kettle bosh twk 2014. 10. 12.¢  microsoft word - kettle bosh twk 6001.doc author: ehud...

Download Kettle Bosh TWK 2014. 10. 12.¢  Microsoft Word - Kettle Bosh TWK 6001.doc Author: EHUD Created Date:

Post on 04-Dec-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • קומקום חשמלי

  ם מידג TWK 6001 / 6003V / 6004N

  6006V / 6007V / 6801

  - הוראות הפעלה -

 • 2

  ,לקוחות נכבדים

  של קומקום חשמליהננו מברכים אתכם עם הצטרפותכם למשפחת רוכשי . חברת בוש

  . את הקומקוםהוראות הפעלה אלה נועדו להסביר ולהנחות כיצד מפעילים

  יפעל שהואכי רכשתם מוצר מהימן ומושלם ומקווים , ו משוכנעיםאנ . לשביעות רצונכם

  .B/S/H הקפידו לקבל תעודת אחריות מקורית של :שימו לב

 • 3

  קראו את הוראות ההפעלה ושמרו אותן .לצורך עיון נוסף בעתיד

  מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי ולא .לשימוש תעשייתי

  הוראות בטיחות

  !תחשמלותסכנת ה

  חברו והפעילו את המכשיר בהתאם לנתונים החשמליים המפורטים על תווית הנתונים שלו

  .בלבד

  אל תשתמשו .הרחיקו ילדים מהמכשיר במכשיר כאשר כבל החשמל שלו או הוא עצמו

  .פגומים

  או במקרה של , לאחר השימוש בקומקום .נתקו אותו תמיד מהחשמל, תקלה

  כמו למשל , יקוניםבצעו ת, כדי למנוע פציעות בתחנת שרות , החלפת כבל חשמל פגום

  .מוסמכת בלבד

  לעולם אל תשאירו את הקומקום ללא השגחה .כאשר הוא פועל

  חשוב השתמשו בקומקום רק עם הבסיס שסופק

  .עמו

  חלב ומוצרים .מלאו בקומקום מים בלבד .נמסים ישרפו את הקומקום ויגרמו לו נזק

  לפני השימוש בקומקום בפעם

  הראשונה

  מלאו אותו במים , לניקוי יסודי של הקומקום הביאו אותם לרתיחה וחזרו שוב על , נקיים בפעם הראשונה בה הנכם ממלאים .פעולה

  .הוסיפו כפית חומץ, את הקומקום

  הרתחת מים

  .עיינו באיורים שבסוף החוברת

  משום שהוא עלול , תפעילו קומקום ריקאל .להינזק

  !maxרבי שימו לב לסימן המפלס המ

  סגרו את המכסה והכניסו , לפני הרתחת מים אחרת ההפסקה האוטומטית של , את המסנן

  .האדים לא תפעל

  !סכנת כוויה

  .אל תפתחו את המכסה כאשר הוא חם

  הניחו לו , לפני מילוי מחדש של הקומקום במים . דקות5להתקרר במשך

  :מידע .הקומקום כבה עם סיום תהליך הרתיחה

  :הערה פיסיקליות מתהווה התעבות על מסיבות תופעה זו היא רגילה ואין הדבר מעיד .הבסיס

  .על נזילה מהקומקום

  ניקוי אבנית/ ניקוי

  לעולם אל תטבלו את הקומקום או את הבסיס .שלו במים ואל תרחצו אותם במדיח כלים

  .אל תשתמשו במכשיר ניקוי באדים

  .נתקו את הקומקום מהחשמל •

  ץ ואת יחידת נגבו את הקומקום מבחו • אל .הבסיס במטלית לחה בלבד

  תשתמשו בחומרים צורבים או .מחוספסים

  שטפו במים נקיים את הקומקום ואת מסנן • .האבנית

 • 4

  :ניקוי סדיר של אבנית .מאריך את אורך החיים של הקומקום -

  .מבטיח פעולה תקינה של הקומקום -

  מפחית את זמן הרתיחה -

  .חוסך בחשמל -

  חומץ או חומר אחר נקו אבנית מהקומקום עם .לניקוי אבנית הקיים בשוק

  maxמלאו את הקומקום במים עד לסימן • ספל לאחר מכן הוסיפו .והרתיחו אותם

  של חומץ ביתי והניחו לו לפעול במשך .מספר שעות

  או השתמשו בחומר להסרת אבנית • לעולם אל , בהתאם להוראות היצרן

  .תביאו לרתיחה

  אותו הוציאו את מסנן האבנית והניחו • .במעט חומץ

  שטפו במים נקיים את , לאחר מכן • .הקומקום ואת מסנן האבנית

  לעולם אל תסירו אבנית בעזרת כלי :שימו לב .אחרת עלול להיגרם נזק לאטם, קשה

  תיקון תקלות קטנות

  נורית החיווי אינה .הקומקום אינו מחמם

  הופעל מנגנון ההגנה מפני ←נדלקת .התחממות יתר

  הסירו , נמצא במצב כבויקומקוםכאשר ה • לאחר (את הקומקום מהבסיס שלו

  והניחו אותו ) שהקומקום התקרר דיו ניתן להפעיל את .בחזרה על הבסיס

  .הקומקום מחדש

  ←הקומקום כבה לפני סיום תהליך הרתיחה נקו אבנית בהתאם .הצטברה אבנית בקומקום

  .להוראות

  סילוק

  איחוד קומקום זה מסווג בהתאם להנחיית ה אודות EG/2002/96 האירופי שמספרה

  מכשירים אלקטרוניים וחשמליים משומשים ).מכשירים אלקטרוניים וחשמליים מושבתים(

  ההנחיות קובעות את כללי ההחזרה ומחזור .של מכשירים משומשים באיחוד האירופי

  פרטים אודות סילוק מכשירים חשמליים ישנים תוכלו לקבל ברשות המקומית בה

  .נכם מתגורריםה

 • 5

  ,לקוחות נכבדים

  בוש של הקומקום החשמלישהוראות הפעלה אלה סייעו לכם להפעיל את , אנו מקווים

  להגיש לכם מוצר מושלם וללא נואם למרות מאמצי. ושהוא פועל לשביעות רצונכם

  אנא פנו בכל עת לאחד מסניפי , קומקום ה ליקויים תתגלה תקלה כלשהי בפעולתו של

  םטכנאיהמעבדות השרות ו. ות הרשומים על הכריכה האחורית של חוברת זוהשר

  קומקוםהמיומנים ישמחו להגיש לכם במהירות את כל העזרה הדרושה להחזרת ה

  !בהצלחה. לפעולה תקינה

  .החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שיפורים או שינויים ללא הודעה מוקדמת

 • 6

 • שרותתחנות

  04-6959430 :טל קריית שמונה, קניון לב הצפון, לקטרופיקסא חיפה והצפון

  04-9929522 : טל נהרייה ,3לוחמי הגטאות ,איילון

  04-8477111 :טל חיפה, 265ההסתדרות ' שד, CSBשרות

  04-8674857 :טל חיפה, 109הרצל , יורון

  04-6326088 : טל חדרה , 53הנשיא ,אחים איטח

  09-8337733 : טל נתניה, 15רמז ,בר מנחם נחום מרכז

  03-5477745 : טל רמת השרון ,1ויצמן ,חנות עובדיה ואלון

  09-7603387 : טל רעננה ,1עקיבא ,טל אור

  03-9225123 : טל פתח תקווה ,2פרנקפורטר ,המאיר

  03-5715057 : טל גבעתיים, 27 הנוער עליית, שרות פל

  054-4244303 :טל רמת גן, 89בוטינסקי 'ז, סימון ברק

  03-6820995 : טל תל אביב ,94סלמה ,דני תיקונים

  03-6878203 :טל תל אביב, 22לגרדיה , אלקטרו מור

  03-5011055 : טל חולון, 29שנקר ,דני תיקונים

  08-9777222 : טל לוד, צפוני. ת.א, 1המלאכה , CSBשרות

  02-6403000 : טל ירושלים, תלפיות, 7הסדנא , אלרם ירושלים

  08-8525104 : טל אשדוד 24חנות ' מרכז מסחרי ב, חשמל קמי דרום

  08-9777200 : טל שבע-באר, 18יאיר , CSBשרות

  08-6378616 : טל אילת, אזור התעשייה החדש, פרסשרות אקס

  08-6335311 :טל אילת, 56הבנאי , שרות ששון

 • 8