 Tập Thể Kim Liên P.Kim Liên Q.Đống Đa Hà Nội

P547 Tậpthể X81ngõ Quan Thổ 1 Tôn Đức Thắng Phường Hàng Bột Quận Đống Đa Thành Phố Hà Nội

29 Ngõ Hòa Bình Khâm Thiên P.Thổ Quan Q.Đống Đa Hà Nội

Số 347 (P203) Đội Cấn P.Vĩnh Phúc Q.Ba Đình Hà Nội****Công Ty Tân Việt

Tầng 5B Tòa Nhà VMT Ngõ 72 Phố Duy Tân P.Dịch Vọng Hậu Q.Cầu Giấy Hà Nội

1192 Đường Láng Phường Láng Thượng Quận Đống Đa Thành Phố Hà Nội

Ngõ 790 Trương Định ( Giáp Nhất ) Tổ 16 P.Thịnh Liệt Q.Hoàng Mai Hà Nội****Cà Fê Linh Nga

234 Lương Thế Vinh Phòng 106 Nhà C Xã Trung Văn H.Từ Liêm Hà Nội

177 Trường Chinh P.Khương Mai Q.Thanh Xuân Hà Nội

C 2 P8 P.Văn Chương Q.Đống Đa Hà Nội

14 Hẻm 267/2/157 Hoàng Hoa Thám Quận Ba đình Thành Phố Hà Nội

Số 6 Thể Giao P.Lê Đại Hành Q.Hai Bà Trưng Hà Nội

58 Triệu Việt Vương P.Bùi Thị Xuân Q.Hai Bà Trưng Hà Nội****Phòng Vé

Số 10 Ngõ 163 Ngọc Hồi P.Thanh Trì Q.Hoàng Mai Hà Nội****Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Máy Tính Phú Cường

P308 Tòa Nhà 6 Tầng Số 10 Tôn Thất Thuyết P.Dịch Vọng Hậu Q.Cầu Giấy Hà Nội****Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dưng Cầu Đường Hà Nội - Số Nhà 39 Đường Hàm Tử Quan P.Phúc Tân Q.Hoàn Kiếm Hà Nội

344 Bà Triệu P.Lê Đại Hành Q.Hai Bà Trưng Hà Nội****Phòng Thanh Toán XNK NH Vietcombank - Tầng 5

324 A Tập Thể Dệt Kim Đông Xuân Phường Đồng Nhân Quận Hai Bà Trưng Thành Phố Hà Nội

172/42/18 Âu Cơ P.Tứ Liên Q.Tây Hồ Hà Nội

16 Ngõ Tân Lạc Đại La Phường Trương Định Quận Hai Bà Trưng Thành Phố Hà Nội

17 Ngõ 179 Minh Khai Minh Khai Hai Bà Trưng Hà Nội

Phòng 210 G 23 Tập Thể Thành Công Phường Phường Thành Công Quận Ba Đình Thành Phố Hà Nội

P11 A4 Tập Thể Văn Chương Phường Văn Chương Quận Đống Đa Thành Phố Hà Nội

P1U0 Tập Thể Đại Học Sư Phạm Tổ 5 P.Dịch Vọng Hậu Q.Cầu Giấy Hà Nội

119 Hàng Bông Phường Hàng Bông Quận Hoàn Kiếm Thành Phố Hà Nội

54 Hai Bà Trưng Hoàn Kiếm Hà Nội

Số 16 Ngách 16/1 Ngõ 16 Huỳnh Thúc Kháng P.Láng Hạ Q.Đống Đa Hà Nội

125 Ngõ 35 Khương Hạ Phường Khương đình Quận Thanh Trì Thành Phố Hà Nội

P315 Nhà B Số 6b Hoàng Diệu P.Quán Thánh Q.Ba Đình Hà Nội

7 Tổ 35 Phường Láng Thượng Quận Đống Đa Thành Phố Hà Nội

Số 60b Đường Trương Định P.Trương Định Q.Hai Bà Trưng Hà Nội

27 Ngõ 29 Xã Đàn Mới P.Phương Liên Q.Đống Đa Hà Nội

108b Minh Khai P.Minh Khai Q.Hai Bà Trưng Hà Nội

B 21 Bãi Cát Linh P.Cát Linh Q.Đống Đa Hà Nội

83 Hẻm 1/62/23 Buì Xương Trạch P.Khương Đình Q.Thanh Xuân Hà Nội

15/167 Tây Sơn P.Quang Trung Q.Đống Đa Hà Nội****Cạnh ĐH Công Đoàn

16 Ngõ 376/35 Bưởi P.Vĩnh Phúc Q.Ba Đình Hà Nội

Lô 37 Ngõ 151B Thái Hà P.Láng Hạ Q.Đống Đa Hà Nội

55 Ngõ 102 Trường Chinh Phường Phương Mai Quận Đống Đa Thành Phố Hà Nội

Số 47 Ngách 145 Ngõ Văn Chương P.Văn Chương Q.Đống Đa Hà Nội

29B Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hn

Tổ 18 P.Hoàng Liệt Q.Hoàng Mai Hà Nội

1 Hẻm 38/24/4 Xuân La Phường Xuân La Quận Tây Hồ Thành Phố Hà Nội

16 Ngõ 11 Dáy G Núi Trúc Tập Thể Bộ Y Tế Phường Kim Mã Quận Ba Đình Thành Phố Hà Nội

124 Minh Khai Tổng Công Ty Lắp Máy VN Ban Dự Án Điện Vũng Áng 1 P.Đồng Tâm Q.Hai Bà Trưng Hà Nội

Trung Tâm C Telecom Công Ty CT-IN 158/2 Hồng Mai Phường Quỳnh Lôi Quận Hai Bà Trưng Thành Phố Hà Nội

Lô 48 Dãy B Tập Thể Sở Giáo Dục Ngõ 106 Đường Hoàng Quốc Việt Xã Cổ Nhuế Huyện Từ Liêm Hànội ( Đường Vào Nghĩa Trang Nghĩa Tân